(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ(1)

Amaç
Madde 1 - (Değişik:RG-18/09/2005-24527)
Bu Yönetmeliğin amacı T.C.Ziraat Bankası A.Ş. personeli hakkında uygulanacak disiplin cezalarını, bunları gerektiren fiil ve halleri, disiplin cezalarının uygulanma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik:RG-18/09/2005-24527)
Bu Yönetmelik hükümleri, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışı teşkilatında,
   1475
   sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel hakkında ve
   2495
   sayılı Kanun ile buna ait Yönetmeliğin disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
  
Tanımlar
Madde 3 - (Değişik:RG-18/09/2005-24527)
Bu Yönetmelikte; Banka : T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ni, Personel : T.C.Ziraat Bankası A.Ş.nin bu Yönetmelik kapsamına giren her statüdeki personelini, Kadrolu personel: T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nde genel idare esaslarına göre asli ve sürekli görevleri yürüten, 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair 3771 sayılı Kanunla belirlenen ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 1 sayılı cetvelde kadro ünvanları gösterilen personel ile kadroları 308 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine göre saklı tutulmuş ve bu şekilde çalışan personeli, Sözleşmeli personel : T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’nde, kadrolu personel ve işçiler dışında kalıp 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel ile, sözleşmelerindeki özel hükümler saklı kalmak üzere, Bankanın yurt dışı teşkilatında çalıştırılan mahalli personeli, Atamaya yetkili amir veya merci : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanını, ifade eder.
Disiplin Cezaları
Madde 4 -
Disiplin cezaları, Kanun, Yönetmelik, Genelge ve diğer düzenlemelerle belirtilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasaklanan işleri yapan personele uygulanacak cezalardır. Disiplin cezaları şunlardır: A) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. B) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. C) Aylıktan Kesme: Personelin brüt bir aylığında veya bir aylık sözleşme ücretinde 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Personelin bulunduğu kadro kademesinde ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası; a) Durumları itibariyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan kadrolu personel için, brüt bir aylıklarında veya aylık sözleşme ücretlerinde 1/4-1/2 arasında kesinti yapılması, b) Sözleşmeli personel için, aylık sözleşme ücretinde aylıktan kesme cezası esaslarına göre kesinti yapılması, şeklinde uygulanır. E) Görevden Çıkarma: Personelin, bir daha Banka hizmetine alınmamak üzere görevine son verilmesidir.
Disiplin Cezalarının Uygulanmasını Gerektiren Fiil Ve Haller Uyarma
Madde 5 -
Uyarma cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak veya görev mahallini terk etmek.

c) Bankaca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.

e) Banka personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

ı) Kanun, yönetmelik ve emirlerde açık şekilde gösterilmiş konular yönünden, bu konularda tereddütünden bahisle, işi uzatacak ve israfa sebep olacak yazışma veya görüşmelerde bulunma yoluna gitmek.

j) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle görev başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek.
Kınama
Madde 6 -
Kınama cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge araç ve gereçlerin korunması , kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

b) Banka işlemlerinin usul ve mevzuat hükümlerine göre tam veya zamanında yerine getirilmesinde kusurlu davranmak.

c) Kabul edilebilir bir gerekçesi olmaksızın disiplin amiri olarak, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirmemek, yetkileri kullanmamak.

d) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede bankaya bildirmemek.

e) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

f) Hizmet dışında, banka personelinin itibarını ve banka personeline güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

g) Bankaya ait araç, gereç veya benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

h) Bankaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.

ı) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.

j) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.

k) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı yazmak, işaret, resim veya benzeri şekiller çizmek veya yapmak.

l) Verilen mevzuata uygun emirlere itiraz etmek.

m) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.

n) Bankanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

o) Zaruri olmadığı halde iş ilişkilerinde merci tecavüzünde bulunmak.

p) Personele ait kat'i veya geçici görev veya tayin emirlerini geçerli bir sebebi olmaksızın tebliğ etmemek veya ettirmemek.

r) Kumar oynamayı alışkanlık haline getirmek.
Aylıktan Kesme
Madde 7 -
Aylıktan Kesme cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen mevzuata uygun emir ve görevleri kasıtlı olarak zamanında yapmamak, görev mahallinde bankaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

b) Kasıtlı olarak, banka işlemlerinde usul ve mevzuat hükümlerini tam veya zamanında yerine getirmemek.

c) İzinsiz veya özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek.

d) Bankaya ait belge, araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

e) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

f) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

g) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

h) İkamet ettiği İl' in hudutlarını izinsiz terk etmek.

ı) Toplu müracaat veya şikayet etmek.

j) Hizmet içinde banka personelinin itibarını ve banka personeline güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

k) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

I) Görev yerinde kumar oynamak.

m) Görevle ilgili belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve bankaca yazılı şekilde istenmesine rağmen geri vermemek.

n) Banka ile ilişkisi olanlardan doğrudan veya aracı vasıtasıyla hediye istemek ve çıkar sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya borç para istemek ve almak.

o) Amirleri, iş arkadaşları veya maiyetindeki personel hakkında kasten gerçek dışı ihbar ve şikayette bulunmak.

p) Yükümlü bulunduğu halde devir-teslim işini yapmadan veya tamamlamadan görevden ayrılmak.
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Madde 8 -
Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İzinsiz veya özürsüz olarak, kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek (sözleşmeli personel için izinsiz veya özürsüz olarak, kesintisiz 3 gün göreve gelmemek). b) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek. c) Amirine, iş arkadaşlarına, maiyetindekilere veya iş sahiplerine karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, hakarette bulunmak. d) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak. e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. f) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. g) Ticaret yapmak veya banka personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. ı) Belirlenen durum ve sürelerde Mal Bildiriminde bulunmamak. j) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. k) Bankadaki görev ve unvanından yaralanmak suretiyle yurt içinde veya dışında, haklı bir sebebi olmaksızın ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek. I) Verilen mevzuata uygun görev ve emirleri kasten yapmamak. m) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. n) Bankaya ait belge,araç, gereç veya benzeri eşyayı yok etmek. o) Banka mevzuatına aykırı mahiyette veya miktarda olmak üzere, Bankadan doğrudan veya dolaylı kredi almak veya banka personeline bankadan bu şekilde kredi kullandırmak. p) Banka veya bankadan faydalanacakları zarara sokacak surette görevi kötüye kullanmak. r) Banka personeli için mevcut başka iş ve hizmet yasağına uymamak.
Görevden Çıkarma
Madde 9 -
Görevden Çıkarma cezasının uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla bankanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Bankanın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

c) Siyasi partiye girmek.

d) İzinsiz veya özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek (sözleşmeli personel için izinsiz veya özürsüz olarak kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek ).

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

f) Amirlerine, iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele fiili tecavüzde bulunmak.

g) Yürürlükten kaldırılmıştır.

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

j) Yurt dışında Devletin veya Bankanın itibarını düşürecek veya görev onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

k) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunlara aykırı fiilleri işlemek.

l) Özel çıkar karşılığı, Banka veya Bankadan faydalanacakları zarara sokacak surette görevi kötüye kullanmak veya Banka işlemlerinde usul ve mevzuatın yapılmasını gerektirdiği bir hususu yapmak veya yapmamak, yapılmamasını gerektirdiği bir hususu yapmamak veya yapmak için iş sahiplerinden çıkar sağlamak.

m) Yürürlükten kaldırılmıştır.

n) Banka parası, malı ve diğer mevcutları aleyhinde veya belgeleri üzerinde zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, görevi kötüye kullanma veya sahtecilik gibi suçlar işlemek.

o) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
Disiplin Cezası Uygulanmasını Gerektiren Diğer Fiil Ve Haller
Madde 10 -
Personelin, 4. üncü maddenin birinci fıkrası çerçevesinde disiplin cezası uygulanmasını gerektiren, ancak bu Yönetmelikte yer almamış fiil ve halleri için, görevden çıkarma cezası ayrık olmak üzere ve 5-8 inci maddelerde yer alan düzenlemeye göre nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzeri fiil ve hallere ait disiplin cezaları verilir.
Tekerrür
Madde 11 -
A) Personelin, hakkında disiplin cezası uygulanmasına sebep olmuş bir fiili, disiplin cezalarının sicilden silinmesi süresi içerisinde tekrar işlemesi halinde, bu defa fiilin gerektirdiği cezanın bir derece ağır olanı,

B) Hakkında bir fiil için ceza uygulanmış personelin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içerisinde aynı neviden cezayı gerektirir değişik bir fiili işlemesi ve gene buna göre cezalandırılmasından sonra, değişik ve fakat gene aynı neviden cezayı gerektirir üçüncü ve müteakip fiilleri için bir derece ağır ceza,

uygulanır.
Takdir Hakkı
Madde 12 -
Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve çok iyi derecede sicil almış personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar
Madde 13 -
A) Uyarma ve Kınama cezaları disiplin amirleri tarafından,

B) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, Genel Müdür Yardımcılarına ilişkin olanlar Yönetim Kurulu, Şube Müdürü ve Daire Başkanlarına ilişkin olanlar Genel Müdür, diğer personele ilişkin olanlar İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından,

C) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Görevden çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun görüşü de alınarak Yüksek Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, Genel Müdür Yardımcılarına ilişkin olanlar Yönetim Kurulu, diğer personele ilişkin olanlar Genel Müdür tarafından,

verilir.
Disiplin Amirleri
Madde 14 -
A) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Yönetim Kurulu Başkanı bütün personelin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür iş bölümüne göre kendilerine bağlı Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlük birim başlarının,

B) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Genel Müdür Yardımcıları işbölümüne göre kendilerine bağlı Genel Müdürlük birimleri başlarının, yurt dışı şubeleri müdürlerinin ve bölge başkanlarının,

C) Genel Müdürlük Birimleri başları kendi Birimleri personelinin ve Genel Müdürlük ilgili Birim başı ayrıca yurtdışı Temsilcilerinin,

D) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Bölge Başkanları, Bölge Başkanlığı personeli ile bağlı şube müdürlerinin,

E) Şube Müdürleri şube personelinin,

F) Yurtdışı Temsilcileri temsilcilik personelinin,

disiplin amiridir.
Disiplin Amirlerinin Görev Ve Yetkileri
Madde 15 -
Disiplin amirleri, personel hakkında öğrendikleri veya kendilerine intikal eden ve disiplin cezasını gerektirir fiil ve haller için;

A) Personelin fiil ve halinin uyarma veya kınama cezası ile ilgili olması halinde, personel hakkında gerekli soruşturmayı yapmak veya Genel Müdürlüğe (bu yolun tercih edilmesinin gerekçesini de açıklamak suretiyle) usulüne uygun girişimde bulunarak yaptırmak, yaptığı soruşturmanın sonucuna göre personele gerekli cezayı vermek ve verilen cezayı tebliğ etmek,

B) Personelin fiilinin veya fiillerinden birinin Uyarma veya Kınama üstünde bir cezayı gerektiren mahiyet taşıması veya konu birden fazla personel ile ilgili olup da bunlardan birinin fiilinin bu mahiyette bulunması halinde;

a) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Gerekli soruşturmanın yapılmasını sağlamak üzere, fiile ait her türlü delile el koymak ve gerekli diğer tedbirleri almak suretiyle, durumu derhal Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirmek,

b) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Konunun önemi, acil veya zamanaşımının önlenmesi gerekliliğinin bulunmasına münhasır olmak üzere, soruşturmaya sadece başlayıp, devamını sağlamak üzere durumu en geç iki gün içinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirmek,

C) Personelin Uyarma ve Kınama cezalarına karşı yaptığı itirazları, üst disiplin amiri olma durumu doğduğu hallerde üst disiplin amiri sıfatıyla incelemek, sonucuna göre cezayı aynen kabul etmek, hafifletmek veya kaldırmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

Yukarıda (A) bendinde sözü edilen görev ve yetki, personelin disiplin amirine karşı işlediği fiiller için, 14.maddedeki sıralama dahilinde bir üst disiplin amirine geçer.
Madde 16 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin amirleri, personelin kendilerine intikal eden fiilinin veya fiillerinin yetkileri dahilindeki bir disiplin cezasını gerektirmesi dolayısıyla yapmakta oldukları bir soruşturmada, gerçekte fiilin veya fiillerden birinin yetkileri dışındaki bir disiplin cezasını gerektirir mahiyet taşıdığının ortaya çıkması, personelin bu mahiyette bir diğer fiilinin de mevcudiyetinin anlaşılması veya konu birden fazla personel ile ilgili olup da, bunlardan bir veya birkaçı için bu hususlarla karşılaşılması hallerinde, soruşturmayı durdurur veya durumu derhal Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirir.
Madde 17 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin amirleri personel hakkında disiplin soruşturması yapmakta olduklarını, soruşturma tamamlandığında da sonucunu derhal Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
Disiplin Amirlerinin Karar Süresi
Madde 18 -
Disiplin amirleri;

A) Uyarma veya Kınama cezalarını yaptıkları soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek,

B) Personelin Uyarma ve Kınama cezalarına karşı yaptıkları ve 48 nci madde esasları içinde üst disiplin amiri olarak kendilerine intikal eden itirazları, cezaya ilişkin karar ve dosyanın kendilerine gelişinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak,

zorundadırlar.

(Değişik son fıkra:RG-05/12/2005-26014) (A) bendinde bahsi geçen 15 günlük süre, Genel Müdür tarafından disiplin amiri olarak 37 nci madde hükümlerine göre verilecek cezalar için Müfettiş raporlarının Teftiş Kurulu Başkanlığından Genel Müdürlük Disiplin Kurulu Başkanlığına intikalinden itibaren başlar.
Disiplin Amirlerinin Sorumluluğu
Madde 19 -
Disiplin amirleri, bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri bakımından genel sorumlulukları yanında, disiplin işlerinde görevlerini yerine getirmede ve yetkilerini kullanmada banka personeline Kanun ve Yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde bulunmakla yükümlü, aksine tutum ve davranışlarından sorumludurlar.
Disiplin Ve Yüksek Disiplin Kurulları
Madde 20 -
Disiplin işlerinde bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere, Banka Genel Müdürlüğü'nde bir Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.
Disiplin Kurulunun Kuruluşu Ve Görevi
Madde 21 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının başkanlığında ve Kurul üyesi olarak Banka Teftiş Kurulu Başkanının, Baş Hukuk Müşavirinin, Kurumsal ve Ticari Pazarlama, Şube Operasyonları, İnsan Kaynakları, İç Kontrol ve Bireysel Krediler Daire Başkanlarının birer yardımcısından oluşur.

Kurulun üyeleri, sözü edilen Genel Müdürlük Birimi başlarının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.
Madde 22 -
Disiplin Kurulu;

A) Personelin Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektiren fiilleriyle ilgili soruşturmaları karara bağlamak,

B) Personelin Görevden Çıkarma cezasını gerektiren fiilleriyle ilgili soruşturma dosya ve raporları için Yüksek Disiplin Kurulu'na görüş bildirmek,

C) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Disiplin soruşturması konusu fiilin Banka zararına da sebebiyet vermiş/verecek olması halinde, ilgili personelin mali sorumluluğu veya işletme riski bakımından görüş bildirmek/karar almak,

D) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Soruşturma dosya ve raporlarında personelin fiilinin kanuni yönden de suç teşkil ettiğinden söz edilmiş olması halinde, bu konuda görüş bildirmek/karar almak,

ile görevlidir.

Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosya ve raporların incelenmesinde gerekli gördüğü takdirde, Banka Genel Müdürlük Birimleri ve şubelerinden bilgi veya görüş alabilir. Tedbir alınmasının gerektiği hallerde durumu Genel Müdürlüğün ilgili Birimlerine intikal ettirir.
Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı
Madde 23 - (Mülga:RG-18/09/2005-24527)
 
Disiplin Kurulu Bürosu
Madde 24 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin Kurulunun görev ve buna bağlı işlerinin yürütülmesi bakımından, Disiplin Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan bir servis kurulur.
Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu Ve Görevleri
Madde 25 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdürün Başkanlığında, İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Baş Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanından oluşur.
Madde 26 -
Yüksek Disiplin Kurulu;

A) Personelin Görevden Çıkarma cezasını gerektiren fiilleriyle ilgili soruşturmaları bu yönden ve Disiplin Kurulu'nun görüşünü de değerlendirmek suretiyle karara bağlamak,

B) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Görevden Çıkarma cezasını gerektiren fiilin Banka zararına da sebebiyet vermiş/ verecek olması halinde, ilgili personelin mali sorumluluğunu karara bağlamak/Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

C) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Soruşturma dosya ve raporlarında personelin fiilinin kanuni yönden de suç teşkil ettiğinden söz edilmiş olması halinde, bu konuyu karara bağlamak/Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

ile görevlidir.

Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosya ve raporların incelenmesinde gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve konuya ait her türlü evrakı tetkik etmeye, Genel Müdürlük Birimlerinden, varsa ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında Görevden Çıkarma cezası talep edilen personel, kendisine ait sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulu'nda sözlü veya yazılı olarak bizzat veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
Yüksek Disiplin Kurulunun Büro İşleri
Madde 27 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Yüksek Disiplin Kurulunun büro işleri Disiplin Kurulu Başkanlığınca yürütülür.
Disiplin Ve Yüksek Disiplin Kurullarının Toplantı Ve Çalışmalarına İlişkin Esaslar Kurul Toplantıları
Madde 28 -
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının toplantı gündemlerinin düzenlenip üyelere bildirilmesi, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Kurulların Başkanları tarafından sağlanır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 29 -
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları salt çoğunlukla toplanır. Kurulların Başkan veya üyelerinin görev başında bulunmaması halinde;

A) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Disiplin Kuruluna, Disiplin Kurulu Başkanına vekalet eden üye başkanlık yapar ve üyelerin yerlerine 21 inci maddeye göre görevlendirilecek diğer üyeler katılır.

B) (Değişik:RG-05/12/2005-26014) Yüksek Disiplin Kuruluna, İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık yapar ve üyelerin yerlerine ise vekilleri katılır.
Madde 30 -
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının Başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına veya disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

Bu sebeplerle toplantıya katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tesbitinde nazara alınmaz.
Karar Süresi
Madde 31 -
A) Disiplin Kurulu, Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasına ilişkin soruşturma dosyası ve raporunun kendisine tevdiinden itibaren, kadrolu personel için en geç 30 gün, sözleşmeli personel için en geç 3 ay içinde,

B) Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili soruşturma dosyası veya raporunun kendisine tevdi tarihinden itibaren kadrolu personel için en geç 6 ay, sözleşmeli personel için en geç 3 ay içinde,

karar verir.
Madde 32 -
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında konu hakkındaki görüşmelerin sonunda karar oylama suretiyle verilir, oylama açık oyla yapılır ve karar için oy çokluğu yeterlidir.

Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan, oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar, Başkan tarafından üyelere açıklanır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanan ve karar özeti şeklinde bir tutanakla tespit edilir.

Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun kendilerine intikal eden konularda ayrı bir ceza tayinine yetkileri olmayıp, cezayı kabul veya reddederler. Red halinde atamaya yetkili amir veya merci 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

(Değişik son fıkra:RG-05/12/2005-26014) Disiplin Kurulu karar ve görüşlerinin Yüksek Disiplin Kuruluna/Yönetim Kuruluna intikali Disiplin Kurulu Başkanlığınca sağlanır.
Kararların Yazılması
Madde 33 -
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kararları, karar tarihini takip eden 7 gün içinde gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle yazılır.
Disiplin Kurulları Raportörleri
Madde 34 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları nezdinde, Kurul Başkanlarınca kendilerine havale edilen soruşturma dosya veya raporlarını tetkik edip, bunlar hakkındaki görüşlerini Disiplin veya Yüksek Disiplin Kuruluna bildirmek ve kurulların kararlarını yazılı hale getirmek üzere Disiplin Kurulu Başkanlığında yeterli sayıda raportör görevlendirilir.
Banka Müfettişlerinin Soruşturma Görev Ve Yetkileri
Madde 35 -
A) Disiplin amirlerinin personelin uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri için disiplin soruşturması yapmak görev ve yetkisi, Banka Müfettişlerinin Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nde yer alan ve personelin disiplin cezasını gerektiren her türlü fiil ve halleri için soruşturma yapmak konusundaki görev ve yetkilerini etkilemez, Banka Müfettişlerinin bu görev ve yetkilerinin sınırlandırılmış olması anlamını taşımaz.

B) Disiplin amirlerinin 15. maddenin (B-b) bendine göre başladıkları veya 16 ncı maddeye göre durdurdukları disiplin soruşturmaları, Banka Müfettişlerince tamamlanır.
Soruşturma Dosyaları Ve Raporları İle İlgili İşlemler
Madde 36 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin amirlerince personele verilen ve tebliğ edilen uyarma veya kınama cezaları derhal Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

Bunlara ait soruşturma dosyaları;

a) Cezaya süresi içinde itiraz edilmemesi halinde itiraz süresi sonunda disiplin amiri tarafından,

b) Cezaya itiraz edilmesi halinde, itiraz ilgili üst disiplin amirince tetkik edilip sonuca bağlandığında, üst disiplin amiri tarafından ve itiraz hakkındaki kararı ile birlikte,

Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirilir.

Disiplin amirlerince verilen uyarma veya kınama cezalarına ait soruşturma dosyalarında, ilgili personelin Bankaya verdiği herhangi bir zararın ve dolayısıyla mali sorumluluğunun da yer almış olması halinde, personel hakkında bu yönde verilecek karar için bu soruşturma dosyaları Disiplin Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
Madde 37 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Teftiş Kurulu Başkanlığınca, personel hakkında banka müfettişleri tarafından yapılan disiplin soruşturmasına ait dosya ve raporlar Disiplin Kurulu Başkanlığına, önlem alınması gerektiğinde ise gereği için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, intikal ettirilir.
Madde 38 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Teftiş Kurulu Başkanlığınca 37 nci maddeye göre Genel Müdürlük Disiplin Kurulu Başkanlığına tevdi edilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin olan soruşturma dosya ve raporlarında ilgili personelin bankaya verdiği herhangi bir zararın ve dolayısıyla mali sorumluluğunun da yer almış olması halinde, personel hakkında bu yönden verilecek karar için bu soruşturma dosya ve raporları Genel Müdür tarafından daha sonra Disiplin Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.
Madde 39 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Bir soruşturma dosyası veya raporunun birden fazla personel veya aynı personelin birden fazla fiili ile ilgili olup, ceza verme konusunda karar yetkisinin personel veya fiillerin bir kısmı için disiplin amirine, diğer bir kısmı için Disiplin Kuruluna ait bulunması halinde, soruşturma dosya ve raporu disiplin amiri olarak Genel Müdür tarafından sonuca bağlanacak cezalar için Disiplin Kurulu Başkanlığınca bu Yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde ayrı ayrı işleme tabi tutulur.
Madde 40 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin soruşturmasına ait dosya ve raporlar sonuca bağlanmasından sonra Genel Müdürlük Disiplin Kurulu Başkanlığınca muhafaza edilir.
Savunma Hakkı
Madde 41 -
Banka personeli hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Personel, soruşturmayı yapanın, disiplin amirinin veya ilgili Disiplin Kurulu'nun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Zamanaşımı
Madde 42 -
Kadrolu personelin disiplin cezasını gerektiren fiil veya halinin öğrenildiği tarihten itibaren;

A) Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezalarını gerektiren fiil ve hallerde 1 ay içinde,

B) Görevden Çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerde 6 ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Madde 43 -
Sözleşmeli personelin disiplin cezasını gerektiren fiil veya halinin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra hakkında disiplin soruşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez.
Madde 44 -
Personele, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin Cezalarının Uygulanması
Madde 45 -
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan Kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Cezaların Tebliği
Madde 46 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Genel Müdür dışındaki disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler tarafından, Genel Müdürün disiplin amiri olarak verdiği cezalar ile diğer cezalar Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından ve en geç 15 gün içinde personele tebliğ olunur.

Genel Müdür dışındaki disiplin amirlerince verilen ve tebliğ edilen disiplin cezaları Banka Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına da derhal bildirilir.
İtiraz
Madde 47 -
Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Usulüne uygun olarak yargı yoluna, ancak uyarma ve kınama dışındaki disiplin cezaları için başvurulabilir.
Madde 48 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma veya kınama cezasına itiraz 14 üncü maddedeki sıralamaya göre, varsa bir üst disiplin amirine yapılır. Üst disiplin amiri, itiraz kendisine intikal ettiğinde, bu hususu derhal Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirir.

Bunun dışında, cezalara veya mali sorumluluk kararlarına itiraz dilekçesi, itiraz eden personel tarafından Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderilir ve itirazın cezayı veya mali sorumluluk kararını veren veya onaylayan amir veya mercie intikali Disiplin Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

İtirazın sonuca bağlanmasında, ilgili olması halinde Disiplin veya Yüksek Disiplin Kurulunun bu husustaki kararı da alınır.

İtiraz mercii durumu tetkik ederek, sonuçta cezayı aynen kabul edebileceği gibi, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

Cezalara itirazın sonucu birinci fıkrada sözü edilen itirazlar için ilgili personele ve disiplin amirine üst disiplin amiri tarafından, Genel Müdürün disiplin amiri olarak verdiği cezalara itirazlar ile diğer itirazlar için ise Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilir.

İtiraz mercileri, itiraz ve ceza kararı ile eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

Disiplin cezaları, süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın itiraz merciince reddedilmesi halinde kesinleşir.

İtiraz üzerine kaldırılan cezalar personelin sicilinden silinir.
Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi
Madde 49 -
Disiplin cezaları, personelin siciline işlenir. Kendisine Görevden Çıkarma dışında disiplin cezası verilen personel, Uyarma ve Kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra, atamaya yetkili amir veya mercie başvurarak verilmiş cezanın sicilinden silinmesini isteyebilir.

Personelin belirtilen süreler içindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, bu karar siciline işlenir.

Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının sicilden silinmesinde Disiplin Kurulu'nun görüşü de alınır.
Personel Hakkında Ceza Kovuşturması Yapılmasının Da Gerekmesi Veya Yapılması Durumu
Madde 50 -
Soruşturma dosya ve raporlarında, personelin disiplin cezasını gerektiren fiil veya halinin kanuni yönden de suç teşkil ettiği ve hakkında ceza kovuşturması da gerektirdiğinden söz edilmiş olması halinde, adli mercilere suç duyurusunda bulunulması, Banka Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Banka Müfettişlerince ilgili mercilere, suç duyurusu yapılmış olması dışında, Banka Yönetim Kurulu'nun konuyu ve Disiplin ve/veya Yüksek Disiplin Kurulu görüşlerini, gerekli yönlerden değerlendirmesi ve bu yolda kararı ile olur.

(Değişik son fıkra:RG-05/12/2005-26014)Suç duyurusunda bulunulması yolundaki kararın gereği Baş Hukuk Müşavirliğince yerine getirilir.
Madde 51 -
Personelin disiplin cezasını gerektiren fiil veya halinin kanunen de suç teşkil etmesi ve hakkında ceza kovuşturmasının da gerekli olması veya ceza kovuşturmasına da başlanmış bulunması, disiplin soruşturmasını engellemez veya geciktirmez.

Ceza kovuşturması sonucunda personelin mahkum olması veya kovuşturma konusu fiilin mevcut olmadığı ya da fiilin kovuşturma yapılan personel tarafından işlenmediğinin anlaşılması durumuna dayalı bulunması dışında, personel hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi disiplin cezası uygulanmasını önlemez.
Görevden Uzaklaştırma İle İlgili Hükümler
Görevden Uzaklaştırma
Madde 52 -
Görevden uzaklaştırma, personelin görevi başında kalmasında sakınca görülmesi halinde, ihtiyati bir tedbir olarak ve geçici şekilde göreviyle ilişkisinin kesilmesidir.
Görevden Uzaklaştırmanın Uygulanabileceği Haller
Madde 53 -
Görevden uzaklaştırma, personel tarafından;

A) Bankanın para, mal veya diğer mevcutlarına karşı veya her türlü belge ve kayıtları üzerinde zimmet, ihtilas, hırsızlık, rüşvet, görevi kötüye kullanma veya sahtecilik gibi bir suç işlenmiş olması,

B) Para ve para hükmündeki evrak ve senetlerin, malların, bunlara ilişkin kayıtların, belge ve defterlerin yetkililerin talebi halinde derhal gösterilmemesi, verilmemesi veya bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasından kaçınılması,

C) Teftiş veya soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunulması,

D) Bankanın diğer personeline, para mal veya diğer mevcutlarına zarar verileceği veya mevcut delillerin ortadan kaldırılacağı yolunda güçlü belirtiler bulunması,

hallerinde uygulanır.

Hakkında ceza kovuşturması yapılan personel de görevden uzaklaştırılabilir.
Yetkililer
Madde 54 -
Personeli görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır;

A) Atamaya yetkili amir veya merci,

B) Banka Müfettişleri.

Görevden Uzaklaştırma yetkisi soruşturmadan önce veya teftişin, soruşturmanın herhangi bir safhasında kullanılabilir. Banka Müfettişleri bu yetkilerini Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin bu konuya ait hükümleri dahilinden kullanırlar.
Görevden Uzaklaştırmada Yetkilinin Sorumluluğu
Madde 55 -
Görevden uzaklaştırılan;

A) Kadrolu personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü,

B) Sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 işgünü,

içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra personel hakkında yukarıda belirtilen süre içinde soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufta bulunduğu, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.
Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülüğü
Madde 56 -
A) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan kadrolu personele, bu süre içinde aylıklarının (veya aylık sözleşme ücretlerinin) 2/3'si ödenir. Bu durumdaki kadrolu personel sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Görevden uzaklaştırılan kadrolu personel hakkında 57'nci maddede belirtilen sebeplerle bu tedbirin kaldırılması halinde, aylıklarının ( veya aylık sözleşme ücretlerinin) kesilmiş olan 1/3'i kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde bu derece kademe ilerlemesinde nazara alınmak suretiyle değerlendirilir.

B) Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, bu halin devamı süresince kendisine aylık sözleşme ücretinin 2/3'si ödenir.

Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında bu tedbirin 57. maddenin (B) bendinde belirtilen sebeple kaldırılması halinde, aylık sözleşme ücretinden kesilmiş olan 1/3'i kendisine ödenir.
Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasının Zorunlu Olduğu veya Kaldırılabileceği Haller
Madde 57 -
Görevden uzaklaştırılan ve disiplin soruşturması ve/veya ceza kovuşturması sonunda;

A) Haklarında disiplin cezası uygulanmasına gerek görülmeyen veya Görevden Çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilen,

B) Ceza kovuşturmasında haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilen,

C) Haklarındaki disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması, sonuçlanmasından önce genel af ile kaldırılan,

D) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenen,

personel için, bu husus veya kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri atamaya yetkili amir veya merci tarafından kaldırılır.
Madde 58 -
Görevden uzaklaştırma tedbiri personelin göreve başlamasında sakınca veya engel kalmaması veya görülmemesi halinde, atamaya yetkili amir veya merci tarafından 57. maddede sözü edilen hallerin tahakkukundan önce de ve her zaman kaldırılabilir.
Süre
Madde 59 -
Görevden uzaklaştırma;

A) Disiplin soruşturması ile ilgili ise, en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

B) Ceza kovuşturması ile ilgili ise, atamaya yetkili amir veya merci personelin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve bunu personele de yazılı şekilde tebliğ eder.
Hakkında Disiplin Soruşturması Veya Ceza Kovuşturması Yapılan Personelin Mali Sorumluluğunun Da Bulunması Durumu
Madde 60 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Soruşturma dosya ve raporlarında personelin fiili dolayısıyla banka için doğmuş veya doğacak bir zararın da yer almış olması halinde, personelin mali sorumluluğuna gidilmesi ve doğan banka zararının personele tazmin ettirilmesi, Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu veya Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Personelin mali sorumluluğunun zamanaşımına uğramasının önlenmesinin gerektiği hallerde, atamaya yetkili amir veya merci tarafından Disiplin ve/veya Yüksek Disiplin Kurulunun bu husustaki görüşü beklenmeyebilir.

Personelin Disiplin soruşturmasına konu teşkil eden fiili dolayısıyla mali sorumluluğunun da bulunması halinde, Borçlar Kanununun 60 ıncı maddesi bakımından zamanaşımı, nihai karar merciin zarara, fiile ve faile muttali olduğu tarihten itibaren başlar.

Personelin mali sorumluluğu yolundaki kararının gereği Baş Hukuk Müşavirliğince yerine getirilir.

Personelin disiplin cezasını gerektiren fiilinin hakkında disiplin soruşturması yapılması ve/veya disiplin cezası uygulanması bakımından zamanaşımına uğramış olması, personelin o fiilden doğan banka zararı yönünden mali sorumluluğunun tayin ve tesbiti için yapılacak inceleme veya soruşturmaya engel teşkil etmez.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 61 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren T.C. Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin Disiplin bölümü ile Görevden Uzaklaştırma bölümü hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - (Mülga:RG-18/09/2005-24527)
 
Geçici Madde 2 - (Mülga:RG-18/09/2005-24527)
 
Yürürlük
Madde 62 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 63 - (Değişik:RG-18/09/2005-24527)
Bu Yönetmelik hükümlerini T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
(1) Yönetmeliğin adı “T.C. Ziraat Bankası Disiplin Yönetmeliği” iken, 18/09/2001 tarihli ve 24527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, metne işlendiği şekliyle değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul