Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1207
İKAMET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLMEYEN DEVLETLERLE YAPILACAK MUVAKKAT MUKAVELENAME HAKKINDA KANUN

Madde 1 - KHK 698(2018), 2435(1934)
Herhangi bir ecnebi Devletle kati ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik edilinceye kadar Cumhurbaşkanı o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzere ve en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat ikamet itilafı akdine mezundur.(1)

(Ek: 17/5/1934 -2435/1md.) Kendilerine kati ikamet mukavelesi akdi için müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bulunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükümet, iki seneden sonra bir sene daha temdit edebilir.
Madde 2 -
Bu müddetin hitamı Meclisin müçtemi bulunmadığı zamana tesadüf ederse mezkür müddet Meclisin ilk içtimaından itibaren on beş gün nihayetine kadar temdit olunabilir.
Madde 3 -
İşbu kanun neşrinden muteberdir.
Madde 4 -
İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1868 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  1868 sayılı Kanunun değişen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  2435

  1

  24/5/1935

  KHK/698

  1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

  
  
  1868 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul