• Dönem: 21. Dönem
  • Yasama Yılı: 3
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 29.06.2001
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

DÖNEM : 21        CİLT : 68       YASAMA YILI : 3   


T. B. M. M.


TUTANAK DERGİSİ  


128 inci Birleşim


29 . 6 . 2001 Cuma  


İ Ç İ N D E K İ L E R


                                                      Sayfa    


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ


II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ


III. - GELEN KÂĞITLAR


IV. - YOKLAMA


 V. -  ÖNERİLER


A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ


1.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki sıralamanın ve Genel Kurulun çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi


VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI


A) TEZKERELER VE ÖNERGELER


1.- Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak  ve Tunceli İllerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/858)


VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER


1.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının;  Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı : 527)


2.- Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun İle  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/841, 2/757) (S. Sayısı : 711)


3.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı : 433)


4.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666)


5.- Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 1/692) (S. Sayısı : 675)


6.- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı : 676)


7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı : 685)


8.- Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 688) 


9.- Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları (1/880) (S. Sayısı : 731)


10.-Yurtdışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı : 734)


11.- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/884) (S.Sayısı : 733)


12. - Hazineye  Ait  Tarım  Arazilerinin  Satışı  Hakkında  Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 13 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/718, 2/264, 2/377) (S.Sayısı : 707)


13.- Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/883) (S.Sayısı : 732)


VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR


A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI


1.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Yargıtay dairelerince verilen kanun yararına bozma kararlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4102)


2.- Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün, Merkez Bankası eski Başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığınca işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4384)


3.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, teröre yardım ve yataklıktan hüküm giyen kişilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4392)


4.- Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu'nun, İl Özel İdare kaynakları kullanılarak 2001 yılında çiftçilere dağıtılan arılı kovanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4400)


5.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SPK ve İMKB'nin prestij binası projesine ve tasarruf tedbirlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4411)


6.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İline yapılan resmi ziyaretlere ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4448)


7.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, taşıt genelgesi gereğince Maliye Bakanlığına devredilen araçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4459)


8.- Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, BAĞ-KUR'lu mükelleflerin sosyal haklarına ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4478)


9.- Adana Milletvekili Ali Gören'in, adli personelin özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4508)
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ


TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı.


(10/124) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve DYP Grubuna düşen bir üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Van Milletvekili Hüseyin Çelik seçildi.


Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan:


TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;


Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair (1/801) (S. Sayısı : 688),


Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/718, 2/264, 2/377) (S. Sayısı : 707),


190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair (1/479) (S. Sayısı: 173),


Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (1/732) (S. Sayısı : 571),


Kanun Tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;


Ertelendi;


Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/697) (S. Sayısı : 729) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan;


Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/857) (S. Sayısı : 698),


Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/854) (S. Sayısı : 687),


Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/844) (S. Sayısı : 678),


Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/537) (S. Sayısı : 194),


Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerinden,


Sonra kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı;


Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/841, 2/757) (S. Sayısı : 711) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; verilen aradan sonra komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.


Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay, Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.


Alınan karar gereğince, 29 Haziran 2001 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.31'de son verildi.


                                        Ali Ilıksoy


                                    Başkanvekili


Cahit Savaş Yazıcı                                     Sebahattin Karakelle


           İstanbul                                                   Erzincan


Kâtip Üye                                                Kâtip Üye


Hüseyin Çelik                                          Şadan Şimşek


                  Van                                                       Edirne


Kâtip Üye                                                Kâtip Üye   


II. – BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ


TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç  oturum yaptı.


Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki sıralamanın ve Genel Kurulun çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisinin,


Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak  ve Tunceli illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin,


Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı.


Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan:


TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/53) (S. Sayısı: 433),


Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666),


Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/754, 1/692) (S. Sayısı : 675),


Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının (1/756, 1/691) (S. Sayısı : 676),


Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının (1/753, 1/690) (S. Sayısı : 685),


Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;


Ertelendi.


Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu,  Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/841, 2/757) (S. Sayısı : 711) görüşmeleri tamamlanarak,


Yurtdışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/885) (S. Sayısı : 734),


Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/884) (S. Sayısı : 733),


Görüşmelerden sonra,


Yapılan açık oylamalar sonucunda;


Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısının (1/801) (S. Sayısı: 688),


Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/880) (S. Sayısı : 731)


Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/718, 2/264, 2/377) (S. Sayısı : 707),


Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının (1/883) (S. Sayısı : 732),


Yapılan görüşmelerden sonra;


Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.


Anayasa ve İçtüzük gereği, 1 Ekim 2001 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.14'te son verildi.


                                        Ali Ilıksoy


                                    Başkanvekili


                       


Cahit Savaş Yazıcı                                Hüseyin Çelik


           İstanbul                                                           Van


Kâtip Üye                                                Kâtip Üye 


                                    Melda Bayer


                                            Ankara


                                       Kâtip Üye
                                                                         No. : 175


III. – GELEN KÂĞITLAR


29. 6. 2001 CUMA


Raporlar


1.- Türk Medenî Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/611, 1/425, 2/361, 2/680) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi: 29.6.2001) (GÜNDEME)


2.- Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 29.6.2001) (GÜNDEME)


3.- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/884) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 29.6.2001) (GÜNDEME)


4.- Yurtdışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi: 29.6.2001) (GÜNDEME)


Yazılı Soru Önergeleri


1.- Erzurum  Milletvekili Aslan Polat'ın, inşaatı tamamlanan ve yapımı devam eden derslik projelerine ilişkin  Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2001)


2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamma ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4578) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2001)


3.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Mudanya İlçesinde kıyı kenar çizgilerinin hukuka aykırı olarak belirlendiği iddiasına ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4579) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2001)


4.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Meclis personeline ilişkin  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4580) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2001)


                                                                                                     


                                                        No. : 175'e 1 inci Ek


Tasarı


1.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/886) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2001)


Teklifler


1.- Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir'in; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/788) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.2001)


2.- Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 18 Arkadaşının; SSK-BAĞKUR Prim Oranlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/789) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.2001)


3.- Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 19 Arkadaşının; Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması ile Çalışanların Ana Para ve Nema Alacaklarının Tasfiye ve Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/790) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.2001)


4.- Elazığ Milletvekili Mustafa Gül ve 9 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/791) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


5.- Bursa Milletvekili Ali Arabacı ile Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın; Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/792) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


6.- İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa 3837 Sayılı Kanun ile Eklenen Ek 9. Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/793) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


Yazılı Soru Önergeleri


1.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, takas ihalesine ve basında yer alan bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4581) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Ambarlı'da LPG dolum ve depolama tesisi kurmak için bir firmaya izin verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4582) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Beykoz Deri ve Kundura ile Bakırköy Sümerbank Hazır Giyim Fabrikası çalışanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4583) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)


4.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, tasarruf genelgesinin uygulanmasına ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4584) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2001)
BİRİNCİ OTURUM


Açılma Saati : 14.00


29 Haziran 2001 Cuma


BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY


KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Hüseyin ÇELİK (Van) 


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşimini açıyorum.


Toplantıyı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz.


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, burada çoğunluğun olmadığını siz de görüyorsunuz.


TURHAN GÜVEN (İçel) - Ya sayı saymayı bilmiyorsunuz ya da öbürünü!..


BAŞKAN - Efendim, şimdi oylama yapılacak...


Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş müşterek önerileri vardır. Önce tümünü okutup işleme alacağım, sonra ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım:


V. -  ÖNERİLER


A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ


1.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki sıralamanın ve Genel Kurulun çalışma süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Danışma Kurulunun 29 Haziran 2001 Cuma günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz.


Saygılarımızla.


Aydın Tümen Oktay Vural       Nihat Gökbulut


DSP Grup Başkanvekili  MHP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili


Öneriler:


1-Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 278 inci sırasında yer alan 731 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 9 uncu sırasına; 29 Haziran 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 734 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 10 uncu sırasına; aynı tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 733 sıra sayılı kanun tasarısının, 11 inci sırasına; gündemin 9 uncu sırasında yer alan 707 sıra sayılı kanun tasarısının, 12 nci sırasına; 28 Haziran 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 732 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir.


2- 29 Haziran 2001 Cuma günü gündemin 14 üncü sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması; Genel Kurulun, 30 Haziran 2001 Cumartesi günü 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışması ve bugün de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; gündemin 8 inci sırasında yer alan 688 sıra sayılı, 9 uncu sırasında yer alan 731 sıra sayılı, 10 uncu sırasında yer alan 734 sıra sayılı, 11 inci sırasında yer alan 733 sıra sayılı, 12 nci sırasında yer alan 707 sıra sayılı, 13 üncü sırasında yer alan 732 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 30 Haziran 2001 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, İçtüzüğün 5 inci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2001 tarihinde tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisini, söz konusu kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması gerektiğinden, 1 Temmuz 2001 Pazar ve 2 Temmuz 2001 Pazartesi günleri de 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra tatile girmesi önerilmiştir.


KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, önerinin aleyhinde söz istiyorum.


TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkan, daha sonra, ben de söz istiyorum.


BAŞKAN- Aleyhinde olmak üzere, Sayın Kamer Genç; buyurun.


KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz sonra, olağanüstü halin kaçıncı defa uzatma kararı da alınacak bu öneriyle.


Şimdi, ben, bu Meclisin çalışma usulüyle ilgili olarak, hükümetin, muhalefeti yok sayarak, ülkenin çok temel konularını yeni yeni kurallara bağlayan, ülkeyi bir sömürü düzeni haline çeviren, çokuluslu şirketlerin sömürü alanı haline getiren kanunlar, burada, muhalefetin sesi dinlenilmeden, ülkenin gerçekleri bir tarafa itilerek, bunları350 milletvekilinin çoğunluğuna dayanarak, sıradan kabul ediyorsunuz.


Ben, biraz sonra görüşülecek olan olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresiyle ilgili bazı düşüncelerimi söylemek istiyorum.


Değerli milletvekilleri, bakın, benim ilimde 1987'den beri olağanüstü hal vardır. Şimdi getirilen Başbakanlık tezkeresiyle de, 31 Temmuzdan itibaren bu olağanüstü hali 4 ay daha uzatma kararı alıyorsunuz. Hayret ediyorum... Evvela Sayın Cumhurbaşkanıma bir serzenişte bulunmak istiyorum. Kendisi, Anayasa Mahkemesi gibi Yüce bir Mahkemenin Başkanlığını yaptı. Anayasanın 120 nci maddesiyle, yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veyahut şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin bozulması hallerinde olağanüstü halin ilanı ve uzatılması müessesesi getirilmişken, 1 ay 10 gün sonra Türkiye'de, hakikaten ciddî olayların olup olmayacağını nereden keşfediyorlar da, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulunda böyle bir karar alınıyor?! Ben, bunu, içime sindiremiyorum.


Değerli milletvekilleri, 1978'den 1987'ye kadar bu bölgede sıkıyönetim vardı, 1987'den bu tarafa da olağanüstü hal var. Olağanüstü hal bölgesinde yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri askıya alınıyor, yok sayılıyor. Bırakın insanların temel hak ve özgürlüklerini, hayvanların dahi otlama özgürlükleri kısıtlanıyor! Dün, vatandaşın biri bana telefon etti "efendim, koyunlarımızı bıraktırdılar, 10-15 insanı topladılar ve Erzincan'ın bilmem neresinin karakolunda iki gündür aç, susuz bekliyoruz" dedi. Ondan sonra, yetkiliye telefon açıyoruz, yetkili de diyor ki "zaten, dağda, açıkta yatıyorlar, ne olacak karakolda da iki gün beklemişlerse; açıkta yatmalarından... İsterseniz, bir de banyo yaptıralım!" (DSP sıralarından "Doğru... Doğru..." sesleri) Tabiî, size doğru gelir, sizin illerinizde böyle olsa kıyamet kopar; ama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu mu, sanki, orası, Türkiye'nin bir parçası değil; onlar, sanki, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı değil!


Değerli milletvekilleri, kaç senedir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü halin yarattığı büyük bir zulüm vardır. Elbette ki, terör vardı, anarşik olaylar vardı; ama, aşağı yukarı bir seneden fazla bir zamandır burada terör yok sayılacak derecede sinmiştir, çekilmiştir. Burada, hükümete düşen, bu hükümet, eğer, doğu ve güneydoğu halkını düşünüyorsa, oraya özel yatırım getirmelidir, köye dönüş projelerini bir an önce uygulamalıdır. Köye dönüş konusunda hiçbir adım atılmamaktadır. Biz soruyoruz; Vali Bey "Tunceli'ye 50 milyar veya 100 milyar civarında belki bir para verecekler; o da, bir adam köyünde ev yapacaksa, belki, işte, 10 torba çimento vereceğiz." Bu, milletle alay etmek demektir; bu, milleti dilenci durumuna sokmak demektir.


Değerli milletvekilleri, yıllarca bir şey yapılmadı; şimdi, ben, bu ilin insanı olarak -inanmanızı istiyorum- içim kan ağlıyor. Bu yöredeki insanlar, ülkenin birlik ve bütünlüğüne herkesten fazla. taraftar. Dünyanın her tarafında olduğu gibi, Ankara ve İstanbul'da, daha dün, bilmem kaç kişi terörle mücadele dairesine götürüldü. Yani, bir yerde terör olayları varsa, ömür boyu burada olağanüstü hal mi ilan etmek lazım?


Olağanüstü halin burada uzatılmasının tek nedeni, burada, bazı kamu kuruluşlarına, çok rahat, devlet harcamalarının gerektirdiği formalitelerden kurtularak katrilyonlara varan ihaleleri yapıyorlar, katrilyonlara varan harcamalar yapıyorlar; Muhasebei Umumiye Kanununa, Sayıştay denetimine veyahut da Devlet İhale Kanununa tabi olmadan bu paraları harcama kolaylıklarından yararlanmak için ve maalesef, bu bölge halkını da uzun süre, olağanüstü halin dar, ağır ve çekilmez baskıları altında tutuyorlar.


Değerli milletvekilleri, bakın, kendi ilimden söyleyeyim; bir defa, Tunceli Pülümür'den Elazığ'a giden bir yol vardır. Bunun için -Pülümür Dağı-  kaç senedir 1 trilyon liralık para verilse belki bu yol yapılırdı ve bu yol için, geçen gün, burada, Sayın Bayındırlık Bakanı, efendim, eğer, Pülümür Dağına bu yol kısa zamanda yapılsa, oradan, Elazığ üzerine giden yolu 60 kilometre kısaltıyor dedi. Elazığ'da Pertek Barajı üzerinde 700 metre ve 400 metre uzunluğunda köprü yapılması lazım. Yapılan hesaplamalara göre 50 milyon dolara bu köprü yapılıyor ve bu, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan bir yol ve yolu da 60 kilometre kısaltıyor. Şimdi, bu bölgede, insanlara hizmet yapılmıyor. Mesela, Rize ile Çayeli arasında, beş sene önce 220 milyon dolara yapılan bir yol ihalesi vardır; 40 kilometre uzunluğundadır. Ben, Rize'de olsun, Karadeniz'de olsun, yol yapılmasına karşı değilim. O insanlar da, dağlık yöredeki Karadenizliler de, bizim gibi, hakikaten, mahrumiyet içerisinde; birçok kamu hizmetinden mahrumlar. Biz, yola karşı değiliz, yolsuzluklara karşıyız. Bakın, Karadeniz otoyolunun ihalesi yapılalı kaç sene oldu? Getirdiler, yandaşları müteahhitlere 3 misli fiyatla verdiler; hâlâ, bu yollar açılmadı.


Şimdi, biz diyoruz ki, yolu her tarafa yapalım, hizmeti her tarafa götürelim; ama, yolsuzluk yapmayalım. Yolsuzluk yapılırsa, belli, zorunlu yerlere yapılması gereken yollar yapılmıyor veyahut da hizmet götürülmüyor. Bakın, bu memlekette, en başta otoyol yapılması gereken yer Antalya-Alanya-Kemer arasında olması lazımken -Türkiye turizminin aşağı yukarı yüzde 60'ı, yüzde 70'i burada yoğunlaşmışken- oraya otoyol yapılmıyor ve Türkiye'ye turist gelmesi engelleniyor ve burayı ölüm yolu olarak kabul ediyorlar; ama, bir bakıyorsunuz, birtakım yol müteahhidinin büyük kazançlar sağlayabilmesi için, maalesef, büyük dağlar deliniyor.


Değerli milletvekilleri, şimdi, eğer, bu hükümet, gerçekten, doğu ve güneydoğu halkının da dostuysa, rica ediyorum, bir an önce, buraya özel bir program uygulamalıdır. Bakın, belediyelerinin ekonomik güçleri yoktur. Bu ekonomik güçleri neden yoktur? Olağanüstü hal rejimi nedeniyle, birçok kazamızda alay seviyesinde asker vardır. Bu askerler gidince, tabiî, orada, suymuş, altyapı hizmetleriymiş, yetmiyor; o halde, buralara şehir içmesularının getirilmesi ve kanalizasyonlarının yapılması için belediyelere yardım yapılması lazımdır.


Yine, dediğim gibi, bu Pertek Köprüsünün bir an önce yapılması lazımdır; Türkiye'nin imkânları buna elveriyor.


Ayrıca, bakın, ben, yirmi seneye yakındır milletvekiliyim... Kendi ilçemin hudutları içerisinde 1 kilometre asfaltlı köy yolu yok sayın milletvekilleri, 1 kilometre asfaltlı karayolu yok; yani, Tunceli ile Nazımiye arasında bir asfaltlı karayolu var; ama, o da çukurlarlar dolu.


MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Niye yok?


KAMER GENÇ (Devamla) - Niye yapmıyorlar; çünkü, ayrım yapıyorlar. İşte, defalarca burada dile getiriyoruz. Ben, gidip, tabancayı bakanın alnına dayayıp da, yahu şuraya hizmet mi getir diyeyim? Benim söyleyeceğim yer burası. Bu memleketin bu bölgesine de birtakım hizmetler getirin.


Ayrıca, köye dönüş konusunda çok büyük talepler vardır. Sayın hükümetten rica ediyorum, buraya belirli bir kaynak aktarsınlar. Uyguladığınız ekonomik politikaların çöküntüsüyle insanların büyükşehirlerde yaşama imkânlarının kalmadığı açıkça ortadadır. Bu insanlar, hiç olmazsa köylerine gitsinler, bahçelerini eksinler, inek beslesinler; dolayısıyla, hem bu şehirlerdeki sefaletten hem de şehirlerdeki yoğunluktan kurtulsunlar. Bunlar, çok büyük maliyetli şeyler değildir; ama, tabiî, sizin bunu yapmaya gücünüz de yok, niyetiniz de yok.


Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, Tunceli otobüs firmaları ile Diyarbakır otobüs firmalarına asker taşıma yasaklanıyor ve onlara ihale verilmiyor. Peki, Tunceli ve Diyarbakır'daki o otobüs firmalarının sahipleri, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı değil midir, vergi vermiyor mudur; nedir bu ayrımcılığın nedeni? Olabilir, geçmişte birtakım hatalar olabilir; ama, artık, belirli kuruluşta görev yapan insanların ayrımcı olmamaları lazım, kucaklayıcı olmaları lazımdır; ülkesinin batısı ile doğusu arasındaki insanlarda ayrım yapmaması lazımdır; bu memlekette, birliği, bütünlüğü, barışı ancak böyle sağlayabiliriz; ama, maalesef, dört senelik bu hükümet zamanında, doğu ve güneydoğuya hiçbir şey yapılmadı.


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sizin zamanınızda niye yapılmadı?


BAŞKAN - Sayın Genç, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim; buyurun.


KAMER GENÇ (Devamla) - Toparlarım efendim.


Şimdi, niye yapılmadığını biliyorsunuz; işte, iktidardasınız, ondan önce olağanüstü hal vardı, terör olayları vardı, hakikaten, oraya hizmet getirmek mümkün değildi. Şimdi, iki seneye yakındır terör ortadan kalktı... Tabiî, Doğru Yol Partisi iktidarda olsaydı, bu bölgeyi öncelikli alırdı ve o hizmetleri yapardı; ama, siz, maalesef, o bölgeye hep şaşı gözle bakıyorsunuz. Onun için, rica ediyorum, özellikle doğu ve güneydoğulu milletvekillerinden rica ediyorum, bu olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıkın. Yeter be kardeşim, yeter yahu; yeter artık!.. Arkadaşlar, inanınız ki, orada, halkla ilişkiler konusunda yeterli bir eğitime sahip olmayan bir uzatmalı arkadaşımız çok büyük sıkıntılar yaratıyor; yani, gidiyorsunuz, her adımınıza, her adıma müdahale ediyor; birisi hayvanını çıkarıyor, tarlaya gidiyor; nereye götürüyorsun; yok, akşam saati nereye gidiyorsun... Artık, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bu gibi olayların olmaması lazım, insanların özgürce yaşaması lazım, hayvanların da özgürce otlamaya gitmesi lazım. Rica ediyorum... Bunları biz söylüyoruz; bazıları, hâlâ, alaya alıyor; ağlanacak hususlar olması lazım; ama, maalesef, insanlardaki görüş farklı, ahlak farklı.


Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.


Sayın Güven, buyurun.


TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.


21 inci Dönem Meclisinin Üçüncü Yasama Yılının bitimine geldik. Bitimine geldik; ama, belki bu son günlerde, herkes, değerli bakanlarımız, kendine uygun kanun tasarılarını çıkarmanın gayreti ve telaşı içine girdiler; ama, biz de, bu arada, bütün partilerin içinde bulunduğu Uzlaşma Komisyonunun mutabakat metninin huzurunuza gelmesini arzu ettik. Bu nedenle, Sayın Genel Başkanımızla birlikte, iktidar ortağı üç sayın genel başkanı ziyaret ettik. Orada edindiğimiz sonuç şu idi: Gerek MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli, gerek ANAP'ın Genel Başkanı Sayın Yılmaz, Anayasa görüşmelerinin, Meclis tatile girmeden evvel olmasını kendilerinin de arzu ettiklerini; ama, şartların bir kısmının değiştiğini ifade buyurdular; Sayın Başbakan ise, Anayasa görüşmelerinin, şu gerekçeyle şimdi mümkün olmadığını ifade ettiler: Milletvekilleri arasında, özellikle DSP milletvekilleri arasında bir kamuoyu araştırması yaptırıldığını ve bu anayasa değişikliklerinin yeteri kadar incelenmediğini, irdelenme imkânı olmadığını, bu nedenle de, bu değişikliğin eylül sonuna doğru olmasının mümkün olabileceğini ve bu arada, anayasa hukukçularıyla, bilimadamlarıyla da görüş teatisi içerisinde bulunulması lazım geldiği hususunu ve bu nedenle de olmayacağını ifade ettiler.


Değerli milletvekilleri, bakın, Anayasa maddeleri üzerinde gerekli bilgiye sahip değilsiniz. Peki, kusura bakmayın, ama, yarım saat evvel dağıtılan kanun tasarılarından hangisinde bilgi sahibisiniz siz; hangi maddeyi biliyorsunuz ve huzurunuza gelip de, biraz sonra, değerli parmaklarınızla çıkacak olan kanunun hangisi hakkında bilginiz var?! Bir türlü önümüze gelmeyen gelen kâğıtlarda -ki, burada, Meclis Başkanlığında çalışan arkadaşlarımız, ancak saat 17.00'ye doğru gelen kâğıtların dağıtılabileceğini söylüyor, ama, bakın- önünüze gelen yazılarda "gelen kâğıtlarda şu yerde yer alan; gelen kâğıtlarda şöyle denilen" gibi bir ifade var. Gelen kâğıtlar ortada yok; ama, kanun tasarıları gelen kâğıtlarda yerini almış!..


Onun için, değerli arkadaşlarım, bakın, gelen kanun tasarılarını dikkatle inceleme imkânına sahip olmadığınıza göre, ne getiriyor milletin nefine, yararına; ona bakmak lazım.


Şimdi, yasalar geçiyor; ama -size rahatlıkla söyledim, bir kere daha tekrarlamakta yarar görüyorum- yasalar yanlış geçiyor; fark ediliyor, uygulamada sıkıntı doğuyor, iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, tekrar, huzurunuza geliyor- niye; yanıldık... Bu "yanıldık" metodu yanlış- veya Sayın Cumhurbaşkanına gidiyor, oradan geri dönüyor veya Anayasa Mahkemesinden de iptalle geri dönüyor. O zaman, niye çıkarıyoruz bunları?! İçinde millet olmayan kanunların kime yararı var?! Eğer, birine yararları var da bunun için çıkarıyoruz diyorsanız, o zaman, Millet Meclisi olarak, biz, kanun yapma tekniğini bir tarafa bırakalım, kanun yapmadaki sıkıntıları dile getirmekte yarar görürüz.


Değerli arkadaşlarım, bakınız, eğer, Sayın Ecevit'in görüşü istikametinde gidersek, bu kanunların hiçbirinin çıkmaması lazım; yani, bugün, Meclisin son günüdür; eğer, bitmezse, yarın; bitmezse, Pazar; bitmezse, pazartesi çalışacaksınız... Son gün olduğuna göre, lütfen, bu kanunları bugün huzurunuza getirip, hele, içerisinde vergi ihtiva eden kanunları huzurunuza getirmek, yanlıştır. Şimdi "vergi yok" denildi, "zam yok" denildi. Bakınız, bugün bir haber geçti, IMF'ye gönderilen ek niyet mektubundan bahsediliyor ve çok enteresan "Kamu toplu iş sözleşmeleri ve hububat alım fiyatları sonucu meydana gelen finansman açığının..." Neyle kapatacaksınız sayın milletvekilleri?.. Bakın, gönderilen niyet mektubunu okuyorum: "... kamu mal ve hizmetlerine yapılacak zamlarla karşılanacağı bildirildi." Yani, bugün önünüze gelen ek vergi yahut birkaç vergi yetmiyor. Bu finansman açıklarını, sizin, bu tatil döneminde her gün, en az, yeni yeni zamlarla karşılayacağınızı bildiriyor ve bu ek niyet mektubu, milleti, düştüğü şu fukaralıktan daha aşağılara çekmenin oluşturacağı bir tablo ile karşılayacaktır.


Bunda sizin kusurunuz var mı; yok. Kimin kusuru var; bu ek niyet mektubunu gönderen imzaların kusuru var; çünkü, mevcut açıkların zamlarla karşılanacağını açıkça beyan etmek, bu millete eziyet etmektir. Bu milletin şu halini daha fazla fukaralaştırmaya, daha aşağılara çekmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.


Değerli milletvekilleri, onun için, bakın, gelen tasarı ve tekliflerin içerisinde millet olmadığına göre, siz, kanunları tek başınıza çıkaracaksınız. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanun gibi görünse bile, hayır; iktidarınızın çıkardığı kanun olarak görülecektir. Biraz sonra toplu kanunlar geldiği zaman, yapacağımız bir işlemi size söylüyorum; düşüneceğiz, taşınacağız ve şunu yapacağız: Tek başınıza bırakacağız sizleri ve bir şey daha yapacağız; çıkardığınız bütün yanlış kanunları, biz değiştireceğiz, biz geleceğiz, biz yanlışlarınızı düzelteceğiz ve bırakacağız bu Meclisi, göreceksiniz.


Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güven.


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan...


BAŞKAN - Buyurun Sayın Gönül, söz isteğiniz mi var?


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, ben, bir konuda kısa bir açıklama yapmak istiyordum; ama, oylamadan sonra söz vermeniz daha uygun olur efendim.


BAŞKAN - Peki, efendim.


MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan...


BAŞKAN - Buyurun Sayın Gül.


MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Değerli Başkanım, sayın milletvekillerim; Sayın Kamer Genç beyefendi, biraz önce kürsüde konuşurken bazı hususları açıklamaya çalıştılar ve temcit pilavı gibi...


BAŞKAN- Efendim, hayır... Böyle bir usulümüz yok. Söyleyeceğiniz konuyu söylerseniz Sayın Gül...


MUSTAFA GÜL (Elazığ)- Tamam, konuya geçiyorum efendim.


Efendim, Tunceli'nin, bakımsız ve gözardı edilen bir il olduğu devamlı gündeme getiriliyor. Oysa, ben, geçen hafta Trabzon'daydım; 5 köy ve Köprübaşı İlçesinin yolu ve durumu hakkında...


BAŞKAN- Sayın Gül, bu konuda hükümet cevap verir. Teşekkür ediyorum efendim.


KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, Köprübaşı diye bir ilçemiz yok.


BAŞKAN- Tamam efendim. O konuya, gerekirse, hükümet cevap versin efendim.


Önerileri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:


Öneriler:


1- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 278 inci sırasında yer alan 731 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 9 uncu sırasına; 29 Haziran 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 734 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 10 uncu sırasına; aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 733 sıra sayılı kanun tasarısının, 11 inci sırasına; gündemin 9 uncu sırasında yer alan 707 sıra sayılı kanun tasarısının, 12 nci sırasına; 28 Haziran 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 732 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 13 üncü sırasına alınması önerilmiştir.


BAŞKAN - Öneriyi kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.


2 nci öneriyi okutuyorum:


2- 29 Haziran 2001 Cuma günü, gündemin 14 üncü sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması; Genel Kurulun, 30 Haziran 2001 Cumartesi günü 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışması ve bu gün de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; gündemin 8 inci sırasında yer alan 688 sıra sayılı, 9 uncu sırasında yer alan 731 sıra sayılı, 10 uncu sırasında yer alan 734 sıra sayılı, 11 inci sırasında yer alan 733 sıra sayılı, 12 nci sırasında yer alan 707 sıra sayılı, 13 üncü sırasında yer alan 732 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 30 Haziran 2001 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, İçtüzüğün 5 inci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2001 tarihinde tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, söz konusu kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması gerektiğinden, 1 Temmuz 2001 Pazar ve 2 Temmuz 2001 Pazartesi günleri de 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra tatile girmesi önerilmiştir.


KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.


BAŞKAN - Arayacağım efendim.


Öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.


Oylamayı elektronik cihazla yapacağım.


Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokratik Sol Partisinin grup önerilerini oylarınıza sunuyorum.


Oylama için 5 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.


Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum:


VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI


A) TEZKERELER VE ÖNERGELER


1.- Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak  ve Tunceli İllerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/858)


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27.3.2001 tarihli ve 714 sayılı Kararı uyarınca, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere, 4 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca, 29.6.2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


   Bülent Ecevit


         Başbakan


BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre görüşme açacağım. Gruplara, hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim.


Konuşma süreleri, gruplar ve hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10 dakikadır.


Görüşmelerin sonunda da tezkereyi oylarınıza sunacağım.


DYP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hayrı Kozakçıoğlu.


Buyurun Sayın Kozakçıoğlu.(DYP sıralarından alkışlar)


DYP GRUBU ADINA HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde 4 ay daha uzatılması konusunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sizlere sunmak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar sunarım.


Bilindiği gibi, bu bölgemiz, 1978'in sonlarından 1987'ye kadar sıkıyönetim rejimiyle, 1987'den bugüne kadar da 4 ayda bir uzatılan olağanüstü hal rejimiyle yönetilmektedir.


Olağanüstü sistemlerin bu bölgede yer almasına neden olan olay, karşımıza, bir içterör olayı olarak çıkmaktadır; ancak, gerek Osmanlı tarihini gerekse Cumhuriyet tarihini incelediğimizde, ülkemizde, öncelikle bu bölgede olmak üzere, ekonomiye ve devletin birlik ve bütünlüğüne darbe vuracak ve darbe vurma amacı taşıyan pek çok olayla karşılaştığımızı görürüz. Bu olayların, bizim açımızdan talihsiz yanı, büyük bölümünün, hep yurtdışı kaynaklar tarafından düzenlenmiş olmasıdır.


Herkes tarafından bilindiği gibi, terörün silahlı bölümü, son yıllarda yapılan büyük mücadeleyle, asgarî hadde indirilmiştir. Bu mücadelede, yani devletin birlik ve beraberliğinin korunması uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlıklar diliyorum ve halen aynı görevi, hayatını ortaya koyarak yürütmeye çalışan Türk güvenlik güçlerinin değerli mensuplarına da başarılar diliyorum.


Bu bölgedeki olayları değerlendirirken, terörün hangi nedenle ortaya çıktığını ve bugün silahlı bölümü aşağılara çekilmiş olan bu olayın ne gibi sonuçlar yarattığını iyi görmek ve iyi değerlendirmek gerekmektedir.


Başta da söylediğim gibi, terörün gerçek amacı, Türkiye Cumhuriyetini her yönüyle zayıflatmak, Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğine gölge düşürmek, şüpheler yaratmak ve böylece, güçlü bir Türkiye'nin yaratılmasını önlemek ve geciktirmektir.


Dikkati çeken bir husus, GAP Projesiyle ve Atatürk Barajı yapımıyla terörün yaşının hemen hemen beraber olmasıdır. GAP Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ekonomik bakımdan büyük bir güç verecek, Türk ekonomisine çok şeyler kazandıracak olan bir projedir; ama, bu proje hayatiyete geçmeye başladığı andan itibaren pek çok ülkenin dikkatini çekmiştir. Pek çok uluslararası finans kuruluşu bu projeye kredi vermemiş, bir anlamda, GAP Projesinin yapılmasını önlemeye çalışmışlardır. İşte, bütün bunlara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin GAP Projesini yapmaya başlaması, dışkaynak aramadan içkaynaklarla bunu finanse etmesi, terörün düğmesinin basılmasına neden olmuştur.


PKK'nın belli başlı dokümanlarında aynen şu denilmektedir: "GAP Projesi, basit bir kalkınma projesi değildir." Onlara göre GAP Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye ile tam olarak birleşmesi, Türkiye ile tam olarak beraber kalkınması projesidir. Yani, "GAP Projesini önlediğiniz zaman, beraber kalkınmayı, birlikte kalkınmayı, bölgenin zenginleşmesini ve birlik ve beraberliği önlemiş olursunuz" anlamı, PKK'nın dokümanlarında çok net ve açık olarak ortaya konmaktadır. Bu nedenle, GAP Projesini istemeyenler, Türkiye'nin o bölgesinin kalkınmasını istemeyenler, o bölgedeki doğal potansiyelin değerlendirilmesini istemeyenler, direkt ve endirekt şekilde PKK terörüne destek vermişlerdir.


PKK terörü, 30 000'e yakın insanımızın hayatına mal olmasının yanında, bugün için amacına ulaşamamıştır; ancak, PKK terörünün zarar verdiği, PKK terörünün gerçekten tahribat yaptığı sahalar da çok net ve açıktır. Bunların bugün iyi değerlendirilmesi ve bu zararların en kısa zamanda ortadan kalkması gerekmektedir; çünkü, PKK teröründen en çok zarar gören insan o bölgenin insanıdır; yani, o bölgede birlik ve beraberliği sağlama uğruna hayatını ortaya koyan, bu bayrağın altından ayrılmayan, devletinden kopmayan o bölgenin insanı zarar görmüştür. Çocuklarını, torunlarını, annesini ve babasını kaybetmiştir, saldırılarda hayatını kaybetmiştir; ama, bunun yanında, yıllardan beri oturduğu köyünü terk etmek zorunda kalmıştır, tarlasını terk etmek zorunda kalmıştır, işsiz güçsüz, büyük gruplar halinde şehirlere gelmek zorunda kalmıştır. Tabiî, Türk ekonomisi de, hayvancılıktan, tarım sektöründen, turizm sektöründen ve o bölgedeki el sanatları gibi gelir getirici pek çok kaynaktan da mahrum hale gelmiştir.


Şimdi, bu kadar süreden beri devam eden olağanüstü halin, artık, devam etmemesi gerektiğine, biz, inanıyoruz. Mademki, terör belli bir noktaya gelmiştir, artık, olağanüstü halin, tekrar ve daha ciddî gözden geçirilmesi gerekmektedir. Olağanüstü halin normale dönmesi, mutlaka gerekir; ancak, olağanüstü hal devam etse de, olağanüstü hal kaldırılıp da normal yönetim sistemi o bölgeye otursa da, hükümetin, öncelikle, yapması gereken bazı şeyler vardır.


Olağanüstü hal, eğer, devam edecekse, olağanüstü hal imkânından ek olarak yararlanmak suretiyle, devam etmeyecekse, hükümetin geçerli kaynakları vermesi suretiyle; o bölge halkının elinden tutulması gerekir, o bölge halkının üretici hale getirilmesi gerekir, o bölge halkına, mutlaka, gelir sağlanması gerekir.


Şimdi, hükümetin programında şöyle bir bölüm var; hükümet programında deniliyor ki: "Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun geri kalmışlığı, ekonomik ve sosyal önlemlerle çözülecektir; işsizliği ve yoksulluğu önleyici üretken yatırımlar hızlandırılıp, desteklenecektir; altyapı eksiklikleri, yap-işlet-devret yönteminden de yararlanmak suretiyle, giderilecektir; eğitim ve sağlık alanında, boşluklar, en kısa zamanda giderilecektir." Ama, mahallinde yaptığımız incelemede, üzülerek söylüyoruz ki, o bölgede, bu programa uygun yeterli miktarda yatırımı, insanımızın işsizliğini giderecek hizmet alanları ve hizmet noksanlıklarını giderecek tesisleri de göremiyoruz. Bunun aksine, bölgedeki ekonominin güçlenmesini önleyecek bazı tedbirler görüyoruz.


Şimdi, bölgede, yıllardan beri sınır ticareti vardı ve sınır ticareti, 52 kalem mal üzerinden yapılıyordu Bu, azaltıla, azaltıla 3 kaleme indi; motorin, hurda demir ve hurda bakır.


Bu kapıdan yapılan motorin ticaretinden 26 ilin insanı yararlanmaktadır. Yani, sadece 3-5 ile değil, o bölgenin tamamına hizmet veren bir olaydır ve başlangıçta, ayda 150 000 ton idi; önce 75 000 tona, daha sonra da 50 000 tona indirildi. Oysaki, eğer, bu olayda istismar varsa, bu olayda yasadışı eylemler varsa, onların düzeltilip, gelir artırıcı bu olayın mutlaka devam etmesi lazım; çünkü, olayın sadece ekonomik boyutu yok; olayın sosyal boyutu var, olayın insanların karnını doyurma boyutu var, olayın devlete güvenme boyutu var, olayın devletten beklediklerinin karşılığını alma boyutu var. Bu nedenle, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkinin gelişmesi, daha sıcak hale gelmesi için, mutlaka, bu ekonomik önlemlerin yürütülmesi gerekiyor.


Şimdi, bu mazot, karşı taraftan alınıyor, karşı taraftan KDP bölgesinden alınıyor; yani, Barzani'nin kontrolü altında bulundurduğu bir bölgeden alınıyor. Peki, Barzani bunu nereden alıyor; Barzani, bunu Irak'tan alıyor ve 5,5 sente alıyor; bize de 14 sente satıyor. Ayrıca, ton başına da 5 dolar alıyor. Buna rağmen, Türkiye'ye mevcut fiyatlardan daha ucuz getirilen bir motorindir. Bu motorin, çiftçiye sübvansiyon olarak da verilebilir, bu motorin çiftçiye daha ucuz da verilebilir, bu motorinden elde edilen gelirin  bir bölümü bir fonda toplanarak o bölgenin yatırımlarında kullanılabilir; yani, sınır ticaretini daha geliştirmek suretiyle, o bölge halkının gerek hizmet bakımından ve gerekse gelir bakımından noksanlıklarını giderebilecek çareler bulunabilir. Bu mazot almaya giden araçlar, giderken de, demir ve çimento gibi malzemeler götürüyorlar. Bu, bir anlamda da, üstü kapalı ihracat demektir. Bu nedenle, bu iki yönlü ticaretin mutlaka geliştirilmesi lazım.


Bu olmadığı zaman ne oluyor; bunu kestiğiniz zaman, bu sefer, dağdan hayvan kaçakçılığı başlıyor. Dağdan yapılan hayvan kaçakçılığında, sağlıksız hayvanların gelmesinin yanında da, bizim, yıllardan beri uğraştığımız terör örgütünün de haraç almak suretiyle illegal olarak menfaat sağlaması var, gelir sağlaması var. Böylece, aşağıdaki legal kapıyı sıktığınız zaman yukarılardaki, dağlardaki illegal kapı çalışıyor; aşağıdaki legal kapıdan bizim insanımız yararlanması varken, yukarıdaki illegal kapıdan PKK yararlanıyor. Bu nedenle, legal işlemin mutlaka artırılması lazım. Hatta, bu kapıya bir alternatif kapı daha açmak lazım. 


Suriye'yle ilgili, eskiden çalışan, şu anda kapalı bulunan kapının mutlaka açılması lazım. Suriye'yle kapıyı açtığımız takdirde, bu, mazot ve karşılıklı takas suretiyle yürütülecek ticaret daha da gelişecektir. Bu ticaret, bu kapı, Suriye'yle olan siyasî ilişkilerimizin de gelişmesini sağlayacaktır. Ekonomik ilişkiler, siyasî ilişkileri de geliştirecektir. Bu nedenle, olayı, sadece tek kapıya bağlamak yerine, kapı sayısını artırmak suretiyle, hem siyasî alanda ilişkimizi geliştirir hem de bölge halkına daha fazla imkân da sağlayabiliriz.


Bütün bunların yanında, orada, ciddî olarak ele alınması gereken bir köye dönüş projesi var. Yaptığımız incelemede, bazı illerde 5 veya 6 köyün dışında, köye dönüş projesinin gerçekleştirildiğini görmüyoruz. Gerçekleştirilen bu projeler de, merkezî yönetimden gönderilen ödeneklerle değil, sosyal yardım fonundan yerel olarak temin edilen imkânlarla yapılmaktadır. Oysaki, bu projenin mutlaka geliştirilmesi lazım; ancak, bana göre, olay, dar çerçevede ele alınmıştır. Konuyu, köye dönüş projesi değil, tarlaya dönüş projesi olarak ele almak lazım. Köyde oturması şart değil insanımızın, belli merkezde dahi otursa, tarlada çalışabilecek imkânının mutlaka sağlanması, böylece, toprakların, üretici hale döndürülmesi gerekir. Bu nedenle, bu işi, bir yardım fonunun imkânlarına bağlamak değil, merkezî bütçeden sağlanacak imkânlarla, olayı, daha zenginleştirmek, daha da geliştirmek gerekmektedir.


Bu sınır ticaretinin de, biraz önce söylediğim gibi, istismarı önleyici yönlerinin kaldırılarak, mutlaka geliştirilmesi gerekir.


Bir de, yıllardan beri, o bölge, hayvancılıkta, hem Türkiye'ye hem de komşu ülkelere yeterdi. Şimdi bu olay ters döndü. Şimdi, komşu ülkelerden bize, kesilmiş veya canlı hayvan gelmektedir, hem de kaçak olarak gelmektedir. Bu, o bölgedeki hayvancılığın, artık, tekrar ele alınması gerektiğini, o bölgedeki hayvancılığa ciddî teşviklerin ve önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Bölge halkının ayağı kalkması bakımından da mutlaka gereklidir.


Bunun yanında, altyapı noksanlığının giderilmesi ve bir de, mutlaka, spor altyapı tesislerinin de yerine getirilmesi gerekmektedir.


Çok önemli bir konu da şudur: O bölgede, devlete olan güvenin çoğalması, devlete olan bağlılığın artması gereken esas kesim, gençlik kesimidir; ancak -üniversiteye hazırlanan gençlerimizi görürüz o bölgede- öğretmen bakımından yetersiz, laboratuvarı olmayan, kütüphanesi olmayan, eğitim araç-gereçleri yetersiz olan liselerden çıkan çocukları, İstanbul'un en gelişmiş, Ankara'nın en gelişmiş liselerinden gelen çocuklarla aynı yarışa sokuyoruz; aynı yarış sonucunda, onlara, üniversitelere girme şansını vermeye çalışıyoruz. Öbür taraftan da Anayasamızda, kanunlarımızda, programlarımızda "eğitimde fırsat eşitliği" diyoruz... Bu, eğitimdeki fırsat eşitliği kuralına uymayan bir uygulamadır.


Bu nedenle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde liseyi bitiren gençlerimize, üniversiteye giriş kapısının mutlaka açılması lazım. Onlara, ayrı bir imtihan hakkı mı tanıyacaksınız, onlara ek puanlar mı vereceksiniz, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki gençler yüzde kaç oranında üniversiteye girebiliyorsa, o bölgenin genci de aynı oranda üniversiteye girebilmeli. Girebilmeli ki, arkasından "bu devlet benim devletim, bu devlet beni düşünüyor, bu devlet benim önümü açıyor, bana da yükseköğrenim imkânı veriyor" desin; ama, öğretmeni olmayan, laboratuvarı olmayan, eğitim imkânı olmayan liselerden mezun olan çocukları Ankara, İstanbul, İzmir'in en gelişmiş liseleriyle aynı imtihana sokar da, gel bakalım kazan derseniz, işte fırsat eşitliği prensibini ihlal etmenin yanında, o gencin moralini de bozarsınız, o gencin devlete olan güvenini ve bağlılığını da sarsmış olursunuz.


O bakımdan, eğitim sistemimizde çok köklü bir değişikliğin mutlaka yapılması gerektiğini ve kısa sürede de uygulanmaya konulması gerektiğini mutlaka belirtmek istiyorum.


İstihdam yaratacak olayların başında da... Bölgede, çok sayıda yarım kalan tesis vardır, bölgede çok sayıda çalışmayan tesis vardır. Artık hükümet, bütün imkânını kullanarak, o bölgedeki işsizliği çare bulacak bir kısım imkânın o bölgeye götürülmesi gerektiğine inanmalıdır. Bölgede binlerce işsiz vardır. Bu nedenle, bu işsiz toplum, sosyal patlamalara neden olabilecek bir toplumdur.


O bölge, Türkiye'nin ayrılmaz bir bölgesidir, Türkiye'nin bir bütünüdür ve ben, o bölgenin insanının bölücülük peşinde koştuğuna da inanmıyorum. Türkiye'nin başka taraflarında yaşayan insanlar ne kadar milletini, devletini, bayrağını, vatanını seviyorsa, o bölgenin insanı da en az onlar kadar seviyor. (DYP sıralarından alkışlar) Başka bölgenin insanı Çanakkale'de nasıl şehit olmuşsa, Balkan Savaşlarında nasıl şehit olmuşsa, Edirne Şehitliğinde nasıl yatıyorsa, o bölgenin insanı da yatıyor; hem de yan yana yatıyor. O nedenle, o bölgenin insanına başka gözle bakmanın hiçbir gereği yoktur. O bölgede aldatılmış, o bölgede PKK arkasında koşturulmuş bir avuç insan vardır; o insanımızı da dışlamadan, o insanımıza da yavaş yavaş bu ülkenin insanı olduğunu anlatarak, bu ülkeyi sevdirerek, birlik ve beraberliği mutlaka sağlamamız lazım; ama, bunu sağlamadan önce, devletin, o bölgeye elini daha şefkatle, daha yumuşak şekilde, mutlaka, uzatması gerektiğine inanıyorum.


Bu olağanüstü halin kaldırılmasının zamanı geldiği görüşündeyiz. Gazetelere intikal eden haberlere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, olaya, sivillerden daha önce girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bazı bölgelerde, güvenlik hizmetinden kendi personelini çekerek, bu işin sahibi olan jandarmaya devretmeye başladığını gazetelerden okuyoruz. O halde, bu konuda daha hızlı, daha çabuk davranmak suretiyle, bölgede güvenliği, güvenliğin gerçek sahibi olan jandarma ve polise teslim etmek suretiyle, olağanüstü hali kaldırmak ve normal sistemi de mutlaka yürütmek gerektiğine inanıyorum.


Bu arada, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konuda, gelip bu görüşmeleri izleyen, daima hükümetimizin sayın içişleri bakanları oluyor. İçişleri bakanları, mutlaka, yetkilidir; hükümetin bir elemanıdır, hükümeti temsil etme şerefine sahiptirler, onuruna sahiptirler, yetkisine sahiptirler; ama, artık, o bölge için anlattıklarımızın büyük bölümü, güvenlikten ziyade başka yatırımlardır, güvenlikten ziyade başka hizmetlerdir. Bu nedenle, İçişleri Bakanımızın dışında, diğer bakanlarımızın da, en az İçişleri Bakanı kadar konuyla ilgilenmesini, en az İçişleri Bakanı kadar konuya yakın davranmasını candan temenni ediyor, bekliyoruz.


Biraz önce belirttiğim gibi, olağanüstü halin kaldırılması temennisiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kozakçıoğlu.


Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok.


Hükümet adına, İçişleri Bakanımız Sayın Yücelen; buyurun. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)


İÇİŞLERİ BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; olağanüstü halin, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde 30 Temmuz 2001 tarihinden itibaren dört ay daha uzatılması yolundaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi, şahsım ve hükümetimiz adına saygıyla selamlıyorum.


Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal uygulamaları, kamu düzeninin yeniden ihdası, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ülke bütünlüğünün korunması açısından, demokratik rejimlerin zaman zaman başvurdukları zorunlu bir uygulamadır. Ülkemizde de, 1984 yılında tırmanışa geçen bölücü terörist faaliyetlerle etkin mücadeleyi sağlamak amacıyla, 1987 yılından itibaren Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiş ve olağanüstü hal uygulaması, çeşitli tarihlerdeki uzatma kararlarıyla, bugüne kadar devam edegelmiştir. En son, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 27.3.2001 tarihli ve 74 üncü Birleşiminde, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerimizde olağanüstü hal dört ay daha uzatılmıştır.


Bu çerçevede alınan etkin tedbirler ve güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonucunda, bazı iç ve dış odakların da yoğun bir şekilde desteklediği bölücü terör örgütü etkinliğini yitirmiş ve giderek yok olma trendine girmiştir; ancak, halen, genel güvenliği tehdit edici ve huzur bozucu bir faktör olarak karşımızda durmaktadır ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya dönük eylemlerin arayışı ve planı içerisindedir.


Silahlı mücadeleyi kaybeden bölücübaşının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden sonra, yargılama aşamasından başlayarak, sözde barış çağrısı adı altında yeni bir taktiğe başvurduğunu görüyoruz. Bu taktikle, bölücü örgüt, bir yandan yurt dışında yeni söylemine uluslararası destek sağlamaya çalışırken, yurt içinde de legal ve illegal örgütlere nüfuz ederek, bu oluşumlar vasıtasıyla faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Öte yandan, siyasallaşma hedefi çerçevesinde, sosyal ve kültürel haklar görünümlü olarak, toplum yaşamını ilgilendiren her alanda, daha örgütlü ve dış destekleri de yedeğine almayı öngören bir hareket tarzını esas almaktadır.


Bölücü örgütün buradaki esas amacı, bölücü faaliyetlerine meşru zeminler oluşturmak, toparlanmak, yeniden taban bulmak ve lojistik ve siyasî destek sağlamak için zaman kazanmaktır.


Diğer taraftan, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin sorumluluk alanındaki 4'ü olağanüstü hal, 7'si mücavir olmak üzere, toplam 11 ilde, 2001 yılının ilk beş ayında, 22'si silahlı saldırı-çatışma, 5'i taciz ateşi, 22'si patlayıcı madde ve kundaklama olmak üzere 66 olay meydana gelmiştir. Bu dönemde, bölgedeki 71 terörist ölü, 81 terörist sağ olmak üzere, toplam 152 terörist ele geçirilmiş, 9 terörist teslim olmuştur.


Yapılan operasyonlarda 380 adet uzun namlulu silah, 47 adet tabanca, 20 969 adet mermi, 864 adet şarjör, 34 roketatar ve 121 roketatar mermisi ele geçirilmiştir. Ayrıca, çok sayıda sığınak, barınak ve gıda maddesi imha edilmiştir.


Bu beş aylık dönemde, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizden, maalesef, 17'si şehit olmuş, 19 güvenlik görevlimiz ve 14 vatandaşımız da yaralanmıştır.


Yine, 2001 yılının ilk beş aylık döneminde, bölücü terör örgütüyle irtibatları nedeniyle haklarında soruşturma yapılan 1 075 kişi gözlem altına alınmış olup, 297 kişi adlî makamlarca tutuklanmıştır.


Görüldüğü üzere, Türkiye gündemine geldiği günden itibaren, sürdürdüğü silahlı eylem ve bölücü fikirleri içeren talepleri değişmeden halen devam eden, yurt dışındaki faaliyetlerini ve silahlı yapılanmasını sürdüren bölücü örgüt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör eylemlerine yönelmek için fırsat kollamaktadır ve bölgedeki terör tehdidinin tam olarak ortadan kalktığını söylemek için ise henüz çok erkendir.


Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetine, cumhuriyetin temel niteliklerine ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı gelebilecek her türlü şerrin karşısında, canı pahasına savunma mücadelesi verme noktasında, benzersiz bir maddî ve manevî potansiyele sahip olan güvenlik güçlerimizin, her türlü yıkıcı, bölücü akıma ve terör faaliyetlerine karşı bugüne kadar sergiledikleri kararlı, özverili ve başarılı mücadelesi aynı şevk ve heyecanla sürdürülecektir. Toplumun huzur ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini tehdit eden organize suç örgüt ve çeteleriyle her türlü yolsuzluğa karşı kararlı ve sonuç alıcı bir mücadele içinde olunacaktır. Bu mücadele yürütülürken, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik kuvvetlerimizin önüne çıkacak bütün engelleri aşmak için, her türlü yasal destek sonuna kadar verilecektir.


İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden asla taviz vermeden kanun hâkimiyeti sağlanacak ve yasalara aykırı her türlü girişimin üstüne cesaretle gidilecektir.


Devlet hizmetlerinde ve yaşamın her alanında adalet duygusunun mutlaka egemen olmasına büyük önem ve öncelik verilecektir ve güvenlik güçlerimizin mücadelesi devam ederken, hükümetimizin, bölücü örgütün yurt dışındaki kaynaklarını kurutmaya yönelik girişimleri ve bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal önlemleri de aynı kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir.


Bu amaçla, bir yandan, terör dahil, her türlü suç organizasyonlarının mevcut faaliyetlerinin ve organik yapılarının tamamen çökertilmesi için, bu organizasyonları besleyen finans akışı kesilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan ise, illegal örgütlenmeler için elverişli bir iklimin oluşmasına neden olan ortamı ortadan kaldırmaya yönelik ekonomik ve sosyal önlemler de alınmaktadır.


Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki 25 ili kapsayan bir eylem planı yürürlüğe girmiştir. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin hızlandırılmasına yönelik bu eylem planı, ekonomiye ilişkin 47, kamu yönetimine ilişkin 30, eğitime ilişkin 14, sağlığa ilişkin 13 ve müteferrik konulara ilişkin 3 tedbiri öngörmektedir.


Biraz önce, bütün bakanların bu müzakereleri izlemesi gerektiğini söyleyen sayın milletvekilimizin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Bu müzakereler yapılırken de, sayın milletvekilimizin konuşmasını, Bakanlar Kurulumuzun yarı üyesi buradan izlemişler ve dinlemişlerdir.


Diğer taraftan ise, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sorumluluk alanındaki 11 ilde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, sulama kanalları, içmesuyu, yol, eğitim ve sağlık gibi temel altyapıya ilişkin 5 609 proje için, 1999 yılında 212,5 trilyon, 2000 yılında 325,5 trilyon harcama yapılmış, bu projelere 2001 yılı için ise, 158 trilyon lira ödenek ayrılmıştır.


Ayrıca, bölgede, toplam maliyeti 2,5 katrilyonun üzerinde olan ve 37 121 kişiye istihdam imkânı yaratacak olan 234 proje yürütülmektedir. Halihazırda, bölgede 97 yatılı ilköğretim bölge okulu, 91 pansiyonlu ilköğretim okulu ve 4 175 ilköğretim okulu, eğitim-öğretim hizmeti verecek durumdadır.


2000-2001 eğitim-öğretim döneminde, toplam 1 020 990 ilköğretim öğrencisi eğitim-öğretime tabi tutulmuştur. 216 derslikli, 7 180 öğrenci kapasiteli 12 yatılı ilköğretim bölge okulunun inşaatı da hâlâ sürdürülmektedir.


Öte yandan, yine bölgede, 6 hastane, 22 sağlık ocağı, 17 sağlıkevinin inşaatı da devam etmektedir.


Bölge insanımızın en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığı geliştirme ve destekleme çalışmalarına da büyük önem verilmektedir. Ülkemizdeki mevcut büyükbaş hayvanların yüzde 12'si, küçükbaş hayvanların ise yüzde 38'i bölge illerindedir.


Hayvan kaçakçılığıyla yapılan mücadele, meraların büyük bölümünün kullanıma açılması ve ıslahıyla, valiliklerce, bölge halkına aynî yardım olarak küçük ve büyükbaş hayvan dağıtımı, üretkenliği artırmış ve gelişmeyi hızlandırmıştır. Buradaki kaçağın iki yönde olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum; bazen dışarıdan Türkiye'ye gelirken, bazen de Türkiye'den dışarıya doğru çıkmaktadır. Bunun için, sınır ticaretine önem verilmesi gerektiği fikri üzerinde duruyorum. Bunun için de, İçişleri Bakanlığımız, sınır ilçelerinde görev yapan bütün kaymakamları, sınır ticareti, gümrük mevzuatı yolunda bilgilendirmek için Ankara'ya kursa çağırmıştır ve bu konuda kendilerine gerekli bilgi verilmektedir. Yalnız, hepinizin bilmenizi istediğim bir konu var, burada, sınır ticareti kapsamında gelen motorinden belki çok cüzi bir kesimin faydalandığı düşünüldüğünden, açılacak yeni kapılardan yapılacak sınır ticaretiyle de, o bölgede yaşayan insanların tamamının faydalanabileceği bir sisteme ve düzenlemeye gidilmektedir. Burada, üç beş kişinin para kazanacağı bir sisteme, hükümetimiz, asla müsaade etmeyecektir.


Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde köye dönüş ve rehabilitasyon projelerinin uygulanmasına aralıksız devam edilmektedir. Proje kapsamında bulunan 11 ilin 5'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi, 6'sı İçişleri Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında yer almaktadır. 2001 yılı için, bu projelere, 3 trilyon 200 milyarı İçişleri Bakanlığı bütçesinde, 1 trilyon 285 milyarı GAP Bölge Kalkınma İdaresi bütçesinde olmak üzere, toplam 4 trilyon 485 milyar lira ödenek ayrılmıştır.


Programlı olarak yürütülen köye dönüş projelerinin yanı sıra, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin inisiyatifiyle, kendiliğinden müracaat edip geri dönmek isteyen vatandaşlarımıza da çimento, demir, tuğla gibi yardımlar yapılmaktadır.


Haziran 2000-Mayıs 2001 tarihleri arasında, 118 köy, 95 mezraya,    16 784 nüfuslu 2 767 hanenin geri dönüşü gerçekleşmiştir. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere, kırsal alan yerleşim düzeninin planlamasında, kırsal alan yerleşim gruplarına bir üst kademede hizmet sunacak köy grup merkezleri, merkez köyler olarak desteklenmeye devam edilmektedir.


Yerleşimlerin çoğunun dağınık olduğu bölgede yapılacak kamu yatırımlarında, seçilecek bölgesel gelişme merkezlerine öncelik verilmesi ve bu merkezlerin, çevrelerindeki daha alt kademe yerleşme merkezlerine de hizmet verecek şekilde, sosyal, fizikî ve teknik altyapı yatırımlarıyla donatılmaları sağlanmaktadır.


Mayıs 2001 itibariyle, merkez köy veya cazibe merkezi sayısı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sorumluluk alanındaki 11 ilde, toplam 163'tür. Buralarda birleşecek köy sayısı 380, mezra sayısı ise 579'dur. Merkez köy ve cazibe merkezine yapılacak konut sayısı 11 376 olup, yerleşecek muhtemel nüfus sayısı ise 75 197'dir.


Öte yandan, toplam yatırım tutarı 32 milyar dolar olan Güney Doğu Anadolu Projesinde, yatırımların gerçekleşme oranı, 2000 yılı sonu itibariyle yüzde 46 civarındadır. 2000 yılı sonu itibariyle, GAP kapsamında toplam 12 baraj tamamlanmış ve 6 hidroelektrik santralı işletmeye açılmış durumdadır. Ayrıca, 2 baraj ve 2 hidroelektrik santralının inşaatı ise devam etmektedir.


Sulanması hedeflenen 1,7 milyon hektarlık alanın, münferit projeler dahil, 2000 yılı sonu itibariyle 215 000 hektarı sulamaya açılmıştır.


2000 yılı sonu itibariyle, GAP'ın enerji projelerinden yüzde 64'ü işletmede, yüzde 10'unun yatırımı sürmekte, yüzde 19'unun projesi hazır, yüzde 7'si ise planlama aşamasındadır. GAP'ın 2010 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.


Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; her zaman ifade ettiğimiz gibi, dileğimiz, ülkemizin bu bölgesinde yaratılacak huzur ve güven ortamıyla, olağanüstü hal uygulamasının bütünüyle kalkmasıdır. Bölgedeki terörle mücadele için ilan edilmiş ve toplam 10 ilden 4 ile indirilmiş bulunan olağanüstü hal uygulamasının tamamen kaldırılması, esasen, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini öngören stratejimizin bir parçasıdır; ancak, bölgedeki huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla alınması zorunlu olan yasal ve idarî tedbirlerin tamamlanması, yöreye dönük ekonomik ve sosyal önlemlerin yürütülebilmesi için, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin bir müddet daha uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bugüne kadar, Yüce Milletimizin ve Parlamentomuzun, kahraman güvenlik güçlerine verdiği desteği şükran ve minnet duygusuyla bir kere daha dile getiriyorum, bu borcumuzu bir kere daha ifade ediyorum ve bu tür kararların konsensüsle alınacağı düşüncesiyle, olağanüstü halin, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde, 30 Temmuz 2001 tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılmasına ilişkin hükümet tezkeresini Yüce Meclisimizin takdirlerine arz ediyorum.


Terörle yapılan mücadelede büyük bir özveriyle çalışan Silahlı Kuvvetlerimize, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran duygularımı ifade ediyor; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.


Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun.


KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içerisinde ilimin de bulunduğu 4 ilimizde, 30 Temmuz 2001 tarihinden itibaren olağanüstü halin 4 ay uzatılmasıyla ilgili bir Başbakanlık tezkeresi, yine, Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir.


Evvela, konuyu, Anayasa yönünden ele alalım. Anayasanın 120 nci maddesinde "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde... olağanüstü hal ilan edebilir" denilmektedir.


Biraz önceki grup önerisi üzerinde yaptığım konuşmada, aslında bir taktik nedeniyle, bazı şeyleri eksik bırakırım diye çıktım, konuştum; ama, burada, işi, biraz daha herkesin anlayabileceği yavaşlıkta, hukukî yönüyle izah etmek de istiyorum.


Değerli milletvekilleri, bir kehanette bulunuyor hükümet, diyor ki: "Bir ay sonra, Tunceli'de, Diyarbakır'da, Şırnak ve Hakkâri'de şiddet olayları yaygınlaşacak." Olağanüstü hal, böyle başvurulacak bir tedbir değil. Olağanüstü hal demek, insanların temel hak ve özgürlüklerinin, ortadan kaldırılması demektir, askıya alınması demektir.


1987'den beri olağanüstü hal uygulanıyor ve 1978 - 1987 arasında da, o bölgede sıkıyönetim uygulanmaktaydı.  Şimdi, ben soruyorum hükümete ve iktidar grubuna: Acaba, siz, bu bölgede, hangi tarihte olağan rejime geçeceksiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Bundan önceki hükümet sözcüleri, Sayın Bakandan önceki İçişleri Bakanı, bu olağanüstü halin uzatılması konusunda Genel Kurulun karşısına çıkıp, bir gerekçe de izah etmiyordu. Şimdi kendisi izah etti, dedi ki: "Daha, olağanüstü halin kaldırılmasından bahsetmek çok erken bir şey." Ben hayret ediyorum!.. Kendi Başbakanı, birkaç sene önce, buradan "artık, bu son" dedi.


Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, hepimizin şerefi, haysiyeti ve onurudur. Burada, ülkenin birlik ve bütünlüğü, laik demokrasinin savunması konusunda mücadele vererek şehit olan güvenlik kuvvetlerimizi rahmetle anıyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu insanlar, en kutsal varlıklarını bu ülke için verdiler. Tabiî ki, bir ülkede yaşayan tüm insanlar, o ülkenin birlik ve bütünlüğü için savaşmak ve orada düzeni sağlamak zorundadır; ama, bakın, iki seneye yakın zamandır, bu bölgede, silahlı eylemler durmuş; kesinlikle durmuş. Şimdi, tek tük, elbette ki olaylar olacak...


Sayın milletvekilleri, İller İdaresi Kanunu var; İller İdaresi Kanununa göre, valilerin, sıkışmaları halinde, askerî birlikleri göreve davet etme hakları var. Biz diyoruz ki, bu olağanüstü hali kaldırın... Kaldıralım bir; eğer, hakikaten, yeniden şiddet olayları çıkarsa, o zaman, hükümet yeniden olağanüstü hal ilan eder, Meclisimiz de bunu uzatır. Yani, orada terör devam etsin veyahut da bu gibi şeylere göz yumalım diye kimsenin bir düşüncesi yok; ama, burada, o olağanüstü halin baskıcı rejimi altında yaşayan bir yörenin milletvekili olarak, her gittiğimizde karşılaştığımız olaylar çok kötü. Orada görev yapan sivil kolluk kuvvetleri var, askerî kolluk kuvvetleri var. Son zamanlarda, gerçekten -baştan beri de çok iyi şeylerle karşılaştık, ama- orada, askerî birimlerin başkanı olarak, paşa seviyesindeki, albay seviyesindeki, subay seviyesindeki birçok arkadaşımız, halka çok iyi davranıyorlar. Mesela, Dursun Bak diye bir Paşamız var; geldi, kapısını vatandaşa açtı; herkes, kendisinden bir parçaymış gibi, bir sorunu olduğu zaman Paşamızın yanına gidiyor ve halk ile askeriye kaynaştı. Yani, eskiden, o halka sanki değişik bakılıyordu; şimdi, bu ayrılık ortadan kalktı. Halk da anladı ki, o silahlı eylemlerin, o bölgeye ve Türkiye'ye hiçbir faydası yok; bunun, ancak Türkiye düşmanlarına ve orada yaşayan halkın düşmanlarına faydası olduğunu anladı. Şimdi, askerî birlikte, orada görev yapan insanlarımız halkla çok iyi ilişkiler kurdular. Son zamanlarda, tabiî, polisten de hiçbir şikâyetimiz gelmedi. Sağ olsun, oradaki arkadaşlarımız, sorumluluk duygusu içinde hallediyorlar; olay yok. Orada askerî görev yapan arkadaşlarımız da, işte, böyle, cansiparane uğraşıyorlar, o bölge halkına bir hizmet getirmeye çalışıyorlar; ama, burada, kulağını tıkayan, siyasî iktidarlar.


Şimdi, geçen gün, orada, on oniki öğretmenin tayini çıktı, durup dururken. Niye çıktı; çünkü, olağanüstü hal olunca kamu görevlileri çok büyük bir baskı altında. Orada biri bir ihbar yaptı mı, birisi de art niyetli olur; yani, orada belirli bazı görev yapan insanlar "efendim, görülen lüzum üzerine görev yeri değiştirilmiştir..." Yürütmenin durdurulması kararını alamıyorsunuz, dava açma yıllar sürüyor. Tabiî, bu 10 dakikalık süre içinde orada yaşanan olayları anlatmak mümkün değil.


Bakın, biraz önce yaptığım konuşmada benim ilçemde -ben Nazimiye İlçesindenim- 1 kilometre köy yolu asfaltlı değil; 1 kilometre nahiye yolu asfaltlı değil. Hozat'ta öyle, Pülümür'de öyle, Ovacık'ta öyle, Mazgirt'te öyle... Ama, Çemişkezek ile Pertek'te bazı ufak tefek asfaltlama işleri oldu. Şimdi, burada çok önemli bir yatırımın yapılması lazım. Birinci yatırım, Pülümür Dağından, yani, Erzurum, Erzincan'dan gelen ve Pülümür'den Elazığ'a geçen çok önemli bir anayol vardır ve bu yol, kuzeyi güneye bağlayan bir yoldur. Pertek'te bir köprü yapılması lazım. Bu yol, normal, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan yolu 60 kilometre azaltıyor. Pertek'teki Keban Barajı üzerinde yapılması gereken köprülerden biri 700 metre uzunlukta, biri de 400 metre uzunluktadır. Bunun fizibilitesi yapılmış; 50 milyon dolar. 50 milyon dolarla Türkiye'ye çok büyük bir rahatlık geliyor; bunu söyledik yıllarca. Çemişkezek İlçemizin şu anda feribot iskelesiyle... Bir feribot işletiliyor; 45 dakikada gidiyorsunuz; ama, çok dar bir alan var, 7 dakikada gidiyorsunuz. Ben, bunu yedi senedir, sekiz senedir söylüyorum; gelen Bayındırlık Bakanlarına söylüyorum, Karayolları bölge müdürlerine söylüyorum. Değerli arkadaşlar, 45 dakika nerede, 7 dakika nerede. Yani, buna da gidecek -inanmanızı istiyorum- 200-300 milyar lira; yani, fazla bir para da değil.


Şimdi, Elazığ'da yeni gelen bir Karayolları Bölge Müdürümüz var; sağ olsun, kendisine teşekkür ederim; bu sene, Pertek'in bazı köyleri ve Pertek ile Tunceli arasında bir yol var, burayı asfaltlıyor, kendisine teşekkür ederiz; ama, biraz daha kaynak verilmesi lazım. Köy Hizmetlerine... Şimdi, neden yapılmadı; bakın, 1987'de başladı; ama, 1997'ye, 1998'e kadar burada terör çok yoğundu; Karayollarının aracı yakılıyordu, Köy Hizmetlerinin aracı yakılıyordu; yakılınca, tabiî, buraya hizmet gitmedi; ama, 1999 ve 2000 yılına doğru burada bu eylemler durdu. Durunca, şimdi, o yapılmayan hizmetlerin bu arada yapılması lazım.


Köye dönüş projesi meselesine gelince: Köye dönüş projesi yönünde... Hakikaten, bütün Tunceli köyleri boşaltıldı. Ben, Tunceli'yi diyorum, kendi ilim tabiî. Öteki illerde de aslında aynı sıkıntılar var; Bingöl'de var, Diyarbakır'da var, Muş'ta var, Hakkâri'de var. Geçen sene gittik, Hakkâri'de insanların vaziyetini gördük; sınır ticaretini yasaklamışlar, o insanlar çok perişan vaziyette. Şimdi, bu köye dönüş projesinde, devletin, burada, biraz fedakârlık yapması lazım; yani, kaynaklar var. Bu kaynağın bir kısmını buraya aktarıp, köye gitmek isteyen bu insanlara ekonomik bir kaynak sağlaması lazım.


Şimdi, Sayın Bakanımız bir eylem planından bahsetti. Değerli arkadaşlar, bize, cafcaflı laflar değil, fiiliyat lazım. Desin ki, yahu, biz, şu ile, şu kadar para verdik; bu paranın şu kadarıyla, şu kadar köye dönen vatandaşlara yardım ediyoruz. Biz, bunu istiyoruz. Eylem planıymış, bilmem eylem planı... Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ben para istiyorum arkadaş, var mı, para veriyor musunuz; yok!..


Şimdi, bakın, bu bölge insanına o kadar ters gözle bakılıyor ki, Çemişkezek İlçemizde, 1995 yıllarında bir yangın çıktı; 16 tane ev yandı. Hâlâ, Afetler'den bu 16 evin yapılması için bir para gitmedi. 1992 yılında deprem oldu, Erzincan-Pülümür depremi oldu. Orada, hak sahibi borçlanmış, bütün mükellefiyetlerini yerine getirmiş. Ovacık İlçemizde var, Pülümür İlçemizde var, Nazımiye İlçemizde var. Birkaç tane... Şimdi, buralarda, devlet verse verse en fazla 500 milyar lira para verse, bu insanların bu evleri tamamlanır; ama, vermiyorlar. Afetler Genel Müdürüne telefon ediyorum "efendim, fona para verilmiyor" diyor.


Değerli arkadaşlarım, elbette ki, ülkemizin birçok yerindeki  insanlarımıza hizmet eksiklikleri var; ama, buranın özelliği, terör buradan çok şey götürdü, çok işsiz insan var.


Bakın, bu kadar artık bir barış ortamı sağlanırken, terörü karşı insanlar...


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


BAŞKAN - Sayın Genç, toparlar mısınız efendim.


KAMER GENÇ (Devamla) - ...büyük bir nefret duygusu içindeyken, bu insanların, hiç olmazsa, biraz devletten bir yardım görmesi lazım.


1991 yılında, o zaman bir, 800 tane olağanüstü hal kadrosu verildi. İnanmanızı istiyorum, gençlerde o zaman silahlı eylemlere katılma isteği çoktu; ama, o 800 tane kadro verilince, çekildiler birdenbire. İnsanları köyden getirdiler, 800 tane kadro verdiler, ertesi gün o kadroları tenkis ettiler; yani, o insanlara iş vermemekle de, doğu ve güneydoğuda teröre giden para, en azından 120-130 milyar dolardır.


Değerli milletvekilleri, bazı uygulamaları da belirtmek istiyorum. Mesela, asker taşıma işinde Tunceli firmaları ile Diyarbakır firmalarına bu iş verilmiyor. Onlar da bu memleketin vatandaşı, niye bu ayırımcılık yapılıyor?!


Bundan önce askerler çarşıya bırakılmıyordu, son zamanlarda bırakılmaya başlandı kısmen. Mademki, asker orada görev yapıyor; çıksın, kahveye gitsin, esnaftan alışveriş yapsın, oranın ekonomisine bir canlılık getirsin; ama, ben, şunu diliyorum ki, bu olağanüstü halin uzatılması için bir sebep yok; bunu kaldıralım.


Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.


Görüşmeler tamamlanmıştır.


Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.


Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.


VII. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN


GELEN DİĞER İŞLER


1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının;  Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı: 527)


BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili Komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.


Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.


2. - Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/841, 2/757) (S. Sayısı: 711) (1)


                                     


(1) 711 S. Sayılı Basmayazı 28.6.2001 tarihli 127 nci Birleşim tutanağına eklidir.


BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.


Hükümet?.. Hazır.


Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmişti.


Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum:


YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


TASARISI


MADDE 1. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 3 üncü maddesinin değişik (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.


"Yükseköğretim Kurumları : Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır."


"v) Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir."


BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)


DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 711 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.


Dün, söz konusu tasarının geneli üzerindeki görüşmeler esnasında, Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Hikmet Uluğbay'ın 4306 sayılı Yasanın müzakereleri esnasındaki konuşmasından alıntılar yapmıştım. Sayın Bakan, haklı olarak, ismini verdiğim için, kendisiyle ilgili olarak burada ileri sürdüğüm bazı iddialara cevap vermek üzere kürsüye geldiler. Ben, kendisine, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum.


Benim, dün konuşmamda özellikle vurgulamak istediğim bazı hususlar vardı; bunları tekrarlamak istiyorum. Sayın Bakanımız dün dediler ki: "Bizim çocuklarımız her şeye layıktır. Eğitime katkı payı olmasa, bugün, Türk millî eğitimine kazandırdığımız birçok şeyi kazandıramamış olacaktık." Bu görüşlere karşı çıkmak mümkün değil değerli arkadaşlar. Yalnız, ben, dün, hesap bilmezlikten söz etmiştim; bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bakınız, Sayın Bakanımız, 1997'deki konuşması esnasında diyor ki: "Biz, eğitime katkı payı adı altında toplam 1 katrilyon para toplayacağız ve bu, 2002 yılına kadar devam edecek. 2002 yılına kadar bu toplayacağımız paralarla da -dün saydığım- şu, şu  hizmetleri gerçekleştireceğiz." Bugüne kadar, eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarı 2 milyar 568 milyon dolardır.


Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan dedi ki: "Biz, evet, bazı şeyleri gerçekleştirdik. Yüzde 39 oranındaki gerçekleştirmeyi, siz, hiç gerçekleştirilmedi şeklinde mi değerlendiriyorsunuz?"  Bakınız, sizin, biz enflasyonu yüzde 100'den, yüzde 40'a indireceğiz diye bir iddianız olsa, ki nitekim, bu hükümet kurulurken, bu yılın sonunda enflasyonu yüzde 25'e indireceğinizi taahhüt ettiniz. Bugün, enflasyon yüzde 50; bu, sizin taahhüdünüzü yerine getirdiğiniz anlamına mı gelir?! Birine 1 milyar vermeyi taahhüt ediyorsunuz; 400 milyon veriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki: "Canım, ben, 1 milyar vermedim; ama, 400 milyon verdim. Bu da, taahhüdümü yerine getirdiğim anlamına gelir." Bu, çok anlamlı bir açıklama ve savunma değil değerli arkadaşlarım.


Şimdi, buradan, tekrar, Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Biraz önce, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Metin Bostancıoğlu'yla görüştüm. Bazı konularda, özellikle, toplanan paranın yetmemesinden dolayı, bazı şeylerin gerçekleştirilmediğini söyledi; ama, bu hesap yapılırken, neyin geleceğini ve neyin yapılacağını çok iyi hesaplamak durumundayız.


Bakınız, ben, tekrar ediyorum: "İlköğretimde okullaşma yüzde 100 olacaktır" denilmiş; bunun, yaklaşık bir oranla gerçekleştirildiğini, Masum Türker Bey, dün, burada iddia etti.


"İkili öğretim, sabahçı-öğlenci eğitimi kaldırılacaktır" deniliyor; kaldırılıp kaldırılmadığını hepimiz biliyoruz, kaldırılmamıştır.


"Sınıflardaki öğrenci sayısı 30'a indirilecektir" denilmiştir; bugün, sınıflardaki sayı, bazı bölgelerde, 70'e, 80'e, hatta 100'e vurmaktadır; Türkiye ortalaması olarak 30 kabul etseniz bile, sabahçı-öğlenci eğitimi yaptığınız için, bu, 60 demektir.


"147 326 derslik inşa edilecektir" denilmiştir; burada, bu kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edilmiş, inşa halindekiler dahil, 83 000 küsur derslik inşa edilmiştir veya edilmektedir.


"Tüm ilköğretimde bilgisayar destekli eğitime geçiş yapılacaktır" denilmiş; bunun gerçekleşmediğini herkes biliyor. Yabancı dil öğretiminde aldığımız mesafe ortadadır.


Sayın Millî Eğitim Bakanımız, özellikle YİBO'ların inşaında hedeflerin aşıldığını söylüyor; aşıldıysa -elimde net rakamlar yok- bundan dolayı da kendilerini kutluyorum ve taşımalı eğitimden söz ediliyor.


Değerli arkadaşlarım, taşımalı eğitim, tam bir rezalettir. Bizde bir atasözü vardır, der ki: "Taşıma suyla değirmen dönmez." Ben, kendi vilayetimi örnek vereyim: Benim vilayetimde, 5 200 kilometre köy yolu vardır; Bunun yüzde 70'i, yüzde 80'i ham yol konumundadır. Biraz önce, Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Mustafa Yılmaz'a da söyledim, yolun olmadığı yerde, siz neyin taşımasını yapıyorsunuz; yedi ay, sekiz ay boyunca kış olan bir memlekette, yolların müsait olmadığı bir memlekette, siz neyin taşımasını yapıyorsunuz? Benim vilayetimde, 330 merkezden taşımalı eğitim yapılıyor.


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, buradaki hedeflerin hiçbirisi tutmamıştır derken "biz, yüzde 30, yüzde 40 oranında tutturduk" derseniz, sizin bu sözünüz ikna edici olmaz.


Eski Bakanımız Sayın Hikmet Uluğbay'ın, geçen sene, Nokta Dergisinde yayımlanan çok güzel bir makalesi vardı. Dünyanın hangi ülkesinde, öğrenci başına ne kadar para harcanıyor; bunu, istatistikî olarak ortaya koymuştu. Ben de, bunu, zevkle okudum ve dün, konuşmamın başında da dedim ki, biz, eğitime ayırdığımız pay açısından, dünyanın 105 inci ülkesiyiz. Çocuklarımızın her şeye layık olduğunu biz teslim ediyoruz; ancak, değerli arkadaşlarım, biz, bu halka ne verdik ki, ne istiyoruz?! Hiçbir şey vermeden, her gün zam, her gün vergi, her gün dolaylı vergi, doğrudan vergi... Siz, bunun adını Eğitime Katkı Payı koyduğunuz zaman, bu, vergi olmaktan çıkmaz ki; bu, basbayağı vergidir. Bu vergi mevzuatını bilenler, çok iyi bilirler; eskiden, vasıtalı ve vasıtasız vergi deniliyordu. Bu, yani, bugünkü tabirle, dolaylı vergidir; ama, siz, adını Eğitime Katkı Payı koydunuz.


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkanım... 2 nci madde üzerinde konuşacağım o zaman.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Bitirsin de, 2 nci madde üzerinde konuşmasın.


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitireceğim o zaman; 1 dakika süre verin...


BAŞKAN - 2 nci maddede konuşmayacak mısınız efendim?


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - 2 nci maddede konuşmayacağım.


BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu konuşacak ama...


Sayın Çelik, lütfen, tamam... 2 nci maddede konuşursunuz.


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - 2 nci maddede konuşacağım; takdir, Sayın Başkanın.


BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik.


Madde üzerinde, 3 adet önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecelerine göre işleme alacağım...


HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan...


BAŞKAN - Buyurun Sayın Uluğbay.


HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum.


BAŞKAN - Sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz...


HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sataşmadım ama...


BAŞKAN - Sataşma olmaz Sayın Bakanım; sadece, rakamlar konusundaki dileklerini ifade etti.


İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Belki eksik söyledi Başkanım; yanlış söyledi.


HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Açıklama yapmak istiyorum.


BAŞKAN - Açıklama mı yapmak istiyorsunuz; sataşma değil de, rakamlar konusunda açıklama mı yapmak istiyorsunuz?


HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Evet Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım; 2 dakika içerisinde açıklayın. (DSP sıralarından alkışlar)


HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.


Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yine, Sayın Hüseyin Çelik'e teşekkürle sözlerime başlıyorum.


Uzun boylu vaktinizi alacak değilim. Biraz sonra, zannediyorum, Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Yüce Heyetinize, Millî Eğitim Bakanlığında, 1997'den bugüne, sekiz yıllık eğitimin gelirleriyle yapılan işler konusunda ayrıntılı bilgi verecek. O nedenle, Sayın Bakanın bu bilgileri açıklamasına engel olmak niyetinde değilim. O nedenle, o onurlu görevi kendisine bırakıyorum; ancak, şu kadarını ifade etmek isterim ki, Sayın Çelik'in iddialarına ilişkin olarak, kendi rakamlarını kullanacağım.


Bakın, 83 000 sınıf gerçekleşti diyorsunuz. Sayın Çelik, bunu söylerken, sizden bir şeyi beklemek, benim ve vatandaşlarımızın hakkıydı; o da şu: Üç yılda 83 000 sınıf inşa edildiyse, 1997 öncesinde, yani, sekiz yıllık gelirler elde edilmeden önce, üç yılda, Türkiye'de kaç sınıf inşa edildi? Şimdi, bunu, burada söylemez de, 83 000 rakamını sorgularsanız, vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirirsiniz. Neden; çünkü, vatandaşlarımız, bu katkıları, gönül sevgisiyle, çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için ödediler; ödedikleri paranın, devlet bütçe olanaklarının üzerinde, ne kadar hizmet olarak kendisine döndüğünü görmek ister.


Sayın Çelik, Demokratik Sol Parti olarak, ben ve Sayın Bostancıoğlu, milletimizin bize verdiği imkânları böyle kullandık. Eğer, sizin, bir siyasî partinin sözcüsü olarak ve bir siyasetçi olarak, daha iyisini yapma iddianız varsa -elbette ki olacak, buna da saygı duyuyorum- çıkarsınız, daha iyisini, hangi kaynakla, nasıl yapacağınızı; bu yapılanların üzerine, çocuklarımıza ne getireceğinizi söylersiniz. Artı, yapılanları da inkâr etmemek lazım. Bugün, Türkiye'de, yanılmıyorsam 4 000 sınıfa yakın, ilköğretim okulunda, bilgisayar vardır, 20'şer bilgisayardan olan laboratuvar; bu, sağlanabilen imkânladır. Unutmayın ki, Millî Eğitim Bakanlığı, bazı şeyleri yapıyorsa, imkânları israf etmeksizin yapıyor. Bakın, çok kolaydı, 190 000 öğretmeni, ben veya Sayın Bostancıoğlu bir ay içinde alırdık. Derdik ki: Diş hekimliğinden mezunsanız, işsizseniz, gelin; şu okuldan mezunsanız, hiçbir yerde iş bulamıyorsanız, gelin öğretmen olun. Bu, hizmet olur muydu Sayın Çevik?!


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


BAŞKAN - Sayın Bakan, 1 dakika içerisinde lütfen toparlayınız efendim.


HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Böyle yapılırken; yani, herkes öğretmenliğe kabul edilirken, biz, bu çocuklara ve Türkiye'nin geleceğine hizmet değildir dedik, öğretmenlik eğitimi alanlara sadece öğretmenlik hakkını verdik.


O nedenle, bu konuları tartışırken gözlerimizi kapatarak, önyargılarla değil, daha iyi hizmet iddianız varsa, gelin söyleyin nasıl yapacağınızı; ama, yapılanları inkâr etmeyin. Bakın, ben, bir siyasetçi olarak, ne bakanlığımda ne bugün, devri sabık yaratmadım; çünkü, devri sabık yaratmak Türkiye'ye hizmet etmek değildir. Benden önce Millî Eğitim Bakanlığında hangi arkadaşımız, çocuklara ne boyutta hizmet verdiyse, hepsini teşekkürle yâd ettim; bunu da bana teşekkür etmeniz için söylemiyorum. Sadece teşekkür edeceğimiz bir kitle vardır, o da Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıdır, çocukları için bu imkânları veriyor, onları da doğru harcamak bizim sorumluluğumuzdur.


Teşekkürler. (DSP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Buyurun Sayın Gönül.


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.


Bir konuda kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum ve bunun da düzeltilmesi talebinde bulunuyorum.


Dün, bu yasa tasarısının görüşmeleri sırasında, Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan Masum Türker arkadaş...


BAŞKAN - Şahsı adına efendim...


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - ...şahsı adına yapmış oldukları konuşma sırasında kullandıkları bir kelime ve cümleden dolayı, grup başkanvekili arkadaşımın bir uyarısı olmuştu; "sürü" kelimesinin kullanılması nedeniyle... Bazı milletvekili arkadaşlarımın, bu kelimenin kullanılmadığı yolunda itirazları oldu. Ben, bu kelimenin ve bu cümlenin kasten kullanıldığına inanmıyorum; bir sürçülisan olabilir, zühulen kullanılmış bir cümle ve kelime olabilir. İncelenmiş olan tutanakları getirttim. Burada, Sayın Türker -aynen okuyorum Sayın Başkan- diyor ki: "Yüzde 99,4'e ulaşmak demek, Türkiye'de, toplumu, artık, düşünen toplum haline getirip, dediğimi yerine getiren sürü toplumdan çıkarmak demektir." Bu, istiskal edici, üzücü, rencide edici bir kelime ve cümledir. Bu cümlenin zabıtlardan çıkarılmasını talep ediyorum.


BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.


TURHAN GÜVEN (İçel) - Masum Bey, mazurdur, yok burada.


BAŞKAN - Sayın Türker burada yok efendim.


Madde üzerinde 3 önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü paragrafında yer alan "meslekî ve teknik eğitim bölgeleri; bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü" cümlesinin "birden fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu            Musa Uzunkaya      Azmi Ateş


        Adıyaman                    Samsun                   İstanbul


      Abdülkadir Aksu                       Abdullah Veli Seyda                                         İstanbul                                                      Şırnak                                                                Nurettin Aktaş Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


Hüseyin Arı Mehmet Özyol          Ahmet Aydın


             Konya               Adıyaman                         Siirt


             Osman Yumakoğulları Mehmet Batuk           İsmail Özgün


           İstanbul                    Kocaeli                  Balıkesir


Özkan Öksüz Sabahattin Yıldız             Aslan Polat


             Konya                        Muş                  Erzurum


BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer alan "kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu            Musa Uzunkaya      Azmi Ateş


        Adıyaman                    Samsun                   İstanbul


      Abdülkadir Aksu Abdullah Veli Seyda  Mustafa Baş


           İstanbul                      Şırnak                   İstanbul


Nurettin Aktaş Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


Hüseyin Arı                     Osman Yumakoğulları        Mehmet Batuk


             Konya                   İstanbul                    Kocaeli


İsmail Özgün Özkan Öksüz     Sabahattin Yıldız


          Balıkesir                     Konya                        Muş


                                     Aslan Polat


                                          Erzurum


BAŞKAN - Okutacağım üçüncü önerge, en aykırı önerge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 ve 6 ncı satırında yer alan "Yükseköğretim Kurumları" tanımında geçen "ile üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu            Musa Uzunkaya      Azmi Ateş


        Adıyaman                    Samsun                   İstanbul


      Abdülkadir Aksu Abdullah Veli Seyda  Mustafa Baş


           İstanbul                      Şırnak                   İstanbul


Nurettin Aktaş Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


           Mehmet Özyol           Ahmet Aydın     Sabahattin Yıldız


        Adıyaman                         Siirt                        Muş


Mehmet Batuk İsmail Özgün          Özkan Öksüz


            Kocaeli                  Balıkesir                     Konya


Aslan Polat                     Osman Yumakoğulları           Bülent Arınç


          Erzurum                   İstanbul                    Manisa


                                     Avni Doğan


                              Kahramanmaraş


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Paragrafta "üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı" ibaresi mükerrer olarak zikredilmekte olup metnin anlaşılmasında zorluk, uygulamasında ise aksaklık oluşturacaktır.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Diğer önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer alan "kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


                                                              Mahmut Göksu


                                                        (Adıyaman) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Metinde geçen ve vakfın özelliğini tarif için kullanılan "kazanç amacına yönelik olmamak" şartı vakfın özelliklerinden birisi olup bunun zikredilmesine gerek bulunmamaktadır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Son önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarının 1 inci maddesinin üçüncü paragrafında yer alan "meslekî ve teknik eğitim bölgeleri; bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü " cümlesinin "birden fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.


                                                              Mahmut Göksu


                                                        (Adıyaman) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Ka-tılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Yüksekokul sayısının birden fazla olması öğrenciye tercih hakkı tanıyacaktır. Bu sayede bölge daha da genişlemiş olacaktır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. - 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.


"d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler.


e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilir. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla ilgili esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.


f) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de meslekî ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler."


BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik görüşlerini ifade edecek; ancak, bir hususu belirteyim: 2 nci maddenin birinci cümlesinde "2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin mülga" ibaresinin redaksiyonunu da bu arada belirtelim.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - "Mülga (c)" olarak...


BAŞKAN - Evet.


Buyurun Sayın Çelik. (DYP sıralarından alkışlar)


DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 nci maddede getirilen hiçbir hususa karşı değiliz. Bu 2 nci maddede sözü edilen, bilimsel olimpiyatlarda dereceye girmiş olan öğrencilerin üniversitelere sınavsız olarak alınmaları, bizim de tasvip ettiğimiz, takdir ettiğimiz bir konudur. Meslek yüksekokulu mezunlarının yüzde 10 oranında dikey geçiş yapmaları da yeni getirilmiş bir şey değil; bu, daha önce uygulanıyordu.


Ben, yine, Millî Eğitim eski Bakanımız Sayın Hikmet Uluğbay'ın sözlerinden hareketle, bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi, Sayın Bakan, bizim 83 000 derslik rakamını küçümsediğimizi düşünüyor. Ben, bunu küçümsemiyorum. 2,5 milyar dolar para alınmıştır. Elbette, bunun karşılığında bir hizmet olacaktır. Elbette, eğitime katkı payı vererek bu fedakârlığı yapan halkımıza teşekkür etmemiz lazım; bunu kabul ediyorum.


Sayın Bakanımız diyor ki, "buraya gelin, hangi kaynakla neyi daha iyi yapacağınızı söyleyin."


Değerli arkadaşlar, bakınız, bugüne kadar "eğitime katkı payı" adı altında toplanan para 2,5 milyar dolar. 2002'nin sonuna kadar, 1 milyar 200 milyon dolar daha para toplanacak. Bunu 2010 yılına kadar da uzatsanız, takriben, yılda 1 milyar dolar para toplansa, bu, toplam 10 küsur milyar dolar eder.


Hükümetinizin sebep olduğu ekonomik krizin faturasına bakın, devletin, milletin girmiş olduğu zarara bakın; 53 milyar dolar. Sadece, fondaki 13 bankanın zararı 20 milyar dolar. Yine hükümetinizin beceriksiz politikalarının sebep olduğu  iki krizden sonra, ülkenin, milletin karşı karşıya bulunduğu zarar, 33 küsur milyar dolardır.


Bu ülkenin, aslında, eğitime de yetecek kadar kaynağı vardır, sağlığa da yetecek kadar kaynağı vardır; ama, bunu kullanmasını bilmek lazım, bunu yerli yerinde kullanmasını bilmek lazım. Elbette, biz, bir siyasî kadro olarak, bunu daha iyi yaparız diye bu işe talibiz; bunun için siyaset yapıyoruz. Bu zararlara sebep olan bu hükümetin mensupları "efendim, biz şu kadar para topladık" diyorlar; kabul ediyoruz. Bizim, itiraz ettiğimiz nokta şu değerli arkadaşlar: Bakınız, kimlerden eğitime katkı payı alıyorsunuz: Vergi ve SSK beyannamesi veren bütün vatandaşlardan eğitime katkı payı alınıyor, gümrüklere verilen beyannamelerden alınıyor, vatandaşın motorlu taşıt için yaptığı, kayıt, tescil ve devir işlemlerinden eğitime katkı payı alınıyor. Spor toto ve sair... Bunlar tamam, bir şey demiyorum; silah ruhsatları için alınana bir şey demiyorum; ama, cep telefonundan eğitime katkı payı alınıyor... Bunların hepsini burada sıralamak istemiyorum.


Bugün, ülkemizde, vatandaş, mutfak masrafını karşılayacak durumda değil değerli arkadaşlarım. Siz, akaryakıta, hükümete geldiğiniz günden beri 6 kattan fazla zam yaptınız. Türkiye'de, 150 000-200 000 liraya mal olan süper benzini 1 100 000 liraya satıyorsunuz. Bunun üzerinde yüzde 300 vergi vardı. Biliyorsunuz, buradan çıkardığınız bir kanunla, bunu yüzde 500'e çıkardınız. Şimdi, bunu vatandaşa nasıl anlatırsınız?


Elbette, siz, vatandaştan eğitime katkı payı almışsanız, bunun karşılığında derslik de yapacaksınız. Ben diyorum ki: Siz, 143 000 vaat ettiniz; ama, 83 000 kaldınız. Sizin verdiğiniz rakamlar tutmadı, hesabınız tutmadı. Hesap yapmakta yaya kaldınız; tıpkı enflasyon hesabında yaya kaldığınız gibi.


Siz, bu Meclise gelip, efendim, kiraları yüzde 25'le sınırlayan kanunlar getirdiniz. Bunu uygulayabildiniz mi?! O gün de, çıktık burada dedik ki "serbest piyasa ekonomisinde, liberal ekonomide böyle şey olmaz. Meclis, kira fiyatlarının, kiranın ne kadar olacağını, hangi oranda olacağını kanunla belirlemez"; ama, değerli arkadaşlarım, siz, bildiğinizi okudunuz, biz doğru biliyoruz dediniz ve her seferinde, bizim uyarılarımıza rağmen, yine, parmaklarla bu kanunları çıkardınız, sayı çoğunluğuna dayanarak bu kanunları çıkardınız ve her seferinde de zarar ettiniz.


Bakınız "bütçe açığımız 5 katrilyon olacak" dediniz, 30 katrilyonla bütçe açığını kapatacağız; 6 kat yanılma payınız oldu. Hangi konuda isabet ettirdiğinizi, lütfen, söyler misiniz? "Biz, ülkenin önüne şöyle bir hedef koyduk ve bu hedeflerden tek bir tanesini tutturduk" deyin ve biz, sizi yüksek sesle alkışlayalım. Yaptığınız güzel hizmetleri elbette alkışlıyoruz. Bu polemiği daha fazla sürdürmek istemiyorum.


Yalnız, Sayın Başkanım, müsaadenizle, bir şey söyleyeyim: Bakınız, imam hatip okullarının orta kısmının kapatılması...


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


BAŞKAN- 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim.


İSMAİL AYDINLI (İstanbul)- Hâlâ orada mısın?!


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla)- Ben, hâlâ oradayım. Ben, insan hakları savunucusu, demokrat bir insanım. İmam hatipli olanlar da insandır.


İSMAİL AYDINLI (İstanbul)- Geç...  Geç...


HÜSEYİN ÇELİK (Devamla)- Evet, oradayım. Bugün, Türkiye'de gözyaşı sel olmuştur sizin umurunuzda mı?!


İmam hatiplerin orta kısmını kapatacağız diye, meslek lisesi mezunu olan binlerce, milyonlarca insanı mağdur ettiniz. Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında karşı karşıya bulundukları durumu, herhalde, basından takip ediyorsunuz. Günlerce söylendi; fakat, sizin umurunuzda bile değil.


Ha, size dokunduğu zaman, sizin menfaatınıza veya sizin paralelinizde düşünen insanlara bir sıkıntı geldiği zaman, o sıkıntıdır da, diğer insanların sıkıntısı sıkıntı değil mi değerli arkadaşlar?!


Bakınız, demokrat insan, kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen insanlar haksızlığa uğradığı zaman onları savunur. Sizin imam hatipleri savunmanız lazım, eğer, demokrat olmak gibi bir iddianız varsa.


Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkürler.


Madde üzerinde 3 önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesinin (d) bendinin "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu Azmi Ateş    Abdülkadir Aksu


        Adıyaman                   İstanbul                   İstanbul


A. Veli Seyda Mustafa Baş        Nurettin Aktaş


              Şırnak                   İstanbul               Gaziantep


Yaşar Canbay Akif Gülle     Musa Uzunkaya


           Malatya                   Amasya                    Samsun


        Sabahattin Yıldız           Osman Yumakoğulları        Mehmet Batuk


                 Muş                   İstanbul                    Kocaeli


İsmail Özgün Özkan Öksüz             Aslan Polat


          Balıkesir                     Konya                  Erzurum


BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (e) bendinde yer alan "yüzde 10'undan az olmamak üzere" ibaresinin çıkarılarak, yerine "yüzde 25'inden az olmamak üzere" ibaresinin getirilmesini arz ederiz.


Mehmet Batuk Mahmut Göksu     Musa Uzunkaya


            Kocaeli               Adıyaman                    Samsun


           Mehmet Özyol     Sabahattin Yıldız Ahmet Aydın


        Adıyaman                        Muş                         Siirt


Akif Gülle İsmail Özgün          Özkan Öksüz


           Amasya                  Balıkesir                     Konya


Aslan Polat Bülent Arınç                      Osman Yumakoğulları


          Erzurum                    Manisa                   İstanbul


BAŞKAN - Üçüncü önerge aynı zamanda en aykırı önerge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (f) bendinde yer alan "üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler" ibaresinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.


Mehmet Batuk Mahmut Göksu     Musa Uzunkaya


            Kocaeli               Adıyaman                    Samsun


           Mehmet Özyol            İsmail Özgün          Ahmet Aydın


        Adıyaman                  Balıkesir                         Siirt


Özkan Öksüz Sabahattin Yıldız           Bülent Arınç


             Konya                        Muş                    Manisa


             Osman Yumakoğulları Aslan Polat             Avni Doğan


           İstanbul                  Erzurum      Kahramanmaraş


f)"...sınav sonucu aldıkları puanlarının hesaplanmalarında ve yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde normal lise mezunlarıyla aynı kriterlere göre değerlendirilirler."


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Ortaöğretim sıralarında birçok ortak ders almış öğrencilerin, üniversite programlarına yerleştirilmeyi sağlayan sınava girişte ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ayrımcılık yapmak adalet ilkesine aykırı olacağından dolayı bu değişikliği gerekli görmekteyiz.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


İkinci önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (e) bendinde yer alan "yüzde 10'undan az olmamak üzere" ibaresinin çıkarıla-rak yerine "yüzde 25'inden az olmamak üzere " ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                Mehmet Batuk


                                                        (Kocaeli) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Meslekî olarak gerek akademik gerekse de teknik alanda yoğun bir şekilde personele ihtiyaç vardır. Bunu karşılamanın en mantıklı yolu da orta öğretimden başlayarak mesleğe adapte olmuş, tecrübe kazanmış meslek yüksekokulu mezunlarının bu alanlarda istihdamıdır. Bunun için meslek yüksekokulundan ne kadar fazla sayıda öğrenciye alanlarında üniversite eğitimi alma imkânı sağlamak, o kadar hızlı bir şekilde bu açığın kapatılmasına katkı sağlayacaktır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Üçüncü önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesinin (d) bendinin "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine sınavsız girerler" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.


                                                              Mahmut Göksu


                                                        (Adıyaman) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Okul tespitlerinin yapılmasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bulunmasının faydalı olmayacağı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin görev alanına müdahale olarak değerlendirileceği düşünülmüştür.


BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. - 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Ek Madde 2. - Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla malî ve idarî hususlar dışında aka-demik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslekî ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır."


BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


İki önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle değiştirilen ek 2 nci maddenin son cümlesi olan "kurulacak meslek yüksekokullarına meslekî ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu     Sabahattin Yıldız         Mehmet Batuk


        Adıyaman                        Muş                    Kocaeli


Azmi Ateş Abdülkadir Aksu          A. Veli Seyda


           İstanbul                   İstanbul                      Şırnak


Mustafa Baş Nurettin Aktaş          Yaşar Canbay


           İstanbul               Gaziantep                  Malatya


Akif Gülle Hüseyin Arı       Mehmet Özyol


           Amasya                     Konya               Adıyaman


Ahmet Aydın Özkan Öksüz             Aslan Polat


                  Siirt                     Konya                  Erzurum


                                             Osman Yumakoğulları


                                           İstanbul


BAŞKAN - İkinci önerge en aykırı önerge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle değiştirilen ek madde 2'nin ilk cümlesinde "Vakıflar" ibaresinden sonra gelen "kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu Azmi Ateş    Abdülkadir Aksu


        Adıyaman                   İstanbul                   İstanbul


A. Veli Seyda Nurettin Aktaş          Yaşar Canbay


              Şırnak               Gaziantep                  Malatya


Akif Gülle Musa Uzunkaya        Mehmet Batuk


           Amasya                    Samsun                    Kocaeli


Özkan Öksüz                     Osman Yumakoğulları           İsmail Özgün


             Konya                   İstanbul                  Balıkesir


        Sabahattin Yıldız                                   Aslan Polat


                 Muş                                                  Erzurum


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Vakıf anlayışında kâr amacı gütmemek aslî unsurdur. Bunun zikredilmesine zaten gerek yoktur.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Diğer önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle değiştirilen ek 2 nci maddenin son cümlesi olan "kurulacak meslek yüksek okullarına meslekî ve teknik eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


                                                              Mahmut Göksu


                                                         (Adıyaman) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


"Gereksinim" ifadesi izafîdir. Keyfî uygulamalara vesile olabilir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.


3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 4. - 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.


"EK MADDE 24. - Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde, çağdaş bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelere uygun olarak ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek üzere, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilir. Her ilde en az bir meslekî ve teknik eğitim bölgesi kurulabilir.


Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokulu veya okulları ile, meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.


Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.


Meslekî ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslekî ve teknik orta öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli olup da meslek yüksekokullarındaki ders ve uygulamalarda görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen miktarda saat başına ders ücreti ödenir."


BAŞKAN - 4 üncü maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 5. - 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 2. - Bu Kanun, Meslekî Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar."


BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


MADDE 6. - 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.


"d) "Öğrenci", işletmelerde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri;"


"g) "Usta Öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;


h) "İşletmelerde Meslekî Eğitim", meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını;"


"j) "Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları", meslekî ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;


k) "Personel", kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerindeki maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;


l) "İşletme", mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini;


m) "Eğitici Personel", meslekî yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi;


n) "Meslek Alanı", ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı;


o) "Meslek Dalı", bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik, bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini"


BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesi birinci paragrafında geçen "(i) bendinden sonra gelmek üzere" ifadesinden sonra dahi manasına gelen "de" kelimesinin ilavesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu Azmi Ateş    Abdülkadir Aksu


        Adıyaman                   İstanbul                   İstanbul


A. Veli Seyda Nurettin Aktaş          Yaşar Canbay


              Şırnak               Gaziantep                  Malatya


Akif Gülle Musa Uzunkaya        Mehmet Batuk


           Amasya                    Samsun                    Kocaeli


İsmail Özgün Özkan Öksüz                     Osman Yumakoğulları


          Balıkesir                     Konya                   İstanbul


        Sabahattin Yıldız                                   Aslan Polat


                 Muş                                                  Erzurum


BAŞKAN - İkinci önerge en ayıkırı önerge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesinin (d) bendinde öğrenci tanımında geçen "örgün" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu Azmi Ateş    Abdülkadir Aksu


        Adıyaman                   İstanbul                   İstanbul


A. Veli Seyda Nurettin Aktaş          Yaşar Canbay


              Şırnak               Gaziantep                  Malatya


Akif Gülle Musa Uzunkaya        Mehmet Batuk


           Amasya                    Samsun                    Kocaeli


İsmail Özgün Özkan Öksüz     Sabahattin Yıldız


          Balıkesir                     Konya                        Muş


Aslan Polat                                                     Osman Yumakoğulları


          Erzurum                                                   İstanbul


BAŞKAN - Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


 Millî Eğitim Bakanlığı kaynaklarına göre öğrenci, örgün ve yaygın eğitimden faydalanan kimse olarak tarif edilmektedir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Diğer önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesi birinci paragrafında geçen "(i) bendinden sonra gelmek üzere" ifadesinden sonra dahi manasına gelen "de" kelimesinin ilavesini arz ederiz.


                                                              Mahmut Göksu


                                                         (Adıyaman) ve arkadaşları


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Türk Dilbilgisi kurallarına göre önceki ibareye bağlantı kurulabilmesi için gereklidir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 7. - 3308 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 4. - Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Meslekî Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.


Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;


a) Bakanlığın meslekî eğitimle görevli Müsteşar yardımcıları,


b) İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


c) Maliye Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


e) Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


h) Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,


i) Devlet Planlama Teşkilâtı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,


j) Bakanlığın, meslekî eğitim ile ilgili genel müdürleri,


k) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,


l) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,


m) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,


n) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,


o) Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,


p) Meslekî eğitim alanında görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu temsilcisi,


r) Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisinden,


Oluşur.


Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.


Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına baş-kanlık eder. Meslekî Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Meslekî Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir."


BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge var; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilen 4 üncü maddenin (r) bendinden sonra gelmek üzere "s) Türkiye Barolar Birliğinden görevlendirilecek bir hukukçu temsili," bendinin eklenmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler     Şükrü Ünal


        Adıyaman                       Bingöl                 Osmaniye


Yakup Budak Abdullah Veli Seyda    Eyüp Fatsa


              Adana                       Şırnak                        Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı      İsmail Kahraman


            Sakarya                     Konya                    İstanbul


Zeki Ergezen Veysel Candan        Mehmet Özyol


                Bitlis                      Konya                Adıyaman


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Meslekî Eğitim Kurulunun icraatlarında hukukî destek olmak üzere önerilmiştir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir.


8 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 8. - 3308 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 6. -  Bu Kanun kapsamında meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde il meslekî eğitim kurulu kurulur.


İl meslekî eğitim kurulu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında;


a) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),


b) İl sağlık müdürü veya temsilci,


c) İl sanayi ve ticaret müdürü,


d) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı veya temsilcisi ile meslekî eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,


e) İl ticaret odası başkanı veya temsilcisi,


f) İl sanayi odası başkanı veya temsilcisi,


g) Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, il sanayi ve ticaret odası başkanı veya temsilcisi,


h) İlin, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı,


i) Kurulun sekretarya görevini yürüten okul müdürü,


j) İlde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarından ve kurumlarından birer yönetici,


k) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi sendikaları temsilcisi,


l) Defterdar veya temsilcisi,


m) Türkiye İş Kurumu il müdürü veya temsilcisi,


n) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,


o) En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun, o il için göstereceği işveren sendikaları temsilcisinden,


Oluşur.


İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.


İl meslekî eğitim kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.


İl meslekî eğitim kurulunun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali, gerekli gördüğü hallerde il meslekî eğitim kuruluna başkanlık eder."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Madde üzerinde önerge yok.


8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum...


IV. – YOKLAMA


(DYP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)


TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz.


BAŞKAN - Olur efendim.


Yoklama talep eden sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Mahmut Nedim Bilgiç, Sayın Mustafa Örs, Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Turhan Güven, Sayın Mehmet Sadri Yıldırım, Sayın Hayri Kozakçıoğlu, Sayın Ayfer Yılmaz, Sayın Faris Özdemir, Sayın Oğuz Tezmen, Sayın Kadir Bozkurt, Sayın Fetullah Gültepe, Sayın Nurettin Atik, Sayın Necati Yöndar, Sayın Mehmet Gölhan, Sayın Ahmet İyimaya, Sayın Murat Akın, Sayın Yıldırım Ulupınar, Sayın Nurhan Tekinel, Sayın İlhan Aytekin ve Sayın Takiddin Yarayan.


Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde, oylama isteminde bulunan arkadaşların sisteme girmemelerini, sisteme giremeyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen arkadaşlarımızın, yoklama pusulalarını, belirtilen süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.


(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.


VII. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN


GELEN DİĞER İŞLER (Devam)


2.- Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/841, 2/757) (S. Sayısı : 711) (Devam)


BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...


TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, görünen odur ki, burada sayıları olmadığı  halde var görülüyor...(DSP sıralarından "Var" sesleri)


BAŞKAN - Hayır efendim...


TURHAN GÜVEN (İçel) - Müsaade buyurun efendim... Var veya yok. Bundan sonra çıkarılacak olan kanunlar, millete daha fazla ıstırap getirecektir. Bu nedenle, biz, bu ıstıraba ortak olmak istemiyoruz.


ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, lütfen, mikrofonu açar mısınız.


BAŞKAN - Tabiî efendim.


Buyurun Sayın Güven.


TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, toplantı yetersayısı var veya yok... Vardır; tamam. Yalnız, şunu söylemek istiyorum: Getirilen kanunların millete bir yararı olmadığı görülmektedir. Bundan sonraki tasarıların da bir yararı olmadığı düşünülecektir. Millete daha fazla ıstırap verilmesine tahammül edemediğimiz için biz bu görüşmelerden çekiliyoruz efendim.


Teşekkür ediyorum. (DSP ve MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!])


(DYP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler)


BAŞKAN - 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir.


9 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 9. - 3308 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere ".. gerek görüldüğü takdirde.." ibaresinin eklenmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mehmet Batuk     Azmi Ateş


        Adıyaman                    Kocaeli                   İstanbul


      Abdülkadir Aksu         Abdullah Veli Seyda Mustafa Baş


           İstanbul                      Şırnak                   İstanbul


Nurettin Aktaş     Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


Hüseyin Arı     Mehmet Özyol          Özkan Öksüz


             Konya               Adıyaman                    Konya


        Sabahattin Yıldız             Aslan Polat            Osman Yumakoğlulları


                 Muş                  Erzurum                   İstanbul


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLî EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe : Eğitim ve bilgi düzeyinin yetersiz görülmesi halinde bu uygulamaya ihtiyaç duyulduğunda müracaat edilmesi yerinde olacaktır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir.


10 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 10. - 3308 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Aday çırak veya çıraklık, mesleğin özelliklerine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere genel ve meslekî eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak yapılabilir.


Aday çırak ve çıraklık  pratik eğitimlerini iş yerlerinde, iş yerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen iş yerlerinin eğitim birimlerinde yapar.Teorik ve pratik eğitim birimlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde geçen ".. bloklaştırılmış olarak.." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu            Musa Uzunkaya      Azmi Ateş


        Adıyaman                    Samsun                   İstanbul


Abdullah Veli Seyda    Abdülkadir Aksu   Mustafa Baş


              Şırnak                   İstanbul                   İstanbul


Nurettin Aktaş Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


Hüseyin Arı Mehmet Özyol                     Osman Yumakoğulları


             Konya               Adıyaman                   İstanbul


Mehmet Batuk İsmail Özgün          Özkan Öksüz


            Kocaeli                  Balıkesir                     Konya


        Sabahattin Yıldız Aslan Polat           Bülent Arınç


                 Muş                  Erzurum                    Manisa


                                     Avni Doğan


                              Kahramanmaraş


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Bloklaştırılmış eğitim tipi pedagojik eğitim kurallarına uygun bir sistem değildir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir.


11 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 11. - 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve kalfalık belgesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur."


"Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 11 inci maddesi birinci fıkra başlangıcında yer alan "Bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu            Musa Uzunkaya      Azmi Ateş


        Adıyaman                    Samsun                   İstanbul


      Abdülkadir Aksu Abdullah Veli Seyda  Mustafa Baş


           İstanbul                      Şırnak                   İstanbul


Nurettin Aktaş Yaşar Canbay               Akif Gülle


        Gaziantep                  Malatya                   Amasya


Hüseyin Arı Mehmet Özyol        Mehmet Batuk


             Konya               Adıyaman                    Kocaeli


İsmail Özgün Özkan Öksüz      Sabahattin Yıldız


          Balıkesir                     Konya                        Muş


Aslan Polat                     Osman Yumakoğulları           Bülent Arınç


          Erzurum                   İstanbul                    Manisa


                                     Avni Doğan


                              Kahramanmaraş


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Söz konusu ibarenin kaldırılması ile metnin daha net bir şekilde anlaşılması sağlanmış olacaktır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir.


12 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 12. - 3308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


"Meslekler itibariyle çıraklık eğitimine girişte aranan eğitim düzeyi ve çıraklık süresi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça en az iki, en çok dört yıl olarak belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık izin dışındaki iki aydan fazla devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir.


Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için eğitim süresi, mesleklerindeki çıraklık eğitimi süresinin yarısına kadar kısaltılabilir. Bu sürenin ne kadar kısaltılabileceği, ilgili meslek kuruluşunun teklifi ve Meslekî Eğitim Kurulunun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.


Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim programlarının herhangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın eğitim programlarını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi daha önce aldığı meslekî eğitim programının içeriği ile, devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir."


BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir  önerge vardır; okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 12 nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü satırında geçen "...en az iki en çok dört yıl..." ibaresinin "...en az bir en çok iki yıl..." olarak değiştirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler     Şükrü Ünal


        Adıyaman                      Bingöl                Osmaniye


Yakup Budak Abdullah Veli Seyda    Eyüp Fatsa


              Adana                      Şırnak                        Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı     İsmail Kahraman


            Sakarya                     Konya                   İstanbul


Zeki Ergezen                                       Mehmet Özyol


                Bitlis                                               Adıyaman


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Çıraklık eğitimi için 4 yıllık eğitim süresi son derece uygundur.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir.


13 üncü maddeyi okutuyorum: 


MADDE 13. - 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 18. - Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde; kesirler tama iblağ olunur.


Deprem, sel ve yangın gibi tabiî afetler sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il meslekî eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.


Meslekî eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel çalıştıran işletmeler de meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.


Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.


Bu Kanun kapsamına giren illerde yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince her yıl Şubat ayı içerisinde il meslekî eğitim kuruluna bildirilir. Beceri eğitim yaptıracak Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.


İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın Ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde Temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.


İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması kapsamına alınacak iller ve meslekler, Meslekî Eğitim Kurulunun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.


Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?..Yok.


Bir önerge vardır, okutup işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen "Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler" ibaresinden sonra gelmek üzere "yılda bir defa" ibaresinin getirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler     Şükrü Ünal


        Adıyaman                      Bingöl                Osmaniye


Yakup Budak A.Veli Seyda             Eyüp Fatsa


              Adana                      Şırnak                        Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı     İsmail Kahraman


            Sakarya                     Konya                   İstanbul


Zeki Ergezen Veysel Candan       Mehmet Özyol


                Bitlis                     Konya               Adıyaman


BAŞKAN - Sayın Komisyon ?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Uygulamaya zaman sınırlaması getirilmesi faydalı olacaktır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir.


14 üncü maddeyi okutuyorum :


MADDE 14. - 3308 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 20. - İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılır. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada 12 saatten az olamaz. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir. Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.


Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan meslekî eğitime ilişkin esas ve usuller ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."


BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde söz isteği?..Yok.


Önerge yok.


14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir.


15 inci maddeyi okutuyorum :


MADDE 15. - 3308 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi afetler olması halinde meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencileri eğitimlerini kendi meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sürdürür."


BAŞKAN - 15 inci madde üzerinde söz isteği?..Yok.


Önerge yok.


15 inci maddeyi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


16 ncı maddeyi okutuyorum:


MADDE 16. - 3308 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"b) Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir.


17 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 17. - 3308 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 29. - En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.


Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.


Meslekî ve teknik orta öğretim kurumu veya meslekî ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.


18 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 18. - 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 30. - Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.


Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan ustalık belgesi istemek zorundadır.


Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.


Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.


Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının 4 yıllık eğitim programlarından mezun olanlara ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir.


19 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 19. - 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Madde 35. - Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenecek telâfi eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.


Yabancı ülkelerden ve ülkemizdeki meslekî eğitim kuruluşlarından, Bakanlığa bağlı meslekî ve teknik eğitim okulu ve kurumları ile denkliği Bakanlıkça kabul edilen diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlardan alınmış sertifikalar ve belgeler; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.


Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."


BAŞKAN - 19 uncu madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir.


20 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 20. - 3308 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel ku-rum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan meslekî eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır."


"a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgarî ücretin bir aylık tutarı kadar,


b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmelere asgarî ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar,"


BAŞKAN - 20 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir.


21 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 21. - 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.


"Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu


EK MADDE 1. - Öncelikle, Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinde olmak üze-re, meslekî ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar uygulanır.


Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."


BAŞKAN - 21 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir.


22 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 22. - 3308 sayılı "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun" adı "Meslekî Eğitim Kanunu", bu Kanunda geçen "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi "Millî Eğitim Bakanlığı", "İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi "İl Millî Eğitim Müdürlüğü"; "Çıraklık ve Meslek Eğitimi" ibaresi "Meslekî Eğitim"; "Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu" ibaresi "Mes-lekî Eğitim Kurulu", "İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu" ibaresi "İl Meslekî Eğitim Kurulu", "işçi" ibaresi "personel", "imtihan" ibaresi "sınav", "Çıraklık Eğitimi Merkezi" ibaresi "Meslekî Eğitim Merkezi", "Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ibaresi "Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ve "50 ve daha fazla işçi" ibaresi "yirmi ve daha fazla personel" olarak değiştirilmiştir.


BAŞKAN - 22 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok


Önerge yok.


22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


23 üncü maddeyi ve bağlı geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 23. - 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara, kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telâfi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telâfi eğitimini tamamlamaları için beş yıl süre tanınır.


Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir."


BAŞKAN - Geçici madde 9 üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 23 üncü maddesiyle eklenen geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibiler telafi eğitiminden muaf tutulur" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler     Şükrü Ünal


        Adıyaman                      Bingöl                Osmaniye


Yakup Budak A.Veli Seyda             Eyüp Fatsa


              Adana                      Şırnak                        Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı     İsmail Kahraman


            Sakarya                     Konya                   İstanbul


Veysel Candan                                       Mehmet Özyol


             Konya                                               Adıyaman


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe : Bu durumda olanların böyle bir eğitime tabi tutulmaları gereksizdir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Geçici madde 9'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Geçici madde 10'u okutuyorum:


GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanun kapsamı dışındaki mesleklerde, meslekî belgelerin verilmesi işlemi, o meslek kapsama alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca mevzuat doğrultusunda yapılır."


BAŞKAN - Geçici madde 10 üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Çerçeve 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


24 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 24. - 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin değişik (A) fıkrası ile (B) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile orta öğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir."


"B) 31.12.2010 tarihine kadar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır."


BAŞKAN - 24 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


2 adet önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 24 üncü maddesinin (A) bendinde geçen 31.12.2010 tarihinin 31.12.2001 olarak değiştirilmesini arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler Yakup Budak


        Adıyaman                       Bingöl                      Adana


A. Veli Seyda Şükrü Ünal              Eyüp Fatsa


              Şırnak                 Osmaniye                         Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı      İsmail Kahraman


            Sakarya                      Konya                    İstanbul


Zeki Ergezen                                        Mehmet Özyol


                Bitlis                                                Adıyaman


BAŞKAN - Okutacağım önerge en aykırı önerge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Genel Kurulda görüşülmekte olan 711 sıra sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 24 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.


                                                        Metin Bostancıoğlu


                                                        Millî Eğitim Bakanı


Madde 24.- 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin değişik (A) fıkrası ile (B) fıkrasının birinci paragrafı ve (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ortaöğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir."


"B) 31.12.2010 tarihine kadar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır."


"C) Bu maddenin A fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve ortaöğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, (B) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınarak Başbakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerine Bakanlıklarca belirlenecek veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Çoğunluğumuz olmadığı için, uygun görüşle takdire bırakıyoruz.


BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz.


Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılıyoruz.


BAŞKAN - Hükümet katılıyor.


Hükümetin önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.


Bu önerge kabul edilip maddeyi tamamen değiştirdiği için, diğer önergeyi işleme almıyorum.


Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


25 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 25. - 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (C), (D), (E), (F) ve (G) fıkralarında yer alan "sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim" ibaresi "sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim" olarak değiştirilmiştir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır, okutup işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 711 sıra sayılı yasa tasarısının 25 inci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz.


          Mahmut Göksu        Mahfuz Güler Yakup Budak


        Adıyaman                      Bingöl                      Adana


Abdullah Veli Seyda Şükrü Ünal             Eyüp Fatsa


              Şırnak                 Osmaniye                        Ordu


Nezir Aydın Hüseyin Arı     İsmail Kahraman


            Sakarya                     Konya                   İstanbul


Zeki Ergezen Veysel Candan       Mehmet Özyol


                Bitlis                     Konya               Adıyaman


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KÂBİL (Rize) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: "Orta öğretim" ibaresi 4306 sayılı Yasanın tümüyle gözden geçirilmesini gerektirir niteliktedir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir.


26 ncı maddeyi okutuyorum:


MADDE 26. - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"a) Genel liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,"


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir.


27 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 27. - 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.


"EK MADDE 2. - Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler, belirlenen genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir."


BAŞKAN -27 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir.


Geçici madde 1'i okutuyorum:


GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunla ilgili yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.


BAŞKAN -Geçici madde 1 üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


28 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 28. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


29 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, İçtüzük madde 86'ya göre söz isteği vardır; onu yerine getireceğim.


Lehte, Nidai Seven; buyurun.


NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Hayırlı olsun efendim.


BAŞKAN - Teşekkür ederiz.


Aleyhte söz isteği?..


EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan, lehte vardı...


BAŞKAN - Efendim, Sayın Nidai Seven "hayırlı olsun" dedi ve bitirdi.


Aleyhte, Sayın İbrahim Halil Oral; buyurun efendim.


3 dakika içerisinde görüşlerinizi ifade edin.


İBRAHİM HALİL ORAL (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarı, gerçekten de, Türk millî eğitim tarihinde devrim niteliğinde diyebileceğimiz, yeni düzenlemeleri -gerek çıraklık eğitiminde gerekse ilköğretim ve zorunlu eğitimle ilgili meslek liseleriyle ilgili, meslek liselerinin geleceğiyle ilgili- yeni atılımları, yeni oluşumları kapsayan bir tasarıdır.


Bu tasarının hazırlanmasında, Türk millî eğitim sistemine yirmi yılını vermiş bir eğitimci, eğitim yöneticisi ve bir milletvekili olarak emeği geçen diğer bütün arkadaşlarımı ve Bakanlığın ilgili birimlerini kutluyorum. İnanıyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığı gibi, adaletin, eşitliğin ve genel geçerlilik prensiplerinin öncelikle uygulanması gereken bir Bakanlıkta, bugüne kadar bütün meselelerde yanında olduğumuz Sayın Bakanımın, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışacağını ve aynı doğrultuda hizmet vereceğini umuyorum.


Ben, tasarıyla ilgili, tasarının genel ruhuyla ilgili birtakım meselelerde görüşlerimi belirtmek istiyordum; ama, Yüce Parlamentonun bugün görülen şu uyumunu, şu insicamını ve görülen bu güzel tabloyu bozmamak için, konuyu bilahara Sayın Bakanıma yazılı olarak arz edeceğimi belirtiyor, yasanın Türk millî eğitimine, hepinize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Oral.


Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım.


Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen arkadaşlarımızın aynı süre içerisinde oy pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını, bu arada, vekâleten oy kullanacak sayın bakan var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını, aynı süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyor, oylama işlemini başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 711 sıra sayılı yasa tasarısının yapılan açık oylamasına 190 üye katılmış; 188 kabul, 2 ret oy kullanılmıştır. Böylelikle tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; milletimize, millî eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar)


Sayın Millî Eğitim Bakanımız kısa bir teşekkür konuşması yapacaklar; buyurun efendim.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; cumhuriyet tarihimizin, ortaöğretimde, meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılanmasını gerçekleştiren, böylece oniki yıllık zorunlu eğitimin de hayata geçirilmesini temin eden reform niteliğindeki bir yasayı çıkarmış bulunuyorsunuz; sizleri kutluyorum.


Bu yasa -yıllardır olduğu gibi- meslekî ve teknik eğitim konusunda sadece söz söyleme değil, önce yasa çıkarmak, sonra o yasayı hayata geçirmek bakımından, çocuklarımız için, sanayimiz için, ticaretimiz için çok önemli bir yasadır. Bu yasanın gerçekleşmesi, yükseköğretim ile ortaöğretimin uyumlu bir şekilde çalışmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle, bize büyük destek veren Yüksek Öğretim Kuruluna da teşekkür ediyorum.


Ülkemize, çocuklarımıza, meslekî ve teknik eğitime hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.


Biz, böyle, kısa teşekkür konuşmaları yapan sayın bakanlarımızı daha çok seviyoruz.


Sayın milletvekilleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.


3.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı : 433)


BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.


Ertelenmiştir.


Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.


4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666)


BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.


Ertelenmiştir.


Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.


5.- Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 1/692) (S. Sayısı : 675)


BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.


Ertelenmiştir.


Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.


6.- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı : 676)


BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.


Ertelenmiştir.


Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.


7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı : 685)


BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.


Ertelenmiştir.


Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz.


8.- Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 688) (1)


BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır.


Komisyon raporu, 688 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde söz isteği yok.


Şahsı adına söz isteyen, Sayın Aslan Polat?.. Yok.


Sayın Lütfi Yalman?.. Yok.


Sayın Müjdat Kayayerli?.. Yok.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK


MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE


UYGULANMASINA DAİR KANUN TASARISI


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


                              


(1) 688 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Kapsam


MADDE 2. - Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlü-lüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve deneti-mini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


Tanımlar


MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;


a) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,


b) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,


c) Ürün : Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,


d) Son ürün : İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,


e) Güvenli ürün : Kullanım süresi için, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü,


f) Temel gerekler : Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgarî güvenlik koşullarını,


g) Üretici : Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,


h) Dağıtıcı : Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,


ı) Standart : Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî olan düzenlemeyi,


j) Teknik düzenleme : Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,


k) Piyasaya arz : Ürünü, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,


l) Yetkili kuruluş : Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,


m) Uygunluk değerlendirmesi : Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,


n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,


o) Onaylanmış kuruluş : Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,


p) Uygunluk işareti : Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti,


r) Modül : İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,


s) Piyasa gözetimi ve denetimi : Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,


t) İyi uygulama kodu : İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,


İfade eder.


BAŞKAN - 3 üncü maddeyle ilgili olarak söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:


İKİNCİ BÖLÜM


Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında Üreticilerin


ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri


Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler


MADDE 4. - Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri


MADDE 5. - Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.


Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler  yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.


Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.


Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.


Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.


Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.


Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.


Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.


Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.


BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde siz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşların Faaliyetleri, Şube ve Temsilcilikleri ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları


Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar


MADDE 6. - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının teknik yeterliliğine ilişkin asgarî kriterler, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilir.


Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili kuruluşa karşı sorumludur.


BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


Onaylanmış kuruluşlara ilişkin esaslar


MADDE 7. - Yetkili kuruluşlar, Türkiye'de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygun görecekleri sayıda kuruluşu, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir veya birden fazla teknik düzenleme kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.


Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler Komisyona bildirilir. Bu kuruluş, bu bilgiler ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Resmî Gazetede yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.


BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


8 inci maddeyi okutuyorum:


Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri, şube ve temsilcilikleri


MADDE 8. - Onaylanmış kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında açacakları şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.


Onaylanmış kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa yaptırabilirler. Ancak, yapılan tüm işlemlerden onaylanmış kuruluş sorumludur ve yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.


BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


9 uncu maddeyi okutuyorum:


Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların sorumlulukları


MADDE 9. - Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlüdürler.


Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların, ilgili teknik düzenlemede ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen şartları kaybettiğinin ve/veya sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu kuruluşların ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.


Gerekli şartların ve/veya sorumlulukların ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde yerine getirilmemesi durumunda, yetkili kuruluşça, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetine son verilir, onaylanmış kuruluşun ise ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılır.


Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede ilan edilerek, Komisyona bildirilir.


Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdürler. Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca devam eder.


BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


10 uncu maddeyi okutuyorum:


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması,


Toplatılması ve Bertarafı


Piyasa gözetimi ve denetimi


MADDE 10. - Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin idarî düzenlemeler yetkili kuruluşlarca hazırlanır.


Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilirler. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihaî karar, yetkili kuruluşlara aittir. Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.


Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.


BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde önerge yok.


10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.


11 inci maddeyi okutuyorum:


Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı


MADDE 11. - İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.


Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş;


a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,


b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,


c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,


d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını,


Sağlar.


Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.


Bu madde kapsamında alınacak önlemler, gerektiğinde Komisyona iletilir.


BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde önerge yok.


11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.


12 nci maddeyi okutuyorum:


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli Hükümler


Ceza hükümleri


MADDE 12. - Bu Kanunun;


a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası,


b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 10 milyar Türk Lirası,


c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası,


d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası,


e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında 1 milyar Türk Lirası,


f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 5 milyar Türk Lirası,


g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında 25 milyar Türk Lirası,


h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında 5 milyar Türk Lirası,


İdarî para cezası uygulanır.


Birinci fıkrada belirtilen idarî para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.


Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca her yıl artırılarak hesaplanacak ceza miktarını esas alarak, % 100'e kadar artırmaya veya % 50 nispetinde azaltmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiil için diğer Kanunlarda idarî para cezası öngörülmediği takdirde uygulanır.


BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir.


13 üncü maddeyi okutuyorum:


Cezalarda yetki ve zamanaşımı


MADDE 13. - Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir ve tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine ödenir. Bu idarî para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen idarî para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz.


Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, ihlalin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, yetkili kuruluşça ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır. Üreticilerin, dağıtıcıların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının veya onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kontrolü ve denetimi amacıyla herhangi bir işlem başlatılması halinde zamanaşımı süresi kesilir.


BAŞKAN - 13 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir.


14 üncü maddeyi okutuyorum:


Yönetmelikler


MADDE 14. - Bu Kanun kapsamında yer alan;


a) Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili kuruluşların görüşleri alınarak, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle,


b) Piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca,


Çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.


BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir.


15 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 15. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Hizmet Denetimi


Madde 19. - Tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliği ile çevreye zarar vermemeli, ilgili mevzuata ve standardına, bunların bulunmaması halinde belirlenecek teknik kurallara uygun olmalıdır. Bakanlık, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir."


BAŞKAN - 15 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..: Kabul edilmiştir.


16 ncı maddeyi okutuyorum:


Yürürlük


MADDE 16 .- Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


17 nci maddeyi okutuyorum:


Yürütme


MADDE 17.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Tasarının tümünü oylamadan önce, lehte söz istekleri vardır.


Sayın Nidai Seven?.. Yok.


Sayın Müjdat Kayayerli, buyurun; oyunuzun rengini belli etmek üzere...


MÜJDAT KAYAYERLİ (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Komisyonunun ilgili birimlerinin, örnekleri arasında en iyilerinden birisi olarak değerlendirdiği söz konusu kanun tasarısının bir an evvel yasalaşması, henüz 1/3'ü tamamlanan teknik mevzuat uyumunda önemli mesafe kaydedilmesi açısından da son derece önemlidir.


Avrupa Birliği-Türkiye gümrük birliğini kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla öngörülen teknik mevzuat uyumu, ülkemiz açısından bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.


Yüce Mecliste görüşmekte olduğumuz çerçeve kanun tasarısı, ilgili kamu kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanmıştır. Anılan kanun tasarısının görüşülmesi esnasında katkı ve desteklerinizi bizden esirgemeyeceğiniz inancıyla, hepinize saygılar sunuyorum ve oyumun "evet" olduğunu bildiriyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kayayerli.


Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun.


MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, rekor kırıyorsunuz.


BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 inci Dönemde zaten rekor kırdı efendim.


MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Ama, bugün, rekor üstüne rekor kırıyorsunuz.


BAŞKAN - Sayın Bakanımız kısa bir teşekkür konuşması yapacaklar.


Buyurun Sayın Bakan.


DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, 21 inci Yüzyıl, pek çok alanda yeni ufuklar açmıştır insanlığa; bu arada, dışticaretin serbestleşmesine de yeni ufuklar getirmiştir. Dünya dışticaretinin serbestleşmesi noktasında, Türkiye'nin Türk dışticaretinin de ufuklarının açılabilmesi için böyle bir yasaya ihtiyaç vardı. Eminim ki, dışticaretimizin gelişmesine büyük katkılarda bulunacak bu tasarının kanunlaşmasında gösterilen gayretler, yasanın getirdiği sonuçlarla birlikte ülkemize hayırlara vesile olacaktır.


Hepinize teşekkür ediyorum; sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.


Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporlarının müzakeresine başlıyoruz.


9. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları (1/880) (S. Sayısı: 731) (1)


BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.


Hükümet?.. Hazır.


Komisyon raporu 731 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteği?.. Yok.


Şahıslar adına Sayın Nidai Seven?.. Yok.


Sayın Mustafa Enöz?.. Yok.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI


HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1. - 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticarî eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz."


BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. - 1918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


                                       


(1) 731 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


"III- İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, her ne şekilde olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan bir meblağ ilave olunur."


BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Önerge yok..


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. - 1918 sayılı Kanunun mülga ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


"Ek Madde 3. - Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında, 765 sayı-lı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve bilişim alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirti-len cezalar iki kat olarak uygulanır."


BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Önerge yok.


3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir.


4 üncü maddeye bağlı ek madde 10'u okutuyorum:


MADDE 4. - 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.


"EK MADDE 10. - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen eşyayı, i-zin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler veya süresi i-çinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.


BAŞKAN - Ek Madde 10 üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Önerge yok.


Ek madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Ek madde 11'i okutuyorum:


EK MADDE 11. - Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezası-na hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir."


BAŞKAN - Ek madde 11'le ilgili söz isteyen?.. Yok.


Önerge yok.


Ek madde 11'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Çerçeve 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 5. - 1918 sayılı Kanunun; 12 nci maddesinde yer alan "on lira" ibaresi "ellimilyon lira", 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzbin liradan" ibaresi "iki milyar liradan", ikinci fıkrasında yer alan "ellibin liradan" ibaresi "bir milyar liradan", 32 nci maddesinde yer alan "yüzbin liradan" ibaresi "ikimilyar liradan", 35 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "(1.000) liradan" ibaresi "yüzmilyon liradan", 44 üncü maddesinde yer alan "(2.500) liradan" ibaresi "ikiyüzmilyon liradan" ve "(10.000) liraya" ibaresi "sekizyüzmilyon liraya" olarak değiştirilmiştir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş-tir.


Tasarının tümünü oylamadan önce, söz istekleri var.


Sayın Seven?.. Yok.


Sayın Mustafa Enöz?.. Yok.


Tasarının tümünü oylarınızı sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.


Hayırlı olsun.


Sayın Bakanım, teşekkür konuşmanızı yapabilirsiniz; buyurun efendim.


DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Anayasa Mahkememizin 1918 sayılı Kanunun bir maddesini iptal etmesi münasebetiyle doğan hukukî boşluğu gidermek amacıyla bu Kanunun Meclis tatile girmeden evvel mutlaka yasalaşması gerekiyordu. Böylece, çok önemli bir boşluk doldurulmuş ve kanundışı, hukukdışı ihracat faaliyetleriyle ilgili hükümetimizin yürüttüğü mücadelede çok önemli bir aşama kaydedilmiş olmaktadır.


Bu Kanuna destek verdiği için bütün gruplarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu Yasanın memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum efendim. (Alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.


Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.


10. - Yurtdışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı : 734) (1)


BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.


Hükümet?.. Hazır.


                                         


(1) 734 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Komisyon raporu 734 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.


Şahısları adına Sayın Şadan Şimşek?.. Yok.


Sayın Kamer Genç?.. Yok.


Sayın Aslan Polat?.. Yok.


Sayın Süleyman Coşkuner?.. Yok.


Sayın Murat Akın?.. Yok.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA


DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1. - Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk lirası tutarında harç alınır.


Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını bir katına kadar artırmaya  veya  Kanuni oranlara kadar indirmeye yetkilidir.


BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde...


MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.


BAŞKAN - ...söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. - 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar uygulanmak üzere, vadeli mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca açılan katılma hesabı sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap için bankalar ve özel finans kurumlarınca 1 000 000 lira özel işlem vergisi tahsil edilir.  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından her ay tahsil edilen bu vergi, ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. Bu hüküm Kanunun yürürlük tarihinden sonra vadesi dolan hesaplar için de uygulanır."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... 2 nci madde kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. - Bu Kanunun 1 inci  maddesi yayımını izleyen ay başında,  2 nci maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... 3 üncü madde kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini  Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.... 4 üncü madde kabul edilmiştir.


Tasarının tümünü oylamadan önce, İçtüzük gereği, aleyhte söz isteminde bulunan Sayın Kamer Genç?.. Yok.


Sayın Süleyman Coşkuner?.. Yok.


Sayın Murat Akın?.. Yok.


Tasarının tümünü açık oylamaya sunacağım.


Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum.


Oylama işlemini başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 204 sayın milletvekili katılmış; 193 kabul oyu, 11 mükerrer oy kullanılmıştır; böylece, tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun.


Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporunun müzakeresine başlıyoruz.


11. - Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/884) (S.Sayısı :733) (1)


BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır.


Komisyon raporu 733 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.


Şahısları adına; Sayın Şadan Şimşek? Yok.


Sayın Kamer Genç?.. Yok.


Sayın Aslan Polat?.. Yok.


Sayın Ali Gebeş?..Yok.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


                               


(1) 733 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI  HAKKINDA  KANUN TASARISI


Amaç ve tanımlar


MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


Bu Kanunun uygulamasında;


a) Bakanlık :Maliye Bakanlığını,


b) Kurul :Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kuruluna teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürü ve Yardımcısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu Başkanı, Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürü ve Orman Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Arsa Ofisi Genel Müdüründen oluşan Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulunu,


c) Değer tespit komisyonu : Bakanlar Kurulunca satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya illerde; il defterdarının başkanlığında, millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanı ve emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe malmüdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü, tarım il müdürü, kültür il müdürü, turizm il müdürü, orman işletme müdürü, orman ve köy ilişkileri başmühendisi, tapu sicil müdürü, kadastro müdürü, ilgili belediye başkanı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği il koordinasyon kurulu sekreteri (taşra teşkilâtı olmayan illerde Birlik tarafından önerilen temsilci) ve il emlakçılar odası veya derneği başkanından oluşan komisyonu,


d) İhale komisyonu :Değer tespit komisyonlarınca değeri tespit edilen taşınmaz malların satış ihalesini yapmak üzere; satışın yapılacağı taşınmaz malın bulunduğu il veya illerde il defterdarının veya millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanının başkanlığında, emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe malmüdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü ile kadastro müdüründen oluşan komisyonu,


İfade eder.


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi okuttum.


Saat 17.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.


Kapanma Saati : 17.25
İKİNCİ OTURUM


Açılma Saati : 18.23


BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY


KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Melda BAYER (Ankara) 


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.


Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.


VII. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN


GELEN DİĞER İŞLER (Devam)


11. - Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/884) (S. Sayısı : 733) (Devam)


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin, tasarıda, teknik düzenlemeyle ilgili çalışmaları var.


O nedenle, birleşime, saat 20.00'ye kadar ara veriyorum. 


Kapanma Saati : 18.24
ÜÇÜNCÜ OTURUM


Açılma Saati : 20.00


BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY


KÂTİP ÜYELER : Melda BAYER (Ankara), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 


BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.


Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.


VII. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN


GELEN DİĞER İŞLER (Devam)


11.- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/884) (S. Sayısı : 733) (Devam)


BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır.


1 inci madde okunmuştu.


1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok.


Önerge yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


Kurul, komisyonlar, taşınmaz malların ve değerinin tespiti ile ihale usulü


MADDE 2. - Bakanlıkça belirlenen ve Kurul tarafından teklif edilen Hazineye ait taşınmaz mallardan uygun görülenlerin satışa çıkarılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bakanlar Kurulunca satış kapsamına alınan taşınmaz malların değer tespit komisyonunca değer tespiti yapıldıktan sonra, beş iş günü içerisinde Kurula bildirilir. Kurul, on iş günü içerisinde, üye tam sayısı ile toplanır. Kurul, tespit edilen bedeli aynen kabul edebileceği gibi gerekçesini belirtmek kaydıyla artırabilir veya azaltabilir. Kurul kararları salt çoğunlukla alınır. Taşınmaz malların tahmini bedellerinin tespitinde, gerektiğinde 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi ekspertiz şirketlerinden de yararlanılabilir.


Taşınmaz mal, Kurul tarafından uygun görülen bedel üzerinden ihaleye çıkarılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir. İhale sonucuna ilişkin kararlar, on beş iş günü içerisinde ita amirinin onayına sunulur. İhale komisyonu kararları en geç on beş iş günü içerisinde ita amirinin onayı ile kesinleşir. İta amirinin onaylamama kararları kesindir.


Değer tespit komisyonu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, ihale  komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, değer tespit komisyonu katılanların salt çoğunluğuyla, ihale komisyonu ise, oybirliği ile karar alır, kararda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye, muhalefet gerekçesini belirtmek zorundadır. Komisyonlarca, gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak kaydıyla yeterli sayıda uzman görevlendirilebilir.


Satışa konu taşınmaz mala ilişkin ihalenin ilan metni, şekli ve adedi ihale komisyonunca belirlenir. İlan metni, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yüz bin ve üzerinde tirajı olan günlük gazetelerin en az birinde ve en az bir defa; tahmin edilen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca belirlenecek tutarın üç katını aştığı takdirde, Resmî Gazetede de bir kez yayımlanır. İhale ilanı ayrıca, internet ve diğer yayın araçlarıyla da yayınlanabilir. Resmî Gazetede ve/veya günlük gazetede yayımlanacak ilan, ihale tarihinden en az yirmi gün, birden fazla yayımlanacaksa, son ilan ihale tarihinden en az on gün önce yayımlanır.


Satış, kapalı teklif usulü ile teklif alma suretiyle yapılır. Teklifler, iadeli taahhütlü mektupla ve postayla gönderilir.


Tekliflerin açılışında, gerektiğinde basın ve yayın organları da izleyici olarak bulunabilir.


İhaleye istekli çıkmaması veya ihalenin yapılamaması halinde, komisyonca ihale aynı usulle en geç iki ay içinde yeniden yapılır.


İhale komisyonları gerektiğinde yerel basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, rekabet ve açıklık ilkelerine uygun her türlü tedbiri alır.


Onaylanan ihale kararı internet aracılığı ile  ayrıca yayınlanır.


Hazineye ait taşınmaz malların satışı işlemlerinde görev alan kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri ile bu Kanunun uygulanmasında doğrudan görev alanlara görevleri süresince aylık tutarı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarı geçmemek üzere, Bakanlığın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı veya ücret ödenir. Bu ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır ve damga vergisi hariç her hangi bir vergiye tâbi tutulmaz.


BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler


MADDE 3. - 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.


Bakanlığın talebi üzerine bu yerlerin, daha önce kadastrosu yapılmamış ise, fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak, varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle Hazine adına tescil edilir ve Bakanlığın tasarrufuna geçer.


Kadastro sırasında, orman ile 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan parsel arasındaki ortak sınır; orman tahdit ve/veya kadastro haritaları teknik esaslara uygun ise bu haritalara göre, değilse harita ve tutanaklarda tanımlanan orman sınır taşları esas alınmak suretiyle kadastro ekibince belirlenir.


Bu yerler, Bakanlığın talebi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tâbi olmaksızın, gerektiğinde ifraz ve/veya tevhit de edilir. İfraz ve/veya tevhit işlemleri sırasında her hangi bir nedenle oluşmuş pafta zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, ihtilaflı ve ihtilafsız kısımlar ayrılır. İhtilafsız kısımlarda ifraz ve/veya tevhit işlemleri yapılır. Diğer bölümlerde ise, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, otuz gün süre ile belediye, muhtarlık ve kadastro müdürlüğünde ilan edilir. İlan süresi içerisinde dava açılmadığı taktirde, düzeltme kesinleşir.


Kadastro hizmetleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen fiyatlara, ifraz ve /veya tevhit işlemleri ise, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen fiyatlara göre yapılır. Bu işlemler için gerekli harcamalar, Bakanlık bütçesinden karşılanır.


Bu yerler; 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden; köylerde varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kullanıcılarına doğrudan satılabileceği gibi, aynı amaçla harca esas metre kare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere  ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne  de devredilebilir.


Bu yerlerin kullanıcıları tarafından satın alınmasına ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır. İdarece yapılan inceleme sonucunda, satışı uygun görülen ve bu amaçla kullanıcısına yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kullanıcıları tarafından satın alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler, Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirilir.


Bu yerlerin satışı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın yapılır.


Özel kanunları gereğince satışı mümkün olmayan yerlere ilişkin hükümler saklıdır.


BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 733 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi" ibaresinin "6831 sayılı Orman Kanunun değişik 2 nci maddesi (B) bendi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.


                                                                      Sümer Oral


                                                                Maliye Bakanı


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Takdire bırakıyoruz.


BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz.


Sayın Hükümet katılıyor.


Hükümetin önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi, bu değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Müteakip maddeyi okutuyorum:


Doğrudan satış


MADDE 4. - Hazineye ait taşınmaz mallar;


a) Karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıyla yabancı devletlere,


b) 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu  uyarınca ormanlardan izin veya irtifak hakkına konu edilmiş yerler dışında, üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının, talep edilmesi halinde hak lehtarlarına,


c) Uygulama imar planı içinde ise, hisse miktarı seksen metre kareyi ve hisse nispeti yüzde yirmiyi; uygulama imar planı dışında ise, hisse miktarı bin metre kareyi ve hisse nispeti yüzde yirmiyi aşmamak kaydıyla hissedarlarına,


d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına, 


e) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan vakıflara,


Bu Kanun hükümlerine göre belirlenecek rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.


(d) bendindeki taşınmaz malları satın alacakların veya bunların kanuni ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, taşınmaz malın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları veya 31/12/2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 733 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                      Sümer Oral


                                                                Maliye Bakanı


"f) Kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bu kanunun yürürlük tarihinden önce, tahsis, irtifak hakkı veya kiralanmış olanlara,"


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Hükümet katılıyor.


Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan satış imkânı getirilmektedir.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


Taksitle ödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir


MADDE 5. - Hazineye ait taşınmaz malların satış bedeli; ihalenin yapıldığı yıl bütçe kanununda belirtilen tutarın üzerinde ise, taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve oniki eşit taksitte, kanuni faizi ile birlikte ödenir. Bu durumda, kalan ve takside bağlanan satış bedeli ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 807 nci maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca, satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine birinci derece ve birinci sırada ipotek tesis edilir. Ancak; belediye ve mücavir alan sınırları dışında 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerdeki taşınmaz malların orman köylüsüne satışı halinde, satış bedeli ilgililerce ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde peşin olarak veya ilgilinin aynı süre içinde yazılı başvurusu üzerine beş yıl içinde yıllık eşit taksitlerle tahsil olunur. Bu durumda, borç tutarına; borçlandırmanın yapıldığı tarihteki Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylülerine verdiği kredilere uyguladığı faiz oranı uygulanır.


   Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazineye ait arsa ve arazilerin satış bedellerinin tahsil edilen kısımlarından, ilgili belediyeye yüzde on, varsa büyükşehir belediyesine de yüzde beş oranında pay verilir. Belediyelere, yapılan her türlü satış ve devir gelirlerinden ve özel ödenek kaydedilen satış gelirlerinden belediyelere pay verilmez. Belediyelere ödenecek payın yıllık tutarı, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payın yıllık toplam tutarını geçemez. Belediyelere ödenen bu tutarın en az yarısı, alt yapı ve imar giderleri için harcanır.


   6831 sayılı Orman Kanununun  değişik 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin satış bedellerinin tahsil edilen kısmının yüzde yirmisi her ay bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hizmetleri için Orman Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçesine devredilir. Bu ödenekler, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün orman köylülerine verdiği kredilerin tâbi olduğu esas ve usullere göre kullandırılır.


    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek alanlarda bulunan; 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde toplu yapılanma olan Hazineye ait taşınmaz mallar, öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas metrekare birim değeri üzerinden belediyelere devredilebilir. Bu taşınmaz malların belediyelerce üçüncü kişilere satılması halinde, satış bedelinden, alt yapı ve imar giderleri ile taşınmaz malların Hazinece belediyeye satışına esas bedelin bir kat fazlası indirildikten sonra, kalan tutarın yarısı belediyelerce, satışın yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren en geç üç ay içinde Hazineye ödenir. Ödenmeyen tutarlardan belediye başkanı ile belediye saymanları müştereken ve müteselsilen sorumludur. Süresinde ödenmeyen tutarlar, sorumlulardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine  göre tahsil edilir.


   İkinci fıkrada yer alan oranları ayrı ayrı veya birlikte bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dördüncü fıkraya göre devri yapılan taşınmaz malların imar planları yapılmamış ise, öncelikle yapılır. Onaylı imar planında kamu hizmetlerine ayrılan yerler re'sen Hazine adına tescil edilir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


1 önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


                    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 733 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi" ibaresinin, "Orman Kanununun değişik 2 nci maddesi (b) bendi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                                                            Sümer Oral


                                                                Maliye Bakanı


BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.


BAŞKAN - Hükümet katılıyor.


Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Adı geçen maddedeki maddî hatanın düzeltilmesi amaçlanmıştır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi bu değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


Sit alanlarında kalan taşınmaz mallar


MADDE 6. - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, sit alanı olması nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu taşınmaz malların, Hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz mal maliklerinin kabul etmesi halinde, sit alanında kalan taşınmaz malların bedeli Maliye Bakanlığınca tespit edilerek, kendilerine taşınmaz malın bedelini gösterir bir belge verilir. Bu belge, Hazinece yapılan taşınmaz mal satışlarında ödeme aracı olarak kabul edilir. Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele, kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler


MADDE 7. - Kamu kurum ve kuruluşları, Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık, kurul veya komisyonlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri öncelikli olarak gönderirler ve imar mevzuatında yer alan kısıtlamalara tâbi olmaksızın  ifraz, tevhit ve tescil işlemlerini talebi izleyen en geç bir ay içinde sonuçlandırırlar.


Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller ile 3 üncü madde, 4 üncü maddenin (d) bendi ve 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlerin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye, Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait taşınmaz malların gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre  inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.


Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.


Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


8 inci maddeyi okutuyorum. 


MADDE 8. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"d) Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,"


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?... Yok.


Önerge yok.


8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir.


Geçici madde 1'i okutuyorum:


GEÇİCİ MADDE 1. - 2001 yılında, bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre taksitle ödeme yapılacak tutar, belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için elli milyar lira, dışındakiler için on milyar lira olarak uygulanır.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır.


Geçici madde 1'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 1 kabul edilmiştir.


Geçici madde 2'yi okutuyorum:


GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Orman Bakanlığınca hak sahipliği, rayiç bedel tespiti ve satış işlemlerine başlanmış olup da tapuları henüz verilmemiş olan yerlere ait dosyalar, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa devredilir.


BAŞKAN - Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde önerge de bulunmamaktadır.


Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Geçici madde 3'ü okutuyorum:


GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazinece satışı yapılan ancak tapuda devir işlemleri tamamlanmamış taşınmaz mallar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.


BAŞKAN - Geçici madde 3 üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


733 sıra sayısıyla görüşülmekte olan tasarının geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.


"Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mülkiyeti, gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine ait taşınmazlar üzerindeki imar kurallarına aykırı yapılar için harç ve benzeri parasal yaptırımlar uygulanarak gerekli ruhsatlar verilir. Bu hususla ilgili ayrı bir yönetmelik çıkarılır.


Saffet Arıkan Bedük Ramazan Gül Mehmet Sadri Yıldırım


             Ankara                     Isparta                 Eskişehir


           Mehmet Gölhan       Nurettin Atik Necati Yöndar


             Konya               Diyarbakır                      Bingöl


BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz.


BAŞKAN - Hükümet?..


MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Kamu taşınmazlarındaki yapılar için öngörülen fırsat ve imkânların, özel hukuk tüzelkişiler ile gerçek şahıslar adına kayıtlı taşınmazlara tanınması eşitliğe aykırıdır. Aynı fırsat herkes için tanınmalıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve hükümetin katılmadığı, Mehmet Sadri Yıldırım'a ait önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


9 uncu maddeyi okutuyorum:


Yürürlük


MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


10 uncu maddeyi okutuyorum:


Yürütme


MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tasarının tümünü oylamadan önce söz istekleri var.


Aleyhte, Sayın Kamer Genç?.. Yok.


Lehte, Sayın Ali Gebeş?.. Yok.


Tasarı açık oylamaya tabidir.


Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım: Açık oylamanın, elektronik cihazla yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Oylamayı elektronik cihazla yapacağım.


Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu arada, sisteme giremeyen arkadaşlarımızın, teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen arkadaşlarımızın, aynı üre içerisinde, oy pusulalarını Başkanlığa ulaştırmalarını; vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum.


Oylama işlemini başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 223 sayın milletvekili katılmış; 207 kabul, 16 mükerrer oy kullanılmıştır; bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun efendim.


Gündemin 12 nci sırasına alınan, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 13 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.


12. - Hazineye  Ait  Tarım  Arazilerinin  Satışı  Hakkında  Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 13 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve  Adalet  ve  Plan  ve  Bütçe  Komisyonları  Raporları (1/718, 2/264, 2/377)(S. Sayısı:707) (1)


BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.


Hükümet?.. Hazır.


Komisyon raporu 707 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.


Şahsı adına Sayın Şadan Şimşek?..


ŞADAN ŞİMŞEK (Edirne) - Konuşmayacağım Sayın Başkan.


BAŞKAN - Konuşmuyorlar.


Sayın Lütfi Yalman?.. Yok.


Sayın Mükerrem Levent?.. Yok.


Sayın Bülent Arınç?.. Yok.


Sayın Mehmet Sadri Yıldırım?.. Yok.


Sayın Nidai Seven?..


NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Buradayım; ama, Komisyon çalışmaları sırasında görüştüğümüz için, konuşmayacağım.


BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz, teşekkür ederim.


Sayın Kamer Genç?.. Yok.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN, 3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN İLE MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR KANUN TASARISI


MADDE 1. - 16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


____________________


(1) 707 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


"Tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin tapu kayıtlarında şerh bulunan taşınmaz mallardaki fazlalıklar, takdir edilecek bedel üzerinden tapu malikine veya mirasçılarına satılabilir. Kanunun öngördüğü müracaat süresi içerisinde satın alma müracaatında bulunulmaması halinde söz konusu tapu fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülür."


BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2.- 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz, bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak izne tâbidir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3.- 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.


"j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler."


"n) 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca toplulaştırma yapılan yerlerde,"


BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 4.- 4070 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir. Bu sürenin geçmesi ile her türlü talep hakkı düşer ve söz konusu taşınmaz mallar genel hükümlere göre satılır."


BAŞKAN - 4 üncü madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 707 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 4 üncü maddesinin çerçevesinin "4070 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir" şeklinde değiştirilmesini ve aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.


                                                          Levent Mıstıkoğlu


                                                                              Hatay


"Geçici Madde 2.- 4070 sayılı Kanunun kapsamı içindeki Hazine arazilerinden bu Kanunun yayımı tarihinden önce iskân amacı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmış tahsislerden iskân için yatırım programına girmemiş ve ödenek ayrılmamış olan kısımlarının tahsisleri iptal edilir."


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Kanuna ilave edilen geçici madde ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmış tahsislerden iskân için yatırım programına girmemiş ve ödenek ayrılmamış olan kısımlarının tahsislerinin iptali amaçlanmaktadır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 5. - 16.2.1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"h) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler"


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


MADDE 6. - 4071 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 7. - 4071 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir."


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir.


8 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 8. - 16.2.1995 tarihli ve 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanunun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir."


BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


9 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 9. - 4072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler."


BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Önerge yok.


9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir.


10 uncu maddeyi okutuyorum:


MADDE 10. - 4072 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 1 inci maddesine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir."


BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Sayın Çalık, Sayın Gülay, Sayın Çabuk; böyle, karar yetersayısının aranılması istenmez; imzalı gönderin kâğıtlarınızı.


Önerge yok.


10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


11 inci maddeyi okutuyorum:


MADDE 11.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


12 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler kabul edilmiştir.


İçtüzük 86'ya göre, tasarının tümünü oylamadan önce, Sayın Seven'in bir söz isteği var.


NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Hayırlı olsun Sayın Başkan.


BAŞKAN - Hayırlı olsun diyorsunuz; peki efendim.


Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.


Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Sayın milletvekilleri, gündemin 13 üncü sırasına alınan, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.


13. - Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/883)(S.Sayısı 732) (1)


BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır.


Hükümet?.. Hazır.


Komisyon raporu 732 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.


Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. Yok.


Şahısları adına söz istekleri var.


Sayın Sancar Sayın?.. Yok.


Sayın Nidai Seven?..


NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Efendim, komisyonda görüşmüştük...


BAŞKAN - Peki efendim, komisyondaki görüşmeleriniz aynen kabul...


Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu?..


MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Vazgeçiyorum Sayın Başkan.


BAŞKAN - Söz isteğinden vazgeçiyorsunuz; teşekkür ederim.


Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:          


YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI


Amaç, kapsam ve tanımlar


MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.


Bu Kanunun uygulanmasında;


a) Bakanlık :Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,


b) İlgili idare :Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,


                                


(1) 732 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


c) Yapı sahibi : Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,


d) Yapım süresi :Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi,


e) Yapı inşaat alanı : Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,


f) Yapı yaklaşık maliyeti :Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli;binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini,


g) Taşıyıcı sistem :Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,


h) Yapı hasarı : Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı,


ı) Yapı denetim kuruluşu :Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,


j) Yapı müteahhidi :Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,


k) Proje müellifi :Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,


l) Denetçi mimar ve mühendis :İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,


m) Laboratuvar : İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili hammadde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi,


İfade eder.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde verilmiş 4 önerge vardır; ancak, 3'ünü işleme alacağım. Önce, geliş sırasına göre okutup, sonra, aykırılık sırasına göre işleme alacağım.


İlk önergeyi okutuyorum...


MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan.


BAŞKAN - Oylama sırasında efendim.


Önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak" ibaresinin, "standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve inşaat denetimini sağlamak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                     Nidai Seven


                                                                                 Ağrı


BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen "valilikleri" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ve kaymakamlıkları" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                     Nidai Seven


                                                                                 Ağrı


BAŞKAN - Okutacağım son önerge, aynı zamanda, en aykırı önergedir; okuttuktan sonra işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (m) bendinde geçen "Bakanlıktan izin almış tesisi," ibaresinden sonra gelmek üzere,  "ve üniversitelerin aynı özelliklerini taşıyan laboratuvarlarını" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.


                                                                     Nidai Seven


                                                                                 Ağrı


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, önergelerimi geri çekiyorum.


BAŞKAN - Çekiyorsunuz... Peki.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Karar yetersayısının aranılmasını istemiştim.


BAŞKAN - Karar yetersayısı vardır efendim.


2 nci maddeyi okutuyorum:


Yapı denetim kuruluşları ve görevleri


MADDE 2. - Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.


Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder.


Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarında ve laboratuvar görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu kişilere belge verilmesi, yapı denetim kuruluşunun ve laboratuvarların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:


a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.


b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.


c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.


d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.


e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.


f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müetahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.


g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek.


h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.


ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır, okutup işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülecek olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi Anayasaya aykırıdır.


Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?..


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe


Getirilen bu hüküm, Anayasanın 10, 135 ve diğer bazı maddelerine aykırıdır.


BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


Sorumluluklar ve yapılamayacak işler


MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir.


Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müetahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.


Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir.


Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.


Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülecek olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe: Getirilen bu hüküm, Anayasanın, 10, 135 ve diğer bazı maddelerine aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:


Yapı denetim komisyonu ve görevleri


MADDE 4. - Yapı denetim komisyonu; Bakanlıkça görevlendirilecek, konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üyeden oluşur ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür.


Yapı denetimi komisyonu, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verir, faaliyetlerini denetler ve sicillerini tutar. Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları inceler ve görüşünü bildirir.


Yapı denetim komisyonu bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden yapı denetim kuruluşu hakkında 8 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa teklifte bulunur.


Yapı denetim komisyonunun; çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülecek olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Getirilen bu hüküm, Anayasanın 10 uncu, 135 inci ve diğer bazı maddelerine aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:


Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri


MADDE 5. - Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.


Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır.


İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur, yapı denetim kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur.


Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri, asgarî hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fizikî, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak bu sözleşmede belirtilir.


Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyetinin % 3'üdür. Yapım süresi, iki yılı aşan yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan kısa süren yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır.


Yapı denetim kuruluşu, katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı yapı sahibinden başka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.


Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülecek olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Getirilen bu hüküm Anayasanın 10 uncu, 135 inci ve diğer bazı maddelerine aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


6 ncı maddeyi okutuyorum:


Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi


MADDE 6. - Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz.


Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Getirilen hüküm Anayasanın 10 uncu ve 135 inci maddeleri ile diğer bazı maddelere aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir.


6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


7 nci maddeyi okutuyorum:


Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi


MADDE 7. - Yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicilleri, ilgili idare tarafından verilen sicil raporlarına göre yapı denetimi komisyonunca tutulur.


Bu Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara ilgili idarelerce sertifika verilir.


Siciller ile sicil raporlarının tutulması ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülecek olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                          (Burdur)


BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim?


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Getirilen hüküm Anayasanın 10 uncu, 135 inci ve diğer bazı maddelerine aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir.


7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


8 inci maddeyi okutuyorum:


Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali


MADDE 8. - Yapı denetim kuruluşlarından, bu Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri anlaşılanların veya son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenenlerin denetim faaliyeti, yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmî Gazetede ilan edilir ve sicillerine işlenir. Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaz. Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odaları, bu kişiler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapar.


Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.


İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun, kusurları mahkeme kararı ile kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev almaları halinde, görev aldıkları bu kuruluşa izin belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir.


Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur.


BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Bir önerge vardır; okutup işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle, tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                                                                             Burdur


BAŞKAN - Sayın Komisyon?..


BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Sayın Hükümet?..


BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.


BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:


Gerekçe:


Getirilen hüküm, Anayasanın 10 uncu ve 135 inci maddeleri ile diğer bazı maddelere aykırıdır.


BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.


8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir.


9 uncu maddeyi okutuyorum:


Ceza hükümleri


MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ile laboratuvar görevlileri 765sayılı Türk Ceza Kanununun 3 üncü bab, 4 üncü faslındaki görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma ile ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.


Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde, izin belgesi derhal iptal edilir ve ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenlemekten, bu belgeleri düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.


Yapılar ile ilgili diğer düzenlemeler ile yapıların uğramış olduğu yıkım ve zararlardan dolayı genel hukuk hükümleri uygulanır.


Bu madde uyarınca hükmolunacak cezalar paraya çevrilemez ve tecil edilemez.


Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararları, Cumhuriyet savcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir.


Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler.


BAŞKAN -  9 uncu maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok.


1 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 732 sıra sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu maddesi Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle, tasarı metninden çıkarılmasını arz ederim.


                                                                   Mustafa Örs


                 &nb