(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BALIKÇI GEMİLERİNİN EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; balıkçı gemileri için emniyet standartlarını oluşturmak ve balıkçı gemilerinin emniyeti konusunda ulusal uygulamalarla ilgili yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Ek’inin kapsamına girdikleri ölçüde Türk bayraklı, Türk iç sularında veya kara sularında çalışan, yakaladıkları avları bir Türk limanına getirip bırakan, boyu 24 metre ve üstü, yeni ve mevcut balıkçı gemilerini kapsar.

(2) Ancak, boyuna bakılmaksızın ticari nitelikte olmayan balıkçılık faaliyetinde kullanılan özel tekneler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak,

(2) 11/12/1997 tarihli ve 97/70/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi hükümlerine paralel olarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Balıkçı Gemisi: Ticari olarak balık veya başka deniz canlıları yakalamak için teçhiz edilmiş olan veya kullanılan herhangi bir gemiyi,

b) Belge: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk belgesini,

c) Boy: Aksi belirtilmedikçe, en küçük kalıp derinliğinin omurga hattından ölçülen % 85’indeki su hattı toplam uzunluğunun % 96’sı; veya daha büyük ise, pruvanın baş tarafından dümen milinin eksenine kadar söz konusu su hattındaki uzunluk olup; omurgası eğik tasarlanmış gemilerde, bu uzunluğun ölçüldüğü su hattının, tasarlanan su hattına paralel olması gerektiğini,

d) Denetim Uzmanı: Denizcilikle ilgili ulusal mevzuat ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre denetim yapan ve sonucunda rapor düzenleyen ve idare tarafından denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş ve sadece idareye karşı sorumlu olan kamu görevlisini,

e) Faaliyet: Uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak kara sularında zararsız geçiş hakkına ve münhasır ekonomik bölgede seyir özgürlüğüne halel getirmeksizin, balık veya diğer deniz canlılarını yakalama veya bunları yakalama ve işlemeyi,   

f) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

g) Mevcut Balıkçı Gemisi: Yeni balıkçı gemisi olmayan balıkçı gemisini,

ğ) Torremolinos Protokolü: 1977 tarihli Balıkçı Gemilerinin Emniyeti için Torremolinos Uluslararası Sözleşmesine ilişkin protokolü,

h) Yeni Balıkçı Gemisi:

1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihte veya daha sonrasında inşa veya büyük çapta değişiklik kontratı imzalanmış olan; veya

2) İnşa veya büyük çapta değişiklik kontratı bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihten önce imzalanmış olup o tarihten üç yıl veya daha uzun bir zaman sonra teslim edilen; veya

3) Bir inşa kontratının olmaması halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihte veya daha sonrasında; omurgası kızağa konulan veya belirli bir gemi olarak tanımlanabilecek şekilde inşasına başlanan veya hangisi daha küçük ise, en az 50 ton ağırlıkta veya bütün yapısal malzemenin tahmini kütlesinin % 1’i tutarında montajı başlamış olan

bir balıkçı gemisini,

ı) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ve yükümlülükler çerçevesinde, denetim yapma ve belge düzenleme konusunda Yetkilendirilen Kuruluşu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İdarenin Yetki ve Görevleri ile Balıkçı Gemilerinin Emniyetine İlişkin Uyulması Gereken Genel Hükümler
Yetki ve görev
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, İdare, balıkçı gemilerinin emniyeti ile ilgili bütün faaliyetleri ve bu Yönetmeliğin kapsamı içinde olan diğer faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti adına yürütmeye ve denetlemeye yetkili olan kamu kuruluşudur.
Genel gereklilikler
Madde 6 -
(1) Türk balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin Ek-I’inde aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Eki hükümlerine uyulması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, mevcut balıkçı gemileri, en geç bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonraki tarihe kadar Torremolinos Protokolü Ek’inin ilgili gerekliliklerine uygun duruma getirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-II’sinde aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Ek’inin 45 metre ve daha fazla boydaki gemiler için geçerli olan IV, V, VII ve IX sayılı bölümlerinin hükümleri 24 metre ve daha fazla boydaki yeni Türk balıkçı gemileri için de geçerlidir.

(4) Belirli alanlarda faaliyet gösteren Türk balıkçı gemilerinin, ilgili alanlar için bu Yönetmeliğin Ek-III’ünde tanımlanmış olan hükümlere uyması zorunludur.

(5) Türk balıkçı gemilerinin bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne konulan özel emniyet gerekliliklerine uyması zorunludur.

(6) Yabancı bayraklı balıkçı gemilerinin, yukarıda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda ve 9 uncu maddede söz edilen gerekliliklere uydukları kendi bayrak devletleri tarafından belgelenmiş olmadıkça, Türk iç sularında veya kara sularında faaliyette bulunmaları veya avlarını Türk limanlarına getirmeleri yasaktır.

(7) İdare, balıkçı gemilerinin yukarda belirtilen gerekliliklere uygunluklarını denetler.
Gemi teçhizatı
Madde 7 -
(1) Aksi belirtilmedikçe, 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin Ek-1’inde listelenmiş olan ve o Yönetmeliğin hükümlerine uygun olan deniz teçhizatı, bu Yönetmeliğin hükümleri gereği bir balıkçı gemisine yerleştirildiğinde, bu hükümlere göre söz konusu teçhizatın onaylanmasının ve İdareyi tatmin edecek şekilde testlerden geçirilmesinin gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, bu hükümlere uygun sayılır.

(2) Ancak, yukarıdaki fıkra, belirli alanlarda çalışan gemiler için gerekli olabilecek gemi teçhizatıyla ilgili olarak ilave hükümlerin geçerli olduğu durumlarda, bu alanlar için öngörülen ilave hükümler uygulanır.
Özel gereklilikler, muafiyetler ve eşdeğer uygulamalar
Madde 8 -
(1) İdare, özel yerel şartlara bağlı belirli durumların veya geminin özelliklerinin, belirli bir alanda faaliyet gösteren balıkçı gemileri için özel emniyet tedbirlerini gerekli kıldıklarını değerlendirirse ve bu tedbirlere ilişkin ihtiyaç gösterilirse, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki prosedüre tabi olarak, bu gemilerin faaliyette bulundukları suların doğası ve iklim şartları, sefer süreleri veya özellikleri gibi yerel şartları dikkate alarak özel emniyet tedbirleri kabul edebilir. Kabul edilen tedbirler bu Yönetmeliğin Ek-III’üne ilave edilir.

(2) İdare, muafiyetler içeren tedbirlerin kabul edilmesinde, bu maddenin dördüncü fıkrasında konulan prosedüre tabi olarak, Torremolinos Protokolü Ek’inin 1inci Bölüm 3 üncü Kural üçüncü paragraf hükümlerini uygular.

(3) İdare, bu maddenin dördüncü fıkrasında konulan prosedüre tabi olarak, Torremolinos Protokolü Ek’inin 1inci Bölüm 4 üncü Kural birinci paragrafı uyarınca eşdeğer uygulamalara izin veren tedbirler kabul edebilir.

(4) İdare bu maddenin birinci, ikinci veya üçüncü fıkraların hükümlerini uygularken, aşağıdaki usulleri izler:

a) Talep üzerine, emniyet seviyesinin yeterince idame edildiğini doğrulamak için gerekli olduğu ölçüde ayrıntılar dahil, kabul edilen tedbirleri ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşa bildirir.

b) Tedbirlerin bildirimden sonraki altı ay içinde, ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluş farklı bir görüş ifade eder veya önerir ise, İdare bu görüşü değerlendirip şayet uygun görürse, söz konusu tedbirlerde değişiklik yapabilir.

c) Benimsenen tedbirler, ilgili ulusal mevzuatla belirlenecek ve ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşa bildirilir.

d) Söz konusu tedbirler, belirlenen aynı şartlar altında çalışan bütün balıkçı gemileri için, bayraklarına veya işletenlerin tabiiyetine bakılmaksızın, aynı şekilde geçerli olur.

e) İkinci fıkrada belirtilen tedbirler, balıkçı gemisi sadece belirlenen şartlar altında çalıştığı sürece geçerli olur.
Tasarım, yapım ve bakım standartları
Madde 9 -
(1) Bir balıkçı gemisinin tekne, ana ve yardımcı makineleri, elektrik ve otomasyon donanımları balıkçı gemisinin inşa tarihinde yürürlükte olan, İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşunun veya İdarenin gereklilikleri doğrultusunda dizayn ve inşa edilir ve bakımları yapılır.
Denetimler ve belgeler
Madde 10 -
(1) İdare, bu Yönetmeliğin yedinci, sekizinci ve onuncu maddelerine uygun olan Türk balıkçı gemilerine, bu Yönetmelik hükümlerine Uygunluk Belgesi düzenler. Bu belgenin yanında bir teçhizat kaydı ve uygun hallerde muafiyet belgeleri verilir. Uygunluk Belgesi, teçhizat kaydı ve muafiyet belgesi bu Yönetmeliğin Ek-V’inde gösterilen mahiyette olur.

(2) Belgeler, bir ilk denetim sonrasında İdare tarafından veya onun adına yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

(3) Söz konusu denetim,

a) İdarenin; veya

b) İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun; veya

c) Torremolinos Protokolü Ek’inin 1i nci Bölüm 6 ncı Kuralının (1) (a) paragrafı uyarınca, denetim yapmak için İdare tarafından yetkilendirilmiş olan yabancı devletin ilgili idaresinin

denetim uzmanları tarafından yapılır.

(4) Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri, Torremolinos Protokolü Ek’inin 1 inci Bölüm 11 inci Kuralında belirtilen süreleri aşmayacaktır.

(5) Uygunluk Belgesinin yenilenmesi, Torremolinos Protokolü Ek’inin 1 inci Bölüm 6 ncı Kuralı uyarınca periyodik denetimlerin yapılmasından sonra verilir.
Yabancı gemilerin kontrol edilmesi
Madde 11 -
(1) Türk iç suları veya kara sularında faaliyette bulunan veya yakaladıkları avları Türk limanlarına getiren yabancı bayraklı balıkçı gemileri, bu Yönetmeliğe uygun olduklarını teyit etmek üzere, Torremolinos Protokolünün 4 üncü maddesi uyarınca ve bayrak veya işleticinin tabiiyeti bakımından herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, İdarenin kontrolüne tabi olur.

(2) Türk iç suları veya kara sularında faaliyette bulunmayan, yakaladıkları avları Türk limanlarına getirmeyen yabancı bayraklı balıkçı gemileri, Türk limanlarında bulundukları zamanlarda, yürürlüğe girmesinden sonra Torremolinos Protokolüne uygun olduklarını teyit etmek üzere, Torremolinos Protokolünün 4 üncü maddesi uyarınca ve bayrak veya işleticinin tabiiyeti bakımından herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, İdarenin kontrolüne tabi olur.
Saklı hükümler
Madde 12 -
(1) 29/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.06.2009) (Değişik:RG-23/6/2009-27267)
(1) Bu Yönetmelik 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-I YENİ BALIKÇI GEMİLERİ HARİÇ, YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ BÜTÜN BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/02/2006 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek II TORREMOLİNOS PROTOKOLÜ EKİ BÖLÜM IV, V, VII VE IX HÜKÜMLERİNİN, SÖZ KONUSU PROTOKOL EKİNİN 3(4) MADDESİNE UYGUN OLARAK, 24 METRE VE DAHA FAZLA BOYDAKİ YENİ BALIKÇI GEMİLERİNE UYGULANMAK ÜZERE UYARLANMASI,
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/02/2006 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-III BÖLGESEL VE YEREL HÜKÜMLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/02/2006 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-IV ÖZEL EMNİYET GEREKLERİ (MADDE 3(4))
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/02/2006 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-V UYGUNLUK BELGESİ, MUAFİYET BELGESİ VE TEÇHİZAT KAYDI FORMLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/02/2006 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul