(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların yükleme ve boşaltma yaptıkları terminaller için hizmete uygunluk şartlarını tespit etmek, söz konusu gemiler ve terminaller arasında işbirliği ve iletişim için belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltma sırasında geminin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, dökme yük gemilerinin emniyetini arttırmaya dair usul ve esasların belirlenmesini sağlamak ve Denizcilik Müsteşarlığının bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; Türkiye’de bulunan bütün terminaller ile bayrakları ne olursa olsun katı dökme yük almak veya boşaltmak için Türkiye’de bulunan bir terminale uğrayan bütün dökme yük gemilerini kapsar.

Ancak, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 1974 (SOLAS) Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Yüklenmesi ve Boşaltılmasıyla ilgili Bölüm VI, Kural 7 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dökme yük gemilerine yükleme veya bu gemilerden boşaltma yapmak amacıyla istisnaî durumlarda kullanılan tesislere ve yükleme veya boşaltma işleminin sadece ilgili dökme yük gemisinin teçhizatıyla yapıldığı hallerde uygulanmaz.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 
 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme 1973 (MARPOL) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerine parelel olarak 
 
hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen; 
 
İdare: Denizcilik Müsteşarlığını, 
 
Terminal İşleticisi: Bir terminalin maliki veya malikin belirli bir dökme yük gemisi için terminalde yürütülen yükleme veya boşaltma işlemlerinin sorumluluğunu kendisine devretmiş olduğu herhangi bir kuruluş veya kişiyi, 
 
Terminal Temsilcisi: Terminal işletmecisi tarafından tâyin edilmiş olan ve belirli bir dökme yük gemisine yönelik yükleme veya boşaltma işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve tamamlanmasıyla ilgili genel sorumluluğa ve bunları kontrol etme yetkisine sahip olan herhangi bir kişiyi, 
 
Yetkilendirilmiş Kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş olan bir kuruluşu 
 
Bayrak Devleti İdaresi: Dökme yük gemisinin bayrağını taşıdığı devletin yetkili makamlarını, 
 
Uluslararası Sözleşmeler: Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası sözleşme 1973 (MARPOL), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerini, 
 
BLU Kodu: A.862(20) sayılı ve 27/11/1997 tarihli IMO Genel Kurul Kararının ekinde yer alan, Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Boşaltılması için Uygulama Kodu’nu, 
 
Dökme Yük Gemisi: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm IX, Kural 1.6’da tanımlanan ve 1997 SOLAS Konferansının 6 sayılı kararında açıklanan anlamda; 
 
1) Tek güverteli, ambarlarında güvertenin hemen altında üst yan tankları (top-side tank) ve alt yan tankları (hopper-side tank) bulunan ve esas olarak dökme kuru yük taşımak için yapılmış olan bir gemiyi, 
 
2) Yük mahalleri boyunca çift dipli olan ve boyuna iki perdesi bulunan, sadece merkez ambarlarda maden cevheri taşınması için yapılmış olan, tek güverteli bir cevher gemisini, 
 
3) 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm II-2, Kural 3.27’de tanımlanmış olan bir karma yük gemisini, 
 
Kuru Dökme Yük veya Katı Dökme Yük: Tahıl hariç olmak kaydıyla, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm XII Kural 1.4’de tanımlanmış olan katı dökme yükü, 
 
Tahıl: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 8.2’de tanımlanmış olan yükleri, 
 
Terminal: Dökme yük gemilerine dökme hâlde yük yüklenmesi veya bu gemilerden dökme hâlde yük boşaltılması için donatılmış olan ve kullanılan herhangi bir sabit, yüzer veya seyyar tesisi, 
 
Yük Bilgileri: SOLAS Sözleşmesinin 1974 Bölüm VI, Kural 2’de talep edilen yük bilgilerini, 
 
Yükleme veya Boşaltma Planı: 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 7.3’de belirtilen ve BLU Koduna ilişik Ek 2’deki formatta düzenlenmiş olan bir planı, 
 
Gemi/Kıyı Emniyet Kontrol Listesi: BLU Kodunun 4 üncü bölümünde belirtilen ve BLU Koduna ilişik Ek 3’teki formatta düzenlenmiş olan kontrol listesini, 
 
Katı Dökme Yük Yoğunluk Beyanı: Yükün yoğunluğuyla ilgili olarak, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm XII, Kural 10 uyarınca verilecek olan bilgileri 
 
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Dökme yük gemilerinin işletimsel uygunluğuna ilişkin şartlar
Madde 5 -
Terminal işletmecileri, dökme yük gemilerinin, katı dökme yük alınması veya boşaltılması yönünden işletimsel uygunluğunu, Ek 1’de belirtilen Dökme Yük Gemilerinin Katı Dökme Yük Almak ve Boşaltmak İçin İşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlar çerçevesinde denetler.
Terminallerin uygunluğuna ilişkin şartlar
Madde 6 -
Terminal işletmecileri, kendileri tarafından işletilen terminaller ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

a) Ek 2’de belirtilen Terminallerin Katı Dökme Yük Almak ve Boşaltmak İçin İşletimsel Uygunluğuna İlişkin Şartlara uyar.

b) En az bir terminal temsilcisi tâyin eder.

c) BLU Koduna ilişik Ek 5, paragraf 1.2’deki listeye uygun olarak, terminalin ve İdarenin gereklerini içeren bilgilendirme kitapları ile liman ve terminalle ilgili bilgiler hazırlayarak, kitapları ve bilgileri katı dökme yük almak veya boşaltmak için terminale uğrayan dökme yük gemilerinin kaptanlarına verir.

d) Bir kalite yönetim sistemi geliştirmeli, uygulamalı ve sürdürmelidirler. Söz konusu kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları uyarınca veya en azından ISO 9001:2000’in bütün özelliklerini yerine getiren eşdeğer bir standart uyarınca belgelendirilmeli ve ISO 10011:1991’in veya buna tam olarak eşdeğer bir standardın esasları uyarınca denetlenmelidir. Söz konusu eşdeğer standartlar bakımından ilgili Türk mevzuatına uyulur.
Geçici yetkilendirme
Madde 7 -
İdare, terminalin yeni kurulmuş olması ve terminal işletmecisinin ISO 9001:2000 veya eşdeğer standart uyarınca bir kalite yönetim sistemini uygulamaya yönelik bir plan göstermiş olması şartıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan yükümlülükten tam veya kısmi bir muafiyet verebilir.

Muafiyetin verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Muafiyet, en fazla 12 ay süreyle verilir.

b) Yazılı olarak verilir.

c) Muafiyetin hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilir.

d) Muafiyetle ilgili diğer şartlar belirtilir.
Kaptanların görev ve sorumlulukları
Madde 8 -
Dökme yük gemilerinin kaptanları;

a) Kumandası altında olan dökme yük gemisinin emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılmasından,

b) Geminin beklenen varış zamanından yeterli bir süre önce, Ek 3 de yer alan bilgileri terminale bildirilmesinden,

c) Herhangi bir katı dökme yükün gemiye alınmasından önce, BLU Koduna ilişik Ek 5’deki forma uygun bir yük beyannamesinde yer alan, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 2.2 uyarınca gereken kargo bilgilerini ve gerekiyor ise bir katı dökme yük yoğunluğu beyanını almış olmasından,

d) Ek 4’de belirtilen yük alma veya boşaltma işlemleri öncesinde ve sırasındaki görevlerin yerine getirilmesinden

görevli ve sorumludur.
Terminal temsilcilerinin görev ve sorumlulukları
Madde 9 -
Terminal temsilcisi;

a) Geminin beklenen varış zamanıyla ilgili ilk bildirimin alınmasından sonra, kaptana Ek 5’te belirtilen terminalin kaptana vereceği bilgileri vermekle,

b) Yük beyannamesinde yer alan bilgileri kaptana mümkün olan en kısa sürede vermekle,

c) Dökme yük gemisinde tespit edilen ve katı dökme yüklerin emniyetli bir şekilde yüklenmesi veya boşaltılmasını tehlikeye sokabilecek eksiklikleri, gecikmeksizin kaptana ve İdarenin ilgili denetim birimine bildirmekle,

d) Ek 6’da belirtilen yük alma veya boşaltma işlemleri öncesinde ve sırasındaki görevleri yerine getirmekle

görevli ve sorumludur.
Dökme yük gemileri ile terminaller arasındaki işbirliği
Madde 10 -
Dökme yük gemilerinin kaptanları ve terminal temsilcileri, aşağıdaki usullere uygun olarak birbirleriyle işbirliği yapar.

a) Kaptan ve terminal temsilcisi, katı dökme yüklerin alınması veya boşaltılmasından önce, 1974 SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI Kural 7.3 hükümleri uyarınca yükleme veya boşaltma planı üzerinde anlaşırlar. Yükleme veya boşaltma planı BLU Koduna ilişik Ek 2’ye uygun olarak hazırlanır ve ilgili dökme yük gemisinin IMO numarasını içerir. Kaptan ve terminal temsilcisi, anlaştıkları planı imzalayarak teyit eder.

Planda yapılacak herhangi bir değişiklik, geminin veya mürettebatın emniyetine etki yapabilecek nitelikte ise, revize edilmiş bir plan şeklinde taraflarca hazırlanarak onaylanır.

Üzerinde anlaşmaya varılmış olan yükleme veya boşaltma planı ve daha sonra kabul edilmiş olan herhangi bir değişiklik, gerektiğinde ilgili makamlarca incelenmesi amacıyla, gemi ve terminal tarafından altı ay süreyle muhafaza edilir.

b) Yükleme veya boşaltmaya başlanılmasından önce, gemi/kıyı emniyet kontrol listesi, BLU Koduna ilişik Ek 4’teki esaslar uyarınca, kaptan ve terminal temsilcisi tarafından müştereken doldurulur ve imza edilir.

c) Gemi ile terminal arasında, yükleme veya boşaltma sürecinde etkili bir haberleşme düzeni kurulur ve yükleme veya boşaltma tamamlanıncaya kadar sürdürülür. Kaptan veya terminal temsilcisi yükleme veya boşaltma işlemlerinin durdurulmasını talebine derhal uyulur.

d) Kaptan ve terminal temsilcisi, yükleme veya boşaltma işlemlerini kararlaştırılan plana uygun olarak yürütürler. Terminal temsilcisi, planda belirtilen yükleme veya boşaltma miktarı ve hızı ile ambar sırası bakımından katı dökme yükün yüklenmesi veya boşaltılmasından sorumludur. Kaptan ile terminal temsilcisinin yazılı mutabakatı olmadıkça, kararlaştırılan yükleme veya boşaltma planına uyulur.

e) Yükleme veya boşaltmanın tamamlanması üzerine kaptan ve terminal temsilcisi, yükleme veya boşaltma işleminin kararlaştırılan herhangi bir değişiklik dahil yükleme veya boşaltma planına uygun olarak yapılmış olduğu konusunda iş bitim belgesi hazırlayıp imzalamak zorundadırlar. Boşaltma durumunda söz konusu belge, yük ambarlarının kaptanın isteği doğrultusunda boşaltılmış ve temizlenmiş oldukları yolunda bir kayıt ihtiva eder ve geminin uğradığı herhangi bir hasarı ve yapılan onarımları belirtir.
İdarenin yetkileri
Madde 11 -
İdare; SOLAS Sözleşmesinin Bölüm VI, Kural 7.7’de öngörülen kaptanın hakları ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaksızın, geminin veya mürettebatın emniyetinin tehlikeye gireceği yönünde açık işaretler bulunması hâlinde, katı dökme yüklerin alınması veya boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.

İdare, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki usullerin uygulanmasıyla ilgili olarak kaptan ve terminal temsilcisi arasında bir anlaşmazlık olduğunda güvenliğin sağlanması ve/veya deniz çevresinin korunması için gerektiğinde anlaşmazlığa müdahale eder.
Yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen hasarlar
Madde 12 -
Yükleme veya boşaltma sırasında geminin yapısında veya teçhizatında hasar meydana gelirse, aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Terminal temsilcisi, hasarı kaptana rapor eder ve gerekli ise hasar onarılır.

b) Hasar, teknenin yapısal bütünlüğünü veya su geçirmezliğini veya geminin temel teknik sistemlerini zayıflatabilecek nitelikte ise, terminal temsilcisi ve/veya kaptan, bayrak devleti idaresine veya onun tarafından yetkilendirilmiş olan ve onun adına hareket eden bir kuruluşa ve İdareye bilgi verir.

c) Derhal onarım yapılması gerektiği veya onarımın ertelenebileceği kararı, liman devleti kontrol otoritesi sıfatıyla İdare tarafından verilir. İdare bu hususta bayrak devleti idaresinin veya onun tarafından yetkilendirilmiş olan ve onun adına hareket eden kuruluşun ve gemi kaptanının görüşlerini dikkate alır. Derhal onarım yapılması gerekli görülürse, bu onarım, gemi limandan ayrılmadan, kaptan ve İdare tarafından kabul edilebilecek şekilde yapılır.

d) İdare bu maddenin (c) fıkrasında belirtilen kararı vermeden önce, hasarın incelenmesi ve onarım yapılması veya onarımın ertelenmesi konusunda görüş bildirmesi amacıyla yetkilendirilmiş bir kuruluşun hizmetinden yararlanabilir.

Birinci fıkra, liman devleti kontrolüyle Türk mevzuatı ve ilgili uluslar arası mevzuat hükümleri de dikkate alınarak uygulanır.
Denetim ve raporlama
Madde 13 -
İdare, terminallerin ve kaptanların bu Yönetmeliğin 5, 6, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan yükümlülüklere uyup uymadıklarını düzenli olarak denetler. Denetim, yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında önceden bildirilmemiş denetimleri de kapsar.

Ayrıca İdare, yeni kurulmuş olan terminaller için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki muafiyetlere ilişkin sürenin sonunda , terminallerin 6 ncı madde hükümlerine uygunluğunu denetler.

İdare, ilgili bölgesel veya uluslararası kuruluşların talebi üzerine denetimlerin sonuçları hakkında bir rapor verir. Raporda, bu Yönetmelikte öngörüldüğü gibi dökme yük gemileri ve terminaller arasında işbirliği ve iletişime yönelik hizmete uygunluk şartlarının etkinliği konusunda bir değerlendirme de yer alır.

İdare, talep olmaksızın her üç takvim yılı için söz konusu değerlendirmeyi hazırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
IMO ve diğer ilgili kuruluşlara bildirim
Madde 14 -
İdare, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ne bildirir ve bu bildirimde A.797 (19) sayılı IMO Kararına ilişik Ek’in 1.7 sayılı paragrafına atıf yapılır.

Talep edildiğinde, diğer ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara da benzer bilgiler gönderilir.
Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (d) bendinde belirtilen kalite yönetim sistemi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl içinde kurulur. Sistem belgesinin alınması için ilave olarak bir yıl ek süre verilir.
Yürürlük
Madde 16 -
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek 1 DÖKME YÜK GEMİLERİNİN KATI DÖKME YÜK ALMAK VE BOŞALTMAK İÇİN İŞLETİMSEL UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 2 TERMİNALLERİN KATI DÖKME YÜK ALMAK VE BOŞALTMAK İÇİN İŞLETİMSEL UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 3 KAPTANIN TERMİNALE VERECEĞİ BİLGİLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 4 YÜK ALMA VEYA BOŞALTMA İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE VE SIRASINDA KAPTANIN GÖREVLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 5 TERMİNAL SORUMLUSUNUN KAPTANA VERECEĞİ BİLGİLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek 6 YÜK ALMA VEYA BOŞALTMA İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE VE SIRASINDA TERMİNAL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2005 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul