• Dönem: 21. Dönem
  • Yasama Yılı: 2
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 01.02.2000
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)


DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 2


 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 25

 

54 üncü Birleşim

1 . 2 . 2000 Salı

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI


A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak’ın, hükümet ortağı partilerin liderlerinin zirvesinde alınan Abdullah Öcalan’ın idamını erteleyen karara ilişkin olarak, terör bölgesinde, halkın duygu, düşünce ve yorumları hakkında gündemdışı konuşması

2. – Çorum Milletvekili Melek Karaca’nın, Kâzım Karabekir Paşanın ölüm yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması

3. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Türkiye BüyükMillet Meclisinde kabulünden sonra yapılan haber, yorum ve yayınlarla ilgili düşüncelerini açıklamak üzere gündemdışı konuşması

B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Oturum Başkanı Murat Sökmenoğlu’nun, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Yasanın kabulü dolayısıyla bazı gazetelerde çıkan ve Türkiye Büyük MilletMeclisinin manevî şahsiyeti ile milletvekillerinin saygınlığına saldırı niteliğindeki yazılara karşı açıklaması


C) TEZKERELER VE ÖNERGELER


1. – Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın istifasıyla boşalan bir üyeliğe Adana Milletvekili Ali Tekin’in, Demokratik Sol Parti Grubunca aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/447)

2. – Yunanistan Parlamento Başkanı Apostolos Kaklamanis’in, TBMM’yi temsilen üç parlamenterden oluşan bir Parlamento heyetini davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/448)

3. – Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri Parlamento Birliğine üye olmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/449)

4. – İtalya Senatosu Başkanı Nicola Mancino ve İtalya Meclis Başkanı Luciano Violante’nin, Avrupa-Akdeniz Kadın Parlamenterler Forumuna katılmak üzere TBMM’yi temsilen dört kadın parlamenterlerden oluşan bir Parlamento heyetini davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/450)

5. – Azerbaycan Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov’un, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u, beraberindeki bir Parlamento heyetiyle davetine icabet edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/451)

6. – Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Tarım, Balıkçılık ve Denizcilik Komisyonu Başkanının TBMM’den bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/452)

7. – İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre’nin, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/94)

8. – Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/338) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/95)


9. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması (2/329) Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/96)IV. – SEÇİMLER


A) KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Anayasa Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

2. – (9/18, 19, 24, 27, 28) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarına üye seçimi

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392) (S. Sayısı : 186)

2. – Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. Sayısı : 89)

3. – Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkinKanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 53)

4. – Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/345) (S.Sayısı : 107)

5. – Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında SerbestTicaret Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/355) (S. Sayısı : 108)

6. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/361) (S.Sayısı: 106)

7. – Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/373) (S. Sayısı : 119)

8. – Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkinAnlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/363) (S. Sayısı : 92)

9. – Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı : 115)

10. – BalkanTicareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S. Sayısı : 118)


11. – Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 126)12. – Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/351) (S. Sayısı : 152)

13. – Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı : 168)

14. – Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Anlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının UygunBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 170)15. – Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının UygunBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/499) (S. Sayısı : 175)16. – Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının UygunBulunduğuna DairKanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 42)


17. – Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/324) (S. Sayısı : 81)

18. – Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/285) (S. Sayı-
sı: 90)19. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/342) (S. Sayısı : 66)20. – Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/344) (S. Sayısı : 67)21. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/362) (S. Sayısı : 68)

22. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/371) (S. Sayısı : 69)

23. – D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı : 93)

24. – Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/535) (S. Sayısı : 203)


V. – SORULAR VE CEVAPLAR


A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI


1. – Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1039)

2. – Adana Milletvekili Yakup Budak’ın, Yüreğir SSK Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1110)

3. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

– Tokat İlindeki yatırımlara,

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın;

– Aksaray İli için planlanan yatırımlara

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet Çay’ın cevabı (7/1139, 1173, 1245)

4. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

– Kırıkkale İlinde yapılacak yatırımlara,

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

– Tokat İlindeki yatırımlara,

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın;

– Aksaray İli için planlanan yatırımlara

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1147, 1165, 1235)I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ


TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak iki oturum yaptı.


Yozgat Milletvekili Mesut Türker, Yozgat İlinin sanayileşme sorunlarına,

Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım, Şırnak İlinin sağlık sorunlarına,


Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman da, 27 Ocak, Osmanlının kuruluş gününe,İlişkin Gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun (3/378) (S. Sayısı : 279),

Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün (3/379) (S. Sayısı : 280),

Afyon Milletvekili Mehmet Telek’in (3/380) (S. Sayısı : 281),

İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın (3/381) (S. Sayısı : 282),

Sakarya Milletvekili Nezir Aydın’ın (3/382) (S. Sayısı : 283),

İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın (3/383) (S. Sayısı : 284),


Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın (3/384) (S. Sayısı : 285),Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman’ın (3/251) (S. Sayısı : 286)

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun (3/179) (S. Sayısı : 288),

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ile Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın (3/184) (S. Sayısı : 289)

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği;

Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgarî ücretle çalışanların durumlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı;

Açıklandı.

27.1.2000 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı gün dağıtılan 317 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 2 nci sırasına alınmasına;

28.1.2000 Cuma günü Genel Kurulun çalışmalarının yapılmamasına;

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı (1/392) (S. Sayısı : 186),

4 üncü sırasında bulunan, Hayvanları Koruma (1/393) (S. Sayısı : 89),

6 ncı sırasında bulunan, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/396) (S. Sayısı : 53),

Kanun Tasarıları, komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından, ertelendi;

2 nci sırasında bulunan, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/620) (S. Sayısı : 317),3 üncü sırasında bulunan, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/512) (S. Sayısı : 190),


5 inci sırasında bulunan, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında (2/368) (S. Sayısı : 297),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki SerbestTicaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/586) (S. Sayısı : 301),

8 inci sırasında bulunan, Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğuyla İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/359) (S. Sayısı : 122 ve 122’ye 1 inci ek),

9 uncu sırasında bulunan, Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/360) (S. Sayısı : 121 ve 121’e 1 inci ek),

Kanun Tasarısı ve Tekliflerinin, yapılan müzakerelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

Alınan karar gereğince, 1 Şubat 2000 Salı günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 24.00’te son verildi.Ali Ilıksoy


Başkanvekili
Tevhit Karakaya Şadan ŞimşekErzincan Edirne

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 70


II. – GELEN KÂĞITLAR

28 . 1 . 2000 CUMA

Raporlar


1. – Bartın Milletvekili Zeki Çakan’ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma Tarihi: 28.1.2000) (GÜNDEME)

2. – Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma Tarihi: 28.1.2000) (GÜNDEME)


Sözlü Soru Önergeleri


1. – Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu’nun MERNİS projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

2. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik İlçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

3. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik’te Karkamış Baraj Gölü altında kalan bazı köylerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

4. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik küçük sanayi sitesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

5. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin Meslek Yüksek Okulu hizmet binası, halk eğitim merkezi binası ve öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

6. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Beldesi Tarım Kredi
Kooperatifinin kapatılmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

7. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Beldesi yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

8. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, geçici işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

9. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, yeddiemin olarak gümrük kapılarında bekletilen mallara ve rüşvet iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

10. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, gözetim altında emniyet güçlerince alınan ifade tutanaklarının basında yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

11. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Şanlıurfa-Birecik-Göktepe köy yoluna ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

12. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Ankara-Haymana-Konya karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)13. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Ankara-Bala karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)


14. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Haymana-Polatlı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)

15. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Ankara-Esenboğa Havaalanı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)16. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Ankara-Şereflikoçhisar karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)


Yazılı Soru Önergeleri

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, D.S.İ.’nin Bursa İlini ilgilendiren sulama yapım projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

2. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İline yapılacak yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

3. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik’e bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

4. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Birecik’e bağlı bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

5. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, GAP idaresince bastırılıp dağıtılan bir dergiye ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

6. – Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın, Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş.’nin ekonomik ve malî durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2000)

7. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, bazı subaylara ve emekli ordu mensuplarına yönelik iddialara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2000)


8. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Halk Bankasının verdiği kredilere ve kredi verilen bir firmaya yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2000)9. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2000)

10. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Şişli Terakki Lisesi hakkında ortaya atılan bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

11. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, sigorta şirketlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)12. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Şişli Terakki Lisesi Vakfına ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)


13. – İstanbul Milletvekili Esat Öz’ün, Abdullah Öcalan’ın cezasının infazının ertelenceği konusunda taahhütte bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öengesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2000)

14. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Adıyaman ve GAP Bölgesindeki illere yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)

15. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, İzmir-Konak Doğumevinde görevli bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (71324) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)


16. – Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız’ın, Muş’ta Halk Bankasından KOBİ kredisi kullanan firma ve şahıslara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)17. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği üyelerine yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)

18. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Halk Bankasından kredi kullanan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2000)


 

No : 71


31.1.2000 PAZARTESİ

Sözlü Soru Önergeleri


1. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

2. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in, özel finans kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) sözlü soru önergesi (6/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İlinin GSMH’dan aldığı paya ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)


2. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Kalkınma Bankası’nca Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yarım kalmış yatırımları teşvik için verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’daki pancar üreticilerine söküm avansı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kazımkarabekir-Akarköy’de lise açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

5. – Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, Bayburt İlindeki taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

6. – Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz’in, Kırıkkale İlinin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)

7. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, 8 inci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları raporlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2000)BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

1 Şubat 2000 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, terör bölgesindeki halkın duygu ve düşünceleri hakkında söz isteyen Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak’a aittir.

Buyurun Sayın Evliya Parlak. (Alkışlar)

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI


A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak’ın, hükümet ortağı partilerin liderlerinin zirvesinde alınan Abdullah Öcalan’ın idamını erteleyen karara ilişkin olarak, terör bölgesinde, halkın duygu, düşünce ve yorumları hakkında gündemdışı konuşması


EVLİYA PARLAK (Hakkâri) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım.


Huzurunuza 12 Ocak 2000 tarihinde Yüce Mecliste çoğunluğa sahip bulunan hükümetin partilerinden oluşan genel başkanların zirvesinde alınan ve Abdullah Öcalan’ın idamını erteleyen karara ilişkin olarak bölge halkının duygularını, düşüncelerini ve yorumunu yüksek bilgilerinize arz etmek üzere çıkmış bulunmaktayım.


Bu kararı, terör bölgesinde onbeş yıl kanla gözyaşıyla yaşayan insanlar çok yakından takip etmiştir ve heyecanla izlemiştir. Bunun altını da çizerek vurgulamak istiyorum. Bu insanların hiçbirisinin meselesi, Abdullah Öcalan’ın idam edilip edilmemesi meselesi değildir. Bunlar, yıllarca kaybettikleri huzuru bulmuşlar, güven ortamını bulmuşlar, bunu kaçırmak istemiyorlar. Artık, köylümüz, köyüne dönmek istiyor; onbeş yıl çevresinde nöbet tutan askerin şehit olmasını, polisin öldürülmesini, öğretmenin katledilmesini, korucusunun ölü olarak eve gelmesini; hele bir yandan da, çocukları... Gerçek şu: Teröre karışan çocuklar, ağaç kovuğundan çıkmamıştır, bölge insanının çocuklarıdır. Bu insanların kandırılıp götürülmüş olmasına veya kaçırılmış olmasına da tekrar meydan vermemek korkusuyla, heyecanıyla bu kararı izlemiştir. İşte bu karar, bölge halkını son derece rahatlığa kavuşturmuştur; bu vesileyle, baştan beri bu konudaki tavrını ve anlayışını net olarak ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e, Sayın Başbakan Bülent Ecevit’e, ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz’a şükran borçludur; ancak, bölge halkı, özellikle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye minnettardır. Çünkü, bazı siyasî çevreler, özellikle şehit analarının veya şehit ailelerinin haklı duygularını da bir yerde istismar ederek, Milliyetçi Hareket Partisi tabanını, Grubunu ve Genel Başkanını baskı altında tutmaya çalışmışlardır. Bu, bölge halkının gözünden kaçmamıştır; ama, bütün bu baskılara rağmen, Sayın Devlet Bahçeli, ismine yakışır bir tavırla, devlet adamlığı zihniyetini ortaya koymuş ve bu kararın oluşmasını sağlamıştır. Bu yönüyle de, bölge halkı kendisini takdir etmiştir; ben de bölge halkının bir insanı olarak kendilerine saygılarımı sunmak istiyorum.


Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bölge insanı, gerçekten, kısır siyasî hesaplarla “bu konuyu Meclise getirip oylayalım” diyen insanları da çok iyi tanımıştır ve herkes şunu bilmelidir ki, bölge insanı, bundan sonra bunun cevabını da, gelecekte, seçimlerde verecektir.

Ben, hepimizin gittiği tatil döneminde bölgemde çok gezdim, her kesimle görüştüm; hatta, asker kesimiyle, emniyet mensuplarıyla, öğretmen arkadaşlarla ve burada hayatını tehlikeye atarak görev yapan bütün insanlarla görüştüm. O gün, güncel konu olduğu için sırf konuşulan konu, bu karar idi. Bu kararı eleştiren veya sakat bulan bir tek Allah’ın kuluna rastlamadım. Demek ki, hükümetimiz, en isabetli kararı vermiştir; kendilerini tekrar kutlamak istiyorum.

İLYAS ARSLAN (Yozgat) – Hükümet bir oy daha kazandı.

EVLİYA PARLAK (Devamla) – Yine, bu güven ortamı içerisinde, bu hükümete, halkımızın güveni artmıştır ve bu hükümet, bu devleti, inşallah, bu 21 inci Asrın üzerinde -başından itibaren- Avrupa’ya layık, gerçek bir devlet haline getirecektir; bütün sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu görmekten de bütün insanlar mutludur.Halkımız, özellikle bölge halkı, bu terör belasından sonra, artık, ekonomik alanda desteklenmeyi, köyüne, mezraına dönmeyi, hükümetimizden ve devletimizden beklemektedir.


Bu duygularla sözlerimi bitirirken, bugüne kadar terör sebebiyle kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ruhlarına rahmet diliyor, gazilerimizin, kısa sürede şifa bulmasını diliyor, bütün milletimizin, gelecekte, bu huzur, barış ve güven ortamı içinde en gelişmiş bir devlet olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Parlak.

Gündemdışı ikinci söz, Merhum Kazım Karabekir Paşanın ölüm yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, Çorum Milletvekili Sayın Melek Denli Karaca’ya aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

Kendilerini rahmetle anıyoruz.

Buyurun Sayın Karaca.

2. – Çorum Milletvekili Melek Karaca’nın, Kâzım Karabekir Paşanın ölüm yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması


MELEK KARACA (Çorum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.Esasında, bu konuşmayı, günün ehemmiyetine izafeten 26 Ocak tarihinde yapmak istiyordum; ancak, şartlar dolayısıyla bugüne sarkmak mecburiyetinde kaldı.

Evet, 26 Ocak 1948; bu tarih, millî mücadelenin en büyük kahramanlarından birisi olan ve 66 yaşında rahmeti rahmana kavuşan Kâzım Karabekir Paşanın ölüm yıldönümüdür. “Şark fatihi” veya “şark orduları komutanı” olarak tarihe geçen, devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı olan, büyük asker, devrinde, Rus ve Ermeni komitacıların korkulu rüyası olmuştur. Doğu Anadolu’daki Türk Devletinin dışında birçok bölücü ve ayrımcı hayalleri olan güçlerin tahrikiyle, bu kahraman, zamanla, aleyhinde propagandalar yapılarak karalanmak istenmişse de, onun yüksek ahlak ve vatanseverliği, her iftiradan aklanarak çıkmasını sağlamıştır.

1882 yılında İstanbul’da doğan ve bir Osmanlı paşasının oğlu olan Kâzım Karabekir Paşa, 1905’te, Atatürk ile beraber, Mektebi Erkânı Harbiyei Şahaneden kurmay yüzbaşı olarak orduya intisap etmiş ve ordunun şerefli kademelerinde şerefli hizmetler yapmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucularından olup, harekât ordusuna katılmış ve 1911’de Balkan Savaşı patladığında, binbaşı rütbesiyle harbe iştirak etmiştir.

Kâzım Karabekir Paşa, Türk Milletinin geleceği için vahim gördüğü Birinci Cihan Harbine girilmesine de şiddetle muhalefet şerhi koymuş, doğru bulmamış; ancak, gerek İsmet Paşa ve gerekse Enver Paşayı ikna edememiştir. Harp boyunca, çeşitli cephelerde şanlı zaferler kazanmış ve 2 nci Kolordu Komutanı olarak bulunduğu Doğu Anadolu cephesinde “şark fatihi” unvanını almıştır. Bu dönemde, Erzincan, Kars, Erzurum, Sarıkamış, Gümrü, Karaköse’yi Ruslardan geri alarak, Ermeni komitacıları temizlemiş ve bu başarısıyla generalliğe yükselmiştir.


Kâzım Karabekir Paşanın büyük hizmetlerinden bir tanesi de, İstiklal Harbi esnasında, İngilizlerin baskısıyla azledilen ve yakalanıp İstanbul’a getirilmesi emri verilen Mustafa Kemal Paşanın yanında yer alması ve 15 inci Kolordu Komutanı olarak onun emrine girmesidir; bu, büyük bir tarihî hizmettir, tarihin seyrini değiştirmiştir.


Kâzım Karabekir Paşa, iyi bir komutan ve vatansever olarak, İstiklal Harbi boyunca, daima, büyük Atatürk’ün yanında yer almak suretiyle, Batı’nın emperyalist oyunlarına karşı, geleceği belirlemede önemli adımlar atmıştır. İstiklal Savaşımızın ilk milletlerarası anlaşmasını Kâzım Karabekir Paşa imzalamıştır. 3 Aralık 1920 Gümrü Muahedesiyle, misakımillînin doğu sınırları belirlenmeye başlanmış; 13 Ekim 1921’de ise, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Sovyet temsilcileriyle, Türk heyeti başkanı olarak Kars Muahedesini imzalayarak, bugünkü Sovyet ve Ermenistan sınırımızı belirlemiştir.

Büyük Atatürk’ün mesai ve kader arkadaşı olan Kâzım Karabekir Paşa, maalesef, İzmir suikastında iftiraya uğrayarak, istiklal mahkemelerinde yargılanmış ise de, temize çıkarak beraat etmiştir. 1927’de, çok sevdiği askerlikten ayrılmış ve “İstiklal Harbimizin Esasları” adlı büyük eserini kaleme almıştır. 1938 yılında ikinci defa milletvekili seçilmiş, 1946’da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuş ve bu görevi yürütürken 1948 yılında 66 yaşında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kâzım Karabekir Paşa, zafer dolu tarihî olayları ve deneyimlerini “İstiklal Harbimiz; Cihan Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik; Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu; İktisadî Esaslarımız; Sanayi Projeleri; Ermeni Meselesi; Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiye’dir; Öğütlerim” adlı eserlerinde anlatarak günümüze kadar aktarmış ve tarihimize ışık tutmuştur.

Millî şairimiz Cemal Oğuz Öcal -ki, yakından tanımak şerefine nail olmuştum- büyük asker ve devlet adamının arkasından “Ey yetimler babası, ey doğunun fatihi/ hürmetle kucaklıyor seni cihan tarihi/ senden birer parçadır şu subaylar şu erler/ sayılmakla tükenmez kazandığın zaferler” diyerek onu ölümsüzleştirmek istemiştir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; merhum Kâzım Karabekir Paşa, millî mücadele tarihimize Atatürk ile beraber imza atan en önemli silah arkadaşlarından birisidir. Tarihten ders alarak, memleketin geleceğini hazırlama sorumluluğu olan yeni kuşaklara, gençlerimize, millî kahramanlarımızı unutturmamak, hatırlatmak, tanıtmak millî bir görevimiz olmalıdır. Bu millî görevin devlet politikası olarak ele alınmasına, ilgili devlet bakanlığı vasıtasıyla radyo ve devlet televizyonlarında tanıtımların yapılmasına; netice olarak, şanlı tarihimizle içiçe yaşamaya, akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı ülkemizde şiddetle ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Gündemdışı üçüncü söz, son günlerde basın-yayın organlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki saldırılar hakkında söz isteyen, Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’ya aittir.

Buyurun Sayın Kaya. (Alkışlar)


3. – Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünden sonra yapılan haber, yorum ve yayınlarla ilgili düşüncelerini açıklamak üzere gündemdışı konuşması


SAFFET KAYA (Ardahan) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabulünden sonra yapılan haber, yorum ve yayınlar konusunda düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.


Peşinen ifade etmeliyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini ve sayın milletvekillerinin kişiliklerini hedef alan bu haber ve yayınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Başkanlık Divanımız ve sayın milletvekillerimiz tarafından büyük üzüntü ve tepkiyle karşılanmıştır ve karşılanmaktadır.


Şimdi, sözüm ona, bu haber ve yorumlardan birkaç örnek vermek istiyorum; tabiî, bu örnekler, tüm milletvekili arkadaşlarımızın olduğu gibi, benim de içimde fırtınalar koparan, hepimizi üzen ve Yüce Parlamentoyu yıpratmaya çalışan çok haince isnatlardan başka hiçbir şey değildir. Meslek ve iş kaygılarına uzak bir biçimde elimizi vicdanımıza koyduğumuzda, bakın, gazetelerdeki manşetler!.. Milletvekiline ve Yüce Parlamentomuza yapılan saldırıların, Parlamentoda, maalesef, tepki görmeyeceği düşüncesine inanan bu kin kusan köşe yazarlarına, buradan, Meclisimizin, her zaman bu konuda duyarlı olacağını, bir kez daha işaret ederek söylemek istiyorum. “Tükürsek bile aldırmazlar...” Altını, Parlamentoya ve parlamenter rejime olan öfkesini kusarcasına kendi kafasıyla doldurmuş.


“Hep kendilerini düşünürler; tükürsek, küfür etsek bile umurlarında değil” diyerek, Yüce Parlamentomuzu ve parlamenterlerimizi, halkın seçtiği insanları küçük düşürmekten başka hiçbir amaçlarının olmadığı açık ve gerçek.

Bir başkasının başlığı da şöyle: “Utanmadan alkışladılar!” Miletvekilleri alkışladılar utanmadan. Tabiî, utanmaz olan, asıl kendileri.


Bir kanunu, bir yasayı eleştirebilirler; demokratik çerçevede eleştirebilirler, basın özgürlüğü içerisinde eleştirebilirler, fikir özgürlüğü içerisinde eleştirebilirler; ama, hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir ki, Yüce Parlamentoya ve onun temsilcileri olan milletvekillerine, böyle amiyane, böyle toplum vicdanında gerçekten derin yaralar açabilecek ifadelerde bulunma hakkını hiç kimse onlara vermez. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir parlamenter rejimde, böyle, fütursuzca basın hegemonyası görülmemiştir. (“Bravo” sesleri, alkışlar) Basının, parlamentoyu, gerçekten, küçük düşürecek, milletvekilini -maalesef- hiçe sayabilecek bir anlayış görülmemiştir; ama, buradan kesinlikle sesleniyorum ki, benim kadar, tüm milletvekili arkadaşlarım, bu konuda basında yanlış yazan ve cerahatini akıtan o satılık kalemlere tepkisini her zaman gösterecektir. (Alkışlar) Bunun altını tekrar çizmek istiyorum.
Daha öteye giderek -bağışlayın beni, ben ikinci dönem milletvekiliyim, bu yasaya da ben oy vermedim- şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bir köşe yazarı çıkıyor, benim parlamentoma, benim parlamenterime, benim yüce parlamentoma şu ifadeyi, çekinmeden söyleyebilecek alçaklığı gösteriyor ve diyor ki: “Ama, bu kadar da alçaklaşmasınlar!” Alçağın ta kendisi kendisidir; alçak da kesinlikle odur. Kesinlikle ifade ediyorum. (“Bravo” sesleri, alkışlar) Hiç kimse, buradaki milletvekillerine, Yüce Parlamentoya ve onun fertlerine...BAŞKAN – Sayın Kaya, biraz da bu Parlamentonun kabahati var. 212 sayılı Basın Çalışma Yasasını deldirdik biz. Sayın Ecevit’in gençliğinde çıkardığı 212 sayılı Yasa, 1980’den sonra deline deline bu hale geldi. Şimdi, “telif hakları” adı altında asgari ücretten gösterilip -söylentiye göre- 40-50 000 dolar, 30 000 dolar maaş alıyorlar, ondan sonra da bu zehirleri akıtıyorlar.


SAFFET KAYA (Devamla) – Evet, onu da arz edecektim.


BAŞKAN – Ve Zekeriya Temizel’in -kulakları çınlasın- çıkarmış olduğu vergi kanununda bu madde vardı; ama, Sayın Çağan beni mazur görsünler, kendisi Maliye Bakanıyken, bu yasayı deldirdi.

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) – Bizden sonra...

BAŞKAN – Sizden sonra mı?


ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) – Evet.BAŞKAN – O, daha kötü.

Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Kaya.


SAFFET KAYA (Devamla) – Sayın Başkan, ifadelerinize tamamıyla katılıyorum ve buradan, Yüce Parlamentomuza ve onun saygın milletvekillerine sesleniyorum: Bu mesele benim meselem olduğu kadar, hepinizin meselesi; bu konuda, Yüce Parlamentomuzun milletvekilleri olarak, hiçbiriniz, hiçbirimiz kayıtsız kalamayız. Kayıtsız kaldığında, kendi hakkını savunamayan bir parlamenter, bir parlamento, işte, böyle, satılık kalemlerin her zaman, kesinlikle, etkisinde kamuoyunu yönlendirebilecek noktaya getiriliyor.Hadise, büyüteç altına yatırılıyor ve büyüteç altına yatırıldığı zaman, iki yıl milletvekilliği yapan bir insanın, emeklilik hakkı varmış gibi, toplumda yanlış konuları lanse eden bir basın ve hiç utanmadan, bu yasaya “evet” oyu verenlere “rüşvetçi” diyen ve hiç utanmadan, buna onay veren milletvekillerine -çok üzülerek söylüyorum; bu Parlamentoda, belki, böyle şeyler söylememem lazım; ama, ifadeleriyle, gerçekten hepimizi son derece üzen- “alçaklaşmasınlar” ifadesini söyleyen o hainlere, o vatan hainlerine, belki, PKK’dan daha tehlikeli olan o yazarlara sesleniyorum: Haddinizi bilin! (Alkışlar) Haddinizi bilmiyorsanız, bu Yüce Parlamento sizin haddinizi bildirecektir kesinlikle! Hiç kimse, burada ne Yüce Parlamentonun onurundan ne de kesinlikle, bu Yüce Parlamentonun yıpranmasına icazet verecektir. Bunda tüm arkadaşlarımızın katkısını, özellikle, bekliyoruz.

Tabiî, bu son zamanlarda, gazetelerde yazılan ifadelerde “tükürsek bile adırmazlar” gibi laflar, gerçekten, kabulü mümkün olmayan ifadeler; ama, buradan, bu arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Yüce Parlamentoyu yıpratmak halkın egemenliğini yıpratmaktır; Yüce Parlamentoyu yıpratmak demokrasiyi yıpratmaktır; Yüce Parlamentoyu yıpratmak parlamentarizmi yıpratmaktır. Yüce Parlamentoyu yıpratmak onların işine geliyor; çünkü, her zaman söylüyorlar... Tabiî, onların elinde çok büyük bir güç; işte, yasaları çıkaramadığımız için... Basın... Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin önündedir anlayışına sahip olan o basın dukaları, bundan sonra hadlerini bilsinler; bu Parlamento, bunların yaptığı yanlışların karşısında refleks gösterecektir, kararlı olacaktır. Biz milletvekilleri, bunların bu yaptığı haince ifşaatların karşısında, hiçbir zaman duyarsız olmayacağız ve Parlamentonun Yüce onurunu her zaman korumanın gereğini yapacağız.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum; saygı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.

Sayın Kaya, bu vesileyle, bu...

EMİN KARAA (Kütahya) – Bir parlamenter arkadaşımız da, kanundan önce çıkıp, burada, cep kanununu kanuşacaksınız, acele ediyorsunuz diyor. Yani, burada...

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) – Karanlığa küfredeceğimize, bir mum yakarsak, bu problemler çözülür.

BAŞKAN – Sayın Kaya’ya teşekkür ediyorum.

Bu arada da, ben, doğru haber yazan, bizi şimdi izleyen basın mensuplarına da teşekkür ediyorum.

Özellikle, bu kanun çıktıktan sonra, Cumhuriyet Gazetesinde çıkan eleştiriler, edepli ve adaplı eleştirilerdir. Cumhuriyet Gazetesinde konu olan bu eleştirileri saygıyla karşılamamak mümkün değil.

Bizim, Sayın Kaya’nın ifade ettiği -altını tekrar çizmek istiyorum- Parlamentonun manevî şahsiyetine hakaret etmek... Anayasaya aykırılığını kendi üslubu içinde yazacağına, Parlamentoya hakaret edenlere gereken cevabı Sayın Kaya vermiştir.

AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum) – Sayın Başkan, bu hakaretlere karşı hukuk yollarına başvurma hususunda, Sayın Başkanlığın bir hassasiyeti olacak mı acaba?

B) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Oturum Başkanı Murat Sökmenoğlu’nun, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Yasanın kabulü dolayısıyla bazı gazetelerde çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyeti ile milletvekillerinin saygınlığına saldırı niteliğindeki yazılara karşı açıklaması

BAŞKAN – Ben de, şimdi, onu ifade etmek istiyordum efendim.

Burada, tekrarlamaktan hicap duyduğum, malum ifadelerle dolu olan bu yazıları ve aynı konuda yapılan diğer yayınları, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez temel değeri olan fikir ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir sayın milletvekilleri.

Hiçbir milletvekilinin hak etmediği bu haksız, yakışıksız ve hakaret niteliğindeki sözcükleri sahiplerine iade etmekten de ben hicap duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetine ve milletvekili saygınlığına saldırı niteliğindeki bu yayınlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yasal zeminlerde de gereğini yapmıştır.

Bu yüce çatı altında görev yapan milletvekillerimizin ve oluşturdukları Parlamentomuzun hedefi, ülkemizin eşitlik ve özgürlük içerisinde kalkınmasını sağlamak, demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla kurup işletmektir. Hiçbir olumsuzluk, Parlamentomuzun bu hedefe ulaşma azim ve kararlılığını etkilememelidir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerini düzenleyen konularda ne zaman bir değişiklik yapılsa, milletvekillerinin onurunu zedeleyici beyanlarda bulunulmaktadır. Şimdi, sizlerin vicdanına sesleniyorum: Anayasada bazı değişiklikleri yapan, örneğin, tahkim gibi, özelleştirme gibi önemli maddeleri değiştiren bu Yüce Parlamento... Hatta hatta, şimdi, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’in görev süresini uzatmak için anayasa değişikliklerinin konuşulduğu, söz konusu olduğu, kanunun da değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Anayasanın 86 ncı maddesinin değiştirilmesiyle, kökten çözüleceğine inandığım bu olayda, hepinizin, bütün siyasî partilerin himmetlerini bekliyoruz.8 defa iptal olunan bu yasada inatlaşmak yerine, özelleştirmeyi getiren, tahkim meselesiyle, yıllardır, Türkiye’de özelleştirme yapamayan Türkiye Cumhuriyetinin önünü açan bu Yüce Meclis, Cumhurbaşkanlığı meselesinde de, istikrar bozulmasın diye anayasa değiştirmeye kalkan bu Meclis, önce kendi onurunu, haysiyetini kurtarmak için, Anayasada inandığı değişikliği yapmalıdır; yoksa, biz, bu tenkitleri çok alırız.


Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım efendim.C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın istifasıyla boşalan bir üyeliğe Adana Milletvekili Ali Tekin’in, Demokratik Sol Parti Grubunca aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/447)


27 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel KurulunaTürkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığında Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın istifasıyla boşalan üyelik için, Demokratik Sol Parti Grubu tarafından aday gösterilen Adana Milletvekili Ali Tekin’in üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulur.Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur efendim.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının diğer tezkerelerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.


2. – Yunanistan Parlamento Başkanı Apostolos Kaklamanis’in, TBMM’yi temsilen üç parlamenterden oluşan bir Parlamento heyetini davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/448)


27 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel KurulunaYunanistan Parlamento Başkanı Apostolos Kaklamanis, Başkanlığımıza gönderdiği bir mektupta, 3-4 Şubat 2000 tarihlerinde Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin parlamentolarından milletvekilerinin katılımıyla Yunanistan’da düzenlenecek olan II nci Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç parlamenterden oluşan bir heyeti davet ettiğini bildirmektedir.


Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu madesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:


3. – Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri Parlamento Birliğine üye olmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/449)


27 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna


İslam ülkelerinden parlamenterlerin oluşturacağı bir asamble kurulması amacıyla 9-10 Eylül 1998 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantısı sırasında yapılan I inci Koordinasyon ve 14-15 Aralık 1998 tarihlerinde Tahran’da yapılan II nci Koordinasyon Komitesi toplantılarında, kurulması düşünülen asamblenin taslak tüzüğü oluşturulmuş ve tüzüğün onaylanması ile organizasyonun nihaî isminin belirlenmesi için Meclis Başkanları düzeyinde bir Kurucular Konferansı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Nitekim, 15-17 Haziran 1999 tarihlerinde Tahran’da yapılan Kurucular Konferansında organizasyonun tüzüğü kabul edilmiş ve ismi “İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri Parlamento Birliği” olarak belirlenmiştir.

İslam Kalkınma Örgütü Üyeleri Parlamento Birliğinin kuruluşuna ilişkin tüzük ile Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin görüşü ekte sunulmaktadır. Tüzüğün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere anılan Parlamenter Asamblede Türkiye Büyük Millet Meclisi beş milletvekilinden oluşacak bir grupla temsil edilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca İKÖ Üyeleri Parlamento Birliğine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

4. – İtalya Senatosu Başkanı Nicola Mancino ve İtalya Meclis Başkanı Luciano Violante’nin, Avrupa-Akdeniz Kadın Parlamenterler Forumuna katılmak üzere TBMM’yi temsilen dört kadın parlamenterlerden oluşan bir Parlamento heyetini davetlerine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/450)


27 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna


İtalya Senatosu Başkanı Nicola Mancıno ve İtalya Meclis Başkanı Luciano Vıolante Başkanlığımıza ortaklaşa gönderdikleri bir mektupta, Barselona Deklarasyonunu imzalayan ülkelerin parlamentolarıyla, Avrupa Parlamentosundan kadın parlamenterlerin katılımıyla 7-8 Mart 2000 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa-Akdeniz Kadın Parlamenterler Forumuna Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 4 kadın parlamenterden oluşan bir heyeti davet ettiklerini bildirmektedirler.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

5. – Azerbaycan Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov’un, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u, beraberindeki bir Parlamento heyetiyle davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/451)


27 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna


Azerbaycan Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u beraberinde bir parlamento heyeti olduğu halde 7-9 Şubat 2000 tarihleri arasında Azerbaycan’a resmî bir ziyarette bulunmaya davet etmektedir.

Anılan ziyarete Sayın TBMM Başkanının bir parlamento heyetiyle birlikte katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

6. – Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Tarım, Balıkçılık ve Denizcilik Komisyonu Başkanının TBMM’den bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/452)


31 Ocak 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna


Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Tarım, Balıkçılık ve Denizcilik Komisyonu Başkanı tarafından gönderilen 12 Ocak 2000 tarihli yazıda, Tarım ve Balıkçılık Parlamentolararası Birliği (IPUAF) kuruluş toplantılarının 22-24 Şubat 2000 tarihleri arasında Seul’de düzenleneceği ve toplantıya katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin Kore’ye davet edildiği bildirilmiştir.

Anılan toplantıya icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut


Türkiye Büyük Millet Meclisi


Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:

7. – İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre’nin, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/94)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık nedeniyle Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 27.1.2000


Süleyman Arif Emre


İstanbul

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, iki adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve sonra da oylarınıza sunacağım.


Birinci önergeyi okutuyorum:


8. – Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/338) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/95)


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Darıca adıyla bir ilçe kurulması hakkında vermiş olduğum kanun teklifimin (2/338), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederim.


Osman Pepe

Kocaeli


BAŞKAN – Önerge sahibi söz istiyor mu efendim?..


OSMAN PEPE (Kocaeli) – Evet efendim.


BAŞKAN – Buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

OSMAN PEPE (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Darıca adıyla bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasıyla alakalı olarak görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Değerli arkadaşlar, Darıca Beldesi, Gebze İlçesinin, nüfusu 100 000’in üzerinde olan bir beldesidir. Tabiî, Darıcamızın, Bayramoğlu’nun ve Gebze’nin, Kocaeli’ye mi, yoksa, İstanbul’a mı bağlı olduğunu şu Parlamentodaki yaklaşık 550 milletvekili arkadaşımızın pek çoğu tam olarak bilemez; çünkü, Bayramoğlu, İstanbul’un, âdeta, yazlık olarak kullanmış olduğu, turistik bir beldedir. Tabiî, Darıca’nın yaşayan nüfusu, bugün 125 000’in üzerindedir ve Darıca, turistik olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, gerçekten Türkiye’deki 81 ilin en az yüzde 50’sinden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Bölgede pek çok orta ve büyük ölçekte sanayi kuruluşu mevcuttur. Darıca, İstanbul’a 48 kilometre, İzmit’e 45 kilometre mesafededir.Biz, Darıca’nın bugünkü şartlar içerisinde ilçe olmasını talep ederken, bu talebimizin ne kadar haklı olduğunu, Türkiye’de bugüne kadar kurulmuş olan, nüfusları birkaç binle ifade edilen ilçelerin yanında, bugün bir zaruret olduğunu, zannediyorum herkes takdir edecek, kabul edecektir.Bugün, Darıca’nın ilçe olma sorununu, Gebze’nin 500 000’e varan nüfusuyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman, şu anda bölgede faaliyette bulunan 9 organize sanayi bölgesinin olduğunu, yine bölgede yaklaşık olarak 400 orta ölçekte fabrikanın olduğunu ifade ettiğimiz zaman, Darıca’nın ilçe olmayı çoktan hak ettiği hepimizin takdir edeceği bir husustur.


Biz, burada, bir beldenin ilçe olmasını, bir ilçenin il olmasını konuşurken, depremden sonra, Darıca’nın, Kocaeli’nde en fazla maddî ve manevî kayıplara uğrayan bir belde olduğunu, yine hükümetin Genel Kuruldan, Meclisten almış olduğu yetki doğrultusunda, Düzce’yi, Kaynaşlı’yı ve Derince’yi, statülerini değiştirerek, il ve ilçe yaparken, bu arada, aslında Darıca’nın da gözönünde bulundurulması gerekir diye düşünüyoruz.


Tabiî, biz, burada, Darıca’nın ilçe olmasını gündeme getirirken, bunu, yaraların sarılması ve depremin sıkıntılarının bir an önce izale edilebilmesi için, meselelerin mahallinden, yerinden çözülmesi için önemsiyoruz.

Değerli milletvekilleri, bu arada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim: Bizim, deprem bölgesinde, depremden sonraki sorunların çözülmesinde, istediğimiz sürat ve vüsatın ortaya konulamadığı gerçeğini de, burada ifade etmeden geçmemiz mümkün değildir.

Bakın, alelacele yapılmış olan prefabrike konutların, bugün, en az yüzde 50’sinin şu yağmurda ve karda damının akıttığı, zemininden su aldığı, yerinde yapacak olduğumuz tespitlerde, herkesin görecek olduğu bir gerçektir.

Yine, deprem bölgesinde, radon gazının açığa çıktığına ve bölge insanının radyasyon aldığına dair bazı haberlerin, pek çok mahallî ve ulusal basında yer alarak Türkiye gündemine ulaştığını, intikal ettiğini ve bunların tartışıldığını; fakat, hükümet yetkililerinin, bu konuda herhangi bir aydınlatıcı açıklama yapmadıkları gerçeğini ve bölge insanının böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını da ifade etmekte fevkalade fayda görüyorum. Çünkü, biz, hepimiz, Karadenizdeki radyasyonlu çayların milletimize nasıl içirildiğini, zaman geçtikten sonra “evet, doğruymuş” diyerek, nasıl kabul etmek durumunda kalındığını çok iyi hatırlayacağız.


Bu bölgedeki radon gazı açığa çıkmışsa ve bölgede yaşayan insanlarımız için bir radyasyon tehlikesi söz konusu olmuşsa veyahut da olmamışsa, bu konuyu, hükümet yetkililerinin açıklığa kavuşturması ve bölge insanlarının, yaşayan insanların en azından huzuru kalp ile yaşamalarını temin etmesi, hükümetin, devletin görevidir diyorum.Bu vesileyle, değerli milletvekili arkadaşlarımın Darıca’nın ilçe olma talebine Genel Kurulda desteklerini bekliyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)


BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Pepe.Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar)

İkinci önergeyi okutuyorum:

9. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması (2/329) Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/96)

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığınaHavale olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında bugüne kadar görüşülemeyen (2/329) esas sayılı kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim.16.12.1999

Ahmet Güzel


İstanbul

BAŞKAN – Önerge sahibi, önergeniz hakkında konuşacak mısınız efendim?

AHMET GÜZEL (İstanbul) – Konuşacağım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Güzel.

AHMET GÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün doğrudan görüşülmesini istediğim kanun teklifi, Türkiye’deki bir başka yanlışlığı düzeltmek amacıyla verilmiş bir kanun teklifidir.

Emlak Bankasında, bildiğiniz gibi, memur statüsünde, işçi statüsünde ve Emlak Bankasının sandığına bağlı statüde arkadaşlarımız çalışmaktadırlar. Bu arkadaşlarımızdan gerek işçi statüsünde olan arkadaşlarımız gerekse memur statüsünde olan arkadaşlarımız, kıdem tazminatlarını alabilmekte ve emeklilikle ilgili kendi yuvalarını, kendi yaşamlarını kurabilmektedirler; ancak, Emlak Bankasının sandığına bağlı 3 200 çalışan, emekli olduğunda, maalesef, emeklilikle ilgili kıdem tazminatını alamamakta; dolayısıyla, mahkemelere giderek, kıdem tazminatını alma gibi bir yolu, bir yöntemi, Türkiye’de, 2000’li yıllarda savunmak ve kendi haklarını istemek için mahkeme koridorlarında mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Ben de, Emlak Bankasında çalışan bu arkadaşlarımıza, emekli olduklarında kıdem tazminatı hakkını verebilmek amacıyla bir kanun teklifi hazırladım. Bu kanun teklifini tüm Meclisimizin destekleyeceğini umuyorum ve milletvekili arkadaşlarıma, şimdiden teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güzel.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim; hayırlı olsun.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IV. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Anayasa Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Hayırlı olsun Sayın Kukaracı.

Şimdi de, geçen yasama döneminde sonuçlandırılmayan; ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan Meclis soruşturması önergeleriyle ilgili olarak, Genel Kurulun 23.11.1999 tarihli ve 23 üncü Birleşiminde kurulması kabul edilen (9/18), (9/19), (9/24), (9/27) ve (9/28) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının üye seçimini yapacağız.Meclis soruşturmasını yürütecek komisyonların üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî partilerin, güçleri oranında verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekmek suretiyle tespit edilecektir.


Bu soruşturma komisyonunda Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 4’er, Fazilet Partisi 3, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi 2’şer üyelikle temsil edilecektir.

İstanbul Kurtköy Havaalanı İhalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO-Enf. Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında kurulması kabul edilen (9/18) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üye seçimine başlıyoruz.

2. – (9/18, 19, 24, 27, 28) esas numaralı Meclis soruşturması Komisyonlarına üye seçimi

BAŞKAN – Siyasî partilerin, kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum.

(9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Üye Aday Listesi


(45)
Adı Soyadı__________ Seçim Çevresi_____


D.S.P. (12)


Necati Albay (Eskişehir)

M. Yaşar Ünal (Uşak)


Ali Tekin (Adana)


Gaffar Yakın (Afyon)

Oğuz Aygün (Ankara)

Ahmet Sancar Sayın (Antalya)


Faruk Demir (Ardahan)


Halit Dikmen (Aydın)

Abdulsamet Turgut (Diyarbakır)

Edip Özgenç (İçel)

Sulhiye Serbest (İstanbul)

Yücel Erdener (İstanbul)


M.H.P. (12)


Mehmet Pak (İstanbul)

Aydın Gökmen (Balıkesir)


Mehmet Arslan (Ankara)


Mehmet Metanet Çulhaoğlu (Adana)

Mükerrem Levent (Niğde)

Recai Yıldırım (Adana)

Yusuf Kırkpınar (İzmir)


Nail Çelebi (Trabzon)

Ali Özdemir (Gaziantep)


Reşat Doğru (Tokat)


Müjdat Kayayerli (Afyon)


Kürşat Eser (Aksaray)


F.P. (9)


İsmail Özgün (Balıkesir)

Azmi Ateş (İstanbul)

Mustafa Baş (İstanbul)

Ali Oğuz (İstanbul)

Mehmet Ali Şahin (İstanbul)

Süleyman Arif Emre (İstanbul)

M. Fuat Fırat (İstanbul)

Hüseyin Kansu (İstanbul)


Nevzat Yalçıntaş (İstanbul)


ANAP (6)


Şadan Tuzcu (İstanbul)

Cavit Kavak (İstanbul)

Suhan Özkan (İstanbul)

Cengiz Aydoğan (Antalya)

Sefer Ekşi (Kocaeli)


Ahmet Kabil (Rize)

D.Y.P. (6)


Mümtaz Yavuz (Muş)


Teoman Özalp (Bursa)

Mehmet Dönen (Hatay)

Mustafa Örs (Burdur)

Ali Naci Tuncer (Trabzon)


Oğuz Tezmen (Bursa)

BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları beş ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 oranında isim çekeceğiz.


Adçekmeye Demokratik Sol Partinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz:Sulhiye Serbest (İstanbul)

Mehmet Yaşar Ünal (Uşak)

Necati Albay (Eskişehir)

Edip Özgenç (İçel)

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adayları arasından, kurayla 4 üye seçimini yapıyoruz:


Nail Çelebi (Trabzon)


Recai Yıldırım (Adana)

Yusuf Kırkpınar (İzmir)

Reşat Doğru (Tokat)

Şimdi, Fazilet Partisi Grubu adayları arasından, kurayla 3 üye seçimini yapıyoruz:

Hüseyin Kansu (İstanbul)

Nevzat Yalçıntaş (İstanbul)

Mustafa Baş (İstanbul)

Anavatan Partisi Grubu adayları arasından, kurayla 2 üye seçimini yapıyoruz:

Şadan Tuzcu (İstanbul)

Sefer Ekşi (Kocaeli)

Doğru Yol Partisi Grubu adayları arasından, kurayla 2 üye seçimini yapıyoruz:

Mümtaz Yavuz (Muş)


Mustafa Örs (Burdur)


(9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üye seçimi tamamlanmıştır efendim.

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 2.2.2000 Çarşamba günü saat 11.00’de PTT karşısı Meclis Soruşturması Komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak, devleti zarara uğrattığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulması kabul edilen (9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üye seçimine başlıyoruz.


Siyasî partilerin, kendilerine düşen üyelikleri için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üye aday listesi:


(45)
Adı Soyadı: Seçim Çevresi:


Demokratik Sol Parti (12)


İhsan Çabuk (Ordu)

Fadlı Ağaoğlu (İstanbul)


Ahmet Güzel (istanbul)


Nazire Karakuş (İstanbul)


Mustafa Düz (istanbul)


Salih Dayıoğlu (İzmir)

Mehmet Çümen (İzmir)

İsmail Bozdağ (Manisa)

M. Kemal Tuğmaner (Mardin)

Nazif Topaloğlu (Muğla)

Yekta Açıkgöz (Samsun)

Hasan Özgöbek (Uşak)


Milliyetçi Hareket Partisi (12)


Sadık Yakut (Kayseri)

Mustafa Verkaya (İstanbul)


Nail Çelebi (Trabzon)

Mustafa Enöz (Manisa)

M. Sait Gönen (Konya)


Nidai Seven (Ağrı)


Mihrali Aksu (Erzincan)


Mükerrem Levent (Niğde)

Aydın Gökmen (Balıkesir)

Mehmet Şandır (Hatay)

Mustafa Haykır (Kırşehir)

Hasari Güler (Adıyaman)


Fazilet Partisi (9)

Metin Kalkan (Hatay)

Turhan Alçelik (Giresun)

Eyüp Fatsa (Ordu)


Mehmet Bekâroğlu (Rize)

Sabahattin Yıldız (Muş)


Musa Uzunkaya (Samsun)


M. Ergün Dağcıoğlu (Tokat)

Bekir Sobacı (Tokat)

Şeref Malkoç (Trabzon)


Anavatan Partisi (6)


Şükrü Yürür (Ordu)

Şadan Tuzcu (İstanbul)

İ. Yaşar Dedelek (Eskişehir)


Sefer Koçak (Ordu)

Mehmet Çakar (Samsun)


Nihat Gökbulut (Kırıkkale)

Doğru Yol Partisi (6)

Mümtaz Yavuz (Muş)

Nurettin Atik (Diyarbakır)


Necati Yöndar (Bingöl)

Ramazan Gül (Isparta)

Ali Naci Tuncer (Trabzon)

Salih Çelen (Antalya)


BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları 5 ayrı torbaya konulmuştur; her torbadan üçte 1 isim çekeceğiz.

Adçekmeye Demokratik Sol Partiden başlıyoruz.

Demokratik Sol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız.

İhsan Çabuk (Ordu)

Nazif Topaloğlu (Muğla)

M. Kemal Tuğmaner (Mardin)

İsmail Bozdağ (Manisa)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız.


Mustafa Sait Gönen (Konya)


Mustafa Haykır (Kırşehir)

Mustafa Verkaya (İstanbul)


Nail Çelebi (Trabzon)


Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz.

Sabahattin Yıldız (Muş)

Mehmet Bekâroğlu (Rize)

Şeref Malkoç (Trabzon)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz.

Şadan Tuzcu (İstanbul)


Mehmet Çakar (Samsun)


Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz.


Salih Çelen (Antalya)

Ramazan Gül (Isparta)


Hayırlı olsun efendim.

Komisyona seçilmiş olan sayın üyelerin, 2.2.2000 Çarşamba günü saat 12.00’de, PTT karşısı Meclis soruşturması komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum.

Üçüncü sıradaki, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul’da yeni turizm merkezleri ihdas ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uygunluğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında kurulması kabul edilen 9/24 esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üye seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/24) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üye aday listesi:


Demokratik Sol Parti (12)

Ali Günay (Hatay)


Halil Çalık (Kocaeli)

Tahsin Boray Baycık (Zonguldak)

Hüseyin Mert (İstanbul)

İbrahim Yavuz Bildik (Adana)

Esvet Özdoğu (Ankara)


Mustafa Vural (Antalya)

Ergün Bayrak (Artvin)


Numan Gültekin (Balıkesir)

Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın)


Sabahat Vardar (Bilecik)


Mustafa Karslıoğlu (Bolu)


Milliyetçi Hareket Partisi (12):


Şevket Bülent Yahnici (Ankara)

Mehmet Şandır (Hatay)


Hüseyin Akgül (Manisa)

Mehmet Telek (Afyon)

Hasay Kaya (Konya)

Ali Özdemir (Gaziantep)

Cezmi Polat (Erzurum)

Mustafa Enöz (Manisa)

Osman Gazi Aksoy (Isparta)

Adnan Fatin Özdemir (Adana)

Mustafa Yaman (Giresun)


Bedri Yaşar (Gümüşhane)


Fazilet Partisi (9)

Tevhit Karakaya (Erzincan)


Nezir Aydın (Sakarya)

Ali Sezal (Kahramanmaraş)

Kemal Albayrak (Kırıkkale)

Zülfükar İzol (Şanlıurfa)

Ayşe Nazlı Ilıcak (İstanbul)

İrfan Gündüz (İstanbul)

Osman Yumakoğulları (İstanbul)

Mustafa Baş (İstanbul)


Anavatan Partisi (6)Miraç Akdoğan (Malatya)Nesrin Nas (İstanbul)

İ. Sühan Özkan (İstanbul)

Bülent Akarcalı (İstanbul)

Cengiz Aydoğan (Antalya)

Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul)

Doğru Yol Partisi (6)


Kemal Çelik (Antalya)

Salih Çelen (Antalya)

M. Kemal Aykurt (Denizli)

Ömer Barutçu (Zonguldak)


Necmi Hoşver (Bolu)


Kamer Genç (Tunceli)


BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları beş ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 isim çekeceğimizi tekrar ifade ediyorum.

Demokratik Sol Parti Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız:

Halil Çalık (Kocaeli)

Tahsin Boray Baycık (Zonguldak)

Hüseyin Mert (İstanbul)


Ali Günay (Hatay)


Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız:

Bedri Yaşar (Gümüşhane)

Mehmet Şandır (Hatay)


Mustafa Enöz (Manisa)

Adnan Fatin Özdemir (Adana)


Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız:


Tevhit Karakaya (Erzincan)


Nezir Aydın (Sakarya)

Ali Sezal (Kahramanmaraş)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız:

Bülent Akarcalı (İstanbul)

İ. Sühan Özkan (İstanbul)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla üye seçimi yapacağız:


Ömer Barutçu (Zonguldak)

Kemal Çelik (Antalya)


Sayın milletvekilleri, Fazilet Partisi Grubundan seçilen arkadaşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesidir. Benim anlayışıma göre, bu arkadaşımızın burada aday gösterilmesi yanlıştır efendim.

Onun için, müsaade ederseniz, Tevhit Karakaya’nın yerine bir isim daha çekeceğim.Grup başkanvekili nerede efendim?


SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, evet, olabilir...

BAŞKAN – Çekebilir miyim?.. Yanlış değil mi sizce de?..

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Aday gösterilmesi İçtüzüğe aykırı efendim.

BAŞKAN – Tabiî...

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sayın Başkan, İçtüzüğe aykırı...

BAŞKAN – Bir aday bildirmeniz lazım efendim.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, tabiî, takdir size ait; ancak, 20 nci Dönemde de böylesi bir itirazımız olmuştu ve Başkanlık Divanı, bizim bu itirazımızın yerinde olmadığı hususunda...

BAŞKAN – Yanlış yapmış efendim. Ben, yanlış üzerine yanlış yapmam.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Hayır... Ben, onu söylüyorum size. Dolayısıyla, biz dahi, Başkanlık Divanındaki bir arkadaşımızı bildirmemiştik; ancak, bize gelen en son bilgiye göre “efendim, bu uygulama devam ettirildi...”

BAŞKAN – Yanlış efendim... Şu anda Oturumun Başkanı benim...


SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Takdir sizin.


BAŞKAN – Evvela, insanın vicdanında, mantığında oluşması gerekir teamül dediğiniz şeyin. Yanlışsa, yanlıştır. Başkanlık Divanı üyesi, parlamenterlerin üzerinde; bu Meclisi idare ediyorlar. Bir de araştırma, soruşturma komisyonlarında üye olurlarsa, İçtüzüğe aykırı hareket etmiş oluruz kanaatindeyim efendim.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, teamüller, şu Başkanlık Divanının Genel Kurulu idare etmesinde fevkalade önemli rol oynadı. Bugüne kadar da, özellikle Kanunlar Dairesi, herhangi bir şey söz konusu olduğunda, mutlaka “teamül” dediler...


BAŞKAN – Teamül deriz; ama, bu yanlış teamül...SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Yanlış teamül ise, uzun bir süre devam eden bir teamül; yani, yalnız bir sefer değil.

BAŞKAN – Kaldırdım efendim...


SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Birden fazla devam etti. Takdirlerinize...


BAŞKAN – Yüksek iradenize istinaden takdirimi kullandım, kaldırdım; çünkü, böyle yanlış olmaz.


Fazilet Partisi Grubu bir üye bildirirse...SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkanım, diğer üyeler arasından seçebilirsiniz. 3 kişi bildirildi zannedersem, onlar arasından seçebilirsiniz; hiçbir mahzuru yok.BAŞKAN – 9 adaydan birini seçeceğiz efendim. Siz, lütfedin, bir isim bildirin bana.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek’i aday olarak gösteriyoruz.

BAŞKAN – Mehmet Çiçek Beyin ismini koyalım efendim.

Sayın milletvekilleri, Fazilet Partisi Grubu üyelerini yeniden çekiyorum:


Mehmet Çiçek (Yozgat)


Nezir Aydın (Sakarya)

Ali Sezal (Kahramanmaraş)

Kusura bakmayın sizi beklettim, kıymetli dakikalarınızı aldım; ama, yanlış yapmaktan hoşlanmıyorum; siz de hoşlanmazsınız...

Şimdi yeniden okuyorum efendim:


Ali Günay (Hatay)


Halil Çalık (Kocaeli)

Tahsin Boray Baycık (Zonguldak)

Hüseyin Mert (İstanbul)

Mehmet Şandır (Hatay)


Mustafa Enöz (Manisa)

Adnan Fatin Özdemir (Adana)


Bedri Yaşar (Gümüşhane)


Mehmet Çiçek (Yozgat)


Nezir Aydın (Sakarya)

Ali Sezal (Kahramanmaraş)

İ. Sühan Özkan (İstanbul)

Bülent Akarcalı (İstanbul)


Kemal Çelik (Antalya)

Ömer Barutçu (Zonguldak)


(9/24) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonuna üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilen sayın üyelerin, 2.2.2000 Çarşamba günü saat 13.00’te PTT karşısındaki Meclis soruşturma komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Başkanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerin, Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkında kurulması kabul edilen (9/27) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/27) esas numaralı Meclis soruşturması komisyon üye aday listesi :


Demokratik Sol Parti (12)


Erdoğan Toprak (İstanbul)

Erol Karan (Karabük)

Hasan Macit (Burdur)

Orhan Ocak (Bursa)

Şadan Şimşek (Edirne)

Mahmut Erdir (Eskişehir)


Tayfun İçli (Ankara)Akif Serin (İçel)

Erol Al (İstanbul)

Necdet Saruhan (İstanbul)

H. Fehmi Konyalı (Ordu)


Ömer Üstünkol (Zonguldak)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Faruk Bal (Konya)


Armağan Yılmaz (Uşak)


Ayhan Çevik (Van)

Mesut Türker (Yozgat)

Birol Büyüköztürk (Osmaniye)

Mustafa Zorlu (Isparta)


Bekir Ongun (Aydın)


Osman Gazi Aksoy (Isparta)

Sedat Çevik (Ankara)

Kemal Köse (Kocaeli)


M. Metanet Çulhaoğlu (Adana)


Hüseyin Akgül (Manisa)

Fazilet Partisi (9)


Mehmet Özyol (Adıyaman)


Rıza Ulucak (Ankara)


Akif Gülle (Amasya)

Suat Pamukçu (Bayburt)

Mustafa Geçer (Hatay)


Ali Güner (Iğdır)


Salih Kapusuz (Kayseri)


Osman Aslan (Diyarbakır)

Nurettin Aktaş (Gaziantep)


Anavatan Partisi (6)

Ahmet Kabil (Rize)


Sühan Özkan (İstanbul)

Halil İbrahim Özsoy (Afyon)

Emre Kocaoğlu (İstanbul)

Nesrin Nas (İstanbul)

Ahat Andican (İstanbul)

Doğru Yol Partisi (6)

Ahmet İyimaya (Amasya)

Erdoğan Sezgin (Samsun)

Oğuz Tezmen (Bursa)

Ufuk Söylemez (İzmir)

Kemal Kabataş (Samsun)


Ömer Barutçu (Zonguldak)


BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları, 5 ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 isim çekeceğiz.

Adçekme işlemine Demokratik Sol Parti Grubundan başlıyoruz:

Erol Al (İstanbul)


Erol Karan (Karabük)


Necdet Saruhan (İstanbul)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından kurayla üye seçimi yapıyoruz:


Hüseyin Akgül (Manisa)


Armağan Yılmaz (Uşak)


Faruk Bal (Konya)

Ayhan Çevik (Van)


Fazilet Partisi Grubu adayları arasından kurayla üye seçimi yapıyoruz:

Mehmet Özyol (Adıyaman)


Akif Gülle (Amasya)


Ali Güner (Iğdır)

Anavatan Partisi Grubu adayları arasından kurayla üye seçimi yapıyoruz:

A. Emre Kocaoğlu (İstanbul)

Ahat Andican (İstanbul)

Doğru Yol Partisi Grubu üyelerini seçiyoruz:

Ufuk Söylemez (İzmir)

Erdoğan Sezgin (Samsun)

(9/27) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonun üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyon üyelerinin de, 2 Şubat 2000 Çarşamba günü saat 14.00’te, PTT karşısındaki Meclis soruşturması komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmelerini rica ediyorum.

İzmit’te SEKA’ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayii AŞ’ye bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım Erez hakkında kurulması kabul edilen (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üyelerinin seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/28) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üye aday listesi:


Demokratik Sol Parti (12)

Melda Bayer (Ankara)

M. Zeki Sezer (Ankara)


Mustafa Güven Karahan (Balıkesir)


Ali Rahmi Beyreli (Bursa)


Namık Kemal Atahan (Hatay)

Ziya Aktaş (İstanbul)

Osman Kılıç (İstanbul)

Mustafa Düz (İstanbul)

Mehmet Özcan (İzmir)


Erol Karan (Karabük)

Çetin Bilgir (Kars)

Hadi Dilekçi (Kastamonu)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)


İsmail Çevik (Nevşehir)

Mehmet Ceylan (Sıvas)

Hüseyin Kalkan (Balıkesir)


Ali Halaman (Adana)


Cahit Tekelioğlu (İçel)


Hayrettin Özdemir (Ankara)


Ali Işıklar (Ankara)


Mustafa Zorlu (Isparta)

Nesrin Ünal (Antalya)

Mehmet Nuri Tarhan (Hatay)


Esat Öz (İstanbul)

Mehmet Kaya (Kahramanmaraş)


Fazilet Partisi (9)

Turhan Alçelik (Giresun)


İsmail Özgün (Balıkesir)


Mehmet Batuk (Kocaeli)


Mahmut Göksu (Adıyaman)


Ramazan Toprak (Aksaray)


Osman Aslan (Diyarbakır)

Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa)Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)Osman Pepe (Kocaeli)

Anavatan Partisi (6)


Cengiz Altınkaya (Aydın)

Sefer Ekşi (Kocaeli)

Şamil Ayrım (İstanbul)

İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir)

Cemal Özbilen (Kırklareli)

A. Emre Kocaoğlu (İstanbul)Doğru Yol Partisi (6)


Mehmet Dönen (Hatay)

Sevgi Esen (Kayseri)


Ali Şevki Erek (Tokat)


Necati Çetinkaya (Manisa)

Mustafa Eren (Karabük)


Mehmet Yalçınkaya (Şanlıurfa)

BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları 5 ayrı torbaya, yine diğerleri gibi konulmuştur.Her torbadan 3 isim çekeceğiz efendim.


Ad çekmeye Demokratik Sol Partinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz:

Mustafa Güven Karahan (Balıkesir)

Mehmet Özcan (İzmir)


Melda Bayer (Ankara)


Sayın Melda Bayer Divan üyesi, olmaz efendim...

Bir isim lütfeder misiniz Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekilleri...

Nerede bugünkü başkanvekilleri; Fazilet Partisinin de yok, Demokratik Sol Partinin de yok; hayırdır inşallah!..


Bir isim lütfeder misiniz efendim...


A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) – Suat Çağlayan, İzmir.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Grup adına isim veremez ki!..

BAŞKAN – Nasıl veremez efendim!.. Kim dedi veremez diye?..


SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Ben söyledim.


BAŞKAN – Efendim, sözcü var, Grup Başkanvekilleri yok...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, grup yönetimini ihmal etmek suretiyle burada bir tespit yapamazsınız; o takdirde, grup başkanvekillerine ihtiyaç kalmaz.

BAŞKAN – Efendim, grup yönetimindeki arkadaşımız, Grup Başkanvekilinin yerine böyle bir isim veremez mi?SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Yetkilendirilmişse olur, yetkilendirilmemişse olmaz efendim.


BAŞKAN – Peki; telefonla sorsunlar efendim.

Şimdi, ben, Demokratik Sol Partiden 2 adayın adını çektim, o torbayı...

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) – Efendim, Grup Başkanvekili çıkarken beni vekil olarak bıraktı, onun için isim bildiriyorum; Sayın Suat Çağlayan (İzmir)

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Olacak iş değil!.. Olmaz yahu!..

BAŞKAN – Vekâlet vermiş efendim.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, şifahen olmaz efendim. Yani, tabiî, ben, burada bir işlemin aksamasına neden olan davranış sergilemek istemiyorum; ama, usulümüz bu değildir.

BAŞKAN – Biliyorsunuz, ben, hakkaniyete biraz meraklıyım; müsaade ederseniz, bildirdikleri üyeleri telefonla soracaklar, bildirecekler. Bendeniz Demokratik Sol Partiden 2 isim çektim, diğerlerini, teyit gelene kadar bekletiyorum, öbür torbaya geçiyorum.

Anlaştık mı... Tamam efendim... Kavga yok, hoşgörü...


Milliyetçi Hareket Partisiyle devam ediyoruz:


Kurayla 4 isim belirleyeceğiz.


Mustafa Zorlu (Isparta)


İsmail Çevik (Nevşehir)


Nesrin Ünal (Antalya )


Mehmet Ceylan (Sıvas)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından kurayla 3 isim belirleyeceğiz:

Mahmut Göksu (Adıyaman)


Ramazan Toprak (Aksaray)


Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından kurayla 2 isim belirleyeceğiz:

İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir)

Şamil Ayrım (İstanbul)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından kurayla 2 isim belirleyeceğiz.


M. Necati Çetinkaya (Manisa)

Mustafa Eren (Karabük)


Sayın Bayer, size itiraz etmemizin sebebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi olmanızdan ötürü. Malumunuz, siz, resmî plakalı araca da biniyorsunuz, soruşturma komisyonuna giremezsiniz.

Sayın Ziya Aktaş (İstanbul)

Sayın Erol Karan (Karabük)


Sayın milletvekilleri, bu komisyona seçilmiş olan sayın üyelerin de, 2.2.2000 Çarşamba günü saat 15.00’te PTT karşısı Meclis soruşturması komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum.Meclis soruşturması komisyonuna seçilen üyelerin listesi ile toplantı gün ve saatleri ilan tahtalarına da ayrıca asılacaktır.


Arz ederim efendim.


Alınan karar gereğince “Sözlü Sorular” ve diğer denetim konuları görüşülmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.


V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER


1. – Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392) (S.Sayısı: 186)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.


Hükümet?..Yok.


Ertelenmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

2. – Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. Sayısı: 89)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.


Hükümet?.. Yok.


Ertelenmiştir.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, müsaade ederseniz, yerimden, Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısıyla ilgili olarak konuşmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin çağdaş dünyayla bütünleşmesinin söz konusu olduğu bir dönemde ve Avrupa Birliğine aday olduğumuz bir süreçte, özellikle insanların yaşama hakkının garanti altına alınması, korunması ve kollanması kadar, hayvanların da korunması fevkalade önemlidir. Çağdaş dünyada hayvan haklarının korunması ve o normların yakalanabilmesi, Türkiye’nin, aynı zamanda, gelişmişliğinin bir başka göstergesidir. O sebeple, bir taraftan, insanların yaşama hakkını garanti altına almak, sağlık hizmetlerini götürmek, ama, bir taraftan da, gerçekten, çevreyle, doğayla bütünlük arz eden, hatta insanlarla bütünlük arz eden hayvanların korunması da fevkalade önemlidir.


Bu sebeple, Türkiye’nin çağdaş dünyadaki görüntüsü ve uluslararası normların yakalanması; özellikle insanların sağlığının korunması ve bilhassa hayvanların, bu dünyada, doğada korunması, kollanması, hayatlarının devam ettirilebilmesi, sağlıklı bir ortamda yaşatılabilmesi için, hayvanların korunması hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel görüşülmesi fevkalade önem arz etmektedir.Bu sebeple, ümit ediyorum ki, bugün görüşemediğimiz bu kanun tasarısını, yarın, görüşme fırsatı elde ederiz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum efendim.


Fazla gecikmesi mahzurlu bence de.


Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşülmesine başlayacağız.

3. – Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 53)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.


Hükümet?.. Hem burada hem yok.


Ertelenmiştir.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz.

4.– Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/345) (S. Sayısı : 107) (1)

BAŞKAN – Komisyon?.. Burada.


Hükümet de?.. Hem var hem yok; burada.


ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Hükümet her zaman var.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Biz her zaman buradayız.

BAŞKAN – O tabiri şunun için kullandım Sayın Bakanım: Yani, bazı kanunlarda burada değilsiniz, bazı kanunlarda buradasınız...

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Komisyon buraya gelirse, biz her zaman buradayız.

BAŞKAN – Tabiî, işte, ben de onun için, hem var hem yok dedim.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.


Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN TASARISI


MADDE 1. – 5 Mayıs 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.BAŞKAN – 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Müteakip maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.(1) 107 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabi olduğu için, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre zarfında sisteme giremeyen sayın milletvekillerinin, oy pusulalarının üzerine, oyunun rengini, ad ve soyadını yazarak göndermelerini rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısının oylamasına 241 sayın üye katılmış; 228 kabul, 2 ret, 2 çekimser ve 9 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

5. – Türkiye Cumhuriyeti İle Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/355) (S. Sayısı: 108) (1)


Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.


Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI


MADDE 1. – 16.6.1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(1) 108 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?..Sayın Polat?..

ASLAN POLAT (Erzurum) – Konuşmayacağım.

BAŞKAN – Talebiniz var.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Yok; konuşmayacak.

ASLAN POLAT (Erzurum) – Konuşmayacağım.

BAŞKAN – Geri çekin,çekmediniz mi?..


ASLAN POLAT (Erzurum) – Çektim.


BAŞKAN – Efendim, sayın üyeye sormam lazım. Zatıâliniz, tabiî, ona vekâleten söylüyorsunuz.


Söz isteyen yok.


1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Söz konusu anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının açık oylaması için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre zarfında elektronik cihaza giremeyen sayın üyelerin, oy pusulalarına isim ve soyadlarını yazarak oylarının rengini bildirmelerini ve Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasına 228 üye katılmış; 222 kabul, 3 çekimser ve 3 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır.

Bunu vesile ederek bir şey arz etmek istiyorum efendim: Biraz evvel de konuştuk; gazetelerde, bu emeklilerle ilgili kanun hakkında “sadece 200 milletvekili oy kullanıyor” diye ifade var. O gün de; yani, perşembe günü -ben biraz evvel getirttim- emeklilerle ilgili kanunun görüşülmesinden önce görüşülen kanunların oylamasına da, aynı bugünkü gibi, 200-220 milletvekili devamlı katılımda bulunuyordu; öyle geçiyor kanunlar. Bu, sadece emeklilerle ilgili kanunda değil efendim...

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Burada 220 kişi var mı Sayın Başkan?

BAŞKAN – Var efendim...


CEVAT AYHAN (Sakarya) – Yok efendim...


BAŞKAN – Nasıl yok efendim?!

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Hayır, yok efendim; sayarsanız, olmadığını görürsünüz. Sahte oy kullanıyorlar!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz efendim.


6. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/361) (S. Sayısı: 106) (1)


BAŞKAN – Komisyon?.. Burada.Hükümet?.. Burada.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.


Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.Şahsı adına söz isteyen?..

Buyurun Sayın Sobacı.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.


Bugün, Kafkaslarda cereyan eden ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren olaylar ve onun ardından, Bağımsız Devletler Topluluğunun geleceğine ilişkin olarak Moskova’da yapılan görüşmelerin bitiminden sonra, Meclisimizde, Özbekistan ve diğer ülkelerle ilgili birtakım ticaret anlaşmalarının görüşülmesi devam ediyor. Bu manada, şunu, şahsî görüşüm olarak ifade etmek istiyorum: Böyle hassas bir konumda, bu tip anlaşmaların görüşüldüğü Meclisimizde, olayın biraz daha etraflıca irdelenmesi ve özellikle de komisyondan geçerken de -değerli Komisyon Başkanımız da buradalar- sadece Hazine Müsteşarlığının, bakanlığın ve bürokrasinin görüşünün alınmasının yeterli olmadığına inanıyorum; çünkü, bugün işadamlarımız, yatırımcılarımız, Türki cumhuriyetlerde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. İşte bu manada, bürokrasinin görüşüyle yetinmenin, ileriye nük, uzun vadeli projeksiyonda Türkiye’nin aleyhine sonuçlar doğuracağını ve olayın yasal çerçevede kavranmasında ve çözümlenmesinde, kolaylaştırılmasında yetersiz kalacağı kanaatimi ifade etmek istiyorum.
(1) 106 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Özbekistan’la 1991’den itibaren yapılan anlaşmalar var; ama, şunu da biliyoruz ki, Cumhurbaşkanı seviyesinde, orada, transferi ve ödemesi gecikmiş alacaklarını alabilmek için, Cumhurbaşkanının tavassutunu istirham eden holdinglerimiz ve yatırımcılarımız bulunmaktadır; bu da bir gerçektir.İşte, Türkiye’nin, Türkî cumhuriyetlere yaklaşımının çok kardeşane, samimî ve şeffaf olmasında, eleştiriler yönledirilecekse, bunda da samimî olunmasında ve Sovyetler Birliğinin dağılması ve soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra, bu ülkelerdeki yapılanmada Türkiye’nin gerçek ve samimî bir ağabey rolü üstlenmesinde zaruret vardır. Biliyoruz ki, Özbekistan Halkını, kamuoyunu da huzursuz eden ve hatta uluslararası kuruluşların, daha yeni yapılan seçimleri geçersiz ilan etmesi, güvenilir olmadığını ilan etmesiyle beraber, bize, ülke olarak Türkiye’ye çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunu da, işte, bir ağabey edasıyla, çok samimî yaklaşımlarla, Türkî cumhuriyetlerdeki halkımızın yönetimleriyle olan birtakım sıkıntılarında, mademki bir model olarak, biz, Ortadoğu’da Müslümanlıkla laikliği birleştiren bir yönetime sahip ülke olarak sık sık deklare ediliyoruz; işte, Türkî cumhuriyetlerde, bu sıkıntının çözülmesinde ve bir model olarak, demokratik, şeffaf bir yapının olşuturulmasında üzerimize büyük görevler düşüyor; ama, önce, kendi ülkemizde de bu şeffaflığın, bu bütünlüğün sağlanmasında fayda var.


Değerli arkadaşlar, daha geçenlerde, AGİT toplantısından sonra Bakü-Ceyhan petrol boru hattının gerçekleşeceği, çok büyük bir sevinçle, medyamızca kamuoyuna ilan edildiğinde, belki on sene sonra gerçekleşecek Türkiye ekonomisinin kazançlarını sanki cebimize peşin inmiş gibi mütalaa eden bir yaklaşımla, abartılı şekilde bu süreci hepimiz yaşadık; ama, bugün bakıyoruz ki, Bakü-Ceyhan’ın bir ay sonra riske, tehlikeye girdiğini, aynı medyamız ve aynı çevreler ifade etmek istiyor.

Yine, geçen günlerde toplanan Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılan, ama yüzleri kızararak ve asık suratla, kerhen katılan Türkî cumhuriyetlerinin liderlerini de, televizyonlardan, Türkiye olarak izledik. Bu, neyi ifade ediyor; Türkî cumhuriyetlerin yalnızlaştırıldığını, sahip çıkılmadığını ifade ediyor değerli arkadaşlar.


İşte, eğer, Türkiye, ciddî manada, soruna cok uzun vadeli, çok köklü yaklaşımlar sergileseydi, bugün, orada, Kırgızistan, Azerbaycan dahil, bütün Türkî cumhuriyetler, sanki, bir suçlu edasıyla, bir özür diler mahiyette, Putin’in karşısına gidip, Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılma ihtiyacını hissetmeyeceklerdi. Bunu burada ifade etmek istiyorum ve bu tip anlaşmaların görüşüldüğü Meclis toplantılarımızda, özellikle hükümet kanadının, bu olaylara, bu tasarılara ciddiyetle eğilmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sobacı.

Sayın Komisyon Başkanı söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Başkan.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Van) – Sayın Başkanım, Sayın Sobacı’nın ifade buyurduğu bazı noktalara açıklık getirmek gerekiyor. Kendileri endişe buyurmasınlar, bu anlaşmaların hepsi, Komisyonda, en etraflı bir şekilde incelenmektedir. Özel sektörün şikâyetleri varsa, muhatabı hükümettir; sayın hükümete başvururlar, sayın hükümet kendileriyle görüşür, gerekirse, o görüşleri Komisyona ve Genel Kurula getirir, tedbirini alır. O, bizim işimiz değildir. Bunu arz etmek istedim.

İkinci temas buyurdukları husus; Türkiye’nin, Ortaasya memleketlerine ağabeylik yapması... Hayır; biz, onları, kendimize eşit devletler olarak, bağımsız devletler olarak görüyoruz. Bir ağabeylik bahis konusu değildir. Bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş ve hassasiyetleri bulunan bu memleketlerin, Rusya’ya karşı yeni bir ağabey aradıklarını düşünmek de yanlış olur. Bunu da düzeltmek gerekir.

Üçüncü temas buyurdukları husus; bazı memleketlerin -ki, isim de zikrederek- kendi iç demokratik sıkıntıları ve Türkiye’nin bunlara örnek olması, bir bakıma müdahalede bulunması imasında bulundular. Bu mümkün değil. Her memleketin kendi iç dinamikleri vardır, kendi demokrasisini ve rejimini kurma şekli ona aittir. Türkiye buna daima saygılı kalacaktır.

Arz ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?..

Sayın Ayvaz Gökdemir, buyurun efendim.AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Sobacı’nın konuşması üzerine konuşma ihtiyacı duydum. Sayın Komisyon Başkanımız da cevap verdiler.


İlk başladığı kavram, bu “ağabey” kavramı, sureti katiyede yanlıştır. Türk cumhuriyetlerindeki halk, bizim kardeşimizdir, her cihetle kardeşimizdir; ama, ayrı devletlerdir. Diğer devletler ile Türkiye’nin münasebetinin ölçüleri neyse, bunlarla da odur. Özellikle, bağımsızlıklarına yeni kavuştukları için bir rahatsızlıkları da var; yani “Rus ağabey gitti; şimdi, Türk ağabey mi geliyor” rahatsızlığını da, biz, her vesileyle gidermeye çalıştık. Biz kimsenin ağabeyi, patronu filan olmaya çalışmadık, çalışmamalıyız; biz, kendimizi idare edebilirsek, Allah’a şükredip, devam ederiz.


Model olmak meselesine gelince: O, onların bileceği iştir. Hele hele, orada, demokrasi kurmak, rejim düzeltmek vesaire... Dostane telkinlerden, tavsiyelerden, iyi bir model göstermekten başka, Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu da yoktur, hakkı da, doğrusu, yoktur.“Efendim, Cumhurbaşkanı, birtakım alacaklara aracılık ediyor” buyurdular. Bu da, her devletin sorumlu adamlarının, dünyayla münasebetinde zaman zaman başvurdukları bir yoldur. Bir komünist, marksist, merkezî ekonomiden liberal ekonomiye bir anda dönülmüyor. Bunun birkısım mevzuatı yapılsa bile, pek çoğu sonradan geliyor. Buna intibak etmenin pek çok problem vardır. Problemler, bu devletlerle de olur, başka devletlerle de olur. Bizim, görevli devlet adamlarımız -ister bürokrasiden ister siyasetten- bunların dostane, muslihane çözümü için de, nezaketi içinde, elbette, gayret sarf ederler. Bunda da bir anormallik görmüyorum.Özbekistan, çok sıkıntılı bir zamanda, Rusya ile münasebetlerinin çok sıkıntılı bir zamanında istemiştir ve biz, oraya gitmiş ve çok ender imzalanan bir anlaşma imzalamışızdır: Ebedî Dostluk Anlaşması. Sembolik bir anlaşmadır; ama, çok manidar bir anlaşmadır. Binaenaleyh, bu genel çerçevede, serbest ticaret anlaşması ve diğer hukukî çerçeveyi tamamlayacak anlaşmaların süratle yürürlüğe konulması bir zarurettir. İki devlet arasında münasebet başlayınca, şakır şakır, mekik gibi işlemez. Onun, önce, hukukî zemini var olmalıdır, ondan sonra bunlar yürür.

Bu itibarla, bugün önümüzde olan anlaşmayı tasdikte Yüce Meclisin herhangi bir tereddütü olmamalıdır.

Saygılarımla. (DYP, DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum efendim:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1. – 13 Nisan 1998 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?..Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?..Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Var.

Buyurun Sayın Sobacı.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Şimdi, burada, benim ifade etmek istediğim, bu anlaşmaların yapılmaması mahiyetinde anlaşılmasından ben üzüntü duyarım; ama, Özbekistan’ın, oradaki Türk işadamlarına ve yatırımlarına uyguladığı transfer yasakları ve şirketlerin kapatılması aylarca sürmüştür. Ben, Sayın Dışişleri Komisyonu Başkanından... Elbette, tabiî, Hazine Müsteşarlığından mutlaka haberdar olduğunu biliyorum; ama, hiç değilse, meslek kuruluşlarından çağırılacak insanlar, çok somut, yaşanan sıkıntıları dile getirirlerdi. Sıkıntı nedir; sıkıntı, Türkî cumhuriyetlere, ihracat kılıfı adı altında, oranın yasal boşluklarından faydalanarak giden birtakım art niyetli insanlar, bir TIR dolusu bisküvi götürüp, 30 TIR dolusu fatura götürerek oradaki serbest kur ile resmî kur arasında, sumun kur farkını kullanarak, 100 000 dolar götürüp 300 000 dolarla geri geldi. Bunu, senelerce de yaptılar. Ondan sonra, bu istismarı fark eden Özbekistan, Türk şirketlerini kapatmıştır. Böyle acı sonuçları da yaşadık biz.


Onun için, elbette, biz, tabiî, kimsenin rejimine falan karışmayacağız; ama, siz ne kadar kaçarsanız kaçın, sonuçta, birtakım diyalogların ve tavırların karşısında muhatap olursunuz ve Özbek muhaliflerin teslim edilmesi gibi bir şanssızlığı da Türkiye yaşadı mı yaşamadı mı?!

Yani, bunları tartışmak, değerlendirmek, Türkiye’nin aleyhine değil, lehinedir diyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sobacı.

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre zarfında elektronik cihaza giremeyen sayın üyelerin, adını, soyadını ve oyunun rengini oy pusulasına yazmak suretiyle Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 252 sayın milletvekili katılmış; 238 kabul, 1 ret, 7 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun efendim.

Şimdi, Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

7.– Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/373) (S. Sayısı: 119) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet hazır.

Komisyon raporunun okunup okunmaması husununu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde grup adına söz isteyen?.. Yok.

Şahsı adına?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


KARADENİZ ÜLKELERİ SPOR BAKANLARI TOPLANTISI TUTANAĞI İLE KARADENİZ OYUNLARI STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISIMADDE 1.— Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 8 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı” ile “Karadeniz Oyunları Statüsü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(1) 119 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında kararınızı alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, açık oylama sırasında elektronik cihaza giremeyen sayın üyelerin, ad ve soyadlarını ve oylarının rengini belirten oy pusulalarını Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyorum ve 3 dakikalık süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 247 sayın üye katılmış; 234 kabul, 2 ret, 5 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı, kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Şimdi, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

8. – Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/363) (S.Sayısı: 92) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde grup adına söz isteyen?.. Yok.

Şahsı adına söz isteyen?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KAN
UN TASARISI


MADDE 1. —19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde yapılan dördüncü değişikliğe ilişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.(1) 92 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında kararınızı alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.

Oylama için 2 dakikalık süre vereceğim. Bu süre zarfında elektronik cihaza giremeyen sayın üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, yardıma rağmen oyunu kullanamayan sayın milletvekillerinin, ad ve soyadlarını ve oyunun rengini belirten oy pusulalarını Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 239 milletvekili katılmış; 228 kabul, 1 ret, 2 çekimser ve 8 mükerrer oy kullanılmıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz.

9. – Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/353) (S.Sayısı: 115) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir efendim.Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


(1) 115. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. — 27.5.1988 tarihli ve 3453 sayılı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Madde 2. —Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna yapılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı 8 140 000 SDR (Özel Çekme Hakkı) karşılığını geçemez.Bakanlar Kurulu bu miktarı gerektiğinde üç katına kadar artırmaya yetkilidir.”

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, açık oylama için 3 dakika süre vereceğim; bu süre içerisinde oylarını elektronik cihaza giremeyen sayın üyelerin, oy pusulalarını, adlarını, soyadlarını ve oylarının rengini belirterek Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum.Oylamayı başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 246 milletvekili iştirak etmiş; 231 kabul, 4 ret, 4 çekimser ve 7 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır efendim.

Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

10. – Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S.Sayısı: 118) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.(1) 118. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.


Tasarının tümü üzerinde, gruplar veya şahıslar adına söz isteyen?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu bir daha oylayacağım; hiç olmazsa ellerinizi kaldırın.

Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Teşekkür ederim Sayın Gürdal. Özellikle ikinci kere sizin için oylama yaptım; görmüyordum.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) – Sağ olun.

BAŞKAN – ...Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUNBULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1. – Türkiye ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1998 tarihinde Antalya’da imzalanan “Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında kararınızı alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 254 milletvekili iştirak etmiş; 239 kabul, 5 ret, 3 çekimser ve 7 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, Sayın Çakan; birleşime, saat 17.00’ye kadar ara veriyorum efendim.


Kapanma Saati : 16.53

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 17.10

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)

 


BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.


Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)


11. – Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 126) (1)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yerinde.


Hükümet?.. Yerinde.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI


MADDE 1. — 28.9.1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesine, “...İçişleri Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dışişleri Bakanlığı...” ibaresi eklenmiştir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.(1) 126 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Hayırlı olsun.

Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

12. – Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/351) (S.Sayısı: 152) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve hükümet yerlerindeler.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Raporun okunması kabul edilmemiştir.


Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. YokTasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


AVRUPA YEREL TOPLULUKLAR VEYA YÖNETİMLER ARASINDA SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI


MADDE 1. – Avrupa Konseyi çerçevesinde 21 Mayıs 1980 tarihinde Madrid’de imzaya açılan ve Türkiye tarafından 4 Şubat 1998 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi”nin, “İşbu Sözleşme, Türkiye’nin diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleri ile kurulacak işbirliği bakımından ve sadece Türkiye’deki özel idareler, belediyeler, köyler ve bu amaçla kurulmuş mahallî idare birliklerinde geçerli olmak kaydıyla hüküm ifade edecektir.” şeklinde bir bildirimde bulunulmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(1) 152 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim; bu süre zarfında oyunu kullanamayan sayın milletvekillerinin, oy pusulalarını, adlarını, soyadlarını ve oylarının rengini belirterek Başkanlığa ulaştırmalarını rica ederim.

Oylamayı başlatıyorum.(Elektronik cihazla oylama yapıldı)


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 261 milletvekili katılmış; 254 kabul ve 1 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Şimdi, Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşülmesine başlıyoruz.

13. – Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı:168) (1)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yerinde.


Hükümet?.. Yerinde.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


ULUSLARARASI TİCARÎ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI


MADDE 1. – 17 Aralık 1997 tarihinde Paris’de imzalanan “Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” nin onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.(1) 168 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakikalık süre veriyor ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 239 sayın üye katılmış; 235 kabul, 1 çekimser ve 3 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır efendim; hayırlı olsun.

Şimdi, Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

14. – Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı:170) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerindeler.Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.


Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.

Şahsı adına?..

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bir konuda bilgi sunmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece bir konuda Yüce Heyetinizi bilgilendirmek için söz almış durumdayım.(1) 170 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Bu sözleşmenin 26 ncı maddesi, uyuşmazlıkların çözümünü düzenliyor ve bu çözüm maddesine göre de, taraflar, anlaşma tarafının mahkemelerine ya da kendilerinin belirledikleri bir çözüm prosedürüne başvurabiliyorlar; ama, her halükârda uyuşmazlığın çözümü için uluslararası tahkimi koşulsuz kabul ettiklerini ifade ediyorlar.

Şu kadar ki, ekte belirtilen 24 ülke var, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletlerine kadar. Bu ülkeler, bu usullerden herhangi biri için, çözülmesi için başvurmuşsa, sonraki aşamasında, uyuşmazlığın uluslararası tahkime götürülmesini kabul etmemektedir. Bunun bir aksaklık olabileceğini dikkate alarak söz almış bulundum; ancak, 7 Aralık 1999'da yapılan konferansın son toplantısında, ülkemiz de bu koşulsuz izin vermeye ihtirazî kayıt koyan ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu durumda, herhangi bir anlaşmazlık mahkemelerimize götürüldükten sonra, bunun tekrar uluslararası hakeme götürülmesi mümkün olmayacaktır. Bu konudaki bilgiyi sizinle paylaşmak istedim.

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?... Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


AVRUPA ENERJİ ŞARTI KONFERANSI NİHAÎ SENEDİ, ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASI VE EKİNİ TEŞKİL EDEN KARARLAR İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE VE
İLGİLİ ÇEVRESEL HUSUSLARA İLİŞKİN ENERJİ ŞARTI PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISIMADDE 1. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanan Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Eki’ni Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 239 sayın üye katılmış; 233 kabul, 2 ret, 4 çekimser oyu kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır.Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.


15. – Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/499) (S. Sayısı: 175) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen üyemiz var mı? Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BOSNA VE HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI


MADDE 1.– 21.1.1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Oylamanın şekli hakkında fikrinizi alacağım efendim.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.(1) 175 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Oylama işlemini başlatıyorum efendim.


(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 251 sayın üye katılmış; 246 kabul, 1 çekimser ve 4 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun efendim.

Müteakip kanun tasarısına geçiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dişişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

16. – Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S.Sayısı: 42) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok.

Ancak, bir sayın üyemiz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya söz istemişlerdir.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş)– Sayın Başkan, geri alıyorum efendim.

BAŞKAN – Peki.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞUNUN YENİ HUKUKî STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISIMADDE 1. – Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun yeni hukukî statüsünün belirlenmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında nota teatisi yoluyla 29 Nisan 1997 ve 8 Mayıs 1997 tarihlerinde imzalanan anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.(1) 42 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 247 sayın üye katılmış; 238 kabul, 2 ret, 1 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, 1997'den beri açık olan konsolosluğumuzdaki statüyle ilgili tasarı, daha 2000 yılında onaylanarak kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. Geç de olsa, oldu...

Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

17. – Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/324) (S.Sayısı: 81) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


AVRASYA ÜLKELERİ KADINLARI İŞBİRLİĞİ GRUBU KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TASARISI


MADDE 1. – “Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(1) 81 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

BAŞKAN – Sayın Çakan, bu 22'lik paketi de aştıktan sonra devam etme imkânımız olur mu efendim?

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Grup başkanvekillerimizin bu konudaki kararlarına bağlı efendim.

BAŞKAN – Çünkü, oraya doğru gidiyoruz...

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Gidebilir efendim. Grup başkanvekillerimiz o konuda ne karar verirlerse... Saat 19.00'a kadar devam edebiliriz; ondan sonrası zatıâlinizin takdiridir.

BAŞKAN – Anlayışınıza teşekkür ediyorum efendim.


(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)


BAŞKAN – Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 246 sayın üye katılmış; 239 kabul, 1 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

18. – Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/285) (S.Sayısı: 90) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.1 inci maddeyi okutuyorum:


(1) 90 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


AVRUPA METEOROLOJİ UYDULARI İŞLETME TEŞKİLATI DOKUNULMAZLIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. – Türkiye tarafından 25 Mayıs 1987 tarihinde imzalanan Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün ekli çekinceyle onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylamayı başlatıyorum efendim.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 235 milletvekili katılmış, 229 kabul, 1 çekimser, 5 mükerrer oyla tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun efendim.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz.19. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/342) (S.Sayısı: 66) (1)


BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim? Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


(1) 66 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. – 25 Şubat 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer maddeyi okutuyorum:


MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama süresi 2 dakikadır.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 247 sayın üye katılmış; 237 kabul, 1 ret, 3 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

20. – Türkiye Cumhuriyeti İle Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/344) (S. Sayısı: 67) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet hazır.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.(1) 67 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Tasarının tümü üzerinde grup adına söz isteyen?.. Yok.

Şahsı adına?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISIMADDE 1. — 22 Eylül 1997 tarihinde Zagrep’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ve eki Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 254 sayın üye katılmış; 247 kabul, 3 çekimser ve 4 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı, kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.21. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/362) (S. Sayısı: 68) (1)


BAŞKAN – Komisyon ve hükümet yerinde.


Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI


MADDE 1. – 25 Haziran 1998 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir malumları olduğu veçhile.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, açık oylama sırasında elektronik cihazı çalışmayan sayın üyelerin, ad ve soyadını, oyunun rengini belirten oy pusulasını Başkanlığımıza sunmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)(1) 68 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasına 261 üye katılmış; 251 kabul, 2 ret, 2 çekimser ve 6 mükerrer oy kullanılmasıyla tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun efendim.


Bu tasarıya kadar, Yüce Heyetiniz, 17 kanun tasarısını kanunlaştırmıştır; şimdi, 18 inciyi görüşeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

22. –Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/371) (S.Sayısı: 69) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI


MADDE 1. – 24 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı? Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(1) 69 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.


Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Elektronik oylama cihazının çalışmadığı yerde teknik personelden yardım isteyeceğiniz malumlarınız; yine de olmazsa, oy pusulalarınızı, ad ve soyadınızı, oyunuzun rengini belirterek Başkanlığa göndermenizi rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde 212 sayın üyemiz oy kullanmış; 209 kabul, 1 ret, 1 çekimser ve 1 mükerrer oyla tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

23. – D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağı-
şıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sa-
yısı: 93) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde Sayın Kaya'nın söz isteği vardı.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) – Vazgeçtim.

BAŞKAN – Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN TASARISI


TüzelkişilikMADDE 1. – 15.6.1997 tarihinde imzalanan “D-8 Zirve (İstanbul) Deklarasyonu” ile ihdas edilmiş bulunan D-8’e katılan devletlerin sekretarya hizmetlerini sunmak üzere İstanbul’da kurulmasını kararlaştırdıkları D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyetinde tüzelkişiliğe sahiptir.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.(1) 93 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


İcra Direktörlüğü ile çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve kolaylıklar

MADDE 2. – İcra Direktörlüğü,Türkiye Cumhuriyetinin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III üncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabidir.


İcra Direktörlüğünde çalışan İcra Direktörü, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdarî ve Teknik Personel, Türkiye Cumhuriyetinin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabidir.BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

Uygulama


MADDE 3. – Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.


4 üncü maddeyi okutuyorum:

Kapsam


MADDE 4. – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de daimî ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


5 inci maddeyi okutuyorum:

Yürürlük


MADDE 5.– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:


Yürütme

MADDE 6.– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü, malumlarınız olduğu üzere açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına, 189 milletvekili iştirak etmiş; 188 kabul, 1 ret oyu kullanılmış, çekimser yok; böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.


Sayın Çakan, 190'a indik; zor çıkaracağız gibi_ Arzı malumat için ifade buyurdum.Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

24. – Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/535) (S.Sayısı: 203) (1)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı? Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.


1 inci maddeyi okutuyorum:


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA, İSKÂN VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI


MADDE 1. – 30 Haziran 1999 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.


2 nci maddeyi okutuyorum:


MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.


3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.


Oylama için 3 dakika süre veriyorum.


(1) 203 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.


Oylamayı başlatıyorum.


(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Çakan.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sayın Başkanım, grup başkanvekillerinin aralarında yapmış oldukları anlaşma ve mutabakat neticesinde, uluslararası anlaşmalardan -gündemdeki 24 üncü sıradaki oylandı- 25 inci sıraya kadar görüşülecekti. Dolayısıyla, bütün grup başkanvekili arkadaşlarımıza da ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum; bu anlaşmayı, şu ana kadar, geçen hafta ve bu hafta sürdürdük.

BAŞKAN – Ancak, bunun oylaması bitmeyecek efendim; çünkü, önümdeki makine gösteriyor ki, yeterli sayı yok. Demin de ikaz etmiştim 190'a düştük diye, 184'ün altına düşecek.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – O zaman, müsaade ederseniz, grup başkanvekili arkadaşlarımız bir araya gelelim, bir karar verelim, size arz edelim.

BAŞKAN – Lütfen efendim; çünkü, saat 20.00'den sonra da bu çoğunluğu sağlayamayacaksak, yarın saat 14.00'e bırakalım.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Olabilir efendim. Grup başkanvekili arkadaşlarımızla görüşelim müsaade ederseniz.


BAŞKAN – Onu istirham edeceğim efendim.Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur efendim. 164'ün altında kalıyor bu hesapça, pusulalarla beraber; onun için, grup başkanvekilleri de, saat 20.00'den sonra devam etsek de çoğunluğu bulamayacaklarını ifade ettiler.

Yüksek müsaadenizle, saat 20.00'den sonra çoğunluğu bulamayacağımız kanaati hâsıl olmuştur grup başkanvekillerimizde. Şu andaki oylamayı ifade ettikten sonra kapatmak istiyorum.


(Oylamaya devam edildi)


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına sadece 162 milletvekili iştirak etmiş, 159 kabul, 1 ret, 2 çekimser oy kullanılmıştır.

Toplantı yetersayısı olmadığı için tasarı kanunlaşamamıştır.

Demin de arz ettiğim gibi, saat 20.00'den sonra da -grup başkanvekilerinden aldığım intibaa göre- çoğunluğu sağlayamayacağız. Onun için...

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Van) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Başkanım.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Van) – Sayın Başkan, Yüce Meclise Komisyonumuzun şükranlarını arz etmek istedim; teşekkür ediyoruz efendim.

BAŞKAN – İnşallah, yarın da böyle hızlı bir tempoyla, çok geride kalmış bu anlaşmalar tamamlanır, hepimizin yüzü güler.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Şubat 2000 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum; ancak, Yüce Meclisimiz 20 tasarı görüşmüştür, bunu da arz ederim.


Kapanma Saati: 19.01

SORULAR VE CEVAPLAR


A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI


1. – Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1039)


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize saygıyla arz ederim.

İlhan Aytekin

Balıkesir

1. Bugün itibarıyla benzin ve mazotun maliyeti kaç liradır?

2. Satış üzerinde toplam vergi tutarı ne kadardır?

3. Bayi kârının :


1 Temmuz 1998’de brüt % 8.50

27 Temmuz 1999’da brüt % 4.62


olduğu doğru mudur?

4. Yükselen petrol fiyatları ile sermayesi küçülen akaryakıt bayileri için iyileştirme düşünülüyor mu?


T.C.


Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 31.1.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-216/01770


Konu : Yazılı soru önergesiTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 27.12.1999 tarih ve KAN.KAR. MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1039-3181/7975 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 3.1.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-131-2/34 sayılı Bakanlığıma muhatap yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan Aytekin’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, 7/1039-3181 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.


Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer


Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan Aytekin’in Yazılı Soru Önergesi

ve Cevapları (7/1039-3181 esas no. lu)


Soru 1, 2, 3, 4 :


– Bugün itibarıyla benzin ve mazotun maliyeti kaç liradır?

– Satış üzerinde toplam vergi tutarı ne kadardır?

– Bayi kârının :


1 Temmuz 1998’de brüt % 8.50

27 Temmuz 1999’da brüt % 4.62


olduğu doğru mudur?– Yükselen petrol fiyatları ile sermayesi küçülen akaryakıt bayileri için iyileştirme düşünülüyor mu?Cevap 1, 2, 3, 4


Petrol sektöründe ürünler itibariyle maliyet hesabı yapmak mümkün olmadığından, benzin ve motorinin maliyet değerleri verilememektedir. Bunun yerine bu sektörde Petrol Kanununda da benimsenen “ithal ikâmesi” kavramı geliştirilmiştir. Buna göre maliyetin yurt dışından serbest piyasa koşullarında temin edilen fiyatlarına dayalı bir sistem içinde hesaplanması söz konusu olmaktadır.Bu ilke çerçevesinde 21.1.2000 tarihinden itibaren geçerli olan benzin ve motorin fiyatlarının hesabında esas alınan CIF maliyet değerleri;Süper Benzin için 110 350 TL/Litre

Motorin için 101 450 TL/Litredir.


Halen devletin aldığı vergi ve fonların tutarı;


Süper Benzin için 373 500 TL/Litre

Motorin için 255 700 TL/Litredir.


Bayi payları Otomatik Fiyatlandırma Sistemi ile dolar kuruna bağlanarak enflasyona karşı korunmak istenmişse de, dolar bazında artan fiyatlar nedeniyle sabit dağıtım payının toplam ciroya oranı 1.7.1998 tarihine göre düşüş göstermiştir.

Bayi paylarının artan hampetrol fiyatları karşısında erozyona uğramaması için, halen iki konuda çalışma yapılmıştır.

1. Dağıtım sektörü için tanınan payın hampetrol fiyatlarına endekslenmesini öngören Bakanlığım Kararnamesinde gerekli değişiklik yapılarak, konu Başbakanlığa arz edilmiştir.

2. Ürün fiyatlarına göre oransal olarak hesaplanan Akaryakıt Tüketim Vergisinin (ATV) maktu hale getirilmesi için durum Bakanlar Kuruluna sunulmuş, kabul görerek Maliye Bakanlığının ATV Yasası da gerekli değişikliği yapması istenmiştir. Hazırlanan Yasa Değişiklik Tasarısı TBMM’ne sunulmuştur.

Her iki düzenlemeden sonra, dağıtım sektörünün kârlılığında iyileşme yapılmış olacak ve bu iyileşmenin uzun süre bozulmadan devam etmesi sağlanacaktır.

2. – Adana Milletvekili Yakup Budak’ın, Yüreğir SSK Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1110)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından yazılı cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.


27.12.1999

Yakup Budak

Adana


Adana’nın Yüreğir İlçesi dörtyüz binin üstünde nüfusu ile pek çok ilimizden büyüktür. Ancak bu ilçemizde bir SSK Hastanesi yoktur. Bu durum Yüreğir’deki SSK’lılar açısından ciddî sıkıntılara, maddî ve manevî kayıplara yol açmaktadır.

1. Arsası daha önceden tahsis edilen Yüreğir İlçesi SSK Hastanesi inşaatı çalışmaları hangi aşamadadır?

2. Yüreğir İlçesi SSK Hastanesi inşaatının ne zaman başlatılması planlanmaktadır?

3. Yüreğir İlçesi SSK Hastanesi inşaatı için 2000 malî yılında ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir?


T.C.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31.1.2000

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.O.SGK.0.13.00-01/616/002302

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 11.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1110-3397/8447 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Yakup Budak tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Yüreğir Hastanesi inşaatına ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan konular Bakanlığımca incelenmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumunca Adana İlinde sigortalı, emekli, dul-yetim ve bunların aile bireyleri olmak üzere yaklaşık 950 000 kişiye 846 yatak kapasiteli 2 hastane, 4 dispanser ve 6 sağlık istasyonu ile sağlık hizmeti verilmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 yılı yatırım programında yer alan 400 yataklı Adana Hastanesi, 100 yataklı Ceyhan Hastanesi, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek poliklinik inşaatı ile Kurttepe, Seyhan ve Organize Sanayi Bölgesi Dispanserleri inşaatları Başbakanlık tasarruf tedbirleri genelgeleri nedeniyle henüz ihale edilememiştir.


Bilgilerinize arz ederim.


Yaşar Okuyan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

3. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

– Kırıkkale İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin ve

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

– Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin ve

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın;

– Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet Çay’ın cevabı (7/1139, 1173, 1245)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın A. Mehmet Çay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


24.12.1999

Kemal Albayrak


Kırıkkale

1. Bakanlığınızın halen Kırıkkale İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir?

Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır ve işin bitirilme süresi nedir, 2000 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Kırıkkale İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Kırıkkale İli için düşünülen yeni yatırımlar var mıdır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarıyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın A. Mehmet Çay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.


24.12.1999


M. Ergün Dağcıoğlu


Tokat


1. Bakanlığınızın halen Tokat İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibariyle ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın A. Mehmet Çay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim.


13.1.2000

Ramazan Toprak

Aksaray

Sorular :


Bakanlığınızın, Aksaray İli ile ilgili olarak,

1. 2000 yılı ve sonrası için planlanmış veya planlanması öngörülen yatırımları nelerdir?

2. Söz konusu yatırımların fizikî ve malî gerçekleşme oranları ile muhtemel tamamlanma tarihleri nedir?


T.C.


Devlet Bakanlığı 28.1.2000

Sayı : B.02.0.017/00271

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

İlgi : 25 Ocak 2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.3875 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu ve Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, illeri için planlanan yatırımları sormaktadırlar.

Bakanlığımız icracı Bakanlık değildir. Bakanlığıma bağlı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı ise yurt dışına yönelik çalışmaktadır.


Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay


Devlet Bakanı

4. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın;

– Kırıkkale İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin ve

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

– Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin ve

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın;

– Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1147, 1165, 1235)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


24.12.1999

Kemal Albayrak


Kırıkkale


1. Bakanlığınızın halen Kırıkkale İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir?Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır ve işin bitirilme süresi nedir, 2000 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Kırıkkale İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Kırıkkale İli için düşünülen yeni yatırımlar var mıdır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.


24.12.1999


M. Ergün Dağcıoğlu


Tokat


1. Bakanlığınızın halen Tokat İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim.


13.1.2000

Ramazan Toprak

Aksaray

Sorular :


Bakanlığınızın, Aksaray İli ile ilgili olarak,

1. 2000 yılı ve sonrası için planlanmış veya planlanması öngörülen yatırımları nelerdir?

2. Söz konusu yatırımların fizikî ve malî gerçekleşme oranları ile muhtemel tamamlanma tarihleri nedir?


T.C.


Devlet Bakanlığı 1.2.2000

(Sn. Rüştü Kâzım Yücelen)

Sayı : B.02.0. 09/256


Konu : Yazılı soru önergesiTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 25.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10.00. 02-3898 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Sn. Kemal Albayrak, Tokat Milletvekili Sn. M. Ergün Dağcıoğlu ve Aksaray Milletvekili Sn. Ramazan Toprak’ın Bakanlığım ilgili kuruluşlarının seçim bölgelerindeki yatırım projeleri ile ilgili yazılı soru önergelerinin cevapları İçtüzüğün 99 uncu maddesine istinaden ekte sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.


Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı

Tokat Milletvekili Sn. M. Ergün Dağcıoğlu’nun 29 Aralık 1999 Gün ve

7/1165-3452/8506 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar

Bakanlığım ilgili kuruluşu Çay-Kur Genel Müdürlüğünün Tokat İlinde 1999-2000 yıllarında herhangi yatırımı bulunmamaktadır.

Bakanlığım diğer ilgili kuruluşu TEKEL Genel Müdürlüğünün Tokat İlinde 1999-2000 yılları yatırımı ise;

1. TEKEL Genel Müdürlüğü 1999 Yılı Yatırım Programında Tokat İline ait iki adet yatırım projesi bulunmaktadır.Bunlar; Tokat Sigara Fabrikası Koli ve Grupman Makineleri Alımı ile Tokat Sigara Fabrikası Tütün Tozu Presleme Makinesi Alımı işleridir.


Söz konusu makinaların alımı için 1999 yılında 465 milyar TL. harcanmış olup, makinelerin montajına başlanacaktır.

2. Yukarıda belirtilen işlerin montajına takiben ödenmek üzere 75 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Buna göre Mart ayı itibariyle işler tamamlanmış olacaktır.

3. TEKEL Genel Müdürlüğü 2000 Yılı Yatırım Programında Tokat İlinde yapılması planlanan yeni işler şunlardır.

Tokat Taşova Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne Klima Tesisatı yapılması, Tokat Taşlıçiftlik Tütün Depoları Çatı Onarımı, Tokat-Merkez Atölye Binası Kurulması, Tokat Taşova Tütün Tav Ünitesi Açım Makineleri Modernizasyonu, Tokat-Erbaa Tütün Tav Ünitesi Açım Makineleri Modernizasyonu, Tokat Sigara Fabrikası Damar Ezme Silindirleri ve Tesisatı Yapımı.

Söz konusu yatırımlar için 2 200 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Projelerin 2000 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmıştır.

Kırıkkale Milletvekili Sn. Kemal Albayrak’ın 29 Aralık 1999 Gün ve

7/1147-3432/8481 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

Bakanlığım ilgili kuruluşları Çay-Kur Genel Müdürlüğü ve TEKEL Genel Müdürlüğünün Kırıkkale İlinde 1999-2000 yıllarında herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.Aksaray Milletvekili Sn. Ramazan Toprak’ın 13 Ocak 2000 Gün ve

7/1235-3694/8956 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

Bakanlığım ilgili kuruluşları Çay-Kur Genel Müdürlüğü ve TEKEL Genel Müdürlüğünün Aksaray İlinde 2000 yılında herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.


 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul