• Dönem: 22. Dönem
  • Yasama Yılı: 5
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 10.05.2007
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM: 22

DÖ­NEM: 22                         CİLT: 157       YA­SA­MA YI­LI: 5

 

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ

TU­TA­NAK DER­Gİ­Sİ

 

 

105’in­ci Bir­le­şim

10 Mayıs 2007 Per­şem­be

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                                                                                                                Say­fa   

 

  I. - GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

 II. - GE­LEN KÂĞIT­LAR

III. - YOKLAMA

IV. - KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER

1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niş ve İb­ra­him Köş­de­re'nin, Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı Ta­rihî Millî Par­kı Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305)

2.- Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yı­sı: 904)

3.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, İmar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rı Ra­por­la­rı (2/820) (S. Sa­yı­sı: 1337)

4.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1011) (S. Sa­yı­sı: 1408 ve 1408'e 1 in­ci Ek)

5.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­ka­nı Si­irt Mil­let­ve­ki­li Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve Ana­va­tan Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Rem­zi Kur­tul­mu­şoğ­lu ile 354 Mil­let­ve­ki­li­nin; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1015) (S. Sa­yı­sı: 1409 ve 1409'a 1 in­ci ek)

 

 

 

 

I. - GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 14.30'da açı­la­rak beş otu­rum yap­tı.

Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ören, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Os­man Öz­can, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Os­man Kap­tan, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ati­la Emek, Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ve­zir Ak­de­mir, Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ek­mek­ci­oğ­lu, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il Ka­ma­cı, Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Ha­lil Ün­lü­te­pe, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret Ba­loğ­lu, Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li İs­ma­il De­ğer­li, Ada­na Mil­let­ve­ki­li N. Ga­ye Er­ba­tur, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Türkân Mi­ço­oğul­la­rı, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­kı Ül­kü, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Top­rak, Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Meh­met Nu­ri Say­gun, Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu, Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Se­mer­ci, Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Me­sut Özak­can, Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Boz­taş'ın (2/991) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­lif­le­ri­ni ge­ri çek­tik­le­ri­ne iliş­kin öner­ge­le­ri okun­du; Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nun­da bu­lu­nan Tek­li­fin ge­ri ve­ril­di­ği bil­di­ril­di.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 22'nci se­çim dö­ne­mi bit­me­den se­çim­le­rin ye­ni­len­me­si­ne da­ir ka­ra­rı çer­çe­ve­sin­de; Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Fah­ri Ka­sır­ga'nın Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na, Kay­se­ri Va­li­si Os­man Gü­neş'in İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na, De­niz­ci­lik Müs­te­şa­rı İs­met Yıl­maz'ın Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­na, Ana­ya­sa'nın 114'ün­cü mad­de­si ge­re­ğin­ce, Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan atan­mış ol­duk­la­rı­na iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı tez­ke­re­si Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­si­ne su­nul­du.

Ana­ya­sa'nın 114'ün­cü mad­de­si­ne gö­re atan­mış bu­lu­nan Ada­let Ba­ka­nı Fah­ri Ka­sır­ga, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Os­man Gü­neş, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı İs­met Yıl­maz ant iç­ti­ler.

Gün­de­min "Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler" kıs­mı­nın 423'ün­cü sı­ra­sın­da bu­lu­nan 1377 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı'nın bu kıs­mın 8'in­ci, 424'ün­cü sı­ra­sın­da bu­lu­nan 1379 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı'nın 9'un­cu, 9/5/2007 Çar­şam­ba gün­kü ge­len kâğıt­lar­da ya­yım­la­nan 1411 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Tek­li­fi'nin kırk se­kiz sa­at geç­me­den 10'un­cu sı­ra­sı­na alın­ma­sı­na ve di­ğer iş­le­rin bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si­ne; Ge­nel Ku­ru­lun 10/5/2007 Per­şem­be gün­kü bir­le­şi­min­de gün­de­min "Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler" kıs­mı­nın 5'in­ci sı­ra­sın­da­ki 1409 ve 1409'a 1'in­ci ek sı­ra sa­yı­lı Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Tek­li­fi'nin ikin­ci gö­rüş­me­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­na ka­dar ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­si­ne ve bu bir­le­şim­de baş­ka iş gö­rü­şül­me­me­si­ne; 11, 12, 13 ve 14 Ma­yıs 2007 ta­rih­le­rin­de Ge­nel Ku­rul ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­ma­sı­na ve Ge­nel Ku­ru­lun 15 Ma­yıs 2007 ta­rih­li bir­le­şi­mi­nin sa­at 15.00'te baş­la­ma­sı­na iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu ka­ra­rı ka­bul edil­di.

Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Gül'ün, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğın­dan çe­kil­di­ği­ne iliş­kin öner­ge­si Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­si­ne su­nul­du.

Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı kal­ma­dı­ğın­dan, ya­pıl­ma­sı da­ha ön­ce ka­rar­laş­tır­lan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­ne iliş­kin oy­la­ma­la­rın ip­tal edil­di­ği açık­lan­dı.

Gün­de­min "Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler" kıs­mı­nın:

1'in­ci sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305) gö­rüş­me­le­ri, da­ha ön­ce ge­ri alı­nan mad­de­le­re iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru he­nüz gel­me­di­ğin­den;

2'nci sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin (1/1030) (S. Sa­yı­sı: 904),

3'ün­cü sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, İmar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir (2/820) (S. Sa­yı­sı: 1337),

4'ün­cü sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir (2/1011) (S. Sa­yı­sı: 1408 ve 1408'e 1'in­ci ek),

Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri, il­gi­li ko­mis­yon yet­ki­li­le­ri Ge­nel Ku­rul­da ha­zır bu­lun­ma­dı­ğın­dan;

Er­te­len­di.

5'in­ci sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­ka­nı Si­irt Mil­let­ve­ki­li Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve Ana­va­tan Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Rem­zi Kur­tul­mu­şoğ­lu ile 354 Mil­let­ve­ki­li­nin; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/1015) (S. Sa­yı­sı: 1409 ve 1409'a 1'in­ci ek) ikin­ci gö­rüş­me­si­ne, bi­rin­ci gö­rüş­me­si­nin bi­ti­min­den iti­ba­ren en az kırk se­kiz sa­at geç­tik­ten son­ra baş­la­na­bi­le­ce­ği açık­lan­dı.

6'ncı sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Ba­zı Ka­nun­la­rın Sağ­lık Ku­ru­lu Ra­por­la­rı­na İliş­kin Hü­küm­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir (1/1350) (S. Sa­yı­sı: 1405),

7'nci sı­ra­sın­da bu­lu­nan, Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Teş­ki­la­tı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin (1/1269, 1/1248) (S. Sa­yı­sı: 1322),

8'in­ci sı­ra­sı­na alı­nan, Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği Ör­gü­tü İş Kon­se­yi Ulus­la­ra­ra­sı Sek­re­tar­ya­sı­nın Tür­ki­ye'de Ya­rar­la­na­ca­ğı Ay­rı­ca­lık­lar, Ba­ğı­şık­lık­lar ve Ko­lay­lık­la­ra Da­ir (1/1306) (S. Sa­yı­sı: 1377),

Ka­nun Ta­sa­rı­la­rı, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra;

9'un­cu sı­ra­sı­na alı­nan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği Ör­gü­tü Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı­na Ye­ni Hü­küm­ler Der­ce­den An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı, (1/1293) (S. Sa­yı­sı: 1379), gö­rüş­me­le­ri­ni mü­te­aki­ben, elek­tro­nik ci­haz­la ya­pı­lan açık oy­la­ma­dan son­ra,

Ka­bul edil­di.

10'un­cu sı­ra­sı­na alı­nan, Ada­na Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­riş­ci ve To­kat Mil­let­ve­ki­li Ze­yid As­lan'ın, T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı A.Ş. ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri Ta­ra­fın­dan Kul­lan­dı­rı­lan Grup Kre­di­le­rin­den Do­ğan Ke­fa­le­tin So­na Er­di­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/975) (S. Sa­yı­sı: 1411) gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­nı­la­rak, 2'nci mad­de­si­ne ka­dar ka­bul edil­di.

Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Gü­rol Er­gin, To­kat Mil­let­ve­ki­li Meh­met Er­gün Dağ­cı­oğ­lu'nun, ko­nuş­ma­sın­da, şah­sı­na sa­taş­tı­ğı id­di­asıy­la bir açık­la­ma­da bu­lun­du.

10 Ma­yıs 2007 Per­şem­be gü­nü, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce sa­at 11.00'de top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­me 00.07'de son ve­ril­di.

Nev­zat Pak­dil

 

 

Baş­kan Ve­ki­li

 

 

 

Ya­şar Tü­zün

Ah­met Gök­han Sa­rı­çam

 

Bi­le­cik

Kırk­la­re­li

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

No.: 141

II. - GE­LEN KÂĞIT­LAR

10 Ma­yıs 2007 Per­şem­be

Ta­sa­rı­lar

1.- Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­ce Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di Sa­tı­şı Adı Al­tın­da Top­la­nan Tu­tar­la­rın Öden­me­si ve Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/1357) (Ada­let ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yon­la­rı­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8.5.2007)

2.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile İtal­ya Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Si­ne­ma­tog­ra­fik Or­tak Ya­pım An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/1358) (Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor ile Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yon­la­rı­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8.5.2007)

3.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ve Ek­va­tor Cum­hu­ri­ye­ti Ener­ji ve Ma­den Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ener­ji Sek­tö­rün­de İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/1359) (Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Tabiî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji ile Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yon­la­rı­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8.5.2007)

Tek­lif

1.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ömer İnan ve Ka­ra­man Mil­let­ve­ki­li Yük­sel Ça­vu­şoğ­lu'nun; Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (2/1022) (Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 10.5.2007)

Sü­re­si İçin­de Ce­vap­lan­dı­rıl­ma­yan Ya­zı­lı So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Meh­met ERAS­LAN'ın, ba­zı üni­ver­si­te­ler­de­ki de­niz­ci­lik bö­lüm­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21146)

2.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal KA­RA­DE­MİR'in, RTÜK'ün Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğın­dan gö­rüş is­te­me­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21147)

3.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, sta­tü­le­ri­ne gö­re per­so­nel sa­yı­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21148)

4.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, ida­ri kad­ro­la­ra ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21149)

5.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21150)

6.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, Dur­sun­bey-Har­man­cık-Tav­şan­lı ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21151)

7.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, Bal­lı­sa­ray Ba­ra­jı pro­je­si­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21152)

8.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Nu­ri Çİ­LİN­GİR'in, Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri­nin kre­di kul­la­nı­mı­na ve ba­zı ala­cak­la­rı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21153)

9.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HAN'ın, Am­bar­lı Fu­el-oil San­tra­li­nin dö­nü­şü­mü­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21154)

10.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HAN'ın, Kan­gal Ter­mik San­tra­lin­de­ki bir işin iha­le­siz ve­ri­lip ve­ril­me­di­ği­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21156)

11.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HAN'ın, Ça­ta­lağ­zı-B Ter­mik San­tra­li­ne iha­le­siz kö­mür alı­nıp alın­ma­dı­ğı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21157)

12.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ÖZ­YÜ­REK'in, Mi­mar­si­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21158)

13.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, Har­man­cık İl­çe­si­nin öğ­ren­ci yur­du ih­ti­ya­cı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21159)

14.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, sta­tü­le­ri­ne gö­re per­so­nel sa­yı­sı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21162)

15.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, ida­ri kad­ro­la­ra ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21163)

16.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU'nun, has­ta­ne mü­dü­rü ata­ma­la­rıy­la il­gi­li dü­zen­le­me­ye iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21164)

17.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali ARS­LAN'ın, ba­zı sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da­ki per­so­ne­lin dö­ner ser­ma­ye pa­yı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21165)

18.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­REL'in, sta­tü­le­ri­ne gö­re per­so­nel sa­yı­sı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21190)

19.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Onur ÖY­MEN'in, ABD ile bir kre­di ant­laş­ma­sı im­za­la­nıp im­za­lan­ma­dı­ğı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21194)

20.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Tür­kan Mİ­ÇO­OĞUL­LA­RI'nın, Mer­sin'de has­ta­ne bor­cu­nu öde­ye­me­yen bir ai­le­ye iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21195)

21.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Emin Şİ­RİN'in, ABD ile im­za­la­nan kit­le im­ha si­lah­la­rı­nın ya­yıl­ma­sı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik an­laş­ma­ya iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21196)

22.- Ada­na Mil­let­vek­li N. Ga­ye ER­BA­TUR'un, özür­lü­le­rin is­tih­da­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21198)

23.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li En­ver ÖK­TEM'in, Ka­mu İha­le Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da­ki ka­nun tek­li­fi­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21201)

24.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li En­ver ÖK­TEM'in, do­ğal­gaz da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne yö­ne­lik ba­zı id­di­ala­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21203)

25.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ŞİM­ŞEK'in, Cum­hur­baş­ka­nın­ca ge­ri gön­de­ri­len ba­zı ka­nun­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21204)

26.- Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Meh­met Nu­ri SAY­GUN'un, Mal­ka­ra-Te­kir­dağ ka­ra­yo­lun­da­ki bir kav­şak ya­pı­mı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21205)

27.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin EK­MEK­Çİ­OĞ­LU'nun, Kor­ku­te­li-Bur­dur ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21206)

28.- Bo­lu Mil­let­ve­ki­li Me­tin YIL­MAZ'ın, Bo­lu'da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan eg­zo­tik et­ler ke­sim­ha­ne ve iş­le­me te­si­si­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21207)

29.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, ca­ri açı­ğın GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21212)

30.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, 2006 yı­lın­da ka­mu net borç yü­kü­nün GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21213)

31.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, 2002 yı­lın­da ka­mu net borç yü­kü­nün GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21214)

32.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, 2004 yı­lın­da ka­mu net borç yü­kü­nün GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21215)

33.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, 2003 yı­lın­da ka­mu net borç yü­kü­nün GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21216)

34.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, 2005 yı­lın­da ka­mu net borç yü­kü­nün GSMH'ya ora­nı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21217)

35.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, IMF'ye olan bor­ca iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21218)

36.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21219)

37.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Ali BA­BA­CAN) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21220)

38.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, Tuz Gö­lün­de do­ğal­gaz de­po­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21234)

39.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li N. Ga­ye ER­BA­TUR'un, ka­yıp ço­cuk­la­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21236)

40.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ŞİM­ŞEK'in, İs­tan­bul'da­ki be­le­di­ye­le­rin yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21238)

41.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Meh­met TO­MAN­BAY'ın, gö­rev­den alı­nan İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü­nün mal var­lı­ğı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21239)

42.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal KA­RA­DE­MİR'in, Mi­mar­si­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı hak­kın­da­ki id­di­ala­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21240)

43.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la KART'ın, SHÇEK'in Kon­ya-Me­ram'da­ki ta­şın­maz­la­rı­na iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21242)

44.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za GÜL­Çİ­ÇEK'in, İLK­SAN'ın TO­Kİ'ye dev­ret­ti­ği bir ar­sa­ya iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21252)

45.- Or­du Mil­let­ve­ki­li İd­ris Sa­mi TAN­DOĞ­DU'nun, bir pro­je­de gö­rev­len­di­ri­len da­nış­man­la­ra ve bir ki­ta­bın ba­sı­mı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21254)

46.- De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met KAN­DO­ĞAN'ın, kar­şı­laş­tır­ma­lı ba­zı sağ­lık ve­ri­le­ri­ne iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21256)

47.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Ufuk ÖZ­KAN'ın, İz­mir-Ban­dır­ma tren yo­lu ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21260)

48.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la KART'ın, ör­tü­lü öde­nek yö­ne­ti­min­de gö­rev­li bir ki­şi hak­kın­da­ki id­di­ala­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21349)

49.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, Üç­pı­nar Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu bi­na­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21351)

50.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met IŞIK'ın, Ba­kan­lık büt­çe­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21352)

51.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ahır­lı so­ğuk ha­va de­po­su­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21353)

52.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ata­türk Spor Si­te­si te­nis kor­tu so­yun­ma oda­sı in­şa­atı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21354)

53.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya Ata­türk Li­se­si ek bi­na­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21355)

54.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Bey­şe­hir Me­te­oro­lo­ji is­tas­yo­nu bi­na­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21356)

55.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Bal­cı­lar so­ğuk ha­va de­po­su­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21357)

56.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ak­sa­ray ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21358)

57.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ereğ­li ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21359)

58.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya'da­ki ka­ra­yol­la­rı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21360)

59.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ereğ­li ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21361)

60.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ereğ­li ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21362)

61.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ereğ­li-Ulu­kış­la ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21363)

62.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ereğ­li-Ulu­kış­la ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21364)      

63.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ereğ­li-Ulu­kış­la ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21365)      

64.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ak­sa­ray ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21366)      

65.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ak­sa­ray ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21367)      

66.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-An­ka­ra ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21368)      

67.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-An­ka­ra ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21369)      

68.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-An­ka­ra ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21370)      

69.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ka­ra­man ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21371)      

70.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ka­ra­man ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21372)      

71.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Sey­di­şe­hir-An­tal­ya ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21373)      

72.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kon­ya-Ka­ra­man ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21374)      

73.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Bü­yük­beş­ka­vak Sağ­lık Oca­ğı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21375)      

74.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ci­han­bey­li Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21376)      

75.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ci­han­bey­li Spor Sa­lo­nu­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21377)      

76.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Kü­çük­ha­san Sağ­lık Oca­ğı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21378)      

77.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ereğ­li'de­ki bir sağ­lık oca­ğı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21379)      

78.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ha­dim Dev­let Has­ta­ne­si Ek Bi­na­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21380)      

79.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Hü­yük so­ğuk ha­va de­po­su­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21381)      

80.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Hü­yük Hü­kü­met Ko­na­ğı­na  iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21382)      

81.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Akö­ren Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı bi­na ve te­sis­le­ri­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21383)      

82.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ar­gıt­ha­nı Sağ­lık Oca­ğı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21384)      

83.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Ka­dın­ha­nı Spor Te­si­si­ne  iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21385)      

84.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Nu­mu­ne Has­ta­ne­sin­de­ki bir in­şa­ata iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21386)      

85.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Boz­kır so­ğuk ha­va de­po­su­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21387)      

86.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Nu­mu­ne Has­ta­ne­sin­de­ki bir in­şa­ata iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21388)      

87.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Nu­mu­ne Has­ta­ne­si ek bi­na­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21389)      

88.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ah­met Işık'ın, Sel­çuk­lu Hü­kü­met Ko­na­ğı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21390)      

89.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za GÜL­Çİ­ÇEK'in, Sul­tan­bey­li'ye oto­yol­dan gi­ri­şe iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21405)      

90.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za GÜL­Çİ­ÇEK'in, Sul­tan­bey­li'de ara­zi­le­ri­nin ta­pu­la­rı­nı ala­ma­yan­la­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21408)      

91.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za GÜL­Çİ­ÇEK'in, Sul­tan­bey­li imar uy­gu­la­ma pla­nı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21409)      

92.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup KE­PE­NEK'in, An­ka­ra'da­ki ta­şo­cak­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21410)   

93.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan ARIT­MAN'ın, ko­ru­ma ku­rul­la­rı­na şe­hir plan­cı­sı üye ata­ma­sı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21411)      

94.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­kı ÜL­KÜ'nün, Dev­let Ti­yat­ro­la­rın­da ya­pıl­dı­ğı id­dia edi­len bir gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21412)      

95.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ŞİM­ŞEK'in, Bur­sa Böl­ge Mü­dür­lü­ğün­ce dü­zen­le­nen bir bel­ge­nin iş ta­kip­çi­si­ne ve­ril­me­si­ne iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21487)      

96.- Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem KI­LIÇ'ın, Ma­lat­ya Ha­va­ala­nı­nın bel­li bir sü­re ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21488)      

97.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ŞİM­ŞEK'in, Bur­sa Böl­ge Mü­dü­rü hak­kın­da­ki id­di­ala­ra iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21489)      

98.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ŞİM­ŞEK'in, Bur­sa Böl­ge Mü­dür­lü­ğüy­le il­gi­li ba­zı id­di­ala­ra iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/21490)

 

10 Ma­yıs 2007 Per­şem­be

Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­ati:11.07

BAŞ­KAN: Bü­lent ARINÇ

KÂTİP ÜYE­LER: Ah­met Gök­han SA­RI­ÇAM (Kırk­la­re­li), Türkân Mİ­ÇO­OĞUL­LA­RI (İz­mir)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 105'in­ci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

III. - Y O K L A M A

BAŞ­KAN - Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pa­ca­ğım.

Yok­la­ma için beş da­ki­ka sü­re ve­re­ce­ğim. Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy düğ­me­le­ri­ne ba­sa­rak sa­lon­da bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­me­le­ri­ni, bu sü­re içe­ri­sin­de elek­tro­nik sis­te­me gi­re­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri­nin, sa­lon­da ha­zır bu­lu­nan tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu­na rağ­men sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin ise, yok­la­ma pu­su­la­la­rı­nı, gö­rev­li per­so­nel ara­cı­lı­ğıy­la, beş da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Yok­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı var­dır, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Gün­de­min "Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler" kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

IV. - KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN

GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER

1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niş ve İb­ra­him Köş­de­re'nin, Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı Ta­rihî Millî Par­kı Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305)

BAŞ­KAN - 1'in­ci sı­ra­da yer alan ka­nun tek­li­fi­nin ge­ri alı­nan mad­de­le­riy­le il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru gel­me­di­ğin­den, tek­li­fin gö­rüş­me­le­ri­ni er­te­li­yo­ruz.

2'nci sı­ra­da yer alan, Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru'nun gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

2.- Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yı­sı: 904)

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon? Yok.

3'ün­cü sı­ra­da yer alan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan Ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, İmar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rı Ra­por­la­rı'nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

3.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, İmar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rı Ra­por­la­rı (2/820) (S. Sa­yı­sı: 1337)

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon? Sı­ra­sın­da de­ğil.

4'ün­cü sı­ra­da yer alan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru'nun ikin­ci gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

4.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1011) (S. Sa­yı­sı: 1408 ve 1408'e 1 in­ci Ek) (x)

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon? Ye­rin­de.

Hükûmet? Ye­rin­de.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, tek­li­fin bi­rin­ci gö­rüş­me­le­ri 3 Ma­yıs 2007 Per­şem­be gü­nü sa­at 22.06'da ta­mam­lan­mış­tı.

Bi­lin­di­ği gi­bi, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­nin ikin­ci mü­za­ke­re­le­rin­de, ge­rek tek­li­fin tü­mü üze­rin­de ge­rek­se mad­de­le­ri üze­rin­de gö­rüş­me açıl­ma­mak­ta, yal­nız­ca mad­de­ler üze­rin­de ve­ril­miş de­ği­şik­lik öner­ge­le­ri gö­rü­şül­mek­te, bi­rin­ci gö­rüş­me­de üze­rin­de de­ği­şik­lik tek­li­fi bu­lun­ma­yan bir mad­de hak­kın­da ikin­ci gö­rüş­me­de öner­ge ve­ri­le­me­mek­te­dir.

Tek­li­fin bi­rin­ci gö­rüş­me­le­rin­de sa­de­ce 1'in­ci mad­de üze­rin­de öner­ge ve­ril­miş­ti.

Şim­di, tek­li­fin 1'in­ci mad­de­si­ni oku­tu­yo­rum:

2709 SA­YI­LI TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ

ANA­YA­SA­SI­NA GE­Çİ­Cİ MAD­DE

EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 7/11/1982 ta­rih­li ve 2709 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

"GE­Çİ­Cİ MAD­DE 17- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­de, Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı, 10/6/1983 ta­rih­li ve 2839 sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu­nun mil­let­ve­ki­li se­çil­me ya­şı­na iliş­kin hük­mü ile ba­ğım­sız aday­la­rın bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­ler ba­kı­mın­dan uy­gu­lan­maz.

2839 sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu­nun 18 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da bu­lu­nan­lar­dan 25 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­lar, Yük­sek Se­çim Ku­ru­lun­ca gün­cel­leş­ti­ril­miş se­çim tak­vi­mi­ne ba­kıl­mak­sı­zın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 3 gün için­de gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma is­te­ğin­de bu­lun­duk­la­rı tak­dir­de aday ola­bi­lir­ler ve aday gös­te­ri­le­bi­lir­ler."

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bu mad­de üze­rin­de bir öner­ge var, oku­ta­ca­ğım. Yal­nız, bir ko­nu­yu bu ara­da açık­la­mak is­ti­yo­rum. Oy­la­ma­ya baş­la­ma­dan ön­ce oy­la­ma­nın yön­te­miy­le il­gi­li ola­rak ba­zı açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­ca­ğım.

Ana­ya­sa'nın 175'in­ci ve İç Tü­zük'ün 94'ün­cü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­nin mad­de­le­ri­nin ve tü­mü­nün ka­bu­lü, üye tam sa­yı­sı­nın en az beş­te 3 ço­ğun­lu­ğu­nun giz­li oyuy­la müm­kün­dür. Ya­ni, tek­li­fin mad­de­le­ri­nin ve tü­mü­nün ka­bu­lü için en az 330 ka­bul oyu ge­rek­mek­te­dir.

Ge­nel Ku­ru­lun 5/7/1995 ta­rih­li 134'ün­cü Bir­le­şi­min­de oy­la­na­rak ka­bul edi­len Baş­kan­lık tez­ke­re­si uya­rın­ca, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­li­fi­nin ikin­ci gö­rüş­me­sin­de:

1) Ya­pı­lan oy­la­ma­da 330'un al­tın­da oy alan mad­de, bi­rin­ci oy­la­ma­da al­dı­ğı oy ne olur­sa ol­sun, ke­sin ola­rak red­de­dil­miş ola­cak ve dü­şe­cek­tir.

2) Ya­pı­lan oy­la­ma­da 330'un üze­rin­de oy alan mad­de­ler, bi­rin­ci oy­la­ma­da al­dı­ğı oy 330'un al­tın­da da ol­sa, ka­bul edil­miş ola­cak­tır.

(x) 1408 S.Sayılı Basmayazı 3/5/2007 tarihli 98'inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

    1408'e 1'inci ek S.Sayılı Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir.

3) Ya­pı­lan oy­la­ma­da mad­de­ler 330'un ve 367'nin üze­rin­de oy al­mış ol­sa­lar da, tü­mü­nün oy­la­ma­sın­da 330'un al­tın­da oy alır­sa, tek­li­fin tü­mü ke­sin ola­rak red­de­dil­miş ola­cak ve dü­şe­cek­tir.

4) Ya­pı­lan oy­la­ma­da, mad­de­le­rin bir kıs­mı 330'un üze­rin­de, fa­kat 367'nin al­tın­da oy al­mış ol­sa, bir kıs­mı da 367'nin üze­rin­de oy al­mış ol­sa, tü­mü­nün oy­la­ma­sın­da tek­lif 367'nin üze­rin­de oy­la ka­bul edi­lir­se, tek­li­fin hiç­bir mad­de­si ken­di­li­ğin­den halk oy­la­ma­sı­na su­nul­ma­ya­cak­tır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, 1'in­ci mad­de­yi okut­muş­tum.

Bu mad­de üze­rin­de bir öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 1408 sı­ra sa­yı­lı ka­nun tek­li­fi­nin 1 in­ci mad­de­siy­le 2709 sa­yı­lı T.C. Ana­ya­sa­sı­na ek­len­me­si ön­gö­rü­len "Ge­çi­ci Mad­de 17" nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

                             

Sa­dul­lah Er­gin

Ay­han Se­fer Üs­tün

Fa­tih Arı­kan

 

 

Ha­tay

Sa­kar­ya

Kah­ra­man­ma­raş

 

En­ver Yıl­maz

Rem­zi Çe­tin

 

 

Or­du

Kon­ya

 

"Ge­çi­ci mad­de 17: Bu ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­de, Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı 10.6.1983 ta­rih ve 2839 sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu­nun ba­ğım­sız aday­la­rın bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­ler ba­kı­mın­dan uy­gu­lan­maz."

BAŞ­KAN - Oku­nan öner­ge­ye Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI BUR­HAN KU­ZU (İs­tan­bul) - Tak­di­re bı­ra­kı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN - Hükûmet?

DEV­LET BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY ( An­ka­ra ) - Ka­tı­lı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN - Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

"Ge­rek­çe: Bi­lin­di­ği üze­re Ana­ya­sa­mız üst norm­dur ve norm­lar hi­ye­rar­şi­si­nin en üs­tün­de­dir. Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si ile 76 ncı mad­de­si bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de ye­ni ta­rih­li olan 76 ncı mad­de hü­küm­le­ri za­ten uy­gu­la­na­ca­ğın­dan bu öner­ge ve­ril­miş­tir."

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ko­mis­yo­nun tak­di­re bı­rak­tı­ğı, Hükûme­tin ka­tıl­dı­ğı öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler... Ka­bul et­me­yen­ler... Ka­bul edil­miş­tir.

İç Tü­zük'ün 94'ün­cü mad­de­si uya­rın­ca öner­gey­le il­gi­li giz­li oy­la­ma ya­pa­ca­ğız.

Giz­li oy­la­ma­nın ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon ve hükûmet sı­ra­la­rın­da yer alan kâtip üye­ler­den ko­mis­yon sı­ra­sın­da­ki kâtip üye Ada­na'dan baş­la­ya­rak De­niz­li'ye ka­dar (De­niz­li da­hil) ve Di­yar­ba­kır'dan baş­la­ya­rak İs­tan­bul'a ka­dar (İs­tan­bul da­hil), hükûmet sı­ra­sın­da­ki kâtip üye ise İz­mir'den baş­la­ya­rak Mar­din'e ka­dar (Mar­din da­hil) ve Mer­sin'den baş­la­ya­rak Zon­gul­dak'a ka­dar (Zon­gul­dak da­hil) adı oku­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne bi­ri be­yaz, bi­ri ye­şil, bi­ri de kır­mı­zı ol­mak üze­re üç yu­var­lak pul ile mü­hür­lü zarf ve­re­cek ve pul ve zarf ve­ri­len mil­let­ve­ki­li­ni ad def­te­rin­de işa­ret­le­ye­cek­tir.

Mil­let­ve­kil­le­ri Baş­kan­lık kür­sü­sü­nün sa­ğın­da ve so­lun­da yer alan ka­bin­ler­den baş­ka yer­de oy­la­rı­nı kul­la­na­ma­ya­cak­lar­dır.

Vekâle­ten oy kul­la­na­cak ba­kan­lar da, ye­ri­ne oy kul­la­na­cak­la­rı ba­ka­nın ili­nin bu­lun­du­ğu bö­lüm­de oy­la­rı­nı kul­la­na­cak­lar­dır.

Bil­di­ği­niz üze­re, bu pul­lar­dan, be­yaz ola­nı ka­bul, kır­mı­zı ola­nı ret, ye­şil ola­nı ise çe­kim­ser oyu ifa­de et­mek­te­dir.

Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın üye, kâtip üye­den üç yu­var­lak pul ile mü­hür­lü zar­fı al­dık­tan ve adı­nı ad def­te­ri­ne işa­ret­let­tik­ten son­ra ka­pa­lı oy ver­me ye­ri­ne gi­re­cek, oy ola­rak kul­la­na­ca­ğı pu­lu bu­ra­da zar­fın içe­ri­si­ne ko­ya­cak, di­ğer iki pu­lu ise ıs­kar­ta ku­tu­su­na ata­cak­tır. Bi­la­ha­re oy ver­me ye­rin­den çı­ka­cak olan üye, oy pu­lu­nun bu­lun­du­ğu zar­fı Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır.

Oy­la­ma­da adı okun­ma­yan mil­let­ve­ki­li­ne pul ve zarf ve­ril­me­ye­cek­tir.

Şim­di, giz­li oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı? Yok.

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­lar kal­dı­rıl­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan Ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'nin 1'in­ci mad­de­si üze­rin­de ve­ri­len öner­ge­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  447

Ka­bul                         :  407

Ret                             :     36

Çe­kim­ser                    :    1

Boş                            :    2

Ge­çer­siz                     :    1

Öner­ge ka­bul edil­miş­tir.

Şim­di, ka­bul edi­len öner­ge doğ­rul­tu­sun­da çer­çe­ve 1'in­ci mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­nı ya­pa­ca­ğız.

Giz­li oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın mil­let­ve­ki­li­miz var mı? Yok.

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Oy ku­pa­la­rı­nı kal­dı­rın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Tek­li­fin 1'in­ci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  456

Ka­bul:                           430

Ret                             :    20

Çe­kim­ser                    :    3

Boş                            :    2

Ge­çer­siz                     :    1

Bu şek­liy­le tek­li­fin 1'in­ci mad­de­si ka­bul edil­miş­tir.

2'nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2.- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de mad­de­ler tü­müy­le oy­la­nır.

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, 2'nci mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na baş­lı­yo­ruz.

Yal­nız, bir ha­tır­lat­mam var: Oy kul­lan­dı­ğı­nız zarf­la­rı müm­kün ol­du­ğu ka­dar ka­pa­tı­nız, oy pu­su­la­sı için­den dü­şe­bi­li­yor; ta­ma­mı­nı ka­pat­ma­sa­nız bi­le ucun­dan ya­pış­tır­ma­nız­da fay­da var. Ay­rı­ca, pul ola­rak, ar­ka­daş­la­rı­mız, ya­pış­tır­mak için zarf­la­rı bir yar­dım­da da bu­lun­du­lar. Ona dik­kat et­me­ni­zi ri­ca edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bir ha­tır­lat­ma da­ha yap­mak is­ti­yo­rum: Bu oy­la­ma­dan son­ra tek­li­fin tü­mü üze­rin­de bir giz­li oy­la­ma da­ha ya­pı­la­cak­tır. Onun bi­ti­mi­ni ta­ki­ben, ikin­ci işe geç­me­den ön­ce kı­sa bir ara ve­re­ce­ğim ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rı ba­kı­mın­dan.

Oy­la­ma iş­le­mi­ne Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye­miz var mı? Yok.

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­la­rı kal­dı­rın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın oy­la­ma­ya ye­ti­şe­me­di­ğin­den bah­se­di­li­yor. Bil­di­ği­niz gi­bi, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­rin­de tü­mü­nün oy­lan­ma­sı çok önem­li­dir. Şu an­da ye­ti­şe­me­miş ar­ka­daş­lar var­sa, on­la­rı uyar­mak ba­kı­mın­dan ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­nuz. Tü­mü­nün oy­lan­ma­sın­da oy kul­la­na­bi­lir­ler.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Tek­lif'in 2'nci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  435

Ka­bul                         : 418

Ret                             :    13

Çe­kim­ser                    :     2

Boş                            :     1

Ge­çer­siz                     :     1

2'nci mad­de ka­bul edil­miş­tir.

Şim­di, tek­li­fin tü­mü­nün giz­li oy­la­ma­sı­na baş­lı­yo­ruz.

Oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye­miz var mı efen­dim?

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­lar kal­dı­rıl­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Tek­lif'in tü­mü­nün giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  443

Ka­bul                         :  429

Ret                             :     12

Çe­kim­ser                    :      2 

Bu şek­liy­le tek­lif ka­bul edil­miş ve ka­nun­laş­mış­tır. Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

Bir­le­şi­me sa­at 14.00'e ka­dar ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 13.09

 

 

 

İKİN­Cİ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­ati:14.06

BAŞ­KAN: Bü­lent ARINÇ

KÂTİP ÜYE­LER: Ah­met Gök­han SA­RI­ÇAM (Kırk­la­re­li), Türkân Mİ­ÇO­OĞUL­LA­RI (İz­mir)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 105'in­ci Bir­le­şi­mi­nin İkin­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

Gün­de­min 5'in­ci sı­ra­sın­da yer alan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­ka­nı Si­irt Mil­let­ve­ki­li Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Grup Baş­kan Ve­kil­le­ri Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve Ana­va­tan Par­ti­si Grup Baş­kan Ve­ki­li An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Rem­zi Kur­tul­mu­şoğ­lu ile 354 mil­let­ve­ki­li­nin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru'nun ikin­ci gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

ALİ TO­PUZ (İs­tan­bul) - Sa­yın Baş­ka­nım…

BAŞ­KAN - Bu­yu­run.

ALİ TO­PUZ (İs­tan­bul) - Sa­yın Baş­ka­nım, bir ko­nu­yu dik­ka­ti­ni­ze sun­mak için söz al­dım. Bi­lin­di­ği gi­bi, bu oy­la­ma­lar­da bu­lun­ma­yan ba­zı ba­kan­la­rı­mız vekâle­ten oy kul­lan­dı­rı­yor­lar. Bu ko­nu­da da tez­ke­re­le­ri Baş­kan­lı­ğın…

BAŞ­KAN - Sa­yın To­puz, ye­ri­niz­de olun, ben mik­ro­fo­nu aça­yım, ora­dan ko­nu­şun, se­si­niz gel­mi­yor.

ALİ TO­PUZ (İs­tan­bul) - Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Bi­lin­di­ği gi­bi, bu oy­la­ma­lar­da bu­lu­na­ma­ya­cak du­rum­da olan sa­yın ba­kan­la­rın, bir baş­ka sa­yın ba­ka­na vekâlet ver­di­ği, yet­ki ver­di­ği bi­lin­mek­te­dir. Hiç kuş­ku yok ki bu yet­ki, ay­rı­ca da bir tez­ke­rey­le Sa­yın Baş­kan­lı­ğa bil­di­ril­mek­te­dir. 

Si­ze arz et­mek is­te­di­ğim ko­nu, eğer bu şe­kil­de oy kul­lan­ma söz ko­nu­su ola­cak ise, han­gi ba­ka­nın han­gi ba­ka­na yet­ki ver­di­ği­ni Ge­nel Ku­ru­la bil­dir­me­ni­zi ve bu ko­nu­nun za­bıt­la­ra ge­çi­ril­me­si­ni say­gıy­la arz edi­yo­rum.

BAŞ­KAN - Te­şek­kür ede­rim.

Bun­dan ön­ce­ki yap­tı­ğı­mız tur­lar sı­ra­sın­da da Sa­yın Ana­dol bir şek­li­de ba­na ha­tır­lat­mış­tı. Ben, hem ge­nel ola­rak vekâlet ve­ren ar­ka­daş­la­rı­mı­zın, ba­kan­la­rı­mı­zın hem de bu­gün için ay­rı­ca özel vekâlet ve­ren ar­ka­daş­la­rı­mı­zın lis­te­le­ri­ni, di­lek­çe­le­ri­ni ya­nım­da bu­lun­du­ru­yo­rum.

Bun­lar­dan, me­se­la, bir­kaç ta­ne­si­ni oku­ya­yım:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Bu­gün 10 Ma­yıs 2007 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin tüm oy­la­ma­la­rın­da Sa­yın Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hin be­nim adı­ma oy kul­la­na­cak­tır.

Say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                           Ab­dul­lah Gül

                                                                                              Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan

                                                                                                             Yar­dım­cı­sı

BAŞ­KAN - Sa­yın Ali Ba­ba­can'ın Dev­let Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay'a vekâlet ver­di­ği­ne da­ir di­lek­çe­si var, Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik'in Sağ­lık Ba­ka­nı Sa­yın Re­cep Ak­dağ'ı ve­kil ta­yin et­ti­ği­ne da­ir di­lek­çe­le­ri var. Di­ğer­le­ri de eli­mi­zin al­tın­da ha­zır bu­lu­nu­yor.

İka­zın için te­şek­kür edi­yo­rum.

5.- Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­ka­nı Si­irt Mil­let­ve­ki­li Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve Ana­va­tan Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Rem­zi Kur­tul­mu­şoğ­lu ile 354 Mil­let­ve­ki­li­nin; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1015) (S.Sa­yı­sı: 1409 ve 1409'a 1 in­ci ek) (x)

BAŞ­KAN - Hükûmet ve Ko­mis­yon ye­rin­de.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, tek­li­fin bi­rin­ci gö­rüş­me­le­ri 7 Ma­yıs 2007 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 23.04'te ta­mam­lan­mış­tı. Bi­lin­di­ği gi­bi, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­nin ikin­ci mü­za­ke­re­le­rin­de ge­rek tek­li­fin tü­mü üze­rin­de ge­rek­se mad­de­le­ri üze­rin­de gö­rüş­me açıl­ma­mak­ta, yal­nız­ca mad­de­ler üze­rin­de ve­ril­miş de­ği­şik­lik öner­ge­le­ri gö­rü­şül­mek­te, bi­rin­ci gö­rüş­me­de üze­rin­de de­ği­şik­lik tek­li­fi bu­lun­ma­yan bir mad­de hak­kın­da ikin­ci gö­rüş­me­de öner­ge ve­ri­le­me­mek­te­dir.

Tek­li­fin bi­rin­ci gö­rüş­me­le­rin­de sa­de­ce 7'nci mad­de üze­rin­de öner­ge ve­ril­miş­ti.

Şim­di, tek­li­fin 1'in­ci mad­de­si­ni oku­tup giz­li oya su­na­ca­ğım.

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ ANA­YA­SA­SI­NIN BA­ZI MAD­DE­LE­RİN­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 7/11/1982 ta­rih­li ve 2709 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 77 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da ge­çen "beş" iba­re­si "dört" ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy­la­ma­ya baş­la­ma­dan ön­ce oy­la­ma­nın yön­te­miy­le il­gi­li ola­rak ba­zı açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­ca­ğım.

Ana­ya­sa'nın 175'in­ci ve İç Tü­zük'ün 94'ün­cü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­lif­le­ri­nin mad­de­le­ri­nin ve tü­mü­nün ka­bu­lü üye tam sa­yı­sı­nın en az beş­te 3 ço­ğun­lu­ğu­nun giz­li oyuy­la müm­kün­dür. Ya­ni, tek­li­fin mad­de­le­ri­nin ve tü­mü­nün ka­bu­lü için en az 330 ka­bul oyu ge­rek­mek­te­dir.

Ge­nel Ku­ru­lun 5/7/1995 ta­rih­li 134'ün­cü Bir­le­şi­min­de oy­la­na­rak ka­bul edi­len Baş­kan­lık tez­ke­re­si uya­rın­ca, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­li­fi­nin ikin­ci gö­rüş­me­sin­de:

1) Ya­pı­lan oy­la­ma­da 330'un al­tın­da oy alan mad­de, bi­rin­ci oy­la­ma­da al­dı­ğı oy ne olur­sa ol­sun ke­sin ola­rak red­de­dil­miş ola­cak ve dü­şe­cek­tir.

2) Ya­pı­lan oy­la­ma­da 330'un üze­rin­de oy alan mad­de­ler, bi­rin­ci oy­la­ma­da al­dı­ğı oy 330'un al­tın­da da ol­sa, ka­bul edil­miş ola­cak­tır.

3) Ya­pı­lan oy­la­ma­da mad­de­ler 330'un ve 367'nin üze­rin­de oy al­mış ol­sa­lar da tü­mü­nün oy­la­ma­sın­da 330'un al­tın­da oy alır­sa, tek­li­fin tü­mü ke­sin ola­rak red­de­dil­miş ola­cak ve dü­şe­cek­tir.

4) Ya­pı­lan oy­la­ma­da, mad­de­le­rin bir kıs­mı 330'un üze­rin­de, fa­kat 367'nin al­tın­da oy al­mış ol­sa, bir kıs­mı da 367'nin üze­rin­de oy al­mış ol­sa, tü­mü­nün oy­la­ma­sın­da tek­lif 367'nin üze­rin­de oy­la ka­bul edi­lir­se, tek­li­fin hiç­bir mad­de­si ken­di­li­ğin­den halk oy­la­ma­sı­na su­nul­ma­ya­cak­tır.

Ay­nı du­rum­da tü­mü­nün oy­la­ma­sın­da tek­lif 367'nin al­tın­da oy­la ka­bul edi­lir­se, tek­li­fin tü­mü ken­di­li­ğin­den halk oy­la­ma­sı­na su­nu­la­cak­tır.

Giz­li oy­la­ma­nın ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı arz edi­yo­rum:

Ko­mis­yon ve hükûmet sı­ra­la­rın­da yer alan kâtip üye­ler­den ko­mis­yon sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler, Ada­na'dan baş­la­ya­rak De­niz­li'ye ka­dar (De­niz­li dâhil) ve Di­yar­ba­kır'dan baş­la­ya­rak İs­tan­bul'a ka­dar (İs­tan­bul dâhil), hükûmet sı­ra­sın­da­ki kâtip üye­ler, İz­mir'den baş­la­ya­rak Mar­din'e ka­dar (Mar­din dâhil) ve Mer­sin'den baş­la­ya­rak Zon­gul­dak'a ka­dar (Zon­gul­dak dâ­hil) adı oku­nan mil­let­ve­ki­li­ne bi­ri be­yaz, bi­ri ye­şil, bi­ri de kır­mı­zı ol­mak üze­re üç yu­var­lak pul ile mü­hür­lü zarf ve­re­cek ve pul ve zarf ve­ri­len mil­let­ve­ki­li­ni ad def­te­rin­de işa­ret­le­ye­cek­tir.

(x) 1409 S.Sayılı Basmayazı 7/5/2007 tarihli 102'nci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

     1409'a 1'inci ek S. Sayılı Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir.

Mil­let­ve­kil­le­ri, Baş­kan­lık kür­sü­sü­nün sa­ğın­da ve so­lun­da yer alan ka­bin­ler­den baş­ka yer­de oy­la­rı­nı kul­la­na­ma­ya­cak­lar­dır.

Vekâle­ten oy kul­la­na­cak ba­kan­lar da, ye­ri­ne oy kul­la­na­cak­la­rı ba­ka­nın ili­nin bu­lun­du­ğu bö­lüm­de oy­la­rı­nı kul­la­na­cak­lar­dır.

Bil­di­ği­niz üze­re, bu pul­lar­dan, be­yaz ola­nı ka­bul, kır­mız ola­nı ret, ye­şil ola­nı ise çe­kim­ser oyu ifa­de et­mek­te­dir.

Oyu­nu kul­la­na­cak sa­yın üye, kâtip üye­den üç yu­var­lak pul ile mü­hür­lü zar­fı al­dık­tan ve adı­nı ad def­te­ri­ne işa­ret­let­tik­ten son­ra ka­pa­lı oy ver­me ye­ri­ne gi­re­cek, oy ola­rak kul­la­na­ca­ğı pu­lu bu­ra­da zar­fın içe­ri­si­ne ko­ya­cak, di­ğer iki pu­lu ise ıs­kar­ta ku­tu­su­na ata­cak­tır. Bi­la­ha­re oy ver­me ye­rin­den çı­ka­cak olan üye, oy pu­lu­nun bu­lun­du­ğu zar­fı Baş­kan­lık Di­va­nı kür­sü­sü­nün önü­ne ko­nu­lan oy ku­tu­su­na ata­cak­tır.

Oy­la­ma­da adı okun­ma­yan mil­let­ve­ki­li­ne pul ve zarf ve­ril­me­ye­cek­tir.

Şim­di, giz­li oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı?

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­tu­la­rı top­la­yın.

İS­MA­İL Bİ­LEN (Ma­ni­sa) - Var, var; ge­li­yor.

BAŞ­KAN - Ar­ka­da­şı­nı­zı bu­ra­da tu­tun, son tur oy­la­ma­ya ka­tıl­sın; oy­la­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın Mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Tek­lif'in 1'in­ci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Oy sa­yı­sı                    :  439

Ka­bul                         :  367

Ret                             :  65

Çe­kim­ser                    :  -

Boş                            :  3

Ge­çer­siz                     :  4

2' nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 79 un­cu mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ge­çen "se­çim tu­ta­nak­la­rı­nı" iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re "ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi tu­ta­nak­la­rı­nı" iba­re­si; son fık­ra­sın­da ge­çen "hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı" iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re, "Cum­hur­baş­ka­nı­nın halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si" iba­re­si ek­len­miş­tir.

BAŞ­KAN - 2'nci mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı?

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­lar kal­dı­rıl­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Tek­lif'in 2'nci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  434

Ka­bul                         :  376

Ret                             :     55

Boş                            :      3 

3'ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 3- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 96 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, ya­pa­ca­ğı se­çim­ler da­hil bü­tün iş­le­rin­de üye tam­sa­yı­sı­nın en az üç­te bi­ri ile top­la­nır. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Ana­ya­sa­da baş­ka­ca bir hü­küm yok­sa top­lan­tı­ya ka­tı­lan­la­rın salt ço­ğun­lu­ğu ile ka­rar ve­rir; an­cak ka­rar ye­ter sa­yı­sı hiç­bir şe­kil­de üye tam­sa­yı­sı­nın dört­te bi­ri­nin bir faz­la­sın­dan az ola­maz."

BAŞ­KAN - 3'ün­cü mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oy kul­lan­ma­yan sa­yın mil­let­ve­ki­li­miz var mı? Yok.

Oy kul­lan­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Oy ku­pa­la­rı­nı kal­dı­rın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Tek­lif'in 3'ün­cü mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  376

Ka­bul                         :  375

Ret                             :       1

Bir­le­şi­me beş da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 15.46

 

 

ÜÇÜN­CÜ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­ati:15.54

BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DİL

KÂTİP ÜYE­LER: Ah­met Gök­han SA­RI­ÇAM (Kırk­la­re­li), Ya­şar TÜ­ZÜN (Bi­le­cik)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 105'in­ci Bir­le­şi­mi­nin Üçün­cü Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

1409'a 1'in­ci ek sı­ra sa­yı­lı Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Tek­li­fi'nin gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Tek­li­fin 3'ün­cü mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­na gö­re, mad­de ka­bul edil­miş­tir.

4'ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 4- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 101 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"MAD­DE 101- Cum­hur­baş­ka­nı, kırk ya­şı­nı dol­dur­muş ve yük­sek öğ­re­nim yap­mış Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri ve­ya bu ni­te­lik­le­re ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­ği­ne sa­hip Türk va­tan­daş­la­rı ara­sın­dan, halk ta­ra­fın­dan se­çi­lir.  

Cum­hur­baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si beş yıl­dır. Bir kim­se en faz­la iki de­fa Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­bi­lir.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri için­den ve­ya Mec­lis dı­şın­dan aday gös­te­ri­le­bil­me­si yir­mi mil­let­ve­ki­li­nin ya­zı­lı tek­li­fi ile müm­kün­dür. Ay­rı­ca, en son ya­pı­lan mil­let­ve­ki­li ge­nel se­çim­le­rin­de ge­çer­li oy­lar top­la­mı bir­lik­te he­sap­lan­dı­ğın­da yüz­de onu ge­çen si­ya­si par­ti­ler or­tak aday gös­te­re­bi­lir.

Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­nin, var­sa par­ti­si ile ili­şi­ği ke­si­lir ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­li­ği so­na erer."

BAŞ­KAN - 4'ün­cü mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı?

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­lar kal­dı­rıl­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 4'ün­cü mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   : 374

Ka­bul                         : 370

Ret                             :     1

Boş                            :     1

Ge­çer­siz                     :     2

Böy­le­ce mad­de de­ği­şik­li­ği ka­bul edil­miş­tir.

5'in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 5- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 102 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"MAD­DE 102- Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi, Cum­hur­baş­ka­nı­nın gö­rev sü­re­si­nin dol­ma­sın­dan ön­ce­ki alt­mış gün için­de; ma­ka­mın her­han­gi bir se­bep­le bo­şal­ma­sı ha­lin­de ise bo­şal­ma­yı ta­kip eden alt­mış gün için­de ta­mam­la­nır.

Ge­nel oy­la ya­pı­la­cak se­çim­de, ge­çer­li oy­la­rın salt ço­ğun­lu­ğu­nu alan aday Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­miş olur. İlk oy­la­ma­da bu ço­ğun­luk sağ­la­na­maz­sa, bu oy­la­ma­yı iz­le­yen ikin­ci pa­zar gü­nü ikin­ci oy­la­ma ya­pı­lır. Bu oy­la­ma­ya, ilk oy­la­ma­da en çok oy al­mış bu­lu­nan iki aday ka­tı­lır ve ge­çer­li oy­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu alan aday Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­miş olur.

İkin­ci oy­la­ma­ya ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nan aday­lar­dan bi­ri­nin ölü­mü ve­ya se­çil­me ye­ter­li­ği­ni kay­bet­me­si ha­lin­de; ikin­ci oy­la­ma, bo­şa­lan aday­lı­ğın bi­rin­ci oy­la­ma­da­ki sı­ra­ya gö­re ika­me edil­me­si su­re­tiy­le ya­pı­lır. İkin­ci oy­la­ma­ya tek ada­yın kal­ma­sı ha­lin­de, bu oy­la­ma re­fe­ran­dum şek­lin­de ya­pı­lır. Aday, ge­çer­li oy­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu al­dı­ğı tak­dir­de Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­miş olur.

Cum­hur­baş­ka­nı gö­re­ve baş­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev sü­re­si do­lan Cum­hur­baş­ka­nı­nın gö­re­vi de­vam eder.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne iliş­kin usûl ve esas­lar ka­nun­la dü­zen­le­nir."

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, say­gı­de­ğer ar­ka­daş­la­rım, bel­ki siz­le­re zah­met ola­cak, ama lüt­fen zarf­la­rı ya­pış­tı­rı­nız.

Mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, oyu­nu kul­lan­ma­yan mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız var mı efen­dim, Ge­nel Ku­rul­da? Yok.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, oy kul­lan­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Gö­rev­li ar­ka­daş­lar ku­pa­la­rı kal­dır­sın­lar.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Ana­ya­sa­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 5'in­ci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu arz edi­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  377

Ka­bul                         :  374

Ret                             :      2

Boş                            :      1

Böy­le­ce mad­de ka­bul edil­miş­tir. Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, bi­raz ön­ce oy­la­ma­sı ya­pı­lan Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­riy­le bir­lik­te ge­çi­ci mad­de 17 Ana­ya­sa'ya ek­len­di­ğin­den, bu mad­de­yi, mad­de 6'ya bağ­lı olan mad­de­yi ge­çi­ci mad­de 18 ola­rak oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 6- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de­ler ek­len­miş­tir.

"GE­Çİ­Cİ MAD­DE 18- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si için; çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ken ka­nun hü­küm­le­ri ile se­çim ka­nun­la­rın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler ba­kı­mın­dan dik­ka­te alın­maz.

BAŞ­KAN - Ge­çi­ci mad­de 18'in giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, Ge­nel Ku­rul­da bu­lu­nup da oyu­nu kul­lan­ma­yan mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız var mı? Yok.

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Gö­rev­li ar­ka­daş­la­rı­mız ku­pa­la­rı kal­dır­sın­lar.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 6'ncı mad­de­si­ne bağ­lı ge­çi­ci mad­de 18'in giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  377

Ka­bul                         :  374

Ret                             :      1

Çe­kim­ser                    :      1

Boş                            :      1

Böy­le­ce, mad­de ka­bul edil­miş­tir, ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, 6'ncı mad­de­ye bağ­lı ge­çi­ci mad­de 19'u oku­tu­yo­rum:

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 19- On­bi­rin­ci Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­nin ilk tur oy­la­ma­sı, bu Ka­nu­nun Res­mi Ga­ze­te­de ya­yı­mı­nı ta­kip eden kır­kın­cı gün­den son­ra­ki ilk Pa­zar gü­nü, ikin­ci tur oy­la­ma­sı ise ilk tur oy­la­ma­yı ta­kip eden ikin­ci Pa­zar gü­nü ya­pı­lır.

Ana­ya­sa'nın 101 in­ci mad­de­si uya­rın­ca gös­te­ri­len aday­lar, ya­zı­lı mu­va­fa­kat­la­rı ve Ana­ya­sa­nın de­ği­şik 101 in­ci mad­de­sin­de­ki şart­la­rı ih­ti­va eden ve di­ğer il­gi­li bel­ge­ler­le bir­lik­te ilk tur oy­la­ma ta­ri­hin­den otuz gün ön­ce Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na baş­vu­rur­lar. Aday­la­rın baş­vu­ru­la­rın­da ek­sik bil­gi ve bel­ge­le­rin tes­pit edil­me­si ha­lin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si için üç gün­lük ke­sin sü­re ve­ri­lir. Bu sü­re için­de ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­me­si ha­lin­de aday­lar, ken­di­lik­le­rin­den aday­lık­tan çe­kil­miş sa­yı­lır­lar.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğın­ca, Ana­ya­sa'nın 101 in­ci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ni­te­lik­le­ri ta­şı­dık­la­rı an­la­şı­lan aday­la­ra iliş­kin ke­sin lis­te iki gün için­de ilan edi­lir ve Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na bil­di­ri­lir.

Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı gös­te­ri­len ka­mu gö­rev­li­si, aday gös­te­ril­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren gö­re­vin­den ay­rıl­mış sa­yı­lır. Gö­re­vin­den ay­rı­lan ka­mu gö­rev­li­si­nin Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­me­me­si ha­lin­de gö­re­vi­ne ge­ri dön­me­si ko­nu­sun­da il­gi­li ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

Bi­rin­ci tur se­çim so­nuç­la­rı­nın ke­sin­leş­me­sin­den ikin­ci tur oy­la­ma­nın so­nuç­lan­ma­sı­na ka­dar, ikin­ci oy­la­ma­ya ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nan aday­lar­dan bi­ri­nin ölü­mü ve­ya se­çil­me ye­ter­li­ği­ni kay­bet­me­si ha­lin­de; ikin­ci oy­la­ma, bo­şa­lan aday­lı­ğın bi­rin­ci oy­la­ma­da­ki oy sı­ra­la­ma­sı esas alı­na­rak sı­ra­da­ki aday­la dol­du­rul­ma­sı su­re­tiy­le ya­pı­lır. İkin­ci oy­la­ma­ya tek ada­yın kal­ma­sı ha­lin­de, bu oy­la­ma re­fe­ran­dum şek­lin­de ya­pı­lır. Aday, ge­çer­li oy­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu al­dı­ğı tak­dir­de Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­miş olur.

Cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çil­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­la­rın ka­nun­la dü­zen­len­me­si­ne ka­dar, 10/06/1983 ta­rih­li ve 2839 sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu, 26/04/1961 ta­rih­li ve 298 sa­yı­lı Se­çim­le­rin Te­mel Hü­küm­le­ri ve Seç­men Kü­tük­le­ri Hak­kın­da Ka­nun, 22/04/1983 ta­rih­li ve 2820 sa­yı­lı Si­yasî Par­ti­ler Ka­nu­nu, 23/05/1987 ta­rih­li ve 3376 sa­yı­lı Ana­ya­sa De­ği­şik­lik­le­ri­nin Hal­ko­yu­na Su­nul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ile di­ğer ka­nun­la­rın bu mad­de­ye ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır."

BAŞ­KAN - Sa­yın Baş­ka­nın bir re­dak­si­yon ta­le­bi var.

Bu­yu­run Sa­yın Baş­ka­nım.

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI BUR­HAN KU­ZU (İs­tan­bul) - Sa­yın Baş­ka­nım, bu ge­çi­ci mad­de 19'un ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­sin­de­ki "ken­di­lik­le­rin­den" ke­li­me­si­nin "ken­di­li­ğin­den" bi­çi­min­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor, dü­zel­ti­riz.

BAŞ­KAN - Te­şek­kür ede­rim.

Ge­rek­li not­lar alın­mış­tır Sa­yın Baş­ka­nım.

Giz­li oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na baş­lan­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Ge­nel Ku­rul­da bu­lu­nup da oyu­nu kul­lan­ma­yan üye­ler var­sa, lüt­fen oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar.

(Oy­la­rın top­lan­ma­sı­na de­vam edil­di)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, oy ver­me iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Gö­rev­li ar­ka­daş­lar ku­pa­la­rı kal­dır­sın­lar.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 6'ncı mad­de­si­ne bağ­lı ge­çi­ci mad­de 19'un giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu arz edi­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  375

Ka­bul                         :  374

Çe­kim­ser                    :       1

Böy­le­ce mad­de ka­bul edil­miş­tir, ha­yır­lı ol­sun.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, çer­çe­ve 6'ncı mad­de­ye bağ­lı ge­çi­ci 18 ve ge­çi­ci 19'un­cu mad­de­ler ka­bul edil­miş­tir.

7'nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 7- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de 1 ve 3 ün­cü mad­de­le­ri bir­lik­te; 2, 4, 5, 6 ve 7 nci mad­de­le­ri bir­lik­te oy­la­nır.

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, mad­de üze­rin­de bir adet öner­ge var­dır, öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 1409 sı­ra sa­yı­lı ka­nun tek­li­fi­nin 7 n­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

                             

Sa­dul­lah Er­gin

Ünal Ka­cır

Ab­dul­lah Er­dem Can­ti­mur

 

 

Ha­tay

İs­tan­bul

Kü­tah­ya

 

İb­ra­him Hak­kı Bir­lik

Tev­fik Ak­bak

 

 

Şır­nak

Çan­kı­rı

 

"Mad­de 7- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de tü­müy­le oy­la­nır."

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI BUR­HAN KU­ZU (İs­tan­bul) - Tak­di­re bı­ra­kı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN - Hükûmet?

DEV­LET BA­KA­NI VE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI MEH­MET ALİ ŞA­HİN (İs­tan­bul) - Ka­tı­lı­yo­ruz efen­dim.

SA­LİH KA­PU­SUZ (An­ka­ra) - Ge­rek­çe…

BAŞ­KAN - Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nu­nun hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de oy­la­ma­da kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek muh­te­mel zor­luk­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la bu öner­ge ve­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN - Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­miş­tir.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, işa­ret­le ya­pı­lan oy­la­ma­da öner­ge ka­bul edil­miş­tir. İç Tü­zük'ün 94'ün­cü mad­de­si­ne gö­re, ka­bul için ge­rek­li beş­te 3 ço­ğun­lu­ğun tes­pi­ti için şim­di öner­ge­nin oy­la­ma­sı giz­li oy­la­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır.

Giz­li oy­la­ma­ya Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı? Yok.

Oy­la­ma iş­le­mi ta­mam­lan­mış­tır.

Gö­rev­li ar­ka­daş­lar ku­pa­la­rı kal­dır­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 7'nci mad­de­si üze­rin­de ve­ri­len öner­ge­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu arz edi­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  375

Ka­bul                         :  373

Ret                             :       1

Boş                            :       1

Böy­le­ce öner­ge ka­bul edil­miş­tir.

Bir­le­şi­me beş da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 18.13

 

 

DÖR­DÜN­CÜ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­ati: 18.21

BAŞ­KAN: Bü­lent ARINÇ

KÂTİP ÜYE­LER: Ah­met Gök­han SA­RI­ÇAM (Kırk­la­re­li), Ya­şar TÜ­ZÜN (Bi­le­cik)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 105'in­ci Bir­le­şi­mi­nin Dör­dün­cü Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

1409'a 1'in­ci ek sı­ra sa­yı­lı Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Tek­li­fi'nin gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Şim­di, bi­raz ön­ce ka­bul edi­len öner­ge doğ­rul­tu­sun­da, 7'nci mad­de­nin giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın üye var mı?

Oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­lar kal­dı­rıl­sın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi'nin 7'nci mad­de­si­nin giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  378

Ka­bul                         :  375

Ret                             :      1

Boş                            :      2

Bu so­nu­ca gö­re, mad­de ka­bul edil­miş ol­mak­ta­dır.

Şim­di, tek­li­fin tü­mü­nün giz­li oy­la­ma­sı­na Ada­na ilin­den baş­lı­yo­ruz.

(Oy­lar top­lan­dı)

BAŞ­KAN - Oyu­nu kul­lan­ma­yan sa­yın mil­let­ve­ki­li­miz var mı?

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, oy kul­lan­ma iş­le­mi bit­miş­tir.

Ku­pa­la­rı kal­dı­rın.

(Oy­la­rın ayı­rı­mı ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın Ba­zı Mad­de­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Tek­li­fin tü­mü­nün giz­li oy­la­ma so­nu­cu­nu açık­lı­yo­rum:

Kul­la­nı­lan oy sa­yı­sı   :  377

Ka­bul                         :  376

Ret                             :      1

(AK Par­ti ve Ana­va­tan Par­ti­si sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Bu so­nuç­la, tek­lif ka­bul edil­miş ve ka­nun­laş­mış­tır.

Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.

Ko­mis­yon Baş­ka­nı­nın kı­sa bir söz ta­le­bi var.

Sa­yın Ku­zu bu­yu­run. (AK Par­ti ve Ana­va­tan Par­ti­si sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI BUR­HAN KU­ZU (İs­tan­bul) - Sa­yın Baş­ka­nım, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Böy­le­ce, Ana­ya­sa’mız­da kü­çük fa­kat önem­li bir pa­ke­ti de siz­le­rin sa­ye­sin­de ge­çir­miş ol­duk.

Ge­ti­ri­len pa­ket­te beş yıl­lık sü­re, Mec­li­si­mi­zin sü­re­si, dört yı­la in­mek­te bil­di­ği­niz gi­bi. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la olu­şan, biz­ce de yan­lış olan o şe­kil­de­ki boş­lu­ğu dol­dur­ma­ya yö­ne­lik top­lan­tı ni­sap­la­rı­nın 184 ol­du­ğu­nu gös­te­ren yi­ne bir de­ği­şik­lik, önem­li bir de­ği­şik­lik, bun­la­rı da bel­ki bir ke­nar­da bı­ra­ka­cak tür­den. 5+5 for­mü­lüy­le isim­len­di­ri­len, halk ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi­ni sağ­la­yan, iki kez se­çil­me imkânı ve­ren bir de­ği­şik­lik. Di­ğer de­ği­şik­lik­ler de bun­la­rın uy­gu­la­ma­sı­nı sağ­la­yan mad­de­ler.

Böy­le­ce, çağ­daş dün­ya­nın git­tik­çe ka­bul et­ti­ği şe­kil­de, müm­kün ol­du­ğu ka­dar doğ­ru­dan de­mok­ra­si­le­rin hal­ka gi­diş yol­la­rı sa­ye­niz­de aşıl­mış ol­mak­ta, önem­li bir kat­kı sağ­la­dı­nız.

Sa­yın Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­dan bi­zim ar­zu­muz, bu sa­at­ten son­ra bu de­ği­şik­li­ği onay­la­ma­sı ya da hal­ka sun­ma­sı şek­lin­de­ki bir yön­tem tak­dir­le­ri­ne arz olu­nur ta­bii ki.

He­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum, say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum efen­dim.

Sağ olun. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN - Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­ni sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için 15 Ma­yıs 2007 Sa­lı gü­nü sa­at 15.00'te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 19.08

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul