İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Bu Yönetmeliğin amacı; taşra teşkilatının kullanımında bulunan mülkiyeti (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Spor Genel Müdürlüğüne ait gençlik ve spor saha ve tesislerinin tahsis ve işletilmesi ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Spor Genel Müdürlüğünün kullanımına verilen gayrimenkullerin tahsis işlemlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının kullanımında bulunan her türlü gençlik ve spor tesisi, büfe, atölye, misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezi, sağlık merkezi, otopark, çay ocağı, kafeterya ve benzeri yerlerin bakımı, kullanımı, tahsis ve işletilmesi ile reklam ve yayınlarla ilgili usul ve esasları kapsar.

Genel Müdürlük mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin bir yıldan fazla süreli kira, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya tahsis yöntemlerinden biriyle üçüncü şahıslara devri ile mülkiyeti hazine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların bir aydan fazla süreyle yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Bu Yönetmelik 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 07.08.2016)(Değişik:RG-7/8/2016-29794)
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Bant yayını: Bir spor karşılaşmasının, karşılaşma bittikten sonra kısmen veya tamamının yayınlanmasını,

ç) Cıngıl: İçinde reklam kelime veya kelimeleri bulunan müziği,

d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) Gençlik ve spor kulübü: Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan gençlik ve/veya spor kulüplerini,

g) Gençlik ve spor organizasyonu: Genel Müdürlük, federasyonlar ve il/ilçe müdürlüklerinin faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası her seviye ve branştaki müsabaka, kamp, kurs, seminer ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini,

ğ) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Müşteri: Merkez ve taşra teşkilatından tahsis, reklam, kira, işletme, yayın ve benzeri konularda talepte bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Naklen yayın: Bir spor karşılaşmasının oynandığı anda kısmen veya tamamının radyo ve televizyondan yayınlanmasını,

j) Pano: Yazılı reklam materyalini,

k) Reklam: Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak, ticari yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem, film ve benzeri şekilleri,

l) Spot: Reklam amacı ile kullanılan kelime, deyim, cümle veya cümleleri,

m) Taşra teşkilatı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,

n) Yayın kuruluşu: Gençlik veya spor organizasyonlarını televizyon veya radyodan yayınlayan resmi veya özel kurum ve kuruluşları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Tesislerin işletilmesi, bakımı, onarımı ve tahsisi ile ilgili esaslar
Madde 5 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Mülkiyeti ve/veya kullanımı Genel Müdürlüğe ait olup, (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il ve ilçe müdürlükleri tarafından kullanılan her türlü gençlik spor saha ve tesislerinin işletilmesi, bakım, onarım ve tahsis işleri bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

İl müdürlükleri, her türlü gideri işletme gelirlerinden karşılanmak üzere, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezi, hosteller ve kampları işletmek, saha, tesis ve malzemeleri yapmak için Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak talimatlara uygun işletmeler kurabilirler.

İşletmelerin özelliklerine göre kadrolu, geçici ve daimi işçi ile sözleşmeli eleman çalıştırılabilir. İl müdürlükleri, hizmetin ifası için üniversitelerin iletişim fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksek okulları, turizm, işletmecilik, otelcilik meslek yüksekokulu öğrencileri ile turizm ve otelcilik meslek lisesi, ticaret meslek lisesi ve benzeri mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının stajyer öğrenci ve antrenörlerinden yararlanabilirler.

İlk işletme sermayesi il müdürlüğü özel gelirlerinden karşılanır. Genel Müdürlükçe il bütçelerine gönderilen ödenekten işletme gideri karşılanmaz.
Özel işletme talimatı
Madde 6 -
Gençlik spor saha ve tesislerinde düzenlenecek faaliyetlerde Genel Müdürlük talimatları, tesislerin kullanımında ise özel işletme talimatları dışına çıkılamaz.
Bakım, onarım işletme sorumluları
Madde 7 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Tesislerin bakımı, küçük onarımı ve işletilmesi il ve ilçe teşkilatı tarafından yapılır.

(Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) İl ve ilçe müdürlüklerince yönetilen tesislerde yeteri kadar personel görevlendirilir.

Tesislerde görev yapacak tesis sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak.

b) Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak.

c) Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek.

d) Tesisin tesisatlarının tam olarak çalışmasını sağlamak.

e) Tesiste bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurmak.

f) Tesisin "Tesis Bilgi Dosyası"nı tutmak.

g) Tesiste yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini tutmak.

h) Tesisin gelir ve giderlerini bir işletme defterine kaydetmek.

i) Tesiste yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine eşit olarak cevap vermek.

j) Altı ayda bir üst makama tesis hakkında rapor vermek.
Tesis bilgi dosyası
Madde 8 -
Tesislerde tutulacak dosyada;

a) Sicil kartı (Ek-1),

b) İskan izin belgesi,

c) Tapu senedi ve çaplı tasarruf belgeleri,

d) İnşaat tatbikat projeleri,

e) Tesisat şema ve projeleri,

f) Demirbaş, gelir ve gider defteri,

g) Tesisle birlikte teslim alınan malzemelerin listesi,

bulunur.

Gerek tesiste, gerekse tesisatta yapılan her türlü ilave ve tadilat günlük olarak sicil kartlarına kaydedilir.
Tesislerin tahsis şartları
Madde 9 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Gençlik spor saha ve tesisleri esas itibariyle gençlik ve spor faaliyetlerine tahsis edilir. Ancak, gençlik ve spor faaliyetlerini aksatmayacak şekilde; tesisin fizik yapısı ve saha içi dokusunu korumak kaydıyla;

a) Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine,

b) Zaruret duyulan her türlü kongre, toplantı ve faaliyetlere,

tahsis edilebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler için tahsis yetkisi (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il ve ilçe müdürlüklerine aittir.

Tesislerde yapılacak her türlü faaliyetlerde seçim yasaklarına uyulur.

(Ek fıkra:RG-7/8/2016-29794) Milli takımlara sporcu gönderen ve milli sporcusu bulunan kulüplere spor tesislerinin tahsisinde öncelik tanınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Tahsis başvurusu
Madde 10 - Yönt. (RG: 07.08.2016), Yönt. (RG: 13.10.2009)
(Değişik birinci fıkra:RG-13/10/2009-27375) Mülkiyeti ve/veya kullanımı Genel Müdürlüğe ait gençlik spor saha ve tesislerinin tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler ilgili gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerine başvururlar.

Mülkiyeti Hazineye veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Spor Genel Müdürlüğüne tahsisli tesislerin üçüncü şahıslara tahsisinde yerel yönetim veya kamu kurum ve kuruluşu olması şartı aranır. Bu tür tahsislerde; sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bir ay ve daha kısa süreli tahsisler hariç, hazineye ait olanlar için Maliye Bakanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar için maliki idareden uygun görüş alınması esastır.

Tahsis bedelinin il müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun ve teminatın ibrazından sonra ilgili ile sözleşme yapılır.

Aynı spor saha ve tesisi için aynı günde birden fazla talep olması halinde, 9 uncu maddedeki sıralamaya göre öncelik tanınır.
Tahsis ücretlerinin tahsili
Madde 11 -
Ücretsiz tahsisler hariç, organize edilecek her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile toplantı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri için ücret ve teminat alınmadan sözleşme yapılmaz.
Tahsislerde alınacak teminat ve pay
Madde 12 -
Ücretsiz tahsisler hariç, her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile toplantı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek hasarı karşılamak üzere toplam tahsis ücretinin %6’sı kadar teminat alınır.

Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler alınabilir.

Faaliyet esnasında meydana gelebilecek hasarla ilgili hasar tespit tutanağı düzenlenerek zarar teminattan tahsil edilir. Mevcut hasarın teminattan fazla olması halinde fark tahsis yapılan kişi veya kurumlardan ayrıca tahsil edilir.

Hasar tahsis sahibinin kusuru sonucu meydana gelmişse, daha sonraki tahsis talepleri dikkate alınmaz.

Gençlik ve spor faaliyetlerine tahsisler ile reklam karşılığı yapılan işler hariç, her türlü reklam, tahsis, işletme ve kiralarla ilgili sözleşmelerden doğan gelirler dışında federasyon hizmetlerindeki sürat ve verimliliği artırmak, amatör sporcuların muayene ve tedavi giderleri ile amatör sporun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü spor araç, gereç ve malzeme alımlarında kullanılmak üzere sözleşme bedeli üzerinden ayrıca % 5 oranında pay alınır. Bu pay emanet hesabına alınarak Genel Müdürlüğün saymanlık hesabına aktarılır.
Tahsis isteğinden vazgeçilmesi
Madde 13 -
Tahsis isteğinden tahsis tarihinden on gün önce vazgeçilmesi halinde yatırılan ücret ve teminat iade edilir, on günden daha kısa sürede vazgeçilmesi halinde ise tahsis ücretinin yarısı gelir kaydedilir, diğer yarısı ve teminatı iade edilir.
Tahsislerin iptali
Madde 14 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Tahsis işlemi Genel Müdürlük veya (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il ve ilçe müdürlüklerince gerekçe gösterilerek üç gün önceden iptal edilebilir.

İptal işlemi ilgiliye bildirilerek tahsis ücreti ve teminat iade edilir.

Tesis hangi amaç için tahsis edilmiş ise o amaç için kullanılır. Tesisin tahsis amacı dışında kullanılması halinde yatırılan teminat gelir kaydedilir. Bu kişilerin daha sonraki tahsis talepleri dikkate alınmaz.
Tahsis ücret tarifelerinin tespiti
Madde 15 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Tahsis ücret tarifeleri, (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il müdürlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından her yıl Aralık ayı içerisinde tespit edilerek bir sonraki yıl süresince uygulanır. Tahsis ücret tarifelerinde yer almayan hususlarda Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatı esas alınır.

Komisyon tarafından tasdik edilen tahsis ücret cetvellerinin birer sureti tasdik işlemini müteakip Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ancak, Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında bulunan stadyum, stat ve sahaların Ek-3’te belirtilen faaliyetler hariç, müsabaka tahsis ücret ve esaslarına ilişkin talimat Genel Müdürlükçe hazırlanır.
Tahsis ücret cetvellerinde bulunacak hususlar
Madde 16 -
Tahsis ücret cetvellerinde bulunacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bilet satışı yapılan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilen özel müsabaka ücretleri;

1) Spor kulüplerinin futbol dışındaki diğer spor dallarının müsabakaları,

2) Spor kulüplerinin futbol müsabakaları,

3) Amatör ferdi sporcu müsabakaları,

4) Profesyonel ferdi sporcu müsabakaları,

b) Ferdi sporcu tesislere giriş kartı bedeli,

c) Jübile faaliyetleri,

d) Ücretsiz tahsisler hariç, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri,

e) Her türlü kongre, toplantı ve benzeri sosyal faaliyetler,

yer alır (Ek-2, Ek-3, Ek-4).
Tahsis ücretlerinin tespitinde göz önüne alınacak kriterler
Madde 17 -
Ücret tespit edilirken:

a) Tesis durumu;

1) Tesisin tip ve özelliği,

2) Kullanılan yakıt, elektrik ve su miktarı,

3) Tesisin yıpranma payı,

4) Tahsisin gece, gündüz, yaz ve kış olması hali,

b) Hizmet durumu;

1) Zemine serilecek örtü,

2) Kurulacak ring, pist ve podyum,

3) Kurulacak ses düzeni,

4) Görevlendirilen personelin tahsisle ilgili hizmetleri,

dikkate alınır.
Ücretsiz tahsisler
Madde 18 - Yönt. (RG: 07.08.2016), Yönt. (RG: 17.05.2007)(Değişik:RG-7/8/2016-29794)
Gençlik ve spor saha ve tesisleri aşağıdaki hallerde ücretsiz tahsis edilir:

a) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlığın faaliyetlerine,

b) Milli bayramlar ile tesisin bulunduğu il ve ilçenin kurtuluş veya kuruluş günü kutlamalarına,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, spor federasyonları ve okulların bilet satışı yapılmayan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilmeyen faaliyetlerine,

ç) Doğal afetler nedeniyle zarar görenler ile engelliler yararına düzenlenen faaliyetlere,

d) Türkiye Futbol Federasyonunca organize edilen profesyonel ligler ile basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında en üst ligleri hariç olmak üzere gençlik ve spor kulüplerinin antrenman, spor ve gençlik faaliyetlerine,

e) Öğrencilere ve sporculara,

f) Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri yararına düzenlenen faaliyetlere,

g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler yararına düzenlenen faaliyetlere,

ğ) Bakanlığın ilgili birimlerinin izni ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen gençlik ve spor faaliyetleri ile kamplarına.

Federasyonlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılmayan veya katılma hakkı elde edemeyen kulüpler ile faaliyetlerini sporculardan ücret veya bağış alarak gerçekleştiren spor kulüplerine yapılacak tahsislerde ücret alınabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Usulsüz tahsis
Madde 19 -
Bu Yönetmelik hükümleri dışında ücretsiz tahsis yapılması halinde, tahsisi yapan ve yapılması için emir verenlerden tahsis ücreti ve varsa meydana gelen hasar bedeli faiziyle birlikte tahsil edilir.
Bakım ve onarım
Madde 20 -
Tesislerin günlük, faaliyet öncesi, faaliyet sonrası ve aylık bakımının yapılması zorunludur.

a) Günlük bakım;

1) Tesisin genel temizliği ve teknik bakımını,

2) Tesiste mevcut spor alet, cihaz ve malzemelerinin bakım ve temizliği ve işler durumda muhafazasını,

3) Duş, musluk ve diğer sıhhi tesisatın kontrol edilmesi ve varsa arızalarının giderilmesini,

4) Elektrik tesisatının kontrol edilmesi, varsa arızalarının giderilmesini,

5) Tesiste bulunan eşyaların ve camların kırılması halinde bir tutanakla tespit edilerek değiştirilmesi ve onarımının yapılmasını,

b) Faaliyet öncesi bakım;

1) Tesise faaliyet için monte edilen her türlü spor alet ve malzemelerinin kontrol ve bakımını,

2) Aydınlatma, ısıtma, seslendirme ve skorboard gibi cihazların kontrol ve bakımını,

c) Faaliyet sonrası bakım;

1) Faaliyette kullanılan tesisin genel bakımını,

2) Her türlü araç-gereç, malzeme ve cihazların kontrolünü,

3) Hasarlı olan araç-gereç, malzeme ve cihazların bir tutanakla tespit edilmesi ve tamirinin yaptırılarak hasar tutarının ilgililerden tahsil edilmesini,

d) Aylık bakım;

1) Küçük onarım işlerinin ikmalini,

2) Tesislerde mevcut tesisat ve cihazların kullanma tarifelerine göre kontrol, bakım ve onarımını,

3) Tesise ait demirbaş araç-gereç ve malzemelerin kontrolü, onarımı ve değiştirilmesini,

kapsar.
İhtisası gerektiren işler
Madde 21 -
Teknik özellik gerektiren tesislerin bakım, onarım ve işletilmeleri Genel Müdürlükçe gönderilen talimatlara göre yapılır.
Tesislerin gelir ve gider durumları
Madde 22 -
Taşra teşkilatının kullanımında bulunan tüm tesislerin yıllık gelir ve gider durumları her tesis için ayrı ayrı yıl sonu itibariyle Genel Müdürlüğe gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Misafirhane ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezleri
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin kuruluşu
Madde 23 -
Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliği artırmak, sporcu, antrenör ve hakemlerle personelin hizmetiçi eğitimini sağlamak amacıyla; il müdürlüğünün teklifi, Genel Müdürlüğün oluru ile il müdürlüğü bünyesinde misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezleri kurulabilir.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin yönetimi
Madde 24 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin yönetim yetkisi (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il müdürlüğüne aittir. Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinde görev alacak yeteri kadar personel il müdürlüğünce görevlendirilir.

Personelin görev yetki ve sorumluluğu (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il müdürlüğünce hazırlanacak bir talimatla belirlenir.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin gelirleri
Madde 25 -
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin gelirleri şunlardır:

a) Başlangıç sermayesi olarak il müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenek.

b) Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinden yararlananlardan alınan ücretler.

c) Bağış ve yardımlar.

d) Faiz gelirleri.

e) Sair gelirler.

Elde edilecek gelirler il müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin gelirlerinin tahsili ve giderleri
Madde 26 -
Gelirler, tahsil edildiği tarihi takiben ilk işgünü içinde il müdürlüğünün banka hesabına yatırılır. Gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak takip ve tahsilinden tesis amiri sorumludur. Tahsil edilen gelirler bankaya yatırılmadıkça kesinlikle harcanmaz.

Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezleri için gerekli olan her türlü tüketim malzemesi ve demirbaş alımı yapılabilir. Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin ilk kuruluş masrafları il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezleri ita amirliği ve tahakkuk memurluğu
Madde 27 -
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezleri için yapılacak harcamalarda tahakkuk memuru il müdürü veya yetki vereceği kişi, ita amiri ise vali veya yetki vereceği kişidir.

Tahakkuk memurluğu ile ita amirliği görevini vekaleten de olsa aynı kişi yürütemez.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinde tutulacak defterler
Madde 28 -
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinde tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletme defteri.

b) Banka defteri.

c) Avans defteri.

d) Borçlular defteri.

e) Ambar defteri.

f) Demirbaş defteri.

g) Gelen-giden evrak defteri.

h) Katma değer vergisi takip defteri.

i) Emanet defteri.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerine kabul işlemleri ve işletme esasları
Madde 29 -
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinden kimlerin, ne şekilde yararlanacağı, kamp ücretleri, kamptan yararlananların uymak zorunda olacakları esaslar ve kampın diğer işletme esasları il müdürlüklerince belirlenir (Ek-5).

Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin her mali yıl sonunda bilanço, kâr/zarar hesabı çıkarılır.
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin denetimi
Madde 30 -
Misafirhane ve sporcu kamp eğitim merkezlerinin gelir-gider ve diğer işlemleri Genel Müdürlük ve il müdürlüğünce denetlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atölyeler
Atölyelerin kurulması, işletilmesi ve gelirleri
Madde 31 -
Genel Müdürlük taşra teşkilatı bünyesinde marangozluk, soğuk ve sıcak demir, oto tamirhaneleri, boyahane, terzihane, elektrik, sıhhi tesisat ve benzeri işlere ait atölyeler kurulabilir.

Atölyelerde imal edilen her türlü malzemenin devir veya satışından doğan nakit mevcudu il müdürlüğü bütçesine doğrudan gelir kaydedilir.

Atölyelerde üretilen ürünlerin, kullanılan malzeme, işçilik ve kâr dikkate alınarak satış fiyatı tespit edilir ve satışı yapılır.
Atölyelerde tutulan defterler ve kayıt nizamı
Madde 32 -
Atölyelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini, depolanması, imalatta kullanılması ile işçilik ve kâr hesabının yapılmasını teminen gerekli defterler il müdürlüğünce tutulur.
Atölyeler için yapılacak giderler
Madde 33 -
Genel Müdürlük taşra teşkilatı bünyesinde kurulacak atölyelerin tespit edilmesi, yer seçimi, bunlara ait makine, alet, edevat ve malzeme alımına ilişkin giderler il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.
Atölye sorumlusu
Madde 34 -
Atölyelerde görev alacak personel il müdürlüklerince tespit ve tayin edilir. Bunların konularında uzman olması ve işi bilmesi şarttır. Atölyelerin başında bu işleri takip amacıyla bir sorumlu görevlendirilir. Atölye sorumlusu atölyeye giren ve çıkan her türlü malzemeyi, görevlilerin çalışmasını, makine ve teçhizatın kullanılmasını ve korunmasını takiple görevlidir.
Atölyelere alınacak malzemeler
Madde 35 -
İl müdürlüklerince, atölyeler için gerekli her türlü malzeme ve demirbaşların alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. Satın alınan malzemenin depoya alınması, kullanılması ve dağıtılması konusunda atölye sorumlusu tarafından bir defter tutulur. Bu defterde giren, çıkan ve kalan malzemeler ayrıntılı bir şekilde yer alır. Yıl sonunda kalan malzemenin sayımı yapılarak tutanakla tespit edilir ve yeni yıl defterinin giren bölümüne kaydedilir.

Atölyelerde kullanılacak malzemelerin cins ve özelliklerine göre stoklanması, yapılacak imalatın planlanması belirli bir prensip dahilinde asgari fire sistemine göre düzenlenir. Her atölyeye buna dair talimat asılır.

İl müdürlüklerince oluşturulan atölyelerde üretilen malzemeler, öncelikle o il ve bağlı ilçeler için kullanılır. İmalat fazlası yapıldığı takdirde diğer il müdürlüklerine bu malzemeler maliyet fiyatı esas alınarak satılır. İl müdürlükleri bedelini ödemek kaydıyla ihtiyaç duyulan malzemeleri imalatı olan il müdürlüklerinden temin edebilir veya birbirlerine ücreti karşılığında malzeme devredebilirler.

İl müdürlükleri gerektiğinde resmi ve özel kuruluşlarla yapacağı bir protokolle imalat yapabilir veya bir imalatın ilgili parçalarını 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre haricen yaptırabilirler.
Atölyelerden yararlanacak olanlar
Madde 36 -
Atölyelerden;

Ücretsiz yararlanacaklar:

a) İl müdürlüğü.

b) Bağlı ilçe müdürlükleri.

c) İl müdürlüğü ile müşterek tesis yapan kuruluşlar.

Ücret karşılığında yararlanacaklar:

a) Diğer il ve ilçe müdürlükleri.

b) Resmi kurum ve kuruluşlar.
Atölyelerde kullanılan makina, alet ve malzemelerin bakımı
Madde 37 -
Atölyelerde kullanılan makina, alet ve malzemelerin günlük ve aylık bakımları atölyelerde çalışan personel tarafından yapılır. Görevli personel kendilerine zimmetlenmiş malzemelerin her türlü hasar ve ziyanından sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Reklam
Spor saha ve tesislerine alınacak reklamlar
Madde 38 -
Sözlü ve müzikli reklamlar ile ilanlarda anlaşılır bir Türkçe’nin kullanılması esastır. Marka dışında, Türkçe karşılığı bulunan yabancı dillerdeki terimler ile argo kelimelere yer verilemez ve etnik, dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyetle ilgili grup ayırımı yapılamaz.

Reklamlarda kişisel propaganda yapılamayacağı gibi doğrudan veya dolaylı olarak politik amaç da güdülemez. Devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili reklamlar kabul edilemez.

Milli marş, reklam ve geçiş müziği olarak kullanılamaz.       
Reklam kabul yetkisi ve şartları
Madde 39 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Reklam kabulü aşağıdaki şartlar dahilinde yapılır:

a) Spor saha ve tesislerinde yapılacak faaliyetlerde iç ve dış cepheye seyyar, sabit pano, sözlü, müzikli, hareketli ve yazılı reklam kabul edilir.

b) Spor saha ve tesislerine alınacak reklamlara ilişkin ücret ve esaslar her yıl (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) il müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından tespit edilir. Ücretler tespit edilirken, ilin ve gençlik ve spor kulüplerinin durumu dikkate alınır.

c) (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) Bağımsız federasyonlarca müsabakaların statüleri gereği reklam haklarının talep edilmesi halinde, o sezon/yıl için tespit edilen ücretlerden aşağı olmamak kaydıyla reklam hakları verilebilir.

d) Aktif sporculuk hayatını tamamlayacak olan sporcuların jübile müsabakalarının reklam haklarının talep edilmesi halinde, o sezon/yıl için tespit edilen ücretlerden aşağı olmamak kaydıyla reklam hakları verilebilir.

e) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen TSYD Kupası müsabakalarının reklam haklarının talep edilmesi halinde, bir önceki sezon/yıl için tespit edilen ücretlerden aşağı olmamak kaydıyla reklam hakları verilebilir.

f) Reklam panolarının sergilenme şekli, seyyar ve sabit panolar ile sözlü, müzikli ilanlardaki ölçü, şekil ve şartları ile ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan talimatla belirlenir.

g) İl müdürlüklerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetler, reklam hakkı verilmesi karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde yaptırılacak işlerde, il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin parasal değerini gösterir keşif özeti, reklam hakkının tahmini değeri belirlenerek reklam komisyon kararı alınır. Reklam hakkı talep eden kişi veya kuruluşun yazılı talebi üzerine konuyla ilgili sözleşme düzenlenir.
Kabul edilmeyecek reklam ve duyurular
Madde 40 -
Aşağıda sayılan ürün ve hizmetler ile benzerlerinin reklamları kabul edilmez:

a) Yetkili kurum ve kuruluşlarca reklamına izin verilmemiş ürün ve hizmetler.

b) İş ve işçi bulma duyuruları.

c) Ölüm, doğum, düğün ve benzeri duyurular.

d) Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici reklam ve duyurular.

e) Haksız rekabet ortamı yaratacak reklam ve duyurular.

f) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan duyurular.
Reklam pano esasları
Madde 41 -
Reklam panolarının aşağıdaki özellikleri ihtiva etmesi şarttır:

a) Reklam adı altında slogan kabul edilemez. Panolara sadece kuruluşun adı veya ürünün markası yazılır ve amblemi kullanılabilir.

b) Panolarda, kameralarda parlama yapacak renkler kullanılmaz.

c) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilmediği takdirde kişi adlarının yer aldığı reklam panoları kabul edilemez.

d) Panoların üzerindeki yazılar Latin alfabesindeki harflerden oluşur ve bir satır halinde dizilir. Tescil edilmiş marka, şirket, ürün ve adı bu kuralın dışındadır. Bu konudaki bütün şartlara uyma ve takdir hakkı Genel Müdürlüğe ait olmak kaydıyla yabancı ülkelere naklen yayın yapılması halinde yayını alacak ülkelerin alfabeleriyle yazılmış reklam panoları kabul edilebilir.
Sabit ve seyyar panoların talep ve tahsis esasları
Madde 42 - Yönt. (RG: 17.05.2007)
Reklam talep ve tahsis esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Reklam koymak isteyen müşteri dilekçesinde; reklam panosunun hangi kuruluş, hizmet veya ürün için kullanılacağını, panonun konulacağı spor saha ve tesisin adını, panonun kalacağı süreyi belirtir.

b) Başvurular müsabakalar başlamadan önce taşra teşkilatına yapılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşme yıllık/sezonluk ve toplu kiralama ise ücreti peşin veya şartnamede belirtilmek kaydıyla taksitlendirilerek tahsil edilebilir.

c) İl müdürlükleri, tarihi belli olan veya olmayan faaliyetlerle ilgili olarak başvuru yerini, ücretini ve reklam kabul tarihini belirler ve duyurur.

d) Reklam panoları stadlarda; bir sezonluk, yarım sezonluk veya bir maçlık, salonlarda; bir yıllık veya bir maçlık, diğer tesisler ile dış cephelerde bir yıllık olarak sergilenir.

e) Spor tesislerinin estetiğini bozmadan ve oyun kurallarına aykırı olmamak kaydıyla tesisin her yerine reklam alınabilir. Tadilatı gerektiren hallerde her türlü masraf müşterilerce karşılanır.

f) Her türlü vergi, resim, harç ve masraflar müşteriye aittir. Müşteri bunları il müdürlüğü tarafından istenildiğinde belgelemek zorundadır.

g) Ligler başladıktan sonra pano koymak isteyen müşteriler yıllık/sezonluk ücret, ikinci devre başladıktan sonra pano koymak isteyenler ise yarım sezonluk ücret öderler.

h) (Değişik: RG-17/05/2007-26525) Lig müsabakaları dışında, Türkiye (federasyon) kupası elemeleri, federasyonlarla ilgili her türlü Türkiye birincilikleri ve organizasyonları ile yurt içinde yapılacak uluslar arası turnuvalar, kulüplerin ve milli takımların yapacağı uluslar arası müsabakalar, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Kupası müsabakaları ve özelliği olan diğer müsabaka ve turnuvalara ayrıca reklam kabul edilir ve ücret tespit edilir.
Sesli, müzikli ve hareketli reklam talep ve tahsis esasları
Madde 43 -
Sesli, müzikli ve hareketli reklam esasları şunlardır:

a) Sesli, müzikli ve hareketli yayınlar kaset, disket veya cd ile yapılır.

b) Yayın, maç öncesi, devre arası ve kesintiler sırasında yapılır.

c) Müşteri, reklam ve duyuruya ilişkin hazırladığı kaset, disket veya cd ile birlikte yayının yapılmasını istediği il ve ilçe müdürlüğüne müracaat eder, il veya ilçe müdürlüğünce incelenerek uygun görülmesi halinde yayınlanmasına izin verilir.

d) Reklamı kabul edilen müşteri, sözleşmesini yapar ve mali yükümlülüklerini yerine getirir.

e) Reklamlar bir maçlık, bir devrelik veya bir sezonluk olabilir.

f) Müşteri reklamını kendi cihazları ile de yapabilir.

g) Elektronik skorbordu olan statlarda görüntülü ve hareketli reklamlar da kabul edilebilir.
Kelime sayımı ve müzik denetimi
Madde 44 -
Kelime sayımı ve müzik denetiminde şunlara uyulur:

a) Birleşik kelimelerin imla kurallarına göre birbirinden ayrı yazılmaları halinde, iki veya daha fazla kelime olarak sayılırlar.

b) Sayılar, işaretler okunduğu biçimde metne yazılır. Yazıldığı şekilde de değerlendirilir.

c) Rumuz ve tescilli markalar tek kelime sayılır.

d) Müzikli reklamlar bu Yönetmelik hükümlerine göre incelendikten sonra yayınlanır.
Yetki ve sorumluluklar
Madde 45 - Yönt. (RG: 07.08.2016)
Reklam panoları ile ilgili yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müşteri, reklam panosunu ilgili spor saha ve tesisinin yetkililerine karşılaşmanın yapılacağı günden önce, çalışma saatleri içinde teslim eder.

b) Toplu reklam pano tahsis hakkını alan müşteriler, bu hakkı toplu olarak bir başkasına hiçbir şekilde devredemezler.

c) Reklam panolarının spor saha ve tesislerine konması sırasındaki montaj hatasından veya başka bir sebeple tesise ve üçüncü şahıslara verilecek zarardan müşteri sorumludur.

d) Reklam panolarının hasara uğratılması veya tahrip edilmesinden, bakım ve onarımından il müdürlüğü sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk reklam hakkını alan müşteriye aittir.

e) (Değişik ibare:RG-7/8/2016-29794) İl müdürlükleri gerekçesini belirtmek kaydıyla reklam alıp almamakta veya aldığı reklamları kaldırmak ve yayımlamamakta serbesttir.

f) Tek maç için reklam kabul edilen tesislerde müsabakanın herhangi bir nedenle yapılamaması halinde alınan pano ücreti iade edilir. Müşterinin isteği halinde reklam talebi başka bir müsabakada değerlendirilebilir.
Spor saha ve tesislerin kapanması
Madde 46 -
Sezonluk veya yarım sezonluk reklam sözleşmelerinin ilgili olduğu spor saha ve tesisinin herhangi bir nedenle kapanması halinde;

a) Kapanan spor saha ve tesisin yerine yeni bir tesisin hizmete açılması halinde reklamlar bu tesise nakledilir.

b) Kapanan tesisin yerine yeni bir tesis hizmete girmez ise sözleşmeden arta kalan sürenin ücreti iade edilir.
Yayın giriş ücreti ve esasları
Madde 47 -
Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan spor tesislerinde yapılacak müsabaka ve etkinliklerin yayınlanmasında yayıncı kuruluşlardan alınacak tesise giriş ücretleri ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Organizatörlük
Madde 48 -
Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin yıllık faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarına reklam, tanıtım, isim, yayın, iaşe, ibate ve benzeri konularda organizatörlük yapılması ile ilgili hususlar, Genel Müdürlükçe belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 49 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 - Yönt. (RG: 07.08.2016)(Değişik:RG-7/8/2016-29794)
Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
(1) 7/8/2016 tarihli ve 29794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin adı “Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- TESİS SİCİL KARTI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- SPOR SALONLARI TAHSİS ÜCRET CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- STADYUM, STAT VE SAHALAR TAHSİS ÜCRET CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- YÜZME HAVUZLARI TAHSİS ÜCRET CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5- MİSAFİRHANE VE SPORCU KAMP EĞİTİM MERKEZLERİ TAHSİS ÜCRET CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 09/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul