• Dönem: 22. Dönem
  • Yasama Yılı: 3
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 02.07.2005
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM: 22

DÖNEM: 22                                  YASAMA YILI: 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT: 91

 

124 üncü Birleşim

2 Temmuz 2005 Cumartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/313)

2.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun Kıbrıs'a vaki davetine, TBMM Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Özçelik'in icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/872)

3.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/873)

4.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/874)

IV.- ÖNERİLER

A) Sİyasî Partİ Grubu Önerİlerİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944)

3.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1057) (S. Sayısı: 974)

4.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı : 930)

5.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959)

6.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) (S. Sayısı: 821)

8.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) (S. Sayısı: 855)

9.- T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822)

10.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 milletvekilinin, 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942)

11.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972)

12.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 973)

13.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı: 943)

14.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948)

15.- İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921)

16.- Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile 9 milletvekilinin, Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946)

17.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu  ile 18 milletvekilinin, Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/428) (S. Sayısı: 929)

18.-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945)

19.-Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı.

Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülkemizde artan asayiş sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, boşanmanın yarattığı aile sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Nimet Çubukçu,

Cevap verdiler.

Bursa Milletvekili Mustafa Dündar, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyeleriyle birlikte Batı Trakya ziyaretindeki tespitleri ile Müslüman Türk azınlığın sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun grubunca aday gösterildiğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından doğacak görev zararlarının araştırılarak (10/303),

Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 milletvekilinin, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların (10/304),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına;

Aydın Milletvekili Ahmet Rıza Acar'a,

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'a,

Kars Milletvekili Zeki Karabayır'a,

Ödenek ve yolluğunun verilmesine;

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 132 nci sırasında yer alan 719 sıra sayılı komisyon raporunun bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği,

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 9 uncu sırasında bulunan 944 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına alınmasına ve İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak, 1 ilâ 16 ncı maddeleri birinci bölüm, 17 ilâ 46 ncı maddeleri ikinci bölüm, 47 ilâ 72 nci maddeleri üçüncü bölüm, 73 ilâ 87 nci maddeleri ile geçici 1 ilâ 5 inci maddeleri dördüncü bölüm olmak üzere dört bölümde görüşülmesine; 304 üncü sırasında yer alan 971 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü sırasına, 297 nci sırasında yer alan 959 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına alınmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği,

Açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden, ertelendi.

2 nci sırasında bulunan, Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 milletvekilinin Özürlüler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969), görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

3 üncü sırasına alınan, Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile Mehmet Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/543, 2/562) (S. Sayısı: 971), yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

4 üncü sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Belediye Kanunu Tasarısı, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944), tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, dördüncü bölümüne kadar kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 2 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşime 23.01'de  son verildi.

 

 

Sadık Yakut

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Yaşar Tüzün

 

Bayram Özçelik

 

Bilecik

 

Burdur

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

Harun Tüfekci

 

Ahmet Küçük

 

Konya

 

Çanakkale

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

                                                                                                                                             No.: 170

II.- GELEN KÂĞITLAR

2 Temmuz 2005  Cumartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1062) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1063) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1064) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1065) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

Teklifler

1.-  Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

2.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ile 11 Milletvekilinin; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

3.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile 52 Milletvekilinin; Sivas Madımak Otelinin "Barış, Kültür ve Sanat Müzesi" Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/570) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

Raporlar

1.-  Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME)

2.-  Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1057) (S. Sayısı: 974) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-  Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

2.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

3.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-  Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

2.-  Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kayseri Et Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

3.-  İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, engelli vatandaşların araç edinmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

4.-  Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, AİHM'nde Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

5.-  Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İdari Yargı ve Adli Yargı hâkim adaylığı sınavlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

6.-  Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özelleştirme sonrasında işçilerle yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

7.-  Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve BAĞ-KUR prim tahsilatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

8.-  Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir BAĞ-KUR müfettişiyle ilgili basında yer alan habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

9.-  İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, sigorta hastanelerinden alınan heyet raporlarının geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının başvurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa İlinde polis meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

11.-  Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

12.-  Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, 2004-2005 ders yılında üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

13.-  Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis Valisinin başkanlığında yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaşlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

49.-  İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

50.-  Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okuma-yazma oranlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

81.-  Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

82.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, ikinci Dünya Savaşında Nazi kamplarına alınan ve öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

83.-  İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

84.-  Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

85.-  Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

86.-  Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dış ticaret müşavirliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

87.-  Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, gıda üretimi ve denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

88.-  İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Mavi Akım Sözleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

89.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

90.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

91.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

92.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

93.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

94.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

95.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

96.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

97.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

98.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

99.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

100.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

101.-  Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumunda iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

102.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

103.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

104.-  Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, dolmuşlarda muavin bulundurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

105.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

106.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

107.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

108.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

109.-  Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, öğretmenlerin hayat standardına ve çalışma şartlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

110.-  Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin İl Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

111.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

112.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

113.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

114.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

115.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

116.-  Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'in, fındık üreticisinin yaşadığı doğal afete ve uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

117.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

118.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

119.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

120.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

121.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

122.-  Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, ülkemizdeki özel havayolu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

123.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

124.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

125.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

126.-  Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

127.-  Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

128.-  İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

129.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

130.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

131.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

132.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

133.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

134.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

135.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

136.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

137.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

138.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

139.-  Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

140.-  Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

141.-  Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Kuşadası Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

142.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

143.-  Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu Kalesindeki düzenleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

144.-  Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Şırnak İlinde rödavans usulü kiraya verilen maden sahalarını işletenlerin vergi yükümlülüklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

145.-  İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

146.-  Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bulgurdaki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

147.-  İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

148.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Kırım Kongo Ateşli Humma hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

149.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

150.-  Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, havayolu taşımacılığına ve İstanbul'a yeni havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7305) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

151.-  İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İŞ-TİM ve Türk Telekoma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

152.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, THY'nın Ankara'dan Milas-Bodrum ve Dalaman uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

153.-  Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Köy Hizmetleri çalışanları tarafından kurulduğu belirtilen bir şirkete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

154.-  Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

155.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 1991-2004 yıllarında Bartın İline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

156.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

157.-  Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2005)

158.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

159.-  Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

160.-  İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki çocukların durumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7315) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

161.-  Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, serbest bölgelerdeki fiktif depolardan yurda kaçak bakliyat sokulduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7316) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

162.-  Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniversitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7318) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

163.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamudaki personel sayısına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

164.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

165.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. Firmasının gümrük işlemlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

166.-  Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Başbakanlıktaki mevcut ve alınacak otomobillere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

167.-  İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

168.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

169.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesinde depremden hasar gören binalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

170.-  İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkanlığının ASAM eski Başkanına danışmanlık ücreti ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

171.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

172.-  Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Samsun'da bir cami imamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

173.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

174.-  Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Kaymakamının bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

175.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesine kaymakam atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

176.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

177.-  Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Batman-Hasankeyf kazılarına ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

178.-  Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde gerçekleşen bir soruşturma olayına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

179.-  İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

180.-  İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, Dünya Bankası Başkanına mektup gönderilip gönderilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

181.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

182.-  İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki çeşitli uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

183.-  Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, ek ders ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

184.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

185.-  Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

186.-  Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesinde meydana gelen deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

187.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

188.-  Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

189.-  Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, buğday fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

190.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

191.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

192.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

193.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

194.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

195.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

196.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

197.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

198.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

199.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

200.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

201.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

202.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

203.-  Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)
BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.05

2 Temmuz 2005 Cumartesi

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum:

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun (6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/313)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "sözlü sorular" kısmının 317, 328, 370, 371, 375 ve 391 inci sıralarında yer alan (6/1467, 1486, 1534, 1535, 1539 ve 1555) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                     Feridun Fikret Baloğlu

                                                                                                                 Antalya

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.

2.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun Kıbrıs'a vaki davetine, TBMM Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Özçelik'in icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/872)

                                                                                                          1 Temmuz 2005

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu'nun vaki davetine icabetle, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış ve Özgürlük Bayramının  31 inci Yıldönümün kutlamalarına, Türkiye Büyük  Millet Meclisi Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Özçelik'in katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin  Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                 Bülent Arınç

                                                                                                    Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                     Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet  tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım.

3.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/873)

                                                                                                                    1.7.2005

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

11 inci Arap Ekonomik Forumuna katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 15-16 Haziran 2005 tarihlerinde Lübnan'a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karanının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                    Başbakan

Liste:

Ömer Çelik                        (Adana)

Muharrem Tozçöken         (Eskişehir)

Egemen Bağış                    (İstanbul)

Yahya Baş                         (İstanbul)

Hüseyin Besli                    (İstanbul)

Gülseren Topuz                 (İstanbul)

Ali Oksal                           (Mersin)

Medeni Yılmaz                  (Muş)

Harun Akın                       (Zonguldak)

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

4.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un, Suriye’ye yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/874)

                                                                                                                    1.7.2005

Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığına

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, 15-16 Mayıs 2005 tarihlerinde Halep'te yapılan 2 nci Bölgesel Turizm toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 14-16 Mayıs 2005 tarihleri arasında Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete Van Milletvekili Hacı Biner'in de  iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karanının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                    Başbakan

BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım:

IV.- ÖNERİLER

A) Sİyasî Partİ Grubu Önerİlerİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 2.7.2005 Cumartesi günü (bugün) yapılan toplantısında, siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                                  Faruk Çelik

                                                                                                                       Bursa

                                                                                                     AK Parti Grup Başkanvekili

Grup Önerisi:

Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 974 sıra sayılı Askerlik Kanunu Tasarısının gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 üncü sırasına, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 973 sıra sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Teklifinin 12 nci sıralarına 48 saat geçmeden alınmaları, gündemin 12 nci sırasında yer alan 942 sıra sayılı SSK Kanununda Değişiklik Teklifinin 10 uncu sırasına, 298 inci sırasında yer alan 961 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 20 nci sıraya alınmaları, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, bölümlerinin ekteki cetveldeki gibi olması,

Önerilmiştir.

972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu

Bölümler                              Maddeler                                   Bölümdeki Madde Sayısı

1. Bölüm                  1 ilâ 29 uncu maddeler                                           29

2. Bölüm                  30 ilâ 58 inci maddeler                                           29

3. Bölüm                  59 ilâ 87 nci maddeler                                            29

4. Bölüm                  88 ilâ 116 ncı maddeler                                          29

5. Bölüm                  117 ilâ 145 inci maddeler                                       29

6. Bölüm                  146 ilâ 169 uncu maddeler                                     24

7. Bölüm                  Geçici 1 ilâ Geçici 23 üncü                                     25

                                 maddeler ile 170 ilâ 171 inci maddeler

                                 Toplam Madde Sayısı:                                          194

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisinin aleyhinde Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan; buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir rekora imza atıyoruz. Bu hafta, her gün, Danışma Kurulu önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi; yani, her gün ne konuşacağımız, ne görüşeceğimiz, neyi tartışacağımız konusu, Meclisin açılmasına çok az bir süre kala Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna geliyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda görülmeyecek ölçüde milletvekilleri bilgilendirilmeden, milletvekilleri kanunlar üzerinde çalışma yapmadan, Danışma Kurulu önerisi halinde Meclisin gündemine sunulmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek için, bu hafta 5 inci kez, Danışma Kurulu önerisi aleyhinde söz almak üzere, huzurlarınızdayım.

Değerli milletvekilleri, elbette, Danışma Kurulu toplantıları ihtiyaçtır; yeri ve zamanı geldiğinde bu konularda Danışma Kurulu toplantıları yapılacaktır; ancak, siz, bir haftalık çalışma süresince her gün Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, her gün gündemi değiştirirseniz, milletvekilleri o gün hangi konuyu görüşecekleriyle ilgili en küçük bir bilgilenmesi olmadan Meclis çalışmalarına katılırsa, bunun yanlış olduğunu yüksek sesle ifade etmek, dile getirmek hepimizin en önemli görevi olsa gerek.

Değerli milletvekilleri, bakınız, bir İçtüzük değişikliği yapıldı. İçtüzük değişikliğinden sonra, dün, bu muhalefet sıraları tamamen boşalmış bir şekilde Meclis çalışmaları yapıldı. Şu durum, muhalefet sıralarının boş olması -açıklıkla ve samimiyetle soruyorum- içinize siniyor mu sayın milletvekilleri?! Hayır, sinmiyor. Bakınız, dün, Belediyeler Kanunu Tasarısı görüşüldü, hâlâ görüşülmeye devam ediyor. 90 maddelik Belediye Kanununu dört bölüm haline getiriyorsunuz ve dört bölümle ilgili, bir milletvekili, eğer, grubu da yoksa, sadece bir bölüm üzerinde söz alabilecek, 30 maddeyle ilgili görüşlerini sadece 5 dakika içerisinde özetleyecek, her maddeye 10-15 saniye düşecek sayın milletvekilleri. Böyle bir Meclis çalışmasının, Adalet ve Kalkınma Partisine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye'ye ne katkısı olabilir, ne faydası olabilir?! Ben, Meclis TV'nin, dün, bu boş sıraları, Meclis çalışmaları devam ederken göstermesini isterdim; ancak, oraya da bir talimat verildiği inancındayım.

AHMET YENİ (Samsun) - Biz orada oturuyoruz, orada…

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şunun için orada oturuyorsunuz: Mahcubiyetinizden orada oturuyorsunuz. O sıraların boş olarak millet tarafından görülmemesini istediğiniz için, Adalet ve Kalkınma Partisindeki milletvekilli arkadaşlarımız, gidip, o muhalefet sıralarına oturup, muhalefetin, sanki, Mecliste, Meclis çalışmalarına katkı yaptığını göstermeye çalışıyorsunuz. O bir mahcubiyetin eseri, o bir mahcubiyetin neticesi değerli milletvekilleri.

Siz ne derseniz deyin, bakın, bugün, bütün basında ve televizyonda, Adalet ve Kalkınma Partisinin dikensiz gül bahçesi istediği yazıyor, muhalefetin sesini kıstığını yazıyor. Evet, bütün rejimlerde, bütün sistemlerde, hep, iktidar olduğunu söylüyoruz; ancak, muhalefet, sadece demokrasilerde vardır. İnsanoğlunun mevcut olduğu dönemden itibaren, dünya üzerinde, çok çeşitli sistemler olmuştur; imparatorluklar olmuştur, diktatörlükler olmuştur, krallıklar olmuştur, totaliter rejimler olmuştur, komünizm olmuştur; ancak, o toplumlarda, o sistemlerde görülen manzara, ilk defa, dün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, maalesef, Türk Milletinin gözleri önünde cereyan ederek, muhalefetsiz bir iktidar haline gelindiğini, bütün Türk Milleti izlemektedir.

Değerli milletvekilleri, IMF'nin isteği olabilir Bankacılık Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası IMF'nin isteği olabilir; bunlar olabilir, istekleri olabilir; ancak, biz, müteaddit kereler, buradan şunu söyledik: "Geliniz, Meclisin çalışma sürelerini uzatalım, onbeş gün daha, yirmi gün daha burada kalalım; ancak, şöyle bir tabloya fırsat tanımayalım, fırsat vermeyelim" şeklinde ifadelerde bulunduk.

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Muhalefeti sen yapıyorsun.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne olurdu yirmi gün  daha fazla çalışsaydık; bankacılık gene çıkardı, sosyal güvenlik gene çıkardı, Belediyeler Kanunu gene çıkardı, çıkmaması mümkün değil. Belki üç günde çıkacaktı, belki beş günde çıkacaktı; ancak, bugün şu görünen manzaranın izah edilebilecek mantıklı hiçbir yönü yoktur.

1996'daki içtüzük değişikliğinden bahsediliyor; ama, 1996'daki içtüzük değişikliğiyle ilgili, gözlerden kaçırılmaya çalışılan bir hüküm var. Orada bu içtüzük değişikliği yapılmış; ancak, bütün grupların oybirliği şartı getirilmiş. Eğer oybirliği şartı yoksa, o yasa temel yasa olarak görüşülemiyor. İncelik, ayrıntı burada. Ama, şimdiki içtüzük değişikliğinde ne yapılmış; gruplar arasında mutabakat sağlanmazsa, esas komisyon, hükümet veya bir grup bunu Genel Kurulda oylama şeklinde getirip -dün örneğini gördük- 90 maddeyi 4 bölüm haline sokacaksınız ve her bölümle ilgili, milletvekili sadece 5 dakika konuşacak, sadece 2 önerge verebilecek... Böyle bir çalışma metodu dünyanın hangi ülkesinde var değerli milletvekilleri? (AK Parti sıralarından "Var" sesleri) Hiçbir yerde yok sayın milletvekilleri. (AK Parti sıralarından "Var, var" sesleri)

Hayır efendim, bunu anlatıyorlar, söylüyorlar; ama, dünyanın hiçbir yerinde, muhalefetin sesini kısmaya çalışan böyle bir anlayış yok.

Siz, birilerinin sesini kısmak istiyorsanız, gazetelerde, televizyonlarda YÖK Başkanıyla mücadele edemezsiniz. Onun sesini kısmak istiyorsanız, icra makamının başındasınız, Mecliste çoğunluğunuz var, gazetelerle, televizyonlarla, YÖK Başkanıyla tartışamazsınız. Geliniz, gücünüz yetiyorsa, yapabiliyorsanız, o konuları Meclise getirin! İktidar olabildiniz; ama, muktedir olmadığınızın bir işaretidir bu! Millî Eğitim Bakanı YÖK Başkanıyla gazetelerde tartışıyor "haddini aşıyor" diyor, katsayı meselesiyle…

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, öneriyle ilgili konuşur musunuz.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliyorum.

Katsayıyla ilgili mesele geçen sene geldi; niye getirmediniz?! 36 tane kanun Sayın Cumhurbaşkanından geri döndü, onların 30 tanesini buradan tekrar geçirdik. Niye, katsayıyla ilgili kanun Sayın Cumhurbaşkanından döndükten sonra, tekrar bu Meclis gündemine getirilip, meslek liseleri ve imam-hatip liseleri mezunu öğrencilerimizin üniversiteye diğer okullarla eşit şartlarda girmelerinin önünü niye açamıyorsunuz?! Niye yapamadınız?! Bakınız, iktidara geldiğiniz günden beri, tam üç kez üniversite imtihanı yapıldı değerli milletvekilleri, üç kez.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Bakınız, dün dışticaret rakamları açıklandı. Cumhuriyet tarihinin dışticaret açığı rekoru kırıldı. Hep ihracat artıyor deniliyordu; ama, ihracatın karşısında ithalatın nerelere geldiğini gözlerden uzak tutuyorsunuz. Bakınız, ilk defa 2001 ve 2000 yıllarındaki o eleştirdiğiniz hükümetler döneminde bile, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60'ın altına düşmemişti; ama, dün, mayıs ayı rakamlarıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,2 değerli milletvekilleri. Alarm veriyor ekonomi. Dışticaret alarm veriyor. Bakınız, cari açık 18 milyar dolarlar seviyesine ulaştı. Korkunç bir rakamdır bu. Dışticaret açığı, sadece 5 ayda 16 milyar dolar sevgili milletvekilleri. Bunlar, Türkiye'nin öncelikli meseleleri.

Bakınız, işsizlik oranı yüzde 10,9. İktidarı aldığınız dönemde, 2002 döneminde işsizlik 10,3 idi. İkibuçuk yıl sonra gelinen nokta işsizliğin 10,9'a çıkmasıdır. Bakınız, geçenlerde Resmî Gazetede orta vadeli ekonomi programınız yayımlandı, Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlandı. Orada, 2007 yılı sonundaki işsizlik hedefiniz 9,8. Bakınız, iktidarınızın beşinci yılı sonunda işsizlikteki hedefiniz 9,8; tutturabilirseniz… Bu ne demektir; beş yıl sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı eğer 2007'ye kadar kalırsa, işsizlikte sadece 0,5 puanlık bir düşüş sağlayabilecek; hedefiniz bu. Bunu tutturmanızın da mümkün olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortada.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız.

Buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 2007 yılı sonunda dışticaret açığı hedefi 41 milyar dolar, şu anda 36 milyar dolar; yani, 2007, beşinci yılın sonunda dışticaret açığınız, şu anki durumdan 5 milyar dolar daha fazla olacak; sizin orta vadeli hedefiniz; Bakanlar Kurulu kararı, Resmî Gazetede yayımlanan programdan alıyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün, bu kanunları geçirebilirsiniz. Belediye Kanunu da geçer, Bankacılık Kanunu da geçer, sosyal güvenlikle ilgili kanun da geçer; ancak, bunu, bu konuyu vicdanlarınızla başbaşa bırakıyorum. Şu boş sıralarla, bu kanunları buradan geçirebilirsiniz. Bu kanunla, belde belediye başkan maaşlarını bile vali maaşı üzerine çıkarabilirsiniz, burada hiçbir engeliniz yok, dün oylarınızla o da geçti; 2 000 nüfusun altındaki bir belde belediye başkanı, il valisinden daha yüksek maaş alacak. Bir belde belediyesine giden miktar aylık 9 milyar lira, bunun 7 milyar lirası, dünkü geçen kanunla, sadece meclis üyelerinin, encümen üyelerinin ve belediye başkanının maaşları ve huzur haklarına ayrılacaktır. Bunun hesabını, değerlendirmesini belki dün yapamadınız; ama, bu salondan çıktıktan sonra, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, vicdanlarınızla yapacaksınız.

Bu önerinin aleyhinde olduğumu ifade ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Nereye gidiyorsun, dur da dinle!

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay.

Buyurun Sayın Yarbay.

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, önerinin aleyhinde söz istedim; ancak, önerinin aleyhinde söz hakkı dolduğu için, öneri lehinde bir söz oldu.

Belki, şunu düşünmemiz gerekiyor; hiçbir zaman, burada, hiç aceleye getirmeye gerek yok: Türkiye'de, 2001 yılında, 46 milyar dolar, bankalar eliyle uçuruldu ve Bankalar Kanunu gibi bir kanun sıkıştırılamaz. Böyle, Meclis tatile girme koşuşturması, telaşı içerisindeyken, böyle bir kanunu, biz maddeler halinde, 10 madde, 10 madde görüşelim, böyle bir temel kanunu geçirelim ve ondan sonra tatile girelim gibi bir anlayış içerisine giremeyiz. Dolayısıyla, hepimiz vicdanen düşünmek durumundayız.

Daha, çok değil, 2001 yılı, bundan üç yıl…  Zaten o bankalar hortumlandığı için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Partim, bu yanlışlığa düşemez. Bankalar Kanununu, böyle, apar topar, iki gün içerisinde bir tüzük değişikliği, arkasından, 48 saat geçmeden -dost acı söyler- böyle bir temel kanun, bu Mecliste görüşülmemelidir. Kendi kalemize gol atmamamız gerekiyor; yani, bizim, bir yanlış içerisine girip, peşpeşe birsürü kanunu sıralayarak bir yanlış içerisine girmememiz gerekiyor.

48 saat geçmeden görüşülmesi gereken kanun nedir? Çok acil bir durum vardır, bütün bankalar iflas ediyor, ondan sonra herkes mevduatını almak için bankalara koşuyor… Öyle bir durumda, 48 saat içerisinde bir kanun görüşülebilir; ama, sakin bir ortamda ve hiçbir şey yokken, milletvekillerine dağıtılmasından itibaren 48 saat içerisinde bu kanun görüşülecek diye kendimizi bir mecburiyet içerisine sokamayız.

Bakın, yanlış yapıyoruz. Bunu söylemek zorundayım, vicdanen, aklen söylemek zorundayım ve beğenseniz de beğenmeseniz de söylemek durumundayım. Böyle bir temel kanun, milyar dolarların oynandığı bir temel kanunu biz görüşemeyiz 48 saat geçmeden.

Mesela, bankaların Fona devredilmesi meselesi var. Hatırladığım kadarıyla, Sayın Başbakanımız "bankalar bundan sonra Fona devredilmeyecek, bankalar ticarî müessesedir" dedi; ama, bu yeni gelen kanunda, bankaların Fona devredilmesi aynen devam ediyor. Biz bunu tartışmak durumundayız; böyle önemli bir konuyu aceleye getiremeyiz.

Onun için, grup önerileri gelir, kabul edilir; ama, bu Meclis… Olağanüstü bir durum yoktur, savaş hali yoktur, Türkiye'de her şey iyi gidiyor Allah'a şükür; hükümetimiz sayesinde, kötü giden bir şey yok; ama, biz, kendimizi böyle bir sıkıntıya sokup, bir yarış içerisinde, arkamızdan kovalayan varmış gibi, bir koşuşturma içerisinde bu işleri yapamayız ve bunları yaptığımız takdirde…

Bakın, 2001'de Türkiye'ye Kemal Derviş geldi, Meclis başladı çalışmaya, gece gündüz çalıştı, ondan sonra, hiç kimse tekrar Meclise gelemedi. Kemal Derviş'ten sonra bu Mecliste 150 tane kanun çıktı; ama, hiçbir parti buraya gelemedi. Kanun çıkarmakla Meclise gelinmez tekrar ha, onu söyleyeyim. Her çıkardığınız kanun, bir grubun, bir kesimin zararına olur. Onun için, biz -özellikle Bankalar Kanunu için söz aldım- kanun çıkaralım; ama, uzun uzun düşünerek, tartışarak çıkaralım. Yoksa, 48 saat içerisinde bir kanun çıkardığımız takdirde, o kanunu, önümüzdeki Meclis toplantısında, tekrar, kendi çıkardığımız kanunu kendimiz değiştirmeye başlarız. Bazen yapıyoruz, kendimiz kanun çıkarıyoruz, ondan sonra değiştiriyoruz.

Onun için, lütfen… Bu Meclis 30 Haziranda tatile girmesi gerekiyordu, girmedi, birkaç gün uzattık; ama, bu Meclis tatile girsin, 15 Temmuzda, 1 Ağustosta tekrar toplansın ve sakin sakin, önündeki temel kanunları görüşsün diyorum.

Hepinize saygılar arz ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay.

Önerinin lehinde, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar)

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grup önerimizin lehinde söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Az önce burada konuşma yapan bir arkadaşımız, bir önceki konuşmasında, Mecliste en çok konuşma yapan kendisinin olduğunu söylemişti "157 defa konuştum" dedi. Tekrar, bugün de geldi, konuşmasını yaptı ve terk etti Meclisi; ama, muhalefetin sesinin kısıldığından da bahsediyor. Tek başına burada 150-160 kere konuştuğunu ifade eden bir arkadaşın, Meclisin çalışma düzeniyle ilgili, herhalde, söyleyeceği şeyler olumsuz şeyler olmasa gerek. Olumlu şeyler söylemesini beklerdik; ama, maalesef, burada, yine, klasik, günlerdir söylediği şeyleri söylemeye devam etti. Bu ifadeleri, aslında, boyundan büyük, aynaya bakmadan yapılan konuşmalardır. Partisine karşı bir mahcubiyetin belki ifadesidir veya şöyle diyelim, ayrıldığı partiye karşı duyduğu bir mahcubiyetin sancısı, kendisini bir yerlere kabul ettirme mücadelesi, bulunduğu yerde kabul görmeme, oraya yamanma konusundaki bir çelişkiler yumağını yaşayan bir arkadaşımızın, doğrusu, olaylar karşısındaki acıklı halini izlemekten de millet de yoruldu diye düşünüyorum. Onun için, fazla da üzerinde durmayı uygun bulmuyorum.

Şimdi, Ersönmez Bey buradan güzel şeyler söyledi, önemli şeyler söyledi. Yalnız, bakınız, olayın bir de perde arkasını görmek mecburiyetindeyiz. Günlerdir, haftalardır, bankalar kanunu, sosyal güvenlikle ilgili yasa, yani, bu dönem içerisinde çıkarmayı planladığımız yasalarla ilgili, komisyonlarda çok ciddî çalışmalar var. Aylardır bu çalışmalar sürdürülüyor. Fakat, son bir aydır muhalefetle yasama faaliyeti konusunda geldiğimiz nokta açısından, yani, muhalefetle olan ilişkilerimizde veya muhalefetin bizimle olan ilişkilerindeki olumsuzluktan dolayı, âdeta, Meclis çalışmalarını, yasama faaliyetlerini engellemeye dönüşen çalışmalar, böyle bir takvim içerisinde bu yasaların görüşülmesi, sıkıştırılması zorunluluğunu ortaya çıkardı. Yoksa, biz, burada sivil havacılıkla ilgili eğer beş günümüzü kaybetmemiş olsaydık, yani, muhalefet çıktı, burada dedi ki: "Biz, sivil havacılıkla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok, aynen katılıyoruz; Hâkim ve Savcılar Yasasıyla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok, aynen katılıyoruz; ama, engellemeye de devam edeceğiz. Bir hafta birini, diğer hafta diğerini görüşeceksiniz." Tatile girme sürecinin de bilinmesine rağmen bu süre böyle anlamsız ve yanlış kullanılınca, takvim, ister istemez, böyle bir durumu ortaya çıkardı. Kaldı ki, çok önemli olan bankalar yasasıyla ilgili, komisyonda enine boyuna, maddelerin, altkomisyonda, üstkomisyonda nasıl tartışıldığını, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin yanında komisyona katılan milletvekili arkadaşlarımız da, son derece yakinen biliyorlar; burada, bu anlamda bir eksiklik yoktur.

 İçtüzükle ilgili yaptığımız değişikliği ise, günlerdir, iki gündür, üç gündür burada tartışıyoruz. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı dikkate alınarak, geçmiş dönemlerdeki düzenlemeler, ki, burada söz alan arkadaş, geçmişte kendi partisinin de imzası olan İçtüzük 91 düzenlemelerinde onların da katkıları var. O, daha antidemokratik olan bir düzenlemeyi, beş yıl, altı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi uyguladı. Şimdi, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı çerçevesinde çok daha demokratik bir düzenleme, ki, dün ibretle hepiniz izlediniz, kamuoyu da izledi; 90 maddelik Belediye Yasasında Cumhuriyet Halk Partisinin 90 önergesi vardı. 90 önergesinin içeriğini, bakınız, kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. İçeriğinde şunu söylüyor: "Bu maddenin tasarının metninden çıkarılmasını talep ediyoruz." Şimdi, 90 maddeyi çıkardığımız zaman, belediyeler yasasız olsun demektir. Şimdi, muhalefet bu mu?! Önerge bu mu?! Peki, muhalefetin sesini kısıyor muyuz; hayır, bu düzenlemeyle de muhalefetin sesi kısılmıyor. Her maddede önerge verme hakkı var, her maddede konuşma imkânı var. Bakınız, her maddede önerge üzerinde konuşma imkânı var, bölümler üzerinde konuşma imkânı var, bölümlerde soru-cevap imkânı var, geneli üzerinde konuşma imkânı var. Şimdi, bu derece, tüm maddeleri içeren ve her madde üzerinde konuşma konusunda anlaşma imkânımız varken, geçmiş duruma göre, geçmiş düzenlemeye göre son derece pozitif bir düzenleme olan bu düzenlemeden kamuoyunu bilgilendirmek, Meclisi, Genel Kurulu bilgilendirmek ve bir tartışma ortamı içerisinde çok daha sağlıklı bir sonuca ulaşmak imkânı varken, Meclisi terk etmeyle ilgili bizim söyleyeceğimiz, kendilerinin takdirdir. Biz, muhalefetin Meclisi terk etmesini, tabiî ki, hiçbirimiz talep etmeyiz; ama, başka olaylarda da Meclisi terk ettiklerini bir prensip kararı olarak burada defalarca gördük. Bir milletvekili arkadaşımızın kürsüye çıkmaya kalkması bile, muhalefetin burasını terk etmesini gerekli kılıyordu.

Ben, bu boyutuyla da, muhalefet partimiz burada olmadığı için daha da teferruatlı bir şey söylemeyi etik olarak doğru bulmuyorum. Bizim, Danışma Kurulu önerimiz, gerek İçtüzük 91'de görüşeceğimiz Bankalar Kanunu gerekse bazı milletvekili arkadaşlarımızın teklifi ve kısa maddeli tasarıları içermektedir. Umarım, destek vereceksiniz.

Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.

2 nci sırada yer alan, Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Dördüncü bölüm, 73 ilâ 87 nci ve geçici 1 ilâ 5 inci maddeleri kapsamaktadır.

Dördüncü bölüm üzerinde söz talebi, AK Parti Grubu adına, Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan.

Sayın Ceylan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; temel kanun niteliğindeki 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının çeşitli ve son hükümlerini içeren dördüncü bölüm hakkında, AK Parti Grubu adına, görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, yeni belediye kanunu yürürlüğe girmeden önce yıllardır yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu, taa 1930'lu yıllarda kabul edilmiş ve günümüze kadar yürürlükte kalmış bir kanundur. Tabiî ki, o zamanki şartlar içinde oldukça iyi hazırlanmış ve belediyelerin ihtiyaçlarına cevap veren bu kanun, maalesef, günümüz şartları içinde artık ihtiyaca yeterince cevap vermekten uzak kalmıştır. Bu nedenle de, son yıllarda iktidara gelen bütün hükümetler öncelikli olarak yerel yönetimler yasasını çıkarmayı amaçlamış, ancak, çeşitli nedenlerle başarılı olamamışlardır.

Belediyelerimiz de, yıllardır belediyelerin ihtiyaç duydukları böylesi bir yasayı arzu etmişler ve beklenti içinde olmuşlardır; çünkü, günün şartları içinde 1580 sayılı Yasa artık belediyeler açısından dar geliyordu. Şehrine, kentine hizmet için yasayı zorlayan belediye başkanları da, birçok konuda kanuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla yargılanmış ve maalesef, cezalar almışlardır.  Bu nedenle, hükümetimiz tarafından hazırlanan ve üçüncü kez Genel Kurulda görüşülen Belediye Yasa Tasarısının ülkemiz ve belediyelerimiz açısından ne kadar önemli olduğu bir gerçektir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yeni belediye kanunu, dünyada gelişen yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde yerelleşmeye, sivilleşmeye önem veren bir anlayış içinde ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı hükümlerine de uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Kanun, belediyelerin günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların çalışma şartlarını kolaylaştıran, onları merkezî idarenin aşırı vesayetinden, mevzuat ve bürokratik kıskacından kurtaran, bu anlamda halkın bizatihi seçimle işbaşına getirdiği belediye başkanı ve meclisine daha fazla yetki ve sorumluluk veren bir anlayış içinde hazırlanmıştır. Bu anlayış ve yaklaşım içinde hazırlanan yeni belediye kanunu, yerelleşme ve sivilleşmeye önem veren, daha demokratik, şeffaf, verimliliği ve katılımcılığı esas alan bir özellik arz etmektedir.

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının bu son bölümünde, madde 73'ten  başlayan ve sonuna kadar  giden maddelerde, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim birkaç hususu arz etmek istiyorum.

Madde 73'te, belediyelere, bundan sonra kentsel değişim ve dönüşüm alanı projelerini uygulama imkânı getirilmektedir. Bundan böyle kentin gelişimine uygun olarak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini belediyelerimiz uygulayabileceklerdir. Bunun ötesinde, bilindiği gibi, birçok şehrimizde gecekondu bölgeleri bir gerçektir; gecekondu bölgelerini kentsel dönüşüme dönüştüren projelere imkân vermektedir. Ayrıca, bildiğiniz gibi, ülkemiz deprem riski altında olan bir ülkedir. Birçok kentimizde de deprem riski taşıyan alanlarda tedbirler alma imkânı getirilmektedir.

Madde 74'te ise, belediyelerimize, uluslararası teşekküllere ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilme imkânı getirilmiştir. Bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri bundan sonra gerçekleştirilebilecek ve kardeş kent ilişkisi kurulabilecektir.

Madde 75, belediyelerimiz açısından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız açısından önemli bir madde özelliğini arz etmektedir. Bu maddeyle, belediyelerimize diğer mahallî idare birlikleri yönetimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içine girme imkânı verilmektedir. Özellikle, belediyelerin kendi görev alanlarına giren konularda yapım, bakım, onarım ve taşıma işleri konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği içine girilebilecektir. Önceki kanunda böyle bir husus yoktu değerli arkadaşlarım. Bu, belediyelerimiz açısından, şehirlerimiz açısından önemli bir imkân getirmektedir. Somut bir örnek vermek gerekirse, bundan sonra, eğer belediyenin imkânı varsa, belediyenin parası varsa, gerektiğinde bir okulu tamir edebilecek, bir camii tamir edebilecek, bir kültür eserini tamir edebilecektir.

Değerli arkadaşlarım, madde 76'yla birlikte, şehirlerimizde artık, katılımcı bir yönetim anlayışı ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi açısından, kent konseyleri kurulacaktır. Bu, halkın ve sivil toplumun yönetim kararlarına katılımı açısından önem arz etmektedir. Kent konseyleri, kentte mevcut bulunan meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, siyasî partiler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile muhtarlardan oluşmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, yine, katılımcılık açısından bir başka imkân getiren madde 78'de ise, gönüllü kişilerin katılımı imkânı getirilmiştir. Yani, çeşitli belediye hizmetlerine, kişiler, gönüllü kişiler katılımda, katkıda bulunabileceklerdir. Bu durum da katılımcılığı ve şeffaflığı pekiştiren bir hükümdür.

Madde 78'le, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışma yetkisi verilmiştir. Bu da son derece önemlidir değerli arkadaşlarım. Bilindiği gibi, daha önceki mevzuatta, belediyelerimiz, bir başka kamu kurum ve kuruluşuna yazı yazarken, kaymakamlık aracılığıyla, valilik aracılığıyla yazabiliyordu; ama, bu yeni getirilen kanunla bu vesayet de kaldırılmış ve belediyelerimiz artık diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yazma yetkisine sahip olmaktadır.

Madde 80'de, özel ve tüzelkişilere şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme imkânı getirilmiştir. Daha önceki yasada, bildiğiniz gibi, şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme hakkı sadece belediyelerimize aitti. Şimdi, bu kanunla bir açılım yapıyoruz, özel ve tüzel kişiler de bundan sonra bu kanunla birlikte şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletme hakkına sahip olabilecekler.

Madde 85'le, emekli olan belediye başkanlarımızın emekli maaşları artırılmaktadır, önemli ölçüde artırılmaktadır değerli arkadaşlarım. Bu konuda, Emekli Sandığından emekli olan belediye başkanlarımıza "makam tazminatı" adı altında bir ödeme yapılarak emekli maaşları yükseltilmiştir.

Diğer bir önemli husus değerli arkadaşlarım, madde 85'te, bundan sonra belediyelerimiz ihtiyaç duydukları taşıtları alırken artık Bakanlar Kurulu kararı istenmeyecek; belediye meclisinin kararıyla bundan sonra belediyelerimiz ihtiyaç duydukları taşıtları kendileri alabilecekler. Bunun için ayrıca bir Bakanlar Kurulu kararına gerek olmayacak.

Değerli arkadaşlarım, geçici madde 3'le, nüfus şartı açısından belediye olma özelliğini yitiren belediyelere bir şans tanınmaktadır, bir imkân verilmektedir. Bilindiği gibi, 11 inci maddeyle, nüfusu 2 000'in altına düşen belediyelerimiz, İçişleri Bakanlığının görüşü, önerisi üzerine, Danıştayın kararı üzerine, köylere dönüştürülebilecektir; ancak, bu maddeyle, bu tür belediyelerimize yeni bir imkân getirilmektedir, yeni bir fırsat verilmektedir. Belediye merkezine 5 kilometre yakınlıkta olan köylerin birleşme imkânı getirilmiştir. Bu şekilde, bu yılın sonuna kadar, bu köyler, belediyeye dahil olduğunda ve nüfusu 2 000'i aştığında, belediye hükmünü yine koruyacaktır. Zannederim, bu hususta yeni bir önerge hazırlığı var; bu sürenin 2005 değil, 2006'nın sonuna kadar uzatılması gayreti var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ceylan, konuşmanızı tamamlayınız.

Buyurun.

MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, son olarak, geçici madde 5'te ise, yine belediyelerimizin önünü açan, onların maddî durumlarını kolaylaştıran bir imkân getirilmektedir. Belediyelerimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına takas ve mahsup işlemi getirilmektedir bu maddeyle birlikte. Tabiî, burada, bir başka önemli husus bulunmaktadır. Takas ve mahsuba konu olan veya olmayan belediye borçları, İller Bankası paylarının en fazla yüzde 40'ı kesilebilecek bir şekilde mahsup edilecek, ödenecektir. Bu husus, şu anda yürürlüktedir. Bilindiği gibi, belediyelerimiz, İller Bankasından almış oldukları paylardan en fazla yüzde 40 oranında kesintiye uğramaktadır şu anda.

Değerli arkadaşlarım, belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum; benim dönemimde, asla, İller Bankasından gelen  paylar yüzde 40'ı bile bulmadı; ama, bu dönemde, AK Parti İktidarı döneminde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ceylan, tamamlayın konuşmanızı.

Buyurun.

MEHMET CEYLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum.

…iktidar-muhalefet ayırımı yapılmadan, bütün belediyelere, İller Bankası payları en az yüzde 60 olacak şekilde ödenmektedir şu anda. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu konu, bu kanunla, kanun haline getirilmektedir. İşte, belediyelerimiz açısından son derece önemli olan, onların finansman açısından önünü açan, kolaylaştıran bir imkân getirilmektedir.

Değerli arkadaşlarım, bu haliyle, inanıyor ve ümit ediyorum ki, yeni belediye yasası, Türkiye'nin ve belediyelerin önünü açan, halkımıza en iyi hizmetleri götürebilecek bir kanun olacaktır.

Bu vesileyle, kanunun ülkemize, belediyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceylan.

Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

73 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" başlıklı 73 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kâtip Üye arkadaşlarımız arasında ihtilaf olmaması için, Genel Kurulda bulunan arkadaşlarımızın oylarını açık bir şekilde, işarî olarak, el kaldırarak belirtmelerini istirham ediyorum; komisyon sıralarında oturan arkadaşlarımız da dahil.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Komisyon sıralarındaki arkadaşlarımız, önergeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Lütfen, istirham edeyim…Arkadaşlar, ellerinizi kaldırır mısınız, istirham edeyim… Önergeye katılmıyorsunuz... Hayır; siz zaten önergeye katıldınız arkadaşlar; tamam, katılmıyorsunuz.

Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

74 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yurt Dışı İlişkileri" başlıklı 74 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

74 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

75 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sayılı kanun tasarısının 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "kamu yararına çalışan dernekler," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlü dernek ve vakıfları," ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Nusret Bayraktar

İrfan Gündüz

Recep Koral

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

Başkan - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

76 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Kent Konseyi" başlıklı 76 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

77 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım" başlıklı 77 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

78 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yazışma" başlıklı 78 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

78 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

79 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Belediye Tasarrufundaki Yerler" başlıklı 79 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

79 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

80 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt İstasyonları" başlıklı 80 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

80 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

81 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı" başlıklı 81 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN-  Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)-  Katılıyoruz.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

81 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

82 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Avukatlık Ücretinin Dağıtımı" başlıklı 82 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                       Trabzon

BAŞKAN-  Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)-  Katılıyoruz.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

82 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

83 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması" başlıklı 83 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN-  Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)-  Katılıyoruz.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

84 üncü madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler" başlıklı 84 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN-  Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)-  Katılıyoruz.

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

84 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

85 inci madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 85 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde "ilçe" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ilk kademe" ibaresinin eklenmesini ve (d) ve (e) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Muzaffer Gülyurt

Recep Koral

Mustafa Nuri Akbulut

 

Erzurum

İstanbul

Erzurum

 

Mustafa Ilıcalı

Ömer Özyılmaz

 

 

Erzurum

Erzurum

 

"d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki "ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere " gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir." cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Büyükşehir belediyesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "1 inci hukuk müşaviri ve" ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem başı toplantısında" ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "her yılın ilk olağan toplantısında" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmış; 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkradaki "2600" ibaresi "6000" olarak değiştirilmiş; 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış ve "İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır." cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmiştir."

"Merkezî idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezî idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı tasarının 85 inci maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

"Sandıkça veya diğer sosyal güvenlik kurumlarınca emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7 000, il belediye başkanlarına 6 000, ilçe belediye başkanlarına 5 000, diğer belediye başkanlarına 3 000 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ilgili sandık veya sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısı ile görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 85 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde "ilçe" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ilk kademe" ibaresinin eklenmesini ve (d) ve (e) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                  Muzaffer Gülyurt (Erzurum) ve arkadaşları

"d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki "ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir." cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Büyükşehir belediyesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "1. hukuk müşaviri ve" ibaresi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem başı toplantısında," ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "her yılın ilk olağan toplantısında" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmış; 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkradaki "2600" ibaresi "6000" olarak değiştirilmiş; 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış ve "İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır." cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmiştir."

"Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır; oylamayı, elektronik cihazla yapacağım.

Sayın milletvekilleri, Recep Koral, Muzaffer Gülyurt ve arkadaşlarının verdikleri önergeyi oylarınıza sunacağım.

Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.

Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.12
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.33

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

944 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Tasarının dördüncü bölümünde yer alan geçici madde 1 üzerindeki birinci önergeyi okutup, işleme alacağım.

Sayın milletvekilleri, önce, Hükümetin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş olan bir önergesi vardır; önergeyi okutacağım ve sonra gereğini yerine getireceğim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısının  ikinci bölümünde kabul edilen önergeler nedeniyle, bu bölümde (17-46 ncı madde) yeniden düzenleme ihtiyacı doğduğundan, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bu bölümün yeniden görüşülmesi için gereğini arz ederim.

                                                                                                              Abdülkadir Aksu

                                                                                                                İçişleri Bakanı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça, önergeyle talep edilen husus yerine getirilecektir.

Geçici madde 1 üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz.

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Geçici madde 2 üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Hamit Taşcı

Nihat Eri

 

Bursa

Ordu

Mardin

 

Ali Yüksel Kavuştu

Sabri Varan

Mehmet Sarı

 

Çorum

Gümüşhane

Osmaniye

"Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmiş mevcut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul edilir."

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları

"Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmiş mevcut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul edilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Geçici madde 3 üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutacağım, aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "31.12.2005" ibaresinin "31.12.2006" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Hüsnü Ordu

Ramazan Toprak

 

Bursa

Kütahya

Aksaray

 

Recep Koral

Asım Aykan

Mikail Arslan

 

İstanbul

Trabzon

Kırşehir

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici madde 3'ünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi saygıyla arz olunur.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

"Geçici Madde 3 : Bu kanuna göre yapılması gereken yerleşim yerlerinin nüfus tespit işlemleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının müştereken yürüteceği ikametgâha dayalı nüfus kayıt sisteminin kurulmasına kadar ertelenir. Ancak, bu kanunun 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılması halinde 2000 genel nüfus sayım sonuçları esas alınır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Belediye Kanunu Tasarısının geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "31.12.2005" ibaresinin "31.12.2006" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Geçici madde 4 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Geçici madde 5 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci  maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) -Katılıyoruz.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 86 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yürürlük" başlıklı 86 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                                                                            M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                     Trabzon

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz.

BAŞKAN- Hükümet?..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

86 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.42


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 13.51

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

944 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, üçüncü sıraya alınan, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

3.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1057) (S. Sayısı: 974) (x)

BAŞKAN -  Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 974 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşma talebi?.. Yok.

Şahısları adına, Şırnak Milletvekili Sayın İbrahim Hakkı Birlik?.. Yok.

Diyarbakır Milletvekili Sayın İrfan Rıza Yazıcıoğlu?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

Askerlİk Kanununda Değİşİklİk YapIlmasIna İlİşkİn Kanun TasarIsI

MADDE 1.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları hâlinde, bunların son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir."

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 1111 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 1.- Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 5.112 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizi başvuru sırasında def'aten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yükümlülerden, gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler, Millî Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde döviz ödemelerini veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, 7.668 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru sırasında def'aten ödemeleri ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Yukarıda belirtilen döviz miktarlarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Euro dışındaki diğer paralarla yapılacak ödemelerin miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilân edilir.

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce; ölmeleri, askerliğe elverişsiz hâle gelmeleri, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi veya Türk vatandaşlığını kaybetmeleri durumunda ise, talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kurdan Yeni Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hâle gelenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlere, Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâh altına alınmalarının esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Madde 3'e bağlı geçici 39 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 39.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları hâlde, yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden ödedikleri dövizi geri alanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yeniden vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere müracaat etmeleri, yeniden Türk vatandaşlığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl içinde de başvurmaları kaydıyla ek 1 inci madde hükümlerinden yararlanırlar.

BAŞKAN - Geçici madde 39'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

Geçici madde 40'ı okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 40.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ek 1 inci maddede yazılı şartları haiz olarak dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve temel askerlik eğitimini yapanlardan, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanlardan yurda kesin dönüş yapmış olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde ek 1 inci madde hükümlerinden yararlanırlar.

BAŞKAN - Geçici madde 40'ı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 39 ve 40'la birlikte çerçeve 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın Bakan?..

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

4.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı: 930) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu, 930 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan?.. Yok.

Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu?..

MÜCAHİT DALOĞLU ( Erzurum) - Konuşmayacağım.

BAŞKAN - Görüşmüyor.

Siirt Milletvekili Öner Ergenç?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça  il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tasarının aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan?.. Yok.

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, lehte, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili, lehinde görüş belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.

Tasarı, öğretmen atamalarıyla ilgili, öğretmen tayinleriyle ilgili bir tasarı. Öğretmen tayinleri hep tartışılmıştır; şimdiye kadar, hep, adil olmayan atamalar yapıldığından şikâyet edilmiştir. AK Parti Hükümeti döneminde, 58 inci ve 59 uncu hükümetler döneminde getirilen puanlama sistemiyle, bu, büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Öğretmenlerin puanına göre atama yapılıyor, elektronik ortamda atamaları yapılıyor; dolayısıyla, siyasî baskı, siyasî mülahazalar da, ortadan, büyük ölçüde değil, tamamen kaldırılmıştır; tamamen kalkmıştır. Bu, öğretmen atamalarının yerine oturduğu, bundan sonra değiştirilmeyeceği anlamına geliyor. Bu, öğretmen atamalarında bir devrimdir; bunu net olarak söyleyeyim.

Şimdi, bu maddeyle biz ne getiriyoruz?.. Öğretmen atamaları, şimdiye kadar, Millî Eğitim Bakanlığından, ilçelere, il emrine veriliyordu. Şimdi, gerekirse, Millî Eğitim Bakanlığı il emrine, gerekirse de doğrudan ilçelere nokta tayin ya da okullara nokta tayin yapabilecek. Bu, tabiî, tayinlerdeki hantallığı, bürokratik işlemleri azaltıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu, bürokratik işlem sorunudur.

Ben, biraz önce, puanlama sistemiyle, siyasî baskıların ya da hatır-gönül atamalarının ortadan kaldırıldığını söylemiştim; ancak, bu, illerde kısmen devam ediyordu; şimdi, bununla, illerde de ortadan kaldırılıyor. Ayrıca, bazı ayrıcalıklar, bazı kamu görevlilerinin eşlerine yapılan ayrıcalıklar ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla, öğretmen tayinleri birkaç aşamada değil, artık tek aşamada, elektronik ortamda, çok kısa bir süre içerisinde yapılma imkânı Millî Eğitim Bakanlığımıza veriliyor.

58 inci ve 59 uncu hükümet dönemi, millî eğitimde çok önemli aşamaların, çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem.

Bir kere, yüzbinlerce öğrencinin, okulu açılır açılmaz önüne ders kitaplarının konması çok önemli. Bilgisayar açısından, neredeyse, bilgisayarsız okul kalmamıştır. Öğretmenlere bilgisayar alımında çok ciddî kolaylıklar sağlanmıştır.

Türk eğitim sistemi, Türk millî eğitim sistemi, çok tartışılan bir sistem olduğunu biliyoruz; artık, yerli yerine oturmaya başladı, bu devam edecek. Tarihinde ilk defa, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, son iki yıldır Millî Savunma bütçesini geçiyor.

Çağımız bilgi çağıdır. 21 inci Yüzyılda en büyük güç bilgidir. En büyük gücün bilgi olmasının yanında, bu bilgiyi sağlayan temel sistemin oturtulmasının da gereğini ortaya koyuyor.

Millî eğitime önem vermeyen toplumlar, hiç kuşkusuz, geri kalır, geri kalmaya mahkûmdur, geri kalmaya mahkûm olur.

AK Parti Hükümeti olarak, biz, Türk millî eğitim sistemini yerli yerine oturtmada, Türk Milletine kendine yakışır bir eğitim-öğretim düzeni kurmada kararlıyız.

Bu açıdan hükümeti kutluyorum, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, 5 inci sırada yer alan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Gruplar adına söz talebi?.. Yok.

Şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK

PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK

HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1.- 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tabipler hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilmezler."

BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 4924 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır."

"Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde gereği halinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerine istinaden başka bir ücret ödenmez."

BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmeli personel, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bakanlık, hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle sicil veya disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara uymama halinin tekerrürü durumu ile norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel istihdam edilmesinden vazgeçilmesi veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi hallerinde, sözleşmeli personelin sözleşmesini bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir. Bakanlık sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde gerekçesini karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu hizmet birimlerinde sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu sözleşmeli personel pozisyonları, bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddelerindeki esaslar çerçevesinde yeniden belirlenebilir. Bu şekilde yeniden belirlenen sözleşmeli personel pozisyonları için yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı vizesi alınır. Sözleşmeli personel pozisyonlarının bu şekilde yeniden belirlenmesi halinde, pozisyonları iptal edilen personel, tercihleri alınarak boş sözleşmeli personel pozisyonlarına en çok üç ay içerisinde yerleştirilir. Bu durumlarda yerleştirme işlemi, sınavla ataması öngörülen pozisyonlar için sınav puanına göre, kura ile ataması öngörülen pozisyonlar için kura yöntemi ile yapılır. Bu durumda olanlar hariç olmak üzere sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler fesih tarihinden itibaren iki yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler, yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarında kazanılmış hak doğurmaz."

"Bu hakkı elde etmiş personelin sözleşmesi, 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini veya sözleşmenin feshedilmesini gerektirecek bir fiil işlemedikçe emeklilik hakkını elde edene kadar Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilemez."

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet memuru olarak çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Bakanlığın uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar."

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde, şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Çerçeve 5 inci madde, ek madde 3'ü okutuyorum:

MADDE 5.- 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 3.- Kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmeti sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez.

BAŞKAN - Ek madde 3 üzerinde, şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Ek madde 4'ü okutuyorum:

EK MADDE 4.- Kadroları Sağlık Bakanlığında olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

BAŞKAN - Ek madde 4 üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Ek madde 5'i okutuyorum:

EK MADDE 5.- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında daha ileri seviyede yapacakları yan dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

BAŞKAN - Ek madde 5 üzerinde Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Ek madde 3, ek madde 4, ek madde 5'le birlikte çerçeve 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek  1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadrolarına" ibaresi "kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi aynı unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına; ilgili dalda uzman olan profesör veya doçentler ile ilgili dal tabipleri arasından Bakanlık tarafından atama yapılır. Ancak, profesör veya doçent unvanına sahip olmayan uzman tabiplerin klinik şefi ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına atanmalarında, yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranır. Sınavların usul ve esasları, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 7'yi okutuyorum:

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 8'i okutuyorum:

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Adana Milletvekili Recep Garip, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri?.. Yoklar.

Madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, tasarının aleyhinde, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan...

Sayın Kandoğan?.. Yok.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın Bakanın Genel Kurula bir teşekkür konuşması olacaktır.

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, birlikte kabul ettiğimiz bu kanun tasarımızla, gerçekte, hakikaten, 6 maddelik, yürütmeleriyle birlikte 8 maddelik bir kanunla, sağlık hizmetleriyle ilgili ciddî kolaylıkları getirmiş oluyoruz.

Bunlardan birincisi, bildiğiniz gibi, eleman temininde güçlük çektiğimiz bölgelerde, sözleşmeli eleman teminine imkân veren bir kanun yapmıştık ve bununla sözleşmeli eleman almaktaydık. Şimdi, bu sözleşmeli elemanların yer değiştirmeleriyle ilgili olarak kendilerine bazı kolaylıklar getiriyoruz. Ayrıca, bu iki yıllık uygulama sırasında şunu gördük: Sözleşmeli pozisyonlarından bir başka sözleşmeli pozisyonuna geçişi tamamen ortadan kaldırdığımız için, sözleşmeli pozisyonlarının yeniden belirlenme ihtiyacı hâsıl olabiliyor; yani, bir yerde hizmet ihtiyacı ortadan kalkabiliyor. Dolayısıyla, bu hususta da Bakanlar Kurulumuzun yıl içerisinde yeni pozisyon oluşturmasını kolaylaştırmış olduk.

Bununla birlikte, yine bu tasarımızla, 657'nin 4/B maddesiyle sağlık kuruluşlarımıza sözleşmeli olarak devlet memuru istihdam etmenin, bunların ücretlerinin de dönersermayelerden ödenmesinin önünü açtık. Bildiğiniz gibi, Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık personeli ihtiyacımızı karşılamak için farklı istihdam modelleri geliştiriyoruz. Böylece, 4/b ile sözleşmeli personel almanın önünü açarken, öte yandan, bunun döner sermayelerden ödenmesini de sağlayarak, genel bütçe üzerine bir yük oluşturmadan yeni bir istihdam modeli daha oluşturmuş oluyoruz. Burada bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. 4/B yoluyla da sözleşmeli personel alırken, yine, AK Parti olarak, ilkelerimiz doğrultusunda, hakkaniyeti ve adaleti tahakkuk ettirmek adına, merkezî sınav sonuçlarını esas alıyoruz. Yani, bir hastane 4/B ile sağlık personeli istihdamını kararlaştırdığında, müracaat eden kişiler arasından merkezî sınav sonuçlarına göre bir sıralama yapmış olacak.

Öte yandan, sağlık personelimizin, yardımcı sağlık personelimizin vekil olarak hizmet etmesinin önünü açıyoruz bu tasarıya getirdiğimiz bir maddeyle. Böylece, yine, eleman temininde güçlük çektiğimiz bölgelere bir istihdam enstrümanı daha oluşturmuş oluyoruz. Bu suretle, vekil olarak da sağlık elemanı istihdam etmiş olacağız.

Yine, bu getirdiğimiz tasarıyla, Sağlık Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerine üniversitelerimizde çalışan veya dışarıdan unvan almış olan doçentlerimiz ile yine üniversitelerde profesör unvanını almış olan değerli meslektaşlarımızı, öğretim üyelerimizi, klinik şef ve şef yardımcısı olarak atama imkânını elde etmiş oluyoruz.

Değerli arkadaşlarım, sağlıkta dönüşüm programımız çerçevesinde, hakikaten, ülkede, bütün sağlık sistemini, bir anlamda, yılların getirdiği yorgunluktan kurtarırken, öte taraftan da, pratik mülahazalarla, süratle, ne şekilde ihtiyaçlarımızı görürüz, bildiğiniz gibi, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Birlikte oluşturduğumuz ve Yüce Meclisimizin kabul ettiği bu kanun tasarımızla da sağlık hizmetlerimizin önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde daha mükemmel bir şekilde verilmesine imkân sağlamış olduk.

Ben, bu itibarla, Yüce Meclisimizi, tekrar, saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 15.25'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.25


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.31

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

6.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 920 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu Adına Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Oğuz Oyan; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal, Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin.

Sayın Filiz?.. Yok.

Sayın Oyan?.. Yok.

Sayın Garip?.. Yok.

Sayın İnal?.. Yok.

Sayın Amber?.. Yok.

Sayın Çetin?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon

Amaç ve kapsam

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi?.. Yok.

Şahsı adına Sayın Recep Garip?.. Yok.

Sayın Ahmet İnal?.. Yok.

Şahsı adına Sayın Akif Hamzaçebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum.

Tanımlar

MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini,

b) Ajans: Kalkınma ajansını,

c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını,

İfade eder.

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz talep eden milletvekillerimiz, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek?.. Yoklar.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında karar yetersayısı noktasında ihtilaf vardır.

Elektronik oylama cihazıyla oylama yapacağım.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum:

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Kuruluş

MADDE 3.- Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilir.

EK 1 listede belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kaldırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.

BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü…

Konuşma talebi?.. Yoktur.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

Genel koordinasyon

MADDE 4.- Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur.

Devlet Planlama Teşkilatı;

a) Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; planlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plan ve programların uygulanmasını izler ve değerlendirir.

b) Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen programların performanslarının ölçülmesine dair usûl ve esasları belirleyerek, bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

c) Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usûl ve esasları belirler.

d) Ajanslar arası iş birliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler.

e) Ajansların işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

f) Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar.

g) Yönetim kurulu tarafından, nitelikleri uygun kişiler arasında seçilen ve teklif edilen ajans genel sekreterini  onaylar.

h) Plan ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usûller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usûllerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler.

BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen…

Konuşmacı yok.

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

Sayın milletvekili arkadaşlarım, lütfen, Genel Kurulda bulunan arkadaşlar, oylamaya iştirak ettiklerini belirtsinler efendim.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Ajansın görev ve yetkileri

MADDE 5.- Ajansın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.

c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek.

f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

h) Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

l) Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Birgen Keleş; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve İstanbul Milletvekili Birgen Keleş…

Konuşma talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

Bilgi toplama

MADDE 6.- Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Osman Kaptan; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ajansın Teşkilatı

Teşkilat yapısı

MADDE 7.- Ajansın teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:

a) Kalkınma kurulu.

b) Yönetim kurulu.

c) Genel sekreterlik.

d) Yatırım destek ofisleri.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Nail Kamacı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

Kalkınma kurulu

MADDE 8.- Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur.

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.

Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar  kuruluş kararnamesi ile belirlenir.

Kalkınma kurulu, yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin görev süresi iki yıldır.

Başkan ve Başkan Vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde Kurul Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri de sona erer ve ilk toplantıda yeniden Başkan ve Başkan Vekili seçimi yapılır.

Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Nail Kamacı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

9 uncu maddeyi okutuyorum:

Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 9.- Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve  önceliklerine  yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Nurettin Sözen; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi okutuyorum:

Yönetim kurulu

MADDE 10.- Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.

Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez  belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

Yönetim kurulu üyeleri ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin toplantıya ve oylamaya katılamaz.

Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.

Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Nurettin Sözen; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi okutuyorum:

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11.- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını  kabul etmek ve  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

f) Ajans bütçesini onaylamak ve  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

j) Genel sekreterce belirlenen  çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü  onaylamak.

k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına  sunmak.

l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve  kiralanması ile  hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi okutuyorum:

Genel sekreterlik

MADDE 12.- Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter  yönetim kuruluna karşı sorumludur.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Mesut Özakcan; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Aydın Milletvekili Mesut Özakcan…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum:

Genel sekreterin nitelikleri

MADDE 13.- Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin  aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama  ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak.

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk  kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

Genel sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 14.- Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip, Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Madde kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

Yatırım destek ofisleri

MADDE 15.- Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayı ile artırılabilir.

Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur.

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin; şahısları adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi okutuyorum:

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri

MADDE 16.- Yatırım destek ofislerinin  görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse  öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.

b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.

c) Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.

d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.

e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal...

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi okutuyorum:

Yatırım destek ofislerine başvuru

MADDE 17.- Yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle yatırım destek ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda yatırım destek ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Yatırımcıların bu Kanun kapsamında yatırım destek ofislerine başvurması kendi isteklerine bağlıdır.

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.

Yatırım destek ofislerine hangi yatırım ve işlemlerle ilgili başvuru yapılacağı, 4 üncü maddenin (h) bendi uyarınca çıkarılacak düzenlemeler kapsamında belirlenir.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal...

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim

Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları

MADDE 18.- Ajans hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Ayrıca, ajanslarda iç denetim yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilir. Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.

Uzman personel ve iç denetçi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama  ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar arasından istihdam edilir. Ayrıca, iç denetçide kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalışmış olma şartı aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idari unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarına müşterek kararname ile atananların, bu fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili bakan onayı ile yapılır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

Yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Şartları aranır.

Genel sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenir.

Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekilleri Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi okutuyorum:

Gelirler ve yönetilecek fonlar

MADDE 19.- Ajansın gelirleri  ve yöneteceği fonlar şunlardır:

a) Bir önceki yıl gerçekleşen  genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahalli idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay.

b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar.

c) Faaliyet gelirleri.

d) Bir önceki yıl  gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir,  belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan bağış ve yardımlar.

g) Bir önceki yıldan devreden gelirler.

Bakanlar Kurulu, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir.

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi okutuyorum:

Giderler

MADDE 20.- Ajansın giderleri şunlardır:

a) Plan, program ve proje giderleri.

b) Proje ve faaliyet destekleme giderleri.

c) Araştırma ve geliştirme giderleri.

d) Tanıtım ve eğitim giderleri.

e) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri.

f) Yönetim ve personel giderleri.

g) Görevlerle ilgili diğer giderler.

Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onbeşini aşamaz.

BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

21 inci maddeyi okutuyorum:

Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu

MADDE 21.- Ajanslar, finansal kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla;

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,

b) Yıllık çalışma programı ile bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,

c) Ajanslar tarafından proje ve faaliyetlere sağlanan desteklerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması,

d) Ajans hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması,

Zorunludur.

Ajansların malî ve finansal kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve malî denetiminin sağlanmasında  görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi okutuyorum:

Bütçe

MADDE 22.- Ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanan bütçe, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal…

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi okutuyorum

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

MADDE 23.- Ajans, Yüksek Planlama Kurulunca, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ölçütlere göre her yıl haziran ayında genel bütçeden ajanslara yapılacak transferlere ilişkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile diğer gelir kalemlerine ilişkin tahminleri dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlar. Ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlar dikkate alınarak genel sekreterlikçe hazırlanacak bütçe taslağı ve çalışma programı, ağustos ayı başında yönetim kuruluna sunulur.

Bütçe taslağı yönetim kurulunca kabul edildikten sonra çalışma programı ile birlikte en geç Eylül ayı başına kadar görüş alınmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bütçe, Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kesinleştirilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulur.

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak transfer ödeneği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinde gösterilir. Bu ödenek aylık harcama programına göre Devlet Planlama Teşkilatınca ajanslara kullandırılır.

Bütçenin kesinleşme tarihine kadar devam eden işler için yapılacak harcamalar yılı bütçesi ile ilişkilendirilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal...

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

24 üncü maddeyi okutuyorum:

Bütçe sonuçları

MADDE 24.- Bütçe sonuçları, Genel Sekreter tarafından bütçe döneminin bitiminden sonraki mart ayı içinde Yönetim Kuruluna sunulur; Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Bütçe sonuçları onaylanmadığı takdirde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bu kurumlar bu Kanunun ve/veya diğer ilgili kanunların ilgili hükümlerine göre işlem tesis eder.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal...

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

25 inci maddeyi okutuyorum:

Denetim

MADDE 25.- Ajanslarda iç ve dış denetim yapılır.

İç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulur.

Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek esas ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en geç mart  ayında ve gerekli görülen hallerde  her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına  sunar. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Bu maddeye göre bağımsız denetim yapan kuruluşların ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai sorumluluğu hakkında 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin (B) bendinin (3) numaralı alt bendi ile  48  ve 49 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Oya Araslı; şahısları adına, Adana Milletvekili Recep Garip ve Batman Milletvekili Ahmet İnal...

Konuşma talebi yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.                                      

Kapanma Saati: 16.13

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.25

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım,  Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

920 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

6.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) (S. Sayısı: 821) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 821 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 29 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Konuşma talebi?.. Yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Konuşma talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma  rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 821 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı:  264

Kabul:                        264 (x)

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

8 inci sırada yer alan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

8.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) (S. Sayısı: 855) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 855 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulunun 30.1.2004 tarihli ve 90 No'lu kararıyla kabul edilen "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması"nın 1 inci maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı    : 254

Kabul                          : 254 (x)

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

T. C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

9.- T. C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 822 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) İLE MOĞOLİSTAN MALİYE VE EKONOMİ BAKANLIĞI ARASINDA  İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 7 Nisan 2004 tarihinde Ulanbator'da imzalanan "T. C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararına alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 1 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı    : 254

Kabul                         : 254 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, 10 uncu sıraya alınan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

 10.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 942 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur; şahısları adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, Ankara Milletvekili Faruk Koca ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan…

Sayın Cantimur, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ve yine aynı kanuna bir geçici madde eklenmesiyle alakalı vermiş olduğum kanun teklifiyle ilgili söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 60 ıncı maddesinde "herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmüne yer verilerek, sosyal güvenlik hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Bugün itibariyle, ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 4 197 000'i emekli, dul ve yetim, 6 321 000'i aktif sigortalı ve bunların aile fertleri olmak üzere yaklaşık 35 000 000 insanımıza hizmet vermektedir. Kurumun verdiği sigorta hizmetlerinin başında, aktif sigortalılık çalışması sonunda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi halinde aylık bağlanması gelmektedir. Ayrıca, çalışma döneminde iş kazasına uğrama ya da meslek hastalığına tutulma sonucunda da sigortalılara gelir bağlanmakta, bu şekilde aylık ve gelir bağlanan sigortalıların ölümleri halindeyse bunların eş, çocuk ve ana babalarına ölüm geliri bağlanmaktadır.

Sayın milletvekilleri, bugün itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumundan

708 532 eş, 453 880 çocuk, 13 374 ana, 5 472 baba olmak üzere, toplam 1 181 258 kişi, hak sahibi olarak ölüm geliri ve aylığı almaktadır. Gelir ve aylık alan 453 880 çocuğun 347 677'si, oransal ifadeyle yüzde 76'lık kısmı, hak sahibi kız çocuklarından oluşmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hak sahibi kız çocuklarına ölüm geliri ve aylığı bağlanmasına ilişkin 23 ve 68 inci maddelerinde şu şartlar ifade edilmektedir: Yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaması, buralardan, yani, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almaması şartlarıyla ölüm geliri veya aylığı bağlanacağı hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümler, 506 sayılı Kanunda 21 Haziran 1973 tarihli ve 1753 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilmiştir. Söz konusu hükümler içerisinde yer alan "buralardan, yani, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almayan" ibaresi, başlangıçta kız çocuklarının, hem kendi çalışmalarından hem de hak sahibi olarak eş, çocuk, ana ve babalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından aylık almamaları şeklinde uygulanmış; bu uygulama, 1981 yılında münferit bir yargı kararına dayanılarak değiştirilmiş ve yalnızca kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından aylık almama şeklinde uygulanmaya başlamıştır. 1981 yılından Ağustos 2003 tarihine kadar yapılan bu uygulama dahilinde, kendi çalışmalarından dolayı aylık alan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmamış, sosyal güvenlik kurumlarından ölen eş, çocuk, ana ve babalarından dolayı hak sahibi olarak aylık alan kız çocuklarına kurumca ölüm aylığı bağlanmış ve ödenmiştir.

Kurum tarafından 1981 yılı ile Ağustos 2003 arasında yapılan bu uygulamaya ilişkin teftiş raporu ve kurumun hukuk ve teftiş kurullarının da iştirakiyle ihtilaf ortaya çıkmış, Ağustos 2003'ten sonra kız çocuklarına aylık bağlamayla ilgili uygulama, başlangıçta, yani, 1973-1981 arasında yapılan uygulama şeklinde değiştirilmek suretiyle, hem kendi çalışmalarından hem de hak sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan kız çocuklarına aylık bağlanması yoluna gidilmiştir.

Sayın milletvekilleri, kız çocuklarına aylık bağlanması şartıyla ilgili ortaya çıkan ihtilaf sonrasında, 6 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla, kız çocuklarına bağlanan aylıkların kesilmesine ilişkin hükümlerde değişiklik yapılarak, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık alanların aylıklarının kesilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

İhtilaf konusu olan 1981 ile Ağustos 2003 tarihleri arasında bağlanan aylıklar, Ağustos 2003 tarihi başlangıç alınarak, kurum tarafından kesilmiştir. Ancak, ihtilaflı dönemde hak sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlarından aylık aldığı halde, bağlanan ve ödenen aylıklarla ilgili hukukî sorun ortaya çıkmış, diğer taraftan Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan eşlerinden dolayı ölüm aylığı almaları nedeniyle kurumca aylıkları kesilen kız çocuklarının mağduriyeti söz konusu olmuştur.

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifi, dört hususu içermektedir. Birinci husus, 1981 yılı ile Ağustos 2003 arasında kurumca kız çocuklarına bağlanan ve ödenen, ancak, bu kişilerin hak sahibi olarak sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almaları nedeniyle ihtilaf konusu olan aylıkların geri alınmaması yönündeki düzenlemeyle, kız çocukları aleyhine oluşan bu hukukî ihtilaf kaldırılmaktadır.

Ağustos 2003'ten sonra bağlanan, ancak, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan hak sahibi olarak eşlerinden veya diğer yakınlarından dolayı aylık almaları nedeniyle kesilen aylıkların kesilme tarihleri itibariyle tekrar başlatılması, hak sahiplerinden tahsil edilmiş olan tutarların aynen iade edilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan eşleri ya da diğer yakınlarından dolayı aylık almaları nedeniyle Ağustos 2003'ten sonra kurumca aylık talepleri reddedilen hak sahibi kız çocuklarına da aylıklarının bağlanması öngörülerek, hak sahibi kız çocuklarının mağduriyetleri önlenmektedir.

İkinci husus, yine, Ağustos 2003 öncesinde hak sahibi ana ve babalara bağlanan, ancak, kendi çalışmalarından dolayı SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kurdan yaşlılık ya da emekli aylığı aldıklarının tespit edilmesi nedeniyle ölüm aylıkları kesilenlerden, mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, kurumca ödenen tutarın geri alınmaması öngörülmektedir.

Üçüncü husus, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 1.1.2000 tarihinden önce işten ayrılan, fakat, 2000 yılından sonra çalışması bulunmayan sigortalıların aylıklarının hesaplamasıyla ilgili değerlendirme yanlışlığı, yaklaşık 14 000 kurum emeklisinin mağduriyetine neden olmuştur. Bu düzenlemeyle bu mağduriyet giderilmektedir.

Son husus, kurum hatası veya hak sahiplerinin hataları nedeniyle yapılan haksız, yersiz aylık ödemelerinin geri alınmasında, hak sahiplerinin sayıları ve hisselerine göre yersiz ödeme yapılan hak sahibine kurumca ödeme yapılmamış olması halinde, diğer hak sahiplerine yapılması gereken ödeme toplamı nazara alınarak fiilen gerçekleşen zararın esas alınmasını öngören mahsup sistemi getirilmekte; bu düzenlemenin kanunun yürürlüğünden önceki yersiz ödemeler için de uygulanmasını sağlayacak geçici düzenleme öngörülerek, söz konusu hak sahipleri lehine bir düzenleme getirilmektedir.

Böylece, görüşülmekte olan kanun teklifiyle, toplumumuzun en fazla korunmaya muhtaç hak sahibi kız çocukları ile bakıma muhtaç anababalar lehine bir düzenleme getirilmekte ve bunların mağduriyetleri giderilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu görüştüğümüz kanun teklifi, bakıma muhtaç kız çocuklarının, bakıma muhtaç yaşlı ana ve babaların yüzünü güldürecektir; bunların hayırduasını alacağız.

Bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Cantimur.

Başka söz  talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE  1.- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yersiz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıkların kesilmesi nedeniyle aynı dosyadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak sahiplerine Kurumca yapılması gereken gelir ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak suretiyle tespit edilecek Kurum zararı esas alınarak tahsil edilir. Ancak, diğer hak sahiplerinden itirazda bulunanların hisseleri bu fıkra uygulamasında hariç tutulur.

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır ve Ankara Milletvekili Faruk Koca…

Konuşma talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında karar yetersayısı ihtilafı vardır.

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve oylama için 2 dakikalık süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 91.- 6.8.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz.

Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir.

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi ana ve babaya; Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları nedeniyle gelir ve aylıkları kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınmaz. Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaları nedeniyle Kurumca tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere aynen iade edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir ve aylık ödemelerinde, aynı dosyadan yersiz ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan borç tutarından, diğer hak sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutarı mahsup edilerek tahsil edilir. Diğer hak sahiplerinin itirazı halinde hisseleri hariç tutulur. Tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık ödemeleri için de ilgilinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunması halinde aynı usul izlenir. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutarları üzerinden ilgililere iade edilir.

1.1.2000 tarihinden önce işten ayrılan ve anılan yıl veya daha sonraki yıllarda tahsis talebinde bulunan sigortalılardan, işten ayrıldıkları yılda 360 günden az malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş oldukları halde ortalama yıllık kazancın tespitinde, bu yılın kazançları nazara alınarak hesaplanmış aylıkların ödenmesine devam olunur ve yapılan yersiz ödemeler geri  alınmaz.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası gereğince, aylık veya gelirleri ödenmeye devam olunacak kız çocuklarının aylık veya gelirlerinin ödenmesine devam olunması için sahip olmaları gereken şartlar, ilk kez veya yeniden 6.8.2003 tarihinden sonra haiz olan kız çocukları da, aynı esas ve usûllerle aylık veya gelir hakkından yararlandırılır.

Bu maddenin altıncı fıkra hükmü  31.12.2005 tarihine kadar uygulanır.

BAŞKAN - Madde üzerinde, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan...

Konuşma talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde, İstanbul Milletvekili Ünal Kacır ve Ankara Milletvekili Faruk Koca...

Konuşma talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümünün oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, aleyhte, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 11 inci sırayla alınan Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

11.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 972 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek o bölümde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur.

Şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni...

Konuşma talebi var mı? Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf vardır.

Oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve oylama için 3 dakikalık süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm 1 ilâ 29 uncu maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerinde söz isteyen milletvekilleri: Komisyon adına, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan; şahsı adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni.

Sayın Aydoğan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sizleri ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bankacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olan yapısı ona önemli bir özellik kazandırmaktadır. Bu özelliği oluşturan temel farklılıklar şu şekilde tanımlanabilir:

Sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle, hem topladığı mevduat hem de kullandırdığı krediler yoluyla ekonominin kilit sektörlerinden biridir. Ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin her alanını ve aşamasını doğrudan ve dolaylı etkileyecek mekanizmalara sahip bulunmaktadır.

Genellikle küçük tasarruflardan oluşan mevduat toplama süreci toplumsal imkân ve kaynakların kullanımını ifade ettiğinden, önemli bir kurumsal ve toplumsal sorumluluk oluşturmaktadır.

Kredi kullandırma süreci ise, bankaların sahip olduğu ve topladığı kaynakları ekonomik faaliyetlere yönlendirmeyi ifade etmektedir. Bu sektörün tercih ve önceliklerine bağlı olarak bazı ekonomik faaliyetleri teşvik edebileceği, bazılarını da sıkıntıya sokabileceğini ima etmektedir. Ayrıca, alternatif maliyeti yüksek yanlış kaynak kullandırma ise, ciddî etkinsizlik problemi üretebilmektedir. En önemli risklerden biri olan ahlakî rizikonun ve asimetrik enformasyonun da bu süreçlerde oluştuğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Bu özellikler, kalitesi yüksek denetleme ve düzenleme işlevini son derece önemli hale getirmektedir.

Bankacılık, genel olarak, konjonktürel faaliyet olarak ele alınmaktadır. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik kriz ve istikrarsızlık dönemlerinden sonra, Türk bankacılığı, nispî olarak performans ve sağlığını iyileştirme sürecine girmiştir. Geçmiş dönem tecrübesi, bankaların iyi performansı bir dizi faktöre bağlı bulunmaktadır:

Bankaların kurumsal yönetişim kalitesi.

Bankaların kurumsal ve personel yeteneği ve yetkinliği.

Sektörün iç ve dış piyasa koşulları.

Düzenleme ve denetim sürecindeki değişimin rolü.

Düzenleme ve denetleme ekibinin yaklaşımlarındaki değişimin önemi.

2003 yılı itibariyle, ticaret bankalarının aktiflerinin gayri safî yurtiçi hâsılaya oranı dünyada yüzde 112, Avrupa Birliğinde yüzde 173, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78, Türkiye'de ise yüzde 70'tir. Bu rakamlar, Türkiye'de, bankacılık sektöründe gelişme potansiyelinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

2004 itibariyle, Türkiye'de, mevduat bankaları toplamı 35, katılım bankaları toplamı 5, toplam banka sayısı ise 50'dir. Toplam şube sayısı 6 215, personel sayısı ise 127 939 olup, her ikisinde de bir önceki yıla göre artışlar olmuştur.

2004 itibariyle, bankacılık sektörünün pasifinde mevduatın payı yüzde 62,3; borçların payı yüzde 11,7; özkaynakların payı yüzde 15 ve diğer pasiflerin payı yüzde 7,5 olmuştur.

Bankaların aktifleri 2003 ve 2004 yılları itibariyle mukayese edildiğinde; kredilerin yüzde 26,5'ten yüzde 32,4'e yükseldiği ve menkul kıymet portföylerinin de yüzde 42,8'den yüzde 40,4'e düştüğü görülmektedir.

Özel finans kurumlarının bilanço toplamları, yani, bugünkü deyimle, katılım bankalarının toplamları 2003 yılında 5,252 milyar dolar iken 2004 yılında, 7 383 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, reel olarak yüzde 23,5 büyümüştür.

2004 yılında bankaların faiz gelirleri reel olarak yüzde 9,7 küçülmüş olmakla birlikte, faiz giderleri de yüzde 28,8 oranında, yani, daha büyük oranda reel olarak düşmüş, sonuçta net faiz geliri reel olarak yüzde 37,6 artmıştır. Bu nedenle, 2003 yılına göre 2004 yılında bankaların net kârlarında da reel olarak artış meydana gelmiştir.

Gelişen piyasalara orta vadeli perspektifle yaklaşıldığında, banka performanslarının son yıllarda artış gösterdiği görülecektir. Bu, iki başlık altında toplanmaktadır:

Aktif getirileri artmaya başlamıştır. Güçlü, global büyüme, düşük faiz oranı bu süreci hızlandırmıştır.

Bilançoların kalitesi artmıştır, sermaye yeterlilik rasyoları iyileşme trendine girmiştir. Geri ödenmeyen kredi oranlarında da önemli düşüşler yaşanmıştır.

Gelişen piyasalarda bankacılık sektörünün son dönemlerde ortaya çıkan olası riskleri, ülkeler arasında kısmî farklılıklar gösterse de, önemli olanları ve yaygınlık kazananları şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Farklı kredi türlerindeki hızlı büyümeden kaynaklanan hassasiyet.

Mevduat ve kredilerde para birimi ve vade uyumsuzluğu.

Uzun vadeli kamu borcuna duyarlılık.

Bankacılık yapısındaki değişimden ve artan rekabet ortamından kaynaklanan stres.

Gelişen piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin bazı trendler de, bankacılık sektörünün etkilendiği süreci başlatmıştır. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir:

Banka konsolidasyonunda artışlar, risklerin farklılaştırılabileceği, zayıflığın farklı boyut kazanacağı tablo üretmektedir.

Kamu bankalarının sektördeki aktif payı yavaş şekilde azalmaktadır.

Yabancı bankaların sektördeki payı artmakta ve rolleri büyümektedir. Olumlu katkı yanında, ulusal firmalar açısından farklı atmosfer üretme olasılığı bulunmaktadır.

Gelişen piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin düzenleme ve denetim sürecinde birçok olumlu gelişme sağlanmış olsa da, hâlâ bazı zayıf alanların bulunduğu görülmektedir. Bunlar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Konsolide düzenleme ve denetim eksikliği.

Risk yönetiminde ve kültüründe eksiklikler.

Banka performansının ve bunu etkileyen bileşenlerin ölçümünde problemler.

İyileştirici tedbir ve uygulamaların genel olarak yetersiz olması, dikkatli ve gayretli risk yönetimi teşviklerinin azalması.

Türkiye, ayrıca, Avrupa Birliği bankacılık direktiflerine ve Basel II prensiplerine zaman içinde tam uyum sağlamak durumunda olacağından, düzenleme ve denetlemenin yönü ve şekli bu açıdan da özel önem taşımaktadır.

Düzenleme ve denetlemenin yapısı ve içeriği, ülkeler arasında bazı farklılıklar bulunsa da, ortak olan yönler oldukça fazladır ve bunlar şu başlıklar altında toplanabilir:

1- Finansal piyasalarda değişim ve dönüşüm.

2- Yenilik ve deregülasyon.

3- Denetleme sorumluluğunun tahsisi.

4- Daha fazla risk duyarlılığı olgusu.

5- Piyasa disiplini açısından denetleme sürecinin rolü.

6- Finansal altyapının önemi.

7- Düzenleme ve denetlemenin mikro ve makro entegrasyonu.

8- Finansal piyasaları ve katılımcıları denetlemede yeni yaklaşımlar.

Kanun tasarısı, genel olarak, aşağıdaki konulara yönelik hükümler içermektedir:

BDDK'nın teşkilat yapısına ilişkin hususlar.

Düzenleme ve denetlemeye tabi finansal kurumların tanımı, kuruluşu faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin düzenlemeler.

Düzenleme ve denetlemeye ilişkin kural ve prensipler.

Düzenleme ve denetlemeye ilişkin cezalar.

TMSF'nin teşkilat yapısına ilişkin hususlar.

Tasarruf mevduatı sigorta sistemine ilişkin düzenlemeler.

Tahsil ve tasfiyeye ilişkin kural ve prensipler.

Tahsil ve tasfiye sürecine ilişkin cezalar.

Bankalara ilişkin birliklerin kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler.

Kanunun amacı, söz konusu alanlardaki düzenleme, denetleme, kural ve prensipleri Avrupa Birliği standartlarına daha da uyumlaştırmak, Türk bankacılık sektörünün sağlıklı, etkin ve verimli çalışması için gerekli hukuksal altyapıyı güçlendirmektir.

Kanun tasarısının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, hükümetimize, altkomisyon ile Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerine, sivil toplum kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum.

Tasarının, Türk bankacılığının düzenleme ve denetleme yetkinliğinin evrensel standartlarda güçlendirilmesinde, ilgili kurumlar arasında bağımsızlık, eşgüdüm ve işbirliği sürecinin kalitesinin artırılmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizi, Yüce Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydoğan.

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Madde üzerinde önerge varsa, önerge işlemini yaptıktan sonra, o maddeyi oya sunacağım.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

İkinci bölüm, 30 ilâ 58 inci maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde söz isteyenler; şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni.

Sayın Yeni, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Sayın Yeni, süreniz 5 dakika.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Malumlarınız olduğu üzere, kanun tasarısının temelini de teşkil eden 4389 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1999 yılından sonra, ülkemizde, ilki 2000 Kasım, ikincisi ise 2001 Şubat aylarında olmak üzere, iki kriz meydana gelmiş, bu, sadece finans kesimiyle sınırlı kalmamış, ülke ekonomisinin bütününü etkilemiştir. Sistemdeki zayıf bankaların elimine edilmesi veya bankaların sermaye yeterlilik oranlarının yükseltilmesi şeklinde sürdürülen sistemin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması çalışmaları sonucunda da, BDDK tarafından, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı uygulamaya konulmuştur.

Başbakanlık müfettişlerinin 26 banka üzerinde yaptığı ayrıntılı çalışma, yaşanan bankacılık krizlerinin sebeplerini ortaya koymuştur. Krize neden olan gelişmelere bakacak olursak, bazı bankalar, sermaye yeterlik rasyoları yeterli olmadığı halde, aktiflerini yüksek göstererek rasyolarını yasal sınırların üzerine çektiler. Daha da önemlisi, bankaları denetleyen bağımsız denetim şirketleriyle murakıp ve üstkomisyon denetimlerinde çok farklı sonuçlara ulaşıldı. Bağımsız denilen denetim şirketlerinin, bankanın istekleri doğrultusunda da hareket ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda, medya sahibi olan bankalar,  bankacılık ilke ve kurallarına gereken özen ve hassasiyeti göstermedi. Medya, ilgili kuruluşlar arasında baskı aracı olarak kullanıldı.

Dolayısıyla, belirli bir geçiş süreci dahilinde medya sahiplerinin banka sahibi olabilme uygulamasının kaldırılması için Bankalar Kanununda düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğdu. Yaygın yolsuzluk ve usulsüzlük işlemlerine, belirli çevrelere ve hâkim ortaklara kaynakların kullandırılması yol açmıştır. Bankacılık, ihtisas isteyen ve bir başka amacın tahakkukuna hizmet eden bir araç olarak kullanılmayacak sadece önemli bir sektördür.

Banka kurucusu olma vasıflarını taşımayan kişi ve grupların bizzat veya dolaylı olarak banka sahibi olmaları uygulaması ortadan kaldırılmalı, ayrıca, bankanın, hâkim ortaklarına kullandırdığı kredi sınırı, bir gerçek veya tüzelkişiye kullandırılabileceği kredi sınırından daha düşük bir oranda belirlenmelidir.

Evet, bu hususların krizlerin nedenleri olarak yetkili kişilerin raporlarına yansımış gerçekler olup, bugün görüşülmekte olan tasarıya da, bu hususlar ışığında istikamet kazandırılmıştır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; takdir edersiniz ki, bankalar ve bankacılık faaliyetleri, finans sektörünün lokomotifi durumundadır. Finans sektörü ise, ekonomik faaliyetlerin önemli sacayaklarından birisini teşkil etmektedir. Ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak düşündüğümüzde, bankacılık sektörü ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa ülke ekonomisinin de buna paralel olarak güçleneceği ve daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağı aşikârdır.

Zaten, Bankacılık Kanunu Tasarısı, finans piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlarının korunmasını amaçlamakta olup, sistemin bugün karşılaştığı sıkıntıları giderici mahiyette ve etkinlikte olacağına inanmaktayım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; finans piyasalarında yaşanan hızlı değişim yeni ihtiyaçlara zamanında cevap verebilecek yeterli esneklikte bir denetim ve gözetim sistemi ile düzenleme yapısını gerektirmiş ve bu, gerekli etkin ve ihtiyatlı gözetim ve denetim sisteminin ayrılmaz bir unsuru halini almıştır. Bu kapsamda, ülkemiz finansal piyasalarının uluslararası piyasalarla bütünleştirilmesinin sağlanması, yürürlükteki bankacılık mevzuatının sistematik bir yapıya kavuşturulması, anlaşılabilirliğinin temin edilebilmesi, gerekçeli ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi bakımından, finansal sektördeki normalleşme süreci gözetilerek ve uluslararası malî piyasalardaki gelişmeler ile yargıya intikal etmiş mevzuattan kaynaklı hukukî ihtilaflar ve yargı kararları dikkate alınarak, temelde Avrupa Birliği direktifleri ile uluslararası bankacılık ilke ve standartlarıyla uyumlu bir kanunun hazırlanması amaçlanmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Yeni, konuşmanızı tamamlar mısınız.

AHMET YENİ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız olduğu gibi, bankacılık sektörü, yıllar boyunca ekonomimize büyük külfetler getirmiş, zarar eden kamu bankalarının yanı sıra Fon tarafından devralınmak zorunda kalınan özel bankalar, şu anki iç ve dışborç yükümüz içerisinde önemli oranda sorumluluk sahibi olmuştur. Bu konudaki eksikliklerimizi gidermek adına, aksaklıkları bertaraf etmek adına gerekli adımları atmak zorundaydık.

Bu meyanda, görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısı, bankacılık sistemimizin sorunlarının çözümünde ve uluslararası rekabet açısından önemli bir fonksiyon ifa etmektedir.

Bu kanunun geçeceğine inanıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yeni.

Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

40 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

58 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.36

 

 


ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

972 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

11.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) (S. Sayısı:972) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Üçüncü bölüm 59 ilâ 87 nci maddeleri kapsamaktadır.

Üçüncü bölüm üzerinde söz isteyenler: Şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen.

Konuşma talebinde bulunan arkadaşımız var mı?

AHMET YENİ (Samsun) - Ben konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yeni. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bankacılık Kanunu Tasarısı hakkında söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu tasarının hazırlanmasında, genel olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5020 sayılı Kanun hükümleri korunmuş olmakla birlikte, önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri kısaca özetlemek istiyorum.

Kanunun anlaşılabilirliği ve uygulamaya yön verilmesi, hukukî ihtilaflarda yararlanılabilecek bir kaynak oluşturulması amacıyla, madde gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde oluşturulmuştur. Hukukî altyapının güçlendirilmesi amacıyla tanımlar geniş kapsamlı tutulmuştur.

Bu kanunla ilk defa, kredi kuruluşu, kuruluş birlikleri, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, finansal holding şirketi, merkez şube, fon bankası, finansal kuruluş, kontrol, ana ortaklık, bağlı ortaklık, nitelikli pay, hâkim ortak, yöneticiler, mevduat, tasarruf mevduatı, özel cari hesap, katılma hesabı, katılım fonu, destek hizmet kuruluşu ve kıyı bankacılığı tabirleri tanımlanmıştır.

Banka müşterilerinin haklarını koruyucu hükümler ihdas edilmiştir. Bankaların yurt dışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kurulun iznine tabi kılınmıştır. Bankaların maliyet avantajlarından faydalanmak amacıyla dışarıdan sağladıkları hizmetlerden kaynaklanan risklerin kontrolünü ve denetlenmesini sağlamak maksadıyla bu hizmetleri sağlayan, destek hizmeti kuruluşları kanunda düzenlenmiştir.

Risklerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla bankaların kurması zorunlu olan içdenetim, içkontrol ve risk yönetimine ilişkin sistemlerin kapsamı açık hale getirilmiş ve mevcut uygulamanın hukukî zemini güçlendirilmiştir. Yönetim kuruluna, denetim ve gözetim faaliyetlerinde yardımcı olacak ve kurumsal yönetimin bir parçası konumunu haiz bir denetim komitesinin kurulması benimsenmiştir. Bağımsız denetim değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerden dolayı neden olabilecekleri zararın tazmini amacıyla sorumluluk sigortası yaptırmaları öngörülmüştür.

Bir diğer önemli husus da, bankalarda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin temini amacıyla yıllık faaliyet raporu hazırlamaları ve kamuoyuna açıklamaları zorunlu hale getirilmiştir. Hukukî altyapının güçlendirilmesi amacıyla, ilk defa, bu kanunla, risk grubu ifadesi tanımlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel finans kurumları unvanı "katılım bankaları" olarak değiştirilmiş ve tabi oldukları hükümler, bankalarla paralel hale getirilmiştir. Katılım bankaları tarafından toplanan, katılım fonlarının da, Fon tarafından güvence altına alınması öngörülmüştür. Fon tarafından toplanan sigorta primlerinin risk esaslı olması benimsenmiştir.

Yurt dışındaki kredi kuruluşları adına mevduat ve fon toplamaya ilişkin evrakın düzenlenme işlemlerinin Türkiye'de yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Etkin bir yönetim sergileyebilmeleri ve malî güçlerini koruyabilmeleri için bankaların münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere kurulan vakıf ve sandıklara, açıklarının kapatılması için kaynak aktaramama şartı getirilmiştir.

Bankaların kaynaklarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla, bağış sınırı getirilerek aynı zamanda örtülü kazanç aktarımının yasaklanması da öngörülmüştür. Bankaların faaliyetlerinin güvenilirliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek olan hususlar ve bu kapsamda alınacak tedbirler açık bir şekilde belirtilmiştir.

Denetim sonucu alınacak önlemler, kısıtlayıcı, düzeltici ve iyileştirici önlemlerle ilişkilendirilmiş ve bunların uygulama halleri açık ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun sistemin risk tehlikesine neden olacağının, Kurum, Fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasınca tespit edilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun olağanüstü tedbirleri almaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN- Sayın Yeni, konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

AHMET YENİ (Devamla)- Sayın Başkan, bitiriyorum.

Finansal hizmetlere ilişkin yapının güçlendirilmesi amacıyla, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri, kurumun düzenlemesi ve denetimi kapsamı altına alınmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yeni.

Sayın Uysal?..

CEMAL UYSAL (Ordu)- Vazgeçtim.

BAŞKAN- Sayın Özmen?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, üzerindeki önergelerin -tabiî, önerge varsa- işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

59 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf vardır; işarî oylamayı elektronik cihazla yapacağım.

Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.

60 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

61 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

62 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

63 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

64 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

65 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

68 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

70 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 71 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

972 sıra sayılı kanun tasarısının 71 inci maddesinden "ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı, birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 2.7.2005

                                                                                                    Mehmet Melik Özmen

                                                                                                                  Ağrı

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Sayın Özmen?..

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Eğer, bir banka koşullarını yerine getiremiyor ve malî yapısını güçlendiremiyorsa, BDDK incelemesi neticesinde bankacılık izninin kaldırılması sonucu iflasını istemeli ve tasfiye olmalıdır. Aksi takdirde, bir bankaya yüksek faiz kazanmak için mevduat yatıranlar bunun ceremesini çekmeyeceklerdir. Alacaklı ve borçlunun rizikoyu üstlenmeyip Türk Milletine yükleyecekleri bir yapı doğabilir ki, önerge bu riski ortadan kaldırmaya yöneliktir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

72 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

74 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

78 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

80 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

81 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

82 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

83 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

84 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

85 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 85 inci maddesine, son paragraf olarak aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Ali Öğüten

Mehmet Atilla Maraş

 

Bursa

Karabük

Şanlıurfa

 

Zülfikar İzol

Mahmut Kaplan

 

 

Şanlıurfa

Şanlıurfa

 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan Kurul Başkan ve üyelerinden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan Kurul Başkan ve üyeleri hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, 84 üncü maddedeki şartları taşıyanlar arasından tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama yapılabilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, olumlu görüşle takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 85 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

86 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

87 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Dördüncü bölüm 88 ilâ 116 ncı maddeleri kapsamaktadır.

Dördüncü bölüm üzerinde, şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır.

Milletvekili arkadaşlarımızdan konuşma talebinde bulunanlar?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

88 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

89 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

90 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

91 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

92 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

93 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

94 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

95 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

96 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

97 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

98 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

99 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

100 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

101 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

102 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

103 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

104 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

105 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

106 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

107 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

108 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

109 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

110 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

111 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

112 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

113 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

114 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

116 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, beşinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Beşinci bölüm 117 ilâ 145 inci maddeleri kapsamaktadır.

Beşinci bölüm üzerinde grupları adına söz talebi yoktur.

Şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'in söz talepleri vardır.

Milletvekili arkadaşlarımızdan konuşma talebinde bulunanlar?.. Yok.

117 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

118 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

119 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

120 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

121 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

122 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

123 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

124 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

125 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

126 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

127 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

128 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

129 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

130 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 131 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

972 sıra sayılı kanun tasarısının 131 inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.

                                                                                                   Mehmet Melik Özmen

                                                                                                                 Ağrı

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Eğer bir banka Fona devrolmuş ise tasfiye işlemlerinin Hazineden borçlanma veya avans kullanarak değil Fonun kendi gelir kaynaklarıyla yapılması gerekir. Böylece, malî yük kamuya, dolayısıyla Türk Milletine değil bankanın alacaklılarının üstünde kalacaktır.

Diğer yandan, Türkiye'deki bankalar yurt dışından da borçlanmaktadır. Bu borçlanmalar uluslararası finans ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Her borçlanma için ilgili bankanın risk durumuna göre faiz oranları belirlenmektedir. Hem bu riskler karşılanmışken bir de Hazinenin bu garantiyi verecek şekilde Fona borçlanma imkânını sağlaması ve doğacak yükümlülüğün kamuya ödettirilmesinin önüne geçmek için bu önerge düzenlenmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

131 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

132 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

133 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

134 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

135 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

136 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

137 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

138 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

139 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

140 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

141 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

142 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

143 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, 144 üncü maddede bir baskı hatası olmuş; aslı, ikinci satırda "kâr ve zarara" olacak; ama,  "zarara" sözü atlanmış burada. İlave edilmesi gerekiyor.

BAŞKAN - Tamam Sayın Başkan; söylediğiniz husus tespit edilmiş ve gerekli düzeltme yapılmıştır.

144 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

145 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, altıncı bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Altıncı bölüm 146 ilâ 169 uncu maddeleri kapsamaktadır.

Altıncı bölüm üzerinde, şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır.

Konuşma talebi?.. Yok.

Altıncı bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, altıncı bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

146 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

147 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

148 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

149 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

150 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

151 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

152 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

153 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

154 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

155 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

156 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 156 ncı maddesinde geçen "gerçeğe aykırı nitelikte olduğunu bilerek" ifadesinin metinden çıkarılması hususunu arz ederiz.

 

Mustafa Duru

Ali Öğüten

M. Atilla Maraş

 

Kayseri

Karabük

Şanlıurfa

 

Mahmut Kaplan

Zülfikar İzol

Selahattin Dağ

 

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Mardin

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

5020 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu suçu düzenleyen 22 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında "gerçeğe aykırı nitelikte olduğunu bilerek" ifadesi bulunmamaktadır. Bu ifade, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla getirilen doğrudan kast ve olası kast ayırımı çerçevesinde, söz konusu suçun işlenmesinde doğrudan kast aranmasını teminen öngörülmüştür. Ancak "gerçeğe aykırı nitelikte olduğunu" ifadesi, suçun oluşması için, kayıt altına alınmayan işlemin de (örneğin muhasebe kayıtları dışında bırakılan bir kredi sözleşmesinin) gerçeğe aykırı olması gerektiği gibi bir anlam içermektedir. Oysa, aynı suçun 4389 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan hali, suçun oluşması için, kayıtdışı bırakılan işlemin gerçeğe aykırılığını aramamaktadır. Dolayısıyla, tasarı metninin bu hali, söz konusu suç için 4389 sayılı Kanunda öngörülmeyen bir unsur getirmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 156 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

157 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

158 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

159 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

160 ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

161 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

162 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

163 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

164 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

165 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

166 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

167 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

168 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

169 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, yedinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

Yedinci bölüm, geçici 1 ilâ geçici 23 üncü maddeler ile 170 ve 171 inci maddeleri kapsamaktadır.

Yedinci bölüm üzerinde, şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin söz talepleri vardır.

Sayın milletvekilleri konuşma taleplerini sürdürüyorlar mı? Yok.

Yedinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, yedinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici 2 nci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Geçici madde 2: 12.5.2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunun Geçici 2/a maddesi hükümleri saklıdır.

 

Faruk Çelik

Zülfü Demirbağ

Mehmet Beşir Hamidi

 

Bursa

Elazığ

Mardin

 

Hüsnü Ordu

Alaettin Güven

Abdullah Erdem Cantimur

 

Kütahya

Kütahya

Kütahya

 

 

Mahfuz Güler

 

 

 

Bingöl

 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle kabul edilmiş bulunan görüşme konusu maddeyle, genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının, bu kanun tasarısında kendilerine verilmiş bulunan görev ve yetkiler çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye edilmesi hükmü getirilmiştir. 29 Mayıs 2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci madde, bu kanunun yayımı tarihinden önce faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumları hakkında, bu kanundaki ilgili hükümlerin uygulanmamasını amirdir.

Bankacılık Kanunu Tasarısı, bankaların ödeme güçlüğü ve zor duruma düşmesi halinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alacakların tahsili konusunda geniş yetkiler vermektedir.

Takdir edileceği üzere, bu yetkilerin kullanılması ve fona devir, başka türlü bir çözümün mümkün görülmemesi halinde başvurulabilecek en son çaredir.

4672 sayılı Kanun, faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumları hakkında tasfiyenin genel hükümlere göre yapılmasını öngörmüştür.

Diğer taraftan, bu kanun tasarısı, özel finans kurumlarını katılım bankaları olarak kapsama almış, kuruluş, faaliyet ve tasfiyeleri de dahil, ortak ve detaylı hükümler vazetmiştir.

Bu nevi düzenlemeler yapılmışken, daha önce genel hükümlere göre tasfiyesine karar verilmiş özel finans kurumları hakkında da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu devreye sokmak suretiyle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürürlükte olan tasfiye sürecini değiştirmek çok ciddî hukukî ihtilaflara neden olacak, malî piyasaları olumsuz etkileyebilecektir. Aynı zamanda, bu durum, hukukun temel ilkelerine uygun düşmemektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 11'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 12'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 13'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 14'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 16'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 17'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 18'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 20'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici madde 23'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

170 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının "Yürürlük" başlıklı 170 inci maddesinde yer alan "Bu Kanunun;" ibaresinden sonra gelmek üzere, "90 ve 91 inci maddeleri bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mustafa Duru

Ali Öğüten

Mahmut Kaplan

 

Kayseri

Karabük

Şanlıurfa

 

M. Atilla Maraş

Zülfikar İzol

Selahattin Dağ

 

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Mardin

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda halen Bakalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte 4 başkan  yardımcısı ve 13 daire başkanlığı bulunmaktadır. Görüşülmekte olan tasarı ile Başkan Yardımcılığı sayısı 3'e, daire başkanlığı sayısı ise 10'a düşürülmektedir. Bahse konu organizasyonel değişikliğin kurumun faaliyetlerine herhangi bir olumsuzluk yaratmadan sonuçlanabilmesi için bir geçiş süreci tanınması gerektiği uygun mütalaa olunmaktadır."

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge istikametinde 170 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

171 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'in Başkanlığa vermiş olduğu, teknik bir düzeltmeyle ilgili dilekçesi vardır; şimdi, o dilekçeyi okutuyorum.

Sayın milletvekilleri, Sayın Özmen'in vermiş olduğu dilekçedeki husus, bir şerhiyle ilgili olarak matbaada yapılan bir rakam hatasıdır; onu ifade etmek istiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

972 sıra sayılı kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu içindeki muhalefet şerhimde geçen "72 nci madde" ibaresi sehven yazılmış olup, şerhte "71 inci madde" olarak düzeltilmesini arz ederim.

                                                                                              Mehmet Melik Özmen

                                                                                                            Ağrı

BAŞKAN - Gerekli düzeltme yapılacaktır.

Komisyon Başkanının bir söz talebi vardır; buyurun Sayın Başkan.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, 78 inci maddede rakamlar sıralanırken, Plan ve Bütçe Komisyonunda madde numaraları çok değişikliğe uğradığı için, orada çıkarılan şu şu maddelere ilişkin ceza hükümleri uygulanır derken 92'nin kalkması lazım, 94'ün de 95 olması lazım efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Bu teknik ayrıntı da düzeltilmiştir; teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını taşıyan oy pusulasını, yine oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı    :    234

Kabul                          :    232

Ret                             :      2 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, 12 nci sıraya alınan, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

12.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 973) (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 973 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Hasan Anğı; şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır.

İlk söz, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı.

Sayın Anğı, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmelerine başladığımız Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

1994 yılında yürürlüğe giren Rekabet Kurumu Kanununun zaman içinde karşılaşılan zorluklarının aşılması, tıkanılan noktalarının aşılması için, Grup Başkanvekilimiz Salih Kapusuz Beyin kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu çalışma komisyonumuzdan geçmiş ve huzurlarınıza gelmiştir.

Bu teklifle, 4054 sayılı Kanunda öngörülen muafiyet için bildirim zorunlu olmaktan çıkarılarak, Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak ihtiyarî hale getirilmiştir. Kurula resen muafiyet verme yetkisi tanınmakta ve muafiyet kararlarının, işleminin yapıldığı tarihte yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmaktadır.

İzne tabi birleşme ve devralmaların kurulun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde, cezaî yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

Kurul üye sayısı 11'den 7'ye düşürülmüş ve buna göre de, üyelikler için aday gösterecek yerler yeniden düzenlenmiştir.

Rekabet uzman yardımcılığına atanmanın şartları yeniden düzenlenmiş, benzer mesleklerde olduğu gibi, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerinin yanı sıra, diğer ilgili bölümlerinin mezunlarına da uzman yardımcılığı sınavına girme hakkı tanınmıştır.

Kurul kararlarında soruşturmacı kurul üyesinin karar toplantısına katılmasının yarattığı genel hukuk prensiplerine aykırı durum ise giderilmiştir.

Bu çerçevede, 8 madde üzerindeki bu düzenlemenin, özellikle tatil öncesinde sıkışık bir  zamanda gündeme getirilmesi, kurumun elindeki birikmiş dosyaların ve kurul toplantılarındaki sayı yetersizliklerinin aşılması adına süratle gelmiştir.

Bu düzenlemenin hem kurula hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anğı.

Şahısları adına söz talebi var mı? Yok.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 7.12.1994 tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgililerin talebi üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 4054 sayılı Kanunun  10 uncu maddesinin başlığındaki "Anlaşma," ibaresi ile birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "hallerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiç bilgi verilmemesi," ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde" ibaresi "İzne tabi birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde" şeklinde değiştirilmiştir.

 BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Manisa Milletvekili İsmail Bilen?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22.- Rekabet Kurulu biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi üyeden teşekkül eder.

Bakanlar Kurulu; iki üyeyi Rekabet Kurulunun, bir üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş üyelik için kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer ve atar.

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlendirir. İkinci Başkanı Kurul üyeleri seçer."

BAŞKAN - Şahısları adına, Ordu Milletvekili Sayın Cemal Uysal ve Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yukarıdaki bentte sayılan branşlar için birlikte veya ayrı ayrı yapılacak sınavda başarılı olmak,"

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "Kurul üyesi ve" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "7" ibaresi "dört" olarak, 51 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "8" ibaresi "beş" olarak ve "6" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir.

"Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul ilgili daire başkanının gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör veya raportörleri belirler."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6.- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 4.- Kurul üye sayısı yediye ininceye kadar boşalan üyelikler için seçim ve atama yapılmaz."

BAŞKAN - 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyona raporunun müzakeresine başlıyoruz.

13.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı: 943) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 943 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.

Şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik ve Uşak Milletvekili Alim Tunç…

Şahsı adına, teklifin tümü üzerinde, Uşak Milletvekili Alim Tunç; buyurun.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu sunduğumuz, şu anda görüşmekte olduğumuz teklifle, kanunlaştığı takdirde, Bağ-Kurla, özellikle reçetelerde doğan on yılı aşkın zamanaşımına bağlı, reçetelerin kontrol edilemediği, buradaki personel yetersizliği, daha doğrusu, eczacı yetersizliğinden dolayı depolarda ve tüm birimlerde biriken reçetelerin hem imhası hem de bunların kontrolü konusunda büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Bu teklif hem kurumumuzu rahatlatmak hem bunların incelenmesine yönelik bir kanun teklifidir. Ayrıca, yine, burada, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Bağ-Kur 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4956 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı hükümlerin doğurduğu kanun boşluğunu gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yasanın ülkemize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Tunç, teşekkür ediyorum.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,"

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin yürürlük tarihinden geriye doğru on yıl ve daha eski bir tarihte sözleşmeli eczanelerce Kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına ilişkin reçetelerin tamamı, kontrol edilip edilmediklerine bakılmaksızın imha edilir.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 31.12.2000 tarihine kadar sözleşmeli eczanelerce Kuruma ibraz edilen sağlık sigortası uygulamasına ilişkin reçeteler, her eczane ve her yıl için % 5 oranından az % 10 oranından çok olmamak üzere Kurumca örnekleme suretiyle kontrol edilir. Kontrol sonucunda fatura ve reçetelerinde usulsüzlük tespit edilmeyen eczanelerin bu döneme ilişkin reçetelerinin tamamı imha edilir.

Haklarında idari veya adli kovuşturma yapılan eczanelere ait reçeteler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak imha işlemleri ile ikinci fıkrasına göre örnekleme suretiyle incelenecek reçetelerin seçimi ve inceleme sonuçlarına göre imha işlemleri il müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca yapılır. Komisyonların seçimi ve çalışması ile imha işlemlerine ilişkin usul ve esasları Kurumca belirlenir."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen son fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bu Kanuna göre bağlanacak kısmi yaşlılık aylığı, yirmibeş yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için % 70 oranı % 1 eksiltilerek hesaplanır."

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4.- 24.7.2003 tarihli ve 4956 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun 57 nci maddesinin (a) bendine "1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 19," ibaresinden sonra gelmek üzere "21," ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5.- Bu Kanunun;

a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 2.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

14 üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

14.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436)(S. Sayısı:948) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 948 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.

Şahısları adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Milletvekili Recep Garip, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve İstanbul Milletvekili Recep Koral'ın söz talepleri vardır.

Sayın Koral, şahsınız adına buyurun.

RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 5216 sayılı Kanunla, büyükşehir belediyelerinin sınırlarında bir genişleme olmuştu. Bu genişleme sırasında da iki tane enteresan durum ortaya çıktı. Bu genişleme nedeniyle bazı ilçelerin merkezleri büyükşehir belediyelerinin sınırlarına girdi, o ilçeye bağlı belde ve köyler büyükşehir sınırları dışında kalmıştı.

İkinci bir tespitte de, bazı ilçeler büyükşehre katılan sınırların dışında kaldılar; ama, o ilçelerin mülkî sınırları içerisinde bulunan belde ve köyler büyükşehire katılmıştı. Bu uygulamada çeşitli aksaklıklar oldu. Bu aksaklıkların başlıca sebebi de ilçe merkezi ile beldeler arasında olan mesafelerin yakınlığı veya uzaklığı.

Bu manada, arkadaşlarımızın vermiş olduğu teklif İçişleri Komisyonumuzda kabul edilmek suretiyle huzurlarınıza geldi. Burada iki duruma da bir çözüm getirildi. Bu çözümün birincisinde; yani, mülkî sınırları ilçe merkezi olarak büyükşehir sınırlarında kalan belde ve köylere iki yıllık bir süre verildi. Bu iki yıllık süre içerisinde, belde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine, büyükşehir meclisi de karar almak suretiyle, bu mahalle, köylerin veya beldelerin büyükşehre bağlanabilmesine imkân getirilmektedir. Tamamen o belde ve köyde yaşayanların inisiyatiflerine bırakılmış oluyor, tamamen demokratik usulde.

Diğer hususta da, ilçe merkezi büyükşehir sınırları dışında olan köylerin ve beldelerin de, yine, demokratik bir şekilde, iki yıllık bir süre içerisinde, mahalle ihtiyar heyetinin kararı veya belediye meclisinin de kararı dikkate alınmak suretiyle, burada bağlanmış olduğu büyükşehir meclisinin de, büyükşehir belediyesinin de, sadece görüşü alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dışına çıkabilme imkânı getirilmiş oluyor. Bu, fevkalade demokratik bir uygulamadır, gerek köylerde ihtiyar heyetinin gerekse beldelerde de tamamen belediye meclislerinin kararına bırakılmaktadır. Ayrılmada ve katılmada, birinde, büyükşehir meclisinin kararı, diğerinde de, görüşü dikkate alınmak suretiyle, iki yıllık bir sürede bu giriş ve çıkışlar neticeye bağlanmış olacaktır.

Bu manada yapılan değişikliğin büyükşehirler için, büyükşehre katılan ve büyükşehirden ayrılacak olan belde belediyeleri ve köyler için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.00

 

 

 


YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.24

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

948 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

14.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesine diğer belediyeler ilk kademe belediyesine, dönüşür. Köylerin tüzel kişiliği kalkar ve bunların mahalle olarak katılacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Milletvekili Recep Garip, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan…

Söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Geçici maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE - 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan, ancak aynı fıkrada belirtilen sınırlar dışında olan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince merkezleri büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerin, büyükşehir belediye sınırları içine giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar heyetinin kararı ve büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılabilir.

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal, Adana Milletvekili Recep Garip…

Konuşmuyorlar.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 948 sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Nusret Bayraktar

Recep Yıldırım

 

Bursa

İstanbul

Sakarya

 

Asım Aykan

Alaettin Güven

Yahya Baş

 

Trabzon

Kütahya

İstanbul

 

 

Ayhan Sefer Üstün

 

 

 

Sakarya

 

"5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre büyükşehir sınırları içinde kalan orman köylerinin tüzelkişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Bu tür hizmetler karşılığı orman köylerinde yaşayan nüfusa göre genel bütçeden alınacak İller Bankası payı ilgili büyükşehir belediyesine aktarılır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Söz konusu köylere hizmet getirmekte olan belediyelerin harcamalarına katkı sağlanacağı amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir

Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum: