• Dönem: 22. Dönem
  • Yasama Yılı: 3
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 03.07.2005
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM : 22

DÖNEM : 22        CİLT : 91       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

125 inci Birleşim

3 Temmuz 2005 Pazar

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.- GELEN KÂĞITLAR

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler ve Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir'in (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3144)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine dair Hükümetin istemine ilişkin tezkeresi (3/875)

3.- İçişleri Bakanlığının, 944 sıra sayılı Kanun Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesi talebine ilişkin tezkeresi (3/876)

V.- ÖNERİLER

A) Sİyasî Partİ Grubu Önerİlerİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 890 ve 963 sıra sayılı kanun tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve TBMM'nin 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi

VI.- SEÇİMLER

A) Komİsyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1.- (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944)

3.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920)

4.- Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890)

5.- Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 963)

6.- Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 961)

7.- Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  ile  İçişleri  Komisyonu  Raporu  (2/546) (S. Sayısı: 962)

8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile  Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı: 975)

9.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928)

10.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919)

11.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946)

12.- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 953)

13.- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S. Sayısı: 953)

14.- Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952)

15.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878)

16.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871)

17.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904)

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) YazIlI Sorular ve CevaplarI

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde yer alan camiide Kur'an kursu açıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/7437)
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak yedi oturum yaptı.

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun Kıbrıs'a vaki davetine, TBMM Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Özçelik'in icabet etmesine ilişkin Başkanlık;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan'a,

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Suriye'ye,

Yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık;

Tezkereleri;

Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 974 sıra sayılı Askerlik Kanunu Tasarısının gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 11 inci sırasına, 973 sıra sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin 12 nci sırasına 48 saat geçmeden alınmalarına; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci sırasında yer alan 942 sıra sayılı SSK Kanununda değişiklikle ilgili teklifin bu kısmın 10 uncu  sırasına, 298 inci sırasında yer alan 961 sıra sayılı  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 20 nci sırasına alınmasına; 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak ve  1 ilâ 29 uncu maddelerin birinci bölüm, 30 ilâ 58 inci maddelerin ikinci bölüm, 59 ilâ 87 nci maddelerin üçüncü bölüm, 88 ilâ 116 ncı maddelerin dördüncü bölüm, 117 ilâ 145 inci maddelerin beşinci bölüm, 146 ilâ 169 uncu maddelerin altıncı bölüm ve geçici 1 ilâ geçici 23 üncü maddeleri ile 170 ve 171 inci maddelerin de yedinci bölüm olmak üzere yedi bölüm halinde görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra;

Kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden;

2 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Belediye Kanunu Tasarısı, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944), dördüncü bölümü üzerindeki görüşmelerine devam olunarak, 87 nci maddesine kadar kabul edildi,

6 ncı sırasına alınan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920), tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak, 26 ncı maddesine kadar kabul edildi,

Birleşime verilen aradan sonra;

16 ncı sırasına alınan, Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/500) (S. Sayısı: 946),

18 inci sırasına alınan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/997) (S. Sayısı: 945),

19 uncu sırasına alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/546) (S. Sayısı: 962),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

3 üncü sırasına alınan, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/1057) (S. Sayısı: 974),

4 üncü sırasına alınan, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1036) (S. Sayısı 930),

5 inci sırasına alınan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/1040) (S. Sayısı: 959),

10 uncu sırasına alınan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/501) (S. Sayısı: 942),

12 nci sırasına alınan, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/560) (S. Sayısı: 973),

13 üncü sırasına alınan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/503) (S. Sayısı: 943),

14 üncü sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/436) (S. Sayısı: 948),

15 inci sırasına alınan, İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1031) (S. Sayısı: 921),

Yapılan görüşmelerden sonra;

7 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/900) (S. Sayısı: 821),

8 inci sırasına alınan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/976) (S. Sayısı: 855),

9 uncu sırasına alınan, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/912) (S. Sayısı: 822),

11 inci sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Bankacılık Kanunu Tasarısının (1/1007) (S. Sayısı: 972),

17 nci sırasına alınan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu  ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/428) (S. Sayısı: 929),

Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

Alınan karar gereğince, 3 Temmuz 2005 Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşime 20.02'de son verildi.

Nevzat Pakdil

 

 

Başkanvekili

 

 

 

Bayram Özçelik

Ahmet Küçük

 

Burdur

Çanakkale

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Yaşar Tüzün

 

 

Bilecik

 

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak beş oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir'in (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasında yer alan  890 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 289 uncu sırasında yer alan 963 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 961 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci sırasına, 275 inci sırasında yer alan 928 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 269 uncu sırasında yer alan 919 sıra sayılı  kanun teklifinin 10 uncu sırasına, 286 ncı sırasında yer alan 953 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 285 inci sırasında yer alan 952 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 878 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 975 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının 8 inci sırasına 48 saat geçmeden, alınmasına;

İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 ilâ 15 inci maddelerinin birinci bölüm,  16 ilâ 44 üncü maddelerinin ikinci bölüm,  45 ilâ 60 ıncı maddeleri ile geçici 1 ilâ 11 inci maddelerinin üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümde, 963 sıra sayılı kanun tasarısının 1 ilâ 24 üncü maddelerinin birinci bölüm, 25 ilâ 50 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin ikinci bölüm olmak üzere iki bölümde ve temel kanun olarak görüşülmelerine;

İçtüzüğün 5 inci maddesine göre TBMM Genel Kurulunun, bugünkü çalışmaların tamamlanmasından sonra, 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu seçildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden,

3 üncü sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920),

12 nci sırasına alınan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/997) (S. Sayısı: 945),

14 üncü sırasına alınan, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tekliflerinin (1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952),

16 ncı sırasına alınan, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/322) (S. Sayısı: 871),

17 nci sırasına alınan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

2 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Belediye Kanunu Tasarısı, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944), görüşmelerine devam olunarak;

6 ncı sırasına alınan, Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/540) (S. Sayısı: 961),

8 inci sırasına alınan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (1/1043, 2/539) (S.Sayısı: 975),

13 üncü sırasına alınan, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısının (1/992) (S. Sayısı: 953),

15 inci sırasına alınan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısının (1/949) (S. Sayısı: 878),

Görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

4 üncü sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Tasarının (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890),

5 inci sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Çocukları Koruma Kanunu Tasarısının (1/991) (S. Sayısı: 963),

7 nci sırasına alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/546) (S. Sayısı: 962),

9 uncu sırasına alınan, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/401) (S. Sayısı: 928),

10 uncu sırasına alınan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 2873 Sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerinin (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919),

11 inci sırasına alınan, Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin, Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/500) (S. Sayısı: 946),

Yapılan görüşmelerden sonra;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son verildi.

Nevzat Pakdil

Başkanvekili

 

Harun Tüfekci

Türkân Miçooğulları

 

Konya

İzmir

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ahmet Gökhan Sarıçam

Kırklareli

Kâtip Üye

 


No. : 171

III.- GELEN KÂĞITLAR

3  Temmuz  2005  Pazar

Teklif

1.-Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

Rapor

                    1.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S. Sayısı: 975) (Dağıtma tarihi: 3.7.2005) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, TMO tarafından dahilde işleme rejimi kapsamında satılan buğdaylara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Beyşehir Gölünde yaşanan toprak erozyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, TBMM kampusünde yer alan Cami'de Kur'an kursu açıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

2. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dış temsilciliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

3. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kanun tasarılarının gerekçelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

4. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Dünya Bankasından ve IMF'den alınan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

5. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin kullandıkları kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

6. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Kırşehir İlindeki bazı köy yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, banka mevduatlarına ve kuruluşlara kullandırılan kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

8. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, İmar Bankasının Hazinenin bono ihalelerine katılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

9. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, maden kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

10. - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla İlindeki jeotermal kaynaklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

11. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, ASKİ'nin bazı uygulamalarına ve hizmet aldığı firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

12. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, atık su ve kanalizasyon hizmetlerini özelleştiren belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

13. - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Hazine arazilerinden yararlanan belediye olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

14. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul şehir hatları işletmesine ait vapurlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

15. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, kestane üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

16. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, döner sermaye ödemelerinde uygulanan performans kriterlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

17.                  - Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Yüce Divanda tanık olarak verdiği ileri sürülen ifadeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

18. - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, belediyelere verilen hizmet araçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

19. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa-İstanbul arasında denizyolu yük ve yolcu taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

20. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TMSF kapsamındaki banka ve şirketlerin denetim ve finansman işlemlerini yürüten kurumlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

21. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

22. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adli işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel bankaya yatırıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

23. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, THY'nın bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

24. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

25. - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sıhhiye Orduevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

26. - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, TSK Etimesgut-Bayraktepe sosyal tesislerinin adının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

27. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu üyelerinin yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

28. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bazı belediyelerin İmar Kanununa aykırı uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

29. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya-Mersin arasındaki yol yapımı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

30. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

31. - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İzmir Valisinin Londra seyahatine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

32. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Bakanlık müsteşarının bir tutumuna ve İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

33.                  - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Çermik Melike Belkıs Hanım kaplıcalarının onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

34. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı sanat ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

35. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

36. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

37. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

38. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

39. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

40. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

41. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

42. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

43. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen atanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

44. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

45. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

46. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce alınan heyet raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

47. - Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin hurda malzeme satışı yaptığı belediyelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

48. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

49. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ve zirai ilaçların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

50. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Cumhurbaşkanının bazı mahkumları affetme yetkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

51. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TCDD'ye ait hurdaların belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

52. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Lüleburgaz Deresinin ıslahına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

53. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BOTAŞ'ın ihalelerini yürüten komisyona ve ihale değerlendirmelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

54. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

55. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

56. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

57. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

58. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

59. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

60. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

61. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

62. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

63. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

64. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

65. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

66. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

67. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

68. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

69. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

70. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

71. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

72. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

73. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

74. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

75. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

76. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

77. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Karacabey 80 inci Yıl Devlet Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

78. - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

79. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıta yapılan zamlara ve vergi indirimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

80. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Dalaman Turizm Kent Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

81. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

82. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

83. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

84. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

85. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

86. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

87. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

88. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

89. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

90. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

91. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

92. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

93. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

94. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

95. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

96. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

97. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

98. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

99. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

100. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

101. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

102. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

103. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

104. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

105. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

106. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

107. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

108. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

109. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

110. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

111. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

112. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

113. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

114. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

115. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

116. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

117. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

118. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

119. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Futbol Millî Takımı Teknik Direktörüne ödenecek ücrete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

120. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî takımlarımıza son beş yılda ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

121. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

122. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

123. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

124. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

125. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

126. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

127. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

128. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

129. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

130. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

131. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

132. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

133. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

134. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

135. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

136. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

137. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

138. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

139. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

140. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

141. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

142. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

143. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

144. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

145. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

146. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

147. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

148. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

149. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

150. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

151. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

152. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

153. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

154. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

155. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

156. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

157. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

158. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

159. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami, lojman ve imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

160. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

161. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

162. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

163. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

164. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

165. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

166. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

167. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

168. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

169. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

170. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

171. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

172. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

173. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

174. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami, lojman ve imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

175. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

176. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

177. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

178. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

179. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

180. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

181. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

182. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

183. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

184. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

185. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

186. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

187. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

188. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

189. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

190. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

191. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

192. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

193. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ve şirketlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

194. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

195. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

196. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

197. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

198. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

199. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

200. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

201. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

202. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

203. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

204. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

205.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

206. - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Aksaray'a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni yerleşim alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

207. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

208. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki Güllük ve Meydan köprülü kavşaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

209.                - Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, emniyet mensuplarının bölge hizmetlerine göre görevlendirilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

210. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

211. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

212. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

213. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

214. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

215. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

216. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

217. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

218. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

219. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

220. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

221. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

222. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

223. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

224. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

225. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

226. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

227. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

228. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

229. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

230. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

231. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

232. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

233.                - Afyonkarahisar  Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, görevden alınan ve tekrar görevine iade edilen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

234. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir liseyle ilgili iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

235. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesinin donatım ödeneğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

236. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

237. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

238. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

239. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

240. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

241. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

242. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

243. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

244. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

245. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

246. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

247. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

248. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

249. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

250. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

251. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

252. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

253. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

254. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

255. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

256. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

257. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

258. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

259. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

260. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

261. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

262. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

263. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir trafik kazasında yaralananlara yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

264. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, sağlık sektöründeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

265. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

266.                - Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kırım-Kongo hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

267. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki hijyen şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

268. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

269. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

270. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

271. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

272. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

273. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

274. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

275. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

276. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

277. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

278. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

279. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

280. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

281. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

282. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, süt üretimine ve fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

283. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

284. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

285. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

286. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

287. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

288. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

289. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

290. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

291. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

292. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

293. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

294. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

295. - Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, TCDD'ye ait hurda malzemelerin bazı belediyelere satıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

296. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

297. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

298. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryollarında kullanılan rayların kullanım sürelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

299. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, PTT Genel Müdürlüğündeki personel sayısına ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

300. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Konya-Antalya yolunun bir kısmının tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

301. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

302. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

303. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

304. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

305. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

306. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

307. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

308. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

309. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

310. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

311. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

312. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

313. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışında müteahhitlik yapan Türk şirketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

314. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahiplerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

315. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

316.                - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, akaryakıttaki vergi oranlarına ve kaybına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

317. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, pirinç ithalatına ve ithalat lisanslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

318. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bazı sektörlerde zorla çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

319. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

320. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

321. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

322. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, işçi alımı sınavlarına ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında yöre insanlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

323. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

324. - Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, YAŞ tarafından re'sen emekli edilenlere hususi pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

325. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

326. - Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, mopet ve motosikletlerin harç ve tescil masraflarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

327. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

328. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

329. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir İlindeki okullarda doğal afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

330. - Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, memurların görev yeri, cinsiyet ve hizmet sürelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

331. - Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

332. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Kütahya-Simav karayolu yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

333. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, jeotermal kaynaklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

334. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005)

335. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana  Hafif Raylı Ulaşım Sistemi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7695) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

336. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Polatlı'daki zirai sulama abonelerinin faturalandırma dönemlerine ve fatura bedellerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7696) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005)

337.-   İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, TBMM ve bağlı saraylardaki kıymetli tablo ve eşyaların korunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.00

3 Temmuz 2005 Pazar

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler ve Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir'in (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3144)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 10/182, 10/187, 10/284 ve 10/285) Meclis Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 2.7.2005

               Sıdıka Sarıbekir

           İstanbul

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 15 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 12.03

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.23

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya) , Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

V.- ÖNERİLER

A) Sİyasî Partİ Grubu Önerİlerİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 890 ve 963 sıra sayılı kanun tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve TBMM'nin 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 3.7.2005 Pazar günü (bugün) yapılan toplantısında, bir siyasî parti grubunun katılmaması nedeniyle toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

      Faruk Çelik

               Bursa

AK Parti Grup Başkanvekili

Grup önerisi:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasında yer alan  890 sıra sayılı (DİE) kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 289 uncu sırasında yer alan 963 sıra sayılı (Çocukları Koruma) kanun tasarısının 5 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 961 sıra sayılı (Bazı Kanun. Değ.) kanun teklifinin 6 ncı sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 962 sıra sayılı (Bazı Kan. Değ.) kanun teklifinin 7 nci sırasına, 275 inci sırasında yer alan 928 sıra sayılı (Medenî) kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 269 uncu sırasında yer alan 919 sıra sayılı (Millî Parklar) kanun teklifinin 10 uncu sırasına, 286 ncı sırasında yer alan 953 sıra sayılı (Denetimde Serbestlik) kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 285 inci sırasında yer alan 952 sıra sayılı (Memur Sicil Affı) kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 878 sıra sayılı (Toprak Koruma) kanun tasarısının  15 inci sırasına,  gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 975 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 48 saat geçmeden alınması,

890 ve 963 sıra sayılı kanun tasarılarının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ile bölümlerinin ekteki cetveldeki gibi olması,

İçtüzüğün 5 inci maddesine göre TBMM Genel Kurulunun bugünkü çalışmaların tamamlanmasından sonra, 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesi,

Önerilmiştir.

890 sıra sayılı İstatistik Kanunu

Bölümler

Madde Sayısı

Birinci Bölüm

1 ilâ 15 inci maddeler

İkinci Bölüm

16 ilâ 44 üncü maddeler

Üçüncü Bölüm

45 ilâ 60 ıncı maddeler ile geçici 1-11 inci maddeler

963 sıra sayılı Çocukları Koruma Kanunu

 

Bölümler

Madde Sayısı

Birinci Bölüm

1 ilâ 24 üncü maddeler

İkinci Bölüm

25 ilâ 50 nci maddeler ile geçici 1 inci madde

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri üzerinde söz talebi yoktur.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Var sayın Başkan; aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, buraya müracaatınız var mı?

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Evet, var efendim.

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş.

Sayın Sarıbaş, buyurun.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; bugün, 3 Temmuz günü, muhalefeti olmayan bir Mecliste, muhalefetsiz bir ortamda, bütün kanunları gündeme koymak suretiyle çıkarabilirsiniz. (AK Parti sıralarından "sen varsın" sesleri) Bu, sizin en tabiî hakkınız.

İçtüzüğün 91 inci maddesini değiştirmek suretiyle, muhalefetsiz bir ortamda, sanki, Meclis mutlaka tatile girecekmiş gibi davranarak, on gün daha fazla çalışmayı göze almadan, kanunları, tartışmasız, milletin önünden kaçırmak suretiyle çıkarmanın hiç kimseye faydası olmayacağını, tarihî bir uyarı olarak söylemek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bu Meclis, 1920'de kurulduğundan bugüne kadar, her zaman, milletin hayrına olan kanunları, tartışarak, görüşerek ve konsensüs halinde ve anayasal zeminde tartışarak geldi. İlk defa, tarihinde ilk defa, bu Meclisin, muhalefetsiz olarak yasaları çıkarmasını; üstelik de, toplumun reel olarak yüzde 26'sının oyuyla gelen bir Meclisin, gündemin bu kadar tartışmalı kanunlarını, tek başına, el kaldırıp indirmek suretiyle çıkarmış olmasını, doğrusu garipsiyorum.

Ne olurdu; Cumhuriyet Halk Partisiyle, bu kanunlarla anlaşılabilirdi. Belki, bir iki maddede tartışma çıkabilirdi, belki birkaç öneri verilebilirdi, belki üç beş gün fazla çalışılabilirdi; ama, bu gerginlik ortamı yaratılmadan, demokrasinin ruhuna uygun olarak… Hiç biriniz, eminim ki, rahat uyumadan buraya geldiniz, hiç birinizin vicdanı da rahat değil.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Bizim kadar onlar da konuşabilirdi burada olsalardı.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Keskin, değil… Ben de bütün arkadaşlarımla konuşuyorum ve bütün arkadaşlarım bu durumdan rahatsız. Siz de rahatsızsınız.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Rahatsız değilim.

BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yapmayın bunu, yapmayın!.. Demokrasi bu değil, demokrasi bu değil! Şu sıraların boş olmaması lazım (AK Parti sıralarından "gelsinler" sesleri) o sıraların dolması lazım, muhalefetin sesine kulak vermek lazım; demokrasi, muhalefetsiz olmuyor. Bakın, demokrasi muhalefetsiz olmaz; iktidar olur, her rejimde iktidar olur, herkesin söylediği bir söz; ama, muhalefetsiz bir demokrasi, demokrasi değildir.

Şimdi, İstatistik Kanunu gibi önemli bir kanunu, Türkiye'nin envanterini çıkarmak zorunda olan bir kurumun kanununu, muhalefetsiz, el kaldırıp indirmekle ve maddelerin sadece madde numaralarını, madde metinlerini okumayarak oylayacaksınız, sonra da, milletin hayrına kanun yaptığınızı falan iddia edeceksiniz. Böyle bir şey yok.

Değerli arkadaşlar, bu yanlıştan dönün. Bu yanlıştan dönün ve yazın, üç ay vicdanınız rahat gezmek istiyorsanız, bu yanlışa evet demeyin. Gerçekten, bu yanlış; Anadolu'ya gittiğinizde, bu yanlışı göreceksiniz.

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sen kendi vicdanından bahset, kendi vicdanına bak.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bu millet, bu Meclisin onbeş gün, yirmi gün fazla çalışmasına tolerans gösterir. Onbeş yirmi gün fazla çalışalım; ama, gelin, bu yanlıştan dönelim; gelin, barış içerisinde, dostluk içerisinde, milletin hayrına olan bu kanunları çıkaralım.

Yani, neyi kaçırıyoruz; milletten kaçıracağımız ne var, muhalefetten kaçıracağınız ne var?! Ne olurdu; yani, gelirlerdi, konuşurlardı, üç gün konuşulurdu, dört gün konuşulurdu, görüşler bildirilirdi; ama, demokrasi işlemiş olurdu.

Buyurun, Meclis sizin, kanunlar sizin; vicdanınız rahatsa, gönül huzuruyla yapacaksanız, yazın mutluluk içerisinde gezecekseniz, vicdanınıza elinizi koyduğunuzda rahat olacaksanız, akşam yastığa kafanızı vurduğunuzda, verdiğiniz oyların, kaldırdığınız parmakların demokrasi adına olduğunu düşünüyorsanız, buyurun, yapın.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbaş.

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Gitme, gitme…

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay; buyurun.

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi partimin grup önerisi aleyhinde söz aldığım için üzgünüm; ama, söz almak zorundayım.

Hızlı bir şekilde kendi kendimizi kamuoyu önünde küçük düşürüyoruz. Bakın, biz, 2002 seçimlerinde yüzde 35 oy aldık. Şu anda burada muhalefet partileri olmadığı takdirde bu Meclisin meşruluğu tartışılmaya başlanır. Biz, kendi kendimizi tartışmaya açtıramayız; yani, Cumhuriyet Halk Partisi gelmezse gelmez, biz kanunları çıkarırız gibi bir anlayış ve mantık içerisine giremeyiz ve girdiğimiz takdirde, bir müddet sonra köşeyazılarında, gazete başlıklarında, televizyon oturumlarında bu Meclisin meşruluğu konusunu tartışma konusu yapmış oluruz. Onun için, bu Mecliste, artık -dün de söyledim, tekrar ediyorum- böyle, gündemini değiştirerek ve muhalefet de burada yokken bu kanunları görüşmeyelim. Tekrar toplanalım, 15 Temmuzda toplanalım, olağanüstü toplanalım, 1 Ağustosta toplanalım, 15 Ağustosta toplanalım; ama, biz yeni baştan toplanalım ve yeni baştan bu konuları görüşelim. Aksi takdirde, bizim arkamızdan kovalayan yok. Bizim Meclis çoğunluğumuz var ve burada istediğimiz kanunları istediğimiz zaman çıkarma gücümüz de var; fakat, biz, kendi kendimize bu gücümüzü harcamayalım. Onun için, dün bir Danışma Kurulu önerisi geldi, geçti. Bugün gazetelerin başlıklarını gördüm. "Cumhuriyet Halk Partisiz Mecliste kanunlar çok hızlı geçti" diyor, "dört tane kanun çok hızlı geçti" diyor. Doğru mu; yani, muhalefet olmadan kanun çıkarmak doğru mu?! "Efendim gelmiyor!.." Hayır, biz, İktidar Partisi olarak gelmiyor şeyini şey yapamayız, tartışma içine sokamayız.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Ersönmez Bey, bunlar kapalı grupta konuşulacak şeyler.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Muhalefet olsun diye çıkmıyorum buraya. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin önümüzdeki dönem tekrar milletvekili adayıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın. Tekrar milletvekili adayayım; ama, kendi partim yanlış yaparken, yanlış giderken oturup seyirci kalamam, vicdanım rahat etmiyor seyirci kaldığım zaman.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) -Kapalı grupta konuşalım.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Değerli Arkadaşım, grupta, kırk gün önce, Türkiye'de bürokrasinin işleyişi diye bir söz talebim oldu. Kırk gündür cevap gelecek; hâlâ cevap gelmedi grup konuşmasında… Ben grupta da bunları konuşurum, orada da şeyim yok; ama, oradan da cevap gelmedi.

Onun için, lütfen, rica ediyorum, Meclis, gündemine hâkim olsun. Bu Meclis, şu görüşülecek olan kanunların içerisinden, belki bir tane, çok acil olabilir, normal karşılanır; ama, sıralarını değiştirerek ve bugün, kendi aramızda, çocuk oyuncağı gibi "Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edenler… Etmeyenler… Lehte, aleyhte konuşan yok…" Ondan sonra, kanun çıkardık, yukarıya gönderdik diyemeyiz; dediğimiz takdirde, bu Meclisin meşruluğu tartışmalı hale gelir.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bırak yahu!..

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Şimdiye kadar neredeydin?!.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bakın, çok açık söylüyorum… (AK Parti sıralarından gürültüler)

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır…

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Hayır; bir şey demiyorum. Ben, sadece, gelecekteki olayları söylüyorum. Evet, onun için, yani, biz, Meclisiz; biz, muhalefet olsa da olmasa da, iş yaparız, bir şey yapamayız...

Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar düşünmeye davet ediyorum. Benimki sadece söz ve bu sözüm, sadece kendimi bağlar; hiçbirinizi de ilzam etmiyor; sadece, kendimi bağlar, kendi şahsî görüşümdür. Onun için… Ama, sizi düşünmeye davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayın Başkan, konuşmak istiyorum.

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 nci Dönem Üçüncü Yasama Yılını, inşallah, bugün yapacağımız çalışmalarla neticelendirmiş olacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek.

Son gün, gündemle ilgili Danışma Kuruluna önerimizi getirdik; fakat, muhalefet partisi katılmadığı için, grup önerimiz olarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz.

Şimdi, burada, çeşitli şeyler ifade edildi grup önerimiz üzerinde. Bir kere şunu ifade edelim: Meclis, gündemine hâkimdir; bu, bir. İkincisi; yaptığımız konuşmalara, ağzımızdan çıkana iyi dikkat etmemiz gerekiyor, ne söylediğimizi bilmemiz gerekiyor; yani, bir anlamda, bizim, Mecliste muhalefeti susturmak, konuşturmamak, dışarı çıkarmak gibi bir amacımız olsaydı, az önce buraya gelen muhalefete mensup bir arkadaşımız burada konuşma yapmayabilirdi; demek ki, gelebiliyor, konuşabiliyor; böyle bir sıkıntı yok, böyle bir problem yok.

Görüştüğümüz tasarılar üzerinde de, gerek temel yasa olarak görüştüğümüz gerekse temel yasa dışında, normal görüşme çerçevesinde görüştüğümüz yasalar üzerinde de her an konuşma imkânı var; ama, birilerinin tatil talebi erken başlamışsa, bizim yapacağımız bir şey yok ki. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Sonra, cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Biz, kimsenin buradan ayrılmasından yana değiliz. Ayrılmasınlar diye, azınlığın çoğunluğa galebe çalması gibi bir anlayışı burada sergileyeceksek, bu nasıl demokrasidir yani?! (AK Parti sıralarından alkışlar)

Halk, kararını vermiş, iktidarı, muhalefeti oluşturmuş. Muhalefet, muhalefet görevini yapacak; iktidar, iktidar görevini yapacak. Son düzenlediğimiz İçtüzük 91'le ilgili defalarca söyledik; önerge konusunda yapılması gereken veya İçtüzüğün bizatihi değişikliği üzerinde yapılması gereken bir değerlendirme varsa, bunların yapılması gerekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği sürecine giriyor. 3 Ekimden sonra çok daha kapsamlı, yapısal değişimler gelecek karşımıza.

Bunları, biz, normal görüşme sistemi içerisinde çözme şansına da sahip değiliz ve o tartışmalarda ifade ettik ki, Anayasa Mahkemesi bile iptal gerekçelerinde diyor ki: "Bu şekilde kapsamlı görüşmeler, temel yasa görüşmeleri çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir." Nasıl yapılacağını gelin tartışalım, görüşelim; yok. On gün daha fazla çalışalım... On gün değil, yirmi gün daha çalışalım; ama, siz, bu kapsamlı yasaları, önem arz eden bu yasaları on gün, yirmi gün içerisinde çıkarma şansına sahip değilsiniz ki; çünkü, muhalefetin bakışı ve muhalefetin duruşu, sorun çözmek değil, milletin sorununu çözmek değil, milletin sorununa sorun katma anlayışı çerçevesinde gelişiyor.

Kendileri burada olmadığı için, ben, bu konulara girmek istemiyorum; ama, burada konuşan arkadaşlarımız, maalesef, çok talihsiz beyanlarda bulundular. Mecliste el kaldırmak, indirmek çok şerefli bir iştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu hiç kimsenin çocuk oyuncağı gibi değerlendirmesinden daha abes ne olabilir?! Millet bizi buraya göndermiş, doğrulara el kaldırın, milletin işini kolaylaştırın, milletin sorunlarını çözün diye göndermiş. O el kaldırmayı sıradan bir görev görüyorsak, o zaman burada oturmamızın bir anlamı yok. Çok önemli bir hadisedir el kaldırıp el indirme.

Ayrıca, burada muhalefet adına gelen arkadaşımız diyor ki, efendim, çok önemli yasalar geçiyor, çok önemli yasalar geçiyor… Ee, bırakıp kaçtılar. Gelsinler içeriye. Özürlüler Yasası gibi çok önemli bir yasa görüştük. 6, 7, 8 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Oyu var mı acaba, bir tek cümlesi var mı, konuştular mı gelip de burada?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Engel mi vardı; engel de yoktu.

Dert, eğer, üretmekse, dert vatandaşa hizmetse, dert çabaysa, çalışmaysa, ülkenin sıkıntılarını, ülkenin önünü açmaksa, burada yapılacak çok iş var, çok çalışmamız gerekiyor, gecemizi gündüzümüze kattık, katmamız gerekiyor; ama, burada gelip, eski alışkanlıklar çerçevesinde, politik ağızlarla zaman öldürmekse, kusura bakmasınlar, bu milletin böyle de zamanını heba edecek hali yok.

Çıkardığımız yasaların yüzde 90'ında belki de muhalefetle ittifak halindeyiz. Devlet İstatistik Enstitüsünde -birazdan Sayın Bakanımız da burada ifade edecekler- ne ihtilafımız var?! Çocukları korumayla ilgili, muhalefetle bizim ne ihtilafımız var?! Getirdiğimiz yasalar çalma, kapma yasaları değil; ama, maalesef, sanki bir şey alıp götürüyormuşuz gibi…

Biz bir şey söyledik; 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuzda... Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma takvimini 3 Temmuza kadar uzatacak. Bugün itibariyle çalışmalarımız neticeleniyor. Neleri görüşeceğimizi de belirlemişiz. Bu çerçevede burada değerlendirmeler yaparken, bunları farklı yerlere çekmenin doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyorum.

Yanlış bir yolda filan değiliz, dosdoğru bir yoldayız ve bu çalışmaların her birinin toplumun önemli kesimlerinin sorunlarını çözeceğine biz inanıyoruz ve Grup önerimizin lehinde oy kullanmanızı talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

VI.- SEÇİMLER

A) Komİsyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1.- (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.

2 nci sırada yer alan, Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Geçen birleşimde, dördüncü bölümde yer alan 86 ncı madde kabul edilmişti.

Şimdi, 87 nci madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yürütme" başlıklı 87 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

M. Akif Hamzaçebi

           Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir tasarıdır ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliştirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne mahalle

                               

(x) 944 S. Sayılı Basmayazı 1.7.2005 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.

muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır.

Tasarının 87 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasarısının 87 nci maddesinin tekrar görüşülmek üzere tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

87 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekilleri, bildiğiniz gibi 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında, 4 bölüm halinde görüşülmüştür.

Şimdi, Hükümetin, görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine ilişkin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verdiği ve dünkü birleşimde bilgilerinize sunulan talebini, Başkanlık yerine getirecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Hükümetin görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine ilişkin talebi hakkındaki görüşünü okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) Tezkereler ve Önergeler (Devam)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine dair Hükümetin istemine ilişkin tezkeresi (3/875)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Danışma Kurulu toplanamadığından, görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine dair Hükümetin isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre yerine getirilmesini arz ve teklif ederim.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görüşü bilgilerinize sunulur.

Şimdi, Hükümetin istemini okutup oylarınıza sunacağım.

3.- İçişleri Bakanlığının, 944 sıra sayılı Kanun Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesi talebine ilişkin tezkeresi (3/876)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısının ikinci bölümünde kabul edilen önergeler nedeniyle bu bölümde (17-46 ncı madde) yeniden düzenleme ihtiyacı doğduğundan, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bu bölümün yeniden görüşülmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

      Abdülkadir Aksu

  İçişleri Bakanı

BAŞKAN - Hükümetin talebini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944)

BAŞKAN - Bu durumda, tasarının ikinci bölümünü yeniden müzakereye açıyorum.

İkinci bölüm, 17 ilâ 46 ncı maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde söz isteyenler?.. Söz talebi yoktur.

Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; madde üzerinde önerge varsa, o maddeyi önerge işlemini yaptıktan sonra oylarınıza arz edeceğim.

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri "Meclis toplantısı" başlıklı 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda bulunan arkadaşlarımızın oylamalara net olarak iştirak ettiklerini belirtmek için ellerini uygun vaziyette kaldırmalarını istirham ediyorum.

"Gündem" başlıklı 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Toplantı ve karar yetersayısı" başlıklı 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İhtisas komisyonları" başlıklı 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetim komisyonu" başlıklı 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları" başlıklı 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar" başlıklı 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri" başlıklı 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Meclisin feshi" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi" başlıklı 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Huzur ve izin hakkı" başlıklı 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye encümeni" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Encümenin görev ve yetkileri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Encümen toplantısı" başlıklı 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Encümen üyelerine verilecek ödenek" başlıklı 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanı" başlıklı 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanının özlük hakları" başlıklı 39 uncu madde üzerinde  1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla temel kanun olarak görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Bayram Özçelik

Hüsnü Ordu

 

Bursa

Burdur

Kütahya

 

Mahfuz Güler

 

Mehmet Beşir Hamidi

 

Bingöl

 

Mardin

 

"Madde 39.- Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Belediye başkanlarının ödeneklerine ilişkin Belediye Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesi Genel kurulda kabul edilen önergeyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzenlemenin, belediye bütçesiyle birlikte değerlendirmesi yapıldığında bir uyumsuzluğun olduğu görülmektedir. Belediye başkan ödeneğinin artırılması, meclis huzur haklarını da artıracaktır. Özellikle gelirleri yetersiz olan küçük belediyeler açısından organların çalışmasına ilişkin giderlerin yüksek olacağı ve belediye bütçesinin oluşacak malî yükü karşılayamayacağı düşünülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkanvekili" başlıklı 40 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Stratejik plan ve performans programı" başlıklı 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yetki devri" başlıklı 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İhtilaf hali" başlıklı 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanlığının sona ermesi" başlıklı 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler" başlıklı 45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Belediye başkanı görevlendirilmesi" başlıklı 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının tümünün açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 247

Kabul                     : 247 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın Bakanın teşekkür konuşması olacak Genel Kurula.

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş olan Belediye Kanunu, Yüce Meclisimiz, sizler tarafından yeniden kabul edilmiştir.

Yeni kanun, iptal edilen kanunla aynı mantık ve çerçeveyi taşımakla birlikte; ancak, iptal gerekçesi ve altı aylık uygulamada görülen bazı eksiklikler de giderilmek suretiyle huzurlarınıza getirilmişti. Bildiğiniz gibi, ülke olarak yıllardır uğraştığımız, konuştuğumuz, hep gündeme getirdiğimiz; fakat, bir türlü gerçekleştiremediğimiz yerel yönetimler reformu paketi içerisinde önemli bir yer işgal eden bu tasarının çıkarılması, bu Parlamentoya, 22 nci Döneme ve sizlere nasip olmuştur.

Bu kanunun kabul edilmesinde verdiğiniz destek ve katılımlarınız için, yerel demokrasi adına hepinize teşekkür ediyorum.

Belediye Kanununun ülkemize ve özellikle belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu tasarının çıkarılmasında gerçekten büyük katkısı olan Meclis Başkanvekilimize, Başkanlık Divanımıza ve stenograf arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Kanunun belediyelerimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

3 üncü sırada yer alan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

4 üncü sıraya alınan, Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

4.- Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890 (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 890 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, bu tasarı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve o bölümde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına ve şahıslar adına söz talebi yoktur.

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın söz talebi vardır.

Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben, kısaca, Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı niçin huzurunuza getirildi bunun gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum ve bunu da çok kısa tutacağım.

Bu Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, 2004 yılı mayıs ayında Meclise intikal etti; önce onu ifade edeyim. Komisyonlarımızda, üzerinde ciddî çalışmalar yapıldı -teknik bir kanundur- muhalefetin de büyük katkısı oldu ve olgunlaşarak huzurunuza geldi.

Bildiğiniz gibi, günümüzde, istatistik, ülkelerin ve toplumların hayatında giderek önem kazanıyor ve üretilen araştırma verilerinin standardının uluslararası mukayese edilebilirlik derecesinde olması, güvenilir olması, zamanının iyi olması, yani, en kısa sürede bu verilerin elde edilmesi giderek önem kazanıyor.

İşte, şu son hükümetimiz döneminde de, Devlet İstatistik Enstitüsü ve yeni ismiyle Türkiye İstatistik Kurumu, gerçekten, büyük bir gelişim ve değişim yaşamıştır; âdeta, diyebiliriz ki, kuruluşundan beri, en kapsamlı en geniş yelpazede araştırmalar üretmektedir; uluslararası güven giderek artmaktadır ve sizlere de zaman zaman bilgi sunuyoruz; araştırma yelpazesi de gittikçe genişlemektedir. Araştırma metodolojisinde önemli değişiklikler olmuştur. Bazı özel araştırmalarda, mesela, hane halkı işgücü araştırması, gelir dağılımı araştırması gibi araştırmalarda veya millî gelir hesaplarında Avrupa ulusal sistemine geçilmiştir. Ülkemizde, bölge bazında veriler üretilmektedir, 26 bölge bazında. Bu değişikliklerin yanında,bir de böyle bir yasal düzenleme gerekmiştir.

Bu tasarı ne getiriyor kısaca; Devlet İstatistik Enstitüsünü daha ciddî, daha özerk bir araştırma kurumu haline getiriyor. Özellikle de şunu ifade etmek isterim; Avrupa İstatistik Ofisiyle (Eurostat) çok yakın bir işbirliği içinde şu anda kurumumuz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, araştırma metodolojisi olarak, giderek, tabiî Avrupa ulusal sistemine uyum göstermemiz gerekiyor. Umuyoruz, 3 Ekimden sonra başlayacak müzakere sürecinde de, belki, 33 kalemin, 33 unsurun ilk unsuru olarak istatistik görüşülecektir Avrupa Birliği müzakere sürecinde ve ondan sonra da, bütün diğer 32 kalemin görüşülmesinde de, başlığın görüşülmesinde de, yine, istatistik yer alacaktır; çünkü, ülkemizin bütün alanlardaki standartlarının istatistiklerle ifadesi bu müzakerelerde önem kazanmaktadır.

                               

(x) 890 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Dolayısıyla, bu düzenleme ve bu tasarı, Avrupa Birliği müzakere süreci açısından büyük önem taşımaktadır.

Ben, sadece şunu huzurlarınızda ifade ederek sözlerimi bitiriyorum: Bu tasarı, hem Bakanlığımızda hem Başbakanlıkta hem Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturduğu altkomisyonda, yaklaşık iki yıl süreyle çalışılmış, olgunlaşmış ve en olgun seviyesine getirilmiş ve öyle huzurlarınıza gelmiştir.

Destekleriniz için teşekkür ediyor, şimdiden tasarımız hayırlı olsun diyor, saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır. Bu nedenle, işarî oylamayı, elektronik oylama cihazıyla yapacağım.

Oylama için 2 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.

Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm 1 ilâ 15 inci maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur.

Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; madde üzerinde önerge varsa, o maddeyi, önerge işlemini yaptıktan sonra oya sunacağım.

"Amaç" başlıklı 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tanımlar" başlıklı 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Resmî istatistik programı" başlıklı 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum:

"İlkeler" başlıklı 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Uygulama esasları" başlıklı 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Uygulama makamları" başlıklı 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama" başlıklı 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Cevap verme yükümlülüğü" başlıklı 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İdarî verilere erişim" başlıklı 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Ulusal kayıt sistemleri" başlıklı 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sınıflamalar" başlıklı 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İstatistik sonuçlarına erişim" başlıklı 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Gizli veriler" başlıklı 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"Bireysel verilerin kullanımı" başlıklı 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"İstatistikî birimlerin hakları" başlıklı 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ikinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

İkinci bölüm 16 ilâ 44 üncü maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur.

İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

"Türkiye İstatistik Kurumu" başlıklı 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"Bilimsel ve teknik özerklik" başlıklı 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri" başlıklı 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"Teşkilat" başlıklı 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, "İstatistik Konseyi" başlıklı 20 nci madde üzerindeki işarî oylamayı, 2 dakikalık süre vererek, elektronik oylama cihazıyla yapacağım.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.

"Başkanlık teşkilatı" başlıklı 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkan" başlıklı 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkanlığa atanma şartları ve usulü" başlıklı 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Başkan Yardımcıları" başlıklı 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Ana hizmet birimleri" başlıklı 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı" başlıklı 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı" başlıklı 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı" başlıklı 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" başlıklı 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı" başlıklı 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Danışma birimleri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" başlıklı 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Hukuk Müşavirliği" başlıklı 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" başlıklı 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yardımcı hizmet birimleri" başlıklı 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı" başlıklı 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" başlıklı 40 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Veri Kalite Kontrol Kurulu" başlıklı 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yayın ve Dağıtım Kurulu" başlıklı 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve inceleme-araştırma grupları" başlıklı 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Taşra teşkilatı" başlıklı 44 üncü maddeyi ekli (II) sayılı cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Üçüncü bölüm 45 ilâ 60 ıncı maddeleri kapsamaktadır.

Üçüncü bölüm üzerinde söz talebi yoktur.

Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

"Personel rejimi ve fazla çalışma" başlıklı 45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanma" başlıklı 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarından personelin görevlendirilmesi" başlıklı 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sayım komiteleri ve görevlendirme" başlıklı 48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Ödemeler" başlıklı 49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yöneticilerin sorumlulukları" başlıklı 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Uluslararası işbirliği" başlıklı 51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yetki devri" başlıklı 52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Ceza hükümleri" başlıklı 53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İdarî para cezaları" başlıklı 54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Döner Sermaye İşletmesi" başlıklı 55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Atama" başlıklı 56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Değiştirilen hükümler" başlıklı 57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler" başlıklı 58 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 3 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısının geçici 3 üncü maddesiyle ihdas edilen I. Sayılı listenin Taşra Teşkilatına ilişkin bölümünün THS Mühendis kadrosundan sonra gelen GİH Bölge Müdürü kadrolarının listeden çıkarılması arz ve teklif olunur.

 

Faruk Çelik

Mehmet Ceylan

Mikail Arslan

 

Bursa

Karabük

Kırşehir

 

İbrahim Köşdere

 

Alim Tunç

 

Çanakkale

 

Uşak

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Söz konusu listede Bölge Müdürü kadrosuna ilişkin ibare mükerrer yazılmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 3'ü, ekli (I) Sayılı listeyle birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 11 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısının geçici 11 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

İrfan Gündüz

Mehmet Çiçek

 

Bursa

İstanbul

Yozgat

 

Selahattin  Dağ

 

Abdullah Erdem Cantimur

 

Mardin

 

Kütahya

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Uygun görüşle katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?..

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunduğundan bu geçici maddeye gerek kalmamıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir; geçici madde 11, tasarı metinden çıkarılmıştır.

59 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısının 59 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Madde 59. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

 

Faruk Çelik

İrfan Gündüz

Selahattin Beyribey

 

Bursa

İstanbul

Kars

 

Selahattin  Dağ

Abdullah Erdem Cantimur

Mehmet Çiçek

 

Mardin

Kütahya

Yozgat

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinden sonra Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 59 uncu maddenin bu kanuna bağlı olması nedeniyle, ayırım yapmaya gerek kalmamıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde "Yürürlük" başlıklı madde 59'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yürütme" başlıklı 60 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de çok teşekkür ediyorum.

Türkiye İstatistik Kurumunun Teşkilat Kanununu desteklediniz, kanunlaştırdınız; ülkemiz için hayırlı olsun diyorum; saygılarımla selamlıyorum tekrar. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

5 inci sıraya alınan Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

5.- Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 963) (x)

BAŞKAN - Komisyon?... Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 963 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerendeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve o bölümde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

                                

(x) 963 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına konuşma talebi yok.

Şahısları adına, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

Konuşma talebi var mı efendim?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm 1 ilâ 24 üncü maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerinde, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Diyarbakır Milletvekili İrfan Yazıcıoğlu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Milletvekili arkadaşlarımızdan konuşmak isteyen?.. Yok.

Birinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur; görüşmeler tamamlanmıştır.

Birinci Bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım, madde üzerinde önerge varsa, o maddeyi, önerge işlemini yaptıktan sonra oya sunacağım.

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler esaslı "Amaç" başlıklı 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kapsam" başlıklı 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Temel ilkeler" başlıklı 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Koruyucu ve destekleyici tedbirler" başlıklı 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kuruma başvuru" başlıklı 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması" başlıklı 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tedbirlerde yetki" başlıklı  8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Acil korunma kararı alınması" başlıklı 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi" başlıklı 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Çocuklara özgü güvenlik tedbiri" başlıklı 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Akıl hastalığı" başlıklı 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tedbir kararlarında usul" başlıklı 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kanun yolu" başlıklı 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Soruşturma" başlıklı 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Çocuğun gözaltında tutulması" başlıklı 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"İştirak halinde işlenen suçlar" başlıklı 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Çocuğun nakli" başlıklı 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kamu davasının açılmasının ertelenmesi" başlıklı 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Adlî kontrol" başlıklı 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Tutuklama yasağı" başlıklı 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Duruşma" başlıklı 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" başlıklı 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Uzlaşma" başlıklı 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

İkinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

İkinci bölüm 25 ilâ 50 nci maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde, Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarı, çocukların korunmasıyla alakalı bir tasarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir süre evvel, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. Dolayısıyla, bugün görüşmekte olduğumuz ve ikinci bölümünü biraz sonra değerlendireceğimiz bu tasarıyla, aslında, Türkiye, uluslararası bir taahhüdünü yerine getirmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin iç hukukumuza uyarlanması söz konusu olmaktadır.

Biliyoruz ki, ülkemizde de, son zamanlarda çocukların suça itilmesi, suçta kullanılması giderek boyut kazanmaktadır. Klasik yöntemlerle, klasik soruşturma ve kovuşturma yöntemleriyle çocukları suçtan koruma imkânı söz konusu olmamaktadır. Evvela, bu suçların işlenmesinde, çocuğun çevresinin, yetiştiği aile ortamının önemli rolü olduğu gibi, içinden geçtiğimiz sürecin, ekonomik sıkıntıların ve başkaca sebeplerin de, çocuğun özellikle erginlik çağlarındaki ruhî durumu da suç işlenmesinde önemli bir etken olarak gözükmektedir. Dolayısıyla, çok değişik sebeplerden dolayı suç işlemek durumunda kalan bu çocukların topluma kazandırılması, yetişkin insanlara mahsus yöntemlerle, soruşturma ve kovuşturma yöntemleriyle, yargılama usulleriyle gerçekleştirilmesi doğrusu yeterli faydayı da temin etmemektedir. Genellikle toplumsal anlayış olarak, birileri bir suç işlediği zaman, biz isteriz ki "bunu atalım içeriye, ağzını bellesin, bir daha bu suçları işlemesin"; bu neviden yaklaşımların, maalesef, geriye dönük uygulamalardan da görüyoruz ki, istenilen neticeyi vermediği ortadadır. Onun için, çocuk suçluları bakımından, hem yargılanması, soruşturulması, kovuşturulması hem de bu işlemleri yapacak olan savcılarımızın ve mahkemelerimizin o anlamda özel donanımlara sahip olmaları gerektiği gibi, ayrıca, çocuğun topluma kazandırılabilmesi açısından da birkısım müşavirlik hizmetlerinin de kendisine sağlanması gerekmektedir.

Esas itibariyle, bu getirdiğimiz tasarı -ki, biraz sonra ikinci bölümü üzerinde değerlendirme yapacağız- Adalet Komisyonunun da büyük katkısıyla huzurunuza gelmiştir. Orada bulunan arkadaşlarımız da, bu yasayı fevkalade olumlu ve çağdaş bir yasa olarak kabul etmiş, bu yönde önemli katkıları sağlamışlardır.

Bu yasanın çıkmış olmasıyla birlikte, çocuk adaleti bakımından çok önemli bir adımı atmış olacağız. Hiç şüphesiz, uygulamada zaman zaman bazı sorunlarımız olacak; ama, yepyeni bir anlayışla, çocuk suçluluğuna bir bakış açısı getirmesi, soruşturma, kovuşturma ve bunları yürütecek olan makamların birkısım müşavirlik hizmetlerinden yararlanmış olmaları, bununla ilgili gerekli imkânın sağlanmış olması, gerçekten çocuk adaleti açısından çok önemli bir merhaleyi teşkil etmektedir. Meclisinizin bu noktadaki desteği, hiç şüphesiz, bu adımın atılmasında da önemli bir katkı sağlamış olacaktır.

Bu düşünceyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

Bölüm üzerinde başka söz talebi?.. Yok.

"Mahkemelerin kuruluşu" başlıklı 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Mahkemelerin görevi" başlıklı 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Mahkemelerin yargı çevresi" başlıklı 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Hâkimlerin atanmaları" başlıklı 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Çocuk bürosunun görevleri" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kolluğun çocuk birimi" başlıklı 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Görevlilerin eğitimleri" başlıklı 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sosyal çalışma görevlileri" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sosyal inceleme" başlıklı 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetim altına alma kararı" başlıklı 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetim görevlisinin görevlendirilmesi" başlıklı 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetim görevlisinin görevleri" başlıklı 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetim planı ve raporu" başlıklı 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Denetimin sona ermesi" başlıklı 40 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme" başlıklı 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Uygulanacak hükümler" başlıklı 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 "Çocuğun giderleri" başlıklı 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kamu görevlisi" başlıklı 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kurumlar" başlıklı 45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Kadrolar" başlıklı 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yönetmelik" başlıklı 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yürürlük" başlıklı 49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

"Yürütme" başlıklı 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın Bakanım, buyurun.

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; inanıyorum ki, çocukların korunmasıyla ilgili çıkardığımız bu yasa, kendi alanındaki en önemli yasadır. Dolayısıyla, çocuklarımızın suçtan korunması, suç işleyenler varsa bunların topluma kazandırılması noktasındaki bugünkü katkınız her türlü takdirin üzerindedir. Bundan dolayı, hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 14.20'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.48

 


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.30

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

6 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

6.- Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 961) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada.

Komisyon raporu 961 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yok.

Şahısları adına; İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan.

Sayın Keskin, konuşacak mısınız efendim?

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Evet efendim.

BAŞKAN - Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli  milletvekilleri; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.

Ülkemizin sağlık altyapısı, fiziksel mekân olarak değerlendirildiğinde, tüm iyileştirme çalışmalarımıza ve gayretlerimize rağmen yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Mevcut bütçe imkânlarımızla bu fiziksel kapasite uzun yıllar AB ortalamasının oldukça gerisinde kalacaktır. Sağlığa ayrılan kaynak artışı bu alanda sağlanan teknolojik gelişmeleri karşılayamaz duruma getirmektedir.

Ülkemiz, OECD ülkeleri içerisinde yatak sayıları itibariyle, henüz olması gereken noktanın çok altında bulunmaktadır. Hatta, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 2005 yılı hedefi olarak 200 000 yatak kapasitesi öngörülmüş iken, halen bu sayı 185 000 yatak seviyesinde kalmıştır. Bu 185 000 yatak da dünya normlarının çok çok altında bir standarttadır.

Tıp alanında meydana gelen hızlı değişim ve gelişim, bütün ülkeleri, sağlık finansmanlarında kaynak arayışı ve artırışını gündemine getirmiştir. Sisteme prim katkısı sağlayanların azlığı, zaten pahalı olan sağlık hizmeti sunumunu gittikçe güçleştirmektedir. Kaliteli fiziksel mekân üretmekte yetersiz kalınmakta, yeni teknoloji ürünü medikal ekipman sağlanması büyük boyutlu sağlık finansmanı gerektirmektedir.

Ülkemizde sağlığa ayrılan kaynaklar, genel bütçe oranları içerisinde artış göstermekle birlikte, istenilen düzeyde hizmet sunumuna yetecek kadar altyapı üretimine imkân vermemektedir. Mevcut duruma hızlı nüfus artışı da eklendiğinde, bugünkü bütçe imkânlarıyla birlikte, altyapı finansman sorununun çözümünde uzun bir zamana ihtiyaç duyulacağı açıktır. Oysa, sağlık ertelenemez, bekletilemez ve önceliği değiştirilemez bir olgudur.

                               

(x) 961 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Bütçe imkânları ve yatırıma ayrılabilen kaynaklar gözönüne alındığında, sağlık hizmetlerinde kaliteli, adil, sürdürebilir olanak sunulabilmesi için, altyapı yatırımlarında finansman ihtiyacının alternatif kaynaklardan hızla karşılanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Sorunun çözümünde uygulanabilecek en rasyonel yöntemlerden birisi, kamu sektörü ile özel sektörün altyapı ve hizmet sunmak amacıyla ortak yatırım yapmasıdır. Bu esasa, kamu ve özel sektör ortaklığı yatırım modeli anlamında ifade kullanılmaktadır. Bu şekilde yapıldığı takdirde, kamu ve özel sektör el ele, özel girişimcilerin sağlık yatırımına kaynak aktarmaları için gerekli ortamın oluşmasına imkân sağlamaktadır.

Bu tasarıyla, sağlık hizmetleri arzında karşılaşılabilen zorlukları aşmak için, 49 yılı geçmeyecek şekilde, Sağlık Bakanlığına, uzun zamana yayılabilecek tesis kiralama imkânı verilmektedir.

Kiralamaya esas tesisler, bakanlıkça verilecek esaslar dahilinde, ön proje doğrultusunda, geçici girişimci tarafından sağlanacaktır veya bakanlıkça bedelsiz olarak tahsis edilecek arsa üzerinde yapılmasına uzun yıllara dayalı kiralama hususu sonucunda Bakanlığın veya girişimciye bırakılmasının sözleşmede yer alması koşuluyla girişimciye sunulabilecektir.

Uygulamanın usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca belirtilmesi, tespiti öngörülmektedir.

Tasarının, ülke yararına, hayırlı olmasını diler; saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keskin.

Tasarının tümü üzerinde başka söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 7.- Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca ihaleyi kazananlara bedelsiz arsa veya arazi tahsis edilebilir. Arsa veya arazinin tahsisi halinde kiralama süresi sonunda arsa veya arazi üzerindeki her türlü tesis, bütün borç, takyidat ve taahhütlerinden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Hazineye devredildikten sonra Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılır.

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; arsa veya arazinin ihaleyi kazanana ait olup olmadığı, bedelsiz arsa tahsis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, tıbbi donanımın ihaleyi kazanan tarafından sağlanıp sağlanmadığı, kira konusu binadaki tıbbi hizmetler dışındaki hizmetler ve alanların işletiminin ihaleyi kazananlara verilip verilmediği hususları dikkate alınır.

Bu şekilde yapılacak tesislerde kira bedeli Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, 36 aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıklarınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur."

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir ve Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in  söz talepleri vardır.

Milletvekillerinin konuşma isteği?.. Yok.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Cevdet Erdöl

İlyas Arslan

Sedat Kızılcıklı

 

Trabzon

Yozgat

Bursa

 

Mustafa Cumur

Fahri Keskin

Nusret Bayraktar

 

Trabzon

Eskişehir

İstanbul

 

Mehmet Sekmen

 

Mehmet Fehmi Uyanık

 

İstanbul

 

Diyarbakır

Madde 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 3.- Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılmayacağına, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, tıbbi donanımın bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki sağlık tesislerinde tıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Sağlık Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmelerince ödenir.

Sağlık Bakanlığının kullanımında bulunan sağlık tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki tıbbi hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.

Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, 36 aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kâğıtlar, 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıklarınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, Ek Madde 7 olarak…

BAŞKAN - Ek Madde 7 olacak, tamam; gerekli düzeltme yapılacaktır.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Madde içerisinde geçen ve aynı anlamda kullanılan ifadelerin anlam bütünlüğü açısından uyumlaştırılması,

5220 sayılı Kanunla Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılan değişiklik çerçevesinde sağlık hizmetlerinin finansmanı için Hazine arazilerinin satışına yönelik düzenleme yapıldığı gözönüne alınarak, sağlık hizmetlerinde kullanılabilecek standartlarda tesisler yapmaları şartıyla gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine bedelsiz arsa verilmesine ve kiralama süresi sonunda arazinin üzerindeki tesislerle birlikte gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine devrine imkân tanınması,

Sözleşme süresince söz konusu tesislerin Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni olmadan başkasına devredilemeyeceğinin tapu kütüğüne işlenmesi,

Mevcut sağlık tesislerinin de özel sektör tarafından yenilenebilmesi, g

Gereğinden hareketle madde yeniden düzenlenmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasındaki ihtilaftan dolayı, işarî oylamayı elektronik oylama cihazıyla yapacağım.

Oylama için 3 dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.

Kabul edilen önerge istikametinde 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin...

Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin açık oylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 235

Kabul                      : 235 (x)

Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

7 nci sıraya alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.-Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 962 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur.

Şahısları adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay, İstanbul Milletvekili Recep Koral.

Sayın Daloğlu?.. Yok.

Sayın Akbak?.. Yok.

Sayın Kandoğan?.. Yok.

Sayın Yarbay?..

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konuşacaksınız.

Buyurun.

                               

  (x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 962 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum.

Bu sabah Danışma Kurulu üzerinde yapmış olduğum konuşmada bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu da anladım. Önemli olan, ne söylemek istediğiniz değil, karşı taraftan nasıl algılandığınızdır. Bazı arkadaşlarımız "efendim, bu Meclis meşru değil mi" dedi. Ben, Meclis meşru değil demedim. Bu Meclisin içerisindeyim ve…

BAŞKAN- Sayın Yarbay, mikrofona biraz yakın durur musunuz; konuşmalarınız anlaşılmıyor.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla)- Bu Meclis meşru değil demedim; bilakis, bu Meclisin içerisindeyiz. Bu Meclis, Anayasaya ve yasalara uygun olarak seçilip gelmiştir, görevi başındadır; ancak, ben, ileride, eğer, Meclis, bu şekilde, muhalefet partileri olmadan çalışmaya devam ettiği takdirde, yapılan çalışmalardan dolayı başkaları meşruluk tartışması açar demek istiyorum. O tartışmaya biz meydan vermemeliyiz, onu söylemeye çalıştım; yoksa, elbette ki, Meclisimiz meşru ve meşru olarak da ilânihaye inşallah devam edecek Türkiye Cumhuriyeti olduğu müddetçe.

Bir diğer konu da, yine, bazı arkadaşlarımız, oy verirken el kaldırıp, indirme konusunda… Ben, el kaldırıp indirmeyi küçümsemiyorum; ancak, muhalefet partileri olmadan el kaldırıp indirmenin fazla bir anlamı olmayacağını ifade etmek istedim. Onu da, yine, bu şekilde düzeltmek istiyorum.

Şimdi, yine, şikâyetim var, bu kanun teklifi üzerinde de şikâyetim var. Bu kanun teklifi çok önemli bir kanun teklifi. Daha önce, Ceza Kanununu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu görüşürken, o zaman, suçluların izlenmesiyle ilgili telefon dinlemeleri konusunda, faks, telefon, elektronik dinleme, fotoğraf alma, izleme konusunda bir düzenleme yapmıştık; o, suçlularla ilgiliydi. Bu kanun teklifi, ortada suç yok, hiçbir suç yok; ama, suç işlemesi muhtemel olanlara karşı getirilen bir düzenlemedir ve bu düzenlemeyle birlikte, tabiî, Emniyet Teşkilatı, MİT, Jandarma Komutanlığı, suç işlemesi muhtemel veya suç işleyebileceği öngörülen kişileri, işte, terör suçu, organize suçlar gibi konularda dinleyebileceklerdir.

Benim bu telefon dinlemelerinden de bir rahatsızlığım yok; ancak, korkum şu: Maalesef, Türkiye'de, geçmişte telefon dinlemeleri, terörle mücadelede ve başka organize suçlarla mücadelede kullanılmaktan ziyade, siyasî iktidarlarla ilgili konularda kullanılmaya çalışıldı. Dolayısıyla, bu konu uzun yıllar Türkiye'de tartışıldı ve bazen de, belki haklı belki haksız olarak devlet görevlileri suçlandı.

Onun için, bu kanun çok hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirildi. 21 Haziranda kanun teklifi olarak Meclise verilmiş. 24 Haziranda İçişleri Komisyonu toplanmış, komisyon, altkomisyona havale etmiş. Üç gün sonra, 27 Haziranda altkomisyon raporu gelmiş ve altkomisyon, İçişleri Komisyonunun raporunu hazırlamış. Daha sonra, bir Danışma Kurulu önerisiyle gündemin ön sıralarına alınmış ve şimdi de görüşüyoruz.

Bu kanun o kadar temel bir kanun ki, siyasî partiler, Türkiye gerçeklerinde oy almamız, oy alınması, Meclislerin oluşturulması önemli; ama, kimin iktidar olacağı bence bu kanunda yazılı. Yani, gerçek iktidar kimdir, Türkiye'de gerçek iktidar kim, bu kanunda yazılıdır; çünkü, iktidar demek, bilgi demektir ve güç demektir. Bilgi akışı nasıl oluyor; yani, telefonlar dinlendi, o telefonlar dinlendikten sonra bu bilgiler kime geliyor ve kim değerlendiriyor ve bu değerlendirmeden sonra kim karar veriyor? Bu dinlemeler yapılırken, ilkönce hâkim kararı, şimdi bütün yetkililer, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, Millî İstihbarat Teşkilatının birimlerine dinleme yetkisi veriyoruz. Pekâlâ, bu dinlemeler, acaba, sağlıklı bir şekilde yukarıya doğru akacak mı akmayacak mı? Bunun denetim mekanizmaları var mı yok mu? Yani, burada bir konu var "bir merkez tarafından düzenlenir" diyor; bir şey yapın, Başbakanlık tarafından, polis, merkez tarafından izlenir... Şimdi, bu merkez için de, kanunun son maddesinde "bu merkez en geç altı ay içerisinde kurulur" diyor. Bakın, burasına dikkatinizi çekmek istiyorum. En geç altı ay içerisinde kurulur; fakat "en geç" kelimesinin arkasına… "En geç" ne demek? Bir mecburiyettir en geç; fakat "en geç" kelimesinden sonra gelen paragrafta "Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilir" diyor. Şimdi, Türkiye'de kaç kurum telefon dinliyor; Emniyet dinliyor, Millî İstihbarat Teşkilatı dinliyor, Jandarma Genel Komutanlığı dinliyor, Genelkurmay Başkanlığı dinliyor. Dinlemeyen var mı? Amerika da dinliyor belki, onu bilmiyorum; Amerika, İngiltere, onları bilmiyorum. Rusya… Onları bilmiyorum. Dinlemeyen var mı?

Pekâlâ, bu dinlenen bilgiler nerede toplanıyor? Burada bütün dinlenen bilgiler için top Başbakanlığa atılıyor. Başbakanlık, sadece güvenlikten sorumlu bir yer değil. Bence, bütün dinlenen bilgiler İçişleri Bakanlığında toplanmalıdır; yani, Başbakanlık, bu kadar işinin arasında -Başbakan- bu izlemeleri, dinlemeleri nasıl takip edecek, nasıl denetleyecektir?

Millî İstihbarat Teşkilatının Müsteşarı tayin edilirken… İşte, iktidar kim Türkiye'de? Burada, bu soruyu sormamız gerekiyor. İktidar kim Türkiye'de? Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı atanırken kim tayin ediyor? Yani, kimler tayin ediyor Millî İstihbarat Teşkilatını? Bu iktidar olan grup mu tayin ediyor, yoksa, bu yetki kimlerle paylaşılıyor? Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı… Jandarma Genel Komutanlığının toplamış olduğu bilgiler nasıl bir seyir içerisinde merkeze iletiliyor?

Değerli arkadaşlarım, ben, Jandarma, Emniyet, MİT, hepsine teşekkür ediyorum; canları pahasına bu ülkeyi savunuyorlar, gece gündüz bizim güvenliğimiz için gayret ediyorlar. Onlardan hiçbir şüphem, onlardan hiçbir şeyim olamaz, onlara görevlerinde başarılar diliyorum; ama, endişelerim, bu istihbarat bilgilerinin dağınıklığı içerisinde, kurumlar arasındaki rekabet sebebiyle, ileride, bunların başka amaçlar için kullanılmasıdır. O başka amaçlar için kullanılmaması için de, bu kanun teklifinde, yeterince denetim mekanizmaları yoktur.

Bir diğer konu var burada, o da şu: Bu kanunla ilgili alımlar Devlet İhale Kanununa tabi değildir deniliyor. Ben, bu imtiyazları, ayrıcalıkları da hiç sevmiyorum. İmtiyazlar ve ayrıcalıklar olduğu zaman da çok üzülüyorum.

Şimdi, bu Devlet İhale Kanunu, allahaşkına, kimin için uygulanır; sadece okullar ve sağlıkocakları için mi veyahut da hastaneler için uygulanan bir kanun… Herkes bu kanundan istisna! Bütün kuruluşlar, gelen kanunlarda, Devlet İhale Kanunundan muaftır deniliyor. Pekala, Devlet İhale Kanunu, kötü bir kanunsa, bütün işleri engelliyorsa, neden düzeltmiyoruz?! Neden, herkes, kendisine bir ayrıcalık, o kanunda kendisine bir müstağnilik addediyor?! İşte, bütün bunları tartışabilmemiz için… Bu kanunların, böyle alelacele değil, biraz zamana yayılmış bir şekilde ve kamuoyunda tartışılmış, ilgili kurumlarda tartışılmış bir şekilde, olgunlaşmış bir şekilde gelmesi gerekiyor.

Şimdi, ben, bu kanunu okuduğum zaman, kanunun gerekçesinde şunu görmüyorum; şöyle bir gerekçe beklerdim şahsen: Efendim, bu telefon dinlemeler sayesinde, mesela, geçen sene 300 tane terörist yakalandı; falan, falan, falan yerdeki olaylar önlendi. Yani, bir faydasını görmek isterdim; ama, bir istatiskî bilgi yok. Acaba, faydalı mı zararlı mı? Burada, sadece birtakım sözler var, istatistikî bir bilgi yok. İstatistikî bilgi olmayınca, biz, bunun faydalı olup olmadığına nasıl karar verebiliriz?! İstatistikî bilgiler olması lazım, sağlam dayanakları olması lazım, delilleri olması lazım. Çünkü, burada, insan hak ve özgürlüklerini... Biz, bütün yurt genelinde binlerce kişiye -bir kişi, iki kişi değil- bu hakkı veriyoruz; herkese diyoruz, telefonu, faksı, her şeyi açık dinlemeye… Ama, bununla ilgili olarak, bunun faydası nedir? Kaç kişi yakalanmıştır? Hangi olaylar önlenmiştir?

Evvelsi gün, Adalet Bakanlığında bir olay oldu; tabiî, Adalet Bakanımıza geçmiş olsun diyorum. Bu olayda dikkatimi çeken bir şey var: Polis, fark ediyor. Fark eden polise teşekkür ediyorum. Polis yakalıyor, kelepçeliyor. Kelepçeleyenlere teşekkür, sonsuz teşekkür; onlar -önemli bir şekilde- ödüllendirilmelidir. Kelepçelenmiş bir vatandaş kaçıyor, terörist kaçıyor; olabilir, bir gaflet halidir, olabilir. Bir eğitim eksikliği görüyorum orada haddizatında, gerçekte bir eğitim eksikliği görüyorum; çünkü, kelepçelenmiş bir adamın kaçmaması lazım; silahlı kişidir, olabilir, gaflet halidir…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Yarbay, konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sonra, bacağından güzel bir şekilde vuruluyor. Vurana da teşekkür ediyorum; çünkü, tehlikeli bir terörist, bomba yüklü; vurana da teşekkür ediyorum. Bacaklarından vuruluyor. Şimdi, kolları kelepçeli, bacaklarından vurulmuş bir adam yerde yatıyor; ama, kafasına kurşun sıkana teşekkür etmiyorum; çünkü, o zaman savcılara ve hâkimlere görev kalmaz. Bu savcılar ve hâkimler neden var; o terörist, o sanık yakalansın ve yargılansın ve onun ipuçları, yani bağlantıları bulunsun… Öldürdükten sonra, ölüler konuşur mu?! Ölüler konuşur mu?!

ALİM TUNÇ (Uşak) - Konuşur, konuşur, ahrette…

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Öldürdükten sonra kim konuşacak?! Onun için, biz, aynı zamanda, sağlam yakalayıp teslim etmeliyiz. Şimdi, o polisimiz, kafasından vuran polisimiz belki heyecana geldi, belki olayın sıcaklığıyla bu hatayı yaptı; ama, bundan sonra, bu konuda, Polis Teşkilatının, Emniyet Teşkilatının, Jandarma Teşkilatının, İstihbarat Teşkilatının eğitimine önem verilmelidir. Bundan sonra, daha soğukkanlı, daha planlı programlı hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Terörle mücadele son derece zor bir mücadele; ama, terörün tanımı yapılmalıdır. Terörün tanımı yapılmadan bu mücadeleyi yürüttüğümüz zaman, kimin terörist olduğunu, kimin terörist olmadığını anlayamayız. Mesela, bu yurt işgal edildi ve biz bu yurdu savunmak için yollara döküldük; terörist miyiz?.. Ama, bazılarına göre terörist muamelesi görebiliriz. Bu kanun tasarısında terörün tanımı yok. Terörün tanımı çok iyi yapılmalıdır. Beline bomba bağlayıp, kendisini öldüren bir insan da bence teröristtir.

BAŞKAN - Sayın Yarbay, konuşmanızı tamamlar mısınız.

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Sivile, çocuklara, kimsesizlere ve savaşa bizzat dahil olmayan silahlı güçlere karşı yapılan eylemler de terörist eylemlerdir. Dolayısıyla, bunların tanımının yapılması lazım ki, bu kanun bir anlam ifade etsin diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarbay.

Teklifin tümü üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Recep Koral; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yalova Milletvekilimiz Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum.

Bu kanun teklifi, benim de üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonuna gelmişti. İçişleri Komisyonunun Değerli Başkan ve üyeleri, bu teklifin içerik olarak yetersiz olduğunu -gerek muhalefet gerekse iktidara mensup üyeler- tespit etmek suretiyle, altkomisyona gönderdiler.

Altkomisyonda da güzel bir çalışma yapıldı. Millî İstihbarat Teşkilatı, jandarma ve emniyet mensupları ile telekomünikasyon, Adalet Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileriyle, bu konu üzerinde çok yoğun çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında da, konuyla ilgili birkaç bakanımız da bu çalışmalara katkı vermek suretiyle, teklifteki eksiklikleri giderme konusunda birhayli gayret gösterdik. Ancak, altkomisyondan gelen rapor, İçişleri Komisyonunda, benim de ayrışık gerekçemle, birkaç arkadaşımızın ayrışık gerekçesiyle, Altkomisyon Başkanı Sinan Özkan Beyin, Ali Yüksel Kavuştu Beyin ve benim -AK Parti Grubu olarak- ayrışık gerekçemle birlikte teklif olarak Meclise indi.

Biz, gerekçelerimizde, biraz kısa da olsa, eksiklikleri ifade etmeye çalıştık. Kafaları fazla karıştırmak istemedik; çünkü, gerçekten, temel hak ve hürriyetlerimiz çok önemli. Anayasada teminat altına alınmış olan bu temel hak ve hürriyetlerin korunması fevkalade önemli; ama, bu çalışmalar sırasında gördük ki, son TCK değişikliğiyle, suç oluştuktan sonra savcının kontrolünde yapılan dinleme faaliyetleri dışında, suç oluşmadan evvel, bazı suçların önceden dinlenme suretiyle oluşumunu ortadan kaldırabilme mümkünken, bu konuda bir boşluk olduğu görüldü. Bunun da giderilmesi lazım bir taraftan; çünkü, burada sözü edilen eylemler… Biraz evvel değerli kardeşimizin söylediği gibi, terörün tanımını en iyi Türkiye biliyor; yani, terörle ilgili, kaçakçılıkla ilgili, organize suçlarla ilgili, gerek devletin güvenliğiyle alakalı, bu ülkede yaşayan insanların geleceğiyle alakalı konularda fevkalade sıkıntı olabilecek çalışmalar var. Bunların, suç oluşmadan evvel, yani, insanların can kaybına uğramadan evvel tespit edilmesi lazım; bu konu da bir gerçek. İkisini bir yerde buluşturalım. Nasıl yapacağız bunu; fevkalade zor bir şey. Gerçekten, bu konuda gayret gösteren Millî İstihbarat Teşkilatı, jandarma ve emniyet mensupları fevkalade hassas, bunu biliyoruz; ama, bu ülkede yaşayan sivil toplum, bu ülkede yaşayan insanlar da hassas, bunu da biliyoruz. Bunları nerede birleştiririz diye çok uzun gayretler oldu ve bu manada yapılan bu çalışmalarla teklif buraya geldi. Bu gelen teklifteki, komisyondaki itirazlarımızın daha sonra dikkate alınmak suretiyle, burada, bu hassasiyet içerisinde olan buradaki milletvekili arkadaşlarımızın hassasiyetine destek veren arkadaşlarımız, onların sözcüsü olan arkadaşlarımız, Sadullah Ergin kardeşimiz başta olmak üzere, bu konuda bir çalışma yapmak suretiyle, biraz sonra sizlerin oylarınıza sunulacak olan önergeler hazırlandı. Bu önergeler ortaya konulduğunda, bizim ayrışık oy gerekçesi olarak ortaya koyduğumuz sakıncaların ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla, ben, bugüne kendimi bu kanunun aleyhinde söz almak üzere hazırlamışken, gelecek önergelerle bu kanunun lehinde konuşma durumunda buldum ve gelen önergeye de imza koymak durumunda kaldım. Gerçekten, hassas olunan iki konudaki dengeyi koruyan bir teklif haline geliyor. Ne oluyor değerli arkadaşlar; gerçekten, bu konu, başta terörle mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu, benzeri suçlar ve bu suçlarla mücadele bir şehir merkezinde, bir de kırsal kesimde, dağda ve gecenin karanlığında oluyor. Bunu yapan güçlerimize mutlaka gereken destekleri vermek mecburiyetindeyiz. Yani, bir teröristin ölümüne, gerçekten, insan olarak üzüntü duyuyoruz; birkaç gün önce Adalet Bakanlığı önünde olan hadise... Gerçekten, insandır neticede, beyninin o şekilde şartlanmasını kabullenebilmemiz mümkün değil; ama, maalesef, bazıları, insanımızın kafasını, zihnini bu şekilde bulandırabiliyor. İnsandır, ölümüne üzülürüz; ama, bir teröriste insanların arka çıkması asla düşünülemez, dünyanın hiçbir yerinde düşünülemez. Hiçbir devletin, kurumun, şahsın arka çıkmasını düşünemeyiz ve bunlarla mücadele etmek için de her gün şehit veriyoruz, jandarma şehit veriyor, emniyet mensuplarımız, güvenlik kuvvetlerimiz; şehit vermeye devam ediyoruz, bundan sonra da verilecektir, bunun arkası kesilmez; çünkü, devletin devamlılığı için mutlaka mücadele gerekir. Biz de bu mücadeleye, Meclis olarak, millet adına destek vermek durumundayız ve gönülden bu desteği vermeye devam edeceğiz. Gerek Millî İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmalarla -önleyici bakımdan- gerekse Jandarma ve Emniyetin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, almış oldukları tedbirlerle -biraz evvel kardeşimiz söyledi; nelerdi, hangi istihbaratı yaptılar, neler oldu; komisyona katılma imkânı olsaydı; birkaç tane örneği güvenlik kuvvetlerimiz verdiler; hangi olayı, ne şekilde istihbarat faaliyetiyle önlediklerini ifade ettiler- gerçekten de çok ince, çok hassas ve dakik çalışmalarla bunların önüne geçilebilmiştir.

Ben, buradan, emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra da yapacakları hizmetlerde Allah kolaylık versin diye de temennide bulunuyorum.

Değerli arkadaşlar, evvela, suç oluşmadan evvel, mutlaka, temel hak ve hürriyetlere dokunmadan, biz, tedbir almak zorundayız. Bu manada da mutlaka dinleme faaliyetleri... Burada yapılan, evvelemirde, dinleme faaliyetlerinin tek elde toplanması, tek merkezde toplanması ve bundan da önemlisi, denetim altına alınması...

Denetim, fevkalade önemli bir hale geliyor. Önergemizde göreceksiniz, gerekse o kurumun içerisinde, amirler, sıralı amirler, kurum amirleri vasıtasıyla denetim yapılıyor gerekse ilgili bakanlığın teftiş kurulları vasıtasıyla denetim getiriliyor gerekse Başbakanlığın görevlendireceği kişi veya komisyonlar vasıtasıyla, işin önemine, vahametine göre denetim geliyor; yani, ilk defa, bana göre, Türkiye'nin basınında, kamuoyunda sansasyon yapılan ve fevkalade rahatsız edici ifadelerle hepimizi üzen konulara esaslı bir denetim getiriliyor.

Değerli arkadaşlar -yine önergede göreceksiniz- dinleme konusu böylece kontrol altına alındığı gibi, ayrıca, bu merkez dışında dinleme yapmak suç oluyor. TCK'daki hükümlere göre, böyle bir dinleme yapılması, TCK hükümlerine göre cezalandırılıyor; aynı zamanda da bu dinlemeden elde edilen bilgi ve belgeler mahkemelerde delil yerine geçmiyor. Bu da fevkalade önemlidir ve temel hak ve hürriyetler açısından da en çok destek vereceğimiz hususlardan bir tanesidir. Gerçi, hâkim kararıyla dinleme söz konusu; ama, çok acil, çok dakik hadiseler vardır bir eylemin önlenmesiyle alakalı. Bu konularda da, hâkime 24 saatlik bir sürede gitme imkânı tanınıyor. Bu 24 saatlik sürenin sonunda, eğer, hâkim, bu dinlemeyle ilgili karar vermezse, belgeler hemen imha ediliyor. Eğer uygun görmezse, tekrar, hemen ortadan kaldırılıyor; daha sonra bir fişleme veya bir biriktirme, bir saklama, bir arşivleme söz konusu olmuyor değerli kardeşlerim. Bu da temel hak ve hürriyetler bakımından fevkalade önemlidir.

Bu manada, Telekomünikasyon Üst Kurulu ve telekomünikasyon görevlilerine de fevkalade hizmet düşüyor. Zaten, şu anda, dinlemede, GSM ile ilgili dinleme faaliyetleri tek merkezden yapılıyordu. Kabloluları da tek merkeze toplamak suretiyle bir bütünlük sağlayacak. Ayrıca, TCK'nın 135 inci maddesine göre, mahallinde, bölgelerde yapılan dinlemeler de ortadan kaldırıyor, onlar da yine tek merkeze toplanıyor. Böylece, denetim yapılması daha kolay bir şekle geliyor.

Değerli arkadaşlar, bu nedenle -lütfen, istirham ediyorum; metne bakarsanız, benim gibi ayrışık kalırsınız- önergelerimizde bu anlattığım yenilemelerle, düzeltmelerle, fevkalade dengeyi koruyan, toplumu rahatsız etmeyen, kamuoyunu rahatsız etmeyen, temel hak ve hürriyetlere dokunmayan, ama, güvenlik güçlerimizin de, hiç ayırım yapmadan, bu manada, bugüne kadar yaptığı, kahramanca yaptıkları, büyük fedakârlıklarla yaptıkları görevlere imkân sağlayan ve bu ülkede yaşayan insanların da güvenliğini önplana alan bir düzenleme şekline geldiğini göreceksiniz.

Ben, bu manada, açıklama yapmak üzere söz aldım. Sayın Bakanlarımız başta olmak üzere, İçişleri Komisyonu Başkanımıza, altkomisyon başkanımıza -Ali Yüksel Ağabeyin de adını anmadan geçemeyeceğim- Ali Yüksel Kavuştu'ya ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Koral, konuşmanızı tamamlayınız.

RECEP KORAL (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koral.

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, gündemimizdeki kanun teklifi, üç ayrı kanunun çeşitli maddelerinde değişiklik öngörmektedir.

Değerli arkadaşlar, günümüzde, toplum ve devlete gelecek olan tehlikelerin önceden sezilmesi ve bunların önlenmesi için tedbir alınması, demokratik hukuk devletinin korunması açısından bir zorunluluk olmuştur. Bu açıdan baktığımızda, istihbarat birimleri, devlet ve toplumun güvenliğiyle, onun hayatî çıkarlarının korunmasına yönelik enformasyonu, müstakilen analizini gerçekleştiren devletin kilit önemindeki teşkilatlarıdır.

Uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçlerin iç güvenliğe yönelttiği yeni tehdit ve riskler, istihbarat teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması ve yeni teknolojilerden yararlanılmasını haklı çıkarmıştır; çünkü, yeni teknolojiler sayesinde tehlikenin tespiti ve gözlenmesi büyük önem arz etmektedir. Biraz önce konuşan bir değerli arkadaşımız "bu gerekçelerde, bu dinlemeyle yapılan faaliyetleri de görmek isterdik" dedi; ama, yine, bir değerli arkadaşımız, Sayın Recep Koral da ifade ettiler; bunlar, komisyonlarda, altkomisyonlarda anlatıldı; yani, dinlemeyle, ne tür olayların, daha çıkmadan önlendiği, çok büyük olayların önüne geçildiği ve birçok ve bilhassa son zamanlarda rastlanan patlayıcılarla ilgili yapılmış olan çalışmalarla, henüz eyleme geçmeden yakalanmış olduğunu, arkadaşlarımız altkomisyonda ve komisyonda uzun uzun anlattılar. Bu nedenledir ki, tehlikede yer alanların yerlerinin belirlenmesi ve ele geçirilmesi de mümkün hale gelmiştir.

Ülkemizde istihbarat birimlerinin hukukî bakımdan şu anda yeterli bir düzeyde bulunduğu söylenemez. Bu amaçla verilen teklif önemli bir sorunu çözmeye yöneliktir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin gereği olarak bu alanda yapılacak düzenlemede üç temel ilkeye uyulması istenilmektedir. Bu ilkeler, belirlilik, ulaşabilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleridir. İşte teklifi, tüm bu noktaları gözeterek hazırlanmış bir teklif olarak görüyoruz.

Verilen teklifle, kurumların kanunlarında değişiklik önerilmiştir. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Yeni bir yetki değil, bu yasayla, yöntemler belirlenmiştir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Avrupa Birliği müktesebatı da üç temel sütundan oluşmaktadır: Siyasî kriterler, adalet hizmetleri, iç ve dış güvenlik. Üçüncü sütunda yer alan iç ve dış güvenliğin korunması, devletin istihbarat hizmetlerinin düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Anayasanın koruma altına aldığı özel hayat ve haberleşme hürriyetlerine devlet tarafından suç öncesi alanda yapılacak olan müdahalelerin Avrupa Birliği standartlarına uygun bir kanunla yapılması ve sınırlama sebeplerinin bu kanunda açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Bu teklif, işte bu amaca hizmet etmek üzere ve Avrupa Birliği standartları da gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ama, birtakım eksiklikler -çok değerli arkadaşımın da belirttiği gibi- gerçekten, başta İçişleri Komisyonumuz olmak üzere, grup başkanvekillerimiz ve siz değerli milletvekili arkadaşlarımın gayretiyle giderilmiş ve verilen bu önergelerle de o eksiklikler giderilerek yasa Avrupa Birliği standartlarına gerçekten daha uygun hale getirilmiştir.

Önleme amaçlı istihbarat çalışmalarında devletin bu haklara riayet edebilmesi için, yasal düzenleme yapılması ve düzenlemede müdahale sebeplerinin gösterilmesi gerekmektedir.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde iletişimin denetlenmesi ve telefonların dinlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihine kadar 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla, bu tarihten itibaren ise, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuyla düzenlemişti. Bu kapsamda 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve devamı maddelerinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Anılan düzenlemeler, suçluların soruşturulması sırasında ve sanık takibi amacıyla kolluk kuvvetlerince iletişime yapılan müdahaleye ilişkin olup, sadece suç işlendikten sonra yapılan adlî amaçlı dinlemeleri düzenlemekteydi. Ayrıca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan düzenlemeye göre, dinleme, adlî kolluk tarafından gerçekleştiriliyordu. Oysa, istihbarat teşkilatları tarafından yürütülen faaliyetler suçla ilişkili olmayıp, kuruluş kanunlarında yer alan görevleri kapsamında ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla, demokratik hukuk devletine yönelik tehdit unsurlarına ilişkin olarak, düzenli ve sistemli bilgi toplama ve değerlendirme ihtiyacına yöneliktir.

Nitekim, bu esastan hareketle, Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal güvenlik servisleri, kendi kanunlarında yer alan düzenlemeler çerçevesinde iletişime müdahale hususunda yetkilendirilmişlerdir.

Demokratik hukuk devletlerinin varlığını tehdit eden terör odaklarının -ki, biraz önce arkadaşım bahsetmişti- zamanında teşhisi, eylemlerine, daha ortaya çıkmadan engel olunabilmesi, taktik ve stratejilerini devamlı olarak değiştiren yasadışı örgütler karşısında genel kolluk kuvvetlerinin yasal yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekliydi. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde sekteye uğrayan istihbarat hizmetlerinin sonuçları, hem ülkemizi hem de vatandaşlarımızı son derece üzecek olaylara sebebiyet verebilirdi. Yeni düzenleme, hem kişi hak ve özgürlüklerini devletin aşırı müdahalesine karşı koruyacak niteliktedir hem de devlete karşı verilen tehdit ve tehlikeleri etkin bir şekilde bertaraf edebilecek özellikler taşımaktadır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, devlete yönelik tehlikelerin yakın bir tehdit haline gelmeden, yani, doğmadan bertaraf edilmesi için, bilgi toplama, değerlendirme ve iletişime müdahale, yakından takibe alma, izleme, tarassut gibi başka yetkilere de ihtiyaç vardı. Hazırlanan teklif, yukarıda sözü edilen esas ve standartlara uyulması suretiyle, ki, bu konular gerçekten arkadaşlarımız tarafından çok titiz bir şekilde incelenmiş, araştırılmış, üzerinde uzun uzun çalışmalar yapıldıktan sonra birtakım eksiklikler de verilmiş olan önergelerle düzenlenmiş ve sistemli bir hale getirilmiştir.

Bu duygularla, tüm bu görüş ve düşüncelerle, bu yasaya vereceğiniz destek için, katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca, dün meydana gelen müessif olayı da, üzücü olayı da, hepimizi üzüntüye boğan olayı, 5 Devlet Demiryolları görevlimizin şehit olması, 20'ye yakın vatandaşımızın yaralanmış olmasını da lanetle, nefretle kınıyorum ve bir kere daha şunu ifade ediyorum ki, terörle hiçbir yere varılamaz, varılmamıştır, bundan sonra da varılmayacaktır.

Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından belirlenecek tek bir merkezden yapılır. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu tarafından karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren kuruluşların, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle vermemesi halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Recep Koral

Ali Yüksel Kavuştu

 

Hatay

İstanbul

Çorum

 

Mustafa Ataş

 

Sinan Özkan

 

İstanbul

 

Kastamonu

"Madde 1- 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

'Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir kararı derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay içinde verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

İstihbarat faaliyetinde, bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddede belirtilen işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur. Bu Başkanlıkta, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir. Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili altyapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.' "

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Ben de takdire bırakıyorum.

BAŞKAN - Sayın Ergin?..

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçeyi okutun efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddede sözü edilen merkezin yapısının Kanun tarafından belirlenmesi gerektiğinden merkezin kimlerden oluşacağı konusuna açıklık getirilmiştir.

Ayrıca, maddedeki usul ve esaslara aykırı dinlemelerin hukukî değeri ve bu dinlemeyi yapanların karşılaşacakları yaptırım belirlenmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5.- Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında istihbarat faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer kolluk ve istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren kuruluşların, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle vermemesi halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur.

Şahısları adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

Sayın Daloğlu?.. Yok.

Sayın Akbak?..Yok.

Sayın Kandoğan?..Yok.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Recep Koral

Ali Yüksel Kavuştu

 

Hatay

İstanbul

Çorum

 

Mustafa Ataş

 

Sinan Özkan

 

İstanbul

 

Kastamonu

"Madde 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 5- Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sinyal bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay içinde verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesinde göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanunî sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukukun geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz.

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun hale getirmek için yapılmıştır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde, ek madde 5 ve çerçeve 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Millî İstihbarat Teşkilatı;

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurar, uygun koordinasyon yöntemlerini uygular.

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından kendi görev sahasına giren konularda yararlanır, bunlarla irtibat kurar, bilgi ve belge talep eder. Ancak kamu hizmeti veren kuruluşların, istenen bilgi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle vermemesi halinde, hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimini bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, Bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, MİT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur.

1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Recep Koral

Ali Yüksel Kavuştu

 

Hatay

İstanbul

Çorum

 

Mustafa Ataş

 

Sinan Özkan

 

İstanbul

 

Kastamonu

Madde 3.- 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Millî İstihbarat Teşkilatı;

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurulabilir, uygun koordinasyon yöntemleri uygulayabilir.

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından kendi görev sahasına giren konularda yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunabilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddî bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır.

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

Hâkim kararları ve yazılı emirler, MİT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri,  Başbakanlık teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz.

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun hale getirmek için bu düzenleme yapılmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE.- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay içinde kurulur. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgileri değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur.

BAŞKAN - Geçici madde üzerinde, şahısları adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu,  Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Konuşmak istemiyorlar.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesinde geçen "Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir." cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Sadullah Ergin

Recep Koral

Ali Yüksel Kavuştu

 

Hatay

İstanbul

Çorum

 

Mustafa Ataş

 

Sinan Özkan

 

İstanbul

 

Kastamonu

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Merkezin kurulmasında Bakanlar Kuruluna verilen süreyi uzatma yetkisi kaldırılarak belirtilen sürede merkezin kurulması zorunluluk haline getirilmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri, konuşma talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Teklifin tümünü oylarınıza sunmadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talebi vardır.

Sayın Kandoğan?.. Yok.

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın Bakanın bir konuşma talebi vardır.

Sayın Bakanım, buyurun.

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gerçekten, terörle mücadele ve bazı suçların önlenmesi bakımından önemli bir boşluğu gideren bu yasa, katkılarınızla, desteğinizle, oylarınızla kabul edilmiş bulunuyor.

Ben, bu bakımdan, başta çok Değerli Başkanımız, Başkanlık Divanımız ve burada görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum; ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

Sayın milletvekilleri, 8 inci sıraya alınan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile  Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal; şahısları adına, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve Ordu Milletvekili Cemal Uysal söz istemişlerdir.

Sayın Uysal, hem şahsınız hem grup adına mı, sadece grup adına mı?

CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, ikisi birlikte.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Uysal.

AK PARTİ GRUBU ADINA CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Çok değerli milletvekilleri, özelleştirme, esas itibariyle, siyasî olarak, ekonomik manada genel bir tercihi içeren bir hadisedir. Bu bakımdan, ben, Grubum adına konuşurken, siz çok değerli milletvekillerine ve muhterem halkımıza, özelleştirmenin tarihî geçmişi ve ekonomik derinliklerini, çok genel hatları itibariyle ve kısaca arz etmek istiyorum.

1700'lü yılların ikinci yarısında başlayan sanayileşme devrimi hızla ilerlerken iki temel düşünce gelişti; bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, devletçi, sosyalist ve Marksist düşünce; diğeri de, liberal düşünceydi. Bu iki düşüncenin tartışıldığı temel veri şuydu: Üretim faktörlerinin mülkiyeti ve idaresi devletin elinde mi bulunsun, özel kişi ve kuruluşların elinde mi bulunsun; bu, yüzelli yıl tartışıldı. Bazı grup ülkeler, fikrî planda da, tatbikatta da devletin elinde bulunması noktasında birleştiler ve bunun ortasında, teorik olarak Marks yer aldı. Marksist ideolojinin 1917 yılında Rusya'da siyasî bir rejim haline gelmesi, bir iktisat ve cemiyet sistemi haline gelmesiyle birlikte devletçilik Rusya'da kuruldu ve bu sistem hem liberal ekonomiyi hem de liberal demokrasiyi,  liberal siyaseti

                               

(x) 975 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

kabul etmedi. Hem ekonomik hem de siyasî gücü tek merkezde toplayan güç merkezli böyle bir rejim, ekonomik manada başarılı olamadı ve biliyorsunuz, yıkıldı gitti. Tabiî, o yıkıldıktan sonra görüldü ki, Rusya gibi devletçiliği çok katı şekilde uygulayan ülkeler, perde kalktıktan sonra görüldü ki, geri kalmış bir üçüncü dünya ülkesi durumundadır.

Diğer ülkelerde, özellikle, Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın kabul ettiği ve birçok ülkenin kabul ettiği, liberal ekonomiyi, liberal demokrasiyi, liberal siyaseti kabul eden ülkelerde ise, üretim faktörlerinin mülkiyeti ve yönetiminin özel sektöre ve kişilere verilmesi ve bu istikamette politikalar oluşturulması hususunda bir mutabakat hâsıl oldu ve bu ülkeler ekonomik manada da liberalizmi benimsediler. Sonunda bu ülkeler, bildiğiniz gibi, çok geliştiler, çok zenginleştiler, toplumun refahını çok üst seviyeye getirdiler; aynı zamanda, liberal demokrasi sayesinde de toplumu büyük bir mutluluğa, büyük bir huzura getirdiler.

Tabiî, özel sektöre dayalı ekonomik rejim nedir; özel sektöre dayalı liberal ekonomik rejim, temel yapısı itibariyle serbest piyasaya, rekabete, özel mülkiyete ve piyasanın serbestliğine, tüketicinin tercihine dayanan bir rejimdir. Böyle bir rejimde, özel firmalar çok çeşitli mallarını, ürettikleri malları, piyasada çok çeşitli talepte bulunan, çok sayıda insana sunarlar ve bunu sunduktan sonra o piyasa rasyonel bir baza oturur ve böylece ekonomik bakımdan da toplum daha hür, daha demokratik bir yapıya kavuşur.

Tabiî, siyasî demokrasi de, bildiğimiz gibi, çok sayıda partinin bulunduğu, onların da aynen ekonomide olduğu gibi fikrî olarak, siyaseten sosyal ve ekonomik programlarını halka sundukları ve halkın bu sunuma cevap verdiği ve böylece tamamen demokratik bir ortamda partilerin faaliyet gösterdiği bir rejimdir.

Neden acaba özel sektör rejimleri başarılı oldu da, kamu sektörü başarılı olamadı; çünkü, devlet memurunun kendisine ait olmayan işletmede işlemlerinin riskine katlanmadan, kâr ve zarar endişesi olmadan, iflas endişesi olmadan o işletmeyi yönetmesi, becerisini, kabiliyetini bu işletmeye yeteri kadar verememesi, o işletmelerin kârından veya zararından... Zarar etmemesi veya istifade etmemesi sonucunda, bu işletmeler, kamu işletmeleri, muvaffak olamadı.

Tabiî, komünist rejimler hiç özel sektörü kabul etmemesine rağmen, liberal ülkeler, Amerika, Avrupa, daha birçok ülkeler, liberal bir ekonomiye sahip olmalarına rağmen, devletin içinde birtakım, devlete ait işletmeler meydana getirdiler. Bunlar, karma ekonomi olarak anıldı; bu işletmeler, Amerika'da, Avrupa'da bundan yüz yüzelli sene evvel çok kuruldu, çok işletildi; ama, bir sonuç alınamadı. Şimdi, aşağı yukarı hepsi tasfiye oldu. Artık, özel işletmelerin dışında, devlette bir işletmenin bulunması kabul edilmiyor. 1960'lı yıllarda kamulaştırma furyası vardı. Ben çok iyi biliyorum, 1960'lı yıllarda, 1960'lı yılların sonunda, Fransa'da, Renault Fabrikası devletleştirilmişti. Şimdi, tamamen bunun tersi bir tatbikat, uygulama var dünyada.

Şimdi, burada, bir noktaya daha gelmek istiyorum. Özellikle kaynaklara ulaşma bakımından sübvansiyonlarla, özel sektör olsun KİT'ler olsun devlete ait işletmeler olsun, kaynaklara ulaşma bakımından bir gayreti, bir çabası, bir rasyonalitesi yoksa, verime dayalı bir kaynak elde edemiyorsa, birtakım sübvansiyonlarla, birtakım yardımlarla kaynaklara kolayca ulaşıyorsa, öyle işletmenin muvaffak olması mümkün değildir. İşte, KİT'lerin başına gelen de budur.

Devlet ancak tekel olduğu zaman başarılı olur. Tekel olmadığı zaman, devletin başarılı olması mümkün değildir. Oraya özel sektör girdiği andan itibaren, devlet işletmesi bocalamaya başlar, devlete daha fazla yük olur ve sonunda çekilmez hale gelir. İşte şimdi olan da budur. Artık, devlette, işletme mahiyetinde, yani, özel mal ve hizmet üreten işletme artık devlet yapısı içinde yok, bunlar kabul edilmiyor. Bundan sonraki sorun, tahmin ediyorum, gayri safî millî hâsılanın yüzde 40'larına ulaşan devlet bütçelerinin, yani, devleti mega devletten malî devlete getiren uygulama, devlet bütçelerinin çok büyümüş olması, bundan sonra ele alınacak, tartışılacak konunun bu olduğuna inanıyorum; ama, bundan sonra artık global ekonomide devlete ait işletmelerin muvaffak olması mümkün değildir. Bu bakımdan, özelleştirme, ekonomi mantığı bakımından çok geçerli ve çok yerindedir.

Bu vesileyle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uysal.

Şahsı adına, tasarının tümü üzerinde, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 975 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Özelleştirme, ülkemizin gündemine, ilk kez 1984 yılında, karma ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde, diğer alt ve üst yapı reformlarının bir unsuru olarak girmiştir. Özelleştirme çalışmalarıyla ilgili ilk hukukî düzenleme 1984 yılında yapılmış, Kasım 1994'te yürürlüğe giren 4046 sayılı Kanunla özelleştirmenin yasal altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış, Ağustos 2003'te ise bu kanunla ilgili bazı yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, devletimiz, çimento, süt ürünleri, yem ve orman ürünleri, havaalanı, yer hizmetleri, uçak ikram hizmetleri ve akaryakıt dağıtım sektörlerinden tamamen, gübre, turizm, tekstil, et ve balık ürünleri, kâğıt ve selüloz, deniz taşımacılığı sektörlerinden yarıdan fazla oranda ve demir-çelik ile liman işletmeciliği sektörlerinden kısmen çekilmiştir.

Çaybank ve Şekerbankta yer alan küçük oranlardaki kamu hisselerinin satışıyla başlayan kamu bankalarının özelleştirilmesine, daha sonra Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Anadolubankın özelleştirilmesiyle devam edilmiş, 1988 yılında ise Türkiye İş Bankasındaki yüzde 12,3 oranındaki kamu hissesi özelleştirilmiştir. 1986 yılından bu yılına, 244 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış işlemi yapılmış ve bu kuruluşlardan 185'inde hiç kamu payı kalmamıştır. Özelleştirme programında, bugün itibariyle, hisselerinin yüzde 50'sinden fazlası devlete ait 18 kuruluş ve hisselerinin yüzde 50'si devlete ait olan 8 adet iştirak bulunmaktadır.

Bildiğiniz gibi, cuma günü, özelleştirilmesi onbeş yıldır gündemde olan Türk Telekom, bu kurumun yüzde 55 hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede 6 550 000 000 dolarla en yüksek teklifi veren Oger Telekom Ortak Girişim Grubunda kalmıştır. Böylece, özelleştirme uygulamalarındaki kararlılığımızın bir sonucu olarak, Türk Telekomun satış ihalesi, beklenenin üzerinde bir rakamla sonuçlanmış ve cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihale rakamına ulaşmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını yürükten diliyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de satışı gündemde olan bazı kamu kuruluşlarının stratejik önemi haiz olduklarından bahisle, satışına karşı çıkanlar var. Sayın Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi, Türkiye'nin özelleştirme sorunu ile Türkiye'de özgürlük sorunu doğrudan birbiriyle alakalıdır. Özgürlüğe kuşkuyla bakanlar, üretime de sermayenin tabana yayılmasına da demokrasiye de kuşkuyla bakanlardır. Bunlar, bu ülkede elde ettikleri imtiyazları koruma endişesiyle özelleştirmeye karşı duranlardır. Şurası muhakkaktır ki, özelleştirme, ülkemizde uygulanmakta olan yapısal reform sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Devletin yeniden yapılanması için, özelleştirme, siyasî kararlılıkla, kamu kuruşları ve bağımsız düzenleyici kurumlarla işbirliği içerisinde, artan bir hızla sürdürülmektedir.

Özelleştirme sürecinde, hem yurtiçi hem de -Türk Telekom örneğinde gördüğümüz gibi- yurtdışı yatırımcıların yoğun ilgi ve katılımını gözlemliyoruz. Özelleştirme sürecinde olumlu gelişmeler kaydediyoruz. Bugüne kadar özelleştirmeden elde ettiği parayla, özelleştirmede istihdam ettiği insanların maaşını bile ödeyemeyen Özelleştirme İdaresi, artık, bu süreci gerilerde bırakmış ve şimdi, borçlarını öder, hazineye para aktarır hale gelmiştir.

Özelleştirme uygulamaları, kamu finansmanına ekgelir temin etme amacının çok ötesinde, ekonominin sağlıklı ve dengeli bir yapıya kavuşturulması, ekonomik hayatın, serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre işletilmesi amacını yürütmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özetle, bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısında öngörülen değişikliklerle, bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle oluşan kargaşanın giderilmesi, yoruma muhtaç veya uygulamada tereddütlere neden olan bazı hükümlerin tereddüte ve yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve net bir şekilde düzenlenmesi, terim ve kavram birliğinin temini suretiyle, açık ve anlaşılır bir kanun metnine ulaşması amaçlanmıştır.

Öte yandan, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan, belirli istekliler arasında ihale usulünde zaman içerisinde karşılaşılan uygulama zorluklarını giderebilmek ve bu ihale usulüne işlerlik kazandırabilmek amacıyla, bahsi geçen kanunda yer alan, diğer ihale usullerinde aranan bazı koşullardan istisna tutularak, ayrı bir ihale usulü olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yine, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan, iş kaybı tazminatı ile 22 inci maddesinde yer alan, nakle tabi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada karşılaşılan ve hukukî ihtilaflara sebep olan bazı hususlar yeniden düzenlenmek suretiyle, hukukî ihtilafların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, sözlerime son verirken, tasarının getirdiği düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasındaki ihtilaftan dolayı oylamayı elektronik oylama cihazıyla yapacağım.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun adı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (ı) bendinde yer alan "sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine", ibaresinden sonra gelmek üzere "2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca işlem tesis edebilmelerine," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (n) bendinde yer alan "kapsamına" ibaresi "programına" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 4046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "maddesinde yer alan oran ve miktarları geçmemek üzere" ibaresi "maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,"

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) bendinin (c) alt bendinde yer alan "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulur." ibaresi "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur." şeklinde değiştirilmiş, (C) bendinin (c) alt bendinde yer alan "Pazarlık usulü" ibaresi ile başlayan paragrafın birinci cümlesinin sonuna "Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz." ibaresi eklenmiş ve (c) alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Belirli istekliler arasında ihale usulü: Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, Kurulun onayı alınmak kaydıyla belirli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılabilir. Bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam şartlarından hangisinin veya hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale şartnamesi çerçevesinde istekli veya isteklilerden proje ve taahhütlerini içeren teklifleri alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçları karara bağlanmak üzere İdarece Kurula sunulur."

BAŞKAN- 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6.- 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A) Mevcut durumları itibarıyla anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmelerine, anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan gerekli görülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülmelerine, sermayesinin tamamı İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket statüsünde olmayan kuruluşların  ise varlıklarının tamamının veya bir kısmının özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine, anonim şirket statüsünde olanların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni bir şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine İdarece karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaz."

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 7.- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu" ibareleri, "Türkiye İş Kurumu" şeklinde, aynı maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi "İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır." şeklinde değiştirilmiş ve son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

"Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca, bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. derece), bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür."

"Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıyla ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı tazminatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı tazminatlarının ödenmesi ve diğer hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanması amacıyla yurt içinden ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tahsisli kaynaklar; Kurul tarafından belirlenecek sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait bir bankada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun yetersizliği sebebiyle ivedi ve zorunlu harcamaların yapılamaması halinde; İdare, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak aktarmalara mahsuben "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na aktarma yapmaya yetkilidir."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8.- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22.- Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.

Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının  (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır.

Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihten, yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ücret, varsa ikramiye ve ücrete bağlı diğer malî hakları ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardımları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer mali haklar için borç çıkarılmaz ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni görev yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki aylık ve ücretlerindeki artışlar, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden nakil sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş kanunlarına tâbi çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerden, kararın kendilerine tebliği tarihinden başlayarak on gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini beyan edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uygulaması sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren on gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildiren nakil hakkına sahip iş kanunlarına tâbi personelin de iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere isimleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları da Özelleştirme Fonundan ödenir. İş kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dahil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları tarihten önce, eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz. Bu personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

9 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 9.- 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "(sözleşmeler dahil)" ibaresi "(danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil)" olarak değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna "İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür." ibaresi eklenmiştir .

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 10.- 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 3.- Özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait veya bu kuruluşların müşterek maliki bulunduğu gayrimenkullerden varsa diğer malikler ile de anlaşarak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki şartlar aranmaksızın, İdarenin talebi üzerine yirmi gün içinde tapu sicil müdürlüklerince tapuda kat mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler hâlinde tescil edilir. Bu işlemin yapılması sırasında kat mülkiyetine geçiş için kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve anılan Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın kuruluş temsilcisince tasdik edilmesi yeterli görülür ve başka bir belge aranmaz."

BAŞKAN - Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Ek madde 4'ü okutuyorum:

"EK MADDE 4.-  Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir."

BAŞKAN - Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Ek madde 3 ve ek madde 4'le birlikte madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 11.- 4046 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "ve İstanbul temsilciliği" ibaresi, 10 uncu maddesinin (k) bendi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin (A) bendinin son cümlesinde yer alan "ve hangi süre içinde" ibaresi, 19 uncu maddesinin (B) bendinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞKAN - 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 12.- 3.5.1985 tarihli ve  3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3.- Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak/kullanım hakkı alınmış arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunması halinde bu yerlerde genel ve özel kanun hükümlerine göre imar plânlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kuruluşlardan (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, belediyeler ve il özel idareleri) görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte imar plânları ve imar tadilatları ile mevzi imar plânları Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını beş yıl süreyle değiştiremezler. İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde bildirir. Bu plânlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler  ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca verilir."

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde, şahsı adına, Trabzon Milletvekili Asım Aykan.

Sayın Aykan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 975 sıra sayılı yasanın 12 nci maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla 3194 sayılı İmar Kanununu değiştiriyoruz ve özelleştirmeye tabi tutmuş olduğumuz alanlarda, Kıyı Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan yerlerdeki imar planı yapma yetkisini, bu yasayla beraber Özelleştirme İdaresine veriyoruz.

Tabiî, ilk bakışta normal bir düzenleme gibi gözükmüyor; çünkü, özellikle yerelleşmeyi hedef alan hükümetimiz, geçmiş yıllardaki teamüllerin de istikametinde, tabiî olarak, imar planı yapma yetkisini yerel yönetimlere bırakmak durumundadır; ancak, uygulamalar, özelleştirme sonucunda vatandaşımızın tasarrufuna geçen yerlerdeki imar planı uygulamalarının istediğimiz ölçüde ve süratle bitirilmediğini gösteriyor. Siz, özelleştirmeye talip bir insansınız, para veriyorsunuz, bir yer alıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz yatırım yapmak için başvuruyorsunuz. Bir kısmı Kıyı Kanununu ilgilendiriyor; Bayındırlığa gidiyorsunuz, bir kısmı Turizmi ilgilendiriyor, bir kısmı da belediyeleri ilgilendiriyor, vatandaş kan ter içerisinde kalıyor ve bu örnekleri gören insanlar da Türkiye'de özelleştirme ihalelerine girmiyorlar.

Haklı olarak eleştiri getiren arkadaşlarımız var "biz, yerel yönetimlerin elinden imar planı yapma yetkisini mi alıyoruz" biçiminde. İhtiyaç olduğu için böyle bir düzenlemeye, bu yola gidilmiştir; yoksa, genelde düzenleme yetkisi belediyelerindir.

Buradan, belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak yerel yönetimlere seslenmek istiyorum. Özelleştirme sonucunda böylesine yerlere talip olan arkadaşlarımıza biraz daha kolaylık gösterilmesi gerektiği uygulamalardan anlaşılıyor.

Tabiî ki, imar planı yapma şartlarına uygun biçimde hareket edecektir Özelleştirme İdaresi; yani, nâzım plan, plan yapma şartları ortadadır ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de istemek zorundadır. Şayet ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine aykırı bir hareket tarzı olursa, yargı yolu açıktır. Hiçbir zaman plan koşullarını bozan uygulamaları Özelleştirme İdaremizin de yapmayacağına inanıyorum.

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Aykan.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen ek madde 3'ün birinci fıkrasında geçen "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" ibaresinin parantez dışına alınarak "Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşü ve diğer yetkili kuruluşlardan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Recep Koral

Hüsnü Ordu

 

Bursa

İstanbul

Kütahya

 

İbrahim Hakkı Birlik

Öner Gülyeşil

Fikret Badazlı

 

Şırnak

Siirt

Antalya

 

 

Hamit Taşcı

 

 

 

Ordu

 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa)- Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN- Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Ülke genelindeki plan bütünlüğüne uygun planlanması imkânı getirilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 12 nci maddeyi ve bağlı ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 13.- 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"c) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları,

"Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri bakım ve onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir."

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 14.- "4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır." ibaresinin eklenmesine, üçüncü fıkrasında yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde" ibareleri "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde", beşinci fıkrasında yer alan "satışı" ibaresi "devri" şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

"Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belirtilen süre içinde Türk Telekomda çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin tespiti ve kendi isteği ile nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir tarihinden itibaren yüzelli günü aşamaz. Bu fıkrada belirtilen personelin aylıksız izinli sayıldıkları süre içerisinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devir tarihindeki kadro, görev veya pozisyonları esas alınmak suretiyle devam ettirilir ve bu şekilde geçirilen süreler hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılır."

BAŞKAN - 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 15.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 36.- Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine istinaden Hazine payı ve Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak ödemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır.

İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının %15’ini ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler.

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.

BAŞKAN - Madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 16.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12.- Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayarak halihazırda hizmet veren GSM işletmecilerinin ek madde 36 nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaatları halinde, imtiyaz sözleşmeleri ek madde 36 hükümleri çerçevesinde tadil edilir."

BAŞKAN - 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 17.- 406 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten" ibareleri "1.8.2005 tarihinden" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 18.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten sonra geçecek süre içerisinde ilgililerin eski pozisyonlarının malî haklarının tespitinde de belirlenecek bu tutar dikkate alınır." cümlesi eklenmiştir.

BAŞKAN - 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 19.- 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan plânları, Özelleştirme İdaresince değerlendirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile, imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın re'sen onaylamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.53

 


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.25

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

975 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile  Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Tasarının 20 nci maddesini okutuyorum:

MADDE 20.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun;

a) 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "tescile bağlı araçların muayenelerini" ibaresinden sonra gelmek üzere "yapmak veya" ibaresi,

b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Araçların muayeneleri", ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma Bakanlığının onayı ile" ibaresi,

Eklenmiştir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

21 inci maddeyi okutuyorum:

Madde 21.-  20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf ve aynı fıkraya (g) bendi eklenmiştir.

"4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay, değişiklik ve denetim Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır."

"g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; onaylı sınırları içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili organlarının kararı ile Organize sanayi bölgeleri katılımcıları, OSB yetkili organlarının kurduğu şirket çerçevesinde serbest tüketici sayılır. Ancak kurulan şirket, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır. Organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı bedelle OSB'lere devir edilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülmekte olan ''Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' nın 21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

İrfan Gündüz

Mehmet Soydan

Ahmet Gökhan Sarıçam

 

İstanbul

Hatay

Kırklareli

 

Mücahit Daloğlu

 

Alim Tunç

 

Erzurum

 

Uşak

''Madde 21.- a) 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf ve aynı fıkraya (g) bendi eklenmiştir.

''4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü İşletme ile yatırım planlaması ve uygulamasında onay, değişiklik ve denetim Kurul'a aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden İhale yapılır.''

''g) 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri (OSB) Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; onaylı sınırları içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili organlarının kararı ile yapar. Organize sanayi bölgeleri katılımcıları, serbest tüketici sayılır. Ancak OSB tüzel kişilikleri, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır. Organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı bedelle OSB'lere devir edilir.''

b) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .

''Özel sektörde dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir.''

c) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''c) Kamulaştırma:

Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri değerlendirilerek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde Kurumca kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek olan kamulaştırma kararları kamu yaran karan yerine geçer. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.

Dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde özelleştirilen lisans sahibi tüzel kişilerin talebi üzerine yapılan ve yeni dağıtım tesisleriyle ilgili kamulaştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer giderlerin tarifeler yoluyla geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Kamulaştırılan taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilir. Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen özel hukuk tüzel kişileri lehine lisans süresi ile sınırlı olmak üzere bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. Bedelsiz irtifak hakları ilgili lisansın bir cüzü olup geçerliliği lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır.

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.

Kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mallarla ilgili kamulaştırma işlemleri bu tüzel kişiler tarafından yapılır ve kamulaştırılan taşınmaz mallar bu tüzel kişiler adına tescil edilir. Ancak 03.03.2001 tarihinden sonra üretim, dağıtım veya iletim lisansı sahibi kamu tüzel kişileri lehine ve Hazine adına kamulaştırılan taşınmaz mallar bu kamu tüzel kişilerine bedelsiz olarak devredilir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde özelleştirilen lisans sahibi tüzel kişilerin faaliyette bulunduğu dağıtım bölgelerinde, özelleştirme tarihi itibariyle mevcut olan dağıtım tesisleriyle ilgili kamulaştırma işlemleri yapılmamış taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri ve diğer giderler lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir. Bu giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, en geç 30 gün içerisinde, Hazine tarafından lisans sahibi tüzel kişiye ödeme yapılır.

d) İrtifak Hakları, Kiralama ve Tahsis :

Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm veya tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde, irtifak hakkı tesisi veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur.

Bu talebin Kurulca uygun görülmesi halinde, ilgili kanunlar uyarınca Maliye Bakanlığı ile lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin ilgili lisansın bir cüzü olduğu ve geçerliliğinin lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olduğu hususunda hüküm yer alır .

Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü Kurumdan irtifak hakkı veya kiralama talebinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.

Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan, Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallarla ilgili olarak, irtifak hakkı tesisi veya tahsis talebi üzerine, Maliye Bakanlığı veya ilgili kamu kurumu ile söz konusu kamu tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya tahsis işlemi yapılır.''

d) 20.2.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

''Geçici Madde 9 - Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım tarife farklılıkları nedeniyle oluşacak fiyat faklılıklarına maruz bırakmayacak şekilde tesis edilmiş geçici bir ''Fiyat Eşitleme Mekanizması'' uygulanır. Eşitleme mekanizmasına ilişkin usul ve esaslar ile TETAŞ ve perakende satış lisansına haiz dağıtım şirketlerinin bu uygulamaya ilişkin görev ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın görüşleri alınmak suretiyle Kurul tarafından bu Kanunun yürürlüğe girmesini takiben 60 gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir. Elektrik Enerjisi Fiyat Eşitleme Mekanizmasının uygulama süresi 31 Aralık 2010 tarihinde sona erer. Bu süre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığının kararıyla birer yıl uzatılmak üzere 3 yıla kadar uzatılabilir.

Geçici Madde 10 - TETAŞ, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan gruplar veya kamu üretim şirketleri arasında, süresi 5 yılı aşmamak kaydıyla Geçiş Dönemi Anlaşmaları imzalanır. Söz konusu anlaşmalara ilişkin hak ve yükümlülükler, üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesine paralel olarak lisans sahiplerine ait olur .

Geçiş Dönemi Anlaşmalarının bitiminde TETAŞ'ın uzun dönemli anlaşmalardan doğan malî yükümlülüklerini karşılamasına imkân sağlayacak derecede gelir elde edememesi durumunda, söz konusu ilave yükümlülüklerin nasıl karşılanacağına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının çıkaracağı yönetmelikle belirlenir.''

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.34

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

975 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile  Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Sayın milletvekilleri, 21 inci madde üzerinde verilen ve okunmuş bulunan önerge geri çekilmiştir.

Maddeyle ilgili yeni bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "…kuracağı şirket vasıtasıyla…" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

İrfan Gündüz

Hasan Anğı

Hanefi Mahçiçek

 

İstanbul

Konya

Kahramanmaraş

 

Resul Tosun

 

Muzaffer Gülyurt

 

Tokat

 

Erzurum

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunuyla uyum sağlamak amacıyla bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 22.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel sektörde dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir."

BAŞKAN - 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 23.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki ibare, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,"

"6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye,"

"Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer."

b) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

24 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 24.-  4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) 272 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması:

Madde 272.- Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının  veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir."

BAŞKAN - Madde 24/a fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

(b) fıkrasını okutuyorum:

b) 327 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel maliyet bedellerinin itfası:

Madde 327.- Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider  yazılır."  

BAŞKAN - Madde 24/b fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 24'ü (a) ve (b) fıkralarıyla birlikte oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

25 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 25.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 22.- 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarına ilişkin olmak üzere İzmir universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu oyunlarda kullanılmak şartıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladığı kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olan Organizasyon Komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.

Maliye Bakanlığı, bu maddede yer alan istisnaların kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir."

BAŞKAN - 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

26 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 26.- 10.11.2004 tarihli ve 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (universiade) Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3.- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için görevlendirilecek gönüllüler, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden sigortalı; 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu açısından da işçi sayılmazlar. Bu gönüllülere Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile üçüncü kişiler tarafından temin edilecek her türlü aynî veya nakdî yardımlar, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından gelir sayılmaz ve vergilendirilmez."

BAŞKAN - 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

27 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 27.- 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun  11 inci maddesinin mülga (e)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i," 

BAŞKAN - 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

28 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 28.-  6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)  sayılı listedeki 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ve vergi oranları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - 28 inci maddeyi, ekli 1 sayılı cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

29 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 29.- 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ve devam eden özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar görüldükleri mahkemelerce sonuçlandırılır.

BAŞKAN - Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 20'yi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte iş kaybı tazminatı almaya devam edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikler dikkate alınmaz ve bunlar hakkında önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

BAŞKAN - Geçici madde 20'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 21'i okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsamdışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır.

BAŞKAN - Geçici Madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

Geçici Madde 22'yi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE  22.- Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında  22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış  personel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır."

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni söz istemişlerdir.

Sayın Yeni?..

AHMET YENİ (Samsun) - Vazgeçtim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Vazgeçtiniz.

Geçici madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Çerçeve 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 1'i okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde İş Kanunu hükümlerine tâbi daimi ve geçici işçilerden (kapsam dışı  personel hariç) 1.1.1992 ilâ 20.10.2004 tarihleri arasında iş akdi özel sektör tarafından feshedilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilecek olanlarda, özelleştirme tarihinden itibaren özel sektör tarafından en geç 6 ay içinde iş akitlerinin feshi şartı aranmaz.

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Kurt söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Kurt.

MEHMET KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 975 sıra sayılı özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesi hakkında kanun tasarısıyla ilgili söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ve 4046 sayılı Yasayla, bundan önceki dönemde, 2004 yılında çıkarmış olduğumuz bir yasayla "özelleştirme mağduru" diye ifade ettiğimiz birçok vatandaşımız işbaşı yapmış ve bu sayede, tahminen 10 000 civarında vatandaşımız, kamu hizmetinde görev almışlardır. Bunlardan  bazıları  müracaat  etmediğinden, 1 300 tanesinin görev alamadığını görmekteyiz.

İşte, bu, çıkarmış olduğumuz, şimdi görüşülmekte olan şu yasada en önemli madde olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( c ) bendi kapsamında istihdam edilecek; fakat, iş akitleri ve özelleştirme neticesinde altı ay içerisinde iş akitleri feshedilmeyen işçilerimiz ve kamuda görev alacak memurlarla ilgili olarak çıkarılmıştır ki, burada şunu görüyoruz: Bir önceki yasada çıkarmış olduğumuz altı aylık süre burada kaldırılmıştır ve bu sayede, 800 civarında vatandaşımız kamuda görev almak durumundadır ki, bu, beklenen bir yasaydı.

Bu yasa hayırlı bir hizmet olacaktır. Şu Meclisimizin çalışma saatlerinin son günleri ve son saatlerinde, hayırlı bir hizmet yaptığımızı ifade ediyorum ve hepinize, tekrar, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt.

Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 2'yi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 2.- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca elde edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş tutarlarından Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı; bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve kuruluşların 31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluşacak nakit fazlaları da bunların görüşü alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen esaslara göre kesilerek ilgili hesaba aktarılır.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile kasa ve banka mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirirler. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

BAŞKAN - Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 30'u okutuyorum:

MADDE 30.- Bu Kanunun;

a) 20 nci maddesi 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 25 inci maddesi 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 26 ncı maddesi 10.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

31 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 31.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümünün oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tasarının lehinde Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, birkaç gündür çok yoğun bir çalışma sonucunda, ülkemiz için, milletimiz için çok hayırlı hizmetlere vesile olacak kanunlar çıkardık. Bugün, burada özelleştirmeyle ilgili çıkardığımız kanun da bu çerçevede mütalaa edildiğinde, gerçekten, ülkemizin önünü açacak, özelleştirmenin önünü açacak güzel düzenlemeler olmuştur. Özellikle, özelleştirme mağdurları dediğimiz ve dışarıda birkısım arkadaşımız kalmıştı, onları da sisteme çeken bir çalışma olmuştur.

Hayırlı olsun diliyorum ve kanunun lehinde oy kullanacağım ve bu vesileyle de, hepinize hayırlı tatiller diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 206

Kabul                     : 206 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, 9 uncu sıraya alınan, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

9.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi veAdalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 928 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde söz talebi…

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Cavit Torun; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifimin görüşülmesi için söz almış bulunmaktayım; hepinizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

                               

  (x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 928 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Kıymetli arkadaşlar, Medenî Kanunun 313 üncü maddesi ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesini öngörüyor. Bu maddenin birinci cümlesinde, evlat edinenin altsoyunun bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesine imkân veriyor. Biz bu teklifimizle, yasadaki, altsoyun  bulunmaması koşulunu kaldırarak, altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlıların da evlat edinilmelerine imkân vermeyi amaçlamış bulunmaktayız.

Evlat edinme olayı ülkemizde çok yaygın bir uygulama değil; ama, ne var ki, tarihin en geçmiş dönemlerinden itibaren dünyanın dört bir yanında insanlar sahipsiz kişileri evlat edinerek, onların belirli bir aile ortamında yaşamalarına imkân hazırlamış, sosyal yönden duyulan açlık ve kimsesizlik duygusunun verdiği karamsarlık bu şekilde giderilmeye çalışılmıştır.

Kıymetli arkadaşlar, Medenî Kanunumuz değişmeden önce bizde evlat edinme çok katı kurallara bağlanmıştı; özellikle eski deyimiyle ifade etmek gerekirse, nesebi sahih çocuğu bulunanların bir başkasını evlat edinmesi imkânsız hale getirilmişti; ama, Medenî Kanunda yapılan değişiklikten sonra bu konudaki sınırlamalar asgarî hadde indirilmiş, altsoyu bulunanların evlat edinmelerine Medenî Yasanın 305 inci maddesiyle imkân verilmiş, hatta Medenî Kanunun 307 nci maddesiyle evli olmayan kişilerin de 30 yaşını doldurmuş olmaları koşuluyla bir başkasını evlat edinmesine olanak sağlanmıştır. Burada evlat edinilecek olan kişinin ergin veya kısıtlı olması kuralı da getirilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, biz, ergin veya kısıtlıların evlat edinilmelerine imkân verilmesini sağlayan yasa teklifini, yukarıda da değindiğimiz üzere, sosyal bir yaraya merhem olmak ve bu alanlardaki yasaklılığı kanunlar ölçüsünde ortadan kaldırmak amacıyla getirdik.

Yasa teklifimiz Adalet Komisyonunda görüşüldü. Komisyonda bulunan bütün arkadaşlarımız, yasa teklifimize olumlu baktılar, kabul oyu verdiler. Yasanın Komisyonda kabul edilmesinden sonra, ulusal basında da bu konu tartışıldı ve çok olumlu karşılandı. Kimi insanlar doğrudan, kimileri de basın aracılığıyla teşekkürlerini sundular.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün günlerden pazar olmasına rağmen çalışıyor ve milletin işlerini halletmek için var gücünüzle ülke ve millet meselelerini halletmeye gayret gösteriyorsunuz. Bu gayretlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızın Allah indinde de makbul olmasını diliyorum. Çalışmalarımız neticelenir, tatile çıkma imkânımız olur ise, hepimiz geldiğimiz yere, halkımızın arasına karışacak ve onlarla hemdert olacağız.

Yasa teklifime olumlu destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, uğrunuzun, bahtınızın ve talihinizin açık olması dileğiyle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Torun.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinebilir."

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 2873 Sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

10.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 919 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Mehmet Daniş; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2873 sayılı Millî Parklar Kanununda değişiklik öngören kanun teklifimizle ilgili, Grubumuz ve şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Ben, çok kısaca, kanun teklifimizi birkaç dakikada özetlemek istiyorum. Kanun teklifimizle, millî parklarda alan kılavuzluğu tanımını getiriyoruz. Yani, şu an ülkemizde, zannediyorum, 35 tane millî park var; ama, bunların içerisinde gelen ziyaretçileri yönlendirme ve millî parkın değerlerini koruyabilmek için herhangi bir yapımız yok, böyle bir statümüz yok. Daha öncesinde de profesyonel turizm rehberleriyle bunlar yapılıyordu; ancak, biz, iki Çanakkale Milletvekili olarak, özellikle Gelibolu Tarihî Millî Parkında son bir iki yıldır yaşadığımız sıkıntının neticesinde, bakanlık ve değerli bürokratlarıyla da görüşerek, böyle bir ihtiyacın karşılanması gerektiğini düşündük ve yeni eklenecek bu maddeyle, her millî parkın içerisinde alan kılavuzları yetiştirilecek, belli vasıftaki bu insanları Orman Bakanlığı Millî Parklar Genel Müdürlüğü belli bir kurstan geçirecek. Bunlar, oraya gelen ziyaretçilerin alanı daha bilinçli gezmesini…  Mesela, Gelibolu Tarihî Millî Parkında mevcut olan 28 veya 30 tane şehitliğimizi daha iyi anlayabilmeleri, anlatılabilmesi amaçlanmıştır burada.

Diğer bir unsur ise, alan kılavuzlarının millî parkın bulunduğu bölgeden ve yakın çevreden olmasını öngörüyoruz. Bu da, o bölgedeki bu işe hem meraklı hem de bu konuda kendisini yetiştirmiş insanlara aynı zamanda bir gelir kapısı meydana getirecektir. Bunlar kamu görevlisi olmayacaklardır; ama, yaptıkları işin karşılığında bir ücret alacaklardır ve bu vergilendirilecektir aynı zamanda, diğer yönden de kontrol edilebilecektir. Fiilî olarak, bunu millî parklarda zaten yaşıyoruz; yüzlerce insan, buralarda, şu an, gönüllüymüş gibi gözüken alan kılavuzluğu yapıyorlar. İşte, bunun resmî bir statüye kavuşmasını bu kanun teklifimizde öngörüyoruz.

Bu yasama dönemimizin son dakikalarında, inşallah, biraz sonra, sizin değerli oylarınızla kanunlaşacak olan bu teklifimize desteğinizi bekliyorum ve hepinize, yasama tatilinde, yani seçim bölgelerimizdeki çalışmalarımızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

                               

(x) 919 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Daniş.

Teklifin tümü üzerinde şahsı adına, Çanakkale Milletvekili Sayın İbrahim Köşdere; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sabrınızın tükendiğini biliyorum; ama, bu da çok önemli bir kanun teklifimizdi. İnşallah, değerli oylarınızla da, bugün, Çanakkale halkımıza mutlu bir mesaj vermiş olacağız.

919 sıra sayılı, 2873 sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunmaktayım.

Millî Parklar Kanunu hükümleri uyarınca, korunan alanlar statüsü kazandırılan yerlerin sahip olduğu kaynak değerlerinin etkili olarak korunmasını sağlamak için, bu alanlar civarında yaşayan ve yöreyi iyi tanıyan, aynı zamanda, bu sahalarda uygulanan koruma tedbirleri yüzünden tarım ve hayvancılık faaliyetlerine sınırlama getirilmesi nedeniyle ekonomik kayıplara uğrayan yöre halkına yeni bir gelir kaynağı oluşturulması suretiyle, söz konusu alanlarda, idarece yapılan faaliyetlerde halkın desteğinin sağlanması da amaçlanmaktadır.

Yöre insanları arasından seçilip verilecek eğitim sonucu gerekli bilgi donanımına sahip kılınarak istihdam edilecek alan kılavuzları tarafından korunan alanları ziyaret edenlere, bu yerlere ilişkin doğru bilgiler vermek, yanlış bilgilerin ve konudaki yaygın şikâyetlerin önüne geçilmesi için alan kılavuzluğuna ihtiyaç doğmuştur.

Teklifle düzenlenen husus sadece Gelibolu Millî Parkıyla sınırlı değildir, ülkenin doğusundan batısına kadar bütün millî parkları kapsamaktadır.

Tarihimizin ve tarihî gerçeklerin doğru anlatılması gerekmektedir. Bunun ise, formasyona sahip ehil kişiler tarafından yapılması zorunludur. Tur rehberlerinin bu ihtiyaca cevap vermesi mümkün olmadığından -yapılacak eğitim programlarına tur rehberlerinin de katılmasında bir sakınca olmadığı gibi- alan kılavuzları için yapılacak bölgesel bilgilendirme kurslarıyla daha verimli sonuçlar alınacaktır. Eğitimci uzman kişiler ve alanı iyi tanıyan üniversite öğretim görevlileri, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkilileri, Deniz ve Kara Kuvvetlerinden askerlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığından ve sivil toplum örgütlerinden uzman ve ehil kişilerce kurs verilecektir.

Bu anlamda, inşallah, bu teklifimize olumlu yönde destek vereceğinizi umut ediyorum. Bugüne kadar, başta Başbakanımız, bakanlarımız ve sizlerin de vermiş olduğu büyük destekle, Gelibolu Millî Parkımız hak ettiği hizmeti bulacak.

Bu vesileyle,, size de iyi tatiller diliyorum; beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim; sağlıcakla kalın. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerinde, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik?.. Yok.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi oktuyorum:


MİLLÎ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 16 ncı maddesinin madde başlığı "Koruma görevlileri ve alan kılavuzları:" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim planlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar.

Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların görevlendirilmeleri ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir

2 nci maddeyi okutuyorum:

Yürürlük

MADDE 2.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Yürütme

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Saygıdeğer milletvekilleri, 11 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

11.-Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 946 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın şahsı adına söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri yok.

                               

(x) 946 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Şahısları adına söz isteyen, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, şahısları adına, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas...

Sayın Kafkas, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; getirdiğimiz kanun teklifiyle iki sorunu çözüyoruz. Bir tanesi, sendikaların, gelirlerinin yüzde 25'ini aşmamak üzere, eğitim tesisi, sosyal tesis, sağlık tesisi yapmalarına imkân tanınıyor. Buna ilişkin iki ay önce yaptığımız bir düzenlemede genel kurul kararını koymuştuk; oysaki, sendikaların genel kurullarını toplayıp bu kararları alıyor olmasının zorlukları ortada olduğu için, bu düzenlemeyle yönetim kurullarına yetki verilmesi sağlandı. Bir diğer düzenleme ise, ek 1, ek 2 diye, işçilerin giriş ve çıkış bildirgelerini bölge çalışma müdürlüklerine bildiriyorduk; oysaki, bu bölge çalışma müdürlüklerine yapılan bu bildirimlerin, artık, bilgi teknolojisine geçilmesi ve bakanlıktan işlerin yürütülmesi nedeniyle bir anlamı kalmamıştır. Oysaki, yasada bu hükmün olması nedeniyle, müteşebbislerimize, işverenlerimize lüzumsuz bir şekilde ya da hiç gereği olmayan bir işlemden dolayı, yasada olması münasebetiyle ceza kesiliyordu. Bu cezalar da, lüzumsuz bir şekilde insanlarımızın sıkıntıya sokulmasına neden oluyordu.

Bu düzenleme, bürokrasiyi azaltmak, işverenlerin üzerindeki yükleri biraz daha hafifletmek adına yapılmış bir düzenlemedir. Bu vesileyle, çalışma hayatımıza ve bütün sosyal taraflara hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında, bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan ağır para cezası uygulanmaz, işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen ancak, henüz tahsil edilmeyen ağır para cezaları da ortadan kalkar.

BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 946 sıra sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül edilmesini arz ederim.

 

İbrahim Köşdere

Mehmet Sekmen

İlyas Arslan

 

 

İstanbul

Yozgat

 

Sedat Kızılcıklı

 

Nusret Bayraktar

 

Bursa

 

İstanbul

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Trabzon)- Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN- Hükümet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ilk halinde olması uygun görüldüğünden.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir; böylece 3 üncü madde metinden çıkarılmıştır.

4 üncü maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Komisyon adına, Komisyon Başkanı Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl.

Buyurun Sayın Erdöl.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biz, bu dönem içerisinde, sağlıkta dönüşüm çerçevesi içerisinde pek çok önemli kanuna hep birlikte imza attık. Katkısı olan tüm milletvekillerine -burada bulunmamakla birlikte, muhalefet milletvekillerini de kastediyorum- herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu meyanda, iki kanunla ilgili kısa açıklama yapmam gerekiyor.

Birincisi, Özürlüler Yasasını da hep birlikte kabul ettik; fakat, burada, herkese teşekkür ederken, Sayın Gürsoy Erol Beye teşekkür etmeyi unutmuştum, kendisinden özür dileyerek, bu teşekkürümü burada ifade ediyorum.

Bir diğer kanun da, maalesef, çok önemsememize rağmen, sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kanununu buraya, Genel Kurula getiremedik. Bunda, maalesef, bu konuda muhalefet partilerimiz bizi yalnız bıraktılar. Keşke, halkımıza vereceğimiz çok müjdeli haberlerimizi beraberimizde götürebilseydik, genel sağlık sigortası kanununu da çıkararak kapatabilseydik bu dönemi; ama, inşallah, bir dahaki dönem içerisinde bunu hep birlikte başaracağız diye ümit ediyorum.

Sağlıcakla tatile gidin, sağlıcakla dönün diyorum; hepinize, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

Teşekkürlerimle. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdöl.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri, 12 nci sırada yer alan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız.

12.- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, 13 üncü sırada yer alan, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

13.- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S. Sayısı: 953) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 953 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, şahısları adına, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, Samsun Milletvekili Haluk Koç…Sayın milletvekillerinin söz talebi yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

Kapsam

MADDE 2.- (1) Bu Kanun; Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri ile koruma kurullarınca yapılacak yardım

                               

(x) 953 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler.

(2) Asker kişiler hakkında statüleri devam ettiği sürece bu Kanunda belirtilen denetimli serbestliğe ilişkin hükümler uygulanmaz.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Tanımlar

MADDE  3.- (1) Bu Kanunda yer alan;                       

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,