En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26621

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretiminin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite : İnönü Üniversitesini,

b) Senato : Üniversite Senatosunu,

c) (Değişik:RG-29/4/2010-27566) Enstitü: Üniversitenin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerini,

ç) Rektör : Üniversite Rektörünü,

d) Müdür : İlgili Enstitü Müdürünü,

e) Enstitü Kurulu : Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu : Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

ğ) Anasanat/Anasanat Dalı Başkanı : Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen anabilim/anasanat dalı başkanını,

h) Bilim/Sanat Dalı : Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimi,

ı) Bilim/Sanat Dalı Başkanı : Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimin başkanını,

i) Program : Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

j) Öğrenci : Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,

k) Danışman : Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

l) ALES : Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,

m) KPDS veya ÜDS: kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını veya üniversitelerarası kurul yabancı dil sınavını,

n) Eşdeğer Yabancı Dil Sınavları: Üniversitelerarası Kurulca, KPDS veya ÜDS’ye      eşdeğer kabul edilen sınavları,

o) TUS : Tıpta uzmanlık sınavını,

ö) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması, Başvuru ve 

Kabule İlişkin Esaslar

 

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri akademik takvimle belirlenir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

Öğrenci Kabulü

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir ay önce Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. İlanda belirtilen şartlara uymayan öğrencilerin ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.

Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme

MADDE 8 – (Değişik:RG-4/2/2010-27483)

(1) Yüksek lisans programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS veya ÜDS’den en az 40 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile lisans not ortalamasının % 10'unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

b) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının % 15’i, lisans not ortalamasının %15’i ile mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun % 20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı olarak değerlendirilebilmesi için mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. 

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurabilmek için; adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60’ı olması, belirli bir taban puan aranmadan KPDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olup herhangi bir puana sahip olmaları gerekir. Bu şartları taşıyanların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeleri zorunludur.

ç) (Değişik:RG-15/8/2011-28026) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 10’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için; en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, KPDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80 olması veya lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmak kaydıyla lisans programından mezun oldukları yıl ilk % 5’e girmiş olmaları gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile; hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının % 10'u toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının; mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60’ı olması, tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0.7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca KPDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise; mezuniyet not ortalamasının en az % 60 olması, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; TUS temel tıp puanı veya ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile mezuniyet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Sağlık bilimlerinde, öğrenim süreleri nedeniyle doğrudan doktora programlarına başvuru hakları olmayan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu fıkranın (c) bendinde açıklanan koşulları yerine getirmeleri gerekir.

d) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, 60’dan az olmamak koşulu ile lisans notu ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı olarak değerlendirilebilmesi için mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) (Değişik:RG-15/8/2011-28026) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar bünyesinde doktora programlarına başvurabilmek için;  adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, KPDS veya ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 veya bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması;  yabancı dil puanının %20'si, lisans not (60'dan az olmamak koşulu ile) ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’dan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

f) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar haricinde ALES’in sözel bölümünden en az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden aynı düzeyde puan almış olmaları, ayrıca adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması 60’dan az olmamak koşuluyla yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

g) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat/yetenek/portfolyö incelemesi sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl iki yedek üye tarafından yapılır. Sınav komisyonu değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

Ğ) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilân edilir.

h) Diş hekimliği programlarında zorunlu olarak; sağlık, fen ve sosyal bilimlere ait diğer yüksek lisans ve doktora programlarında ise ilgili anabilim dalı kurulunun talebi halinde, yukarıda belirtilen ALES, ÜDS, mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES %50 + ÜDS %15 + Mezuniyet notu %15 + sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. 

I) (Ek:RG-15/3/2011-27875) Ortak lisansüstü eğitim programı yürüten anabilim dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda, öğrenci başvuru koşulları ilgili anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra, Enstitünün Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu kararı ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek, Senato tarafından onaylanır.

(3) Bilimsel hazırlık programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisans derecesini başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar için başvurdukları programın niteliği açısından bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve 18 krediyi geçemez. Açılacak dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

c) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için; teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin final ve bütünleme olmak üzere iki sınav hakları vardır. Başarı notu; yüksek lisans için 100 tam not üzerinden en az 65, doktora için 75’dir. Bilimsel hazırlık programı dersleri tekrar edilmez, başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenciye isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

a) Yatay geçiş için öğrencinin:

1) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

2) Not ortalamasının tam notun en az % 80’ i olması,

3) Ayrılacağı kurumda yüksek lisans programında dersleri tamamlamamış ve tez aşamasına gelmemiş, doktora programında ise yeterlilik sınavına girmemiş olması gerekir.

b) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim/anasanat dalları esas alınarak bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddeye göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

Özel öğrenci ve şartlı öğrenci kabulü

MADDE  10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/8/2009-27310)

(1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki lisansüstü eğitime başvuru koşullarını sağlayan bir öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır.

b) Özel öğrenci her yarıyıl bir ders alabilir.

c) Özel öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ç) Öğrenci katkı payının yatırılması ile ders kaydı yapılır.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

e) Özel öğrencilik sırasında alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde edildiğinde muaf olunamaz.

(2) Şartlı öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Bir lisans programından mezun öğrencilerden yüksek lisans başvurusunda aranan şartlardan sadece yabancı dil şartını yerine getirememiş olanlar ile yüksek lisans programından mezun olup da doktora başvurusunda aranan şartlardan sadece yabancı dil şartını yerine getirememiş olanlar kendileri için belirlenen kontenjanlar için yüksek lisans ve doktora  şartlı kabul programına başvuru hakkına sahiptirler.

b) Bu durumdaki öğrenciler için ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili yüksek lisans ve doktora programı kontenjanlarının yarısını geçmemek kaydıyla kontenjan ilan edilir. 

c) Spor ile ilgili alanlardaki yüksek lisans ve doktora programları ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar bünyesindeki doktora programı dışındaki alanlarda yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların şartlı kabul programına kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının %75’i ile lisans not ortalamasının %25’i toplanarak  adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Doktora programına başvurusu kabul edilen adayların  şartlı kabul programına kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının %75’i ile lisans not ortalaması ve yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 25’i  toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES  puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Ayrıca;

1) Spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si  ile  mülakat notunun % 20’sinin toplamına göre sıralama yapılır. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

2) Spor ile ilgili alanlarda doktora  programına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanın %60’ı, lisans not  ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %20’si ve mülakat notunun %20’sinin toplamına göre  sıralama yapılır. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar bünyesinde doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %50’si ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre sıralama yapılır. Eşitlik durumunda lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısı yüksek olana öncelik verilir.

Ç) Yüksek lisans ve doktora programına şartlı kabul hakkını kazananlar; Üniversite tarafından verilecek olan bir yıllık yabancı dil hazırlık programına devam hakkını da kazanırlar.  Şartlı kabul hakkı kazanan  öğrenciler, bir yıllık süre içerisinde merkezi yabancı dil sınavlarının (ÜDS, KPDS, TOEFL ve benzeri) birinden yüksek lisans ve doktora programına kabul için aranan asgari yabancı dil puan koşulunu sağlamaları halinde yüksek lisans ve doktora programına kayıt hakkı kazanırlar. Aksi halde ilgili yüksek lisans ve doktora programı öğrenciliğine kabul hakkından yararlanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları ve Yürütülmesi

 

Yüksek lisans programları

MADDE – 11 – (1) Lisansüstü eğitim; bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve lisans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(7)                       Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programdır. Sanatta yeterlik çalışmasına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Bu programlara kabul ve giriş sınavları ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi, en çok on ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ancak, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.

Süre

MADDE 13 – (1) Programın süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminerini başaran, ancak tez çalışmasını bu süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(2) Ek süre, başarısız olunan kredili dersler ve seminer için kullanılamaz. Bu süre sonunda da öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) (Mülga:RG-12/4/2009-27198)

(4) (Mülga:RG-12/4/2009-27198)

(5) (Mülga:RG-12/4/2009-27198)

Dersler

MADDE 14 – (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle:RG-29/4/2010-27566) Tez danışmanı enstitü yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için, tez danışmanınca uzmanlık alan dersi açılabilir. Danışman öğretim üyesine doktora uzmanlık alan dersleri de dahil olmak üzere öğrenci başına 2 + 0 = 0 olmak üzere en fazla altı saate kadar uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı anabilim/anasanat dallarından ve farklı enstitülerden ders alabilir. Bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

Tez çalışması

MADDE 15 – (1) Tez çalışması yapma ile ilgili esaslar şunlardır;

a) (Değişik birinci cümle:RG-12/4/2009-27198)Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın başına kadar, tez önerisi ise en geç üçüncü yarıyılın başına kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda veya alanla ilgili öğretim üyesinin bulunmaması durumunda yurt içinde başka üniversitelerden de ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli görüldüğünde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı olabilir.

b) Tez danışmanı atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup, akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumu, diğer derslerdeki başarısızlıkla aynı uygulamayı görür.

c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulur. Jüri, üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de İnönü Üniversitesi içindeki aynı veya en yakın bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya en yakın bilim dalından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Ç) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan yüksek lisans tezi en erken dördüncü yarıyılın başlangıcından sonra enstitüye ciltsiz olarak teslim edilir. Jüri, tezi teslim aldığı tarihten itibaren on  günden az olmamak üzere en geç otuz  gün içinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrencinin tez sınavını yapar. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içerisinde enstitüye, sınavda sorulan soruları ve kısaca yeterli yanıt verilip verilmediğini de belirten bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün tez yazım yönergesine göre hazırlanmış ve kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir. 

e) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tez yine reddedilirse öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 16 – (1) Tez sınavında başarılı olan gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş, yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat veya anasanat dalındaki programın onaylanmış  adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 17 – (1) Mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on iki ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bu program sonunda yeterlik sınavı yapılır.

Süre

MADDE 18 – (1) Programın süresi altı yarıyıldır. Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını bu süre sonunda tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 19 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atanma ölçütlerine sahip doktoralı bir öğretim görevlisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir.

b) Dersler danışman tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

Dönem projesi

MADDE 20 – (1) Kredisiz olan dönem projesine beşinci yarıyılın başında kaydolunur ve altıncı yarıyıl sonunda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan raporun üç nüshası ciltlenmiş olarak enstitüye sunulur.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlilik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik jüri kurulur. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Yeterlik sınavı altıncı yarıyıldan önce yapılamaz. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman enstitü tarafından en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

Yüksek lisans diploması

MADDE 22 – (1) Gerekli koşulları yerine getiren ve yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciye, şekli Senatoca belirlenmiş yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adı  bulunur.

Doktora programı

MADDE 23 – (1) Programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, iki seminer, KPDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora yeterlik komitesi

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir. Anabilim/Anasanat dalı teklif ettiği takdirde, doktora yeterlik komitesinin görevlerini enstitü yönetim kurulu da yürütebilir.

Tez danışmanı

MADDE 25 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır;

a)  Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dallarında doktora programının en geç ikinci yarıyılın başına kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesinde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltme ölçütlerine sahip öğretim üyelerine öncelik verilir. Yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de tezin niteliğinin gerektirdiği durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla ilgili dalda danışman dışında  öğretim üyesi bulunmaması halinde yurt içinde başka bir üniversiteden de ikinci danışman  atanabilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Doktora programının süresi sekiz yarıyıldır. İlk dört yarıyıl dersler ve  seminerler için kullanılır. Bu süre sonunda ders ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Yeterlik Sınavı’na girebilmek için ilk 4 yarıyılda ders ve seminerlerin başarıyla tamamlanması şarttır.

Dersler

MADDE 27 – (1) Toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz, en çok on iki ders alınır. Ancak, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.

(2) Doktora dersleri lisans dersleri arasından seçilemez.

(3) Öğrencinin farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alması durumunda alacağı dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Enstitü yönetim kurulunca danışman ataması onaylanmış öğrenciler için  danışmanınca uzmanlık alan dersi açılabilir. Danışman öğretim üyesine yüksek lisans ve doktora uzmanlık alan dersleri de dahil olmak üzere öğrenci başına 2 + 0 = 0 olmak üzere en fazla 6 saate kadar uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir

Seminerler

MADDE 28 – (1) Tez danışmanı seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci tez konusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadır.  Birinci seminer ikinci yarıyılda, ikinci seminer ise üçüncü yarıyılda verilir.  Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup, öğretim elemanlarının ve lisans üstü öğrencilerin izlemesine açıktır. Sunulan seminer tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Yine  başarısızlık halinde Enstitü ile ilişiği kesilir. Sonuç seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde beşinci yarıyılda, başarısız olunması durumunda altıncı yarıyılda yapılır. Yine başarısız olunursa öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavında yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kağıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Başarı notunun hesaplanmasında, yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not almak koşuluyla her ikisinin ortalaması alınır.

(2) (Mülga:RG-25/7/2010-27652)

Tez İzleme Komitesi

MADDE 30 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır;

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim/anasanat dalından bir üye ve anabilim/anasanat dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilediği takdirde komite toplantılarına katılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi ocak – haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Ancak Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir nedenle tez izleme komitesi toplantısına katılamayan tez izleme komitesi üyesi, incelediği tez gelişme raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirebilir. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce hazırladığı gelişme raporunu ilgili anabilim/anasanat dalı gelen evrakına kaydettirerek teslim eder. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez gelişme raporu ve ilgili evrak on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 31 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır;

a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tez önerisi savunmasına tekrar alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezi

MADDE 32 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır;

a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 

b) Tez çalışmasını süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süre içinde tezini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora tez jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

ç) Jüri üyeleri tezi teslim aldığı tarihten itibaren yirmi  günden az olmamak üzere en geç otuz  gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde bu maddenin hiçbir, (ç) ve hiçbir bentlerindeki işlemleri tekrar ederek tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jürisi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

f) Doktora öğrencisi tez savunma sınavı için sekizinci yarıyılın başından önce başvuramaz.

Öğrenci ilgili enstitü tez yazım yönergesine uygun şekilde hazırlanmış ciltlenmemiş yedi adet taslak tez ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye başvurur

g) Bu Yönetmelikte öngörülen azami süre içinde doktora öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve gerekli koşulları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat veya anasanat dalındaki programın onaylanmış  adı bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

 

Kayıt yenileme

MADDE 34 – (1) Lisansüstü öğrencisi akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen veya noter tasdikli özel vekalet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere devam edemez ve bu süre bu Yönetmelikte belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(2) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 36 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır;

a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta; aboratuar ve uygulamalarda iki saat/hafta için bir ölçü birimidir.

b) Enstitülerde her biri en çok üç kredilik dersler açılır. Lisansüstü derslerin, kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato  kararı ile kesinleşir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi ve konservatuar anasanat dallarındaki derslerin kredi miktarı, dersin uygulama özelliğine göre Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile en çok 4 krediye kadar arttırılabilir ve bir dönemde 4 kredilik derslerden sadece bir tanesi açılabilir.

c) (Değişik:RG-29/12/2007-26741) Her öğretim üyesi bir yarıyılda; orta öğretim alan öğretmenliği lisans ve orta öğretim tezsiz yüksek lisans dersleri ile seminer ve doktora yeterlik sınavında başarılı olan enstitü öğrencilerinin kredisiz olarak aldıkları gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerinin yanı sıra uzmanlık alan dersleri dışında, sağlık bilimleri alanında en fazla üç, diğer alanlarda en fazla iki lisansüstü ders verebilir ve tez aşamasındaki en fazla dört lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir.

Ç) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredili derslerden sayılmaz.

d) Aynı dersten iki defa başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 37 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır;

a) Öğrenci arasınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Arasınav zorunlu değildir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların ise % 80’ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından her yıl saptanan ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not yüksek lisans için tam notun en az % 65’i, doktora için ise tam notun en az % 75’idir. Arasınav yapılmış ise başarı notuna katkısı % 30’ dur.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 38 – (1) Başarı notunun hesaplanması ile ilgili esaslar şunlardır;

a) Her yarıyıl sonunda alınan derslerin ağırlıklı başarı ortalaması hesaplanır. İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 60 tan az olan yüksek lisans ve 70 ten az olan doktora öğrencisi ile ikinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 65 ten az olan yüksek lisans ve 75 ten az olan doktora öğrencisinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Yarıyıl sonu sınavlarında her ders için verilen notlar çizelgede belirtildiği şekildedir.

Ders Başarı Notunun Hesabına Katılan Notlar Çizelgesi

 

Not

Harf Karşılığı (Açıklama)

Katsayısı

90 – 100

AA

4

85 – 89

BA

3,5

80 – 84

BB

3

75 – 79

CB (Doktora için en düşük başarı notu)

2,5

70 – 74

CC

2

65 – 69

DC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu)

1,5

64 ve altı

DD (Geçmez)

1

FG

Sınava girmedi

0

FF

Devamsız

0

Başarılı

-

BZ

Başarısız

-

 

Ders tekrarı

MADDE 39 – (1) Başarısız olunan dersler tekrarlanır. Tekrar açılmayan derslerin yerine öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders(ler)i alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 40 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek belirler ve enstitü yönetim kuruluna sunar. Değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı

MADDE 41 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmi ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl sonu sınavları için Enstitü Yönetim Kurulu’nca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenci, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ne tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir ve İnönü Üniversitesine bağlı enstitülere yeniden başvuramaz.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 43 – (1) Öğrencinin bir yüksek öğretim kurumundan lisansüstü seviyede alarak başardığı derslerden muaf tutulma isteği (eğitim–öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla), ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek ve son üç yılda alınmış olmak kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlilik sınavına alınma tarihi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği taktirde başvuru değerlendirme tarihi itibariyle  bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddede belirtilen azami süre hiç bir şekilde aşılamaz. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer gerekleri yerine getirmek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili enstitü kurullarının önerisi üzerine verilen Senato kararı uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 1/9/2003 tarihli ve 25216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006-2007 ve önceki öğretim yıllarında enstitülere kayıt yaptıran öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) 2/6/2007 tarihinden önceki dönemlerde ÜDS, KPDS veya eşdeğeri sınavlardan  en az 50 puan alıp yüksek lisans yapan ya da bu eğitimini tamamlayan veya araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunan bir öğrenci doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2007

26621

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

29/12/2007

26741

2.

12/4/2009

27198

3.

5/8/2009

27310

4.

4/2/2010

27483

5.

29/4/2010

27566

6.

25/7/2010

27652

7.

15/3/2011

27875

8.

15/8/2011

28026

 

Sayfa
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  11570 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 15/03/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul