• Dönem: 22. Dönem
  • Yasama Yılı: 2
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 14.07.2004
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM : 22

DÖNEM : 22        CİLT : 57                                                          YASAMA  YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

117 nci Birleşim

16 Temmuz 2004 Cuma

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III. - GELEN KÂĞITLAR

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1110) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/211)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1131) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/212)

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635)

5.- Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/843) (S. Sayısı: 648)

6.- Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647)

7.- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646)

8.- Dernekler Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/854) (S. Sayısı: 651)

9.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 9.6.2004 Tarih ve 5186 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/833) (S.Sayısı: 652)

10.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/793) (S. Sayısı: 650)

VI.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Eurovision Şarkı Yarışmasına ve katılımcı bir ülkeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/2779)

2.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, son beş yıl içinde ülkemizde elektrik, yanıcı gazlar ve akaryakıttan tahsil edilen vergi gelirine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2807)

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Katma Değer Vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2831)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin bilanço değerlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2851)

5.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR'in, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki personel açığı ve bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/2888)

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, balda destekleme projesine,

- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Tarım İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara,

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ’nün cevabı (7/2933, 2934, 2935)

7.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, ithal edilen palmyağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3007)

 

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak sekiz oturum yaptı.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, canlı hayvan kaçakçılığının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Marmara depreminin 5 inci yıldönümüne,

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek, Hacı Bektaş Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine, Hacı Bektaş Dergâhı çevre düzenlemesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması için alınması gereken tedbirlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün yapısal sorunlarının dışticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına koşut tarımsal destekleme politikalarının (10/208),

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/209),

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/210),

Belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 651, 652 ve 650 sıra sayılı kanun tasarılarının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 646 sıra sayılı kanun tasarısından sonra gelmek üzere gündeme alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine;  Genel Kurulun 15.7.2004 Perşembe günkü birleşiminde çalışma süresinin 650 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, bu işin bu birleşimde bitirilememesi halinde 16.7.2004 Cuma günü saat 14.00'te toplanmasına ve bu işin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; bu işin görüşmelerinin bitiminden sonra, Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 5 inci maddelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Genel Kurulu ziyaret eden Yakutistan Tarım Bakanı Aial Stepanov ve beraberindeki  heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

Görüşmelerine devam olunan:

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) yapılan oylamadan sonra,

5 inci sırasında bulunan, Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/840) (S.Sayısı: 645) elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

İstanbul Milletvekili Onur Öymen,

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, şahıslarına sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular.

6 ncı sırasında bulunan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/825) (S. Sayısı: 635) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi; birleşime verilen aradan sonra, ilgili Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıkları anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi.

Alınan karar gereğince, 16 Temmuz 2004 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 02.01'de son verildi.

 

Yılmaz Ateş

 

 

Başkanvekili

 

 

 

Mehmet Daniş

Mevlüt Akgün

 

Çanakkale

Karaman

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Enver Yılmaz

 

 

Ordu

 

 

Kâtip Üye

 

 


II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak beş oturum yaptı.

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1110),

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1131),

Esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu ihale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

6 ncı sırasında bulunan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/834) (S. Sayısı: 647),

7 nci sırasında bulunan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısının (1/846) (S. Sayısı: 646),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

4 üncü sırasında bulunan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/825) (S. Sayısı: 635),

5 inci sırasında bulunan, Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine  Devri  ve  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/843) (S. Sayısı: 648),

10 uncu sırasında bulunan, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması

Hakkında Kanun Tasarısının (1/793) (S. Sayısı: 650),

Görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan;

8 inci sırasında bulunan, Dernekler Kanunu Tasarısının (1/854) (S. Sayısı: 651),

9 uncu sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 9.6.2004 Tarih ve 5186 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin (1/833) (S. Sayısı: 652),

Görüşmelerini müteakiben yapılan oylamadan;

Sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, Maliye Bakam Kemal Unakıtan'ın, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Mardin Milletvekili Muharrem Doğan, Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın,

Konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 03.37'de son verildi.

 

Yılmaz Ateş

 

 

 

Başkanvekili

 

 

 

 

Enver Yılmaz

Mevlüt Akgün

 

 

Ordu

Karaman

 

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

No. : 171

III. - GELEN KÂĞITLAR

16 Temmuz 2004 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/859) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/860) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/861)  (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/862) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

5.- Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/863) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/864) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

7.- Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı (1/865) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

8.- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/866) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/867) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı  Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/869) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/870) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2004)

Teklifler

1.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 23 Milletvekilinin; 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/311) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/312) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

3.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/313) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

4.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın; Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/314) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:14.7.2004)

5.- Samsun Milletvekili A. Haluk Koç ile Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 Sayılı Kanun, 3717 sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/315) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/316) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

7.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 3 Milletvekilinin; 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/317) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:16.7.2004)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki trafo ihtiyacına ilişkin Enerji  ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki Çınarcık Barajı ve Hidro Elektrik Santraline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki baraja ilişkin Enerji  ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün,  ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın,  turizm amaçlı yatırımlar için açılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in,  İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

8.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün,  köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in,   atanan ve görevden alınan personele ilişkin Enerji  ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in,  atanan ve görevden alınan personele ilişkin  Sanayi ve Ticaret  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in,  atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Tarım ve Köyişleri   Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Ulaştırma  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin İçişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Adalet  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

23.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Kürşad TÜZMEN)  sözlü soru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından  (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin  Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

28.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan personele  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  sözlü soru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

30.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Balıkesir’de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve derslik ihtiyacına  ilişkin Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER)  sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

31.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin  Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

32.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in,   basına yansıyan bir açıklamasına ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

33.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

34.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün,  hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin  Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

35.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın,  Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin  Enerji  ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

36.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

37.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

38.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

  39.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursadaki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel kazılara ne zaman başlanacağına  ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

40.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Balıkesir SEKA kağıt fabrikasının satışı ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

41.- Malatya  Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat acentesine ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

42.- Bilecik  Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

43.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

44.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı indirime ilişkin  Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

45.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, KPSS sınavında çıkan bir soruya  ilişkin  Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

46.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Side'deki Portikli  Yolda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

47.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Aksaray ili Camiliören Köyünde kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin  Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun daha aktif hale getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

2. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, milletvekili danışmanlarının özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2004)

3.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN'in,  petrol ürünleri ithalatının artışına ilişkin   Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3133) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki işten çıkarılma iddialarına ilişkin   Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3134) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ülkemizdeki özürlülere ve tedavi merkezlerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3135) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in,  ülkemizdeki özürlülerin rehabilitasyon  ve tedavileri ile sosyal güvencelerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3136) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

7.- İzmir  Milletvekili Ahmet ERSİN'in,  5174  sayılı Kanunun bir hükmüne  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3137) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

8.- Konya  Milletvekili Atilla KART'ın,  kendisi, eşi ve çocuklarının iştirakçisi oldukları şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3138) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

9.- Ardahan  Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  çiftçilerin kredi borçlarının geri ödemesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3139) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

10.- İzmir  Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'de düzenlenecek Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının finansman sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3140) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

11.- İzmir  Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Dünya Üniversite Oyunları için yapılacak çalışmalara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3141) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

12.- İstanbul  Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in,  Adalet Bakanlığı ve Telekom'da gerçekleştirilen bazı ihalelerle ilgili iddialara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3142) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

                  13.- Diyarbakır  Milletvekili  Muhsin KOÇYİĞİT'in,  Diyarbakır'daki yangında mağdur olan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3143) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

14.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3144) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

15.- Kocaeli  Milletvekili  İzzet ÇETİN'in, Ürdün ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3145) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

16.- İstanbul  Milletvekili  Gürsoy EROL'un,  özürlü üniversite öğrencilerinin harçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3146) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

17.- Samsun  Milletvekili  Haluk KOÇ'un, Samsun-Bafra'daki bazı köylerin yağış nedeniyle gördüğü zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3147) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

18.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3148) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

19.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, kamu personelinin ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3149) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

20.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Kıbrıs'tan 5000 askerin çekileceği ve Maraş'ın BM Barış Gücüne teslim edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3150) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

21.- Ankara Milletvekili  İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin incelenmeye alınan ve yargıya intikal ettirilen ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3151) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

22.- Ankara Milletvekili  İsmail DEĞERLİ'nin, sağlık personelinin ücretlerine ve döner sermayelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3152) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

23.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI'nın, beyin ve ortopedi ameliyatı yapması yasaklanan SSK hastanelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3153) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

24.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Aşkale'ye tahsis edilecek deprem ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3154) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

25.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Antalya-Kepez'deki hastane inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3155) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

26.- Antalya  Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da bir işhanının duvarındaki reklam panosuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3156) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

27.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN'in,  bir internet sitesinde yayınlandığı iddia edilen bazı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3157) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

28.- İzmir  Milletvekili  Muharrem TOPRAK'ın, AOÇ'nin kullanıma elverişli kısmının azalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3158) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

29.- Manisa  Milletvekili  Hasan ÖREN'in, KPSS'de sorulan bir soruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3159) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

30.- İstanbul  Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün bazı ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

31.- Antalya  Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Antalya ili Finike-Kale yolu çalışmalarındaki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

32.- İzmir Milletvekili  Erdal KARADEMİR'in, kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

33.- Aydın  Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, İzmir-Aydın otoyolunun çevre yolu bağlantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

34.- Muğla  Milletvekili  Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinde Kavaklıdere-Yatağan arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

35.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ünye-Niksar karayolunun yapımına  ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

36.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon'da Karayollarına bağlı bir arazinin bir şirkete satılacağı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3166) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

37.- Ordu  Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu SSK Hastanesinin Patoloji Uzmanı ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3167) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

38.- Ordu  Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU'nun, Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan projelere ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3168) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

39.- Diyarbakır Milletvekili  Mesut DEĞER'in, Diyarbakır SSK Bölge Hastanesi Başhekiminin görev değişimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3169) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

40.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, İşsizlik Sigortası Fonuna ve bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3170) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

41.- Samsun Milletvekili  Haluk KOÇ'un, Samsun'daki Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3171) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

42.- İstanbul  Milletvekili  Gürsoy EROL'un, SSK iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

43.- Samsun Milletvekili  Haluk KOÇ'un,  meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu gerekçesiyle SSK tarafından ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

44.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA'nın, Marmaris-Pamucak Orman İçi Mesire yerinin kiralandığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

45.- İzmir  Milletvekili  Erdal KARADEMİR'in, kamuoyunda 2/B olarak  değerlendirilen arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

46.- Mersin   Milletvekili  Mustafa ÖZYÜREK'in, Mersin'in bir mahallesindeki petrol dolum tesislerinin yarattığı kirliliğe  ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3176) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

47.- İstanbul Milletvekili  Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, Büyük Ortadoğu Projesi  ile ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  yazılı soru önergesi (7/3177) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

48.- İstanbul Milletvekili  Onur ÖYMEN'in, Hukuk Müşavirliği sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3178) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

49.- Denizli Milletvekili  Mustafa GAZALCI'nın, Hukuk Müşavirliği sınavıyla ilgili bazı iddialara  ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3179) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

50.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin hizmetlerinden yararlandığı bir halkla ilişkiler şirketi olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3180) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

51.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, IMF'nin TMSF'ce el konulacak bankalara müdahil olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3181) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

52.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, millî gelir rakamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3182) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

53.- İzmir Milletvekili  Hakkı ÜLKÜ'nün, TRT'nin yurtdışı yayınlarına ve Live TV ile imzaladığı sözleşmeye  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3183) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

54.- Aydın Milletvekili  Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu için Dünya Bankasından alınan kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3184) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

55.- Konya  Milletvekili Atilla KART'ın, DİE'nin millî gelir hesaplarına  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3185) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

56.- Yozgat  Milletvekili  Emin KOÇ'un,TRT Genel Müdürünün bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

57.- Yozgat  Milletvekili  Emin KOÇ'un, TRT'deki yönetici ve danışman atamalarına  ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

58.- Muğla  Milletvekili  Fahrettin ÜSTÜN'ün,  madeni ve kâğıt paraların üzerindeki farklı ifadelere  ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3188) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

59.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3189) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

60.- Ardahan  Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün,  IMF ve diğer ülkelerden alınan kredilere ve faiz oranlarına  ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3190) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

61.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan'daki Baraj Göletinin tarımsal amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3191)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

62.- Konya Milletvekili  Atilla KART'ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Kasabasının  elektrik teknisyeni ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3192)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

63.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa Orhaneli Termik Santralının Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3193)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

64.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizdeki  maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3194)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

65.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Alara Çayı üzerine baraj yapılıp yapılmayacağına  ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3195)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

66.- İzmir  Milletvekili  Erdal KARADEMİR'in, İzmir'deki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3196)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

67.- Diyarbakır  Milletvekili  Muhsin KOÇYİĞİT'in, Ergani'deki enerji nakil hattının yerleşim yeri dışına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3197)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bazı ilçe ve köylerinin gölet ihtiyacına  ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3198)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

69.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA'nın, NATO toplantısı sırasında düzenlenen gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3199)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

70.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3200)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

71.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, Van Valisinin basında yer alan bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3201)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

72.- İzmir Milletvekili  Hakkı ÜLKÜ'nün, kardeşi ile bir milletvekili hakkındaki iddialara  ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3202)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

73.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, bir genel yayın müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3203)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

74.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde yeterli polis kadrosunun olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3204)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

75.- Kırklareli Milletvekili  Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, gözaltına alınan bir eski milletvekilinin oğlunun Van Emniyet Müdürlüğünden kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3205)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

76.- İstanbul Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, turizm gelirleri ve bu gelirlerin denetimine ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3206)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

77.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir'deki tarihi evlerin restorasyonuna  ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3207)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

78.- Muğla Milletvekili  Ali Cumhur YAKA'nın, Marmaris TURBAN tesislerinin kiralandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3208)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

79.- Adana Milletvekili  Kemal SAĞ'ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3209)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

80.- Yalova Milletvekili  Muharrem İNCE'nin, Bakü Kültür Müşavirinin görevden alınması ve yerine yapılan atamaya ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3210)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

81.- Adana Milletvekili  Tacidar SEYHAN'ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ve Adana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3211)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

82.- Antalya  Milletvekili  Tuncay ERCENK'in, TEDAŞ'ın Turizm Teşvik Belgesine sahip  işletmelere uyguladığı indirimli tarifenin kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3212)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

83.- Adana  Milletvekili  N. Gaye ERBATUR'un, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3213)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

84.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI'nın, tarihi binaların kullanıcıları ve maliklerince tahrip edilmesine  ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3214)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

85.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL'in, Devlet Senfoni Orkestralarının kapatılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3215)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004)

86.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI'nın, basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümler ve cezaevindeki gazetecilere  ilişkin Adalet Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3216)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

87.- İstanbul Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK'in, bir firmanın terörist faaliyetleri finanse ettiği ve vergi indiriminden yararlandırıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3217)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2004)

88.- Tekirdağ Milletvekili  Erdoğan KAPLAN'ın, patates-soğan ihracatında geriye dönük vergi iadesi uygulamasına  ilişkin  Maliye  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3218)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

89.- Tekirdağ Milletvekili  Erdoğan KAPLAN'ın, THY'deki uçaklara ve teknik ekibe ilişkin  Maliye  Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3219)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

90.- İstanbul Milletvekili  Bihlun TAMAYLIGİL'in, Yedikule Hisarının kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3220)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

91.- Sinop Milletvekili  Engin ALTAY'ın, özelleştirme işlemlerine ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3221)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

92.- Iğdır Milletvekili  Dursun AKDEMİR'in, çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3222)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

93.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, esnafın vergi borcuna uygulanan faiz oranına  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3223)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

94.- İstanbul Milletvekili  Bihlun TAMAYLIGİL'in, TEDAŞ'ın özelleştirme programına alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3224)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

95.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL'in, Bakanlığın ilçe teşkilatlarının kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3225)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

96.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL'in, Bursa-Karacabey-Seyran Köyü yakınlarındaki Hazine arazisine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3226)  (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2004)

97.- İstanbul Milletvekili  Gürsoy EROL'un, Emekli Sandığı iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3227)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

98.- Trabzon Milletvekili  Asım AYKAN'ın, TÜPRAŞ'ta çalışan işçilerin ortalama maliyetine  ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3228)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

99.- Tokat  Milletvekili  Feramus ŞAHİN'in, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıf binalarını kullanan esnafa uygulanan stopaj vergisine ilişkin Maliye Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3229)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

100.- İstanbul Milletvekili  Berhan ŞİMŞEK'in, Antalya Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3230)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

101.- Samsun Milletvekili  Haluk KOÇ'un, Van'a yaptığı iddia edilen bir seyahate ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3231)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

102.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Damal'da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3232)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

103.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3233)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

104.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Posof'ta eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3234)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

105.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır'da eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3235)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

106.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Göle'de eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3236)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

107.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Hanak'ta eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3237)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

108.- Konya Milletvekili  Atilla KART'ın, Konya'daki bir revirin sahibinin vasiyeti gereği Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Millî Eğitim Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3238)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

109.- Bursa Milletvekili  Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa İli Karacabey Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3239)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

110.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Aydın İlinde yer alan organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3240)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

111.- Denizli Milletvekili  Ümmet  KANDOĞAN'ın, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ve istihdama ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3241)  (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2004)

112.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI'nın, özel sağlık kuruluşlarının denetimine ve bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3242)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

113.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Antalya Devlet Hastanesinde mal ve hizmet alımının durdurulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3243)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

114.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ünye Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına  ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3244)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

115.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Posof Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3245)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

116.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Hanak Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3246)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

117.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Göle Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3247)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

118.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3248)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

119.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır'daki Sağlık Grup Başkanlığı ve  sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3249)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

120.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Damal  Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3250)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

121.- Antalya Milletvekili  Nail KAMACI'nın, Antalya'da hizmet veren bir özel sağlık kuruluşuna  ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3251)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

122.- İzmir Milletvekili  Muharrem TOPRAK'ın, Bakanlığın sağlık kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3252)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

123.- Iğdır Milletvekili  Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3253)  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004)

124.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK'ın, Peynircilik Araştırma Enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3254)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

125.- Ordu Milletvekili  İdris Sami TANDOĞDU'nun, doğal afetten zarar gören fındık üreticileri için yapılacak çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3255)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

126.- Antalya Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Alanya'ya bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3256)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

127.- Antalya Milletvekili  Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya kent merkezinin  balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3257)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

128.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK'ın, et hayvancılığını desteklemeye yönelik bir tebliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3258)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

129.- Edirne Milletvekili  Necdet BUDAK'ın, 5184 sayılı Kanunun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3259)  (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2004)

130.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri için çiftçilerden alınan paraya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3260)  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2004)

131.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı bir atölyeye  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3261)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

132.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün araç ve teknik personel ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3262)  (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004)

133.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'ın bazı ilçe ve köylerinin yayla yollarının yapım ve onarımına  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3263)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

134.- Aydın Milletvekili  Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Aydın ilinde ödenecek pamuk primlerine  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3264)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

135.- Manisa  Milletvekili  Hasan ÖREN'in, hayvancılıkla ilgili araştırma, aşı üretim enstitüsü ve kontrol laboratuvarlarının kapatılma nedenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3265)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

136.- Tekirdağ  Milletvekili  Enis TÜTÜNCÜ'nün, buğday destekleme politikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3266)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

137.- Uşak Milletvekili  Osman COŞKUNOĞLU'nun, Türk Telekom'un sabit telefonlarındaki yeni tarife paketlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3267)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

138.- Bursa Milletvekili  Kemal DEMİREL'in, Mudanya ile çevre iller arasındaki feribot seferlerine  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3268)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

139.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özel sektör hava yollarının iç hatlarda tarifeli uçuşlara başlamasına  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3269)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

140.- Ardahan Milletvekili  Ensar ÖĞÜT'ün, bazı yabancı uçakların Türk hava sahasını kullanmalarına izin verilip verilmediğine  ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3270)  (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2004)

141.- Hatay Milletvekili  Züheyir AMBER'in, Hatay havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3271)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004)

142.- İzmir Milletvekili  Muharrem TOPRAK'ın, boğazların kirliliğine ve geçiş yapan gemilere ilişkin Ulaştırma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3272)  (Başkanlığa geliş tarihi:  13.7.2004)

143.- İstanbul  Milletvekili  Emin ŞİRİN'in, dokuma ve tekstil ürünleri ihracatına ve hayali ihracat konusunda yapılan çalışmalara  ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3273)  (Başkanlığa geliş tarihi:  1.7.2004)

144.- Adana  Milletvekili  Atilla BAŞOĞLU'nun, Murat Reis isimli denizaltıya  ilişkin  Millî Savunma Bakanından  yazılı soru önergesi (7/3274)  (Başkanlığa geliş tarihi:  2.7.2004)

145.- Ardahan  Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki  tahrip olan köprü ve sanat yapılarının onarımına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3277) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2004)

146.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Iğdır'daki doğal afetin sebep olduğu zarara ve yardım çalışmalarına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3278) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

147.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, çocuk yuvalarının yetersizliğine ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3279) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

148.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, TRT'de yapılan açıkoturum ve tartışma programlarına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3280) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

149.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, basında yer alan bir iddiaya ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

150.- Hatay  Milletvekili Fuat ÇAY'ın, üst düzey bürokratların makam odalarına ve bazı iddialara ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3282) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

151. - Hatay  Milletvekili Fuat ÇAY'ın, kızının düğün törenine ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3283) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

152.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki eczacıların BAĞ-KUR'dan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3284) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

153.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, eczacıların sosyal güvenlik kuruluşlarından alacaklarına ilişkin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3285) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

154.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, DİE bölge müdürlüklerine gönderilen personele ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY)  yazılı soru önergesi (7/3286) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.2004)

155.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT muhabirinin görev yeri değişikliği ve bazı iddialara ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3287) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

156.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki program ve yapımlara ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3288) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

157.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Haber Dairesi Başkanlığı ve Haber Merkezinin İstanbul'a taşınacağı iddiasına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3289) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

158.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT-2'nin kanal kimliğinin değiştirilmesine ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3290) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

159.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'de logo ve kanal kimliklerinin değiştirilmesine ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3291) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

160.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'ce aylık olarak yayımlanan bir derginin kapak kompozisyonuna ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3292) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

161.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT  Ankara Televizyonunda görevli bir bürokratın görevden alındığı iddiasına ilişkin  Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3293) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

162.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, buğday ithalatına ve dahilde işleme izin belgesi verilen firmalara ilişkin  Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3294) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, plazma monitör ithal eden firmalara gümrük idaresine yapılan uygulamalara ilişkin  Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3295) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

164.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacı ve bazı verilere ilişkin  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3296) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

165.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Turizm Teşvik Belgeli tesislerde elektrik tüketiminde indirimli tarife uygulamasına son verilmesine ilişkin  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3297) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

166.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, Adana'da sulama yapan çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3298) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

167.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, bazı bürokrat atamalarına ve ortaya çıkan mağduriyete ilişkin  Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3299) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

168.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in,  Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3300) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

169.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Yenişehir Havaalanının tarifeli sivil uçuşlara ne zaman açılacağına ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3301) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

170.- Konya  Milletvekili Atilla KART'ın, Silifke - Taşucu SEKA Kâğıt Fabrikasının özelleştirilmesine ve bazı iddialara ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3302) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

171.- Bursa  Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Mudanya - İstanbul feribot seferlerine ne zaman başlanacağına ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3303) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

172.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kablolu TV yayınlarına ve aboneliğine ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3304) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

173.-İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin  Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3305) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

174.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu'daki bazı okulların satış kararına ve bazı sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3306) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004)

175.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, millî gelirden çalışanlara ve yatırıma ayrılan paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

176.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, büyükelçiliklerde din uzmanı görevlendirilmesi uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3308) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

177.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, Ziraat Bankasının bir şube müdürü hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3309) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

178.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve insan hedefli genetik modifiye biyolojik silahlara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

179.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Fatsa’daki kapalı spor salonuna ilişkin  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3311) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2004)

180.- Antalya  Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da yarım kalan kazılar ve Antalya Müzesi ek binası için yeterli ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

181.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena  Biyogüvenlik Sözleşmesi ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

182.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü ve  genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3314) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2004)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Susurluk olayına adı karışanların yurt dışına kaçışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2730)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul İlindeki bazı büyük projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2732)

3.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, yapımı planlanan golf alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2745)

4.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ'nin, 2002-2003 yılları fındık birim fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2750)

5.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI'nın, İstanbul Üniversitesi santrali otomatik cevaplama sistemindeki mesaja ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2758)

6.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Irak'taki savaş hurdalarının Türkiye'ye ithalinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2768)

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Edirne-Suakacağı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2769)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ithal ilaç fiyatlarının indirilmesi amacıyla oluşturulan komisyona ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2770)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in ARİA ve AYCELL'in birleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2772)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sırp asıllı bir şarkıcının bir beyanatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2777)

11.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Eti Gümüş A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2780)

12.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2781)

13.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirim miktarının azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2782)

14.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Siirt Belediye Başkan Yardımcılığına atama yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795)

15.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Almanya'da faaliyet gösteren yasadışı bir örgüt yöneticisinin Türkiye'ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ithal ilaç fiyatlarının döviz kuruna göre ayarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813)

17.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, eğitim hastanelerinde çeşitli kadrolar için açılacak sınavla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazilerin kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2818)

19.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, patates ve elma ihracatında teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2828)

20.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Sağlıkta Dönüşüm Projesi uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835)

21.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, atama jürilerinde branş dışı görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, İsrail'le olan diplomatik ve ticari ilişkilerimize ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2839)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, nöbetçi eczacıların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841)

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

16 Temmuz 2004 Cuma

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Divan Üyemizin sunuşları oturduğu yerden Genel Kurula arz etmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır; okutuyorum:

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1110) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/211)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 458 inci sırasında yer alan (6/1110) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Feridun F. Baloğlu

           Antalya

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum:

2.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (6/1131) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/212)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 473 üncü sırasında yer alan (6/1131) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

            Ümmet Kandoğan

             Denizli

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

4.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635) (X)

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmişti.

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi okutmadan önce, bir konuya açıklık getirmek istiyorum.

Şimdi, bizim Anayasamız ve İçtüzüğümüz, kanun tasarılarının maddeler halinde düzenlenmesini öngörmektedir; ancak -bunu çarşamba günü de yaptık- önümüze gelen tasarılarda, birden çok maddeler halinde düzenlenmesi gereken konular bir madde içinde ifade ediliyor. Biz,  Başkanlık olarak, bu maddeleri bölümlere ayırdık, bu tasarıda da bölümlere ayırdık. Bu, zor bir şey, o nedenle, bir eksikliği düzeltelim derken, bir eksiklik de biz yaratmayalım diye titiz davranıyoruz.

Şimdi, maddeleri bölümlere ayırarak okutacağım. Konuşmak isteyen milletvekillerine de bölümler üzerinde söz vereceğim. O nedenle, bu durumu siz sayın milletvekillerinin bilgilerine arz ediyoruz.

1 inci maddenin (a) bölümünü okutuyorum:

BAZI  KANUN  VE  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(b) bölümünü okutuyorum:

b) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(c) bölümünü okutuyorum:

c) 80 inci maddesinin başlığı "Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiştir.

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(d) bölümünü okutuyorum:

d) 125 inci maddesinin (B) bendine aşağıdaki (m) alt bendi eklenmiştir.

"m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan "aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla" ifadesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

M. Akif Hamzaçebi

Mesut Özakcan

Şevket Gürsoy

 

Trabzon

Aydın

Adıyaman

 

Ali Oksal

Türkân Miçooğulları

 

 

Mersin

İzmir

 

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Anayasa Mahkemesinin 16.7.2003 gün ve 25170 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan iptal kararı gereği yeniden düzenlenen memuriyeti sırasında bir üst öğrenim bitirenlerin intibaklarının yapılmasıyla ilgili Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A)12/d alt bendini yeniden düzenleyen taslak metni usulden bozulduğu gerekçesiyle aynı şekilde yeniden düzenlenmiştir. Oysa, Anayasa Mahkemesi söz konusu kararıyla ilgili kanunun (d) alt bendini hem usul hem de esas yönünden iptal etmiştir.

Kararın itiraz gerekçesi bölümünün ikinci maddesinde (d) alt bendindeki "emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla" ibaresinin Anayasanın 2, 10 ve 90 ıncı maddelerine aykırılığı gerekçe gösterilerek esas yönünden iptalinin istendiğini belirtmiş. İtirazın incelenmesiyle ilgili beşinci bölümünde "bu ibarenin Anayasanın 2, 6 ve 91 inci maddelerine aykırıdır iptali gerekir" denilmiş. Sonuç bölümünün (a) paragrafında ise "emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla" ibaresinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptaline karar vermiştir. Ancak, yeni hazırlanan taslakta bu ibarenin aynı şekilde yerini aldığı Anayasa Mahkemesinin esasa ilişkin iptal kararının gözardı edildiği görülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmemiştir.

Bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(e) bölümünü okutuyorum:

e) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 171. - Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(f) bölümünü okutuyorum:

 f) 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(g) bölümünü okutuyorum:

g) Ek 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(h) bölümünü okutuyorum:

h) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına, "geçmemek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(i) bölümünü okutuyorum:

i) Ek 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yurt dışı eğitim

EK MADDE 38. - Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yüksek öğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(j) bölümünü okutuyorum:

j) Geçici 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 34. - Bu Kanunun 78 inci maddesine göre yurt dışına gönderilenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin devredilmesine imkân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, bu Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür."

"GEÇİCİ MADDE 35. - 125 inci maddenin (D) bendinin yürürlükten kaldırılan (g) alt bendine istinaden verilmiş olan disiplin cezaları, geçmişe dönük ödeme yapılmasına sebep olmaksızın, aynı maddenin (B) bendine göre verilmiş sayılır."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(k) bölümünü okutuyorum:

k) Ekli (I) sayılı Cetvelinin "V - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"V - AVUKATLIK                                         

      HİZMETLERİ                                        

      SINIFI                                         

      Kadroları bu sınıfa                                                    

      dahil olanlardan             1                        3000

                      2                         2200

                      3                         1600

                      4                         1500

                      5                         1200

                      6                         1100

                      7                           900

                      8                         800" 

BAŞKAN - Bölüm üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk; buyurun.

CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu (k) bendi, kamu avukatlarını ve kamu hukuk müşavirlerini ilgilendiren bir bent aynı zamanda; bu nedenle söz almış bulunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, hukuk devletinin üç temel unsurundan birisi, hepimizin bildiği gibi, yargı; yargıyı oluşturan üç temel ayak da, sav, savunma ve yargı. Bu üç temel ayaktan, hak arama ve savunma hakkını yerine getiren de avukat. Bu, hak arama ve savunma hakkını devlet adına yerine getiren de kamu avukatı. Böylesine çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar; ama, çok önemli ve onurlu bir görevi yerine getirirken kamu avukatlarının çektiklerini de gözardı etmemek lazım.

Değerli milletvekilleri, kamu hukuk müşavirleri ve kamu avukatlarının tasarıda gösterilen ekgöstergeleri 3000. Dört yıl hukuk fakültesini okuyorsunuz, bir yıl da göreve başlamak için staj yapıyorsunuz, toplam beş yıllık bir eğitim. Dört yıl eğitim gören bir teknik hizmetler sınıfında çalışanın ekgöstergesi 3600; buna itirazımız yok. 1 inci derecede, kadrolu hazine kontrolörleri, sigorta müfettişleri, denetleme uzmanlarının da ekgöstergesi 3600; ancak, kamu avukatlarının ve hukuk müşavirlerinin ekgöstergesinin 3000 olması nedeniyle, makam tazminatı ve görev tazminatlarından yararlanma olanakları yok. Şimdi, devlet adına iş yapan, devletin hukukunu, hakkını koruyan bir kurum mensuplarının, bir meslek mensuplarının böylesine bir haksızlık, adaletsizlik içinde olması, doğrusu, ciddî olarak olumsuz bir durum yaratmaktadır.

Şimdi, kamu avukatı, devletin, kamunun hakkını, hukukunu koruyan bir kurumdur. Kamu avukatı, tüzüğü inceler, tasarı varsa onu inceler, yasayı inceler, sözleşmesini yapar, bu konuda görüş bildirir, yorum yapar, yolsuzluklarla ilgili ciddî mücadelelerde bulunur, kellesini koyar gerektiğinde kamu avukatı; ancak, bu kadar önemli bir görevi yapan kamu avukatının, gerek malî açıdan gerek özlük hakları açısından çok da iyi bir noktada olduğunu söylemek gerçekten mümkün değildir. Burada, böylesine yüksek sorumluluk altında görev yapan kamu avukatlarının ve kamu hukuk müşavirlerinin aynı göstergede hizmet gören teknik elemanlarla, hiç olmazsa teknik elemanlarla, aynı seviyede olması da, bizce, doğal bir davranış olsa gerektir.

Değerli arkadaşlarım, yine, bir değerlendirme yapmak gerekirse, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde yirmibeş yıl çalışan bir kamu avukatı, stajı yeni yapıp mesleğe başlamak üzere olan savcıyla eşit maaş alıyor; bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 1989 yılına kadar bu eşit idi; yani, yeni başlayan bir savcı ile yeni başlayan bir kamu avukatı eşit oranda ücret alıyordu; ancak, gelişen onbeş yıllık süreç içinde kamu avukatları ve hukuk müşavirleri açısından bir gerileme dönemi başlamıştır. Bunu söylerken, yargıçlarımızın, savcılarımızın, teknik elemanlarımızın, sağlık elemanlarımızın maaşları artmasın, efendim, onların ihtiyaçları yoktur diye bir anlam çıkmasın. Yargıçlarımızın ve savcılarımızın da, tüm çalışanlarımızın da şu anda aldıkları maaşın 2-3 katı fazla maaş alarak geçimlerini sürdürmek zorunda olduklarını biliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, kamu avukatına yüklenilen görev çok önemli. Kara Avrupasında ve Batı standartlarında savcıya "kamu avukatı" ismi veriliyor. "Kamunun hakkını koruyan avukat" ismi veriliyor. "Kamu hukukunun avukatı" deniliyor savcıya. Böylesi önemli bir görev Batı standartlarında tanınmış avukata ve savcıya. Dolayısıyla, Avrupa Birliği kriterleri içinde değerlendirdiğimiz zaman, bu aşamada Avrupa Birliğine girmek üzere olan bir ülke olarak, müzakerelere başlama tarihi almaya çalışan bir ülke olarak, böylesine bir eşitliği, öyle sanıyorum ki, savcı ve avukat arasında sağlamak durumundayız diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, Ocak 2004 tarihinde, savcı emekli olunca 2 000 000 000 civarında maaş alıyor; az. Ama, aynı eğitimi gören ve hemen hemen aynı hizmeti yapan bir kamu avukatı 700 000 000 lira civarında emekli maaşı alıyor; bu hususu takdirlerinize arz etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in de bu konuda, sanıyorum, 1997 yılında bir kanun teklifi olmuş idi. Şimdi de, şu anda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız. Bu teklifinin arkasında ciddî olarak durması ve kamu avukatlarının, hukuk müşavirlerinin, gerçekten durumlarının iyileştirilmesi konusunda o zamanki tavrını sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarım, bu konuda gerekli açıklamayı da yapacaktır.

Şimdi, Sayın Bakan Mehmet Ali Şahin, bu konuda, kamu avukatları ve kamu hukuk müşavirlerinin durumlarının düzeltilmesi konusunda genel düzenleme yapmayı teklif etmişti. Doğru; bunu yapalım, bu olmalı; ancak, bu aşamada acil bir şey var, acil, eşitsizliğin giderilmesi anlayışı var. Özellikle malî açıdan ve özlük açısından, önce, bunu bir halledelim; önce, kamu avukatlarının ve kamu hukuk müşavirlerinin durumlarını aynı seviyedeki, aynı göstergedeki çalışanlarla eşit seviyeye getirelim; ondan sonra, genel konudaki düzenlemeyi hep birlikte yapacağız.

Ancak, kamu avukatlarıyla ilgili genel düzenleme öneren Sayın Şahin ve hükümet, 24 Temmuz 2003 tarihinde 25178 sayılı Resmî Gazetede sağlık personelinin ekgöstergesinin de 3600 olarak değiştirilmesine neden oldu. Doğrudur, değiştirilsin; ama, demek ki, genel bir düzenlemeyi gerektirmiyor; yani, acilen, hemen bir kararla, bir değişiklikle bu kamu avukatlarının malî durumunun düzeltilmesi imkân dahilinde demek ki. Bir an evvel, bunun yapılmasını talep ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım, 1.1.1995'ten bu yana avukatlık hizmet sınıfı ekgöstergesi 3000'dir. Anayasa Mahkemesi de bu 3000 ekgöstergeyi iptal etmiş. Fırsat da önümüzde. Ciddî bir iyi niyet de görüyorum kamu avukatlarının durumlarının düzeltilmesiyle ilgili, hükümette ciddî bir istek de görüyorum; dolayısıyla, fırsat gelmişken, bu fırsatı değerlendirelim diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, kamu hukuk müşavirleri ve kamu avukatları, devletin hakkını, kamunun hakkını korur; kamunun, devletin hakkını arar. Biraz önce, başta söyledim; devlet, öncelikle çalışanına sahip çıkmak zorunda; yani, devleti devlet yapan unsurlar bunlar.

Bakın, ordu mensubu "geçinemiyorum" diyor, polis "geçinemiyorum" diyor...

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - İmamlar...

TUNCAY ERCENK (Devamla) - ...imamlar "geçinemiyorum" diyor; yani, genel anlamda, çalışanlar geçinemediğini söylüyor. Kamu avukatları "geçinemiyoruz, durumu düzeltin" diyorlar haklı olarak. Yargıçlar, savcılar, yargı mensupları aynı sıkıntı içinde; vicdanla cüzdan tartışması yapılıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlara duyarsız kalmamak lazım. Yani, devlet, kendi çalışanını korumak zorunda. Kendi çalışanını ezdin mi hiçbir sonuç alamazsınız; devletin temelinde bir sarsılma meydana gelir. Bu nedenle, tümü birlikte, en iyi şekilde değerlendirilerek, haklarında bir iyileştirilme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - 2/B'ye destek olalım, destek...

TUNCAY ERCENK (Devamla) - O daha sonra... Ona bakacağız, ona bakacağız.

Şimdi, ülkeyi koruyan, ülkenin güvenliğini sağlayan hep bunlar. Şehit olan da bunlar...

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Kaynak olsa...

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Yahu, başka şeye kaynak buluyorsun da, buna da bul canım; yani, çok zor bir şey değil bu!

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - 2/B'de kaynak.

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Buluyorsun... Buluyorsun...

Kamunun hakkını arayan, adalet dağıtan onlar; ama, bunlara böyle yan gözle bakılıyor, bu çalışan kesimlere yan gözle bakılıyor. Şimdi, bu kesime, devlete hizmet eden, devleti temsil eden, yargı veren, karar veren insanları, sizin adınıza çalışan, yolsuzlukları ortaya çıkaran insanları, kamu avukatlarını dikkatle incelemek ve onların malî ve özlük haklarını düzeltmek, bence, devletin borcudur. Baba devlet budur. Bunu yapacak... Bunu yapacak...

AHMET YENİ (Samsun) - 2/B'ye "evet" deyin, kaynak bulalım.

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Şimdi, devlet olarak bunlara sahip çıkmayacaksınız da kime sahip çıkacaksınız. Hepimize söylüyorum; yani, eleştiri anlamında söylemiyorum, hepimize söylüyorum. Bunlara sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız? Çiftçiye sahip çıkılmadı, memura sahip çıkılmadı, esnafa sahip çıkılmadı, bari bunlara bir sahip çıkalım, bunların durumlarını iyileştirmeye çalışalım. Emekliye aynı şekilde sahip çıkılmıyor. Öyle sanıyorum ki -bu konuda bir önergemiz de olacak- komisyon ve hükümet bu konuda bir ciddî değerlendirme yapacaktır.

Şimdi, bakın, çok önemli bir örnek; devletin kendi çalışanına, kendi hakkını savunan bir temsilcisine sahip çıkmadığının çok önemli bir örneği. Bugün gazetelerde var: "Türkiye avukatı'na ayıp."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ercenk, sözlerinizi tamamlar mısınız.

Buyurun.

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Evet.

"Türkiye avukatı'na ayıp" diye bir haber. "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye'yi temsil eden Prof. Dr. Aslan Gündüz'ün 33 000 000 lira maaş aldığı ve saklamadığı uçak biletleri nedeniyle maaşına haciz geldiği için istifa ettiği ortaya çıktı."

Şimdi, lazım olmaz diye uçak biletlerini saklamamış. Kendisi rahmetli oldu; Allah rahmet eylesin. Son anda da, eşine, bu uçak paralarının tahsili için icra geldiğini görüyoruz ve tam konumuzun olduğu gün, tam bu tasarının görüşüldüğü gün, Türkiye'nin, avukatına sahip çıkmadığı açıkça basında yer almış.

Değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki, komisyon ve hükümet, bu konuda, kamu çalışanları ve diğer çalışanların durumunun iyileştirilmesi konusunda üstüne düşeni yapacaktır. Bu ülkede sadece belirli sermaye kesimleri ve medya mensupları yaşamıyor; çok büyük insanlar, çok büyük kitleler yaşıyorlar, çalışıyorlar, didiniyorlar alınterleriyle; ama, sahip çıkılmadığını görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bu sorunların çözülmesi lazım. Toplumun üreten, çalışan kesiminin de dikkate alınarak, onların ekonomik ve siyasal durumlarının, sosyal durumlarının düzeltilmesi devletin boynunun borcudur. Bize ne görev düşüyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu görevi üstlenmeye hazırız.

Hepinize, Yüce Meclise sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - 2/B'ye "evet" deyin...

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercenk.

Sayın Şahin, bir şey mi söyleyeceksiniz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, yerimden kısa bir açıklama yapabilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Sayın Ercenk'e kısa bir cevap vermek istiyorum. Sayın Tuncay Ercenk Bey, kamu avukatlarının malî durumuyla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Geçmişte, benim, kamuda hukuk hizmeti veren avukat arkadaşlarımızın sosyal ve malî haklarıyla ilgili iyileştirme yapmayı öngören bir teklif verdiğimi söylediler; doğrudur, vermiştim ve kamu avukatlarının dernekleri var, temsilcileri var; zaman zaman onlarla da görüşüyorum.

Şimdi, yapmakta olduğumuzu kısaca ifade edeyim. Kamuda yeniden yapılanma çalışmalarının en önemli ayaklarından biri, kamu personel rejimini baştan sona yeniden gözden geçirmektir. Bilindiği gibi, dün, burada, kamu yönetimiyle ilgili temel bir yasa tasarısını görüştük ve Parlamento kabul etti.

Şimdi, kamu personel yasa taslağı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce geniş bir çalışmayla hazırlandı ve taslak, şu anda, elimizde, üstünde Başbakanlıkça çalışıyoruz. Amacımız, kamuda hizmet veren her kurumdaki kamu personelinin, başta malî ve sosyal haklarını mümkün olduğunca iyileştirmektir. Tabiî ki, bunun içerisinde, kamuda çalışan avukat arkadaşlarımız da olacaktır. Onların sorunlarını, meselelerini baştan beri biliyoruz.

Ekim döneminde; yani, Parlamento açıldığında, zannediyorum, ilk ele alacağımız yasa tasarılarından biri, kamu personel kanun taslağı olacaktır, daha doğrusu, tasarısı olacaktır. Bakanlar Kuruluna, sanıyorum, bir ay sonra getirebiliriz. Taslak hazır; ama, üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor; çünkü, önemli ölçüde de malî yük getiriyor. Bunu da, ayrıca, Maliyemizle görüşmemiz ve bir mutabakata varmamız lazım.

Kamuda çalışan ve zaman zaman, işte, geçinemiyoruz yakarışlarını, tabiî ki, bizler de biliyoruz. Mevcut şartlar içerisinde bu konuda şikâyetleri en aza indirmeyi amaçlayan bir yasal düzenleme içerisindeyiz. Buraya geldiğinde, kısa sürede burada da görüşür, elbirliğiyle yasalaştırırız diye temenni ediyorum.

Sayın Ercenk'e de, böyle bir konuyu gündeme getirdiği için, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin.

Sayın milletvekilleri, bölüm üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinin (ı) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki (i) ve (k) bentlerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

M. Akif Hamzaçebi

Hüseyin Ekmekcioğlu

Mesut Özakcan

 

Trabzon

Antalya

Aydın

 

Türkân Miçooğulları

Ali Oksal

 

 

İzmir

Mersin

 

"ı) (I) sayılı ekgösterge cetvelinde avukatlık hizmetleri sınıfı için 1.1.1995'ten itibaren uygulanacak ekgöstergelerin belirtildiği kısımda yer alan 3000 rakamı, 3600; 2200 rakamı, 3000; 1600 rakamı, 2200; 1500 rakamı, 1700; 1100 rakamı, 1600; 900 rakamı, 1400; 800 rakamı, 1200 olarak değiştirilmiştir."

"i) (II) sayılı ekgösterge cetvelinde birinci dereceli hukuk müşavirleri için uygulanmakta olan 3000 ekgösterge rakamı 3600 olarak değiştirilmiştir."

"k) 4 sayılı makam tazminatı cetvelinin 8 inci sırasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

c) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla hukuk müşavirleri ile avukatlık hizmetleri sınıfına dahil olanlar 2000"

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Anayasamızın temel hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletimizin üç temel organından birisi yargıdır. Yargının sav, savunma, karar işleminde, hak arama ve savunma esas itibariyle avukatlık mesleğinde tecessüm etmiştir. Avukatın, yargının kurucu unsuru olduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1 inci maddesiyle pozitif hukukumuzda yer almıştır.

Temel hak ve özgürlükler ile insan haklarının geliştirilmesi bağlamında çabalar gösterildiği bu dönemde hak arama ve savunma özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan avukatlık mesleğinin Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürülen kamu avukatlarının malî durumları, yargının sav, savunma, karar işlemine yakışmayacak boyutlarda kalmış adalet duygularını incitecek bir şekle bürünmüştür.

Adlî, idarî, askerî yargı ile hakem kurullarında, uluslararası tahkim mahkemesinde vekili oldukları kurum ve kuruluşları temsil eden değeri trilyonları bulan davalarda Hazinenin ve kamu kurumlarının hak ve manfaatlarını savunan, kamu davalarında âdeta cumhuriyet savcıları gibi işlev gören hukukî görüş vermek, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını incelemek, anlaşma ve sözleşme taslaklarını hazırlamak gibi görevleri yerine getiren kamu avukatları ile hukuk müşavirlerinin bu görevlerinin önemine ve taşıdıkları sorumluluğun büyüklüğüne ve eğitim seviyelerine rağmen, malî hakları yönünden uzun yıllardan beri devam eden mağduriyetlerinin kısmen dahi olsa giderilmesi amacıyla işbu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, (k) bölümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gerek gruplarımızdan gerekse hükümetten önergeler geliyor. Bunlar, son anda geldiği için, bana dahi fotokopisi gelmiyor, inceleyemiyorum, arkadaşlarımız inceleyemiyorlar. Bu, sağlıklı bir durum değil, hata yapmamıza da neden oluyor. O nedenle, şimdi, önümüzde böyle bir önerge var, onu işleme alacağım; ama, bundan sonra gelirse, işleme almayacağımı şimdiden söylüyorum. Hangi önergeler verilecekse, arkadaşlarımız iyi incelesinler, bize zamanında bu önergeleri versinler.

Şimdi, bir önceki bölüme ilişkin 1 önerge var, onu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin (j) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını ve diğer fıkraların buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Mehmet Emin Tutan

 

Ankara

İstanbul

Bursa

 

Murat Yıldırım

Murat Yılmazer

 

 

Çorum

Kırıkkale

 

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ama, görüşümüz uygundur.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Konunun önemi nedeniyle, söz konusu düzenlemelerin daha geniş bir çerçevede ele alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi ve bölümlerini, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Üniversite ödeneği, idarî görev ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Ercenk...

ALİ TOPUZ (İstanbul) - 2 nci madde üzerinde, Yakup Kepenek konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Affedersiniz... Doğru... Tamam...

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada görüşmekte olduğumuz madde ve maddeler, Yükseköğretim Kanunuyla ilgilidir. O çerçevede, ben, genel olarak, üniversitelerin sorunları üzerinde bir konuşma yapacağım; bu fırsattan yararlanarak, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, üniversite olgusu, bir toplumun gelişmesinin, ilerlemesinin en önemli öğelerinden biridir. Bu kürsüden çok kez vurgulandığı gibi, üniversite, toplumun beyingücüdür ve beyingücü, toplumun gelişmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişmesinde çok büyük bir etkiye sahiptir.

Değerli arkadaşlar, hükümetimiz, bu hükümet işbaşına gelmeden önce, yani, Kasım 2002 öncesinde devlet üniversitelerine her yıl 4 250 kişilik kadro veriliyordu. Geçen yıl hükümetimiz buraya, yani, devlet üniversitelerine, 53 devlet üniversitesine yalnızca 3 200 kadro verdi. Daha önceki 4 250 kişilik kadro araştırma görevlilerine yönelikken, geçen yıl verilen 3 200'ün içerisinde, öğretim görevlisi, uzman, idarî personel gibi kadrolar da vardı. Şunu demek istiyorum: Hükümetimiz, geçen yıl, üniversite fidanlığını, asistanlığı, yani, araştırma görevliliğini büyük ölçüde kadrosuz bıraktı. Bu yıl ise kısmî bir iyileştirme var değerli arkadaşlar. Bu kısmî iyileştirme şudur: Devlet üniversitelerinin toplam araştırma görevlisi sayısı 27 000'dir. Hükümetimiz, üniversitelere, araştırma görevlisi kadrolarında boşalma olursa, onların yerine yeni araştırma görevlilerinin alınabileceğini söylemektedir. Kuşkusuz, hiç yoktan iyidir, doğru bir yaklaşımdır; ancak, bu, üniversiteyi dondurmaktır, üniversitenin gelişmesine istediğimiz, beklediğimiz, umduğumuz etkiyi yapmaz. Neden yapmaz; çünkü, üniversiteler, durağan kurumlar değildir, sürekli gelişmeye açık olmak zorundadırlar, çok yönlü olarak gelişmek zorundadırlar. Birincisi, üniversitelerin öğrenci sayısını artırıyoruz. O zaman, asistan sayısını dondurmanın bir mantığı yoktur. O zaman, üniversitelere dönüp "öğrenci sayısını artırmayın" diyebilmemiz lazımdır, onu demiyoruz. İkincisi -biraz sonra değineceğim- Türkiye'nin araştırma-geliştirme gücünü artırması için, üniversitelerin bu fidanlığının, gençlerin buraya katılımının çok daha fazla olması gerekmektedir. Üniversite, ne kadar dinamik olursa, ne kadar çok kişiyi alırsa, o kadar hızla büyür, gelişir.

Size, bir acı gerçeği söyleyeyim; bugün, yurtdışında lisansüstü eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlamış 3 000'in üzerinde gencimiz, öğretim üyesi adayı, salt kadrosuzluk yüzünden üniversite kapılarında bekletilmektedir ve aylarca bekletilmektedir.

Değerli arkadaşlar, işsizlik büyük sorundur; ama, yükseklisans ve doktora programlarını tamamlayan gençlerimizin, yurtlarına, buraya dönüp üniversitede çalışmak istemelerine rağmen, kadrosuzluk yüzünden dışarıda tutulmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bu, hepimiz için, toplum için büyük kayıptır.

Bu bağlamda bir şey daha söyleyeyim; her yıl öğretim elemanı yetiştirmek üzere, YÖK eliyle, yurtdışına 50, 60, 80 gencimiz gönderilir. Bu yıl da 54 genç sınavlarını başarıyla geçmişlerdir; ancak, bu gençlerimize hükümetimiz henüz kadro olanağı tanımamıştır.

Ek olarak bir şey daha söyleyeyim; bu acı bir gerçektir; ama, söylememde yarar var. Değerli arkadaşlar, bu yılın başında, hükümetimiz, üniversitelerin elindeki dönersermaye paralarına bir anlamda el koydu, onları bütçeye gelir kaydetti. Ben, bu konuyu burada birkaç kez dile getirdim. Hükümetimiz, kanımca, doğru bir tutumla, bu paraların verileceğini, iade edileceğini söyledi. Bu, kuşkusuz, doğru bir karardır. Yalnız, şu ana kadar bu 130 trilyona yakın araştırma parasından geriye verilebilen para -benim edindiğim bilgiye göre- 18,5 trilyondur; yani, yüzde 20'sinin, beşte 1'inin bile altındadır. Bu, doğru bir uygulama değildir. Bu, üniversitenin araştırma kaynaklarına bütçe gerekçeleriyle el koymaktır. Nedeni ne olursa olsun bunu yapmaya hakkımız yoktur diye düşünüyorum.

Bir başka şey daha var. Geçen yıl, yine olumlu bir tutumla analitik bütçe uygulaması başladı. Maliye Bakanlığı tarafından iade edilen bir üniversitemize "iade edilen parayla makine ve teçhizat alabilirsizin" deniliyor; ancak, o kalemdeki sınırlama 20 milyar dolayında kalıyor, bu üniversitemiz araştırma kaynağını, dönersermaye kaynağını kullanamıyor. Bu durum, daha büyük sorunları birlikte getiriyor.

Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye üniversitelerinin en önemli sorunlarından biri, devlet üniversitelerindeki çalışanların, öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin ve uzman, teknisyen personelin maaş ve ücretlerinin yetersizliğidir. Bu durum şu sonucu vermektedir: Devlet üniversiteleri sürekli kan kaybetmektedir; yani, öğretim elemanı kaybetmektedir. Üniversitelerin sürekli öğretim elmanı kaybetmesinin bu topluma maliyeti uzun dönemde çok yüksek olur.

Bakın, değerli arkadaşlar, hükümetimiz, dün kabul ettiğimiz bir yasayla, araştırma-geliştirme indirimi sağladı, bu çok olumlu bir tutumdur. Ar-ge harcamalarına vergi indirimi sağlandı, bu doğrudur, olumludur; ancak, bu olumlu tutumun ar-ge harcamalarının tamamlanması, doğru gitmesi, yararlı olması, iyi, doğru sonuç vermesi için, bu işin, beyingücü, nitelikli eleman, iyi araştırmacı ayağının da tamam olması gerekir. Üniversitelerin içinde bulunduğu kadro yetersizliği, üniversitelerin içinde bulunduğu maaş yetersizliği, üniversitelerin güçlü, sağlam, ileriye dönük, çalışkan, büyük araştırmacı yetiştirmesine engel olmaktadır. Sonuç budur. İyi niyet çabaları ve başka şeyler, üniversitelerin düzelmesine olanak vermemektedir. Bir noktanın altını çizmeme izin verin değerli milletvekilleri. İyi araştırmacı üniversitede yetişir, başarılı araştırmacı orada yetişir. Dolayısıyla, o fidanlığı, o araştırma merkezlerini güçlü tutmamız, bu toplumun geleceği açısından çok büyük bir önem taşımaktadır.

Değerli arkadaşlar, burada, bir noktanın daha altı çizilmelidir. Türkiye'de, araştırma-geliştirmenin gerek insangücü gerek parasal, harcamalar bakımından yoğunlaştığı yer, yükseköğretimdir. Bugün, Türkiye'deki ar-ge faaliyetlerinin yüzde 60'tan fazlası üniversitelerde yapılmaktadır. Son zamanlardaki gelişmeler...

Sayın Başkan, 5 dakika da kişisel hakkım olduğunu düşünüyorum.

BAŞKAN - Efendim?..

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Kişisel söz hakkım için 5 dakikam daha olduğunu düşünüyorum.

BAŞKAN - Öyle bir talebiniz yok; ama, buyurun Sayın Kepenek.

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Var öyle bir talebim.

BAŞKAN - Siz buyurun...

YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, üniversiteler, üniversite-sanayi işbirliği merkezleri kuruyor. Üniversite-sanayi işbirliği merkezleri, Türkiye'de ileri teknoloji üretiminin merkezleridir. Türkiye, 2023'te; yani, cumhuriyetin kuruluşunun 100 üncü yılında, dünyada, bilim ve teknoloji alanında da güçlü bir biçimde etkili olmak, orada varlığını kanıtlamak durumundadır. 2023 ufkunun, vizyonunun anadinamosu, gerçek motoru, yalnız ve ancak Türkiye üniversiteleri olabilir. Bunu hiç unutmamak durumundayız diye düşünüyorum. Üniversite-sanayi işbirliği -tekrar edeyim- Türkiye'nin dışsatımında, nitelikli işgücü yetiştirilmesinde, ekonomik çıkar ya da ekonomik getiri elde etmesinde çok önemli bir işlev görebilir, görmelidir. Bunu elbirliğiyle sağlamak durumundayız. Eğer bu yapılmazsa, kâğıt üzerinde hangi planı, programı yaparsanız yapın, 2023 ufkunuzun amacı, hedefi olarak neyi gösterirseniz gösterin, ulus olarak başarılı olma şansımız çok fazla değildir, zayıftır. Devlet üniversiteleri, günümüzde, Türkiye üniversite sisteminin -olanakları itibariyle, kütüphaneleri itibariyle, öğrenci sayısı itibariyle- hâlâ çok önemli bir bölümünü sırtlamaktadır, yüzde 99'un üzerinde bir bölümünü taşımaktadır. Şimdi, bütçe olanaklarıyla, kadro yetersizliğiyle ve başka nedenlerle devlet üniversitelerinin elini kolunu bağlarsak, bu, çalışan, işleyen, büyüyen bir mekanizmanın bağlanması anlamına gelir ve bu, bu toplumun tümüne zarar verir. Üniversiteler yıkıma sürüklendikten sonra, onyıllarca kendilerini toparlayamazlar.

Değerli arkadaşlar, üniversite yıkmak, bina yıkmaya benzemez, köprü yıkmaya benzemez. Yıkılan üniversiteyle, kesintiye uğrayan bilgidir; yıkılan üniversiteyle, kesintiye uğrayan, araştırmadır, bilgidir, gelişmedir ve bu, bir arada, yani, süreklilik isteyen bir olaydır, bir süreçtir. Bu sürekliliği kesmeye, makaslamaya hakkımız yoktur. Bunu yaptığınız zaman, ileriki yıllarda yeniden toparlanmasını sağlamak, yeniden eski düzeyinizi yakalamak hiç de kolay değildir. Yıkılan bir binayı yapabilirsiniz; ama, yıkılan bir üniversiteyi yeniden yapmak, inşa etmek, güçlendirmek çok zordur; imkânsız değilse bile, çok zordur. Türkiye -Meclis tatile girerken- üzülerek belirteyim ki, devlet üniversitelerini giderek zayıflatan, onları, giderek, çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde bırakan bir süreç yaşamaktadır.

Değerli arkadaşlar, bir noktanın daha altını çizeyim. Genellikle, ekonomik krizleri, hepimiz, zararlı, yıkıcı buluruz. Bu doğrudur; kuşkusuz, ekonomik krizler, bunalımlar yıkıcıdır, topluma zarar verir, özellikle dar ve sabit gelirlileri yıkar, götürür. Yalnız, bu dönemlerin bir başka boyutu var; bu dönemlerde, başarılı gençler, dışarıda iş bulamayınca -sınıf birincileri- üniversitelerinde öğretim üyesi olmak isterler. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda, eğitilmiş gençler arasındaki işsizliğin yüzde 30-35'leri bulduğu yıllarda, bölüm birincilerini, sınıf birincilerini üniversitelerine kazandırabilirdi, kazandırmalıydı. Bunları kazanmanın yolu, kadro tahsisinden geçiyor. Hükümetimiz bu konuda çok eli kıt davranıyor, şikâyet ediyor, çok dar davranıyor.

AHMET YENİ (Samsun) - 2/B Hocam, 2/B...

YAKUP KEPENEK (Devamla) - 2/B'yle bunun ilgisi yok hemşerim; o başka bir şey. İstediğimiz konularda kaynak bulabiliyoruz da, iş, üniversite öğretim üyelerine kadro tahsisine geldiği vakit 2/B'yi önümüze getirmeyin. Kaldı ki, ona benzer bir düzenleme yapıyorsunuz.

Neyse, şunu söylemeye çalışıyorum: Hükümetin bu anlamda en cömert olması gereken yer -IMF'ye de başka birilerine de- ısrarla, ödün vermeden olanak sağlaması gereken, kadro tahsis etmesi gereken, maaş, ücret artışı sağlaması gereken birinci yer, ilk yer, önemli yer üniversitelerdir, yükseköğretimdir. Bir ülke, beyniyle yükselir.

Bu çerçevede, tekrar edeyim, üniversitelerin sorunları büyük boyutlardadır. Bu konuya Yüce Meclisimizin bundan sonra daha çok, daha fazla eğilmesini ve hükümetin bu konudaki adımlarını çok daha olumluya çevirmesini diliyorum ve tatile girerken, hepinize sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek.

Sayın milletvekilleri, bölüm üzerinde başka söz talebi yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(b) bölümünü okutuyorum:

b) 40 ıncı maddesine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

"d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(c) bölümünü okutuyorum:

 c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının %10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

Kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz."

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(d) bölümünü okutuyorum:

d)  58  inci  maddesinin  (a)  fıkrasının dördüncü  paragrafındaki  "% 80'ini"   ibaresi "%  100'ünü" şeklinde, "% 80 oranı" ibaresi "% 100 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki beşinci paragraf eklenmiş ve mülga (b) fıkrasından sonra gelen ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye gelirlerinden ayrılan en az % 35'lik tutar, bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan tutarı, ilgili yüksek öğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumunun bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur."

"Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(e) bölümünü okutuyorum:

e) 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 önerge vardır; okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (e) bendine aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Faruk Çelik

Salih Kapusuz

Eyüp Fatsa

 

Bursa

Ankara

Ordu

 

Haluk İpek

İrfan Gündüz

 

 

Ankara

İstanbul

 

"Bakanlar Kurulu veya yasama organı üyeliğinde geçen süreler akademik unvanların kazanılması için gerekli sürelerinde değerlendirilir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yeterli sayımız olmadığı için katılamıyoruz; ancak, görüşümüz uygundur.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Üniversitede öğretim üyesi iken Bakanlar Kuruluna veya yasama organı üyeliğine seçilenler bu görevleri bittikten sonra kadro koşulu aranmaksızın tekrar öğretim üyeliğine dönebilmektedirler. Ancak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre geçici süreyle üniversite dışında görevlendirilenlerin süreleri akademik bekleme süresinden sayıldığı halde, seçimle yasama organlarında ya da Bakanlar Kurulunda görev alan akademik personelin bu yasama ve icrada geçen süreleri akademik bekleme süresinden sayılmamaktadır. İlave edilen bu paragrafla seçimle gelenlere uygulanan yanlışlık giderilmekte ve geçici görevle üniversite dışında görev alanlarla aralarındaki eşitsizliğin önlenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(f) bölümünü okutuyorum:

f) Ek 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 25. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam 280 ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere yüksek öğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan veya lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğretim yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azamî yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu,  Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uygulanmasında, son fıkrasının ilk cümlesi hariç olmak üzere 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi dikkate alınır.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi için yüksek öğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu açılması halinde bu madde uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yüksek öğretim Kurulunca tespit edilir.

EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarında yer alan mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilerek 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti; 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre bu program için görevlendirilen idarî personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasında yukarıda belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler kısmen veya tamamen, ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yüksek öğretim Kurulunca tespit edilir."

BAŞKAN -  Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?..Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(g) bölümü okutuyorum :

 

g) Geçici 49 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 50. - Kısmi statüde görev yapanlara 15.3.2004 tarihinden önceki dönem için ödenmiş olan makam ve görev tazminatları geri alınmaz; ödendiği halde herhangi bir nedenle geri alınanlara geri alınan tutar iade edilir. Bunlara, 15.1.2003 ile 14.3.2004 tarihleri arasındaki dönem için ödenmeyen makam ve görev tazminatları, müstahak olunan tarihteki miktarlar üzerinden ödenir.

GEÇİCİ MADDE 51. - 33 üncü maddeye göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenler,

b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış olanlar,

c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenler,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yüksek öğretim Kuruluna müracaat etmeleri halinde, atanma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla, müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde Yüksek Öğretim Kurulunun belirleyeceği yüksek öğretim kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birisine sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın atanırlar. Bu şekilde atanacak personel için kullanılmak üzere yılda bir defa yapılmasına ilişkin sınırlamaya tâbi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve derece değişiklikleri yapılabilir.

Bunlar atandıkları yüksek öğretim kurumlarında, yurt içinde veya yurt dışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde belirlenen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu meblağa isabet eden süreler ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir.

Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde sayılan durumların gerçekleşmesine rağmen geçici 47 nci madde uyarınca öğrenim hakkı tanınanlardan ataması yapılmış olanlar ile kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden haklarında borç takibi yapılanlar hakkında da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır ve bunlardan kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarında çalışmış olanların çalıştıkları süreler mecburi hizmetlerinden indirilir.

Bu madde kapsamına girenlerden tekrar mecburi hizmet yükümlülüğü öngörülen bir görev verilenlerin, söz konusu lisansüstü eğitim-öğretimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları veya tamamlamaları halinde, bu görevde çalışmış oldukları süreler ilk görevlendirmeye ilişkin mecburi hizmetlerinden indirilir ve ikinci görevlendirmeye ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü devam eder; başarısız olmaları halinde ise, bu görevlendirmeden kaynaklanan mecburi hizmet yükümlülük süreleri önceki mecburi hizmet yükümlülük sürelerine ilâve edilir.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde öğretim elemanı kadrolarına atandıktan sonra yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitirmeden görevlerinden ayrılan veya bir ceza sebebiyle görevine son verilenler ile bu madde kapsamına girdiği halde müracaat etmeyerek mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucu doğurmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 adet önerge vardır; önce geliş sıralarına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım.

Birinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (g) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Selahattin Dağ

 

Ankara

İstanbul

Mardin

 

Murat Yıldırım

Murat Yılmazer

 

 

Çorum

Kırıkkale

 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (g) bendi ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 51 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

Mehmet Tekelioğlu

Ömer Abuşoğlu

 

Ankara

İzmir

Gaziantep

 

M. Akif Hamzaçebi

Yakup Kepenek

 

 

Trabzon

Ankara

 

"Geçici Madde 51.- 33 üncü maddeye göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurtdışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurtiçinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurtdışında kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,

b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış olanlardan,

c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurtiçindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,

d) Eğitimlerinin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburî hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar ile görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburî hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlardan,

en az yükseklisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yüksek öğretim Kuruluna müracaat etmeleri halinde, atanma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, (öncelikle daha önce kadrolarının bulunduğu kurumlar olmak üzere,) yüksek öğretim Kurulunun belirleyeceği yüksek öğretim kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birisine sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tabi tutulmaksızın atanırlar. Bu şekilde atanacak personel için kullanılmak üzere yılda bir defa yapılmasına ilişkin sınırlamaya tabi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve derece değişiklikleri yapılabilir.

Ancak bunlardan yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri halinde, atanma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, personel ihtiyacı dikkate alınarak anılan Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tabi tutulmaksızın atanırlar.

Bunlar, atandıkları kurumlarında, yurtiçinde veya yurtdışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde belirlenen mecburî hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu meblağa isabet eden süreler ilgililerin mecburî hizmet sürelerinden indirilir.

Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde sayılan durumların gerçekleşmesine rağmen, geçici 47 nci madde uyarınca öğrenim hakkı tanınanlardan ataması yapılmış olanlar ile kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden haklarında borç takibi yapılanlar kadrolarında bırakılır; bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Bunların yüksek öğretim kurumlarında çalışmış oldukları süreler mecburî hizmetlerinden indirilir.

Bu madde kapsamına girenlerden öğretim elemanı kadrosuna atananlardan tekrar mecburî hizmet yükümlülüğü öngörülen bir görevlendirme yapılmış veya yapılacakların, söz konusu görevlendirme çerçevesinde lisansüstü eğitim öğretimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları veya tamamlamaları halinde, bu görevde çalışmış oldukları süreler ilk görevlendirmeye ilişkin mecburî hizmetlerinden indirilir ve ikinci görevlendirmeye ilişkin mecburî hizmet yükümlülüğü devam eder; başarısız olmaları halinde ise, bu görevlendirmeden kaynaklanan mecburî hizmet yükümlülük süreleri önceki mecburî hizmet yükümlülük sürelerine ilave edilir.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde öğretim elemanı veya memur kadrolarına atandıktan sonra yükümlü bulundukları mecburî hizmeti bitirmeden görevlerinden ayrılan veya bir ceza sebebiyle görevine son verilenler ile bu madde kapsamına girdiği halde müracaat etmemeleri veya atanma niteliklerini kaybettikleri için atanamamaları nedeniyle mecburî hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucu doğurmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, önergemizi geri çekiyoruz.

BAŞKAN - Peki; teşekkür ederim.

Önerge geri çekilmiştir.

Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 2 nci maddesinin (g) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları

BAKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Uygun görüşümüzü belirtiyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, gerekçeyi okuyalım efendim.

BAŞKAN -  Gerekçeyi okutuyorum:

Gekekçe: Konunun önemi nedeniyle söz konusu düzenlemelerin daha geniş bir çerçevede ele alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun;

a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin üçüncü alt bendinden sonra gelen paragraftaki "iştirakçi" ibareleri, "iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi " olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

"p) Yukarıdaki bentlerde gösterilen görevlerden herhangi bir sebeple ayrılanlardan altı ay içinde kurumlarına müracaatları halinde, ayrıldıkları kadronun emeklilik kesenekleri ve kurum karşılıklarını Sandık usullerine göre ödemek suretiyle "isteğe bağlı iştirakçilik" statüsünü seçenler,"

b) Ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz."

c) Ek 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 79. - T.C. Emekli Sandığı, emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçları ile tetkik ve tahlil bedelleri için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatların altında bir fiyatla, ilgili kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir."

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Bütün bölümlerini kapsayan 1 önerge var; o nedenle bölümlere ayırmadık.

Şimdi önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini; (b) fıkrasında yer alan "dördüncü" ibaresinin "sondan üçüncü", (c) fıkrasında yer alan "Ek 78 inci" ibaresinin "Ek 79 uncu", söz konusu fıkra ile 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna eklenen ek madde numarasının ise "Ek Madde 80" olarak değiştirilmesini ve anılan maddeye aşağıdaki (d) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

Alaattin Büyükkaya

İrfan Gündüz

 

Ankara

İstanbul

İstanbul

 

Zeki Karabayır

Mehmet Emin Tutan

 

 

Kars

Bursa

 

"a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin üçüncü alt bendinden sonra gelen paragraftaki "iştirakçi" ibareleri, "iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi" olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir."

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az 10 yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler. Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ekgöstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her 3 yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tabi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.

Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren son verilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler."

d) Geçici 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 218.- T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan, 12 nci madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabilirler."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; yalnız, görüşümüz uygundur.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi ve 59 uncu cumhuriyet hükümetinin acil eylem planına uygun olarak diğer sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin mevzuatta yer alan aynı konudaki hükümlere paralel düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9.7.2004 tarihinde kabul edilen 5215 sayılı Belediye Kanununun 86 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra ve yine Meclis tarafından 14.7.2004 tarihinde kabul edilen Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesiyle 5434 sayılı Kanuna ek madde 79 olarak bir madde eklenmesi nedeniyle, tasarının 3 üncü maddesinde buna uygun değişiklikler yapılması sağlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

 MADDE 4. - 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun;

a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.

Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

b) Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Danıştay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı       1    Binek       5 Yıl"

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin (a) bendindeki "ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yılı içerisinde hibe edilen taşıtlar" ibaresinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

              

 

M. Akif Hamzaçebi

M. Mesut Özakcan

Şevket Gürsoy

 

Trabzon

Aydın

Adıyaman

 

Türkân Miçooğulları

Ali Oksal

A. Kemal Deveciler

 

İzmir

Mersin

Balıkesir

 

A. Kemal Kumkumoğlu

Osman Kaptan

Osman Coşkunoğlu

 

İstanbul

Antalya

Uşak

 

Yakup Kepenek

Hüseyin Ekmekcioğlu

 

 

Ankara

Antalya

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılmıyoruz  efendim

BAŞKAN - Hükümet?...

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Diğer kurumların taşıt edinimleri sınırlamalara tabi iken Başbakanlık için bu sınırlamaların kaldırılması doğru değildir. Ayrıca, Başbakanlığın hibe yoluyla taşıt edinmesi Başbakanlık Makamının manevî ağırlığına uygun düşmemektedir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

5 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" şeklinde; (c) bendinde yer alan "teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak" ibaresi "teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele" şeklinde değiştirilmiş ve son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?... Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

MADDE 6. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?... Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 7. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),"

b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8. - 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Kemal Sağ; buyurun.

CHP GRUBU ADINA KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 635 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, önce, maddenin ilk bölümü üzerine görüşlerimi açıklamak istiyorum.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Yasa, elli yıldan bu yana, kamu alacaklarını düzenleyen temel bir yasadır. Bu yasanın 10 uncu maddesi, gerek kamu alacaklarının teminata bağlanması gerekse kamu ihalelerinde teminat olarak alınacak güvencelerin neler olduğunu sıralamıştır. Bugüne kadar sadece banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilirken, yasadaki bu değişiklikle, üç farklı yenilik getirilmektedir.

Birincisi; bundan böyle, bankalar yanında özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilecektir.

İkincisi; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet içborçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler de, yine, güvence olarak kabul edilecektir. Böylece, daha önce farklı isimlerle yer alan tahvil, bono, hisse senedi gibi terimler içborçlanma senetleri olarak düzenlenirken, bunları temsilen verilen makbuzların da, yine, güvence olarak kullanılmasına imkân verilmektedir.

Üçüncüsü; bu senet veya belgeler, eğer nominal bedel içerisine faiz hesap edilerek piyasaya sürülmüşse, ihraç edilmişse, bunların anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınacaktır.

Yapılan bu değişiklikler, genel olarak katıldığımız yeniliklerdir. Gördüğünüz gibi, olumlu icraat yapınca takdir etmekten geri kalmıyoruz; ancak, olumsuz icraatlarınızı da tenkit etmek durumundayız sayın AKP'li dostlarım.

Burada, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu maddeyle, özel finans kurumlarına bir imkân daha tanınmıştır. Daha doğrusu, özel finans kurumlarının bankalardan tek bir farkı kalmıştır; o da şudur: Bankalar, müşterilere sağladığı genel menfaatların tamamına genelde "faiz" adını verirken, özel finans kurumları, sağlanan bu menfaatların adına "kâr payı" demektedir; fakat, her ne hikmetse, bankaların faiz oranları ile özel finans kurumlarının kâr payları oranları hemen hemen aynıdır. Sayın AKP Hükümetinden benim istirhamım şudur: Gelin, bu isim aldatmacasına ya da sizin deyiminizle hilei şeriyeye son verelim, bunların hepsini bankaya çevirelim; insanları, sunî mal alışverişinden kurtaralım ve gerçeklerle buluşturalım.

Sayın milletvekilleri, şimdi de, maddenin ikinci bölümü üzerine tenkitlerimi veya görüşlerimi belirtmek istiyorum.

Getirilen bu hükmün özü şudur: İktisadî devlet teşekkülleri, KİT'ler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile belediyeler, özel idareler ve bunlara bağlı kuruluşların devlete olan borçlarına karşılık, üzerinde herhangi bir kısıtlama olmayan taşınmazlarının, Maliye Bakanlığınca, bütçeyle ilgilendirilmeksizin satın alınmasıdır. Borca karşılık satın alınacak taşınmazların bedel takdiri de Kamu İhale Yasasında belirtilen komisyon tarafından yapılacaktır.

Tasarının 7 nci maddesiyle, öteden beri bütçe kanunlarında yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki devlete olan borçlarına karşılık olmak üzere belirlenecek değerler üzerinden taşınmazlarını devredebilmesine ilişkin hüküm, yine, 6183 sayılı Kanunda vardır; ancak, maddenin, bu düzenlemeye paralel olarak, anılan uygulamanın kamu kurumları dışındaki mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki fıkrası, 6183 sayılı Kanunun temel kabulünü ortadan kaldırmaktadır. Bu kanuna göre, kamu idarelerine kanun kapsamında borcu olan mükelleflerin borçlarına karşılık olarak gösterecekleri taşınmazların ilgili maddeler çerçevesinde haczedilerek, ihale yoluyla rekabete açık bir şekilde satışa sunulması gerekmektedir. Bu şekilde satışa sunulan taşınmazlardan satılamayanlar için kanunda teferru hükmü vardır. Durum böyle olduğu halde, tasarıyla böyle bir düzenlemenin öngörülmüş olması kanımca 6183 sayılı Yasa uygulamasında sübjektif uygulamalar yaratacaktır.

Maddenin üçüncü fıkrasında ise çok ilginç bir hüküm var. Buna göre, yukarıda saydığım kamu kuruluşlarının yanı sıra, aynı hüküm, vergi borcu bulunduğu halde ödeme zorluğuna düştüğü vergi inceleme raporlarıyla tespit edilen vergi mükelleflerinin ve şirket ortaklarının taşınmazları için de uygulanacaktır.

Değerli milletvekilleri, önce hemen şunu hatırlatmalıyım. 6183 sayılı Kanunda teferru adıyla bu hüküm zaten vardı. Ancak, bunun birçok sakıncası çıktığı için uygulaması pek yapılmıyordu. Şimdi, ne oldu da bu hüküm birilerinin aklına düştü ya da düşürüldü?! Benim hatırladığım en son uygulama yirmi yıl kadar önce Adana'da Sayın Halis Toprak'a ait Taptaş Anonim Şirketinin fabrika ve arsalarını, Maliye Bakanlığının, vergi borcuna karşılık devralmasıydı. Daha sonra, bildiğiniz gibi, ünlü Toprak Holding doğdu. Yani, bir bakıma, biz, devlet eliyle Toprak Holdinge sermaye birikimini sağlamış olduk. O dönemde bu olayın yaşanmasına paralel olarak, binlerce Çukurovalı vatandaşımız, Adanalı, Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli, Hataylı, Mersinli yurttaşlarımız mağdur oldu; birçoğu iflas etti, bazıları da, maalesef, onurlarına yediremeyip intihar etti.

Şimdi, acaba, yine, birilerinin borcuna karşılık işe yaramaz taşınmazlarını Maliye vasıtasıyla satın alıp borçlarını temizleyerek, piyasaya yeni müteşebbisler sürmeyi mi düşünüyoruz?!

Sayın milletvekilleri, bu maddenin bir başka tenakuzu da şudur: Biz, geçen hafta, bu Mecliste, Belediye Yasasını çıkarmadık mı arkadaşlar; çıkardık. Bu yasada, hazineye ait arsa ve arazilerin belediyelere devredilmesi için Maliye Bakanlığına yetki verdik mi; verdik. Şimdi, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Bir taraftan hazine arsalarını belediyelere veriyor muyuz; evet. Peki, diğer taraftan, belediyenin vergi borcuna karşılık, belediye elindeki arsayı Maliye Bakanlığı olarak tekrar satın alıyor muyuz; alıyoruz. Peki, yine, Belediye Yasasına göre, Maliye Bakanlığı, kendi mülkiyetine geçen bu arsayı bir süre sonra yeniden belediyeye devretmek zorunda değil mi; evet.

Şimdi, bu iki kanun birlikte uygulanınca ne olacaktır; arsa, sonuçta, belediyenin olacak; ama, belediyenin Maliyeye olan vergi borcu yok olacak. Yanlışım varsa, lütfen, yetkililer bunun doğrusunu açıklasınlar.

Sayın AKP'li dostlarım, bu durumda, diyeceğiniz bir şey var mı?! Bu kanunları, sonuçlarını bilerek mi çıkarıyorsunuz, yoksa, birilerinin "hadi şunu da yapıverelim" demesiyle mi çıkarıyorsunuz?! Doğrusu, ben, bu konuda karar veremedim. İsterseniz, siz, bir kez daha düşünün.

Sözlerimi tamamlarken, üç hususu tekrar özetliyor, sizleri, yasaları değiştirirken, sebep ve sonuçları açısından düşünmeye davet ediyorum.

Birincisi; özel finans kuruluşlarını, artık banka olarak yeniden yapılandırıp, şu, faiz-kâr payı kandırmacasına son verelim. Herkes işin doğrusunu bilsin ve ona göre kararını versin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız.

Buyurun.

KEMAL SAĞ (Devamla) - İkincisi; sanki yeni bir şey yapıyormuş gibi, mevcut kanunlardaki mevcut hükümleri yeniden yasalaştırmayalım.

Üçüncüsü de, hazine ve belediye arasındaki arsa -alacak- tahsilat komedisine son verelim.

Biliyorum, biz bunları söylemesine söyleriz; ama, imam yine bildiğini okuyacaktır. Biraz sonra, yanlış da olsa doğru da olsa, yine bizim tasarımızdır deyip, oylarınızla bu tasarıyı da kanunlaştıracaksınız; ama, muhalefet olarak bunları kamuoyunun duymasını istiyoruz, yapılan uygulamaları herkesin öğrenmesini, bilmesini istiyoruz sayın milletvekilleri.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ.

Madde üzerinde verilmiş 2 önerge vardır; önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin (b) bendi ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "iştirakleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları," ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Zeki Karabayır

 

Ankara

İstanbul

Kars

 

Mehmet Emin Tutan

Selahattin Dağ

 

 

Bursa

Mardin

 

 BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 7 nci maddesi ile düzenlenen geçici madde 8'in birinci fıkrasındaki "bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin" ibaresi ile üçüncü fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

              

 

M. Akif Hamzaçebi

Türkân Miçooğulları

Şevket Gürsoy

 

Trabzon

İzmir

Adıyaman

 

Ali Oksal

Hüseyin Ekmekcioğlu

A. Kemal Deveciler

 

Mersin

Antalya

Balıkesir

 

A. Kemal Kumkumoğlu

M. Mesut Özakcan

Osman Kaptan

 

İstanbul

Aydın

Antalya

 

Yakup Kepenek

Osman Coşkunoğlu

 

 

Ankara

Uşak

 

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Anılan hüküm bütçenin saydamlığını ortadan kaldırmakta ve TBMM'nin bütçe hakkını yürütme organına devretmektedir. Ayrıca üçüncü fıkra hükmü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amacına aykırıdır. Anılan nedenlerle, söz konusu hükümlerin tasarıdan çıkarılması önerilmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin (b) bendi ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "iştirakleri" ibaresinden sonra gelmek üzere, "18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları," ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                           Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önerilen bu değişiklik ile kamu bankalarına ait olup genel bütçeye dahil daireler veya katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin madde kapsamında satın alınabilmesine imkân verilmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8. - 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

9 uncu maddenin (a) bölümünü okutuyorum:

MADDE 9. - 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun;

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin, tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında ise satışa esas bedelin % 3'ünden az olamaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(b) bölümünü okutuyorum:

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "Bankalarca" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve özel finans kurumlarınca" ibaresi ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)."

"Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(c) bölümünü okutuyorum:

c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında kesin teminat, ihale bedelinin % 6'sından az olamaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Maddeyi bölümleriyle beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

10 uncu maddenin (a) bölümünü okutuyorum:

MADDE 10. - 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 10 uncu maddesinin (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak."

"p) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek."

"r) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(b) bölümünü okutuyorum:

b) 11 inci maddesine (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

"n) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ilgili kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak."

"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,"

c) Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üçyüzaltmış saati aşmamak ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ve sınav ücretlerini geçmemek üzere, Bakanlık tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ve sınav ücreti ödenir."

BAŞKAN - Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

Maddeyi, bölümleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 11. - 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinde yer alan "2003 yılı sonuna kadar," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 12. - 27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı Kanuna mülga 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

"MADDE 2/A. - Geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır."

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 13. - 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kefalet Sandığına ilişkin Maliye Bakanlığınca takip edilecek hak ve alacaklardan zorunlu ya da mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânının kalmadığı veya takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare Heyeti tarafından tespit edilenlerden onmilyar liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 önerge vardır; okutup, işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 13 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Selahattin Dağ

 

Ankara

İstanbul

Mardin

 

Murat Yıldırım

Murat Yılmazer

 

 

Çorum

Kırıkkale

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Uygun görüş bildiriyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Konunun önemi nedeniyle söz konusu düzenlemelerin daha geniş bir çerçevede ele alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Böylece, 13 üncü madde metinden çıkarılmıştır.

Şimdi, 14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 13. - 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; kesinhesap kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit; buyurun.

CHP GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 635 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 13 üncü maddesi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sizleri Grubum ve şahsım adına selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 6 ncı maddesine göre, bütçe, devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların uygulanmasına ve yürütülmesine izin ve yetki veren bir kanundur. Süreli bir yetki kanunu olan bütçenin açık, şeffaf, güvenilir, samimî ve gerçekçi olması gerekmektedir. Bütçenin gerçekçi hazırlanması, toplumun refahı ve ekonominin istikrarı bakımından da önem arz etmektedir. Aynı şekilde, bütçe kanunuyla harcamacı birimlere verilen ödenekler, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından öngörülen hizmetlerin finansmanı için ayrılmış harcama sınırını gösteren tutarlardır. Harcamacı kuruluşlar, her yıl bütçe kanunlarıyla kendilerine verilen ödenekler kadar harcama yapabilir ve bu ödenekleri çoğaltamazlar; yani, kurumlar, harcamalarını yaparken Meclisin kabul ettiği büyüklüğü aşmamaları gerekmektedir. Nitekim, Meclis, her yıl bütçe kanununun yasalaşmasıyla, sahip olduğu bütçe hakkına dayanarak, o yıl hangi kamu hizmetleri için ne miktarda harcama yapılması gerekeceğine ve bu harcamalar nedeniyle ne gibi malî yükümlülükler getirileceğine ulus adına karar vermektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce açıklamalarını yaptığım bütçe, eködenek ve bütçe hakkı kavramlarının aksine bir tutumla, Bakanlık, tasarının 13 üncü maddesinin (c) bendi ile 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin (10) numaralı alt bendini değiştirmektedir. Getirilen bu düzenlemeyle Maliye Bakanına bir sınırlamayla verilen kuruluş bütçesi ödenekleri üzerindeki aktarma yetkisi sınırsız bir şekilde genişletilmekte, ayrıca, kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertibine aktarma yapılması konusunda da ilave yetkiler verilmektedir.

Bu şekilde bir değişiklik yapılmasının anlamı, Maliye Bakanının Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği kuruluş bütçesi üzerinde istediği değişikliği yapması, hatta, kuruluştan Meclisin tahsis ettiği ödeneği alıp kendi bütçesine aktarma konusunda yetkiye sahip olması sonucunu doğuracaktır. Bu değişiklikle, bütçe yapma yetkisi fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin elinden alınarak Maliye Bakanlığına verildiğinden, bu, açıkça, Anayasaya aykırıdır; çünkü, Maliye Bakanı, aldığı bu yetkiyle bütçe çıktıktan sonra da Meclisin yaptığı ödenek tahsislerini istediği şekilde değiştirme hak ve yetkisini kendisinde görebilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; getirilmeye çalışılan sistem Meclisin bütçe haklarının fiilen elinden alınması yanında, modern malî yönetim anlayışına ve bütçe sistemlerine de uymamaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 13 üncü maddesine göre, Maliye Bakanı, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun ilgili maddesindeki (c) ve (d) bentlerinin kalkmasıyla yedek ödenek tertibinde toplamış olduğu kaynağı, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, istediği kuruluşun istediği tertibine aktarabilecektir. Oysa, 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununda Maliye Bakanının bu yetkisi Meclisin takdir ettiği bütçe büyüklüğünün yüzde 10'uyla sınırlandırılmıştır. Meclisin bütçe yapma hakkı elinden alınırcasına millet iradesi hiçe sayılarak Maliye Bakanının böylesine geniş yetkiyle donatılmasını uygun görmüyoruz; çünkü, bu durumda, hem alınan ödeneklerin tahsis edildiği kurum bütçeleri hem de konsolide bütçe büyüklüğü değişecektir. Bir başka anlatımla, Meclis eködenek kanunuyla, demokrasilerin oluşum ve gelişim sürecinde kamu gelir ve giderleri üzerindeki yetkilerin Parlamentoya devredilmesiyle sistemleşen ve anayasalarla düzenlenen bütçe hakkına dayanarak sene başında onayladığı ve bütçe kanunuyla belirlediği büyüklüğün üzerinde harcama yapma yetkisini devretmiş olacaktır ki, bunu onaylamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 13 üncü maddesinde "2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine 75 trilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine 53 trilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine 54 trilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine 98 trilyon lirayı geçmemek üzere toplam 450 trilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir" denilmektedir.

Sayın Bakanım, bunlara biz de destek veriyoruz; çünkü, bunların hepsi hizmete yönelik harcamalardır; ancak, burada bizim de bir sorunumuz vardır: Yıllardır Diyarbakır'ın, Ergani'nin kanayan yarası olan su sorunu. Bugün Ergani İlçesinin merkez nüfusu 70 000; köyleriyle beraber nüfusu 200 000'i geçmektedir; ancak, ilçenin içmesuyu sıkıntısı vardır. Bunun acilen çözülmesi gerekmektedir. Su da vardır, kaynak da vardır. Dicle'nin en büyük kollarından birini oluşturan Boğaz Çayı, Dicle'nin debisinin aşağı yukarı yüzde 80'ini sağlamaktadır; fakat, bu su, binlerce yıldır boşa akmaktadır. Burada yapılması gereken, doğal baraj görünümünde olan yere ödenek tahsis edip, burayı kısa sürede baraj haline getirmek. İnanıyorum ki, bu baraj yapılırsa, Ergani'nin içmesuyu sorunu -en az ikiyüz yıllık- çözülecek ve Ergani'nin köylerinin de içmesuyu ve sulama sorunu çözülecektir; yani, suyla kıraç topraklar bütünleşecek, ovalardan bereket fışkıracaktır; ancak, diğer yerlere bu tasarıyla verdiğimiz ödenekler, maalesef, bugüne kadar bizim bu barajdan esirgenmiştir.

Kısa bir süre önce, Enerji Bakanına bu konuda bir soru önergesi verdim. Sayın Bakanımızın, lütfedip, bize verdikleri cevaplarında, 2005 yılı cari yatırım programında Ergani Barajının devreye sokulacağını ve Planlamadan görüş alınarak, bunun yatırımlar arasına alınacağını belirttiler. Sayın Bakanımdan, ben, şimdi, burada, bir söz almak istiyorum.

Sayın Bakanım... Sayın Bakanım gitmişler...

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Verdi gitti...

MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Sayın Bakan, önümüzdeki 2005 yılı içerisinde, fazla değil, 50 trilyon civarında bir ödeneği bizim Ergani Barajı için ayırabilirse, inanıyorum ki, bu baraj kısa süre içerisinde yapılacak ve ilçemizin su sorunu kökünden halledilecektir ve bu taahhüdü ben, şu anda, Sayın Bakanımızdan almak istiyorum. Sayın Bakanımız inşallah bunu duymuşlardır yahut da Sayın Müsteşar kendilerine iletir.

AHMET YENİ (Samsun) - Ergani de duydu...

BAŞKAN - Daha üst düzeyde takip ediliyor Sayın Koçyiğit; siz buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Takip ediyoruz efendim.

MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bundan bahsettikten sonra, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum:

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanlığının böyle bir değişiklik talebiyle karşımıza gelmesi, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun gerçekçi bulunmadığını ve bütçede samimiyet ilkesine uyulmadığını göstermektedir. Ayrıca, tasarının sözü edilen maddeleri, bütçe kanunu ve bütçe hakkı kavramlarıyla açıkça çelişerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan yetkileri tek başına Maliye Bakanına tanımak suretiyle de ulusal irade ve ulusal egemenlik kavramlarının hiçe sayıldığını göstermektedir.

Bu düzenlemelerin açıkça Anayasaya aykırı olduğunu belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. Ayrıca, hepinize iyi tatiller dilerim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit.

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İki önerge vardır; önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesinin (e) bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

              

 

M. Akif Hamzaçebi

M. Mesut Özakcan

Atilla Koç

 

Trabzon

Aydın

Aydın

 

Hüseyin Ekmekcioğlu

Osman Kaptan

 

 

Antalya

Antalya

 

"2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine 55 trilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine 43 trilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine 130 trilyon lirayı, Çine Barajı ve HES projesine 53 trilyon lirayı, Atasu Barajı ve HES projesine 37 trilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine 44 trilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine 88 trilyon lirayı geçmemek üzere toplam 450 trilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine 106 trilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

İkinci önergeyi okutup, işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 13 üncü maddesinin (c) bendi ile değiştirilen 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesinin (e) fıkrasının ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini, (e) bendinin ise aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Zeki Karabayır

 

Ankara

İstanbul

Kars

 

Selahattin Dağ

M. Emin Tutan

 

 

Mardin

Bursa

 

 

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu projelerinde mevsim şartları nedeniyle harcanamayacağı belirlenen tutarları, aynı Genel Müdürlüğün 2004 Yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerinde kullanılmak üzere revize etmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."

"e) 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki parantez içi hükümde yer alan "pozisyonlar ile" ibaresi "pozisyonlar, 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanun, 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun, 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun, 08.1.1985 tarihli 3143 sayılı Kanun, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile" şeklinde değiştirilmiştir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Son önergeye olumlu görüş bildiriyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen projelere eklenecek ödeneklerin mevsim şartları nedeniyle harcanamayacak olan kısımlarının yıl içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2004 Yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerinde kullanılmak üzere revize edilmesine imkân tanınmaktadır.

Diğer taraftan, dış temsilcilikler için ihtiyaç duyulan ilave sözleşmeli personel pozisyonlarının tahsis edilmemesi, yerine getirilmesi zorunlu bazı hizmetlerin ciddî boyutlarda aksamasına, ayrıca vatandaşlarımıza ve yabancı uyruklu müracaat sahiplerine yeterince hizmet verilmemesine yol açmaktadır. Bunun yanında, Novorosisk Başkonsolosluğu gibi yeni açılan temsilciliklerin faaliyete geçebilmesi için sözleşmeli personel pozisyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliğine olan yükümlülüklerimiz ve güncel gelişmeler çerçevesinde son iki yıl içinde 19 ülkeye vize uygulaması getirilmiş ve bazı ülkeler için geçerli olan bandrol (gümrük kapılarımızda vize verilmesi) uygulamasından vazgeçilmiştir. 2004 yılında da 6 ülkeye vize uygulaması başlatılması öngörülmektedir. Bu vize uygulamaları nedeniyle, ilgili dış temsilciliklerde sözleşmeli personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, konsolosluk işlemlerinde gerçekleştirilen yeni düzenlemeler nedeniyle artan iş hacmi karşısında başkonsolosluklarımızın da ilave sözleşmeli personelle güçlendirilmesi zorunlu görülmektedir.

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün artan iş hacimleri nedeniyle ilave sözleşmeli personel istihdamının sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında da değişiklik yapılmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesinin (e) bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları

"2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine 55 trilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine 43 trilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine 130 trilyon lirayı, Çine Barajı ve HES projesine 53 trilyon lirayı, Atasu Barajı ve HES projesine 37 trilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine 44 trilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine 88 trilyon lirayı geçmemek üzere toplam 450 trilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine 106 trilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahmininin yıl içinde aşılacak olması nedeniyle, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında bazı enerji projelerine söz konusu kaynaktan karşılanmak üzere ödenek tahsisi yapılmıştır. Aynı çerçevede, tasarıyla belirlenen toplam ödenek rakamı aşılmamak üzere projelendirilmesi ve yapımı uzun yıllardır devam eden Çine Barajı ve HES projesine 53 trilyon lira ve Trabzon Atasu Barajı ve HES projesine 37 trilyon lira ödenek ayrılması öngörülmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir.

13 üncü maddenin (a) bölümünü kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Maddenin (b) bölümünü okutuyorum:

b) 11 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "(Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertipleri hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(c ) bölümünü okutuyorum:

c) 17 nci maddesinin (a) bendinin (10) numaralı bendi ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

"10. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yapmaya,"

"e) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısım, bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Bu ödenekten, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibine yüz trilyon lirayı, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibine yüz trilyon lirayı aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine yetmişbeş trilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine elliüç trilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine 170 trilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine ellidört trilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine doksansekiz trilyon lirayı geçmemek üzere toplam dörtyüzelli trilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine yüzaltı trilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir."

"h) Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince yapılacak her türlü aktarmalarda, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 (d) bölümünü okutuyorum:

d) 32 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve araştırma görevlisi kadrolarına" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, (e) bölümünü, az önce kabul ettiğimiz bir bölüm burayı ilgilendirdiğinden, değişik şekliyle okutuyorum:

e) 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki parantez içi hükümde yer alan "pozisyonlar ile" ibaresi "pozisyonlar, 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanun, 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun, 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun, 08.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(f) bölümünü okutuyorum:

f) 34 üncü maddesinin (a) bendinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "fazla çalışmalar" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(g) bölümünü okutuyorum:

g) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup, yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğal gaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 10'u,"

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(h) bölümünü okutuyorum:

h) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodundan yaparlar."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(i) bölümünü okutuyorum:

i) 49 uncu maddesinin (ö) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"4. 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılıp harcanamayan tutarları devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 13 üncü maddeyi kabul edilen önergeler doğrultusunda bölümleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 14. - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18. - 27.11.1994 tarihinden itibaren, özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi ve diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği için 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük hakları 31.12.2004 tarihine kadar Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktarılır. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilenlerin ücret ve diğer özlük hakları karşılığı aktarılacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yapılacak ödemeler ise, genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde, şahsı adına Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Yıldırım; buyurun.

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grupları olarak anlaştığımız bir madde üzerinde şahsım adına söz aldım.

Özelleştirme mağdurlarının 1994'te başlayan serüveni 1992'ye çekilerek, ortak bir önergeyle, çalışanların durumu halledilmiştir; ama, bu yetmez. Neden yetmez; çalışan insanların durumunu düzeltmekle, o yörenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştiremeyiz.

Bakın, size gazetede yer alan bir şey anlatacağım. Bu, Kastamonu'da çıkan Kastamonu Gazetesinde "Küre boşalıyor" başlıklı haber. "Küre boşalıyor" size pek yabancı gelmez. Hani, bu kürsüde, Küre madenlerinin özelleştirilmesine karşı, bir elimde pirit bir elimde bakır, göstermiştim, orası ÇEKA'ya satılmıştı. Şimdi, Küre'de her gün dört beş kişi, arabasına eşyasını alıyor İstanbul'a iş ve aş aramaya gidiyor. Bunu düzeltmemiz lazım.

Elbette, özelleştirme mağduru 260 kişinin yıl sonuna kadar paralarını alabilmeleri için, Maliyenin, Özelleştirme İdaresine para aktarması onların durumunu biraz düzeltir. Hükümetten acil olarak, şunu talep ediyorum: Türkiye'de duble yol yapılıyor; işçi ihtiyacı vardır; taşeronlara iş yaptırıyorlar. Oradaki özelleştirme mağduru arkadaşlarımızın, Karayollarına veya başka kuruluşlara acilen işçi olarak aktarılması gereklidir; bu işin çözümü budur.

Bakın, Kastamonu'nun Taşköprü İlçesindeki SEKA'yı özelleştirdik, 9 000 000 dolara MOPAK'ı sattık. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar, kendir üretimi ortadan kalktı. Vatandaş, şu anda, kendiri başka ülkeden 585 euroya ithal ediyor. Taşköprü'de, Vezirköprü'de, Çorum'da, Hacıhamza'da, Mecitözü'nde üretilen kendir elyafı ortadan kalktı. Başka ülkeler, kendir elyafı üretimine ormanları korumak için destek verirken, biz, Hollanda'dan kendir ithal ediyoruz ve Türkiye'de sigara kâğıdı yapılmasına müsaade ediyoruz. Bu nasıl iş arkadaşlar?! 460 kişinin işini düzeltmek, sadece Taşköprü'nün, Kastamonu'nun, Türkiye'nin işini düzeltmeye yetmez... Orada çiftçilerimiz çökmüştür; 5 000 ton civarında üretim yapan kendir üreticisi, şu anda kendirini 400 liraya satamamaktadır. Peki, bunu nasıl düzelteceğiz? Sayın Salih Kapusuz, bunu düzeltmek için bir önerge verecek miyiz? Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Oradaki insanlarımızın, yoksulluk, sefillik, açlık içerisinde, sırtına yorganını alarak, İstanbul sokaklarında, yeniden iş aramaya gitmelerine nasıl müsaade edeceğiz; yani, buna nasıl çözüm bulacağız? Buna çözüm bulmak istiyoruz; AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi... Başka Türkiye yok, başka Meclis yok, başka ülke yok, başka çare yok!.. (Alkışlar) Üretim düğmesine hep birlikte basmak zorundayız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.

Şahsı adına ikinci söz, Çorum Milletvekili Sayın Agâh Kafkas'ındır.

Buyurun Sayın Kafkas.

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, bu maddeyle yaptığımız düzenleme, bu ülkede oniki yıldır binlerce insanın ağıdının, gözyaşının, ıstırabının dindirilmesine yönelik çok önemli bir düzenlemedir. Özelleştirme nedeniyle 1.1.1992'den beri işini kaybetmiş, tazminatlarını almış olan insanların, bugüne kadar hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda ya da özel sektörde iş bulamayıp, ilerlemiş yaşlarıyla mağdur olmalarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmadır.

Geçmişteki hükümetlerin de, bu çalışmaya ilişkin zaman zaman yaptıkları düzenlemeler oldu. Örneğin, 57 nci hükümet döneminde sadece 1 800 kişi, özel isimleri tespit edilerek işe yerleştirildi. Orada bir amaç vardı; bir bölgedeki belli siyasal eğilimde olan insanların işe yerleştirilmesiydi. Oysa ki, sosyal devlet, çalışanları ve insanları arasında ayırım yapmayan devlettir. Sosyal devlet, mağdurunun ve mazlumunun  ağıdını, gözyaşını silen devlettir. O nedenle, burada yapılan uygulama, o tarihten itibaren işini kaybetmiş olan herkesi kapsamaktadır. Daha da önemlisi, bir sosyal devlet olarak, bir arızayı da gidermekteyiz. O nedir; 4046 sayılı Özelleştirme Yasasına göre, memurlar, sözleşmeli personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediliyordu, işçiler de işinden oluyordu. Bu yasal düzenleme, sadece geçmişin düzeltilmesi değil, oniki yıllık ıstırabın düzeltilmesi değil, bundan sonra da işini kaybetme tehlikesi olan insanlara iş verilmesidir.

Burada, ayrıca, çok önemli bir işlevi daha yerine getiriyoruz; bir şekliyle, kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını da karşılama imkânını elde etmiş oluyoruz ve bu insanların, emekli oluncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 4/C maddesi gereğince istihdam edilmelerine imkân sağlanıyor.

Bu yaranın sarılması noktasında, başta, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Beye, Kamu İşverenleri Sendikalarımızın çok değerli genel sekreterlerine, birlikte, uzun bir süredir yaptığımız çalışmalar sonucunda ulaştığımız bu noktada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Burada, ödenek aktarılması ve çerçevesi çizilmektedir. Ayrıca, yine, burada verdiğimiz bir önergeyle yapılacak düzenlemede, Özeleştirme Yasası çıkmadan önce kıdem tazminatını alamamış, kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmış insanların da sorunları çözülmektedir.

Ben, özellikle Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımızın bugüne kadar bu konuda gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederken, kanun hükmünde kararnamenin bundan sonraki müracaatlar alındıktan sonra daha da geliştirileceğine inanıyorum; çünkü, binlerce insan var; emekliliği gelmemiş kişilerin sayısının ne kadar olduğu çok da belli değil, ihtiyaç çok net belli değil. Bunun çerçevesi ortaya çıktıktan sonra, kanun hükmünde kararnamede, bunların çalışma koşullarının daha iyileştirilmesi ve çalışma sürelerinin uzatılması konusunda Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımızın bir çalışmayı şimdiden sürdürdüğünü de biliyorum.

Değerli arkadaşlar, o nedenle, seçim meydanlarında söylediğimiz kimsesizlerin kimi olma iddiamızın ve akan gözyaşını silme iddiamızın bir adımını daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kafkas.

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

2 önerge vardır; önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 14 üncü maddesiyle 27.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci maddesinde yer alan "27.11.1994 tarihinden itibaren, özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi ve diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği için" ibaresinin "Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun 1.1.1992 tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği veya özelleştirilmiş bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafından altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

Haluk Koç

Sezai Önder

 

Ankara

Samsun

Samsun

 

Musa Uzunkaya

Agâh Kafkas

İrfan Gündüz

 

Samsun

Çorum

İstanbul

 

Zeki Karabayır

Selahattin Dağ

Mehmet Emin Tutan

 

Kars

Mardin

Bursa

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

İkinci önerge aykırı önerge olup, okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 14 üncü maddesiyle değiştirilen 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

Taner Yıldız

Mehmet Sekmen

 

Ankara

Kayseri

İstanbul

 

Ali Rıza Alaboyun

Agah Kafkas

 

 

Aksaray

Çorum

 

 

"Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde % 50'den fazla kamu payı satış yoluyla özelleştirilmiş şirketlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas kararı alınanlarda çalışan, kamuda çalıştıkları sürelere ilişkin tazminatlarını alamayan ve bu konuda doğmuş alacaklarını iflas masalarına kaydettirmiş  bulunan işçilerden, bu kararın yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunanların kamuda geçen sürelere ilişkin olarak kuruluşun özelleştirildiği tarihteki ücreti üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen kıdem tazminatı alacakları Özelleştirme Fonundan ödenir. İşçiler adına iflas masasına alacak kaydedilen tutarın Özelleştirme Fonunca yapılan ödemeye tekabül eden kısmı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilir."

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa)- Yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ama, düzenlemeyle ilgili görüşümüz olumludur efendim.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Katılıyoruz efendim.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kıdem tazminatı alamamış personelin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 14 üncü maddesiyle 27.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci maddesinde yer alan "27.11.1994 tarihinden itibaren, özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi ve diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği için" ibaresinin "Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun 1.1.1992 tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği veya özelleştirilmiş bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafından altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa)- Yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ama, düzenlemeyle ilgili görüşümüz olumludur.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Katılıyoruz efendim.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddeyle getirilen imkândan yararlanacak kişilerin kapsamının genişletilmesi ve 1.1.1992 tarihinden sonra özelleştirilmiş bulunan kurumlarda çalışmaya devam etmekte iken herhangi bir sebeple özelleştirme tarihinden itibaren altı ay içinde işten çıkarılan işçilerin de geçici 18 inci maddeyle getirilen imkândan yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen 2 önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

16 ncı maddeyi 15 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 15.- 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "her yıl bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı" ibaresi "Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı", "bakanlığın" ibaresi "kurumun" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak okutuyorum:

MADDE 16.- 25.3.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi 17 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 17.- 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi 18 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 18.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 "GEÇİCİ MADDE 9. - a) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin, ilgili malî yıl kârlarından Hazineye isabet eden tutarları;

1) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

2) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ödenmemiş sermayesine veya 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ilgili malî yıldan önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayesine mahsubuna ilişkin işlemleri yapmaya,

c) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin bir önceki malî yıl sonu itibarıyla; Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların hasılatından pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye,

Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi 19 uncu madde olarak okutuyorum:

MADDE 19. - 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Osman Kaptan söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Kaptan. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA OSMAN KAPTAN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 635 sıra sayılı kanun tasarısının eski 20, yeni 19 uncu maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının 19 uncu maddesi, işsizlik sigortasını düzenleyen 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini içermektedir. 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesi, sigortalılardan yüzde 2, işverenden yüzde 3, devletten yüzde 2 işsizlik sigortası primi kesilmesini hükme bağlamıştı ve uygulamaya da 1 Haziran 2000 yılında başlanılmıştı; ancak, 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra, ekonomiyi canlandırmak ve reel sektörü desteklemek amacıyla, 2002 yılında işsizlik sigortası primleri 1'er puan indirilmiştir. 2002, 2003 ve 2004 yıllarında, bütçe kanunlarında bu uygulamaya yer verilmişti. Şimdi ise, 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, son üç yıldır süregelen uygulamaya süreklilik kazandırılmak istenmektedir, bir de, Bütçe Kanunundan çıkarılıp, konu, esas, asıl mevzuatına taşınmak istenilmektedir. Bu maddenin özü budur.

Sayın arkadaşlarım, İşsizlik Sigortası Fonunda, 31 Mayıs 2004 tarihi itibariyle, 11 katrilyon lira bulunmaktadır. Bu fondan işsizlere ödeme ise, Mart 2002'de başlamıştır. 2004 Nisan ayına kadar da işsizlere, toplam, 232 trilyon lira ödenmiştir. Yani, İşsizlik Sigortası Fonundaki toplam paranın ancak yüzde 2,2'si, bugüne kadar, işsizlere destek amacıyla ödenmiştir.

Eksik istihdam ve mevsimlik çalışanlarla birlikte, ülkemizde 4 500 000 insan işsizdir. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanan işsizlerin sayısı ise, aylık bazda, 70 000 dolayındadır. Yani, halen işsizlerin yüzde 1,5 kadarı İşsizlik Sigortasından yararlanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundaki 11 katrilyon liranın yüzde 97,2'si bono, tahvil, dövize endeksli tahvil gibi devlet içborçlanma kâğıtlarına bağlanmış durumdadır.

Değerli arkadaşlarım, İşsizlik Sigortası Fonu, amacından saptırılmıştır. Fon, işsizlere destek yerine, devlete destek, kamuya destek fonuna dönüştürülmüştür. Geçmişteki Zorunlu Tasarruf veya Konut Fonu kesintilerinin akıbetine, yani, kamu açıklarını desteğe dönüşmüştür. Devlet işçiye vereceği yerde, işsizden alarak, içborç ödemektedir.

Değerli arkadaşlarım, işsizlik sigortasından yararlanma şartları çok ağırdır. İşsizlik sigortasından yararlanmak için, kayıtlı ekonomi içinde istihdam ediliyor olmak şarttır; yani, kayıtdışında çalışmakta olan asgarî 4 000 000 kişi işsizlik sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.

İşten kendi istek ve kusuru olmadan çıkarılmış olması, iş sözleşmesi feshedilmeden önceki son üç yıl içinde, en son 120 günü sürekli çalışmış olmak koşuluyla, 600 gün sigortalı olarak çalışmış olması, işsizlik sigortası primlerinin kesintisiz ödenmiş olması gerekmektedir.

Evlenme, hastalanma, aileden birinin ölmesi veya çocuk okutma gibi önemli nedenlerle bile olsa, kendi isteğiyle çalıştığı işyerinden ayrılıp işsiz kalan bir kişiye işsizlik aylığı bağlanmamaktadır. Bu, evlenme, hastalanma, çocuk okutma, yakının ölmesin demekten başka ne anlama gelebilir!

Sayın arkadaşlarım, işsizlik ödeneği, asgarî yaşam standartlarını sürdürmeye imkân verecek düzeyde değildir. Fondan yararlanma süresi kısadır. İşsizlik ödeneğinin miktarı ise düşüktür.

Son üç yıl içinde en az 600 gün çalışmış sigortalılara en çok 6 ay, 900 gün çalışmış olanlara en çok 8 ay, 1 080 gün veya daha fazla çalışmış olanlara en çok 10 ay süreyle işsizlik sigortası ödemesi yapılmaktadır. Yapılan ödenti miktarı ise, işsizin son 4 aydaki prime esas kazancının yarısı kadardır. Eğer, bu miktar net asgarî ücreti aşıyorsa, ödenecek miktar asgarî ücret kadardır. Çalışma yaşamında asgarî ücretli olan veya öyle gösterilen işsiz kalmış birisinin yararlanabileceği işsizlik ödeneği ise, asgarî ücretin yarısı kadardır.

Sayın arkadaşlarım, İşsizlik Sigortası Yasası, zaman geçirilmeden, ivedilikle, yeniden düzenlenmelidir. Yararlanma koşulları işsizlerin lehine iyileştirilmeli, kolaylaştırılmalı, kapsamı genişletilmelidir. İşsizlere verilen destek, günün koşullarına göre artırılmalıdır.

Değerli arkadaşlarım, Dünya Bankasının bir raporuna göre, Türkiye'de 10 300 000 kişi yoksuldur. Bunun 5 800 000'i yeşilkartlıdır, 4 500 000'i ise hiçbir sosyal güvence kapsamında değildir; yani, sigortasızdır. Yine, OECD'nin 2003 yılı sonundaki değerlendirmelerine göre, bir araştırmasına göre, OECD ülkeleri içerisinde en yoksul ülke, Türkiye'dir. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ise, aday olan ülkeler dahil, gelir dağılımı en bozuk olan ülke, yine, Türkiye'dir. Ülkemizde, 2 000 000 insanımız, günlük 1,15 dolarla, yani, 1 600 000 lirayla; 21 000 000 insanımız, günlük 4,3 dolarla, yani, 6 000 000 lirayla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Sayın arkadaşlarım, fakirliğin, fukaralığın, yoksulluğun temelinde yatan işsizliktir; işsizliğin temelinde yatan da, yatırımsızlıktır, üretimsizliktir. Hükümetin, üretimi artırmada, yatırımları artırmada, işsizliği azaltmada, yaptığı, gözle görülür bir şey yoktur, laf ise çoktur. İnsanlarımızın derdine derman olan, geçim yarasına merhem olan, elle tutulur bir şey yoktur.

Değerli arkadaşlarım, halbuki, ülkemizde, işsizlik, çığ gibi büyümektedir. Üniversite mezunu her 3 gencimizden 1'i işsizdir. Hükümet ise, yoksulluğu önlemek için gıda bankası kuruyor.

 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kaptan, sözlerinizi tamamlar mısınız.

Buyurun.

OSMAN KAPTAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın arkadaşlarım, nedir gıda bankası; gıda bankası, lokantalardaki artık yemeklerin ya da zabıtanın, seyyar satıcılardan, işportacılardan el koyduğu malların yoksullara dağıtılmasıdır. İşportacılar, seyyar satıcılar, zaten yoksul insanlardır; yani, hükümet, yoksuldan alıp -zabıta gücüyle yoksuldan alıp- yoksula verecek, bunun adına da "yoksullukla mücadele" diyecek!

Sayın arkadaşlarım, bunlar ciddî değildir, çözüm değildir. Yoksullarla alay etmeyelim, insanlarımızın onuruyla, gururuyla oynamayalım. İşsiz insanlarımızın içerisinde bulunduğu psikolojiyi bir düşünün. Boşanma davalarının arttığını, intiharların arttığını, hastanelerin psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısının arttığını düşünün. Her gün "bir iş bulabilir miyim" diye gazete ilanlarına bakan, "aileme yük oluyorum" diye annesinin, babasının yüzüne bakamayan, amele pazarlarında iş arayan insanlarımızı düşünün. "Ne iş olursa çalışırım", "her işi yaparım", "sigortasız da olsa çalışırım", "asgarî ücretin yarısına da olsa çalışırım" diyen insanlarımızı düşünün. Çocuğunu okula gönderemeyen, eşini doktora götüremeyen, götürse de ilacını alamayan insanlarımızı düşünün. Her gün milletvekillerine gelip "kızıma, oğluma, ne olur iş bulun" diye yalvaran, ağlayan annelerin, babaların yerine kendimizi koyalım. Kendimizi koyalım ki, işsiz insanlarımızın yüreğindeki acıyı biz de duyalım. Bir tarafta İşsizlik Fonundaki 11 katrilyon lirayı, öbür tarafta 4 500 000 işsiz insanımızı görelim. Ona göre yasal düzenlemeleri yapalım.

Sayın arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hükümetin, işsizliği önlemeye dönük, yoksulluğu önlemeye dönük, üretimi artırmaya dönük, çiftçiyi desteklemeye dönük, kısacası tüm fakirin fukaranın, emeklinin, dulun, yetimin yüzünü güldürmeye dönük alacağı her türlü karara destek veririz. Yeter ki, hükümet, bu konuda IMF'nin değil halkımızın sesine kulak versin.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaptan.

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 21 inci maddeyi, 20 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 20. - 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2. - a) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihi itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşullarında kullandırılan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine kaynağına dönüşen kredilerden birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

c) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihinden önce mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili banka borçları, Birliklerin yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Hazine tarafından söz konusu borçların, hangi miktar ve koşullarda üstlenileceğine ve 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ve ilgili yıl bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde üstlenilecek borçların tasfiye edilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir."

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

22 nci maddeyi 21 inci madde olarak ve önce (a) bölümünü okutuyorum:

MADDE 21. - 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun;

a) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından devir alınan taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan Bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi şeklinde avans mahiyetinde ödenir. Ancak Hazinece avans mahiyetinde yapılan ödemeler ve devir tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taahhütlerden nakde dönüşenler Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak incelemeler sonucu düzenlenecek nihaî raporlar ve onaylanacak devir bilançoları esas alınarak kesinleştirilir. Söz konusu inceleme sonucunda nakde dönüşen taahhütler de dahil edilerek Hazine aleyhine tespit edilen farkın, ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden bankalara nakden ödenmesine ve/veya anılan bankaların kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden bu madde kapsamında olan alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bankalar Yeminli Murakıplarınca Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise bankalarca nakden ödeme yapılır ve /veya daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden nakden tahsil edilir."

 "Bu devirden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bilançosunda görünen alacaklar özelleştirme süreci başlayana kadar karşılık ayrılarak giderilir ve karşılıklar ayrıldıkları yıla ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(b) bölümünü okutuyorum:

b) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7. - 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak tasfiyesi yapılan görev zararı ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak nihaî inceleme sonuçlarına göre; Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu farkın ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden nakden ödenmesine veya anılan bankaların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden olan görev zararı veya gelir kaybı alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Bölüm üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Maddeyi bölümleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

23 üncü maddeyi 22 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 22. - 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yer alacak ödemeler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlemleri" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç),"

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

24 üncü maddeyi 23 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 23. - 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (6), (7) ve (8) numaralı fıkralar eklenmiştir.

"4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşekküllerde ise Hazineye devredilir."

"6. a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kuruluşlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (özelleştirme programına alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla ilişkin kârlarından Hazineye isabet eden tutarları;

1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tâbi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye,

2) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların geçen yıldan daha önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşların görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.

7. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla;

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına,

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir alınmasını sağlamaya,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye,

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

8. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

25 inci maddeyi 24 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 24. - 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde" ibaresi "31.12.2005 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Neşşar; buyurun.

CHP GRUBU ADINA MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 24 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bu yasada bu değişikliğe niye gerek oldu, niye gerek görüldü; çünkü, alelacele çıkarılmıştı 5072 sayılı Yasa. Bu, yasadan önce teklif edilmiş ve oluşturulmuş olan kamu vakıflarını araştırma komisyonu göreve başlamadan önce, daha önce kurulmasına rağmen alelacele ocakta bu kanun çıkarıldı ve arkasından birçok aksilik, birçok sakıncalar olduğu ortaya çıktı. Bu yasayla da şu anda, yasanın geçiş sürecinde uygulanması gereken bazı işlemlere vakit kazandırmak için eksüre verilmesi için bu yasa tasarısı hazırlandı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak onaylıyoruz; ama, keşke komisyon, raporunu tamamlasaydı, komisyonun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkacak bulgular değerlendirilseydi böyle ikinci bir uygulamaya gerek olmasaydı diye düşünüyorum.

Öncelikle şunu saptamamız lazım: 5072 sayılı Yasa, gerçekten, çok büyük bir problemi, çok büyük bir toplumsal yarayı gidermektedir; bütün eksikliklerine ve uygulanmasındaki aksaklıklara rağmen bu böyledir. Bunu, genelde, toplum da kabul ediyor. Niye böyle; çünkü, biliyoruz ki, kamu vakıfları kamunun gücünü kullanıyor. Kamunun gücünü kullanarak, "bağış" adı altında zorla para topluyor, bir anlamda vergi topluyor. Süreçte, toplanılan, çok büyük meblağlara ulaşabilen bu paralar, bütçe denetimi dışında kalıyor. Bu paralar keyfî olarak harcanıyor ve kişilere hakkaniyet dışında birtakım çıkarlar sağlıyor. Öyle ki, trilyona yaklaşan emekli ikramiyelerini bu vakıflardan alan insanlar var ve bugün, herkesin eleştirdiği milletvekili maaşına eşdeğer emekli aylığı alan insanlar var bu vakıflar aracılığıyla sağlanan olanaklarla. Demek ki, birtakım aksaklıklar olmuş.

İncelediğiniz zaman, özellikle de yasa uygulamaya girdikten sonraki duruma baktığınız zaman, bu vakıf ve derneklerin, devletin görevlerini âdeta devraldığını görüyorsunuz. Devletin yapması gereken birtakım işler, bu vakıflar olmazsa, bu dernekler olmazsa sağlanamıyor.

Sayın İçişleri Bakanımız arkada konuşuyor; ama, belki duyarlar. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürünü, biz, geçen hafta komisyon olarak ziyarete gittiğimiz zaman, bu dernekten gelen paralar olmadığı takdirde, İstanbul'un emniyetini sağlayamayacağından şikâyet ediyor; yani, İstanbul Emniyeti, bir anlamda, bu derneklere, bu vakıflara devredilmiş. Yılda 45 trilyon gibi de büyük bir rakam var; onu da ayrıca konuşmak lazım.

Okullar, bu dernekler, vakıflar olmazsa işlemiyor, temizlenemiyor; hastaneler hemşire bulamıyorlar; bu, çok ciddî bir problemi ortaya koyuyor. Yani, devletin, bir anlamda devre dışında kaldığını, devletin, bir anlamda gücünü kaybettiğini, âciz kaldığını ortaya koyuyor; ama, bir anlamda da, belki, bunun bilerek yapıldığı fikrini de akla getiriyor. Niye devlet bu hale gelmiştir? Dediğim gibi, acaba, devlet, bu hale gelmiş midir, getirilmiş midir; bunun böyle olacağını, bu vakıflara izin veren insanlar, zaman içerisinde bu vakıfların yaptıkları uygulamaları izleyen insanlar, yöneticiler, kamu görevlileri fark etmemişler midir, yoksa fark edip de göz mü yummuşlardır ya da acaba -Sayın Babacan da burada- IMF mi zorlamıştır?! Hepimizin bildiği örnekler var; kamu kurumlarında insanlar emekli oluyor, yerine insan gelmiyor. Mesela, bir okulda bir müstahdem emekli oluyor, o okula yeni bir görevli atanmıyor ya da hastanelerde hemşireler -sağ olsunlar, açılan çok sayıda üniversite yüzünden doktorlarla ilgili böyle bir sıkıntımız yok- esas hizmeti görmesi gereken ara kademedeki insanlar emekli oluyorlar, emekli olanın yerine bile insan konulmuyor; fakat, sunulan hizmet kat be kat artıyor. Dolayısıyla, acaba, birileri, başta IMF olmak üzere ya da başkaları, bu personel giderlerini kısmak ya da yeni eleman atamasına engel olmak yoluyla, bu devleti âciz durumda mı bırakıyorlar? Acaba, burada sıklıkla dile getirilen "hantal devlet" ifadesi bilerek mi yaratılıyor; acaba, devlet gerçekten hantal mı yoksa çalıştırılmıyor mu? Kırılan camın değiştirilmesinde devlet bu kadar âciz mi? Bunları da sorgulamak lazım.

Dediğim gibi, biz, bu maddenin geçmesi için olumlu oy vereceğiz; çünkü, hakikaten, yasanın uygulamaya girmesinden sonra, birçok aksaklık ortaya çıkmış durumda, demin bahsettiğim kamu kurumlarında görevler aksamış durumda; fakat, süre uzatmak için gündeme getirilen bu yasa maddesiyle birlikte, bir de bir geçici 2 nci maddenin yasaya eklenmesi söz konusu; ki, bu, AKP'nin niyetini sorgulama gereğini ortaya çıkarıyor. Konulan bu maddeyle geri adım atılıyor; bir yandan da bazı vakıfların eski statüde devam etmelerine izin verilmiş oluyor. Bir kere, bu uygulama, yasanın ruhuna uygun değil, yasayı delme girişimi. Hepimizin bildiği gibi, başta, yine, Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere -kendisi dinlemiyorlar; ama, olsun, ben, yine, tutanaklara geçirtmiş olayım- emniyet vakfının eski statüde devam etmesini istiyorlar.

Şimdi, değerli arkadaşlar, emniyet müdürünün başkanı olduğu bir vakfa insanların gönülden bağış yapmalarını sorgulamak hakkımız gibi geliyor. Acaba, insanlar, emniyet vakfına gönüllü bağış yaparlar mı? Yani, İstanbul'da, insanlar, Allah rızası için elini vicdanına koyup yılda 45 trilyonu hayır için mi veriyorlar acaba? Açıkçası, ben, bunun böyle olduğuna inanmıyorum ve bunun sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki, İstanbul emniyetinin sağlanması da bu gelire bağlı olarak bırakılıyor; bunu da sorgulamak lazım; acaba, birileri para ödemezse, İstanbul'da, trafik araçları... Sayın Celalattin Cerrah, geçen hafta, bize, 100 tane aracın, bu yasa çıktığından beri tamir beklediğini söyledi. Yine, Sayın Celalettin Cerrah, eğer, devlet tarafından ekdestek olmasaydı, NATO toplantısının güvenliğinin sağlanamayacağını söyledi. Yani, biz, İstanbul gibi bir kentimizin emniyetini, bir dernek, vakıf statüsüne mi teslim etmişiz; bunu etmeye devam mı edeceğiz; Sayın İçişleri Bakanı bunu mu istiyor? Dolayısıyla, bu eklenen 2 nci maddeyi ben ciddî şekilde yanlış bulunuyorum. Bu maddeyle, dediğim gibi, eskiden kurulmuş birtakım vakıfların eski statüde devam etmeleri sağlanmış oluyor; bu, yine, AK Partinin sıklıkla dile getirdiği bazı söylemleriyle de ters düşüyor. Hani, üçüncü sektöre önem verecektik; hani, sivil topluma önem verecektik?!

Yine, sizlerin çok iyi bildiğiniz, Allah rızasıyla kurulmuş ve gönüllü bağış esasına dayanması gereken vakıf müessesesini, niye, ille kamu yöneticilerinin yönetimine bırakıyoruz? Bırakalım, bu bağışları toplayan, bu işe gönül vermiş, kendini vakfetmiş insanlar, yani, vakıfları kuranlar yönetmeye devam etsinler. Niye, ille biz kamuyla ilgili bağlantısını sürdürmek istiyoruz? Acaba, gerçekten, AK Partinin niyeti özelleştirmek değil de, bir şekilde kamunun denetimini ellerinde tutmak mı? Bu, ister istemez Diyanet Vakfını da akla getiriyor, acaba şu anda Diyanet Vakfının kontrolünü mevcut iktidar elinden kaçırmış olmanın sıkıntısı içinde mi böyle bir değişiklik yapmaya gerek görüyor; bunları takdirlerinize sunuyorum.

Ben, vakıf müessesesinin gerçek anlamında kullanılması gerektiğine inanıyorum ve bunu kuran insanların da yönetmeye, sürdürmeye hakları olduğuna inanıyorum ve bu vakıf müessesesinin gelir kaynaklarının da devlet eliyle sağlanmıyor ve devlet tarafından yönlendirilmiyor olmasını diliyorum.

Bizim önerimiz şudur: Gelin, bu yasayı hakikaten deldirmeyelim, 5072 sayılı Yasa çok önemli bir yasa, çok büyük miktarda parayı vergi denetimi altına alıyor, buna destek veriyoruz; ama geçişte ortaya çıkan, feryatlarını hepimizin paylaştığı değişik, çok iyi niyetle kurulmuş, çok hayırlı işler yapan bazı derneklerin, bazı vakıfların çalışmasına engel oluyor şu anda; bir anlamda bağış toplanma mekanizmasını da güçleştiriyor; gelin bunu, bu süreyi uzattığımız zaman derleyelim, toplayalım, kanunun eksikliklerini giderelim, kurulmuş olan komisyonun raporunu da dikkate alarak yeniden düzeltelim, yasayı daha uygulanabilir bir hale getirelim. İstiyorsak, bugün devlet madem bu vakıflara ve derneklere bu kadar muhtaç durumda, geçiş sürecini biraz daha uzatalım, devletin aslî görevlerine geçmesini sağlamakta biraz daha zaman kullanalım; fakat devleti restore edelim; devlet kendi kurumunun yani hastanesinin, okulunun, işlemesini sağlasın; isterse sizlerin düşündüğü gibi özel sektörden hizmet alarak, isterseniz bizim düşündüğümüz gibi kamu görevi olarak; ama hangi şekilde yapılacaksa yapılsın devlet aslî görevini yapsın; İstanbul Emniyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağışlanan paralara muhtaç durumdan çıkarılsın. İstanbul'un emniyetini emanet ettiğimiz insanın eline biraz da para verelim, camı kırıldığı zaman, arabası arıza yaptığı zaman bunları tamir ettirme olanağı bulsun. Hem vakıf müessesesine, sahip olması gereken saygınlığı da bu arada kazandırmış oluruz diye düşünüyorum.

Biz, bu eklenen geçici 2 nci maddenin metinden çıkarılması için önerge vereceğiz, birazdan duyacaksınız. Gelin, siz de bu önergeye destek olun.

Eğer bir değişiklik yapacaksak, bu komisyon raporunu da dikkate alarak, bu altı aylık süreyi kullanıp, yeniden düzenlenecek kanunun içerisine bu değişiklikleri koyalım; ama, şu anda, en azından, bunu bekleyen çok insan var... Hani bir laf vardır, hepiniz çok iyi biliyorsunuz "Anayasayı bir kere deldirmekle bir şey olmaz" diye. Aynı yolla, vakıflarla ilgili çıkardığımız yasayı bir kere deldirirsek, bir daha arkasını tutmamız mümkün olmaz. Bu delinmeye olanak tanıyan bu geçici 2 nci maddeyi -lütfen, komisyon da, sayın bakanlar da dikkate alsınlar- bu metinden çıkaralım ve yasanın yeniden tanzim edilmesiyle birlikte, yeni şeklini en doğru şekilde verelim.

Ben, hepinize iyi tatiller diliyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Neşşar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapabilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Neşşar, görüşmekte olduğumuz tasarının 24 üncü maddesinde yapmakta olduğumuz düzenlemeyle ilgili bir değerlendirme yaptılar.

Bilindiği gibi, biz, bir süre önce, kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki vakıf ve derneklerin uymaları gereken ilkelerle ilgili bir yasal düzenleme yapmıştık; yürürlüğe girdi, şu anda uygulanıyor.

Burada yapmak istediğimiz nedir; bu kanuna göre, vakıflar, tüzüklerini, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, bu kanundaki ilkelere uygun hale getirecekler. Bilindiği gibi, vakıfların tüzüklerinin değişikliği yargı kararıyla oluyor. Dolayısıyla, almış olduğumuz bazı müracaatlardan, yargıdaki sürecin uzun olması nedeniyle, altı ay içerisinde yetiştirilemeyeceği bize intikal etti. Biz de, bu süreyi birazcık uzatıyoruz. Bu, vakıf ve derneklerin uymaları gereken ilkelerden vazgeçildiği anlamına gelmez. Bu vakıf ve dernekler, yine, kamu hizmeti sunarken, vatandaştan zorla bağış almayacaklar; bu değişiklikten sonra da bu devam edecektir.

Bir de şunu yapıyoruz: Vakıf ve dernekler, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerini taşıyorlar; biz bu kanunla "bu isimleri de altı ay içerisinde değiştireceksiniz" dedik. Daha sonra yapmış olduğumuz değerlendirmede, ilkelere uymak koşuluyla, bu isimleri muhafaza etmelerinin bir mahzurunun olmadığı kanaatine vardık. O nedenle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kurulmuş olan vakıflar, bu isimlerini muhafaza edecekler. Diyelim ki, İstanbul Üniversitesi Vakfı, ismini değiştirmek zorunda kalmasın, yine İstanbul Üniversitesi Vakfı olarak devam etsin; ama, buradaki ilkelere uysun.

Bir de, "kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, unvanlarını kullanarak bu vakıflarda görev alamazlar" demiştik. İlkelerde "burada çalışırlarsa bile maaş alamayacaklar, yani oradan bir ücret alamayacaklar" diyoruz, onu muhafaza ediyoruz; ancak, şimdi, unvanlarını kullanarak da görev yapmalarında bir sakınca görmedik. Yapılan işlem sadece budur. O bakımdan, geriye bir adım söz konusu değildir. Sayın Neşşar'ın biraz farklı değerlendirdiğini tespit ettim, bu açıklamayı yapma zaruretinde kaldım.

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

1 önerge vardır, okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının 24 üncü maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Mehmet Neşşar

Harun Akın

Sezai Önder

 

Denizli

Zonguldak

Samsun

 

Kâzım Türkmen

Osman Kaptan

Mustafa Gazalcı

 

Ordu

Antalya

Denizli

 

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Sayın Neşşar, söz mü istiyorsunuz, gerekçeyi mi okutayım?

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında gerekçeyi okutmakla yetinecektik; fakat, Sayın Bakanın açıklamasından sonra ben kendisine bir soru yöneltmek istiyorum.

Tamam, unvanını kullanacak, itirazım yok -Diyanet ya da emniyet vakıflarını bir yana bırakalım- ancak, diyelim ki İstanbul Üniversitesi Vakfı, Ankara Üniversitesi Vakfı; kişi  unvanını kullandığı zaman; yani, İstanbul Üniversitesi veya Ankara Üniversitesi Rektörü, unvanını kullandığı zaman, bunun yanında rektörün yöneticiliğini de maddenin içerisinde getirmiş oluyoruz. Benim istediğim ya da düşündüğüm, eğer bir vakıfsa, ille kamunun atanmış ya da seçilmiş olsun; ama, vakfın kuruluşuyla direkt ilgisi olsa da olmasa da zaman içerisinde değişecek ve bir şekilde kamuyla, devletle ve iktidarla bağlantısını sürdürecek insanların dönem dönem bu vakfın başına gelmesinin sakıncalı olduğu. Yani, şunu öğrenmek istiyorum, diyorum ki: İstanbul Emniyet Müdürü, bu tasarıyla vakfın başına başkan olma hakkını sağlayacak mı sağlamayacak mı? Ben diyorum ki, olmaması gerekir. Bu vakfı, kamunun dışına çıkarıyorsak eğer vakfın yöneticisinin de kamunun resmî atanmış görevlisi olmaması gerekir.

Bunu, komisyonun, bakanların ve Yüce Heyetinizin takdirlerine sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çok kısa bir açıklama yapayım, zaman açısından bir sıkıntıya girmeyelim.

 Bir ismin, diyelim ki, İstanbul Emniyet Müdürünün bir vakıfta görev yapıp yapmayacağı o vakıf senedinde yer alır zaten; bu, onu düzenlemiyor; ama, diyelim ki, Celalettin Cerrah Bey, eğer bir vakıfta yöneticiyse, bu değişiklikle, isminin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olarak zikredilmesinde bir sakınca görmüyoruz; ama, prensiplere, ilkelere uyacaklar. O bakımdan, biz, bir sakınca görmedik; bir sorun da meydana getirmeyeceği kanaatindeyiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir.

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

              

Kapanma Saati : 17.22

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.41

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

635 sıra sayılı tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635)  (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

26 ncı maddeyi 25 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 25.- 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3. - Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin aslî görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur.”

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

27 nci maddeyi 26 ncı madde olarak okutuyorum:

MADDE 26. - 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, denizcilikle ilgili konularda lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme ve gemi inşa mühendisliği bölümleri mezunu olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Denizcilik Müsteşarlığına başvuranlar arasından Kurumca yapılacak sınavda başarılı olanlardan başarı sırasına göre (80) kişi, açıktan atamaya ilişkin sınav ve yerleştirme hükümleri ile 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hükme tabi olmaksızın ve başka bir şart aranmaksızın Gemi Sörvey Kurulu uzmanlığı kadrolarına atanırlar."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

28 inci maddeyi 27 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 27. - 28.5.1970 tarihli ve 1264 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan "mal sandıkları ve" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

29 uncu maddeyi 28 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 28. - 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve ziraî ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve ziraî sanayî tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek."

b) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler."

c) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler."

d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik gelirlerinin en az yüzde ellisi odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durumları ve projeleri dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde odalara dağıtılır."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

30 uncu maddeyi 29 uncu madde olarak okutuyorum:

MADDE 29. - 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun;

a) 39 uncu maddesine mülga (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler,"

b) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede" ibaresi "Kurum internet sayfasında" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir ay" ibaresi "üç ay" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?..

Komisyonun bir talebi var.

Buyurun Sayın Başkan.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, (a) bendinde bir düzeltme yapmamız gerekiyor: "39 uncu maddesine mülga (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir."

BAŞKAN - Mükerrer olmaması açısından bu düzeltme yapılıyor.

Düzeltildiği şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

31 inci maddeyi 30 uncu madde olarak okutuyorum:

MADDE 30. - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Denizcilik Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

32 nci maddeyi 31 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 31. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar.

Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz."

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

33 üncü maddeyi 32 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 32. - Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen ücretler de dahil olmak üzere projeye yönelik yapılacak her türlü harcamalar proje kaynaklarından gerçekleştirilir. Harcamalar proje sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Maliye Bakanlığınca belirlenir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 32 nci maddesinde yer alan "proje karşılığı aktarılan" ibaresinden sonra gelmek üzere "hibe niteliğindeki" ibaresinin eklenmesini ve "Harcamalar, proje sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır." ibaresinin "Harcamalar, proje sözleşmelerinde  yer alan hükümler ile bu sözleşmelere dayanak teşkil eden program kuralları çerçevesinde yapılır." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Salih Kapusuz

İrfan Gündüz

Mehmet Emin Tutan

 

Ankara

İstanbul

Bursa

 

Zeki Karabayır

Selahattin Dağ

 

 

Kars

Mardin

 

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddeye açıklık getirilmesi ve uygulamada çıkması muhtemel sorunların önlenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

34 üncü maddeyi 33 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 33 . - a) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "en geç onbeş gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve anılan maddenin üçüncü fıkrası,

b) 20.3.1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi,

c) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi,

d) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun; 10 uncu maddesi, 15 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 26 ncı maddesi, 27 nci maddesinin (a) fıkrası ve (b) fıkrasının (1) numaralı bendi, 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, 42 nci maddesinin son fıkrası, 43 üncü maddesinin son fıkrası ile 49 uncu maddesinin (i) ve (l) fıkraları,

e) 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası; 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrası,

f) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinin (g) alt bendi,

g) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) ve (d) bendleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...

ALİ TOPUZ (İstanbul)- Konuşmayacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.

Madde üzerinde önergeler vardır; okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mehmet Akif Hamzaçebi   M. Mesut Özakcan                 Türkân Miçooğulları

 

Trabzon

Aydın

İzmir

 

Şevket Gürsoy

Ali Oksal

Osman Coşkunoğlu

 

Adıyaman

Mersin

Uşak

 

Ali Kemal Deveciler

Ali Kemal Kumkumoğlu

Osman Kaptan

 

Balıkesir

İstanbul

Antalya

 

Yakup Kepenek

Hüseyin Ekmekcioğlu

 

 

Ankara

Antalya

 

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi mi okutuyorum?

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Anılan hüküm yeşilkartlı hastaların tedavisinde sorun yaratacak niteliktedir. Bu nedenle, tasarıdan çıkarılması önerilmektedir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Bir önergemiz daha var; onu da okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 635 sıra sayılı tasarının çerçeve 33 üncü maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Hüseyin Ekmekcioğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

İlyas Sezai Önder

 

Antalya

İstanbul

Samsun

 

Mehmet Uğur Neşşar

Zekeriya Akıncı

 

 

Denizli

Ankara

 

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçeyi mi okutayım, söz talebi mi?..

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Yeşilkartlı hastaların sağlık kurumlarında sorunsuz tedavi olmalarını sağlamak için öneri yapılmıştır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 1. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı olarak kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın % 15'i (ilaç ve tıbbî sarf malzemesi hasılatının % 5'i), en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı döner sermayeler itibarıyla %30'a kadar yükseltmeye veya %10'a kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde, Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl sonu kârları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında yatırılmadığı takdirde 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine, katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletme saymanlıklarını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinden kendi özel kanunlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belirtilenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:

GEÇİCİ MADDE 2. - A) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler adına yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araştırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması için alınacak bedellerin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek altyapı tesislerinin onarımları ile ulaştırma hizmetlerini geliştirmek üzere Ula