(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞLI TOPLUM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, toplum merkezlerindeki hizmetin tür ve niteliğine, açılış ve işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplum merkezlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin değişik (j) bendi ile 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) İl Müdürlüğü : İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

c) Merkez : Hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan toplum merkezlerini,

d) Hizmet Bölgesi :Toplum merkezinin hizmet verdiği mahalleleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Hizmet ve İşleyiş
Kuruluş
Madde 5 -
Merkez aşağıda belirtilen bölgelerde hizmet verir:

a) Yoğun göç alan bölgelerde,

b) Gecekondu bölgelerinde,

c) Kalkınmada öncelikli bölgelerde,

d) Gereksinim duyulan diğer bölgelerde.
Açılış İzni İçin Gerekli Koşul ve Belgeler
Madde 6 -
Merkez, aşağıdaki belgelerin hazırlanmasından sonra İl Müdürlüğünün önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile hizmete açılır:

a) Hizmet bölgesini ve bölge halkını tanıtıcı toplum incelemesi raporu.

b) Merkez binasına ve görevlendirilecek personele ilişkin bilgileri içeren rapor.

c) Merkezin hizmet vereceği ilin özelliklerini ve hizmette kullanılabilecek kaynaklarını belirleyen rapor.

Merkezin kuruluş ve işleyişine ilişkin olarak gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile işbirliği protokolü yapılır.
Hizmet Esasları
Madde 7 -
Merkez’de aşağıdaki esaslar doğrultusunda hizmet verilir:

a) Merkez hizmetleri: Genel Müdürlük bünyesinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yöre halkının katkı ve katılımı sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür.

b) Merkez hizmetleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler arasında koordinasyon ve işbirliği yapılarak, mevcut kaynakların en verimli biçimde kullanılması ve yeni kaynaklar yaratılması sağlanır.

c) Merkez hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında öncelikler, bölge halkının sorun ve gereksinimleri göz önünde tutularak belirlenir.

d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez.
Etkinlik Alanları
Madde 8 -
Merkez’de aşağıdaki alanlarda hizmet verilir:

a) Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapılır.

b) Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verilir.

c) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.

d) Eğitimi destekleme çalışmaları yapılır.

e) Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.

f) Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapılır.

g) Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenir.

h) Çevre geliştirme çalışmaları yapılır.

i) Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırıcı çalışmalar yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel, Görev ve Yetkileri
Personel
Madde 9 - Yönt. (RG: 31.07.2009) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)
Merkezde müdür ile sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog, çocuk eğitimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olanlar ile genel idare, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfından personel istihdam edilir.
Personelin Görev ve Yetkileri
Madde 10 -
Personelin görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır:

a) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

1- Merkezin yönetsel, mali ve teknik tüm işlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda yürütmek.

2- Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, istatistiki bilgilerin çalışma program ve değerlendirme raporlarının zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

3- Merkez hizmetlerini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, Merkezdeki diğer meslek elemanları ile birlikte programlayıp uygulamak.

4- Merkez personelinin işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak.

b) Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır:

1- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen toplum incelemesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

2- Başvurular doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

3- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.

4- Sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak, bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.

5- Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

6- Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.
 
c) Psikologun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Merkeze başvuranların yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek, uygun etkinliklere yönlendirilmelerine yardımcı olmak.

2- Psikolojik sorunları olan bireyler için sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

3- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.

4- Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge halkının psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

5- Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

6- Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.    

d) Çocuk Gelişimcisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerini saptamak, gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.

2- Mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak Merkezde okul öncesi ve özürlü çocuklara yönelik programlar hazırlamak, uygulamak ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev almak.

3- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.

4- Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

5- Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.
       
e) Öğretmenin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet bölgesindeki okul çağı çocuklarının okul başarını artırmak ve bu konudaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim ve öğretim programlarının hazırlanıp uygulanmasında görev almak.

2- Merkezde, okul çağı çocuklarına ve gençlere yönelik olarak yürütülecek serbest zaman etkinlikleri ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

3- Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

4- Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

f) Çocuk Eğiticisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet bölgesindeki çocuklara yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

2- Eğitim materyalinin hazırlanmasında görev almak.

3- Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

4- Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

g) Avukatın görev ve yetkileri şunlardır:
 
1- Hizmet bölgesindeki halkın hukuki konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.

2- Hizmet bölgesindeki halkın hukuki konularda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenecek eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasında görev almak.

3- Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

4- Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.  

h) Diğer personelin görev ve yetkileri şunlardır:

Merkezde görevli diğer mesleki, teknik, idari, mali hizmet personeli; unvanlarının gerektirdiği görevler ile merkez müdürlüğünce verilen görevleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiziki Özellikler ve Mali Hükümler
Fiziki Özellikler
Madde 11 -
Merkez binası, bölge halkının en kolay ulaşabileceği bir yerde, tercihen müstakil bahçe içinde olmalı ve mahalle dokusuna uygun olarak tefriş edilmelidir.
Binanın Bölümleri
Madde 12 -
Merkez binasında, fiziksel koşullar ve olanaklar çerçevesinde müdür odası, personel odası, görüşme odası, çocuklar için oyun odası, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane-okuma salonu, etkinlik salonu, uygulama mutfağı, iş atölyesi ve benzeri bölümler bulunur.
Giderler
Madde 13 -
Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü giderler Genel Müdürlük bütçesinden gönderilen ödenekten karşılanır. Satınalma, ambar, ayniyat, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 14 -
Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  4444444444

  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul