(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANACAK PERSONELE İLİŞKİN SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne ilk defa sözleşmeli olarak atanacak personelin seçimi için yapılacak sınavlarla ilgili esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelik hükümleri ilk defa sözleşmeli olarak atanacaklar hakkında uygulanır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Yönetmelik 22.1.1990 tarih, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 4 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelikte geçen 

a) Teşekkül: Türkiye Elektrik Dağıtım Anomin Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü (Merkez ve Taşra Teşkilatı), 

b) Sözleşmeli : Türkiye Elektrik Dağıtım Anomin Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışacak personeli, 

c) Kurul : Bu yönetmeliğe göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavları yürütecek kurulları, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar
Genel Şartlar
Madde 5 - Bilgi Butonu
Sözleşmeli olarak atanacaklarda aşağıda belirtilen genel şartlar aranır; 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 Yaşını tamamlamış olmak (Ancak bir meslek veya sanat okulunu bitirip en az 15 yaşını doldurmuş olmak şartı ile Medeni Kanunun 12 inci maddesine göre kazai rüşt kararı almanlar hariç) 

d) İlk hizmete girişte 30 yaşını aşmamış olmak ( Lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları koşulu ile teknik, genel idare, avukatlık ve sağlık hizmet gruplarında çalışarak mesleklerini bilfiil ifa edenlerde ilk defa işe girme için en fazla 35 yaşı esas alınır.) 

e) En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Ancak lise mezunları arasında personel temini mümkün olmaması halinde ortaokul mezunları da sınava alınabilir.

f) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak, 

g) Askerlikle ilişiği bulunmamak askerliğim yapmış yada tecilli olmak, 

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık sahtecelik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kinci suçlan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık. Resmi ihale ve alma satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

ı) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak, 

i) Mevzuat hükümleri gereğince haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personel ile ilgili yapılacak güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu olması,
Özel Şartlar
Madde 6 - Bilgi Butonu
Özel şartlar sözleşmelilerde görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak genel şartlara ilaveten aranılacak şartlardır. Bu şartlar hizmet grubunun öngördüğü öğretim ve eğitim kurumlan, lisan bilgisi, iş tecrübesi mesleki ehliyet, kurs gibi konularla teşekkül hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihleri içerir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kurulları ve Görevlen
Hizmet Gruplarının Tabi Olacağı Sınavlar
Madde 7 - Bilgi Butonu
Teşekküle ilk defa sözleşmeli olarak işe alınacaklar; 

a) Genel İdare Hizmetleri grubu, yardımcı hizmetler grubu ile teknik hizmetler grubundan orta öğretim seviyesindeki okullardan mezun olanlaryanşma veya yeterlik sınavına, sonucuna göre mülakat sınavına,

b) Teknik hizmetler grubundan mühendisler ve lisans seviyesindeki yüksek tahsilliler ile tekniker okulu mezunları. Avukat.Doktor ve Yardımcı Sağlık personeli mülakat suıavına tabi tutulurlar. 

İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde (b) bendinde belirtilen personel için yarışma sınavı açılabilir.
Sınavlar
Madde 8 - Bilgi Butonu
Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır : 

a) Yazılı Sınav: Yarışma veya yeterlik sınav Kurulları ; Kurul Başkanı ve bir üyesi Personel Dairesinden, diğer iki üyesi ise elemanın çalıştırılacağı birimden (Güvenlik Personelinin seçiminde elemanın çalıştırılacağı üniteden alınacak iki üyeden biri Savunma Sekreterliğince önerilir) olmak üzere dört kişiden oluşur. Kurullar Genel Müdürün onayı ile teşekkül eder.

Kurullar, gerekirse gözlemci sıfatı ile elemanın çalıştırılacağı birimden kurula yardımcı olmak üzere yeteri kadar görevli alabilir. 

b) Sözlü Sınav (Mülakat Sınavı): Sözlü sınav kurulları; Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Personel Dairesi Başkanı ve bir üyesi Personel Dairesinden diğer iki üyesi ise elemanın çalıştırılacağı birimden olmak üzere 5 kişiden oluşur. 

Ancak, gerekli hallerde ve sınavın niteliğine göre Kurul Başkam bu yetkisini. Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile Personel Dairesi Başkanına veya Personel Dairesinden bir Şube Müdürüne devredebilir. 

Sınav kurullarının Başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üyeler görevlendirilir. 

Bu hususun sınavların herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde ise ilgili üyenin daha önce yaptığı değerlendirmeler geçersiz sayılır ve bu durumda sınavlar diğer komisyon üyelerinin değerlendirmeleri esas alınarak sonuçlandırılır. 

Kontrolörler grubuna yarışma sınavı ile alınacak sözleşmeli personelin sınavları, bu konudaki özel hükümlere tabidir.
Sınav Kurullarının Görevleri
Madde 9 - Bilgi Butonu
Yazılı ve sözlü sınav kurullarının görevleri şunlardır; 

a) Sınavın yürütülmesi için ilgili veya yetkililerle gerekli düzenleme ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Sınava girecek personelin niteliğine ve öğrenim durumlarına göre yeteri kadar soru ile cevap anahtarlarını hazırlamak veya hazırlatmak, 

c) Hazırlanan soruları bir tutanakla tespit ederek, gizliliğini korumak için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, 

d) Yarışma ve yeterlik sınavları ile mülakat sınavını yapmak, 

e) Sınav kağıtlarını değerlendirmek ve basan listesini hazırlamak, sadece sözlü sınav yapılmış ise neticesini bir tutanakla tespit etmek, 

f) İtirazlan incelemek, Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlarla İlgili Esaslar
Sınava Girme Şartı ve Duyuru
Madde 10 - Bilgi Butonu
Teşekkülde sözleşmeli olarak ilk defa işe girmek için müracaat edenlerin yapılacak sınavlara kabul edilmeleri bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesindeki genel ve özel şartları taşımalarına bağlıdır. 

Yapılacak sınavların hangi görevler için nerede, ne zaman, ne şekilde yapılacağı personelde aranılan vasıflar ve alınacak personel sayısı, başvurma yerleriyle son başvurma tarihi, gerekli belgelerde belirtilmek üzere Personel Dairesince veya elemanın çalıştırılacağı birim tarafından gazetelerle veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulur.   

Sınavlar için usulüne uygun şekilde yapılan başvurular incelenerek sınav şartlarım taşıyanlara aday numarası, sınav yer ve zamanının yer aldırı fotoğraflı bir Sınav Giriş Kartı verilir. Adaylar sınavlara bu giriş kartı ile alınır.
Sınavların Nerelerde Yapılacağı
Madde 11 - Bilgi Butonu
7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen personelin yeterlik veva yarışma sınavı ile Mülakat sınavı lüzumuna göre merkezde veya taşra birimlerinde yapılir.

7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen personel için sözlü sınav ise merkezde yapılır. Bu personel için yarışma sınavına karar verilirse sınav merkezde açılır.
Sınavların Yürütülmesi
Madde 12 - Bilgi Butonu
Sınav giriş kartı olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan yer ve saatle başlar. Sınavlarda, sınav kağıtlarındaki kimlik kısmı yazıldıktan sonra kapatılır. Mühürlü ve imzalı zarf içindeki sınav soruları adayların önünde açılır. Yazılı sınavların süresi sınav kurulunca tespit edilir. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi ve not verilmesini takiben kimlik kısmı sınav kurulu tarafından açılır.

Yazılı Sınavda

a) Kopya girişiminde bulunanlarla kopya çekenler, 

b) Bir başkasının yerine sınava girdiği tespit edilenler, 

c) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar. 

d) Sahte evrak düzenledikleri veya sahte beyanda bulunduklan tespit olunanlar, sınav yerinden çıkartılırlar ve haklarında bir tutanak düzenlenerek sınavlatı geçersiz sayılır.
Sınav Şekli
Madde 13 - Bilgi Butonu
Yazdı sınavlar test şeklinde yapılır. Sorular personelin öğrenim ve mesleki durumu ile çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak hazırlanır. Sözlü (Mülakat) sınavı; hizmetin özelliği, mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konularda karşılıklı görüşme şeklinde yapılır. Kişinin genel durumu, anlama ve anlatma kabiliyeti çalışacağı görev için gerekli mesleki bilgi ve deneyimi tespit edilir. Sözlü sınavda bu konuda hazırlanacak özel form kullanılır. Her üye değerlendirmelerini forma dökerek puanlama yapar.
Sınavla İlgili Tutanaklar
Madde 14 - Bilgi Butonu
Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince, açıldığını ve sınavin başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir. Sınavın bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıkalrı ve sınavın akışnı gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.
Değerlendirme
Madde 15 - Bilgi Butonu
Yazdı sınavlarda 100 puan üzerinden 70 puan alan sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda da başarılı olabilmek için 100 Uzerinden 70 puan almması gerekir. Sözlü sınav başarı puanı Kurul Üyelerinin yaptığı değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınarak bulunur. 

Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapıldığı hallerde başarı durumu yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. 

Aritmetik ortalama alma işlemlerinde buçuklar tam sayıya tamamlanır. 

Başarı listesi en yüksek ortalama nottan başlanarak sıra halinde yapılır. Listede işe alınacak personel sayısı kadar asil ve yeteri kadar da yedek aday tespit edilir. 

Başarı listesi sınav kurulunca imzalanarak Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

Sınavı kazananlar durumun kendilerine bildirildiği tarihten itibaren engeç 15 gün içerisinde Teşekküle başvurmak zorundadır. Belirtilen süre içinde başvurmayanlar haklarım kaybeder. Sınavı kazanamayanlara belgeleri iade edilir.
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar
Madde 16 - Bilgi Butonu
Sınava alınan ve yapılan sınav sonunda kazananlardan talep formunda veya dilekçesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmış olsa dahi ilişikleri kesilir ve bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 17 - Bilgi Butonu
Yazdı sınava katılanlar, sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde yapılır. İtiraz edenin sınav kağıdı, sınav kurulunda bir kez daha incelenir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İstisnalar
Madde 18 - Bilgi Butonu
Sınavla işe alınmanın istisnaları şunlardır: 

a) Teşekkülün kadrolu personelinden sözleşmeli statüye geçecekler, 

b) Teşekküle karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, 

c) Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa için Teşekküle verilenler, 

d) Kanuni mükellefiyetlere göre alınması gerekenler, 

e) Halen veya daha önce Kamu Kurum veya Kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlar, 

Yukarıdaki fıkrada kayıtlı olanlar sınava tabi tartılmadan atanmalarındakj usullere göre sözleşmeli kadrolara alınabilir.
Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 19 - Bilgi Butonu
Sınavlar neticelendikten ve değerlendirme tutanakları tutulduktan sonra sınav kağıtları ve tutanaklar müteakip sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların sınav kağıtları ise personelin sicil dosyasında saklanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 20 - Bilgi Butonu
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29.6.1993 tarih, 21622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEK " İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele ilişkin Sınav Yönetmeliği "TEDAŞ personeline uygulanmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük - Yürütme
Yürürlük
Madde 21 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürüliige girer.
Yürütme
Madde 22 - Bilgi Butonu
Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul