İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN TİCARETİ YÖNETMELİĞİ (1999/105/Ec)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz orman varlığının verimliliğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, orman yetiştirme materyalinin üretimi, sertifikasyonu ve ticaretine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, orman yetiştirme materyallerinin üretimi, pazarlanması ve satışında uygulanacak esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve
   4856
   sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 31/8/1956 tarihli ve
   6831 sayılı Orman Kanununun 67
   nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen,

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Orman Yetiştirme Materyali: Ormancılık çalışmalarında önemli olan ve EK-1’de verilen türler ile hibritlerinin fidanları ile fidan üretiminde kullanılan generatif bitki kısımları (kozalak, meyve kurulu, tohum, meyve), vejetatif üretimde kullanılan gövde, yaprak ve kök çelikleri, mikrovejetatif üretimde kullanılan bitki parçaları (embriyo, tomurcuklar, dallar, kökler) ve aşı kalemlerini,

Ana Materyal:

a) Tohum Toplama Sahası: Tohum toplanan ağaçların bulunduğu alanı,

b) Meşcere: Ağaç türü, yaş, gelişme çağı ve kapalılık bakımından çevresinden farklılık gösteren en az bir hektar büyüklüğündeki bir orman alanını,

c) Tohum Bahçesi: Seçilmiş klon veya ailelerle tesis edilen, istenmeyen kaynaklardan polen erişiminin engellendiği veya en aza indirildiği, sık aralıklarla, bol ve kolay tohum üretimi sağlayacak şekilde yönetilen plantasyonları,

d) Ebeveyn Bireyler: Öz kardeş veya üvey kardeş döller elde etmekte kullanılan bireyleri,

e) Klon: Vejetatif olarak bir bireyden (ortet) elde edilen bireyler (ramet) grubunu,

f) Klonal Karışım: Belli klonların belirli oranlardaki karışımını,

g) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO): Çiftleşme ve/veya doğal rekombinasyon yoluyla doğal olarak meydana gelmeyecek bir şekilde, modern biyoteknoloji kullanılarak genetik materyali değiştirilmiş olan insan haricindeki bir organizmayı,

Doğal Tohum Toplama Sahası veya Doğal Meşcere: Doğal olarak oluşmuş ve sürekli olarak doğal yolla gençleştirilmiş tohum toplama sahasını veya meşceresini veya kendisinden ve yakın çevresinden toplanan tohumlarla yapay yolla aynı yerde gençleştirilmiş tohum toplama sahasını ve meşceresini,

Yerli Tohum Toplama Sahası veya Meşcere: Bir doğal tohum toplama sahasını veya bir doğal meşcereyi veya bunlardan sağlanmış orman yetiştirme materyali ile aynı tohum transfer bölgesinde tesis edilmiş tohum toplama sahasını veya meşcereyi,

Orijin: Bir doğal tohum toplama sahası veya doğal meşcere söz konusu ise orijin; sahanın bulunduğu yeri, doğal olmayan bir meşcere veya tohum toplama sahası söz konusu ise; yapay olarak tesis edilen meşcerede kullanılan orman yetiştirme materyalinin temin edildiği yeri,

Hasat Yeri: Orman yetiştirme materyallerinin alındığı ağaçların yetiştiği yeri,

Transfer Bölgesi: Türün veya alttürün benzer fenotipik ve genetik özellikler gösterdiği, yükselti sınırları ve diğer ekolojik koşullar bakımından yeterince homojen alanları,

Üretim: Orman yetiştirme materyalinin hasatından pazarlamasına kadar olan aşamaları,

Pazarlama ve Satış: Üretilen/yetiştirilen ürünün dağıtımını, malı satmak amacıyla piyasaya sürmeyi, malı satışa sunmayı, bir hizmet sözleşmesi ile teslimi de dahil bir başkasına satmayı, ithalatını ve ihracatını,

Satıcı: Orman yetiştirme materyalinin pazarlanması, satışı, ihracatı ve ithalatı ile uğraşmasına izin verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yetkili Birim: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünü,

Orman Yetiştirme Materyali Kategorileri:

a) Kaynağı belli: EK-2’de belirtilen koşulları taşıyan, belirli bir transfer bölgesindeki tohum toplama sahası ya da meşcereden sağlanan orman yetiştirme materyalini,

b) Seçilmiş: Bir transfer bölgesinde populasyon seviyesinde fenotipik olarak seçilmiş, EK-3’de belirtilen asgari koşulları taşıyan meşcerelerden sağlanan orman yetiştirme materyalini,

c) Nitelikli: Fenotipik olarak bireysel seleksiyon yöntemi ile seçilmiş bireyler ve/veya EK-4’deki şartları sağlayan tohum bahçeleri, ebeveyn ağaçlar, klonlar veya klon karışımlarından üretilmiş yetiştirme materyalini,

d) Test Edilmiş: Mukayese denemeleri veya ana materyalinin niteliğine uygun olarak düzenlenmiş genetik denemeler ile üstünlüğü ortaya konmuş, meşcere, tohum bahçesi, ebeveyn bireyler, klon ve klonal karışım ana materyal tiplerinden üretilen, EK-5’de belirtilen asgari koşulları taşıyan orman yetiştirme materyalini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Materyal Onayı ve İzleme, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar, Pazarlama Koşulları, Orijin Sınırlama ve Haritalama
Ana Materyal Onayı ve İzleme
Madde 5 -
Ana materyalin onaylanması, kayıt altına alınması ve izlenmesi aşağıdaki gibi yapılır.

a) Ana materyalin onayı, bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’inde istenen asgari şartların karşılanması halinde Yetkili Birimce yapılır.

b) Yetkili Birim, onaylanan her bir ana materyale ayrı bir kayıt numarası verir.

c) Ana materyalin onayı için gerekli asgari şartlar ortadan kalkarsa, önceden verilen onay Yetkili Birim tarafından iptal edilir.

d) Onaydan sonra; seçilmiş, nitelikli ve test edilmiş kategorilerindeki ana materyal düzenli olarak Yetkili Birim tarafından denetlenir.

e) Test edilmiş olarak onaylanan ana materyalin EK-5’de belirtilen özelliklere sahip olması gerekir. Bununla birlikte genetik testlerin veya karşılaştırma denemelerinin geçici sonuçları testler tamamlandıktan sonra ilgili koşulları karşılayacağı kanaati oluşturuyorsa buna göre ülkenin tamamında ya da belli bir bölümündeki materyal test edilmiş olarak onaylanabilir. Ancak bu halde geçerlilik süresi 10 yılı aşamaz.
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
Madde 6 -
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) onayı ve çevresel risk değerlendirmelerinde aşağıdaki yol izlenir.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen ana materyalin GDO’dan üretilmiş orman yetiştirme materyali olması durumunda, bu materyal ancak insan ve çevre sağlığı için güvenli olma niteliğine sahip ise onaylanır.

b) (a) bendinde sözü edilen GDO’dan üretilmiş orman yetiştirme materyalin çevresel risk değerlendirmesi Yetkili Birim tarafından yapılır.
Pazarlama Koşulları
Madde 7 -
Orman yetiştirme materyallerinin pazarlanması için gerekli şartlar ile bilimsel amaçlı veya ormancılık amaçları dışındaki kullanımı aşağıdaki gibidir.

a) Orman yetiştirme materyalleri Yetkili Birim tarafından onaylanmış ana materyalden üretilmedikçe pazarlanamaz.

b) EK-1’de listelenen türlerin orman yetiştirme materyali; kaynağı belli, seçilmiş, nitelikli veya test edilmiş kategorilerinden olmadıkça ve sırasıyla EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5’deki şartları yerine getirmedikçe pazarlanamaz.

c) EK-1’de listelenen yapay hibritlere ait materyal; seçilmiş, nitelikli veya test edilmiş kategorilerinden olmadıkça ve sırasıyla EK-3, EK-4 ve EK-5’deki şartları yerine getirmedikçe pazarlanamaz.

d) EK-1’de listelenen türlere ve yapay hibritlere ait vejetatif olarak üretilmiş materyal; seçilmiş, nitelikli veya test edilmiş kategorilerinden olmadıkça ve sırasıyla EK-3, EK-4 ve EK-5’deki şartları yerine getirmedikçe pazarlanamaz. Ancak, tohumlardan kitlesel olarak üretilmiş olması halinde seçilmiş kategorisinde vejetatif olarak üretilmiş orman yetiştirme materyalinin pazarlanmasına izin verilebilir.

e) EK-1’deki listede yer alan türlere ve yapay hibritlere ait tamamen veya kısmen genetik olarak değiştirilmiş organizmadan oluşan materyal; test edilmiş kategorisinden olmadıkça ve EK-5’de belirtilen şartları karşılamadıkça pazarlanamaz.

f) Farklı tiplerdeki ana materyalden oluşan ve pazarlanabilen orman yetiştirme materyali kategorileri, EK-6’da verilmektedir.

g) EK-1’deki listede yer alan türlere ve yapay hibritlere ait orman yetiştirme materyalleri, EK-7’de belirtilen koşullara uymadıkça pazarlanamaz.

h) Orman yetiştirme materyali satıcıları, Yetkili Birim tarafından resmi olarak kayıt altına alınır. Satıcılar, bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

ı) (a) fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

1) Bilimsel amaçlı kullanım, seleksiyon veya gen koruma amaçlarına dönük orman yetiştirme materyalinin ticaretine,

2) Ormancılık amaçları için kullanılmayacağı açık olarak belirtilen uygun miktarlarda orman yetiştirme materyallerinin ticaretine,

Yetkili Birim tarafından izin verilebilir.
Orijin Sınırlama ve Haritalama
Madde 8 -
Yetkili Birim EK-1’de yer alan türler için kaynağı belli ve seçilmiş kategorilerindeki ana materyalin transfer bölgelerini belirler, belirlenen her bir transfer bölgesi için bir kod verir, transfer bölgelerini gösteren haritaları düzenler ve yayınlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Kayıt Düzenleme, Orman Yetiştirme Materyali Kimlik Belgeleri, Üretim Partisi ve Orman Yetiştirme Materyalleri Karışımlarının Kayıtları
Ulusal Kayıt Düzenleme
Madde 9 -
Yetkili Birim tarafından bir orman yetiştirme ana materyalleri kayıt sistemi oluşturulur. Onaylanmış orman yetiştirme ana materyalleri için düzenlenecek kayıt sisteminde asgari olarak EK-9/A’da belirtilen bilgiler bulunur. Yetkili Birim onaylanmış orman yetiştirme ana materyallerine ilişkin bilgileri her yıl yayımlar.
Orman Yetiştirme Materyali Kimlik Belgeleri
Madde 10 -
Orman yetiştirme materyallerinin kimlik belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.

a) Orman yetiştirme ana materyalinden; tohum toplama sahası ve meşcereler için EK-8/A, tohum bahçeleri ve ebeveyn ağaçlar için EK-8/B, klon ve klon karışımları için EK-8/C’de gösterilen kimlik belgeleri düzenlenir.

b) Orman yetiştirme materyalinden bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca daha sonra vejetatif üretim yapıldığında, üretilen materyal için üretildiği orman yetiştirme materyalinin niteliğine uygun olarak kimlik belgesi düzenlenir.

c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bendlerinde istenen koşullara uygun bir karışım olması durumunda, bu karışımın bileşenleri açıkça tanımlanır ve EK-8’e uygun yeni bir kimlik belgesi hazırlanarak yayınlanır.

d) Ormancılık amaçları dışında kullanılacak orman yetiştirme materyallerinde yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) bendleri uygulanmaz. Ancak bunlara ormancılık dışı kullanım içindir ifadesi taşıyan etiketler konulur.
Üretim Partisi ve Orman Yetiştirme Materyalleri Karışımlarının Kayıtları
Madde 11 -
Onaylanan farklı üretim birimlerinden gelen orman yetiştirme materyalleri tüm üretim süresince kesinlikle birbirleri ile karıştırılmaz ve her biri ayrı bir üretim partisi olarak kayıt altına alınır.

a) Her bir orman yetiştirme materyali üretim partisi;

1) Sertifika kodu ve numarası,

2) Türkçe ve Latince adı,

3) Kategorisi,

4) Üretim amacı,

5) Ana materyal tipi,

6) Ulusal kayıt numarası ve transfer bölgesi kodu,

7) Kaynağı belli, seçilmiş veya uygun olması durumunda diğer kategorilerdeki orman yetiştirme materyali için transfer bölgesi ve hasat yeri,

8) Orijinin doğal/yerli, doğal olmayan/yerli olmayan ve kaynağın biliniyor/bilinmiyor olduğu,

9) Orman yetiştirme materyali tohum ise olgunlaşma yılı, diğerleri için üretim yılı,

10) Fidanların veya çeliklerin yaşı ve tipi, kök kesimi yapılmış, şaşırtılmış veya kaplı (tüplü) olup olmadığı,

11) Genetik yapısı değiştirilmiş (GDO) olup olmadığı,

bilgileri ile tanımlanır.

b) Seçilmiş, nitelikli ve test edilmiş kategorilerinde onaylanmış ana materyalden vejetatif olarak üretilen orman yetiştirme materyali, generatif olarak üretilenlerden farklı olacak şekilde ayrı bir üretim partisi olarak kayıt altına alınır.

c) Kaynağı belli veya seçilmiş kategorilerinde iki veya daha fazla kaynaktan temin edilmiş orman yetiştirme materyalleri aynı transfer bölgesinde olmak şartıyla kendi kategorileri içinde karıştırılabilir.

d) Aynı hasat yeri içerisinde bulunan ve kaynağı belli kategorisindeki tohum toplama sahaları ve meşcerelerinden üretilen orman yetiştirme materyallerinin yukarıdaki (c) bendinde belirtilen şekilde karıştırılması halinde bu yeni karışım, bir tohum toplama sahasından sağlanan orman yetiştirme materyali olarak belgelendirilir.

e) Doğal veya yerli olmayan ve orijini bilinmeyen ana materyalden elde edilen orman yetiştirme materyallerinin karıştırılması halinde bu yeni karışım, orijini bilinmeyen olarak belgelendirilir.

f) Yukarıdaki (c), (d) veya (e) fıkralarına uygun olarak yapılan karışımlarda transfer bölgesi kodu, ulusal kayıt numarası olarak işlem görür.

g) Tek bir kaynaktan üretilen, ancak olgunlaşma yılları farklı orman yetiştirme materyallerinin karışımı yapılırsa, her bir olgunlaşma yılının karışımdaki oranları kayıt altına alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Orman Yetiştirme Materyallerinin Satıcı Belgesi ve Satış İşlemleri, Paketlenmesi, Denetimi, İzlenmesi, İthalat ve İhracat Koşulları, Sağlık Sertifikaları
Orman Yetiştirme Materyallerinin Satıcı Belgesi ve Satış İşlemleri
Madde 12 -
Orman yetiştirme materyallerinin pazarlanması için gerekli olan satıcı belgesi, tohum kalite kontrolleri, en az tohum miktarları ve etiketleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

a) Orman yetiştirme materyali bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine uygun olması durumunda EK-13’de gösterilen Orman Yetiştirme Materyali Satıcı Belgesi ile pazarlanabilir.

b) Yeni ürün tohumların mümkün olduğunca çabuk satışa sunulması için, bu ürüne ait tohumların çimlenme yüzdesi testleri tamamlanmadan ve bir kilogramda mevcut çimlenme yeteneğine haiz tohum sayısı belirlenmeden, yalnız canlılık testlerinin yapılması koşuluyla ilk alıcıya/alıcılara satış yapılabilir. Çimlenme yüzdesi ve bir kilogramda mevcut çimlenme yeteneğine haiz tohum sayısı belirlendikten sonra, satıcı tarafından en kısa sürede ilk alıcı/alıcılara bildirilir.

c) Tohum miktarı EK-12’de belirtilenden daha küçük miktarlar söz konusu olduğunda; tohumun çimlenme yüzdesi ve bir kilogramda mevcut çimlenme yeteneğini haiz tohum sayısının belirlenmesine gerek yoktur.

d) Kavak türlerine ait bitki parçaları ancak EK-7, Bölüm C’de belirtilen nitelikleri gösteren bir etiket ya da bir belge ile satışa sunulabilir.

e) Orman yetiştirme materyalinin her bir kategorisi için ayrı renkli bir etiket veya belge kullanılır. Orman yetiştirme materyalinin kategorisiyle ilgili olarak renkli etiket veya belge kullanılması durumunda, kaynağı belli orman yetiştirme materyali için sarı, seçilmiş orman yetiştirme materyali için yeşil, nitelikli orman yetiştirme materyali için pembe ve test edilmiş orman yetiştirme materyali için mavi renk kullanılır. Renkli etiket kullanılmaması halinde, orman yetiştirme materyalinin kategorisine uygun renk yazılı olarak etikette veya belgede mutlaka belirtilir.

f) Orman yetiştirme materyalinin genetik yapısı değiştirilmiş organizmadan meydana gelen ana materyalden üretilmiş olması durumunda, bu Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış ve satış partisine yapıştırılmış olan resmî ya da özel satış etiketi veya satış belgesi, yetiştirme materyalinin genetik yapısı değiştirilmiş organizmadan üretilmiş olduğunu açık bir şekilde belirtmelidir.
Paketleme
Madde 13 -
Tohum partileri, ancak mühürlenmiş paketler halinde satışa sunulur. Paket üzerindeki mühür, paket açıldığında yeniden kullanılamaz.
Denetim
Madde 14 -
Orman yetiştirme materyalleri, üretim aşamasından en son kullanıcıya kadar olan süreçte aşağıdaki gibi denetlenir.

a) Yetkili Birim, her bir orman yetiştirme materyalinin üretiminden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadarki süreci denetlemek üzere gerekli tedbirleri alır. Orman yetiştirme materyallerinin ticaretine yetkili olan kayıtlı satıcılar Yetkili Birimce en az yılda bir kez denetlenir.

b) Kayıtlı satıcılar denetim elemanlarına orman yetiştirme materyaline ilişkin her türlü belge ve kayıtları temin eder ve denetim elemanlarına görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlar. Bunlara aykırı davranan satıcılara verilen yetki denetim elemanlarınca düzenlenen rapora bağlı olarak Yetkili Birimce iptal edilebilir.

c) Satıcılar, ticarete konu orman yetiştirme materyalinin sevkiyle ilgili tüm kayıt ve belgelerin birer kopyasını her ay yetkili birime gönderir.

d) Yetkili Birim, orman yetiştirme materyalinin sevkinden en geç üç ay içinde EK-10’da belirtilen belgeyi düzenleyerek ihracat yapılan ülkenin yetkili birimine gönderir.

e)Yetkili Birim, satışı yapılan herhangi bir orman yetiştirme materyaline ilişkin satıcı tarafından yanlış bilgi verildiğini tespit ederse, alıcıyı ve ihracat yapılmışsa materyalin gönderildiği ülkenin yetkili birimini uyarır ve doğru bilgileri gönderir.
İzleme
Madde 15 -
Orman yetiştirme materyallerinin kullanımının yasaklanması için gerekli şartlar ile gerekli bildirimler aşağıdaki gibi yapılır.

a) Yetkili Birim:

1) Ülke içinde uygun yerlerde tesis edilmiş bilimsel çalışmalar veya ormancılık uygulamalarının sonucunda, kullanılan fidanların yaşama yüzdesi, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, büyüme ve gelişme başarısı bakımından olumsuz etkilerin sözkonusu olduğunun belirlenmesi halinde,

2) Orman yetiştirme materyalinin orijini ve transfer bölgesi arasında uyumsuzluk olması halinde,

3) (1) ve (2) nci alt bendlerde sayılan durumların çevre, ülke ormancılığı ile orman varlığı, ülkenin zengin gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin devamı konusunda olumsuz sonuçlar doğurması halinde,

herhangi bir onaylanmış kaynaktan temin edilen orman yetiştirme materyalinin ülkenin tamamında veya bir kısmında kullanımını yasaklayabilir.

b) Herhangi bir orman yetiştirme materyalinin yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle ülkede kullanımının yasaklanması halinde Yetkili Birim ilgililere bildirir. Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1) Hasat ve transfer bölgesini gösteren bir harita ve EK-11’de belirtilen bilgiler,

2) Orman yetiştirme materyalinin ülke topraklarında kullanımının uygun olmadığını gösteren ormancılık uygulamalarından elde edilen sonuçlar veya bilimsel araştırma ve deneme sonuçları, tesis edilen denemenin deneme deseni, denemenin değerlendirilmesinde kullanılan veriler, denemenin değerlendirilme yöntemi, elde edilen bulgular ve ayrıca denemeyi tesis eden kişiler ve çalışmanın yayınına ilişkin bilgiler,

3) Ormancılık uygulamaları sonuçlarına ilişkin olarak, orman yetiştirme materyalinin yaşama yüzdesi ve gelişmesine ait bilgiler.
İthalat ve İhracat Koşulları
Madde 16 -
Orman yetiştirme materyallerinin ithalatı için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir.

a)Yetkili Birim, orman yetiştirme materyalinin ithal edilmesi durumunda; ana materyal onayı ve üretimiyle ilişkili olarak orman yetiştirme materyalinin, bu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen tedbirlere uygun olup olmadığına, aynı güvenceleri sağlayıp sağlamadığına, aranan şartları taşıyıp taşımadığına karar verir. Bunun için bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülke içinde yetiştirilen materyalde aranan şartları taşıdığının teminatını, ithalatçı firma ya da kurumdan ister.

b) Üretilen orman yetiştirme materyalinin, ülke içinde yetiştirilen materyalde aranan bütün şartları taşıdığına ilişkin teminat verilmediği sürece, Yetkili Birimce orman yetiştirme materyalinin ithaline izin verilmez.
Sağlık Sertifikası
Madde 17 -
Orman yetiştirme materyalinin sağlık sertifikaları 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
Yetkili Birim, bu Yönetmeliğin EK-5’inde belirtilen şartları sağlamayan mukayese (karşılaştırma) denemelerinin sonuçlarını ana materyalin onayı için en fazla 10 yıllık süre ile kullanabilir. Ancak bu halde mukayese testleri, 1/1/2012’den önce başlatılmış olmalı ve sonuçları, ana materyalin üstün niteliklere sahip olduğunu göstermelidir.

Yetkili Birim, 1/1/2007’den itibaren bu Yönetmeliğin EK-5’inde belirtilen şartları sağlamayan genetik test sonuçlarını ana materyalin onayı için en fazla 10 yıllık süre ile kullanabilir. Ancak bu genetik testler, 1/1/2007’den önce başlatılmış olmalı ve sonuçları, ana materyalin üstün niteliklere sahip olduğunu göstermelidir.

Yetkili Birim, 1/1/2009 tarihine kadar bu Yönetmeliğin öngördüğü şartların tamamını taşımayan orman yetiştirme materyalinin ticareti kapsamındaki resmî veya özel sektör işletmelerinde birikmiş olan orman yetiştirme materyallerinin satış yoluyla eritilmesi için ticaretine izin verir.
Yürürlük
Madde 18 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul