• Dönem: 22. Dönem
  • Yasama Yılı: 4
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 28.10.2005
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM: 22

DÖNEM: 22            YASAMA YILI: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 97

14 üncü Birleşim

28 Ekim 2005 Cuma

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında tarımsal sulamanın eğitimle ilişkisi hakkında gündemdışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Recep Koral'ın, Bayrampaşa Belediyesinin Balkan ülkelerine yönelik olarak "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla hazırlattığı kültür ve tanıtım etkinliklerine ilişkin gündemdışı konuşması

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314)

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafız Özak ve 23 milletvekilinin, Türk sporunda şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956)

2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

3.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920)

4.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904)

5.- 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1070) (S.Sayısı: 999)

6.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914)

7.- Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) (S. Sayısı: 922)

8.- Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797)

9.- Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809)

14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810)

15.- A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811)

16.- Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813)

18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814)

19.- Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Mali Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815)

20.- Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820)

21.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823)

22.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 824)

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/945) (S. Sayısı: 825)

24.- Adalete Uluslararası  Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843)

25.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845)

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846)

27.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847)

28.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (S. Sayısı: 853)

29.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857)

30.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860)

31.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/585) (S. Sayısı: 1004 ve 1004'e 1 inci ek)

V.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, konuşmasında, partisine sataşması nedeniyle konuşması

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı.

Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin, Ege Bölgesinde üretilen pamuk ile pamuk tarımıyla uğraşan insanların sorunlarına ve alınması gereken önlemlere,

Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, tarım ürünlerinden akaryakıt elde edilmesi projelerine,

İlişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap verdi.

Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 60 ıncı yıldönümüne ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun (3/788) (S. Sayısı: 994),

Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995),

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 32 milletvekilinin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.11.2005 Salı günü çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

28.10.2005 Cuma günkü birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasında yer alan 904 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına, gündemin 5 inci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, yine bu birleşimde saat 23.00'ten sonra Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasının yapılmasına ilişkin AK Parti Grup önerisi, yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildi.

Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafız Özak ve 23 milletvekilinin; Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşmeleri (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956), ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen İdare Amirliğine Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ile Antalya Milletvekili Atila Emek,

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı,

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş,

Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ,

Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Hatay Milletvekili Züheyir Amber,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Mardin Milletvekili Muharrem Doğan,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Kars Milletvekili Selami Yiğit,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Isparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan,

Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Muğla Milletvekili Hasan Özyer,

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için, İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit,

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Mersin Milletvekili Hüseyin Güler,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için İzmir Milletvekili Serpil Yıldız,

Seçildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden,

2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

3 üncü sırasına alınan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmelerine devam olunarak, 7 nci maddesine kadar kabul edildi.

Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu:

Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un,

Ordu Milletvekili Cemal Uysal'ın,

Konuşmalarında, Partisine sataşması;

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, konuşmasında, parti sözcülerini ve Gruplarını hedef alan konuşmaları,

Nedenleriyle birer açıklamada bulundular.

Oturum Başkanının, Genel Kurulu idare ederken, İçtüzük hükümleri hilafına; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında 6 ncı maddesine geçici 36 ncı maddenin eklenmesiyle ilgili verilen bir önergenin af niteliği taşıması nedeniyle beşte 3 çoğunluk aranması gerektiğinden, istem üzerine elektronik cihazla yapılan oylanması sırasında 5 dakikayla sınırladığı süreyi 2-3 misli aşar durumda değerlendirdiği; oylama sonucunun belli olmasına rağmen, bu sonucu değiştirmek amacıyla ikinci bir oylamanın yapılamayacağı ve TBMM Genel Kurulunun etkin ve verimli çalışma yapmasını engellediği nedenleriyle, tutumuna ilişkin usul tartışması açıldı.

Alınan karar gereğince, 28 Ekim 2005 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.12'de son verildi.

                                  Nevzat Pakdil

                                    Başkanvekili

Ahmet Gökhan Sarıçam                              Yaşar Tüzün

         Kırklareli                                                     Bilecik

Kâtip Üye                                               Kâtip Üye

                        No.:                            20

II.- GELEN KÂĞITLAR

28 Ekim 2005 Cuma

Tasarı

1.- Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1122) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2005)

Tezkere

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tâbi Kuruluşların 2004 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/917) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2005)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Anavatan Partisi Grubu Adına Grup başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ ve Gaziantep Milletvekili Ömer ABUŞOĞLU'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2005)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

28 Ekim 2005 Cuma

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap süresi 20 dakikadır.

Gündemdışı ilk söz, İzmir depremi ve sonuçları üzerine söz isteyen, İzmir Milletvekili Erdal Karademir'e aittir.

Sayın Karademir buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasıÊ

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir İli ve çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili gündemdışı söz aldım. Bu vesileyle, öncelikle, İzmir'de depremi yaşayan, depremden olumsuz etkilenen tüm hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yine, kardeş Pakistan Halkına yaşadıkları deprem felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İzmir'de yaşanan depremlerin tümünü yaşamış ve 17 Ekimden 24 Ekime kadar depremin etkilediği tüm bölgeleri görmüş bir milletvekili olarak gündemdışı konuşmamı geçen hafta istemiştim. Buna rağmen, gündemdışı konuşmam ancak bugüne denk geldi. Bu yaklaşımı, iktidarın ne kadar taraflı olduğunun bir göstergesi olarak algılıyorum.

Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesidir. Birçok bölgesi birinci derecede deprem kuşağındadır. Ege Bölgesi ve İzmir İli de birinci derecede deprem kuşağındadır. Dolayısıyla, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve İzmir halkı da depremle yaşamayı bilen bir halktır; fakat, son yaşadığımız depremler İzmir halkında ciddî panik yaratmıştır. Hâlâ depremin etkisinden kendilerini kurtaramamış ve normal yaşamlarına dönememişlerdir. Yine, bu depremden en çok etkilenen kesimler başta çocuklarımız olmak üzere, hastalar ve yaşlılardır. Özellikle çocuklar, bir an önce depremin olumsuz etkisinden kurtarılmaları için rehabilite edilmelidir.

Yine, bu depremler sonucunda, İzmir halkı, AKP İktidarının kendilerini yalnız bıraktığı hissini yaşamışlardır. Bunun nedeni ise, yaşanan somut gerçeklerdir. Nedir bu gerçekler?

Değerli arkadaşlarım, bu depremlerin, İzmir'in yaşadığı en ciddî ve diğerlerinden farklılık gösteren bir deprem zinciri olmasından kaynaklanmaktadır. Bu depremlerde meydana gelen hasarlar, iktidar ve resmî kurumlar tarafından küçümsenmektedir. Oysa, başta Seferihisar ve Urla İlçeleri ve köylerindeki binalarda ciddî hasarlar meydana gelmiştir. Özellikle Demircili ve Uzunkuyu Köylerinde, neredeyse, hasarsız ev yoktur. Yine, Gülbahçe, Zeytinler, Yağcılar, Özbek, Barbaros, Birgi, Kadıovacık ve Bademler Köylerinde büyük hasarlar mevcuttur. Gülbahçe'de yeni kurulan İzmir Teknoloji Üniversitesi binalarında çok ciddî hasarlar meydana gelmiş, eğitim aksama durumuna gelmiştir. Yelki Beldemizde 40 konut hasar görmüştür.

Yine, İzmir İlimizde ardı ardına yaşanan dört ayrı deprem, sağlam binaların da deprem yorgunu olmasına neden olmuştur. Binalardaki bu yorgunluk gözardı edilmemelidir.

Bu depremler, bir kez daha, başta okulların, hastanelerin, diğer kamu binalarının ne kadar depreme dayanaksız olduğunu bizlere hatırlatmıştır.

İzmir'in birinci derecede deprem bölgesinde olduğu bilinmesine rağmen, iktidarın, üzerine düşen görevleri, tüm ülkede olduğu gibi, İzmir'de de yine yerine getirmediğini bir kez daha görmekteyiz.

20 Ekim saat 01.20'de meydana gelen 5,9 olarak açıklanan depremin, komşumuz Yunanistan tarafından 6,2 olarak açıklanmış olması, halk arasında tedirginliklere neden olmuştur. İlgililerin, bu farklı açıklamaların nedenini ortaya koyamamaları, güvensizliği meydana getirmiştir.

21 Ekim günü, nedeni tam açıklanamayan, sonra söylenti olarak ifade edilen bir nedenle, başta okullar olmak üzere, resmî binaların, hastanelerin boşaltılması vatandaşlar arasında panik yaratmıştır.

Başbakanın, depremin başından bugüne kadar İzmir halkından geçmiş olsun mesajını bile esirgemiş olması, İzmir halkı tarafından anlaşılamamıştır. İktidarın, sadece, Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Aydın'ı İzmir'e göndermiş olması, İzmir'de yaşanan olumsuzlukların çözümünü Tanrı'ya havale etmenin bir göstergesi olarak algılanmıştır.

Hasar tespitleri, âdet yerini bulsun anlayışıyla, ciddî bir değerlendirmeden yoksun olarak sonuçlandırılmıştır. Bu anlamda, vatandaşlar, yapılan hasar tespitlerinden şikâyetçidirler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Karademir, konuşmanızı tamamlayınız.

ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Oldukça çok hasarlı evlere dahi oturulabilir raporu verilmesi, vatandaşların tepkilerine neden olmuştur ve bu vatandaşlar, bu konutlarda, önce Sayın Başbakanın kendisinin oturmasını talep etmektedirler. Bu şikâyetlerin giderilmesi için, hasar tespitlerinin, sorumluluğu olan ve konunun uzmanları tarafından ciddî olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Doğal Afet Sigorta Kurumunun (DASK) yaptığı hasar tespitlerinin eksik olduğu yönünde ciddî şikâyetler vardır.

Diğer yandan, Seferihisar ve Urla İlçelerinde yapılan afet konutları, daha geçen yıl, sanki bu bölgede bir daha deprem ve afet olmayacakmışçasına, bu öngörülere dayanılarak, afetzedeler dışındaki insanlara satılmıştır. Hatta, bu konutlardan, iktidarın kaymakamı iki tane satın almıştır ve bu iktidar, bu olaya göz yummuştur. Oysa, şu anda, bu konutlara ihtiyacı olan depremzedelerin; yeni konutlara ihtiyacı vardır; bunlar satılmamış olsaydı, bu sıkıntı ortadan kalkabilirdi.

Değerli arkadaşlarım, bu depremlerin bize öğrettiği ve AKP İktidarının yerine getirmediği asıl olumsuz gerçek şudur: İzmir İlinde 1997 yılında başlayan ve 1999 yılında sonuçlandırılan deprem master planı Radius Projesinin öngördüğü sonuçlara ve yapılması gerekenlere baktığımızda, iktidarın hiçbir şey yapmadığını görmekteyiz. Söz konusu Radius Projesinde, valilik, belediye, üniversiteler, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları her türlü katkıyı vermiş ve 6,4 büyüklüğünde bir deprem senaryosu ve İzmir'deki deprem master planı hazırlanmıştır; ancak, aradan geçen altı yıla rağmen, başta okullar olmak üzere, hastanelerin, kamu binalarının, köprü ve viyadüklerin, alternatif yolların ve konutların depreme hazırlandığını söylemek olanaklı değildir. İzmir'de yaşanan depremler sürecinde…

BAŞKAN - Sayın Karademir, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen.

ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Başkanım, biraz daha süre verirseniz, bir de çözüm önerileri sunmak istiyorum.

BAŞKAN - Hayır, şimdi, çözüm önerileri değil... Bakınız, ben, gündemdışı konuşmayla ilgili olarak size söz verdim, şu anda 7 dakikayı aştınız; lütfen, toparlayınız.

ERDAL KARADEMİR (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Buyurun.

ERDAL KARADEMİR (Devamla) - İzmir'de yaşanan depremler süresince 5,9 büyüklüğündeki bir depremde dahi hastanelerin boşaltılması ve insanların çadırlara taşınması, okulların tatil edilmesi kamu binalarının yeterince depreme dayanıklı olmadığının bir kanıtıdır.

Kaldı ki, ülkemizin bugüne kadar yaşadığı depremlerde önce kamuya ait yapıların yıkılmasını ve depremin ortaya çıkardığı gerçekleri, basınımız, birinci sayfadan "devlet enkazın altında kaldı" olarak vermiştir. Yaşanan bu gerçekler İzmir depreminde yaşananlarla örtüşmektedir. Bu da göstermektedir ki sevgili arkadaşlarım, yanlış kentleşme politikalarından rant sağlayan, ormanların yerleşime açılmasından yarar gören, tarım alanlarından, su havzalarından rant amaçlayanların, meralarda, yaylalarda, akarsu yataklarında ve kıyılarda işgal ve yağma politikalarını izleyenlerin insanların barınma ve yaşam hakkıyla ilgilenmeleri, elbette, mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, işte size kanıtı; kamuya ait yapı ve tesisler yürürlükteki yapı denetim yasası kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karademir.

Sayın Tekelioğlu, buraya bir not göndermişsiniz; ama, gönderdiğiniz nota göre... Milletvekili arkadaşlarımızın cevap verme gibi bir görevi yoktur; sadece katkıda bulunacaksanız mikrofonu çok kısa olarak açabilirim; yani, Sayın Erdal Karademir'in ifade ettiği şeylere sayın bakanların cevap vermesi lazım. Eğer küçük bir katkıda bulunacaksanız açayım, onları ifade ediniz lütfen.

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Tekelioğlu zaten konuştu depremle ilgili.

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Tekelioğlu'nun yanlışını söyleyecektim, vakit vermediniz Sayın Başkanım. Konuşmasında "İzmir'de 6'dan büyük deprem olmayacak" diye bir şeyde bulundu.

BAŞKAN - Sayın Karademir, geçen gün de, yine, Sayın Baratalı'ya, yerinden kısa konuşma hakkı vermiştim.

Sayın Tekelioğlu, lütfen katkılarınızı çok kısa olarak efendim...

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Efendim, ben şu açıklamaları yapmak istiyorum: İzmir'de bu deprem sonrasında yapılan çalışmalarla, özellikle evi tahrip olmuş olanlara bir kredi imkânı var, onu özellikle duyurmak istiyorum. Diğer sayıları vermeyeyim; ama, şunu mutlaka arz etmem gerekiyor: Afetzedelere, evini yapana yardım yahut da ihale yöntemine göre, iki yılı ödemesiz, onsekiz yılı eşit ödemeli olarak, toplam yirmi yılda geri ödemeli bir borçlandırma imkânı getiriliyor. Ayrıca, geçen gün de ifade ettiğim gibi, ev sahibi olanlara, bir yıl süreyle 250 Yeni Türk Lirası kira yardımı, kirada olanlara, yine 250 Yeni Türk Lirası, altı ay süreli, yardım söz konusu.

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Geçen konuşmanızda anlattınız, bunları biliyoruz.

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Değerli arkadaşlarım, burada bir noktayı çok açık bir şekilde ortaya koymamız lazım. Sayın Başbakanımız depremi anı anına izlemiştir, Sayın Gülay Barbarosoğlu'yla, Kandilli Rasathanesi Müdürüyle her an temasta olmuştur.

Burada bir nokta daha var; eğer, biz Kandilli Rasathanesine güvenmiyor ve 6,2'lik depremi 5,9 diye ilan ettiler diyorsak, bu, gerçekten bühtan olur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hem Amerikan Sismoloji Enstitüsü hem Avrupa Sismoloji Enstitüsü, depremi 5,9 olarak açıklamıştır. Bu çok nettir ve çağdaş bilim anlayışında, zaten, bu verileri alarak, elektronik ortamdaki verileri alarak herkes istediği algoritmayı kullanarak bu depremin büyüklüğünü hesaplayabilir. Dolayısıyla, böyle bir şey söz konusu değildir. Deprem 6,2 idi de 5,9 denildi demek, halkın psikolojisini bozmak demektir. Bunlar katiyen doğru değildir. Depremi istismar etmek, deprem üzerinden siyaset yapmak yanlıştır.

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, sataşma var…

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Ben, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, Sayın Yakup Kepenek'in 2004 mahallî seçimlerinden sonra…

BAŞKAN - Sayın Tekelioğlu…

MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - … Cumhuriyet Gazetesinde yazdığı yazıyı tekrar okumalarını öneriyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Karademir, en son söylediği ifade şu: Sayın Yakup Kepenek'in bir yazısı çıkmış Cumhuriyet Gazetesinde, bu yazıyı okuyun dedi; başka bir şey olmadı. Burada bir sataşma filan yok yani. O da normal.

Teşekkür ederim.

Katkılarından dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Arkadaşlar, lütfen,Genel Kurulda karşılıklı konuşmayalım, istirham ediyorum.

Gündemdışı ikinci söz, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, GAP Projesi kapsamında tarımsal sulamanın eğitimle ilişkisi hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'e aittir.

Sayın Melik, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında tarımsal sulamanın eğitimle ilişkisi hakkında gündemdışı konuşması

MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca GAP dediğimiz Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki tarımsal sulamaların eğitimle ilişkisi konusundaki düşüncelerimi ifade etmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, öncelikle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 22 nci Dönem Parlamentosunun üç yıllık süresi içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün elverdiği ölçüde, bu kürsüden, birçok milletvekili arkadaşımızla birlikte, GAP Projesinin ülke ve bölge ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu arada, projenin Türkiye için önemini aktarmaya çalışırken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve hükümetin dikkatini de projenin canlandırılmasına ve yöre insanının yaşam koşullarına çekmeye çalıştık. Bunu yaparken, bölgenin kaderi gibi algılanan geri kalmışlık sorununun aslında kader olmadığını, sorumluluk sahibi olan, ister atanmış ister seçilmiş olsun, yöneticiler tarafından çözülebilecek konular olduğunu ifade etmeye çalışmış, bu düşünce ve duygular da, başta hükümet olmak üzere, bütün kesimlerce de kabul görmüştü.

Ancak, üç yıllık AK Parti İktidarı süresince, GAP Projesinin temel hedefi olan tarımsal sulama yatırımları konusunda bugüne kadar herhangi yeni bir yatırıma başlanmamış olması, zaten yıllardır el atılmamış, yığılmış ve patlama noktasındaki sorunların çözülemez bir hale gelmesine neden olmuştur.

Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerin önemli problemlerinden biri de mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimidir. GAP kapsamındaki sulama projelerinde herhangi bir ilerleme olmadığı için, kendi bölgelerinde geçimini temin edemeyen insanlarımız ülkenin değişik illerinde çalışmaya gitmekte, doğal olarak da, özellikle ilköğretime devam eden çocuklarını da yanlarına almaktadırlar. Özellikle Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte başlayan mevsimlik işçi hareketleriyle birlikte okul çağındaki çocuklar eğitimlerini yarıda bırakmakta, yeni öğretim yılına da geç başlamaktadırlar. Sadece Şanlıurfa İlinde, 2004-2005 öğretim yılında, 11 189 kız, 17 593 erkek olmak üzere toplam 28 782 öğrencinin, okullarına kayıt yaptırdığı halde, eğitimlerini bırakarak, aileleriyle birlikte çalışmaya gittiklerini ve bu sayının Türkiye'deki 670 ilçe merkezinin nüfusundan daha büyük olduğunu söylersek, sanıyorum, olayın vahametini daha iyi ortaya koymuş oluruz.

Değerli arkadaşlar, sulamayla ilgili herhangi bir yatırımı, zamanında başlayamadığınız ve dolayısıyla bitiremediğinizde, elbette ki, büyük parasal kayıplara uğramanız kaçınılmazdır. Yalnız, bu olaya, o hükümetin yatırımlarda öncelik veya bir kaynak meselesi olarak yorum getirmemiz de mümkündür. Ayrıca, gerekli kaynak bulunduğu takdirde, bu işlerin, belki de parasal kayıplarını giderme şansınız da olabilir; ama, insanoğlunun hayatında geri getirilemeyecek şeyler vardır. Siz, şimdi, Urfa, Diyarbakır, Mardin veya Adıyaman'da aileleri kendi oturdukları beldelerde veya köylerde iş bulamadıkları için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçici tarım işçisi olarak çalışan ilköğretim çağındaki çocukların her eğitim yılında yaklaşık üç dört ay okula gidememelerini ve dolayısıyla, birçok çocuğun eğitimlerini yarım bırakmalarını nasıl telafi edeceksiniz? Bu mümkün değildir arkadaşlar; çünkü, zamanı geri getiremeyiz.

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, ülkemizin diğer bölgelerine göre daha sorunlu olmasının temel nedeni, eğitimdeki eşitsizlikti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Melik, konuşmanızı tamamlayınız.

MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Öyleyse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin ve tabiî ki, elbette ki, mevcut hükümetin birinci görevi, hiç kuşkusuz ki, anayasal bir zorunluluk olan, bölgede bireylerin öncelikle temel eğitimlerini almalarını sağlamaktır. Çünkü, sosyal yaşama katılan onbinlerce gencimizin büyük bir çoğunluğu temel eğitimlerini bile alamadıklarından, gelecekten umutsuz, beklentisiz bireyler olarak yaşamlarını sürdürecekler, adeta kayıp bir nesil olacaklardır.

Değerli milletvekilleri, eğer, önemsenirse ve uğraşılırsa, çözülmeyecek sorun yoktur. Kalıcı çözümler bulmak henüz mümkün değilse, geçici çözümler bulabiliriz. Bu çocukların, mevsimlik işçilik yapan, tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarının hiç olmazsa çalışmaya gittikleri bölgelerde, okullarına devam etmelerini sağlayabiliriz. Mademki, Türkiye'de, her bölgede ilköğretim okulu vardır; o halde, bu çocukların bulundukları illerde okula devam etmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Bunu da mevcut sistemimiz içinde; yani, o ilin valisi, kaymakamı, muhtarı ve jandarması marifetiyle sağlamamız mümkündür.

Değerli arkadaşlar, Urfa'da, ilköğretimdeki öğrenci mevcudu 312 000'dir. Buna, mevsimlik işçilerin henüz okula başlamamış çocukları da dahil değildir. 2004-2005 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 65 iken, bugün, merkezde, bu sayı 70'e, yer yer bazı okullarda 80-90 kişiye yükselmiştir. Örneğin, Akabe Mahallesindeki Kanuni Sultan Süleyman İlköğretim Okulunun mevcudu 4 875 kişidir ki, bu da, yine, Türkiye'de 172 ilçe merkezinin nüfusundan daha fazladır. Şanlıurfa'da eğitimin 30'ar kişilik sınıflarda yapılabilmesi için yaklaşık 5 000 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Değerli arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu Projesinin özellikle sulamayla ilgili yatırımlarının bir an önce hızlandırılması ve bitirilmesiyle birlikte hem Türkiye'nin hem de bölgede yaşayan insanların başta eğitim olmak üzere birçok sorununun çözüme kavuşacağı herkes tarafından bilinmektedir. Millî Güvenlik Kurulunun da son toplantısında Fırat ve Dicle Havzalarında yapılması planlanan işlerin bir an önce tamamlanması yönünde aldığı tavsiye kararı da konunun ne kadar önemli olduğunu ayrıca ortaya koymuştur.

Değerli milletvekilleri, hükümetin, GAP Projesinin önemini çok iyi anlayarak sulama yatırımlarına öncelik vermesini, 2006 bütçesinden bu proje için önemli miktarda kaynak aktaracağını ve bu yıl Suruç ile Viranşehir ve Ceylanpınar Ovalarının sulama projelerinin ihalesinin yapılacağı umuduyla Yüce Meclisi saygılarımla selamlarken, yarın kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyetinin 82 nci Kuruluş Yıldönümünü ve ardından da kutlayacağımız ramazan bayramını kutluyor, Yüce Meclisi ve milletimi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Melik.

Gündemdışı üçüncü söz, Balkanlarda "Kardeşlik Sınır Tanımaz" etkinlikleriyle ilgili söz isteyen İstanbul Milletvekili Recep Koral'a aittir.

Sayın Koral, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Recep Koral'ın, Bayrampaşa Belediyesinin Balkan ülkelerine yönelik olarak "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla hazırlattığı kültür ve tanıtım etkinliklerine ilişkin gündemdışı konuşması

RECEP KORAL (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin tanıtımında Bayrampaşa Belediyesinin Balkanlarda yirmi gündür aralıksız devam eden bir organizasyonunu gündeme taşımak maksadıyla huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, hükümetimizin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucunda, ülkemizin yıllardır özlemle beklediği Avrupa Birliğiyle müzakereler 3 Ekimde başlamış ve bu sayede ülkemizin statüsü değişmiştir.

Hepimizce malumdur ki, Avrupa Birliği üyesi kimi ülkelerin müzakereyi başlatmadan önce çıkardıkları zorlukların arkasında Türkiye'yi tanımamaları veya yanlış tanımaları yatmaktadır. Dolayısıyla, içerisinde bulunduğumuz müzakere sürecinde Türkiye'yi ve Türk insanını Avrupa Birliği üyesi ülkelere tanıtmada, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerine ve gönüllü kuruluşların etkinlikleriyle de büyük görev düşmektedir.

Değerli arkadaşlar, işte, bu anlamda, İstanbul Bayrampaşa Belediyesinin "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla başlattığı ve yirmi gündür aralıksız devam ettirdiği, Balkan ülkelerine yönelik, örnek alınacak kültür ve tanıtım faaliyetleri bütün takdirlerin üzerindedir.

Bayrampaşa Belediyesinin, Balkan halklarıyla kaynaşmak ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere hazırladığı 3 TIR, 1 otobüs ve 3 minibüsten oluşan Bereket Konvoyu, Kardeşlik Sınır Tanımaz sloganıyla 7 Ekim Cuma günü yola çıkmıştır.

Bayrampaşa Belediyesi konvoyu kültürel etkinliklerle tanıtım faaliyetlerine, sırasıyla, Bulgaristan'ın Razgrat, Rusçuk, Şumnu ve Kırcaali şehirlerinde, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde, Makedonya'nın Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Kırçova ve Struga şehirlerinde, Arnavutluk'un Pogradec ve Elbasan şehirlerinde, Sırbistan Karadağ'ın Sancak şehrinde kültürel etkinlikleri icra etmiştir.

Bugün, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde, yarın da Zenica'da, pazar günü ise Saraybosna'da bu etkinliklerini sürdürecektir.

2'si Avrupa Birliği üyesi olan 7 ayrı Balkan ülkesinde icra edilen bu etkinliklerde, halkla kucaklaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

Bu muazzam tanıtım organizasyonuna, ülkemizin güzide sanatçıları da eşlik etmişlerdir. Bu sayede, ülkemizin her yanında yapılan ve yaygınlaşan kültür faaliyetlerini canlandırma hareketinin kapsama alanı ülkemiz sınırları dışına taşarak tüm Balkanlara yayılmıştır.

Gittiği her yerde yoğun bir ilgiyle karşılaşan konvoy, bu heyecanla duygulu anlar yaşanarak izlenen kültürel etkinlikler Türkiye'yi ve Türk insanını tanıtırken, bu bölgedeki soydaşlarımız da Türkiye özlemini giderme fırsatı yakalamışlardır. Bayrampaşa Belediye Başkanı kardeşimiz Hüseyin Bürge "konvoyumuzun gittiği her yerde, o bölgede yaşayanların Türkiye'ye ne kadar susamış olduklarını gördük" derken bu gerçeği de ortaya koymuş olduğunu görüyoruz.

Balkanlarda Türkiye'ye susamış olanlar sadece bölge insanları değil, aynı zamanda o bölgede yer alan yüzlerce, binlerce kültür varlığının olduğu da bir gerçektir, bu da görülmüştür. Şumnu'da Saat Kulesinden Yeni Pazar Çarşı Camiine kadar sayısız kültür varlığı ülkemizin ilgisini beklemektedir. Ayrıca, bu çalışma, Bereket Konvoyu, Balkan ülkelerinde yaşayan insanlarımızın dostluğa ve kardeşliğe ne kadar hasret olduklarını da açıkça ortaya çıkarmıştır.

Bölgede yaşayan farklı ırklara mensup insanlar Bayrampaşa Belediyesinin Kardeşlik Sınır Tanımaz ilkesiyle oluşturduğu barış ve kardeşlik çemberi etrafında kolayca toplanmışlardır.

Değerli milletvekilleri, altı asır birlikte yaşadığımız Balkan halklarıyla kucaklaşmamızı sağlayan bu devasa organizasyona katkıda bulunan fert ve kurumlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Başta, bu projeyi hayata geçiren Bayrampaşa Belediye Başkanı aziz dostum Hüseyin Bürge olmak üzere bu uluslararası dev organizasyona kol kanat geren Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül ve Dışişleri mensuplarına, Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin'e, Kültür ve Turizm Bakanımız Atilla Koç'a, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığının değerli personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu etkinliklere izin verme hoşgörüsünü gösteren Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yönetimlerine de huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Tüm Balkanları kucaklayan, halkların, kültürlerin kaynaşımını ve değerlerin yaşatılması hareketini yirmi gündür televizyondan da izliyoruz. Bu dostluk, kardeşlik ve kültür kaynaşımı projesini düşünen ve gerçekleştiren Bayrampaşa Belediyesindeki kadroyu da kutluyorum.

Kardeşlik Sınır Tanımaz diyerek, temel hak ve hürriyetlerin, kültürlerin ülke halkları arasında kardeşçe ve ortak kullanımını sağlayan Bayrampaşa Belediyesi ve Değerli Başkanı Hüseyin Bürge, Türkiye'nin tanıtımında hedefi tam onikiden vurmuştur; katkılarına teşekkür ediyorum, kutluyorum.

Bayrampaşa Belediyesi olarak çıkılan Balkanlarda kültür yolculuğunda Kardeşlik Sınır Tanımaz diyerek gönüllerde bir ateş yakılmış oldu. İşte, hiçbir suyun bu ateşi söndürmemesini istiyoruz. İnancımız şudur ki, kardeşlik ateşini hiçbir su söndüremeyecektir. Bereket Konvoyunun son durağı Saraybosna; ancak, dileğimiz şu ki Kardeşlik Sınır Tanımaz sloganının tüm dünyada devam etmesidir.

Bayrampaşa Belediyesinin bu başarılı organizasyonunun diğer kurum ve kuruluşlara örnek olması temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, yarın idrak edeceğimiz cumhuriyet bayramımızı ve önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz ramazan bayramımızı kutluyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koral.

Biz de güzel ülkemizin ve Türk insanının tanıtılmasında emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara ve şahıslara teşekkür ediyoruz.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum:

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Malatya İlimizde 0-6 yaş çocuk yuvasında meydana gelen olaylar, Türkiye'de sosyal hizmetler kurumlarında yaşanan acı tabloyu gözler önüne sermiştir. Yaşanan olaylar Türkiye'de sadece çocuk esirgeme kurumlarında değil sosyal hizmetlerin verildiği bütün birimlerinde de söz konusudur. Bu nedenle, ulusal bir sorun haline gelmiş olması münasebetiyle, TBMM'nin bu konuyla bir an önce el atması kaçınılmaz olmuştur.

Bu amaçla, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Anavatan Partisi Grubu Adına

 

 

 

Süleyman Sarıbaş

Ömer Abuşoğlu

 

 

Malatya

Gaziantep

 

 

Anavatan Partisi Grup

Anavatan Partisi Grup

 

 

Başkanvekili

Başkanvekili

 

 

Gerekçe:

Türkiye'de Sosyal Hizmetler Kurumunda meydana gelen şiddet olayları sık sık gündeme gelmesine rağmen, bugüne kadar bu kurumlarda herhangi bir önlem alınmamış veya alınan önlemler yetersiz kalmıştır. Sosyal hizmetler kurumlarında hizmetlerin özelleştirilmesiyle bu kuruma temizlik şirketi adı altında vasıfsız elemanlar alınarak bu hizmetler yaptırılmaktadır.

Bu yerlerde çalıştırılacak kişilerin konusunda uzman olması gerekirken, 25.10.2005 tarihinde Malatya'da meydana gelen ve basına yansıyan olaylarda 0-6 yaş çocuk yuvasında kalan çocuklara uygulanan şiddet görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, çocuklara bakım işinin temizlik şirketinin elemanı olan vasıfsız bakıcı annelere yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Sosyal hizmetlerde yaşanan olayların artık tekerrür etmemesi için gerekli önlemlerin alınması hususunda, TBMM bu konuya el atmalıdır. Kurulacak bir araştırma komisyonunca sorunlar incelenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ulusal bir görev olarak milletvekillerimize düşmektedir.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına devam ediyoruz.

Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 956 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafız Özak ve 23 milletvekilinin, Türk sporunda şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz.

2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.

Bu kısmın 2 nci sırasında yer alan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

3.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Bu kısmın 3 üncü sırasına alınan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

4.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (x)

BAŞKAN - Komisyon?... Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde tasarının 6 ncı maddesi kabul edilmişti.

7, 8 ve 9 uncu maddeler komisyona geri çekilmiş olduğundan, şimdi, 10 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 10. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar." ibaresi ile aynı bölümün sonuna aşağıdaki (36) numaralı fıkra eklenmiştir.

"36- Sporcularla veya teknik heyetle yapılan transfer ve geçici transfer sözleşmeleri ile spor kulüpleri, sportif faaliyette bulunan anonim şirketler ve spor kulüplerinin ortak olduğu her türlü sportif faaliyette bulunan şirketlerin kendi aralarında düzenledikleri transfer ve geçici transfer sözleşmeleri."

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek?..

Sayın Koç, Özyürek yok; başka bir arkadaşımız konuşacak mı, geçeyim mi?

HALUK KOÇ (Samsun) - Evet, geçin.

BAŞKAN - Evet, gruplar adına başka konuşma talebi yok.

Şahsı adına, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Yok.

Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Osman Sali; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 904 sıra sayılı yasa tasarısının 10 uncu maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabiî, metin, iki bölümden oluşuyor. Birisi "Damga Vergisi Kanununa" ibaresi ile "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar" kısmı. Şimdi, buradaki olay şu: Gelir Vergisi Kanununda, Gelir Vergisi istisnaları var; 23 üncü maddede, müteferrik istisnalar. Burada, örneğin, hizmetçilerin ücretleri Gelir Vergisinden müstesna. Yine, köylerde veya son nüfus sayımına göre, belediye için, nüfusu 5 000'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran elle dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri istisna; fakat, bunlar Damga Vergisine tabi. Sözleşme, kıymetli evrak babından Damga Vergisine tabi tutuluyor. Bu aradaki uyumsuzluğun giderilmesi amaçlanıyor. Nasıl ki Gelir Vergisinden bu ücretler istisna ise, bunların sözleşmeleri, kâğıtları da Damga Vergisinden istisna olsun, bu amaçlanıyor; ancak, 36 numaralı fıkrada bir sorun oluştu, 9 uncu madde geri çekilmekle. Çünkü, 9 uncu maddede sporculara ödenen ücretlerin, transfer ücretlerinin kademeli tevkifatı öngörülmüştü ve buna bağlı olarak da tevkifatta kesilecek paralar düşmesin düşüncesiyle, Damga Vergisi ortadan kalksın ki, niza oluşmasın, sözleşmeler gerçek ücretlerle aynı olsun veya yakın olsun gibi bir düşünceyle, Damga Vergisinden istisna düşünülmüştü; ancak, bu kademeli tevkifat maddesi geri çekildiğine göre, bu Damga Vergisine eklenen 36 numaralı bendin de buradan çıkarılması gerektiği düşüncesindeyim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sali.

Sayın Mehmet Küçükaşık, Bursa Milletvekili?.. Yok.

Sayın Mehmet Eraslan, Hatay?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, şahısları adına görüşme talepleri sona ermiştir.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bir sonraki maddede Sayın Kandoğan…

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Daha geçmediniz…

BAŞKAN - Geçtim, yok; söyledim. Bir sonraki maddede söz verelim.

Madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Alaettin Güven

Özkan Öksüz

 

Hatay

Kütahya

Konya

 

Aydın Dumanoğlu

 

Hamza Albayrak

 

Trabzon

 

Amasya

 

"Madde 10.- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar" ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 904 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mehmet Akif Hamzaçebi

Kemal Kılıçdaroğlu

Tuncay Ercenk

 

Trabzon

İstanbul

Antalya

 

 

Özlem Çerçioğlu

 

 

 

Aydın

 

 

Madde 10.- 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar" ibaresi ile aynı bölümün sonuna aşağıdaki (36) numaralı fıkra eklenmiştir.

"36- Sporcularla veya teknik heyetle yapılan her türlü transfer sözleşmeleri ile spor kulüpleri, sportif faaliyette bulunan anonim şirketler ve spor kulüplerinin ortak olduğu her türlü sportif faaliyette bulunan şirketlerin kendi aralarında düzenledikleri her türlü transfer sözleşmeleri."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Kanun tasarısındaki "transfer ve geçici transfer sözleşmeleri" ibareleri yerine "her türlü transfer sözleşmesi" ibaresi kullanılarak, ifade daha düzgün ve diğer ihtimalleri de kapsayıcı hale getirilmektedir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi…

HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.

BAŞKAN - Tamam Başkan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 14.47

 

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.52

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

904 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Tasarının 10 uncu maddesi üzerinde verilmiş olan, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarına ait önergenin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir, karar yetersayısı vardır.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                        Sadullah Ergin (Hatay) ve arkadaşları

"Madde 10.- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar" ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tasarının 9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına paralel olarak madde yeniden düzenlenmiştir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 11.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine "yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler" ibaresinden sonra gelmek üzere "(serbest bölgedeki müşterilere yapılan fason işler dahil)" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek?..

Sayın Koç?..

HALUK KOÇ (Samsun) - Yok Sayın Başkan.

BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz?..

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız?..

Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık?.. Yok.

Grup adına ve şahısları adına görüşmeler tamamlanmıştır.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 904 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

M. Akif Hamzaçebi

Kemal Kılıçdaroğlu

Tuncay Ercenk

 

Trabzon

İstanbul

Antalya

 

 

Özlem Çerçioğlu

 

 

 

Aydın

 

 

Madde 11.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine "yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler" ibaresinden sonra gelmek üzere "(serbest bölgelerdeki müşterilere yapılan fason işler de dahil olmak üzere yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler)" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tasarıdaki "(serbest bölgedeki müşterilere yapılan fason işler dahil)" ibaresi yerine "(serbest bölgelerdeki müşterilere yapılan fason işler de dahil olmak üzere yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler)" ibaresi kullanılarak, ifadenin daha düzgün olması önerilmektedir.

BAŞKAN - Komisyonun katılmadığı, Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 14. - 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ve vergi oranları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Mesut Özakcan.

Sayın Özakcan, buyurun efendim.

CHP GRUBU ADINA MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 904 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının 14 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği üzere, tasarının bu hükmü, 5398 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle yasalaşmış bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, son beş yıllık dönemde uygulanan istikrar programlarının temel performans kriteri olan faiz dışı fazlanın artırılması çerçevesinde, Türkiye'de vergi yükü sürekli artmıştır. Uygulanan istikrar programları öncesine göre, Türkiye'de, vergi yükü yüzde 21 oranında artarak gayri safî millî hâsılaya oran olarak yüzde 33'lere çıkmıştır. Vergi yükündeki artışa dolaylı vergi-dolaysız vergi açısından bakıldığında gelişmenin her iki vergi türü açısından da aynı yönde olmadığı görülmektedir. Dolaylı vergilerdeki artış yüzde 50'ye yakın oranda gerçekleşmiştir.

Değerli milletvekilleri, vergi yükündeki artış ve iç dağılımındaki değişme, en iyi, konsolide bütçe vergilerinde görülmektedir. 1999 yılına göre dolaysız vergilerin gayri safî millî hâsılaya oranı geldiğimiz noktada yüzde 15 oranında azalırken, dolaylı vergilerin gayri safî millî hâsılaya oranı ise yüzde 58 oranında artmış ve gayri safî millî hâsılaya oran olarak yüzde 18'e çıkmıştır. Bunun sonucunda, 1999 yılında yaklaşık yüzde 50-yüzde 50 dağılımı olan dolaylı-dolaysız vergi dağılımı, 2005 yılında yüzde 75 dolaylı, yüzde 25 dolaysız vergi şeklinde değişmiştir; yani, üç yıllık AKP İktidarı döneminde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en adaletsiz vergi sisteminin yaşandığı bir ortama sürüklenmiştir. Malî kaynak yaratma baskısıyla vergi yapısındaki bu değişim, vergilerin adaletli olma ilkesinden uzaklaşılmasına yol açmıştır. Anayasamızın 73 üncü maddesine bakıldığında, herkesin malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğunun yazılı olduğu görülecektir.

Değerli milletvekilleri, hükümetin son üç yıllık uygulamaları, anayasal bir ilke olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımından oldukça uzaktır. Bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi, dolaylı vergilerin, dünyada hiçbir ülkede olmadığı gibi, yüzde 75'lere çıkmış olmasıdır. Nitekim, sahip olduğumuz dolaylı-dolaysız vergi dağılımını OECD ülkeleriyle karşılaştırdığımızda ne kadar kötü durumda olduğumuz çok daha iyi anlaşılacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; OECD ülkelerinin çoğunluğunda dolaysız vergilerin payı dolaylı vergilerin üzerindedir. OECD ülke ortalamasına baktığımızda, dolaysız vergilerin payı yüzde 55 oranında çıkarken, dolaylı vergilerin payı ise yüzde 45 oranında çıkmıştır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi daha gelişmiş ülkelerde dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 60 oranının da üstündedir. 2005 yılı eylül ayı konsolide bütçe sonuçlarına baktığımızda, toplam vergi tahsilatının yüzde 30'unun Özel Tüketim Vergisinden elde edildiği görülmektedir; yıl sonunda bu oranın yüzde 35'e yaklaşması beklenmektedir. Sadece Özel Tüketim Vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı birçok ülkenin toplam dolaylı vergilerinin payına yakındır. Hükümetin malî kaynak baskısı nedeniyle, bu tasarı maddesinde olduğu gibi, ÖTV ve diğer dolaylı vergileri kolaycı bir şekilde artırması, ülkede vergi adaletini bozduğu gibi, vergi uygulamasının piyasadaki fiyat yapısını bozmaya başlaması nedeniyle ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini de artırmıştır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, kişi başına düşen vergi açısından 30 OECD ülkesi arasında son sıradadır. Bunun da gerçek sebebi, esas vergi vermesi gerekenlerin ödemesi gereken vergiyi ödememesi ve vergi gelirlerinin tüm yurttaşlarımızın sırtına dolaylı vergi olarak yüklenmesidir. Bu adaletsiz vergi sistemiyle ödenen vergiler tüm yurttaşlarımıza hayat pahalılığı ve yaşam zorluğu olarak geri dönmektedir. OECD'nin açıkladığı 1965-2003 yıllarını kapsayan çalışmasına göre, Türkiye, 1 111 dolarla kişi başına düşen vergi geliri açısından 30 ülke arasında sonuncu sırada olmaya devam ediyor. OECD ülkeleri içinde en yüksek kişi başına vergi toplayan ülke 24 785 dolarla Lüksemburg, ikinci sırada 20 979 dolarla Norveç, üçüncü sırada 18 929 dolarla Danimarka yer alıyor. Bu rakamlar, Almanya'da 10 509 dolar, Amerika Birleşik Devletlerinde 9 624 dolardır. Türkiye'ye baktığımızda ise, kişi başına düşen vergi gelirinin 1 111 dolarla sonuncu sırada olduğunu görüyoruz.

Açıklanan 2006 bütçesi içinde, AKP Hükümetinin, vergi adaletsizliğini gidermek gibi bir niyetinin olmadığı görülüyor. Açıklanan 2006 bütçesinde 146,5 milyar YTL'lik vergi geliri içinde en büyük tahsilat, yine, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Özel İşlem Vergisi gibi dolaylı vergilerle tüm yurttaşlarımızın sırtından karşılanacak.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının genel gerekçesinin ilk paragrafında "ülkemizde 2001 ve önceki yıllarda yaşanan krizler ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkilemiştir. Geçmişin bu olumsuz etkilerinin silinmesi için vergi alacaklarına yönelik olarak 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu uygulamaya konulmuş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir" denilmektedir.

Vergi Barışı Kanunu gündeme geldiği zaman, o yıl bütçe rakamları içinde 750 trilyon TL gelir elde edileceği gösterilmiş idi. Sayın Maliye Bakanı, bu rakamın kendileri tarafından 2,250 katrilyon TL olarak öngörüldüğünü, ancak, IMF "bu kadar olmaz, 750 trilyon TL olur" dediği için, bütçe rakamları içinde 750 trilyon TL olarak gösterdiklerini, yani, bütçe rakamlarını yazarken bile, hükümet olarak, kendi kararları ve öngörüleri doğrultusunda değil, IMF'nin talimatına uygun hareket ettiklerini açıkça beyan etmişlerdi.

Yine, Sayın Maliye Bakanımız, geçtiğimiz yıl, bütçe görüşmelerinde de, memnuniyetle ifade edeyim ki, Vergi Barışı Kanunu uygulamasından 4,7 katrilyon TL gelir elde edildi açıklamalarında bulunmuştu; yani, başarı olarak gösterilen rakam bu.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın naylonfatura kullanımı, düzenlemesi ve hayalî ihracatla anılan 1995-1998 yılları döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı Albaraka Türk, vergi affının getirdiği olanaklardan diğer şirketler gibi yararlandı. Vergi affı çıkmasaydı, Albaraka Türk'ün ödemesi gereken tutar 3,7 trilyon TL ve ödemesi gereken kaçakçılık cezası 11,1 trilyon TL idi. Buna, ayrıca, aylık yüzde 7 gecikme faizi karşılığı 15 trilyon TL de ilave eklendiğinde tutar 30 trilyon TL'ye çıkıyordu. Peki, Albaraka Türk, Vergi Barışı Yasasından yararlanarak ne ödedi; 1995-1998 yılları için toplam 1 trilyon 224 milyar TL vergi ödedi; yani, 29 trilyon kâr sağladı. Diğer bir ifadeyle, Vergi Barışı Yasasıyla Albaraka Türk, ödemesi gereken vergi ve cezanın otuzda 1'ini ödeyerek kurtulmuş oldu.

Değerli milletvekilleri, başarı olarak sunulan Vergi Barışı Yasasıyla tahsil olunan 4,7 katrilyonun 30 katı değil, 10 katı dahi tahsil edilmiş olsa, devletin uğradığı kaybı takdirlerinize sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özakcan, konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

İşte, Sayın Maliye Bakanımızın başarı diye nitelendirdiği ve başarı anlayışı bu; devleti sadece kendi şirketinden 29 trilyon TL zarara uğratmak. Tabiî, 182 000 000 dolarlık hayalî ihracat hariç.

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclise, hepinize, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özakcan.

Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan.

Sayın Özcan, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının 14 üncü maddesi üzerine Anavatan Partisi adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, hepimiz seçim bölgelerinden yeni geldik. Eğer illerimizdeki küçük ve büyük sanayi bölgelerine, serbest bölgelere, çarşıya, pazara ve köylere uğradıysanız durumu yakından görmüşsünüzdür. Esnafla konuştuğunuzda bir söylediğiniz zaman bin ah işitiyorsunuz. Küçük esnaf açılan büyük marketler karşısında rekabet edemez hale gelmiştir; bu nedenle dükkânların bir kısmı kapanmış, bir kısmının da kapanmak üzere olduğunu görmüşsünüzdür. Çoğu dükkân sahibinin kirasını veremediğini ve işçinin maaşını ödeyemez hale geldiğini görüyoruz. SSK ve Bağ-Kur primlerini yatıramadıkları için hem kendisi hem de aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamamışlardır. Primler yüksek olduğundan faiz ve vadeye boğulmuşlardır. Birkısım esnaf icrayla karşı karşıya kalmış ve dükkân sahipleriyle mahkemelik olmuştur. Hele köylere gittiğinizde köylülerin artık, ağzını bıçak açmıyor; ne ürünleri para ediyor ne de ürettikleri mallara yeteri kadar fiyat veriliyor. Hatta, çarşıya, şehre inecek dolmuş parasını bulmakta bile zorluk çektiğini söyleyen bir sürü köylü vatandaşla konuştuk ve dertleştik.

Değerli milletvekilleri, bu tablo gerçekten üzücü ve ürkütücüdür. Ramazan ayında çoğu yerde iftar çadırları açıldı. Pek çok kişi buraya gitmek istediği halde onur meselesi yaparak gitmiyor; bir kısmı da sakınarak, sıkılarak gidiyor. Hatta devlet memurlarının dahi iftar çadırlarında kuyrukta beklediklerini basında da görüyoruz, gözlerimizle de görüyoruz. Devlet memurlarının bu duruma getirilmesinde elbette ki yöneticilerimizin ve hükümetlerin büyük bir suçu vardır. Bütün bu insanlar 21 inci Yüzyılda çadırlarda iftar açıyor, hiç şüphesiz ki, kendi evlerinde aileleriyle birlikte iftarlarını açabilecek maddî duruma sahip olsalardı, daha mutlu olmazlar mıydı?!

Peki, ramazan ayı bittiğinde bu insanlar aç kalmaya devam mı edecekler?! Ramazan çadırlarında ve çöplerden ekmek kırıntıları toplayan insanların sayısı her geçen gün... Geceleri sokağa indiğinizde çöp kutularından ekmek arayan insanları görüyorsunuz.

HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - 2001'deydi o, geçti.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, AK Parti, 3 Kasım seçimlerinde halkımıza vaat ettiği tablonun tamamen tersi bir durumu yaşatıyor insanlarımıza. AK Parti, halkımıza vaat ettiği hiçbir şeyi yapmadı, yapmıyor. Dokunulmazlık konusu halen ortadadır. 3 Kasım seçimi öncesinde halka vermiş olduğunuz sözleri neden yerine getirmiyorsunuz bu dokunulmazlık konusunda?

AHMET YENİ (Samsun) - Siz bu konuştuklarınıza inanıyor musunuz!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - İnanıyoruz, inanmazsak söylemeyiz, konuşmayız. Halka karşı vermiş olduğunuz sözü lütfen yerine getirin, halkı kandırmayın.

AHMET YENİ (Samsun) - Siz o sözü CHP'de vermiştiniz, CHP'de!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Evet, CHP… Ona da geleceğim. Elbette ki, söz verenler, herkes sözünde durmalı. Cumhuriyet Halk Partisi de durmalı, AK Parti de durmalıdır diyoruz.

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - AKP… AKP…

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Evet, artık, AK Parti değil, akşamki tablodan sonra, öncelikle o oy kullanma sırasından sonra, AKP diyeceğiz. Onları şey yapmayın. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Parti gösteriyor ki, dokunulmazlık konusunda o kadar samimî değiller. Eğer, samimî olsalardı…

AHMET YENİ (Samsun) - CHP de değil!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Evet, o kadar samimî olsalardı, RTÜK konusunda ve siyasî partilerin Hazineden almış olduğu yardım konusunda ittifak yapmazlardı. Dünkü torba yasanın bazı maddelerinin geçilmesinde de gördük dokunulmazlık konusunda samimî olmadıklarını. Yerine göre ittifak yaparak, kendi aralarında anahtar liste yaparak, RTÜK'te bir paylaşım yapmışlardır.

HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - CHP mi yaptı?!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - AKP ve… O gün de karşı çıktım.

AHMET YENİ (Samsun) - O gün de CHP'deydiniz.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - CHP'deydim ve o günkü o tavırlarına karşı çıktım.

Sayın milletvekilleri, hortum keseceğiz denildi. Bırakın hortum kesmeyi, büyük kanalları yandaşlarınıza aktarmaya başladınız; büyük kanallarla, bırakın hortumları! Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı, halkımızın dişiyle tırnağıyla yaratmış olduğu tesis ve kuruluşlar, ne karşılığı olduğu belli bile olmayan bir şekilde pazarlanıyor. Bu pazarlamada usta olduğunuzu söylüyorsunuz ve övünüyorsunuz. Bu birikim alınterlerini, halkın alınterini böyle keyfî pazarlamakla olmaz.

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Hiç yakışmıyor!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Devleti yönetmek, büyük insanların işidir.

AHMET YENİ (Samsun) - Büyük işler yaptık.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Belli, görüyoruz işte.

Değerli arkadaşlar, ekonomik değerlerimizi ve ulusal zenginliklerimizi yok pahasına pazarlayan bu anlayış, halkımızın AKP İktidarına karşı güvensizliğini ve umutsuzluğunu bir daha ortaya koymuştur.

Sayın milletvekilleri, bu hükümet, halkın yararına olan vaatlerin hiçbirini yerine getirmemiş; ama, zararına olan iki şeyi yerine getirmiştir. Bunlardan birincisi, ülkenin kaynaklarını Oferlere, Dubai şeyhlerine yok pahasına pazarlamak ve bu yaptıklarını da usta pazarlayıcılık adı altında övünerek sunarak…

Bu konuları biraz araştıracak olursak, işin iki yönü vardır; birincisi…

AHMET YENİ (Samsun) - Siz de yabancı sermayeye karşı mısınız?!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Özelleştirmeye karşı değiliz; ama, halkın alınterini, doğa birikimlerimizi yok pahasına satmaya sonuna kadar karşıyız.

AHMET YENİ (Samsun) - CHP'deyken karşıydınız; şimdi de mi karşısınız?!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Galataport ihalesi, Kuşadası Limanı ihalesi ve TÜPRAŞ'ın yüzde 14,76'lık hissesinin, kamuoyundan gizleyerek İsrailli bir işadamı Sami Ofer'e satılarak bir yıldan daha kısa bir sürede vatandaşın alınteri olan 750 000 000 doları bir işadamına ne amaçla verdiniz, bilemiyoruz.

Bu yatırımcılar, neden Ürdün'e, Mısır'a, Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika'ya değil de, Libya'ya değil de Türkiye'ye geliyor; hiç düşündünüz mü?!

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Avrupa Birliğinden dolayı geliyor.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Bu yatırımları Avrupa Birliğine yaparlardı, Amerika'ya yaparlardı; çünkü, orada her şey daha garanti altındaydı.

AHMET YENİ (Samsun) - Biz de Avrupa Birliği üyesi oluyoruz.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Bizi çok sevdiklerinden mi değerli arkadaşlar; yoksa, Türkiye'de büyük bir rant elde ettiklerinden mi? Elbette ki sevdiklerinden değil; amaçları, kısa dönemde büyük paralar kazanmaktır. AKP hükümetiyle bu trafik hızlanmış ve bu durum, kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır.

Halka vermiş olduğunuz ikinci zarar, başta Cumhurbaşkanlığı makamıyla, anayasal kurumlarla, üniversite çevreleriyle, demokratik kitle örgütleriyle çatışma içine girerek toplumsal gerilim yarattınız. Bunun yanında, devlet kadrolarında büyük bir kadrolaşmaya giderek, niteliği, kariyeri, liyakati uygun olmayan kişileri devlet kadrosuna taşıyarak Türkiye Cumhuriyetinin ve kurumlarının dokusunu zedelediniz.

Sayın milletvekilleri, devleti, kadrolaşmanın, liyakatsiz kişileri yönetici konumuna getirerek onlara görev vermenizi dün yaşadık, evvelki gün Malatya'da yaşadık. Emanet edeceğimiz bu çocuklarımız… Çocuk Esirgeme yurdunda yaşanan bu trajik olay, gerçekten üzücü, bir Nazi kampından dahi farksız bir durum içerisindeydi. Bu vahşet, gözlerini yuman, tüm vatandaşlarımızı ve bizleri çok derinden sarsmıştır. İşte görüyorsunuz, Sayın Başbakanın, şu tabloyu, çocuk sevgisi tablosunu takdirle karşılıyoruz, buna itirazımız yok; ama, keşke, bunu, yurt dışındaki çocuklara… Onlar da bizim çocuklarımız, dünyanın çocukları… Ama, Malatya'daki şu vahşeti görüyor musunuz?

AHMET YENİ (Samsun) - Polemik!.. Polemik yapma!..

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Polemik değil!.. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız, bu çocuklarımıza sahip çıkamazsanız Türkiye'nin geleceğine sahip çıkamazsınız.

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Ayıp ya!..

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Bu kadar ucuz olmayın.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Ucuz olanlar, gerçekten, o çocukları sahipsiz bırakanlardır, bizler değil.

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Hiç kimsenin sahipsiz bıraktığı yok.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özcan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.

AHMET YENİ (Samsun) - Çocuklar üzerinden siyaset yapmayın.

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Özcan.

Buyurun.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekilleri, işte bu tablo görüyor ki, hükümetin beceriksizliğini görüyor.

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Ucuz politika yapmayın bu kadar.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Arkadaşlar Malatya'ya gidip birkaç tane yöneticiyi görevden almayı marifet sayıyorlar. Önemli olan o çocuklara aylarca, yıllarca mı acaba işkence yapıldı, bunun tedbirini neden önceden almadınız? Elbette ki alınması gerekirdi. Belki Türkiye'nin çok yerlerinde Çocuk Esirgeme Kurumlarında bu facialar yaşanıyordur. Teşekkür ediyoruz ki o medya temsilcilerine, kamuoyuyla bizimle paylaştı ve gerçekten, sizin çocuklara bakış açınızı bir daha göstermiş oldu.

Değerli arkadaşlar, görüyoruz ki, işçi çocuklarımız var… Bir basın mensubunun, bugün, gidip de çalışan çocukların gösterilmesine engel olunuyor. Daha çocuk yaşta işçi yaptığımız bu çocuklar, tarımda olsun, sanayide olsun, bu çocukların elinden tutmak zorundayız. (AK Parti sıralarından "madde üzerinde konuş" sesleri) Madde zaten içerisinde… Eğer, gerçekten, Türkiye ekonomisi düzelse, bu çocuklar da hepimiz de bundan mutlu oluruz. Bundan kaçacak bir şeyimiz yok…

Emeklilere diyorsunuz, emekliler bize mektup göndermişler Sayın milletvekilleri işte bu da emeklilerin…

BAŞKAN - Sayın Özcan, maddeyle ilgili konuşup da konuşmanızı tamamlar mısınız, istirham ediyorum, süreniz doldu efendim.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Bunlar, zaten, ekonomi ve insanlık şeyi…

Maddenin içerisinde Sayın Başkanım, işte, emekli, birsürü imzayla gönderiyor, perişan olduklarını söylüyorlar. Avrupa Birliğine giderken, emeklilere, işçilere, köylülere, memurlara sahip çıkalım, esnafa sahip çıkalım, sanayiciye sahip çıkalım. Biz bu amaçla diyoruz ki, hükümetin yanlışlarını yüzlerine söylemek zorundayız halktan almış olduğumuz bu yetkileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizi halk… (AK Parti sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - CHP… CHP… 

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Ben o halktan oy aldım, ben Türkiye'nin milletvekiliyim.

Bizim CHP'ye saygımız var. CHP'den neden ayrıldığımızın, gün gelir onun da hesabını şey yaparız, veririz.

AHMET YENİ (Samsun) - Oraya söyle!...

BAŞKAN - Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım lütfen.

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Sarmısak yemedik ki ağzımız koksun. Biz hürüz. Gerçekten vicdanımızla ve beynimizle hareket ediyoruz. Türk halkına olan borcumuzu ödemek için…

AHMET YENİ (Samsun) - Hiç ANAP'lı gibi konuşamadın!

HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Zaten, partileri böle böle, sağcı solcu diye böle böle ülkeyi bu duruma, artık içinden çıkılamaz duruma getirdiniz, onlarla övünmeyin.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan.

Şahsı adına Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu...

Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali?..

Buyurun Sayın Sali.

ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 904 sıra sayılı yasa tasarısının 14 üncü maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Madde, 5398 sayılı Yasayla yasalaşıp yürürlüğe girdiğinden değiştirilmesi veya çekilmesi gerekmektedir. Onun için de içeriğini tartışmaya gerek olmadığı kanaatindeyim.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sali.

Sayın Özakcan?.. Yok.

Şahsı adına konuşmalar tamamlanmıştır.

Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

Buyurun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Abdulkadir Kart

Alaettin Güven

 

Hatay

Rize

Kütahya

 

Özkan Öksüz

Aydın Dumanoğlu

Hamza Albayrak

 

Konya

Trabzon

Amasya

 

Madde 14. - 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

a) (I) sayılı listesinin (A) cetveline, 3824.90.99.90.58 G.T.İ.P. numaralı mal, vergi tutarı ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde eklenmiştir.

(1) Sayılı Cetvel

G.T.İ.P. No.                        Mal İsmi                        Vergi Tutarı (YTL)                        Birimi

3824.90.99.90.58                        Diğerleri                        0,6498                    Litre

                                         (Yalnız Biodizel)

b) 3 üncü maddesinin sonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

"(I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup, işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 904 sıra sayılı tasarının 14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

M. Akif Hamzaçebi

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mesut Özakcan

 

Trabzon

İstanbul

Aydın

 

Bülent Baratalı

A. Kemal Deveciler

Osman Kaptan

 

İzmir

Balıkesir

Antalya

 

 

Mustafa Özyürek

 

 

 

Mersin

 

 

"Madde 14- 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ve vergi oranları ekli tabloda gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tasarıda yer alan "ekli (I) sayılı cetvel" ifadesi yanlış anlamalara neden olabileceğinden önerge ile bunun düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                        Sadullah Ergin (Hatay) ve arkadaşları

Madde 14.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

a) (I) sayılı listesinin (A) cetveline, 3824.90.99.90.58 G.T.İ.P. numaralı mal, vergi tutarı ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde eklenmiştir.

(1) Sayılı Cetvel

G.T.İ.P. No.                        Mal İsmi                        Vergi Tutarı (YTL)                        Birimi

3824.90.99.90.58                        Diğerleri                        0,6498                    Litre

                                         (Yalnız Biodizel)

b) 3 üncü maddesinin sonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

"(I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe :

(a) bendinde yapılan düzenleme ile doğrudan veya başka bir akaryakıta karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilen 3824.90.99.90.58 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda belirtilen "biodizel" (biyodizel) isimli malın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetveline dahil edilerek vergilendirilmesi ve bu vergilendirme ile akaryakıt sektöründe oluşabilecek haksız rekabetin veya talep kayması nedeniyle bütçe gelirlerinde ortaya çıkabilecek azalmanın engellenmesi amaçlanmaktadır.

(b) bendinde yapılan düzenlemede ise standart dışı malların Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından vergisiz satışı yoluyla ekonomiye yeniden kazandırılması teşvik edilmektedir. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının TASİŞ tarafından satışı malların standart dışı, bozuk veya kalitesiz olması nedeniyle istenilen süre ve fiyatlarda gerçekleştirilememektedir. Ayrıca depolama sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle satışların kısa sürede gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Tüm bu sorunların aşılabilmesi amacıyla, standart dışı malların TASİŞ tarafından yalnızca rafinerilere satışında vergiyi doğuran olay bir sonraki safhaya kaydırılmakta ve böylelikle TASİŞ tarafından satılan bu malların alımı özendirilerek anılan malların ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının 14 üncü maddesinin oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır; önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 904 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinin oylamasının açıkoylama şeklinde yapılmasını arz ederiz.

BAŞKAN - İbrahim Hakkı Birlik?.. Burada.

Nükhet Hotar Göksel?.. Burada.

Mehmet Tekelioğlu?.. Burada.

Fahri Çakır?.. Burada.

Alaettin Güven?.. Burada.

Müfit Yetkin?.. Burada.

Mustafa Nuri Akbulut?.. Burada.

Ali Osman Sali?.. Burada.

İsmail Özgün?.. Burada.

Tevhit Karakaya?.. Burada.

İlyas Arslan?.. Burada.

Şükrü Ünal?.. Burada.

Hamit Taşcı?.. Burada.

Yahya Baş?.. Burada.

Sadullah Ergin?.. Burada.

İrfan Gündüz?..

SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Tekabbül ediyorum.

BAŞKAN - Sabri Varan tekabbül ediyor.

Zülfü Demirbağ?.. Burada.

Ekrem Erdem?.. Burada.

Recep Koral?.. Burada.

Yüksel Çavuşoğlu?.. Burada.

Fahri Keskin?.. Burada.

Sayın milletvekilleri, açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, açıkoylama elektronik cihazla yapılacaktır.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 14 üncü maddeyi kabul edilen önerge istikametinde oylayacağım.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 904 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinin, kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan açıkoylama sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı                                 : 308

Kabul                                : 297

Ret:                                : 11 (x)

Böylece, 14 üncü madde kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 20 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.41

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.27

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum:

V.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No.: 168            Tarihi: 28.10.2005

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasında yer alan 1004 sıra sayılı anayasa değişiklik teklifinin bu kısmın 30 uncu sırasına alınması, bugünkü birleşimde 31 inci sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

 

 

 

Bülent Arınç

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

 

Başkanı

 

Salih Kapusuz

Haluk Koç

Süleyman Sarıbaş

 

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

Anavatan Partisi Grubu

 

 

 

Başkanvekili

 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki çalışma programı içerisinde, çalışma şekliyle ilgili huzurlarımıza gelen üçüncü Danışma Kurulu önerisi. Bir hafta içerisinde, çalışılan dört gün için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde nelerin konuşulacağıyla ilgili üçüncü kez bir Danışma Kurulu önerisi önümüze geliyor.

Değerli milletvekilleri, ben, dün, Danışma Kurulu önerisi aleyhinde yine konuşmuş ve büyük bir ihtimalle dünkü Danışma Kurulu önerisi tam hayata geçirilmeden yeni bir Danışma Kurulu önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geleceğini ifade etmiştim. Bu konuşmamın üzerinden daha 24 saat geçti, yeni bir Danışma Kurulu önerisi…

Değerli milletvekilleri, ben, şimdi, buradan bütün milletvekillerimize sormak istiyorum. İki günden beri, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkini ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasıyla İlgisi Kanun Tasarısı üzerinde iki gündür görüşüyoruz. Dün akşam milletvekilleri olarak saat 01.30'da Meclisten ayrıldık. Ama, şimdi öğreniyoruz ki, iki günden beri görüşmüş olduğumuz bu kanun tasarısı, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden geri çekiliyor değerli milletvekilleri.

Ben, şimdi, sizlere soruyorum; hanginizin haberi var bu geri çekilmeden? Hiç kimsenin haberi yok değerli milletvekilleri. Biraz önce, bazı grup başkanvekilleri bir araya geldiler ve bu kanun tasarısını geri çektiler. Bu kanun tasarısının daha tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, aynı öneriyi ben getirmiştim. Geliniz, bu kanun tasarısını geriye çekin, bunun üzerinde bir uzlaşma sağlansın, üzerinde tartışma konusu olan bazı maddelerde ortak uzlaşma sağlansın ve bu kanun tasarısı ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelsin diye teklifte bulundum. Ancak, o gün, o teklifime, bazı milletvekilleri oradan gülerek itiraz etmişlerdi; ama, bugün gelinen noktada, benim bu konuda ne kadar haklı olduğum bir kez daha ortaya çıktı değerli milletvekilleri.

Değerli milletvekilleri, ben, o kanun tasarısıyla ilgili olarak şunları da söylemiştim; o kanun tasarısı, 23 adet kanunda değişiklik yapan bir kanun tasarısıydı ve bunun üzerinde milletvekillerinin yeterli bir çalışma zamanı bulamadığını söylemiştim. Siz, 23 adet kanunu masanın üzerine koyacaksınız, onun karşılığında kanun tasarısında değişen maddeleri bulacaksınız, tek tek karşılaştıracaksınız ve üzerinde bir çalışma yaparak, Mecliste katkı yapacaksınız. Bunun teorik olarak kolay olmadığını, mümkün olmadığını çok açık ve net ifadelerle dile getirmiştim. Ancak, o gün itiraz edenler, o gün karşı çıkanlar, bugün tasarının tümünü geri çekerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki günden beri yapmış olduğu bütün çalışmaların boşa gitmesine sebebiyet veren bir uygulama içerisine girmişlerdir. Öyleyse dün akşam saat 24.00'te o önergeyi vererek Meclisi meşgul etmeye ve burada da bir hayli tartışmaya sebebiyet vermenin ne anlamı vardı?! Gece saat 24.00'te o önerge hangi maksatlarla buraya getirilmişti?! Biliyorsunuz, o önerge daha önce Belediye Kanununda da bir şekilde yer almış; ancak, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından o madde bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmişti. Buraya gelin çıkın ve "bizim dün akşam vermiş olduğumuz önerge şu şu şu isimleri ihtiva eden ve onları bir şekilde kurtarmaya yönelik olan bir önergedir" deyin, açıklayın, biz de bilelim bu önergeyi kimin için, kimler için veriyorsunuz, kimleri kurtarmak için veriyorsunuz. Ve bu önerge burada oylanırken, süre dolmuş olmasına rağmen, o önergeyi buradan geçirip kanunlaştırıp birilerini kurtarmak için, 10 dakika sonra 1 oyu getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilinin önüne koyuyorsunuz. Demek ki, bunlar değmiyormuş, bunların yapılmaması lazımmış. Bunların yapılmaması lazım geldiği, işte şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelen yeni bir Danışma Kurulu önerisiyle ortaya çıktı.

Ben yine iki gün önce burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının çok ciddî yapılması lazım geldiğini söyledim, kanun yapmak ciddî iştir dedim. Onun üzerine bir grup başkanvekili gelip burada, benim şahsımla da ilgili bazı ifadeleri kullanarak, benim o sözlerimi nakz etme ihtiyacını hissetmişti. Ancak, bugün tekrar ediyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun yapma işi ciddî bir iştir. Bizim bu şekilde çalışmalarımızı ciddîyetle yapmamız lazım geldiği, kanunların ciddî bir şekilde ele alınması lazım geldiği, komisyonlarda çok iyi tartışılması lazım geldiği ve buradan alelacele kanunların geçirilmemesi lazım geldiği şeklinde 70 000 000 insanın kanaati var; ancak, bizlerin, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerinin iradesinin üzerine de ipotek koyarak ve hele hele "temel yasa" kavramı esprisi içerisinde milletvekillerinin sesini kısarak, buradan kanun geçirmenin ne kadar yanlış olduğu, ne kadar hatalı olduğu, yine, çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Ben hep söylüyorum; bugüne kadar 41 adet kanun Sayın Cumhurbaşkanından geri döndü. Niye geri döndü; onların geri döneceğiyle ilgili gelip burada ben de konuştum, muhalefet partisi milletvekilleri de konuştular; ancak, her konuşmamızdan sonra salondan "Sayın Cumhurbaşkanının bu kanunu bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndereceğini nereden biliyorsun, Sayın Cumhurbaşkanından bir bilgi mi aldın" şeklinde itirazlar oluyordu. Elbette, böyle hızlı bir tempoyla çalışacağız diye, alelacele kanunları buradan geçirirseniz, çok büyük yanlışlık yaparsınız.

Ben şimdi soruyorum; bugün geri çekilen kanun tasarısının içerisinde -İktidar Partisi milletvekilleri, grup başkanvekilleri de ifade ettiler- memleketimizin, milletimizin menfaatına olan çok maddeler vardı; onu, gelip burada ben de söyledim. Ne oldu şimdi; o, milletimizin, memleketimizin menfaatına olduğunu iddia ettiğimiz o maddeler ne olacak değerli milletvekilleri?!

AHMET YENİ (Samsun) - Çıkarılacak, çıkarılacak…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne zaman çıkarılacak Sayın Milletvekili? Yani, "çıkarılacak" şeklinde bir ifadeyle, bugün bu yapılan bu vahim hatayı geçiştiremezsiniz Sayın Milletvekilim.

Hurda araçlarla ilgili binlerce insan bekliyordu, yurtdışına çıkış yasağıyla ilgili binlerce insan mağdurdu ve yurt dışında eğitim ve öğretimle ilgili borçlarını ödeyemeyen binlerce öğrenci bu kanunun çıkmasını dört gözle bekliyordu ve aldığımız bir habere göre de, çok uzun süre gündeme gelmemek üzere bu kanun tasarısı geri çekiliyor. Neyin karşılığı sayın milletvekilleri? Neyin karşılığı; 23.00'te oylanacak olan anayasa değişiklikleri karşılığı.

O zaman, bu anayasa değişikliğiyle ilgili teklifi zamanında verseydiniz sayın milletvekilleri. Eğer o değişiklik teklifi zamanında verilmiş olsaydı, hiçbir problem olmadan o anayasa değişikliği buradan geçecekti. Dün Anavatan Partisi Grup Başkanvekili de geldi burada ifade buyurdular "eksiğiniz varsa Anayasada, geliniz, Anavatan Partisi olarak biz destekleyelim, eksiğinizi tamamlayalım" dedi "çekmeyin bunu, anayasa değişikliği teklifini bizim oylarımızla Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirelim" dedi; Anavatan Partisi Grup Başkanvekili burada kendisi. Bunu da reddettiniz; ama, bugün yeni bir anlaşmayla sadece Anayasayla ilgili değişiklik tekliflerini buradan geçirebilmek maksadıyla, milletvekillerinin kırksekiz saatten beri yapmış oldukları o gayretli çalışmaları da boşa çıkararak, emeklerinizi zayi ederek, hakkınızı alarak elinizden, bugün bu grup önerisi huzurlarımıza getirilmiş bulunuyor.

Ben tekrar ediyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun yapmak işi ciddî bir iştir. Grup önerilerinin doğru bir şekilde, hayata geçirilecek şekilde verilmesi ciddî bir iştir. Eğer bu işleri ciddî bir şekilde yapamıyorsak, işte bugün karşımıza çıkan manzarayla karşılaşmış bulunuyoruz.

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, grup önerisinin aleyhinde olduğumu ifade ediyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, bir sürçü lisan oldu galiba. Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde oluyorsunuz.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Evet.

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin lehinde, Malatya Milletvekili ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Süleyman Sarıbaş; buyurun.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Burada iki günden beri trajikomik bir olay yaşanıyor. Yani, mevcut iktidarın, milletin mazlumlarına söz verdiği, haksız uygulamaları kaldıracağına dair seçim öncesi sözlerini içeren, düzenleyen bir tasarısı iki gündür geceyarılarına kadar hiç anlamsız bir şekilde konuşuldu durdu.

Bir anayasa değişikliği önerisi vardı; biz bu kürsüde de söyledik; bunun getiriliş şekli Anayasanın 95 inci maddesine aykırıydı; ama, milletin lehine olduğunu söyledik. Niye milletin lehine olduğunu söyledik; çünkü, çağdaş anayasa düzenlemelerinin, artık, üç yıllık perspektifle değerlendirilmesinin ileri bir bütçe anlamında olduğunu, buna katkı sağlanması gerektiğini, ancak, usul olarak Yüce Meclisin huzuruna 95 inci maddeye aykırı olarak geldiğini düşünerek, bunu çekin, 95 inci maddeye uygun hale getirin, biz bunu açıktan destekleyelim; çünkü, bu, milletin hayrına dedik.

Ancak, biz, yok sayıldık, muhatap alınmadık; çünkü, geçmişten beri çok daha iyi ortaklık kurduğunuz bir Anamuhalefet Partisi vardı; ne kadar ana, ne kadar muhalefet, milletin huzurundan kaçmıyor.

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - Sen de düne kadar oradaydın…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sonuçta, biraz önce görüştüğümüz 904 sıra sayılı, hükümet tarafından tekrar komisyona çekilen ve mazlum akademisyenlerimizin dün Sayın Bakanın ifadesiyle milyonlarca insanın mağduriyetini ortadan kaldıran, yani, seçim meydanlarında "iktidara geldiğimiz zaman, bu mazlum ve mağdur insanların haklarını iade edeceğiz" anlamındaki sözün tam karşılığı olan, bizim de gönülden desteklediğimiz bir tasarı, bir anlaşma masasında, Anayasaya "evet" oyu karşılığında, bir anlaşma masasında, bu mazlum ve masum milletin hakları teslim edildi. Bu böyle olmamalıydı. Yani, bir başkasının hakkı üzerinden yapılan pazarlık, çirkin bir pazarlıktır. Bir başkasının hakkından vazgeçerek, onun hakkını masada bırakarak, o kulun hakkını vermeyerek, âdeta, kul hakkı yenilmiştir. Bu kul hakkını yiyenlerin, bu mazlum insanların hakkını vermeyenlerin hesabını geçmiş hükümetler verdi...

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Allah çarpar…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ... bu hükümet de verecek arkadaşlar.

Şimdi, bu Danışma Kurulu önerisini niye imzaladım; imzalamayabilirdim. Ben imzalamasaydım, bu görüşmeler devam edemezdi; çünkü, gündem başladıktan sonra grup önerisi gelmezdi, yarın da tatil olurdu; bir grup önerisi de olamayacağı için, bu Anayasa oylaması da yapılmazdı.

Haa, niye imzaladım; bu çirkin anlaşmayı millet görsün, bu televizyonlarda izlensin, bu mazlum insanların haklarının masa başında nasıl muhalefete teslim edildiğini görsün diye imzaladım; en azından, uluslararası sözleşmeler konuşulurken bu millete bunları ifade edelim, anlatalım diye imzaladım. Niye imzaladım; bir haftalık, on günlük grupla, Anamuhalefet ve İktidarın ahlâkdışı anlaşmalarına set çekmeyeyim… (CHP sıralarından gürültüler)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne münasebet?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - …o anlaşmaları göreyim diye imzaladım.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne demek?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bunun için imzaladım.

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - Senin orada konuşman bile hata! Oradan seçilip, buradan konuşuyorsun!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, siz de çıkar burada konuşursunuz.

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Başka partiden seçildin; şimdi kimin adına konuşuyorsun?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ne vardı; 28 Şubat mağduru olan 1 000 üniversite akademisyeninin haklarının iadesi vardı. Ne vardı; milyonlarca insanın şu veya bu suçtan mağduriyetleri vardı; yani, mahzun insanların, mazlum insanların hakları vardı. Cumhuriyet Halk Partisinin direnmesi karşısında bu hakları iade ettiniz, masada bıraktınız.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İmzalamasaydın!

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - Kim dedi sana imzala diye?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, diyorum ki, acaba 3 Kasımdan evvel, millete şunu taahhüt etseydiniz: "Ey millet, bizi iktidara getirin; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin 'evet' demediği hiçbir şeyi de yapmayacağız" deseydiniz, millet, iktidarın asıl sahiplerine oy verirdi.

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - İçeride de "imzalamayacağım" deseydin o zaman, niye takıyye yaptın?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bugün, iktidarın asıl sahibi burada Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Şimdi, bu pazarlıklar bunu gösteriyor; her şeyde anlaştınız, iktidarcılık oynuyorsunuz; gün oluyor bu kürsülerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, gün oluyor bu kürsülerde AK Parti iktidar oluyor. Bari, müşterek iktidar olun! Dün, bu iktidarın adını söyledim; bu iktidar, 28 Şubatın haksız uygulamalarına karşı hiçbir düzenlemeyi yapamamış, hiçbir hakkı iade edememiştir.

MUHARREM İNCE (Yalova) - ANAP 28 Şubatı desteklemedi mi?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Niye edememiştir; çünkü; Cumhuriyet Halk Partisiyle koalisyon iktidarıdır bu iktidar da ondan edememiştir.

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - 28 Şubatı ANAP desteklemedi mi?!..

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, bu millete ne sözler verdik; dedik ki: Gelirsek, bu YÖK'ü kaldıracağız dedik. Bir tasarı hazırlandı, tam Meclise gelecekti, İstanbul'da, balık lokantalarında, bu tasarı, milletin desteğini alan, kamuoyunun desteğini alan bu tasarı, mazlum öğrencilerin hakkını iade eden bu tasarı, masada terk edildi, bırakıldı.

HASAN ANĞI (Konya) - Danışma Kurulu önerisi konuşuluyor. Ne anlatıyor?..

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ne adına; Anayasanın 76 ncı maddesinin düzenlenmesi adına. Bugün, üniversite akademisyenlerinin hakkı iade edilecekti; bu hak da, masada bırakıldı. Ne adına; mevcut anayasa değişikliği teklifi adına. Daha ne kadar bu milletin hakkını vermeyeceksiniz?!. Bu son olsun diyorum, bu son olsun... Lütfen, şu milletin hayrına olan anayasa değişikliklerini, lütfen, şu millete 3 Kasım öncesi kürsülerde bangır bangır bağırdığınız, milletin hayrına olan anayasa değişikliklerini, bir an önce, bu milletin huzuruna getirin.

Bakın, açık olarak, Anavatan Partisi olarak, açıktan destek vereceğimizi söylüyoruz. Getirin şu YÖK'ü, çağdaş bir anlayışa katılalım. Arkadaşım "hayır istemiyoruz" falan diyor; istemezsiniz, doğru; çünkü, çok güzel bir ortağınız var, hayırlı uğurlu olsun, millete hayırlı olsun.

Şimdi, diyor ki Mevlana; "kurdun kuzuyu yiyeceğine kimse şaşırmamalı; ama, bu kuzu kurda niye bu kadar âşık" diyor Mevlana bir sözünde. Bu CHP'ye niye bu kadar âşıksınız, niye bu kadar sevdalısınız?! Bu millet sevdalı değil, bu milletin hiçbir sevdası yok ona.

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Düşman mı olalım?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Peki, siz niye sevdalandınız da, onun sözünün dışında tek sözünüz yok. O yapın derse yapıyorsunuz, yapmayın derse yapmıyorsunuz. Şimdi, tabiî, itiraz edersiniz, laf atarsınız; ama, vicdanlarınız bu değil. Bakın, size oy veren insanların vicdanı da bu değil. (AK Parti sıralarından gürültüler) Size oy veren insanlar ne için verdiler; 3 Kasım öncesinin çökük düzenini, 3 Kasım öncesinin kahrolası düzenini, 3 Kasım öncesinin fakiri zengine boğduran, haklıyı haksıza boğduran düzeni değiştirin, bu düzen değişsin, bu düzeni Allah adına değiştirin diye size oy verdi. Ne değişti?!.

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - 3 Kasım öncesi ANAP iktidardaydı…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ne değişti, değişen ne oldu?!.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - 3 Kasım öncesi Anavatan iktidardaydı…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bugün üniversitelerin kapısından başörtülü kızlarımız girebiliyor mu?! Bugün üniversitelerinden, hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir bilgi ve belge olmadan atılan masum akademisyenlerimiz üniversitelerde ders vermeye devam edebiliyor mu?! Bugün ne oluyor?! Yani, Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk seçebiliyor mu; getirebildiniz mi böyle bir öneriyi, böyle bir tasarıyı, bu kadar büyük bir çoğunlukla?! Bunları yapamadınız.

Neyi yaptınız; köylünün mü durumunu düzelttiniz, esnafın mı durumunu düzelttiniz?! Dün Sayın Bakan açık açık söyledi, geçenlerde; efendim, esnafa 1 katrilyon lira kredi desteği olmuşlar. Peki, faizciye ne kadar kredi desteği oldunuz, bırakın krediyi, rant desteği oldunuz; 60 katrilyon lira rant desteği oldunuz! 60 katrilyon lira!.. Yani, rantçıya, faizciye 60 katrilyon rant desteği verirken, esnafa verdiğiniz 1 katrilyon liralık faizli parayı, bu milletin huzuruna, bu milletin kürsüsüne çıkıp ifade etmeyi, bir hükümet etme anlayışı, bir ülke yönetme anlayışı olarak mı izah ediyorsunuz?! Böyle bir şey yok arkadaşlar.

ASIM AYKAN (Trabzon) - Bu borçlar sizin borçlarınız!.. Sizin faiz borçlarınız!..

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, iki seneniz var, normal zamanında olursa iki seneniz var. Oturun, şu millete ne söz verdinizse tek tek yazın; Anayasa değişikliği gerektiriyorsa Anayasa değişikliği, kanun değişikliği gerektiriyorsa kanun değişikliği, milletin hayrına yapacağınız her şeyde size destek olalım. Yapıcı muhalefet bu. İşte, yapıcı muhalefetin özelliğidir bu imza. İsteseydim tıkardım bu Meclisi, bu Anayasa, bu kanunlar oylanamazdı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, konuşmanızı tamamlayınız.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Evet Sayın Başkan, bitiriyorum.

Yani, bu millet bu fotoğrafı her zaman gördü. Bu millete bu fotoğrafı bir daha göstermeyiniz diye sizi iktidar etti. Eğer siz, sizden öncekilerin iktidarı gibi iktidarlık yaparsanız, sizin akıbetiniz de onlardan farklı olmayacak!

ASIM AYKAN (Trabzon) - Siz kendi akıbetinize bakın.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bu bizi üzer; sizin adınıza üzmez; ama, millete verilen sözlerin yerine gelmediği anlamında bizi üzer. Fakir fukara milletin, artık bu kadar hakkını yemeye, hukukunu yemeye, haksızlığa uğramış, hukuksuzluğa uğramış, adaleti elinden alınmış, kimsesiz insanların hakkını, hukukunu yemeye veya onların hak ve hukukunu iade etmeye, iadei itibar etmeye söz verdiniz; lütfen, yapın; lütfen, yapın.

Değerli arkadaşlar, bu böyle gitmeyecek, anlaşıldı. Sizin bunları yapmaya niyetiniz yok, seslerden onu anlıyorum. Millet bunları görsün diye söylüyorum. Millet zaten bunları üç yıldır gördü, yapmayacağınızı zaten anladı da, ben son bir kez daha milletin vekili olarak uyarıyorum. Lütfen, bunları yazın ve bu kürsüye getirin. Getirin bu Anayasa değişikliklerini, YÖK'ü kaldıralım, Cumhurbaşkanını cumhur seçsin, halk seçsin.

58 inci hükümetin de, 59 uncu hükümetin de programında var: Yeni bir anayasa yapacağız, sivil bir anayasa… Bravo; ayakta alkışlıyorum. Yaptınız mı?! Var mı böyle bir şey?!

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Alkışlayacak çok iş yaptık.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Başbakan talimat veriyor: "CHP ile anlaşmadığınız hiçbir şeyi Meclise getirmeyin."

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Kavga mı edelim?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - O zaman millete söyleseydiniz "biz CHP ile anlaşmadan hiçbir şeyi getirmeyeceğiz" deseydiniz. Onun için mi verdi bu çoğunluğu size bu millet?! Ne diyeyim yani!.. Ben şimdi bu milletin huzurunda şu halinize bakıp ne söyleyeyim!

Saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Millet sana gönül koyuyor AK Partiden gittin diye.

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin lehinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - AK Partiden seçildin, başka yere geçtin diye sana gönül koyan çok, Sayın Sarıbaş.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Abla, saygılar sunarım, ne söylesen başım üzerine.

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan…

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sen kendi sosyal çevrene bak.

HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Başkan, başlayayım mı?..

BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç.

Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim.

HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman bu kürsüye, grup önerilerinin, lehinde ya da aleyhinde konuşmak için çıkıyorum; zaman zaman da, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ya da şahsım adına ya da önergeler üzerinde gerekçe açıklamak için söz alıyorum ve burada, belli bir üslubu koruyarak, lehte, aleyhte, o gün, o noktada savunduğum düşünceleri, belli bir üslubu aşmadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum; fakat, zaman zaman, bu üslubun, bazı konuşmacı arkadaşlar tarafından, kişileri değil, ama, kurumsal kimlikleri aşındıracak derecede dikkatsiz bir üslupla konuşulduğuna, dile getirildiğine de tanık oluyorum.

Değerli arkadaşlarım, siyasetin tanımını yapmıştım, ben, bir kere daha ifade etmek istiyorum. Siyaseti, belki üç temel başlıkta tanımlayabiliriz demiştim.

Bunlardan bir tanesi, siyaset, belli bir düşünce etrafında, belli bir düşünce ekseninde, odağında dik durma, ilkeli durma sanatıdır; bu bir. Buna uyup uymayanlar kendi durumlarını değerlendirebilirler.

İkincisi, siyaset, gündeme gelen konular etrafında asgarîden bir uzlaşma arama, bir mutabakat arama ve ülke yararına bir sonuç çıkarma sanatıdır da.

Üçüncüsü, gerçekleri çarpıtmama sanatıdır. Dün, bir başka arkadaşımın konuşması üzerine de bu ek açıklamayı yapmıştım.

Başka ana başlıklar da bulunabilir siyasetin tanımlanması için; ama, ilk madde çok önemli. İlk madde gerçekten çok önemli; bir düşünce, ilke etrafında dik durma; yani, bir gecede hidayete ererek farklı düşüncelerin etrafında buluşmama sanatıdır diyebiliriz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Buradan, çok kişi bir nasip çıkarır diye düşünüyorum.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Milletvekilleri dama taşı mı?

HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ikide bir, buraya çıkan arkadaşlarımız, şimdi konuşma yapan Sayın Sarıbaş -benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok değerli bir arkadaşım, sizler gibi, hiç kimseyi ayırt etmiyorum bu sözlerim içerisinde, ama- ikide bir, bir koalisyon, bir çirkin pazarlık, bir ahlakdışı ilişki tarzında suçlamalarda bulundu.

Değerli arkadaşlarım, demin de söyledik; siyaset, ülke çıkarlarının gerektirdiği noktada da, herkesin kendi düşüncesinden belli bir pay geriye giderek ortak bir noktada buluşmaktır dedik. Şimdi geldiğimiz nokta böyle bir süreci karşımıza çıkarıyor. Nedir durum, nedir bu pazarlık dediğiniz süreç, nedir bu uzlaşma dediğiniz süreç; böyle bir kavramı bir defa açalım. Nedir; bir anayasa değişikliği yapılacak. Bu anayasa değişikliği, teknik anlamda bir anayasa değişikliği. Teknik anlamda bir anayasa değişikliği yapılırken, Kamu Malî Kontrol Yasasıyla ilgili bazı değişikliklerin de gündeme getirilmesi talebimiz, Sayıştay denetimine, bazı açıklıkların giderilmesine dönük taleplerimiz, bütçe oylamalarında farklı birtakım yöntemlerin kaldırılmasına dönük taleplerimiz; bunlar komisyonda değerlendirildi. Henüz Plan ve Bütçe Komisyonuna belki katılamadığınız için, o süreçleri bilmiyorsunuz. Orada, teknokrat kökenli arkadaşlarımız, olayın bu boyutunu değerlendirdiler.

Her olayın bir teknik yönü vardır, bir de siyaset penceresi yönü vardır. Teknik penceresinde, teknik ağırlığı ağırlıklı olan arkadaşlarımız, o konuyla ilgili görüşlerini ifade ederler ve siyaset noktasında sorumluluğu olan kişiler de, genellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, o siyasî kurumların grup başkanvekilleri bunun temsilini yapar, onlar da siyaset penceresinden bu teknik açıklamaları siyasetle bütünleştirirler.

Bir noktaya gelinmiştir. Bu gelinen noktada, torba yasa dediğimiz o ucube yasanın -eleştirilerimiz sürüyor, bir uzlaşma yok- bu ucube yasanın birçok milletvekilini -siyasî parti ayırt etmeden söylüyorum- rahatsız eden, vicdanen rahatsız eden bazı uygulamalarının geri çekilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Çok doğaldır bu talep ve bu talep karşılandı.

Ondan sonrasında, 7 nci maddeyle ilgili, bakın 7 nci maddeyle ilgili sürekli bir mağduriyet siyaseti yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, ben sizinle paylaşmak istiyorum; niye 12 Eylülü unutuyorsunuz?! Mağduriyet sadece bundan altı yıl önce yaşanan bir süreçle mi ilgilidir? 12 Eylül faşizminin, bu ülkede binlerce ocak söndürdüğünü, binlerce insanı işinden ettiğini, binlerce insanın seçme seçilme hakkını ortadan kaldırdığını ve 10'dan fazla gencin, yetersiz hukuk süreci sonunda darağacına gittiğini ne çabuk unuttunuz?! (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) Mağduriyet sadece 28 Şubatla mı sınırlıdır; 12 Eylül mağduriyetleri nerede?! Niye bunları dile getirmiyoruz?! Her konuda çifte standarttan vazgeçmek zorundayız. Belli bir konuda siyaset yapmak istiyorsanız, yanılıyorsunuz.

Türkiye, bütün bunları aşacaktır; Türkiye, bütün bunları aşmak zorundadır; Türkiye, çağdaş ülkeler düzeyine, bütün bunları aşarak gelecektir. Bu noktada, mutlaka, uzlaşmalar da olacaktır, farklılıklar da olacaktır; ama, ülke çıkarını birleştiren noktalarda, bu uzlaşma gerçekleştirilecektir.

Değerli arkadaşlarım, sizler söylüyorsunuz, bizler söylüyoruz; değerli arkadaşlarım bu sıralarda otururken, dün akşam da söyledim; biz, ülke yararına görmediğimiz noktalarda, kendi siyasî düşüncemizle uyuşmayan noktalarda, bazen sert, bazen yumuşak, günün ortamına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde muhalefet görevimizi eksiksiz sürdürürken, belki sizlerle de mücadele ediyorduk orada. Bu sıralarda oturuyordunuz, değerli arkadaşlarım. Yani, şimdi, bugün bir noktaya geldik diye, tamamen, üç yıldır Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği siyasî muhalefet mücadelesini gözardı etmenin hakkaniyete sığan bir yanı var mı?!

Değerli arkadaşlarım, Sayın Abuşoğlu dün söylediler; düşünürken söyledikleriniz sizi bağlar, düşündüklerinizi dilinize aktarırken çıkacak cümleler sizi bağlar. Onun için, ille de burada, belli bir süre içerisinde bir muhalefet görevinin belli bir noktasını yaparken, söylediklerimize de çok özen göstermek zorundayız, çok dikkat göstermek zorundayız.

Cumhuriyet Halk Partisi ilkeli bir siyasî partidir, ilkeli bir siyasî kurumdur; Türkiye'nin dününde de vardı, bugününde de var, yarınında da olacaktır; ama, bir gün olan, bir gün olmayan siyasî partilerle Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet ya da iktidar uygulamalarını karşılaştırmak kimsenin haddine değildir. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, pazarlık konusundan bahsedildi. "Pazarlık" çirkin bir kelime.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yapmadınız mı?! Başbakan yardımcısı gitti taa Köşke kadar.

HALUK KOÇ (Devamla) - "Pazarlık" çirkin bir kelime. Siyasette, uzlaşma dediğimiz bir olay var, ülke yararına.

Bakın, kendi ifadeleridir. Sevdiğimi çok söyledim Sayın Sarıbaş'ı, hâlâ aynı duygular içindeyim, bundan sonra da öyle olacağım; ama, şu "eğer bize gelseydiniz, bizle çok kolay anlaşırdınız..." Yani, bir uzlaşma bizle yapabilirdiniz demeye getiriyor, pazarlığı niye bizle yapmadınıza getiriyor. Ortada pazarlık yoktur. Ülkenin bir bütçeye ihtiyacı vardır; bu bütçe de, üç yıllık şeffaf bir malî yönetimi gerektiren bir bütçedir. Teknik aksamıyla bu anayasa değişiklikleri yerine getirilecektir. Bu arada, 150-154 kişilik bir anamuhalefet grubunun 355 kişilik bir iktidar grubuna karşı olan siyasal azınlığını, sayısal azınlığını düşünürseniz, görüşülmekte olan torba yasada bizim siyasî ilkelerimize uymayan bazı noktalarda geri adım atmanız için de biz sizi zorladık. Bunda da sizin grup başkanvekili arkadaşlarınızın hiçbir suçu yok, hiçbir gereği yok ve uzlaşma bu şekilde olur, ortak bir noktaya varma bu şekilde olur.

Gelinen nokta, olumlu bir noktadır. Ben, buraya çıkan arkadaşlarımızın, belli düşüncelerini ifade ederken söyledikleri sözlerin önünün arkasının nereye gittiğini çok iyi hesap etmelerini diliyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Fatsa, lehte, aleyhte?..

EYÜP FATSA (Ordu) - Lehte, Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lehte konuşmalar tamamlandı.

Evet, sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır.

Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.01

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 21.05

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER:Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

904 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 4 üncü sıraya alınan, 3.7.2005 tarihli ve 5394 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

5.- 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1070) (S. Sayısı: 999)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

5 inci sıraya alınan Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız.

6.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

6 ncı sıraya alınan Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

7.- Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) (S. Sayısı: 922)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

7 nci sıraya alınan Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

8.- Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 797 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

GIDA VE TARIM İÇİN BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ULUSLARARASI ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Kasım 2002 tarihinde imzalanan "Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 265

Kabul                               : 265 (xx)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, 8 inci sıraya alınan Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonları raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

9.- Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 798 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINI AMAÇLAYAN, MEDENİ VE SİYASİ

HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE EK İKİNCİ İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA

KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York'ta imzalanan "Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir

2 nci maddeyi okutuyorum.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, elektronik cihazla oylama yapacağız. Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 303

Kabul                                : 302

Çekimser                                :1 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemin 9 uncu sırasına alınan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 806 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 1 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 305

Kabul                                 : 305 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemin 10 uncu sırasına alınan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet? Yerinde.

Komisyon raporu 807 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE OMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 13 Ocak 2004 tarihinde Muskat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, 807 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 315

Kabul                                      : 312

Ret                                         : 3 (x)

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemin 11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 808 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FAS KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

Madde 1.- 16 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 808 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 318

Kabul                                 : 318 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Gündemin 12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 809 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı: 304

Kabul                                      : 303

Ret                                         : 1 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemin 13 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 810 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 29 Mayıs 2004 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 301

Kabul                                 : 301 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemin 14 üncü sırasına alınan, A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

15.- A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet? Yerinde.

Komisyon raporu 811 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

A400M UÇAĞININ GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE

İLİŞKİN TEK AŞAMALI BİR PROGRAMDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI İLE A400M UÇAĞININ İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1.- Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın katılımı ile sürdürülmekte olan A400M (Geleceğin Büyük Uçağı-FLA) programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Nisan 2003 tarihinde imzalanan "A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası" ile "A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun 22.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 294

Kabul                                 : 294 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, 15 inci sıraya alınan, Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

16.- Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 812 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- Ülkemiz tarafından 21 Eylül 1988 tarihinde imzalanan nükleer enerji alanında üçüncü taraf sorumluluğuna dair "Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 310

Kabul                                 : 310 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 22.03

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 22.17

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER:Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli),Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin 16 ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 813 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 9 Temmuz 2004 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 302

Kabul                                 : 302 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündemin 17 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 814 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (ÇEVRE VE MEKANSAL PLANLAMA BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 15 Eylül 2004 tarihinde Priştine'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir

2 nci maddeyi okutuyorum.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sisteme giremeyip de oy pusulası gönderen milletvekili arkadaşlarımız Genel Kuruldan ayrılmasınlar. Oy pusulası gönderen arkadaşların isimlerini okuyup Genel Kurulda bulunup bulunmadıklarını kontrol edeceğim.

(Oyların toplanılmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekili arkadaşlarım, pusula gönderen milletvekili arkadaşların isimlerini okuyorum; lütfen işaret buyursunlar:

Sayın Sadık Yakut?.. Burada.

Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat?.. Burada.

Sayın Abdullaziz Yazar?.. Burada.

Sayın Selahattin Beyribey?.. Burada.

Sayın Ahmet Uzer?.. Burada.

Sayın Maliki Ejder Arvas?.. Burada.

Sayın Ali Rıza Alaboyun?..

Sayın Yaşar Yakış?.. Burada.

Sayın Abdulkadir Kart?.. Burada.

Sayın Sinan Özkan?.. Burada.

Sayın Kemalettin Göktaş?..

Sayın Mahmut Uğur Çetin?.. Burada.

Sayın Gürsoy Erol?.. Burada.

Sayın Ömer Çelik?.. Burada.

Sayın Abdulbaki Türkoğlu?.. Burada.

Sayın Feyzi Berdibek?.. Burada.

Sayın Öner Gülyeşil?.. Burada.

Sayın Ali İbiş?.. Burada.

Sayın Adem Tatlı?.. Burada.

Sayın Orhan Yıldız?.. Burada.

Sayın Mehmet Soydan?.. Burada.

Sayın İbrahim Hakkı Aşkar?..

Sayın Fehmi Hüsrev Kutlu?.. Burada.

Sayın Ertuğrul Yalçınbayır?.. Burada.

Sayın Ahmet Çağlayan?.. Burada.

Sayın Mesut Değer?.. Burada.

Sayın Seracettin Karayağız?.. Burada.

Sayın Mahmut Göksu?.. Burada.

Sayın milletvekilleri, 814 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 306

Kabul                                      : 305

Çekimser        :                          1 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri, gündemin 18 inci sırasına alınan Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

19.- Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Mali Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 815 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

MÜŞTEREK TAARRUZ UÇAĞI SİSTEM GELİŞTİRME VE GÖSTERİMİ İÇİN

İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASI VE BUNA İLİŞKİN TAMAMLAYICI ANLAŞMA, MALÎ YÖNETİM USULLERİ DOKÜMANI VE EK

MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1.- Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Hollanda, Kanada, İngiltere, Norveç ve Danimarka'nın katılımıyla sürdürülmekte olan "Müşterek Taarruz Uçağı-JSF" Programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve buna ilişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun 11 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, pusula gönderen milletvekili arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum:

Sayın Yaşar Yakış?.. Burada.

Sayın Cevdet Selvi?.. Burada.

Sayın Muzaffer Baştopçu?.. Burada.

Sayın Nur Doğan Topaloğlu?.. Burada.

Sayın İrfan Rıza Yazıcıoğlu?..

Sayın Cemal Uysal?.. Burada.

Sayın Maliki Ejder Arvas?.. Burada.

Sayın Gürsoy Erol?.. Burada.

Sayın Abdulkadir Kart?.. Burada.

Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada.

Sayın Kemalettin Göktaş?..

Sayın Ömer Çelik?..

Sayın Mehmet Fehmi Uyanık?.. Burada.

Sayın Öner Gülyeşil?..

Sayın Nevzat Yalçıntaş?.. Burada.

Sayın Sefa Sirmen?..

Sayın Sami Güçlü?.. Burada.

Sayın milletvekilleri, 815 sıra sayılı, Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 338

Kabul                                 : 338 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemin 19 uncu sırasına alınan, Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

20.- Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 820 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA

 İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 26 Haziran 1999 tarihinde imzaya açılan "Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolü"ne katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu.

Buyurun Sayın Abuşoğlu.

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gördüğüm kadarıyla, gecenin ilerleyen saatinde, milletvekillerimizin dikkatini görüştüğümüz konu üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla bu sözü aldım. Aşağı yukarı saat 21.00'den beri, iki saate yakın bir zaman içerisinde, herhalde 10 tane kanun onaylandı burada. Bunların hepsi de uluslararası sözleşme niteliğinde; fakat, hiçbirimiz, bizim kendi Grubumuz da dahil, tüm milletvekilleri, bu sözleşmelerin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz ve içeriğini de merak etmiyoruz; fakat, yaptığımız iş oldukça önemli. Biraz sonra oylayacağımız Anayasa oylamaları ve Anayasanın değiştirdiğimiz maddelerinin içeriği hakkında ne kadar hassasiyetle gruplar adına konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Yaptığımız bu işlem, uluslararası sözleşmenin onaylanması da, en az bu iş kadar önemli ve ciddî. Sebebine gelince: Biliyorsunuz Anayasamızda bir değişiklik yaptık -yanılmıyorsam 90 ıncı madde- uluslararası sözleşmeleri kendi kanunlarımızın önüne koyduk. Bir yerde uluslararası sözleşmeleri kendi mevzuatımızın önüne koyuyoruz, hele bu Avrupa Birliği sürecinde daha da önem kazanıyor uluslararası sözleşmelerin niteliği ve kapsamı; fakat, biz, bunların içeriği hakkında, gerek Meclis olarak gerekse de toplum olarak fazla bir merak içerisinde değiliz; ama, yeri geldiğinde, birtakım adlî ve hukukî problemler ortaya çıktığı zaman, avukatlarımız da dahil olmak üzere, kendi kanunlarımızdan önce bunlara uymak ve bunları delil olarak mahkemelere sürmek durumunda kalıyoruz.

Ne yazık ki, uluslararası sözleşmeler, kendi hukukumuzun önüne geçmiş olsa da, içeriği hakkında bir bilgiye sahip değiliz; çünkü, Mecliste bunların görüşülme tarzı, alışılagelen tarz hep bu şekilde olmuş. İçeriği hakkında bilgi verilmeden, sadece, işte, 1 inci madde, 2 nci madde, yürürlük maddesi denilip, oylanılıp geçiliyor. Ben buna itiraz ediyorum, buna itirazım var. Yani, bir noktada, eğer kendi hukukumuzun daha önüne koyduğumuz bir belgenin kabulü gerçekleştiriliyorsa burada, en azından, hükümet adına, bunun içeriği hakkında, özet de olsa bir bilgi verilmesi taraftarıyım. Milletvekillerinin, yaptığı işin ciddîyetini kavraması ve en azından da toplumun konu üzerine dikkatinin çekilmesi açısından böyle bir tarzın geliştirilmesi gerekiyor.

Bundan sonraki dönemlerde, genellikle Avrupa Birliğiyle yapılan, gerek müzakere sürecinde ve gerekse Avrupa Birliğiyle ilgili olan uluslararası sözleşmelerin kabulünde, bu bilgileri toplum olarak daha kabul edici ve daha anlayıcı, içeriği hakkında malumat sahibi olmamızın faydaları hiç şüphesiz kaçınılmazdır. O bakımdan, usul üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânımız varsa, mutlak surette, hükümetin bu uluslararası sözleşmeler hakkında veya İktidar Partisi adına söz alıp, bu sözleşmelerin içeriği hakkında Yüce Meclisimizin bilgilendirilmesi zaruretinin ortada olduğunu zannediyorum ve siz sayın milletvekillerinin de bu zaruret içerisinde olduğu kanaatindeyim.

Bunu bir kere daha düşünmemizi ve konu üzerinde gerekli hassasiyeti göstermemiz bakımından, gecenin bu saatinde, fazla da ilgi çekici olmayan bir konu olmasına rağmen, bunu da bilmeme rağmen, sırf bu konuya dikkat çekmek üzere söz aldım; dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Abuşoğlu.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun onayını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Açıkoylama işlemini başlatıyorum ve 2 dakikalık süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 374

Kabul                                 : 374 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemin 20 nci sırasına alınan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

21.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 823 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Süleyman Sarıbaş; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 10-12 tane kanun kabul ettik. Bizler de iktidara yapıcı muhalefeti göstererek destek oyumuzu verdik. Artık saatler yaklaşıyor; Anayasa oylamamız yaklaşıyor. İnşallah, milletimize hayırlı olur; inşallah, devletimize hayırlı olur diyorum.

Yarın, Cumhuriyetimizin 82 nci Yıldönümü. Şimdiden hepinizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramını gönülden kutluyorum.

Tabiî, biraz önce, bu anlaşmaların nasıl onaylandığını Sayın Abuşoğlu anlattı. Sayın bakanlarımız, hakikaten bu anlaşmaların içeriği konusunda milleti aydınlatıcı, bizleri aydınlatıcı bir bilgiyi bundan sonra verirlerse çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Dün, burada, Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek çok güzel bir konuşma yaptı. Hakikaten, üç şeyi söyledi; yargıya müdahalenin doğru olmadığını, yargıya müdahalenin yargıyı yıpratacağını ve bunun bu milletin değerleriyle uyuşmadığını, Anayasanın 138 inci maddesine aykırı olduğunu söyledi; cezaevine girişlerin bu usulle yapıldığını, maalesef, cezaevi girişlerinde bir VIP girişinin olmadığını, VIP salonunun olmadığını söyledi; ki, bu da çok doğrudur. Bir şey daha söyledi Sayın Bakanım -biliyorsunuz, haziran ayında İstanbul'da bir Ermeni konferansı düzenlenmeye kalkmıştı- dedi ki: "Bu Ermeni konferansını düzenlemek, vatana ihanettir."

Sayın Bakanımın bu üç dediği de doğru. Sayın Bakanım hep bu doğruları söyleyerek geldi. Biz de onu hep alkışladık; ancak, Sayın Bakanım, bu doğruları söylerken, doğru yapmayanlara dikleşmeyi, dik durmayı bir türlü yapmadı. Mesela, bu Ermeni konferansı daha sonra birilerinin himayesiyle düzenlenirken, bunun da vatana ihanet olup olmadığını sorgulamadı ve neticede, o konferanstan çıkan bildirilerin sonucunun bu vatana ihanet olduğu açık ve net olarak anlaşıldı. Bu bakımdan, Sayın Bakanımın, bu doğruları söylerken, başka doğrularda da buluşmasını diliyorum.

İkinci bir şey daha var. Şimdi, bir şey çıktı siyasette; efendim, siyasette siyah-beyaz olmaz; bir gri alan, biraz da siyasetçi gri alanda yürümeli diye. İşte o alan kıvırtma alanı. Bir şey ya siyahtır ya beyazdır. Eğer her şeye gri alan, gri alan diyorsan, millete verdiğin sözleri kıvırtma alanı olarak kabul etmek lazım arkadaşlar.

Bakın, köylünün hakları verilmiyor. Niye; IMF karşı. Pancar ekme, tütün ekme, bilmem ne ekme diyor, köylüyü azalt diyor, nüfusunu azalt diyor. Kim diyor; IMF diyor. IMF karşı. İnananların mağduriyetleri önlenmiyor. Niye; CHP karşı. Kıbrıs Türkünün hakları verilmiyor. Niye; ABD karşı. Kerkük Türkünün hakları verilmiyor. Niye; ABD karşı. Peki, Alevî vatandaşlarımızın hakları verilmiyor; bazı çevreler karşı. Kürt vatandaşlarımızın sorunları çözülmüyor, konjonktür karşı. Peki, bu iktidar neyi çözecek?! Bunların hep sahipleri var; bunlar da buna karşı. Bunlar buna karşı olduğuna göre, bu sorunları çözmek lazım. Bu da iktidarın görevi arkadaşlar.

Şimdi, siz, bu CHP'nin dediğine falan bakmayın. Bunların yüzde 7 oyu var; yani, toplam halk bunları yüzde 7 dinliyor, yüzde 93 halkın bunlarla bir ilgisi yok. (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA EMEK (Antalya) - Ne diyorsun sen?! Ayıp denen bir şey var! Haddini bil ya, haddini!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Yani, onların dümen suyuyla, onların gösterdiği yolla giderseniz, yanlış bir yola gidersiniz…

ATİLA EMEK (Antalya) - Sen haddini bil ya!

YÜCEL ARTANTAŞ (Iğdır) - Yirmi yıl bu ANAP Türkiye'yi yönetti.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - …ve o yolun sonu uçurum olur; çünkü, halkın yüzde 93'ü zaten bunları dinlemiyor ki. (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA EMEK (Antalya) - Etin ne budun ne senin ya?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi onlar tutturmuşlar laiklik elden gidecek, efendim cumhuriyet gidecek… Nereye gidecek?.. Laiklik ve cumhuriyet, bu milletin yaşam biçimi; hayat felsefemiz, bağımsızlık onurumuz. Nereye gider cumhuriyet?! Yarın coşkuyla bütün millet olarak kutlayacağız. Buna siz sahip olduğunuz için gitmiyor değil, bu milletin yüzde 100'ü gönülden sahip olduğu için, gönülden yaşadığı için, bunu bir hayat felsefesi yaptığı için laiklik de, cumhuriyet de ilelebet duracak. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, şu çekilen tasarıyla hakkı yenilmiş, hukuku çiğnenmiş, mağdur edilmiş insanların hakkını vermekten vazgeçmeyin. Hani seçim meydanlarında hep dedik, "beraber yürüdük biz bu yollarda, haşmetimizden yer gök inledi" diye...

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Beraber yürüdük, beraber.

AHMET YENİ (Samsun) - Biz yoldayız, siz neredesiniz?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Kimle yürüdük; işte bu mazlumlarla yürüdük. Kimle yürüdük; hakkı yenilmiş köylüyle yürüdük. Kimle yürüdük; mağdur esnafla yürüdük. Bunlarla yürüdük o gün; ama, bugün IMF'yle yürüyoruz, Ofer'le yürüyoruz, ABD'yle yürüyoruz. Yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız değişti, biz değiştik.

AHMET YENİ (Samsun) - Siz değiştiniz.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Beraber yürüdüklerimizi yarı yolda bıraktık. Beraber yürüdüklerini yarı yolda bırakanlar, bir gün onlar tarafından yarı yolda bırakılacaklardır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbaş.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç.

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına tekrar söz alma zorunluluğu hissettim; sizleri meşgul ettiğim için özür diliyorum.

Aslında yanıt verme düşüncesinde değildim; ama, yeni bir heyecan içinde olan arkadaşlarımızın sürekli olarak, kürsüyü kullanarak haksız birtakım, yersiz birtakım ifadelerine muhatap olduğumuz için o konularda bazı açıklamalarda… Bundan önceki oturum kapanırken de çok nazik bir dille dile getirdiğimi düşünüyorum; tekrar böyle bir üslup kullanma ihtiyacı yeniden doğmuş oluyor.

Değerli arkadaşlarım, şimdi…

AHMET YENİ (Samsun) - Eski… Eski…

HALUK KOÇ (Devamla) - Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Siz de düştünüz aşağıya!

 HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bu sözü özellikle söylüyorum, bu sözü özellikle söylüyorum.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 99'da neredeydin; aşağı düşmüştün! 99'da yoktun bu Mecliste!

HALUK KOÇ (Devamla) - Yani, ben, sizlere başarılar diliyorum yeni siyasî hayatınızda; onu sizden esirgemiyorum…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ederim.

HALUK KOÇ (Devamla) - …onu sizden esirgemiyorum; ama, bazı şeylerin altını çizmek lazım.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Eskidiniz siz de, antikasınız zaten, siz de antika oldunuz!

HALUK KOÇ (Devamla) - Bakın, şimdi, bazı şeyler söylüyorsunuz, bir alanın boşaldığını görüyorsunuz, bir 28 Şubat mağduriyeti üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsunuz… Bir kere daha söyledim, bu ülke 12 Martları yaşadı dedim, bu ülke 21 Şubatları yaşadı…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - İnsanların hakları verilmeli, yaşamamalı.

HALUK KOÇ (Devamla) - ... bu ülke 12 Eylül faşizmini yaşadı. Bir sürü mağduriyet oldu. Bu mağduriyetlerin tümünün demokratik bir ülkede giderilmesi gereğinin altını çizen bir arkadaşınızım; arkadaşlarım da o şekilde düşünüyor.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Aynen katılıyorum.

HALUK KOÇ (Devamla) - Tek alanda, mağduriyet üzerinde siyaset yapmak… Sonra... Sonra, aslı varken taklidine hiç gerek yok. Yani, burada Genel Başkanınız çıkıyor ve kutsal ortak değerlerimizi Yüce Meclisin kürsüsünden…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne kadar güzel, millete hatırlatıyor.

HALUK KOÇ (Devamla) - …siyaset kürsüsünden Maun Suresiyle, birtakım yüce, kutsal değerlerle siyasete malzeme yaparak kullanıyor. Bunlar şık değil, ilk günden şık değil manzaralar. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım "Cumhuriyet Halk Partisi inançlara karşı, onun için adım atamıyorsunuz…" Şunu çok iyi bilin, şunu çok iyi bilin: Bu ülkede, eğer, dünyadaki tek Müslüman laik demokratik ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti varsa, bunun tapusu da…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Millete aittir.

HALUK KOÇ (Devamla) - …bunun olumluluğu da Cumhuriyet Halk Partisine aittir. Bunu çok iyi bilin. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Kalmadı, yediniz o mirası!

HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, "Cumhuriyet Halk Partisi inançlara karşı" diye bir ifade kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Müslümanlığın ve İslamın gerçekten özüne uygun olarak yaşamak isteyen insanların, cumhuriyet değerleriyle, demokrasi değerleriyle kucaklaşarak, barışık bir şekilde yaşadığı bir toplum oluşturduğu Türkiye'de, bunun en büyük teminatıdır Sayın Sarıbaş, bunu çok iyi bileceksiniz.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman niye çektirdiniz tasarıyı, ne güzel devam ediyordu!

HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, biz Müslüman bir ülkeyiz; değerlerimize saygılıyız, inanca saygılıyız; laik ve demokratik bir toplumuz.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - İşte bunu alkışlarım.

HALUK KOÇ (Devamla) - Dünyadaki 1,5 milyar Müslüman arasında, belki de 71 000 000 ayrıcalıklı tek ülkedir Türkiye Cumhuriyeti.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Altına imzamı atıyorum, aynen katılıyorum.

HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, altına imzanı atıyorsunuz. Ne söylediğini kürsüde de bir kulakların duyarsa, çok daha iyi olacak.

Değerli arkadaşlarım, yüzde şudur yüzde budur; bütün bunları geçin. Siz, siyaset yapmak istiyorsunuz. Bakın, böyle çok sık kürsü kullanırsanız, aklınıza her geleni söylerseniz, çok çabuk yıpranırsınız, çok yakın zamanda da gruptan düşersiniz. Benden size uyarı! Benden size uyarı! (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) Yani, yeni siyaset yapmanın heyecanıyla kürsüyü kullanmak gibi bir hevesi tabiî ki sergileyeceksiniz, en doğal hakkınız. Belki AKP sıralarındayken sizi fazla konuşturmadılar, o dönemin sıkıntılarını, o dönemin içinizde bırakan burukluğunu aşacaksınız burada.

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sen kimi konuşturuyorsun Hocam?!

HALUK KOÇ (Devamla) - Onları kullanacaksınız; ama, kullanırken, Cumhuriyet Halk Partisini her ağzınıza alışınızda, Cumhuriyet Halk Partisini her hedefinize koyuşunuzda, misliyle mukabele göreceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başım üstüne!..

HALUK KOÇ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi -gündüz de söyledim- Türkiye'nin dününde vardı, çimentosunda, harcında vardı; bugün Türkiye'nin düzgün, rayında gitmesi için gereken, şu anda milletin verdiği muhalefet görevini yapıyor; Cumhuriyet Halk Partisi, yarınlarında da olacak; ama, sizler var mısınız yok musunuz, onu bilemem!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Geçen dönem yoktunuz, maalesef yoktunuz; yine olmayacaksınız.

HALUK KOÇ (Devamla) - Çünkü -aynı sözleri söylüyorum- eğitimde tekrarlama önemlidir, eğitimde yineleme önemlidir. Bakın, önemlidir... Bir gecede hidayete ererek, bunu üçüncü kez söyleyişim, bir gecede hidayete ererek, nereden, nasıl, ne geldiyse, yeni bir siyasî kimlikle, bütün millete verdiğiniz sözleri, milletin size verdiği tapuyu reddederek, siz de millete verdiğiniz sözleri reddederek, siz ve arkadaşlarınız, sizin içinizdekiler de -siyasî parti değiştirenleri kastediyorum- bu millete ve siyaset kurumuna en büyük kötülüğü yapıyorsunuz.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - O laf size ait Sayın Başkan!

HALUK KOÇ (Devamla) - Bu milletin siyaset kurumuna ve siyasetçiye güvenini azaltıyorsunuz, eksiltiyorsunuz.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - O sözü size iade ediyorum!

HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız konuşmak isterse, biz konuşuruz; cevap verecek gücümüz de var, cevap verecek kudretimiz de var; bunları çok iyi bilin.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Önce samimî, yürekli olmak lazım, doğru konuşmak lazım!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Halk desteği!.. Halk desteği!..

HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir kere daha ifade ediyorum: Siyaset, ortak çıkarlarda da, milletin ortak çıkarlarında da, değişik siyasî görüş farklılıklarına rağmen ortak bir zemin bulabilme arayışıdır. Bunu söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye bütçesini çıkaracak. Bu çerçeve içerisinde, 355 kişilik bir gruba karşı, iktidar grubuna karşı, 154 kişilik bir muhalefet grubu, anamuhalefet grubu olarak, bizi rahatsız eden, siyaset olarak bizi üzen, sizin de içinizde bazı maddelerinde ortak olduğunuzu düşündüğümüz, milletin vicdanını da rahatsız eden bazı uygulamaların geri bırakılmasını talep ettik. En doğal hakkımız. Bu, bir pazarlık değil; bu, bir uzlaşma. İşte, naylonfatura olayı... Bir mağduriyet dediniz; ben, o mağduriyetin bir kısmına katılmıyorum, çok net bir şekilde katılmıyorum. Kaldı ki, 1 inci ve 6 ncı maddede bu eğitim yükümlülüğü dolayısıyla, yarıda kalan, mastır ve doktora eğitimlerinin yarıda kalması dolayısıyla devlete ödenmesi gereken tazminat tutarlarının da af kapsamına girdiğini görüyoruz, gelecek kısımlarda o tamamlanacak ve bugün, Sayın Dışişleri Bakanının... Bakın, Sayın Dışişleri Bakanının... Kimse kimseyi aldatmıyor değerli arkadaşlarım; bunu milletin huzurunda ifade ediyorum. Belki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde olan görüşmeden birçok arkadaşımın haberi olmayabilir. Bugün, Sayın Abdullah Gül'ün, Başbakan Vekili olarak, yani, hükümeti temsil eden en üst siyasî irade kimliği olarak, burada, on gün önce "koalisyon değiliz ki, sizin görüşlerinizi paylaşalım" diyen Sayın Bakanın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ziyaret ederek, bu torba yasanın bizim çıkarılmasını talep ettiğimiz kısımları konusunda güvence verdiğini ve orta dönemde de, orta vadede de, bunun tekrar gündeme getirilmeyeceği sözünü kamuoyu önünde verdiği için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Anayasanın bugünkü oylamasına, biz "evet" diyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) Ve Sayın Abdullah Gül'ün, hükümetin, siyasî iradenin en üst kimliği olarak, Başbakan Vekili olarak kamuoyu önünde verdiği söze güvenerek bu evetimizi netleştirdik. Bu, sizi rahatsız etmesin. Bu, sizi rahatsız etmesin. Sizler de, uygun zamanda, biraz daha güçlenirseniz, sizler de eğer bir görüş oluşturursanız partiniz adına, savunacağız ilkeleri benimseyebilirseniz, netleştirebilirseniz, o ilkeler çerçevesinde, sizler de onların yaşama geçirilmesi için siyasî mücadelenizi verirsiniz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç.

Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce; buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerin ve ulusumuzun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Anavatan Partisinin sözcüsü üzerine konuşmamı tasarladım, ona bazı konularda yanıt vermek istiyorum.

Şimdi, bir parti düşünün ki, geçmişindeki utançlarından dolayı, sarı rengini yeşil yapacak! (CHP ve AK Parti sıralarından gülüşmeler) İnsanda biraz, şöyle, vicdan olsa, utanır, kızarır; yeşil olmaz, kırmızı yapar rengini! (Anavatan Partisi sıralarından gürültüler)

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bu bir özeleştiri mi?! Sen kendine bakar mısın?!

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Konuya gel!..

MUHARREM İNCE (Devamla) - Yani, Anavatan Partisiyle birlikte bu ülkenin siyasî literatürüne yerleşen sözcükler var: "Anayasayı bir kere delsek ne olur", "Siz benimle değil küçük Turgut'la uğraşın", "Benim memurum işini bilir." Bunlar, Türk siyasî yaşamına ANAP'la birlikte gelmiş, ANAP'la birlikte beyinlere kazınmıştır.

Değerli arkadaşlarım, 1984'ten 2002'ye kadar 18 yıl içinde 16 yıl Enerji Bakanlığını yöneteceksiniz, yolsuzluklarla, vurgunlarla, talanlarla iç içe olacaksınız, Enerji Bakanlığı dendi mi bu ülkede insanların aklına yolsuzluk gelecek, Türkbankla siz anılacaksınız, Partinizin Başkanı Yüce Divanda yargılanacak, bakanlarınız yargılanacak; sonra gelip, burada, bize ahlak dersi vereceksiniz. Dünkü bir konuşmada diyor ki: "AKP'den CHP'ye ahlaksız teklif.

Değerli arkadaşlarım, ahlaksız teklif nedir bilmem; ama, ben şunu bilirim: Bir partiden aldığınız oyla seçileceksiniz, sonra genel merkezde parti yöneticileriyle kavga ettiniz diye, sıralama derdine düştünüz diye başka bir partiye geçeceksiniz... (CHP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kimsenin bireysel kaygısı yok, sen kendine bak.

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Niye rahatsız oldun?

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Konuya gel, konuya.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu mu ahlaklılık? Ben de üç yıldır bu partide, zaman zaman, bu partinin yöneticileriyle ters düştüm.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - O günleri de hatırla, kendine bak.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Size şerefimin üstüne yemin ederek söylüyorum ki, bu milletvekilliğini burada bırakırım, ömrümde siyaseti de noktalarım; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarıyla geldiysem, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarıyla giderim. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Geç onu geç; bizim yüreğimiz de açık, alnımız da ak!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Biz anamızdan milletvekili doğmadık, siz de ananızdan milletvekili doğmadınız. Her işin bir şanı, şerefi var." Dinime küfreden bari Müslüman olsa" diye bir laf vardır. Bize ahlak dersi verecek olanlar, partilerini değiştirerek, başka partilerde grup başkanvekilliği için, Mecliste yöneticilik için, kırmızı plaka için, küçücük kırmızı plakalar için parti değiştirecekler, sonra gelip bize ahlak dersi verecekler... Hadi oradan derler adama, hadi oradan! (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım… Değerli arkadaşlarım… (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler) Köşeyi dönme mantığı…Köşeyi dönme mantığı… Değerli arkadaşlarım, köşeyi dönme mantığı bu ülkede ANAP'la birlikte yerleşmiştir. Ben, bu ülkede 18 yıl çocuklara öğretmenlik yaptım. Anavatan Partisinin sayesinde bu ülkenin çocukları ideallerinden vazgeçmiştir. Anavatan Partisinin sayesinde… (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen…

Saygıdeğer arkadaşlarım, lütfen oturunuz, lütfen…

İSMET ATALAY (İstanbul) - Satılmış adam!

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Çık dışarı!.. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından sıra arasında toplanmalar, gürültüler)

MUHARREM İNCE (Devamla) - Süremi herhalde…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

İdare Amirleri, lütfen, olaya müdahil olun.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 23.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati : 23.23

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

823 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

21.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Tasarının geneli üzerinde, şahsı adına, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce'nin söz talebi vardı ve konuşması yarım kalmıştı. Şimdi, kendisinden konuşmasını tamamlamasını istirham edeceğim.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, öncelikle şunun belirtilmesini istiyorum, bunun bilinmesini istiyorum: Burada siyaset yapıyoruz. Tabiî ki birbirimizi eleştireceğiz. Bu eleştirilerden aslan payını iktidar alacak. Tabiî ki Anamuhalefet Partisi de eleştirilecek. Bunlara hiç itirazımız yok; fakat, şunu bilmemiz gerekiyor; bu 70 000 000 insanın hepsinin şunu bilmesi gerekiyor: 1924 bütçesi iyi incelenirse şu görülür: Devletin geliri 10 lira ise, Düyunu Umumiyeden kalan borçlar 70 liradır. Yani, 1924 yılında, bu ülkenin gelirinin 7 katı borç devralmıştır hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi, 1946'da devrederken bu borçların hepsi ödenmiştir, 140 ton da altın teslim edilmiştir. Bu partinin arkasında, Anadolu'yu, Rumeli'yi örgütlemiş, devrimleri gerçekleştirmiş, ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş, Kurtuluş Savaşı olan bir parti… Arkasında hani 1950'lerin, 60'ların ünlü bir sözü vardı, "İsmet Paşanın arkasında savaşlar var, senin arkanda terzi İzzet'in ceketi var" diye. Arkasında bir terzinin ceketi olanlar, Cumhuriyet Halk Partisinin ne köklerine, ne dününe, ne bugününe, ne yarınına laf edebilirler. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer, burada, bir partiye, öyle, hele hele cumhuriyetle özdeşleşmiş bir partiye laf ederken, önce o asalette, önce o soylulukta olmanız gerekir. Parlamentonun itibarı, milletvekillerinin tek tek itibarlarıyla da doğru orantılıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım ve hepimizin, bu Parlamentodaki bütün milletvekillerinin, bütün sayın milletvekillerinin önce şunu düşünmesi gerekir: Ben kendimi siyaseten de, burada, halkımızın önünde siyaseten de bağlamak istiyorum.

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Baştan bağladın ama!..

MUHARREM İNCE (Devamla) - Evet, bağlamak istiyorum, kendimi bağlamak istiyorum burada, örnek olsun diye bağlamak istiyorum. (AK Parti sıralarından "bağla, bağla" sesleri)

Bir partinin oylarıyla gelip, başka bir partiye geçen…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yeter be, yeter artık!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Niye gocunuyorsun?

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yeter, anladık, tamam. (CHP sıralarından "niye gocunuyorsun" sesleri, gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Anlamışlar...

MUHARREM İNCE (Devamla) - Niye gocunuyorsun? (AK Parti sıralarından "anladılar" sesleri)

… Oy ayıbı taşıyarak burada ahlak dersi verilemez. Ben, bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum ve gençlerle ilgili bir örnek veriyordum, onu tamamlayayım, hepinize iyi akşamlar dileyeceğim.

Bu ülkenin gençlerine bizim çocukluğumuzda sorulduğunda, ne olmak istiyorsun dendiğinde, meslek sayısı da çok azdı çocukların bildiği, çocukların bir idealleri vardı, öğretmen olacaktı, doktor olacaktı, pilot olacaktı, mühendis olacaktı; idealleri vardı, ülkesine hizmet edecekti. Bugün, bu ülkenin gençlerinin eğer ideallerini değil, Anadolu'da insanlara hizmet etmeyi değil de hangi meslekten çok para kazanırım diye düşünüyorlarsa, bu ülkenin gençlerinin artık hizmet değil de para kazanmak birinci hedefleri olmuşsa, bundan, son yirmibeş yılda bu ülkeyi hangi parti yönettiyse o partinin mantığı geçerlidir diyorum. onlar suçludur diyorum.

Tekrar, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, cevap hakkımızı kullanmak istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, çok kısa olmak kaydıyla buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu’nun, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, konuşmasında, partisine sataşması nedeniyle konuşması

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi grup kurduktan ve şahsımı da Gurup Başkanvekili seçtikten sonra bu kürsüden yaptığım ilk konuşmada, Allah'ın insanlara iki meleke bahşettiğinden bahsettim; birisi düşünmek, birisi de konuşmak.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Başkaları da var…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Laf atma da dinle be!.. Dinle be!.. Söyleyecek bir sözün varsa, gel, burada söyle!

HASAN KARA (Kilis) - Konuşma be!

BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu… Sayın Abuşoğlu… Sayın Abuşoğlu, lütfen...

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Ve bunların içerisinde…

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bu iki melekenin içerisinde en erdemli olan, diline sahip olmaktır. Atalarımız, bunu, şu güzel sözle ifade etmişlerdir: "Eline, diline ve beline sahip olmak." Burası…

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Hacı Bektaş Veli'nin... Hacı Bektaş Veli'nin…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Atalarımız…

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Ata değil, Hacı Bektaş Veli…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Atalarımız…

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Atalarımızın değil, Hacı Bektaş Veli'nin...

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bizim atamız; Hacı Bektaş Veli de atamız, Fatih Sultan Mehmet de atamız.

FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Hacı Bektaş Veli'nin sözüdür o.

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Burası milletin kürsüsüdür ve dünkü yaptığım bir konuşmada, yine, buranın, milletin gözü üzerinde olan, milletvekillerinin, oturuşuyla, kalkışıyla, duruşuyla, millete örnek olması gereken bir yer olduğunu ifade etmiştim. Bu ifademi, bu hissiyatımı, bu düşüncemi, gerekli olan her zaman ve her yerde tekrar edeceğim; fakat, inşallah, bundan sonra, bunları tekrar tekrar gündeme getirme zarureti ortaya çıkmaz.

Partilerinden milletvekilleri istifa eder; Türk siyasî hayatında, bunun örnekleri bugüne kadar hep yaşanagelmiştir. Ama, yaşanan bir başka şey daha vardır; çokpartili sisteme geçtiğimiz, partili hayatı, demokratik hayatı tanıdığımız günlerden bu yana, Türkiye'de 13 tane siyasî parti kapatılmıştır. Neden kapatılmıştır; siyasî partilere söz hakkı tanınmadığı için kapatılmıştır; ama, aldığımız tedbirlerle, değiştirdiğimiz mevzuatımızla, bundan sonra siyasî partilerin kapanacağı bir süreç muhtemelen yaşanmayacaktır. Siyasî partilerin kapanmasına yol açan süreç neyse, rejimin, siyasî partilerin konuşmasını yasaklayan süreç neyse, bugün, bunun benzeri, siyasî partilerin kendi yapısı içerisinde devam etmektedir. Siyasî partilerde milletvekilline söz hakkı, söz hürriyeti esirgenmektedir. Milletvekilleri bundan istifa etmektedir çoğunlukla. Ben, parti ismi vermiyorum, milletvekili ismi vermiyorum, şu parti veya bu parti demiyorum; ama, genellikle yaşanan bir vakıadır. Bunu kafamıza çok iyi nakşedip, Allah'ın bize verdiği meleke olan düşünme melekesiyle çok iyi değerlendirmemiz lazım.

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Bakan olamadığın için istifa ettin.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - O senin lafın.

İstifa eden her milletvekilinin, birbirine benzemez, birbirinden değişik çok geniş bir hikâye yelpazesi vardır.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Belediye başkanı olma da var mı…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bırak şimdi, belediye başkanlığını nereden karıştırıyorsun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım.

Sayın Abuşoğlu…

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Belediye seçimleri ne zaman, benim istifa ettiğim zaman ne zaman?! Nasıl alaka kuruyorsun, bu nasıl mantık! Kör mantık derler buna, senin yaptığına. Sen hiç merak edip gelip sordun mu bana, niçin istifa ettin arkadaş?

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kabineye girseydin istifa eder miydin?!

BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen…

Sayın Abuşoğlu, konuşmanızı tamamlayınız.

Buyurun efendim; Genel Kurula hitap ediniz.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Efendim, eğer, siyasî partiler, istifa eden milletvekillerinden rahatsızlık duyuyorlarsa, öncelikle, kendi kendileriyle yüzleşsinler. Bu, bugünkü partiler için de dahil, bundan sonra kurulacak veya bundan sonra var olacak partiler için de dahildir, bu benim ait olduğum Anavatan Partisi için de söz konusudur. Partiler kendi kendileriyle, her istifa eden milletvekilinin arkasından yüzleşmek zorundadır. Bu yüzleşmeyi yapmadığımız sürece, istifaların ardı arkası kesilmez; ama bir, ama iki, ama bugün, ama yarın, ama üç sene, ama beş sene sonra, ama (A) partisinden, ama (B) partisinden.

BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Nasıl, Türkiye Cumhuriyeti zaman zaman, gerek AB'nin baskısıyla gerek bir başka yerin baskısıyla, kendi kendisiyle yüzleşmek zarureti ihtiyacı içerisindeyse ve bu yüzleşmenin sonucunda birtakım olumlu adımlar atıyorsa, siyasî partiler de, bu yüzleşmeyi, en kritik dönemde, milletvekillerinin istifası döneminde, istifasının arkasından yüzleşmek zaruretini yaşamalıdırlar. Eğer, bu zarureti yaşamayacak, bu zarureti hissetmeyecek olursanız, istifa eden milletvekilini suçlayarak bir yere varamazsınız; istifa eden milletvekiline, yok bakan olamadı istifa etti, yok kardeşi belediye başkanı olamadı istifa etti derseniz, bu, sizin bakış açınızı, kör bakışınızı ifade eder.

BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, sataşma gerekçesiyle söz istediniz; lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız; istirham ediyorum.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Burada, tekrar ediyorum; burası örnek bir müessesedir; milletvekilleri de, tüm topluma, sadece kendi seçmenine değil, tüm topluma örnek olması gereken insanlardır. Elbette birbirimizi tenkit edeceğiz, elbette yaptığımız icraatlar hakkında, gerek iktidarın icraatları gerekse de muhalefetin muhalefet tutumlarını tenkit edeceğiz; ama, hiçbir zaman bu tenkitlerimizde istiskal edici bir lisan kullanmayacağız. Buna özen göstererek, özellikle dikkat etmemiz gerekiyor; eğer, buna dikkat etmezsek, istiskal edici laflar kullanırsak, buna benzer olaylar bundan sonra da yaşanacaktır. Hatıralarınızı bir tazeleyin bakalım; bundan birkaç sene önce… (AK Parti sıralarından gürültüler)

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, kaç dakika oldu?!

BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, istirham ediyorum, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Son cümlem…

BAŞKAN - Buyurun.

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bundan birkaç sene önce, bu Mecliste çok üzücü bir olay yaşanmıştır, bir ölüm olayı yaşanmıştır. Başlangıcı nedir; başlangıcı, insanların diline sahip olmamasıdır. O bakımdan, ister yavru muhalefet deyin, ister ne tür muhalefet derseniz deyin, bu Meclis içerisindeki en küçük grup olarak, biz, şunu tavsiye ediyoruz gerek iktidar ve gerekse muhalefet partisi milletvekillerine: Tenkitlerimizi yapacağız, fakat birbirimizi zedeleyici, yaralayıcı, aşağılayıcı ifadeler kullanmayacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

21.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Devam)

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EFTA)

DEVLETLERİ ARASINDA ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN 1/2004 VE 2/2004 SAYILI KARARLARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma" çerçevesinde oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1.7.2004 tarihli ve 1/2004, 2/2004 sayılı kararlarının onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 823 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı: 432

Kabul: 432 (x)

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 5 dakika ara veriyorum ve 5 dakikanın bitiminde burada olacağız ve görüşmelerimize, Anayasa dahil, başlayacağız.

Kapanma Saati: 23.43

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 23.48

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

22.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 824)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/945) (S. Sayısı: 825)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız.

24.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız.

25.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız.

27- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız.

28.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (S. Sayısı: 853)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız.

29.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız.

30.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 30 uncu sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun ikinci görüşmelerine başlıyoruz.

31.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/585) (S. Sayısı: 1004 ve 1004'e 1 inci ek) (x) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin birinci görüşmeleri 25.10.2005 Salı günü, saat 23.02'de tamamlanmıştı.

Bilindiği gibi, anayasa değişiklik tekliflerinin ikinci müzakerelerinde, gerek teklifin tümü üzerinde gerekse maddeleri üzerinde görüşme açılmamakta, yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülmekte, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilememektedir.

Teklifin birinci görüşmelerinde, sadece 2 ve 4 üncü maddeler üzerinde önerge verilmişti.

Şimdi, teklifin 1 inci maddesini okutup, gizli oya sunacağım.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylamaya başlamadan önce oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunacağım. Anayasanın 175 inci ve İçtüzüğün 94 üncü maddeleri gereğince, anayasa değişiklik tekliflerinin maddelerinin ve tümünün kabulü, üye tamsayısının en az beşte 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür; yani, teklifin maddelerinin ve tümünün kabulü için en az 330 kabul oyu gerekmektedir. Genel Kurulun 5.7.1995 tarihli 134 üncü Birleşiminde oylanarak kabul edilen Başkanlık tezkeresi uyarınca, anayasa değişiklik teklifinin ikinci görüşmesinde;

1- Yapılan oylamada 330'un altında oy alan madde, birinci oylamada aldığı oy ne olursa olsun, kesin olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.

2- Yapılan oylamada 330'un üzerinde oy alan maddeler, birinci oylamada aldığı oy 330'un altında da olsa kabul edilmiş olacaktır.

3- Yapılan oylamada maddeler, 330'un ve 367'nin üzerinde oy almış olsalar da, tümünün oylamasında 330'un altında oy alırsa, teklifin tümü kesin olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.

4- Yapılan oylamada maddelerin bir kısmı 330'un üzerinde, fakat, 367'nin altında oy almış olsa, bir kısmı da 367'nin üzerinde oy almış olsa, tümünün oylamasında teklif, 367'nin üzerinde oyla kabul edilirse, teklifin hiçbir maddesi kendiliğinden halkoylamasına sunulmayacaktır. Aynı durumda, tümünün oylamasında teklif, 367'nin altında oyla kabul edilirse, teklifin tümü kendiliğinden halkoylamasına sunulacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını da arz ediyorum:

Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üyeler, Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar (Denizli dahil) ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dahil), hükümet sırasındaki Kâtip Üyeler ise, İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar (Mardin dahil) ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dahil), adı okunan milletvekiline biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve zarf verilen milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanmayacaklardır.

Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır.

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir.

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını ad defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır.

Bilahara oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir.

Şimdi, önce 1 inci maddeyi okutuyorum.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "genel ve katma bütçelerin" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinin" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Şimdi, gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oylar toplanıldı)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutuları kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1 inci maddenin tasnifi devam ederken, 2 nci maddenin oylamasını başlatacağız.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel ve katma bütçeli dairelerin" ibaresi "merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2 nci maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunda olup da oyunu kullanmayan milletvekili arkadaşımız var mı? Yok.

İkinci tur, anayasa değişikliğiyle ilgili 2 nci maddenin oylama işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutuları kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak 3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunda bulunup da oyunu kullanmayan milletvekili ve bakan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar.

(Oyların toplanılmasına devam edildi.)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1004'e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin gizli oylamasının sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 438

Kabul                                      : 432

Ret                                              : 3

Çekimser                                     : 1

Boş                                              : 1

Geçersiz                                      : 1

Böylece, 2 nci madde kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

(Oyların toplanılmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddede oyunu kullanmayan milletvekili arkadaşımız var mı? Yok.

Maddenin oylaması sona ermiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 162 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel ve katma bütçe tasarıları" ibaresi "merkezi yönetim bütçe tasarısı" şeklinde, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır."

BAŞKAN - 4 üncü maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1004'e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin gizli oylamasının sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 434

Kabul                                      : 431

Ret                                              : 2

Çekimser                                     : 1

Böylece, 3 üncü madde kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

(Oyların toplanılmasına devam edildi)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

4 üncü maddenin oylaması sona ermiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 163 üncü maddesinde yer alan "genel ve katma bütçelerle" ibaresi "merkezi yönetim bütçesiyle" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - 5 inci maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin gizli oylama sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 438

Kabul                                      : 433

Ret                                              : 1

Çekimser                                     : 1

Boş                                              : 2

Geçersiz                                      : 1

Böylece, 4 üncü madde kabul edilmiştir.

(Oyların toplanılmasına devam edildi.)

BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.

5 inci maddenin oylaması sona ermiştir.

Oy kutuları kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6.- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.

BAŞKAN - Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin(S. Sayısı: 1004/1 inci ek) 1 inci maddesinin ikinci tur gizli oylamasının sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 436

Kabul                                      : 428

Ret                                              : 4

Çekimser                                     : 2

Geçersiz                                      : 2

(Oyların toplanılmasına devam edildi)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1004'e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin ikinci tur gizli oylamasının sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı:                432

Kabul:                                       425

Ret:                                               4

Çekimser:                                      2

Geçersiz:                                       1

Böylece 5 inci madde kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

(Oyların toplanılmasına devam edildi)

BAŞKAN - 6 ncı madde için oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.

Oylama işlemi sona ermiştir.

Görevli arkadaşlarımız kupaları kaldırsınlar.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi, teklifin tümünün gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanılmasına başlandı)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımız ve saygıdeğer bakanlarımız lütfen oylarını kullansınlar efendim.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, anayasa değişikliğinin tümü üzerindeki oylama işlemi devam etmektedir. Oyunu kullanmayan bütün milletvekili arkadaşlarımız, bakanlarımız lütfen oylarını kullansınlar.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Anayasa oylamasında gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.

Oyunu kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1004'e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin ikinci tur gizli oylamasının sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 433

Kabul                                      : 427

Ret                                              : 2

Çekimser                                     : 2

Boş                                              : 1

Geçersiz                                      : 1

Böylece, 6 ncı madde kabul edilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum.

Oylama işlemi sona ermiştir.

Görevli arkadaşlarımız kupaları kaldırılsınlar.

(Oyların ayırımına başlanıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bütün gün göstermiş olduğunuz olağanüstü gayretten, ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Yarın kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramınızı, önümüzdeki mübarek Kandilinizi ve Ramazan Bayramınızı, sizin ve bütün milletimizin, canı gönülden tebrik ediyoruz. Allah'ın, milletimize birlik, dirlik ve huzur vermesini kendisinden niyaz ediyoruz. (Alkışlar)

(Oyların ayırımına devam edildi)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bütün gün çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Burada bizimle beraber çok büyük gayret sarf eden Grup Başkanvekili arkadaşlarımıza, Başkanlık Divanında görevli Kâtip Üyelerimize, Komisyon Başkanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve AK Parti Grubuna canı gönülden teşekkür ediyoruz.

1004'e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin tümünün ikinci tur gizli oylama sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 436

Kabul                                      : 433

Ret                                              : 1

Çekimser                                     : 1

Geçersiz oy                                 : 1

Böylece, anayasa değişikliği teklifinin tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun; milletimize, memleketimize hayırlar getirsin. (Alkışlar)

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan biz de teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet Bayramını, Ramazan Bayramını ve Kadir Gecelerini bütün arkadaşlarımızın tebrik ediyoruz; teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Başkanım. Biz de aynı şekilde kutluyoruz.

Tekraren, bütün milletvekili arkadaşlarımızın ve Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını, Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince 8 Kasım 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 01.44

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul