Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VETERİNER HEKİMLİĞİ UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetlerin
gerektirdiği uzman ihtiyacını karşılamak amacı ile bu Yönetmelik hükümleri dahilinde
ve belirtilen uzmanlık dallarında uzman yetiştirmeyi sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; uzman adaylarının secimi ve eğitimi ile uzman yetiştirmeye
dair usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 7 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Uzmanlık Müessesesi : Uzmanlık eğitimi yapılabilecek şekilde teşkilatlanmış ve Bakanlıkça
uzmanlık eğitimi yaptırılması kararlaştırılmış araştırma müesseselerini,
Uzman Adayı: Uzman adaylığı imtihanını kazanarak uzmanlık çalışmalarına başlamış
elemanları,
Uzman : Bu Yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık
diploması almaya hak kazanmış elemanları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzmanlık Dalları, Uzman Adaylarının Nitelikleri ve Seçimi
Uzmanlık Dalları
Madde 5 — Veteriner Hekimlik sahasında aşağıda belirtilen bilimsel dallarda uzmanlık
eğitimi yaptırılır.
Bakteriyoloji ve Salgın Hastalıklar
Viroloji
Farmakoloji ve Toksikoloji
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Biyokimya
Parazitoloji ve Paraziter Hastalıklar
Patoloji
Su Ürünleri ve Hastalıkları
Arıcılık ve Arı Hastalıkları
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Zootekni (Sığır, koyun-keçi, tavuk ve at)
Sun'i Tohumlama ve Reprodüksiyon
Yapağı, Tiftik ve Deri Muayene Kontrol ve Teknolojisi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Klinik (Doğum, Cerrahi, İç Hastalıklar)
Epidemiyoloji
Uzman Adaylarında Aranan Nitelikler
Madde 6 — Uzman adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 2 yıl çalışmış ve olumlu sicil almış
olmak,
b) Sınavın yapıldığı yılın ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki Veteriner Fakültelerinden mezun olmak (Dış ülkelerde
Veteriner Fakültelerinden veya dengi Yüksek Okullardan alınan diplomaların Yüksek
Öğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır).
Uzman Adaylarının Seçimi
Madde 7 — Uzman adayları uzmanlık dalı ile ilgili konularda Bakanlıkça yapılacak
sınavla seçilir. Her uzmanlık dalı için Bakanlıkça kontenjan tesbit edilir.
Sınavların usul ve esasları Bakanlık tarafından personele duyurulur.
Süresi içerisinde başvuranların durumları incelenir. Uzman adaylığı için uygun şartları
taşıyanlara sınava girmek üzere en az bir ay önceden sınav yeri, günü ve saati bildirilir.
Uzman adaylığına giriş sınavı yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) ve uzmanlık
dalında yazılı olarak yapılır.
Yabancı dil sınavları ortalama 200 kelimelik mesleki bir metnin sözlük yardımı ile Türk-
çeye çevrilmesi şeklinde yapılır. Yeterlilik puanı 100 üzerinden 60'dır.
Uzman adaylığına kabul edilecekler, kontenjan miktarına göre, dil ve meslek sınavlarında
en yüksek puan alanlardan başlanarak sıralama sureti ile tespit edilir.
Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı en az 60'dır.
Uzman adaylığı sınavına girecekler yol dahil sınav süresince izinli sayılır, yolluk ve yol
giderleri kendilerince karşılanır.
Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi sınav komisyonunca
yapılır. Sınav komisyonları konu ile ilgili öğretim üyeleri ile Bakanlıkça seçilecek uzmanlardan olmak üzere 5 kişiden, lisan sınav komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonlar kendi üyeleri
arasında bir başkan seçer ve çalışma şeklini belirler.
Tespit edilen ilk gün lisan sınavı, müteakip gün bilim sınavı yapılır.
Sınav sonuçları sınavı müteakip 1 ay içerisinde adayların adreslerine bildirilir. Başarılı
olanlar Bakanlıkça ilgili uzmanlık müesseselerine atanırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Adaylarının Eğitimi, Eğitim Yerleri, Uzmanlık
Sınavı ve Sınav Komisyonu
Uzmanlık Eğitimi
Madde 8 — Uzmanlık eğitim süresi üç yıldır. Bu süreye teşkilattan ücretsiz izinli ve
askerlik hizmeti için ayrılmalarla ihtisas süresi içinde toplam üç ayı geçen sağlık nedenleriyle
ayrılmalar dahil değildir.
Uzman adaylarının vasıflı bir şekilde yetiştirilmeleri için Bakanlık veya Sağlık Bilimleri
Enstitüsünce hazırlanan program uygulanır. Bu program uzmanlık eğitimi veren müesseselerin
birinci derecede yetkili yöneticisinin sorumluluğunda yürütülür.
Uzman adayları eğitimlerinin birinci yılından sonra, diğer müesseselere çalışma tekniklerini
tanımaları için çalıştığı kurum müdürlüğünce, diğer kurum ve kuruluşlara uygun sürelerle
geçici olarak görevlendirilebilirler.
Uzman adayları eğitim süreleri içinde dış ülkelere gönderildikleri takdirde dış ülkelerdeki
çalışma, eğitim ve stajları uzmanlık dalı ile ilgili ise geçirilen süre eğitim süresinden sayı­
lır. Aksi halde bu süre eğitim süresinden çıkarılır.
Uzman adayları eğitimleri sırasında Bakanlığın imkanları nispetinde lisan eğitimine tabi
tutulurlar. Yeterli derecede lisan bilenler bu eğitime iştirak etmeyebilir.
Uzman adaylarının çalışmaları, eğitim gördüğü müesseselerce, uzmanlık eğitiminin her
yılı sonunda değerlendirilir ve Bakanlığa bildirilir. Başarılı olan çalışmalarına devam eder. Ba­
şarılı olmayanlar ve müesseselerdeki çalışmalara uyum sağlamayanlar eski görev yerine iade
edilir.
Bir bilim dalında uzman adaylığı sınavını kazananlar eğitime başladıktan sonra başka
bir branşa talip olamazlar.
Uzman Adaylarının Eğitim Yerleri
Madde 9 — Uzmanlık eğitimi, aşağıda belirtilen kurumlar ile uzmanlık eğitimi yapabilecek
şekilde teşkilatlanmış ve Bakanlığın uygun göreceği diğer kurumlarda yaptırılır.
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Etlik/Ankara
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Pendik/İstanbul
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Bornova/İzmir
Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Manisa
Şap Enstitüsü Ankara
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Konya
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Lalahan/Ankara
Hayvan Hastaneleri
Uzmanlık Sınavı
Madde 10 — Üç yıllık eğitim süresini tamamlayan uzman adayları uzmanlık sınavına
alınır. Sınavların yeri ve zamanı Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.
Sınav uzmanlık dalı ile ilgili mesleki konulardan uzmanlık dalının özelliğine göre teorik
ve pratik olarak yapılır. Yeterlilik puanı 100 üzerinden 70'dir.
Sınav Komisyonu
Madde 11 — Uzmanlık dalı ile ilgili sınav komisyonu, konu ile ilgili öğretim üyeleri
veya uzmanlardan oluşan 5 kişiden oluşur. Sınav komisyon üyeleri Bakanlıkça tesbit edilir.
Komisyonlar kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve çalışma şeklini belirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi, Değerlendirilmesi ve Uzmanlık Diploması
Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi
Madde 12 — Uzman adaylarının, kendi uzmanlık dallarına ait konularda bir tez hazırlamaları
zorunludur.
Tez Konuları : Bakanlığın faaliyet gösterdiği sahalardaki problemleri çözücü ve uygulamaya
dönük olarak Bakanlık tarafından tesbit edilir ve adayların çalışmaya başladıkları ilk
yıl içerisinde kendilerine verilir.
Uzmanlık tezinin, uzmanlık sınavlarından en geç 4 ay önce bitirilmesi ve 11 inci maddede
belirtilen sınav komisyonuna intikal etmiş olması gereklidir.
İlgili sınav komisyonu, 2 ay içerisinde tez ile ilgili değerlendirmeyi yapar ve bir tutanak
düzenleyip tezi kabul edilenler Bakanlığa bildirilir. Tezi komisyonca kabul edilenler uzmanlık
sınavına girmeye hak kazanırlar.
Tezin kabul edilmemesi halinde, durum yazılı gerekçesi ile uzman adayına iki hafta içerisinde
bildirilir. Tezi kabul edilmeyen adaylar, tebliğ tarihinden sonra engeç 6 ay içinde tezlerinde
gerekli çalışma ve düzeltmeyi yaparak değerlendirmek üzere aynı sınav komisyonuna
iletirler.
Uzmanlık sınavında yeterli puan alarak başarılı olanlar uzmanlığa hak kazanmış olurlar.
Uzmanlık dalı sınavlarında başarılı olmayanlar bir yıl daha uzmanlık eğitimine devam ettirilirler.
Bu dönem sonunda da başarısız olanlar uzmanlık eğitimi haklarını kaybederler ve
kurum dışında başka göreve atanırlar.
Uzmanlık Diploması
Madde 13 — Uzmanlık sınavında başarılı olanlara uzmanlık diploması verilir. Uzmanlık
diplomasının şekil ve içeriği Bakanlıkça tesbit edilir ve onaylanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 — 8 Ocak 1975 tarih ve 15112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği"ne göre başlatılmış ve uzmanlık eğitimlerini tamamlamış
olup 2880 sayılı Kanunla değişik 2547 sayılı Kanun gereğince sınava alınmayan uzman
adayları bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınır. Eğitimleri yarım
kalanların eksik süreleri bu Yönetmeliğe göre tamamlanır.
Geçici Madde 2 — Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlara
uzman gereksinimini karşılamak üzere görev almış elemanlarda bir defaya mahsus
olmak üzere 35 yaş sınırı dikkate alınmaz.
Geçici Madde 3 — 1987 tarihli ve 157, APK-112 sayılı Bakan Oluruna istinaden Uzmanlık
Eğitimi gören Veteriner Hekimlerin kurulacak komisyon kararıyla bu Yönetmelikte
belirlenen Uzmanlık statüsüne eşdeğerlikleri sağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 14—8 Ocak 1975 tarih ve 15112 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Veteriner
Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul