İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ KAPSAM DIŞI PERSONEL SİCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de kapsam dışı statüde çalışan personelin mesleki ehliyetinin tespiti için sicilinde bulunacak bilgileri; sicil raporunun şeklini, taşıyacağı soruları; sicil raporunun doldurulmasında uyulacak usulleri, düzenleme zamanını, personel tarafından yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri; sicil raporlarının muhafazasına dair esasları ve sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de çalışan kapsam dışı personele uygulanır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve
   4046
   sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi ile Ek Madde-1’e göre hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

b) Personel: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nde görev yapan hukuken ve akden toplu sözleşme kapsamı dışında bırakılan personeli,

c) Sicil Amiri: Şirketin organizasyon yapısındaki hiyerarşik düzene uygun olarak sicil verecek yönetici personeli,

ç) Sicil Raporu: Mesleki ehliyet ile kişilik özelliklerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış soruların sicil amirlerince değerlendirilerek personelin, mesleki ehliyeti ile kişisel olumluluk ve olumsuzluklarının puanlama ile tespit edildiği bu Yönetmeliğe ekli formu,

d) Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sicil Amirleri, Sorumlulukları Sicil Raporlarının Doldurulma Usul ve Esasları
Sicil amirleri
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin sicil amirleri Ek-1’de gösterilmiştir.
Sicil raporlarının doldurulma zamanı
Madde 6 -
(1) Sicil Raporları, her yılın Ocak ayı içinde doldurulur. Raporların en geç 31 Ocak günü; tatile rastlaması halinde takip eden çalışma günü mesai saati sonuna kadar, Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır.

(2) Her ne sebeple olursa olsun sicil raporlarının yukarıda belirtilen tarihten sonra teslim edenler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
Sicil raporlarının doldurulması
Madde 7 -
(1) Sicil raporlarının doldurulması ile ilgili olarak;

a) Sicil raporları esas olarak iki sicil amiri tarafından doldurulur. Bir sicil amiri bulunan personel hakkında ise o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

b) Haklarında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.

c) Üç sicil amiri bulunan personel hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin sicil raporuna itibar edilir. İki sicil amiri bulunan personel hakkında bu fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır. Birinci sicil amiri bulunan personel hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

ç) Göreve ilk defa başlayanlardan sicil raporlarının düzenleneceği tarih itibariyle 6 ayı doldurmayanların sicil raporları, sicil amirlerinin emrinde olmak kaydıyla 6 aylık hizmet süresinin sonunda doldurulur.

d) Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler, doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Bu uygulama için; amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.

e) Hizmet içi eğitimin veya hastalığın, sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi, bu nedenle personel hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru son 3 yılın sicil raporlarına bakılır ve ortalaması esas alınır.

f) Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre içinde görevde kalmamaları halinde; sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından bunların atanmasından itibaren 3 aylık bir sürenin sonunda sicil raporları hemen doldurulur. Bu uygulama sonunda da personele o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmaz ise sicil raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere, personelle en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.
Görevden ayrılış halinde sicil raporlarının doldurulması
Madde 8 -
(1) Bir görevde 6 ay veya daha uzun süre bulunup başka göreve atananlarının sicil raporları, atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

 (2) Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri, en az 6 ay beraber çalıştıkları personelin sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak, sicil raporlarını Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
Sicil raporlarının dolduruluş şekli
Madde 9 -
(1) Sicil raporları aşağıdaki şekilde doldurulur.

a) Sicil raporları, herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunacak şekilde çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra durum imza ile tespit edilir.

b) Sicil raporları, her personel için ayrı ayrı düzenlenir.

c) Sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not verme sistemi ve notların değerlendirilmesi; personelin sicil raporunda bulunan kişisel nitelikler, iş performansı, yöneticilik yetenekleri ile ilgili soruların, sicil amirlerince değerlendirilerek puan verilmesi şeklinde olur.

ç) Birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri sonucunda elde edilen toplam puanların aynı başarı düzeyine isabet etmesi halinde, bu puanların aritmetik ortalaması alınarak, personelin o yıla ait başarı değerleme puanı tespit edilir.

d) Her iki sicil amirinin değerlendirmeleri sonucunda elde edilen puanlar, iki ayrı başarı düzeyinde gerçekleşirse üçüncü sicil amirinin yapacağı değerlendirme sonucu tespit edeceği puan, personelin o yıla ait başarı değerleme puanı olarak kabul edilir.
Sicil amirlerinin sorumlulukları
Madde 10 -
(1) Sicil amirleri,

a) Sicil raporlarını düzenlerken, özenli, doğru ve tarafsız olmak zorundadır.

b) Kendilerine bağlı olarak çalışan personeli değerlendirmedeki başarıları, üst sicil amirleri tarafından kendilerinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

c) Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

ç) Sicil amirleri yanlarında çalışan eşleri, üçüncü dereceye kadar bu (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının sicil raporunu dolduramazlar. Bu durumda sicil amiri, birinci ve ikinci sicil amirinden sonra gelen bir üst mercidir.
Sicil raporlarının değerlendirilmesi ve kullanıldığı yerler
Madde 11 -
(1) Sicil raporlarının değerlendirilmesi, her personelin işiyle ilgili yetenekleriyle genel durum ve davranışları bakımından olumlu ve olumsuz niteliklerinin belli bir devre içinde amirleri tarafından bir rapor halinde belirtilmesidir.

(2) Sicil raporları, personelin ücret artışı, terfi, yer değiştirme, ödüllendirme ve hizmet içi eğitimlerinde, disiplin cezası kararlarının oluşmasında ve sosyal güvenlik yönünden 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin ilgili mevzuata göre alacağı derece ve kademe artışlarının tespitinde kullanılır.
Değerlendirmelerin genel niteliği ve geçerli sayılmayacağı haller
Madde 12 -
(1) Birinci sicil amiri tarafından doldurulan sicil raporları, tamamlanmak üzere ikinci sicil amirine verilir. İkinci sicil amiri de ilgili personel hakkındaki görüş ve kanaatini yazdıktan sonra sicil raporu Gizli ibaresini taşıyan kapalı bir zarf içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Personel Dairesi Başkanlığı’nca, yapılan incelemede birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin personelin sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. Bir sicil amirinin bulunması halinde bu amirin değerlendirmesi esas alınır.

(3) Personel Dairesi Başkanlığınca kişisel nedenlerle, personel hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak, personel hakkında varsa diğer sicil amir ve amirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa; son üç yılın sicil raporları esas alınarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak, personel lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler de geçersiz sayılır. Bu durumda son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınır. Hakkında daha az sayıda sicil raporu doldurulmuş olanların mevcut sicil raporlarının ortalamasına göre işlem yapılır.
Yetersiz personelin uyarılması
Madde 13 -
(1) Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan personel, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarının giderilmesi amacıyla; Personel Dairesi Başkanlığı tarafından sicil raporlarının teslim tarihini takip eden bir ay içinde gizli bir yazı ile uyarılır.
Uyarılan personelin itiraz hakkı
Madde 14 -
(1) 13 üncü madde gereğince uyarılan personel uyarı yazısını takip eden 1 ay içinde Personel Dairesi Başkanlığı nezdinde itirazda bulunabilir.
Uyarı ve itirazlara dair usul ve esaslar
Madde 15 -
(1) İtirazlar sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır.

(2) İtirazlar Genel Müdürün görevlendireceği ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amiri ile eşit veya daha üst konumda bulunan bir amirce incelenebilir. İnceleme sonucu Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir. Personel Dairesi Başkanlığı sonucu 2 ay içinde itirazda bulunan personele bir yazı ile bildirir.
İki defa üst üste olumsuz sicil alanlar
Madde 16 -
(1) İki defa üst üste olumsuz sicil alan üçüncü sicil amirinin emrine verilir ve buradan da olumsuz sicil alınması halinde iş sözleşmesi fesh edilir.
Sicil raporlarının muhafazası
Madde 17 -
(1) Sicil dosyaları Personel Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilir.

(2) Başka bir kuruluşa nakledilen personelin sicil raporları, o kuruluşun isteği üzerine nakil olduğu kuruluşa devir olur.
Sicil raporlarının gizliliği
Madde 18 -
(1) Sicil raporları, sicil dosyalarında muhafaza edilir. Personelin sicilleri ile ilgili her türlü yazışma evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil raporlarının muhafazasında "Gizli" işaretli zarfların kullanılması şarttır.
Sicil raporlarını inceleyebilecek yetkililer
Madde 19 -
(1) Personel, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde sicil raporlarını isteyebilir.

(2) Sicil amirleri kendilerine bağlı personelin sicil raporlarını inceleyebilirler.

(3) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş ve soruşturma ile görevli bulunanlar da sicil raporlarını inceleyebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
(Değişik:RG-2/2/2012-28192)
EK-1
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

EK: 2
S İ C İ L R A P O R U

Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  7/3/2006

  26101

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  13/10/2006

  26318

  2.  

  9/12/2006

  26371

  3.  

  2/2/2012

  28192

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul