• Dönem: 21. Dönem
  • Yasama Yılı: 1
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 06.07.1999
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DÖNEM : 21

DÖNEM : 21 CİLT : 5 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

29 uncu Birleşim

6 . 7 . 1999 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMA

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, çiftçilerimizin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, terörden zarar gören vatandaşların ve kurumların, şehit ailelerinin ve gazilerin, teröre destek veren ve teröristlere silah satan ülkeler aleyhine dava açabileceklerine ilişkin gündemdışı konuşması

3. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Sağlık Bakanı Osman Durmuş’a, dönüşüne kadar, DevletBakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/258)

2. – İngiltere’ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’e, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/259)

3. – Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/260)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI)’nin ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)

2. – Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)

3. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, ÖSS sorularının ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş çıkışlarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4)

2. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın iç ve dış borç miktarına ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/5)

3. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/7)

4. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Şehir Stadyumu
inşaatına ve şehrin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin DevletBakanından sözlü soru önergesi (6/8)

5. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli devlet hastanesinin ne zaman bitirileceğine ve bu ilde bir tropikal hastalıklar hastanesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (6/9)

6. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa’ya bağlı köy ve ilçelerin içmesuyu ile yol ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)

7. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinin kültür sarayı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın cevabı (6/11)

8. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, SSK GAP Bölge Hastanesi ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/12)

9. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Havaalanı inşaatına ve ihale aşamasında olan iki demiryolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (6/13)

10. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlindeki bazı karayolu projelerinin ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (6/14)

11. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Merkez içmesuyu projesinin ve Baziki, Yaylak, Hilvan, Akçakale ile Harran Ovası sulama projelerinin ihalelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur Ersümer’in cevabı (6/15)

12. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/16)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, bir sanatçının adliyeye sevki sırasında yapılan uygulamaya ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/15)

2. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale SSK Hastanesinin bakım ve onarım çalışmalarının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın yazılı cevabı (7/20)

3. – Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız’ın, Konya -Akyokuş Çamlık mevkiinde cesetleri bulunan üç kişiye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/32)

4. – İstanbulMilletvekili Süleyman Arif Emre’nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yasadışı yollardan delil topladığı iddialarına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/44)

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hukuka aykırı şekilde delil topladığı iddiasına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/45)

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın dağlık bölgelerinde bulunan ilçelerdeki yoksullukla mücadelede alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin yazılı cevabı (7/50)

7. – Rize Milletvekili MehmetBekaroğlu’nun, yaş çay fiyatlarına ek zam yapılıp yapılmayacağına ve çay üretimi yapan özel sektörün sorunlarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/103)

8. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in;

– Yolsuzluk iddiaları konusunda alınacak önlemlere,

– TSE personelinin Burdur -Yeşilova’da bir otelde eğitim programı adı altında tatil yapıp yapmadıklarına,

– TSE Kurumunun mevcutları ile gelir ve gider durumuna,

– TSE’nin yönetim, denetim ve ihtisas kurulu üyelerine,

– TSE ile ABD Nebraska Üniversitesi arasında bir işbirliği anlaşması yapılıp yapılmadığına,

– TSE’nde usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarına,

– TSE Genel Sekreterinin evrakta sahtecilik suçundan hüküm giyip giymediğine,

– TSE’de üst düzey bürokratların yakınlarının işe alındığı iddialarına,

– TSE Başkanının ve Genel Sekreterinin yakınlarının mal varlıklarına,

İlişkin soruları ve DevletBakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun yazılı cevabı (7/33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61)

VI. – OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. – Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/376) (S. Sayısı : 10)

VII. – GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. – Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 arkadaşının, Yozgat İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)

2. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 23 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2)

3. – Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, THY’nın zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3)

 

 

 

 

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

Balıkesir Milletvekili Agah Oktay Güner’in, zeytin sineği haşeresiyle mücadele konusuna,

Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek’in, Tokat İlinin Pazar, Turhal ve Artova ilçelerinde meydana gelen dolu afetine ve verdiği zarara,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp cevap verdi.

İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramına ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Macaristan’a gidecek olan DevletBakanı Edip Safder Gaydalı’ya, DevletBakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in,

Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’e, DevletBakanı Tunca Toskay’ın,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’a, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur Ersümer’in,

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri GenelKurulun bilgisine sunuldu.

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 21 arkadaşının, üniversite giriş sınavının ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının ve soru kitapçıklarının çalınması olayı ile Meteksan firmasına yapılan ödeme arasındaki bağlantıların (10/24),

İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerinin neden olduğu zararların (10/25) ve,

Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu sorunların (10/26),

Araştırılarak, alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

1 Temmuz 1999 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve aynı gün bastırılıp dağıtılan Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/376) (S. Sayısı: 10) 48 saat geçmeden gündeme alınarak, görüşmelerine 1 Temmuz 1999 Perşembe günü başlanılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin DSP, MHP ve ANAP Grup Başkanvekillerinin önerisi kabul edildi.

Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu GenelMüdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/376) (S. Sayısı : 10) üzerindeki görüşmeler tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylamada toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından,

6 Temmuz 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 20.47’de son verildi.

Ali Ilıksoy

Başkanvekili

Mehmet Ay Tevhit Karakaya

Gaziantep Erzincan

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

II. – GELEN KÂĞITLAR No. : 23

2 . 7 . 1999 CUMA

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, eczacıların reçete bedellerinin Bağ-Kur Müdürlüklerince zamanında ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

2. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, boş bulunan imam -müezzin kadrolarına ne zaman atama yapılacağına ilişkin DevletBakanından (H. Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, iki program yapımcısının vergi kaçırarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/141) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

2. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya’daki şeker üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

3. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Gediz Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

4. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Garp Linyitleri İşletmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

5. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, külliye inşaatında kullanılmak üzere Siirt Valiliğine tahsis edilen ödeneğe ve Ziyaret Beldesinde bulunan vakıf eserlerinin korunmasına ilişkin DevletBakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

6. – Siir Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın Siirt-Şirvan Cevizlik Beldesi Köy ve mezra yollarının yapımına ve Köy Hizmetlerine bağlı geçici işçilerin kadro sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

7. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

8. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

9. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

10. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

11. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

12. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/152) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

13. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin AdaletBakanından yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

14. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

15. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

16. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

17. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

18. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

19. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

20. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

21. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/161) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

22. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin TurizmBakanından yazılı soru önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

23. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

24. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Spor Toto teşkilâtına yapılan usulsüz atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

25. – Bilecik Milletvekili Sebahat Vardar’ın, Milletvekillerine ve personele verilen kimlik kartlarındaki bilgilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1999)

5 . 7 . 1999 PAZARTESİ No : 24

Raporlar

1. – İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

2. – Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

3. – Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

4. – Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Tadil Metninin Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/309) (S. Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

5. – Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

6. – Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/348) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 5.7.1999) (GÜNDEME)

6 . 7 . 1999 SALI No : 25

Tasarı

1. – İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/463) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.1999)

Teklifler

1. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı Maddesinde Değişikliği Öngören Kanun Teklifi (2/112) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşlerKomisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1999)

2. – Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ile İçel Milletvekili Turhan Güven’in; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 5680 Sayılı Basın Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/113) (Adalet ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1999)

3. – Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün; Şereflikoçhisar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/114) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1999)

4. – Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/115) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1999)

5. – Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/116) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1999)

6. – Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün; Ankara İline Bağlı Temelli Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/117) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.1999)

7. – Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin; 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1999)

8. – Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının; Kuzey Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1999)

9. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

10. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un; 21.1.1998 Tarih ve 4325 Sayılı Olağanüstü HalBölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

11. – İzmirMilletvekili Işılay Saygın’ın; 2510 Sayılı İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/122) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

12. – Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan’ın;Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

13. – Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin; 29 Haziran Tarihinin Şehitler Günü Olarak Kutlanmasına Dair Kanun Teklifi (2/124) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

14. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/125) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

15. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına DairKanun Teklifi (2/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1999)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, Balıkesir İlindeki zeytin sineği ile ilgili mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7.1999)

2. – BalıkesirMilletvekili İsmail Özgün’ün, T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan köprü kredisine ilişkin DevletBakanından (Hikmet Uluğbay) yazılı soru önergesi (7/167) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7.1999)

3. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in, terörle mücadelede şehit olan güvenlik mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/168) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7.1999)

4. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Malî Suçlar Araştırma Kurulu Başkanının bazı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi :2.7.1999)

5. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Kültür Sarayı inşaatına ilişkin KültürBakanından yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi :2.7.1999)

6. – TrabzonMilletvekili Şeref Malkoç’un, bir gazetede çıkan “Asker, karar siyasilerin” ve “Askerler yürüdü” başlıklı haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi :2.7.1999)

7. – Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, tekstil sektöründe yaşanan krize karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/172) (Başkanlığa geliş tarihi :2.7.1999)

Meclis Araştırması Önergeleri

1. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI)’nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1999)

2. – Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1998)

3. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, ÖSS sorularının ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1999)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

6 Temmuz 1999 Salı

BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum.

lll. - Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, yoklama düğmelerine basarak, salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, ülkemizdeki çiftçi sorunları hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Özkan Öksüz’e aittir. (FP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Öksüz.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, çiftçilerimizin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki çiftçilerimizin birkısım sorunlarını dile getirmek üzere, gündemdışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi ve yüce milletimi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde sulama imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, özellikle hububat üretimimiz, iklim şartlarından doğrudan etkilenmektedir. Bu yıl, ülkemizin çoğu yerinde havaların kurak geçmesi sonucu, çiftçilerimiz çok zor durumlara düşmüşlerdir. Bu nedenle, ülkemizde kuraklıktan dolayı mağdur olan çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin dondurularak iki yıl süreyle ertelenmesini, sayın hükümetimizden, çiftçilerimiz namına rica ediyorum. Ayrıca, kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki çiftçilerimize bedelsiz tohum ve gübre verilmesini de, çiftçilerimiz namına talep etmekteyim.

Kıymetli milletvekilleri, Tarım Bakanlığı tarafından 19 Haziran günü basına açıklanan hububat tarım fiyatları, ne yazık ki, ancak onbir oniki gün sonra Resmî Gazetede yayımlanabildi. Bu süre zarfında, çiftçilerimiz, büyük mağduriyetler karşısında, hububatlarını çok düşük bedelle tüccara vermek mecburiyetinde kalmış oldular. Bakın, size bir örnek vereyim:

Şu anda, buğday fiyatları 72 000 lira. Konya’da, kırmızı yarı sert buğdaylar için en çok 72 000 lira taban fiyatı ilan edilmiş iken, tüccar tarafından, son zamanlarda bunların fiyatları 62 000 -
63 000 liraya kadar düşürülmüştür. Son kararnameyle, temmuz ayında yayımlanan kararnameyle çiftçilerimize peşin olarak ödeneceği söylenen hububat taban fiyatları hâlâ ödenmemiş ve 25 Mayıstan itibaren alım yapan gerek Urfa bölgemiz ve gerekse diğer -Adana ve Ege- bölgelerimizde, kırk gün geçtiği halde, daha hâlâ çiftçilerimiz taban fiyatlarını alamamışlardır. Üstelik, 1 Temmuz 1999’da son çıkan kararnameyle “ürün bedellerinin yüzde 50’si teslimatı müteakiben; kalan yüzde 50’si ise, kırkbeş gün sonra ödenecektir” denilmektedir arkadaşlar.

Bu durumda, sizlere, ticaret borsasından dün almış olduğum raporu sunuyorum: Bu kararname yayımlanmadan önce, Konyamızda, ziraat buğdayları 65 840 liraya alınıyordu, Bahri Dağdaş dediğimiz ürün 68 500 liraya alınıyordu; kararname çıktıktan sonra, fiyatların daha geç ödeneceği ilan edilince, bir günde, 65 000 liralık fiyat 60 000 liraya, 68 000 liralık fiyat ise 61 000 liraya inmiştir arkadaşlar.

BAŞKAN – Sayın Öksüz, sürenizin dolmasına 1 dakika var.

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) – Üstelik, daha önce çiftçilerimiz mallarını sattıklarında kendilerine kredi veren Ziraat Bankasını ve Halk Bankasını kullanırken, bu sene, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankasından ve Halk Bankasından almış olduğu kredileri yerine getirmediğinden, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, şu anda çek vermemiştir ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Vakıflar Bankası, Akbank, Şekerbank ve Emlak Bankasıyla anlaşmış durumdadır.

Arkadaşlar, bu, şu demektir: Kulumuzda, Cihanbeylimizde ve Konyamızın diğer birçok yörelerinde Şekerbank, Akbank, Vakıflar Bankası gibi bankalar bulunmamaktadır. Her beldede ve her yerde bulunan Ziraat Bankası devreden çıkarılarak bu bankalar devreye sokulmuştur. Bu şekilde, üreticimiz, ikinci bir mağduriyetle karşı karşıya kalmıştır; Cihanbeyli’de bu banka şubelerinin bulunmamasından dolayı, iki defa Konya’ya gidecek, burada da masraf yapacaktır arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) – Sayın Başkanım, 1 dakika rica ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) – Çiftçilerimiz, ürün bedellerini, önceki yıllarda en çok kredi aldığı bu bankalardan temin edemediği için, bu bankaların yeniden devreye sokulmasını sayın hükümet üyelerimizden talep ediyorum.

Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisinde, şu anda, bilgisayarların çoğu işlememektedir ve alınan ürün bedelleri de onbeş gün içerisinde ancak bilgisayarlara işlenirse, bu demektir ki, çiftçi, satmış olduğu malın peşin olan bedelinin yarısını -Şanlıurfa’daki çiftçimiz- elli gün sonra alacak, yarısını da, kırkbeş gün daha eklediğinizde, doksanbeş gün sonra almış olacaktır. Bunun için, bu mağduriyetin bir an önce önlenmesini talep etmekteyim.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öksüz.

Gündemdışı ikinci söz, terörden zarar gören vatandaşların ve kurumların, şehit aile ve gazilerinin, teröre destek veren ve teröristlere silah satan ülkeler aleyhine dava açabilmeleri hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’ya aittir.

Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar)

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, terörden zarar gören vatandaşların ve kurumların, şehit ailelerinin ve gazilerin, teröre destek veren ve teröristlere silah satan ülkeler aleyhine dava açabileceklerine ilişkin gündemdışı konuşması

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlarım, milletvekillerinin hükümete mesaj iletebilmek için fazla imkânları yoktur; arada sırada gündemdışı konuşabilirler, bir de yazılı soru önergesi verebilirler. Onun için, gündemdışı konuşmalarda, bizim hakkımız, hükümetin burada olmasını istemektir; bir. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

İkincisi de -buradan Meclis Başkanlığına sesleniyorum- yazılı soru önergelerimize cevap almaktır. Benim, şahsen -sayın hükümete iletiyorum- son üç aydır, 16 tane yazılı soru önergeme Başbakan ve Dışişleri Bakanı tarafından cevap verilmemiştir. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu önergeler de bu konularla ilgilidir.

Değerli arkadaşlarım, eğer, biz, terör deyip, terörist deyip ve bütün dünyanın üzerimize gelmesini eleştirirken kendimiz belirli duyarlılığı göstermeyeceksek, o zaman, başkalarından, bize yönelik bir duyarlılık beklememiz haksızlık olur.

BAŞKAN – Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın Akarcalı.

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunu rahat bırakır mısınız.

Buyurun Sayın Akarcalı.

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) – Bülent Bey, elinizi cebinizden çıkarmıyorsunuz, duyarlılıktan bahsediyorsunuz.

BÜLENT AKARCALI (Devamla) – Beyefendi, siz benim söylediklerime bakın, elimin nerede olduğuna bakmayın.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın efendim.

BÜLENT AKARCALI (Devamla) – O elim bütün insanların vicdanındadır. (ANAP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Akarcalı, karşılıklı konuşmayın, Genel Kurula hitap edin.

BÜLENT AKARCALI (Devamla) – Alındıysanız, Meclis Başkanına şikâyet edersiniz. (DSP sıralarından gürültüler)

DSP’nin grup başkanvekillerini, arkadaşlarını itidale çağırmaya davet ediyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Arkadaşlar, lütfen dinleyelim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen...

HASAN GÜLAY (Manisa) – Saygı öğretilmez, öğrenilir.

BAŞKAN – Lütfen, hatibin sözünü kesmeyin.

Buyurun Sayın Akarcalı.

BÜLENT AKARCALI (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kimi arkadaşlarımız fikirlerle ilgilenmeyi öğrensinler, şekillerle değil. Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, gönlüm isterdi ki, hükümet burada çoğunluğuyla olsun. Bugün, Türkiye’nin meselesi, yalnız terörist elebaşısını yakalamış olup mahkûm etmek, ondan sonra gereğini yapmak değildir. Biz, bu adamı, bütün dünyanın vicdanında mahkûm ettirmeliyiz. Bu nasıl olur. Teröre destek vermiş olan ülkeler, bu ülkelerdeki kurumlar, hatta kişiler, teröristin bizzat itiraflarıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi bize düşen, bu teröriste, bu teröre destek vermiş olan ülkeler, bu ülkelerdeki kurumlar ve bu ülkelerdeki kişiler aleyhine, terörizmden zarar görmüş, mağdur olmuş, kurban vermiş insanlarımızın ve kurumlarımızın o ülkelerde dava açmalarını sağlamaktır.

İki aydır, bu konuyla ilgili olarak, verilebilecek bütün yazılı soru önergelerini verdim, araştırma önergelerini verdim. Dışişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığının bütçelerinde, gidip, bizzat, orada, bu bakanlıkların bütçelerine bu amaçla para konulması, ödenek konulması için önergeler verdim. Perşembe günü, Dışişleri Komisyonu Başkanının delaletiyle, bu konuda bir toplantı yapacağız. Şimdiye kadar, bu konuyu, en azından 15 defa, televizyonlarda işledim. İnsaf değerli arkadaşlarım! Bakanlardan bir tanesi, nezaketen dahi olsun, aramadı. Peki, bu ülkede, bu işleri nasıl götüreceğiz?! Varsa başka bir yolu, varsa bunun başka bir izah tarzı, lütfen, gelin, bana açıklayın; ben de diyeyim ki, yanlış yapmışım, öyle yapmam gerekirdi.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’nin, teröre destek vermiş olanlar aleyhine dava açma imkânı vardır; bütün şehit ailelerimizin, gazilerimizin, terörden mağdur olmuş başka kurumlarımızın, makinesi yakılmış Karayollarının, işyeri yakılmış işadamımızın, hasatı yakılmış köylümüzün, davarı öldürülmüş insanımızın... Nasıl mı? Aynen... Nasıl, Türkiye’deki birkısım insanlarla, Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de kurdukları avukat çeteleriyle İnsan Hakları Mahkemesine gidip, Türkiye aleyhine, 2 000’e yakın davayı açmayı başarmış olanlar var idiyse, bu devletin de bu hükümetin de en az, asgarî benzer başarıyı, bizim bunca şehidimiz, gazimiz, terörden mağdur olmuş olanlarımız için göstermesi boyunlarının borcudur. (ANAP, MHP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunu söylemeyeceğiz de ne söyleyeceğiz?! Ama, iki aydır, ben, sanki, kendi kendime hamamda konuşuyorum. Amacım bağcı dövmek değil, kimseyi rencide ettirmek değil, amacım harekete geçirmek; ama, kalkıp, bundan sonra bir şeylerin yapılması gerekir, Adalet Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığının bu konuda devreye girmesi gerekir.

Değerli arkadaşlarım, dünyanın en önde gelen tarihçilerinden biri olan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Akarcalı, sürenize 1 dakika ilave ettim zaten. Sözünüzü kesmiştim; ama, toparlarsanız memnun olurum.

Buyurun.

BÜLENT AKARCALI (Devamla) – ... Türk ve Osmanlı tarihinin önde gelen isimlerinden Bernard Lewıs “Ermeni soykırımı iddiası doğru değildir, yanlıştır” diye ilmî rapor hazırladığı için, Fransa’da adamı mahkemeye verdiler. O ülkelerin kanunları buna imkân veriyorsa, her şeyin ortaya çıktığı durumlarda, bizim, Türkiye’deki binlerce, onbinlerce insanımızın orada dava açması gerekir. Bırakın yalnız şehitlerimizin davasını, yalan yazan İtalyan gazeteci aleyhine dava açabilmemiz gerekir, yalan konuşan Fransız televizyonu aleyhine dava açmamız gerekir. (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar)

Bakınız, geçen gün gazetede yazıyordu; Belçika’da, iki zibidi, kalkıyor, TRT İnternational kanalını kablolu yayından çıkarıyor! Biz, bunlara tepki göstermeyeceksek, tepkimiz yalnız diplomatik yoldan iki mektubun gönderilmesiyle kısıtlanacaksa “Türkler, kendilerine yapılana layık insanlarmış” derler. Yani, bırakın tepki göstermenin en tabiî hakkımız olduğunu, bu kadar üzerimize gelen insanlara, Türkiye’nin, öyle, kolay kolay şamar yemeyecek ülke olduğunu göstermemiz
ge
rekir.

Özeti şudur: Hükümetin ve özellikle Adalet ve Dışışleri Bakanlıklarımızın, çok acil bir şekilde, teröre destek vermiş ülkeler aleyhinde vatandaşlarımızın nasıl dava açabilecekleri konusunu araştırıp, bir an önce ülkenin önüne, gündemine getirmelerini rica ediyorum. İşin özeti budur. Bunun dışında verilecek cevaplar, ancak bugünü geçiştirmeye yarar; ama, sonucu dediğim şekilde bağlamazsak, her hafta, burada, bu konuyu tartışırız.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akarcalı.

Gündemdışı üçüncü söz, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız’a aittir.

Buyurun Sayın Yılmazyıldız. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır efendim.

3. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarını dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Az önce konuşan Sayın Akarcalı’nın sitemlerine aynen katılıyorum. Daha, çok değil, geçen hafta, yine Anavatan Partisine mensup bir milletvekili arkadaşımız zeytinyağı üreticilerinin sorunlarını dile getirdiğinde, Sayın Bakan “yöre milletvekilleri bu işi halletsin” dedi, işin içinden çıktı. O zaman sormazlar mı Sayın Bakan; siz niye orada oturuyorsunuz, kalkın oradan, biz zaten halledeceğiz onu... Onun için...

Bu tarım, çiftçi sorunlarının çözümü hakkında, geçen yıl, Tarım Bakanıyla çok mücadelemiz oldu. Yine, konuşan bir arkadaşımız, buğday üreticilerinin sorunlarını dile getirdi; hakikaten, buğdayını teslim eden, zaten taban fiyattan satamıyor, bunun yanında, parasını da alamıyor.

Bakınız, zeytin üreticisi, zeytin hasadını yaptığı zaman, 5 asit zeytinyağını 290 000 liradan satar -ki, bu, Doğru Yol Partisinin iktidara ortak olduğu 1996 yılında açıkladığı fiyattır, 1998’de aynı fiyattır- elinde mal kalmadığı zaman, fiyatlar çıkar 600 000 liraya. 5 dizyem zeytinyağı 380 000 liradır; zeytin üreticisinin elinde kalmadığı zaman, olur 800 000 lira.

Şimdi, zeytinsineği mücadelesinin mutlaka yapılması lazım. İşte, Ayvalık Ziraat Odası Başkanlığının yazısı; diyor ki, bunu yapın. Sayın Bakan da diyor ki, kaynak yok. Bakınız, bir ziraat odası başkanı, Sayın Bakana yol gösteriyor; okuyorum: “Her yıl, bunun kaynağı ise, süne mücadelesinden artan fon parasıyla yapılmaktaydı. Kaldı ki, bu sene, süne mücadelesine ayrılan fonun yarısı ancak kullanıldı. Ayrıca, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde, atılması gereken ilacın tamamı mevcuttur. Burada yapılacak tek şey, uçak ihalesi açılıp, sadece uçak kirasıyla, tüm körfez zeytinleri ilaçlanıp ülke ekonomisine kazandırılabilir.” İşte, kaynak var. Bunun dışında, yine, eğer çiftçilerin bir kısmı zeytinini ilaçlar bir kısmı ilaçlamazsa, bunun bir faydası olmuyor. Onun için, uçakla ilaçlamanın faydası var. Ya çok iyi denetleyeceksiniz; denetleyemiyorsanız... Kaldı ki, bakanlık olarak sorumlusunuz, çiftçi birliklerini kurduramıyorsunuz; yeterince teşviki mi yapamıyorsunuz, il tarım müdürlüğü aracılığıyla gerekli örgütlenmeyi mi yapamıyorsunuz, neyse; ondan sonra, eh, siz örgütlenmediniz, zeytininiz yansın... Olmaz böyle şey! Nitekim, geçen yıl çiftçinin pamuğu dalda, zeytini toprakta kalmış. Bu yıl ise ağaçta kalacak, ağaçta!..

Şimdi, yine, bir gazetenin ekonomi sayfasında deniliyor ki “Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerine zeytinyağı ihraç eden ikinci ülke sırasına yükselmiş.” 140 milyon dolarlık ihracat yapmış.

Şimdi, IMF’ye yalvarıyorsunuz, Dünya Bankasına yalvarıyorsunuz üç beş kuruş bulacağım diye. Elinizde zeytin gibi çok değerli bir ihracat metaı var. 140 milyon dolarlık mal satıyorsunuz.

Peki, sorarım size: Siz, bu zeytin ağaçlarını ilaçlamazsanız, ne satacaksınız?! 140 milyon dolar dediğiniz 56 trilyon liradır. 56 trilyon liranın 122’de 1’ini, 500 milyarı bu çiftçiye çok görürseniz, bu hangi ekonomik mantıktır?! Ben, Sayın Bakanı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gerçekten, kışın soğukta, karda kışta zeytin toplayanlar onun acısını bilir. Onun için...

Yine, bir başka şey daha. Normalde, en az 300 000 lira -80 sent- prim verilmesi gerekirken zeytin üreticisinin hakkını korumak için, 40 sent prim verilmiştir. İyi bir başlangıçtır diyelim; ama, “40 sent primi seçimden sonra hemen ödeyeceğim” demiştir hükümet, heyhat ki, kaç ay geçmiştir, hâlâ 40 sent prim ödenmemiştir.

Sayın Hükümet, bunu bir an önce ödeyin. Bakın, çiftçi, zeytin ağacına bakım yapacak. Bir de, bu zeytin üreticisinin parasını ödemeyeceksiniz, ondan sonra...

BAŞKAN – Sayın Yılmazyıldız, süreniz dolmak üzere; toparlar mısınız efendim.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) – ...ağacınızı kendi kendinize ilaçlayın diyeceksiniz. Olmaz böyle şey!..

Bir başka şey daha. Hükümet, Tarım Bakanlığında çalışan -ki, Sayın Ecevit’in Başbakanlığındaki 56 ncı hükümet- geçici işçilere oniki ay çalışma sözü vermiştir; ancak, yine, aynı Başbakan devam etmektedir; fakat, geçici işçilerin hepsi çalıştırılmamaktadır. Hâlâ 1 400 işçi, işsizdir. Devamlılık vardır.

FİKRET UZUNHASAN (Muğla) – Köy Hizmetlerinde söyledi onu...

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) – Hele, aynı Başbakanı, Sayın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun efendim.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) – ...Başbakanı verdiği sözü tutmaya davet ediyorum.

FİKRET UZUNHASAN (Muğla) – Sözünü tuttu...

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) – Nerede tuttu?.. Daha dün müsteşarla görüştüm...

FİKRET UZUNHASAN (Muğla) – Köy Hizmetlerinde...

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) – Tarım Bakanlığında yazı var; “oniki ay çalıştıracağım” diyor. Sayın Taşar’ın imzasıyla yazı var; ama, ondan sonra, bir sonraki bakan geliyor “çalıştırmam” diyor. Böyle, gayrıciddî, olmaz.

Şimdi, milletimiz, tabiî, bunu hangi parti yapıyor, hangi parti yapmıyor veya hangi partinin desteklediği hükümet yapıyor noktasından çıkıp devlete karşı bir güvensizlik noktasına gidiyor. Buna hakkımız yok. Eğer söz vermişsek bu sözü tutmamız lazım. Kaldı ki, 1 400 işçi çok büyük bir şey de tutmuyor. Bu işçilerin, hiç olmazsa, sigorta hizmetlerinden yararlanabilmesi için altı ay çalışması temin edilmelidir ve zeytinsineği ilaçlaması mutlaka yapılmalıdır. Hükümeti bu yıl zeytinyağına da doğru dürüst fiyat vermeye davet ediyorum; çünkü, bir ayda mazota, benzine yüzde 25 zam yapmıştır.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yılmazyıldız.

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık tezkereleri ile soruşturma ve araştırma önergelerimiz vardır; Genel Kurulun tasviplerine sunacağım.

Kâtip Üyenin, yerinden, oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşlığı tezkerelerini okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan SağlıkBakanı Osman Durmuş’a, dönüşüne kadar, DevletBakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/258) 28.6.1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Özel Oturumuna katılmak üzere, 29 Haziran 1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman Durmuş’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. – İngiltere’ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’e, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/259) 2.7.1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İngiltere Kraliyet Tarım Fuarına katılmak üzere, 4 Temmuz 1999 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

3. – Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/260)

1.7.1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ : 22/6/1999 tarihli ve B.02.0.KKG/196-342/2695 sayılı yazımız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun bulunan ve ilgi yazımız eki listede yer alan Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesini arz ederim.

Bülent Ecevit Başbakan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Adalet Komisyonunda bulunan tasarı hükümete geri verilmiştir.

3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI)’nin ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticaret dünyası, Uruguay Round görüşmelerinde kararlaştırılan liberalizasyon taahhütlerinin tam ve zamanında uygulanması ile çok taraflı ticaret sisteminin küreselleşen dünya ekonomisinin taleplerine ayak uydurması gibi iki önemli sorunla karşı karşıya kalmıştır. Artık, ulusal ekonomilerin klasik sorunlarından ziyade, küreselleşmenin yarattığı taleplerin karşılanması gibi meseleleri de önplana çıkaran Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin de üye olduğu OECD’yi bu yeni yapıya uydurmak istemiş, fakat başarılı olamamıştır. Aslında, Avrupa Birliği, bu konuların Dünya Ticaret Örgütünde iyice tartışılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yatırımların ve finansal piyasaların gitgide serbestleşmesi, parlamenter sistemin ve demokrasinin daha da kısıtlanmasına yol açabilecektir. Globalizme göre, bütün dünya tek bir pazardır. Sermayenin mal, para, hizmet, sanayi yatırımı, hisse senedi gibi yatırımların tümüne dünya çapında dolaşım özgürlüğü sağlanmakta, buna karşılık, işgücünün serbest dolaşımı alabildiğine kısıtlanmaktadır.

OECD’nin en üst karar organı olan Bakanlar Konseyinin 23-24 Mayıs 1995 tarihlerindeki toplantısında, çok taraflı bir yatırım anlaşması yapılması kabul edilmiştir. Bu karar çerçevesinde anlaşma görüşmesi için oluşturulan müzakere grubu, 26 Eylül 1995 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Türkiye, müzakere grubu ve bağlı çeşitli alt gruplarda, Hazine Müsteşarlığının koordinasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı ve OECD nezdindeki daimî temsilciğimiz elemanlarıyla temsil edilmiştir. Müzakerelerde, yatırımlar en önemli konu olarak belirlenmiştir.

Yukarıda zikredilen bütün bu hususlar değerlendirildiğinde, toplantıda ülkemizin pozisyonu nasıl belirlenmiştir? Türkiye’nin yalnız kültürel konularda çekince koyduğu “Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması” (Multilateral Agreement on Investment) ya da kısa adıyla “MAI” yabancıların kârlılıklarını hukukî yönden güvence altına alırken, ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın çokuluslu şirketler karşısında ne şekilde korunacağının, ülkemizin kalkınması ve ulusal bağımsızlığımızın güvencesini oluşturan kamu kuruluşlarımızın özelleştirilmesinin yaratacağı etkilerin, doğal kaynakların değerlendirilmesinde politikaların nasıl oluşturulacağının, çevrenin korunmasının nasıl sağlanacağı konularının, çalışanların bu durumdan nasıl etkileneceğinin, hukuk sistemimizi nasıl etkileyeceği, yatırımların gelmesi karşılığında yabancıların Danıştayın kaldırılmasına yönelik taleplerine karşı ne tür önlemlerin alınacağının araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1- Faruk Çelik (Bursa)

2- Ayşe Nazlı Ilıcak (İstanbul)

3- Hüseyin Kansu (İstanbul)

4- Azmi Ateş (İstanbul)

5- Ali Güner (Iğdır)

6- Mehmet Batuk (Kocaeli)

7- Mehmet Ali Şahin (İstanbul)

8- Musa Demirci (Sıvas)

9- Akif Gülle (Amasya)

10- İlyas Arslan (Yozgat)

11- Lütfi Doğan (Gümüşhane)

12- Ahmet Demircan (Samsun)

13- Eyüp Fatsa (Ordu)

14- Turhan Alçelik (Giresun)

15- Mustafa Baş (İstanbul)

16- M. Ergün Dağcıoğlu (Tokat)

17- Latif Öztek (Elazığ)

18- Bahri Zengin (İstanbul)

19- Hüseyin Karagöz (Çankırı)

20- Suat Pamukçu (Bayburt)

21- Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)

22- Teoman Rıza Güneri (Konya)

23- Şeref Malkoç (Trabzon)

24- Mehmet Vecdi Gönül (Kocaeli)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum:

2. – Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üniversiteleri kaliteli ve verimli kılan, bilimsel çalışmalarının kayda değer seviyede yüksek olması ve yönetim anlayışının demokratik olmasıdır.

Ülke gündemini olumsuz uygulamalarıyla meşgul eden, üniversitelerimiz ve YÖK ile ilgili iddialar, demokratik olmayan yönetim anlayışları, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin mağduriyetleri, bilimsel çalışma ortamının sağlanamaması hususları, Türk bilim hayatını yakından ilgilendirmektedir.

YÖK hakkında da, gerek basında gerekse Meclis zeminlerinde kayda değer iddialar ileri sürülmüştür. Özellikle, YÖK Başkanının tasarrufları ciddî şekilde tetkik edilmeye muhtaç olduğu görülmektedir.

Bu yüzden, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddelerine göre, son yıllarda üniversitelerde ve YÖK’te meydana gelen bu olumsuz gelişmelerin enine boyuna incelenmesi için, Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

1- Remzi Çetin (Konya)

2- Ayşe Nazlı Ilıcak (İstanbul)

3- Lütfi Doğan (Gümüşhane)

4- Suat Pamukçu (Bayburt)

5- Hüseyin Arı (Konya)

6- M. Zeki Çelik (Ankara)

7- Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

8- Özkan Öksüz (Konya)

9- Mahmut Göksu (Adıyaman)

10- Zülfükar İzol (Şanlıurfa)

11- Abdullah Veli Seyda (Şırnak)

12- Celal Esin (Ağrı)

13- Ali Oğuz (İstanbul)

14- Rıza Ulucak (Ankara)

15- Azmi Ateş (İstanbul)

16- Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman)

17- Salih Kapusuz (Kayseri)

18- Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa)

19- Ramazan Toprak (Aksaray)

20- Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)

21- Metin Kalkan (Hatay)

22- Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır)

23- İlyas Arslan (Yozgat)

Gerekçe:

1,5 milyon gencimiz üniversiteye girmek isteyip de bu arzusu eğitim sistemi nedeniyle gerçekleşememektedir. Bir programa girmiş olanlar da, istedikleri bir programı seçememenin sıkıntısını yaşamaktadırlar. Bu talepleri karşılamak için de altyapısı oluşturulmadan hızlı üniversiteleşme, eğitim kalitesini ve seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bunun yanı sıra:

Bazı rektörlerin bilimadamına yakışmayan tavrı, üniversitelerimizi bilim dışı konulara daha fazla iştigale mecbur etmiştir.

Öğretim üyelerini bilimsel araştırmaya teşvik edici tedbirler fazla değildir.

Öğretim üyelerine meslek onuruna yakışmayacak bir yaklaşım sergilenmiş, öğrencileri sınıfta kılık kıyafet ve davranışlarına takip görevi verilmiştir.

Bu uygulamayla, hoca, talebesiyle karşı karşıya getirilmiştir.

Çok sayıdaki öğretim üyesi, üniversitelerdeki bu kargaşa ortamından rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere, öğretim üyelerinin istifaya varan yolları seçtikleri görülmüştür.

Anayasa güvencesi altında olan öğrenim hakkı öğrencinin elinden alınmıştır.

Çok sayıdaki öğrencinin mağduriyeti, aileleri de dahil olmak üzere birçok insanımızı ciddî manada tedirgin etmiştir.

Öğrenim eşitliği ve öğrenim hakkı ciddî şekilde zedelenmiştir.

Onbinlerce Türk ailesi, her türlü maddî ve manevî fedakârlığı yaparak üniversite sıralarına kadar okuttukları evlatlarının üniversiteye sokulmadıklarını üzüntüyle görmüşlerdir.

Bazı üniversite yönetimlerinin bu yanlış tutumu, devlet-millet kaynaşmasını çok ciddî şekilde etkilemiştir.

Üniversitelerimiz, bu uygulamaların sonucu bilim yuvası olma özelliğini kaybetmektedirler.

YÖK, çıkardığı yönetmelik ile son derece antidemokratik bir şekilde üniversite öğretim üyelerini tard edebilmekte, öğretim elemanlarının yıllarını vererek sahip oldukları unvanlarını ellerinden almaya kalkabilmektedir. Üniversiteye yeni eleman alımında keyfî uygulamalara yol açacak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle ÖSS sorularının çalındığı gerekçesiyle iptal edilen sınavlar ile ilgili ciddî iddialar ileri sürülmüştür. Bunlara karşı, bugüne kadar makul herhangi bir açıklama yapılamamıştır.

Bütün bu yönleriyle üniversitelerdeki ve YÖK’teki olumsuz durumun tespitinin yapılması, yanlış ve hatalı uygulamaların ortaya çıkarılması için bir Meclis araştırması faydalı olacaktır.

Takdirlerinize sunarız.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, üçüncü Meclis araştırması önergesini okutuyorum:

Buyurun.

3. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, ÖSS sorularının ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yüksek Öğretim Kurumu 20 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması gereken öğrenci seçme sınavında soruların çalınması, suçluların bulunamaması, ilgililerin sessiz kalışı ve 6 Haziran 1999 tarihinde 2 nci kez yapılan ÖSS sorularının hiçbir ihale yapılmaksızın İhsan Doğramacı’nın sahibi olduğu METEKSAN firmasına bastırılarak kurumun zarara uğratıldığı iddiaları kamuoyunda gündeme gelerek ülke genelinde rahatsızlık vermiştir. Hemen hemen her ay birkaç kez, YÖK yöneticilerinin hatalı davranışları sonucu krizler oluşturularak, öğrenci ve öğretim üyelerinin tepkileriyle ülke gündemine gelmektedir.

Ayrıca, kamuoyunda, yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve YÖK Başkanına yakın olan öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri hakkında iddialar bulunmaktadır.

Üniversitelerimizin demokratik bir şekilde işleyen bilim merkezi olması, saygınlık kazanması için kamuoyundaki bu iddialar araştırılmalı; şayet, bu iddialar doğru ise, ilgililer hakkında yasal işlem yapılmalı; doğru değilse, öğretim üyelerinin kamuoyunda aklanmalarına yardımcı olunmalıdır.

Bu nedenle, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1- Kemal Albayrak (Kırıkkale)

2- İrfan Gündüz (İstanbul)

3- Nezir Aydın (Sakarya)

4- Mahmut Göksu (Adıyaman)

5- Sait Açba (Afyon)

6- Musa Demirci (Sıvas)

7- Azmi Ateş (İstanbul)

8- Hüseyin Arı (Konya)

9- Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

10- Remzi Çetin (Konya)

11- Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)

12- Özkan Öksüz (Konya)

13- Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman)

14- Mehmet Özyol (Adıyaman)

15- Bekir Sobacı (Tokat)

16- Rıza Ulucak (Ankara)

17- Eyüp Sanay (Ankara)

18- Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa)

19- Fahrettin Kukaracı (Erzurum)

20- Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)

21- Ramazan Toprak (Aksaray)

22- Süleyman Metin Kalkan (Hatay)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

1 saat süreyle sözlü soruları görüşeceğiz.

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş çıkışlarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4)

BAŞKAN – 1 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda giriş çıkışlarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

2.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, iç ve dışborç miktarına ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi.(6/5) (1)

BAŞKAN – 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, iç ve dışborç miktarına ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

3.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.(6/7)

BAŞKAN – 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları’nın, eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

4.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa şehir stadyumu inşaatına ve şehrin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8)

BAŞKAN – 4 üncü sırada, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Şehir Stadyumu inşaatına ve şehrin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

5.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli devlet hastanesinin ne zaman bitirileceğine ve bu ilde bir tropikal hastalıklar hastanesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (6/9)

BAŞKAN – 5 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli devlet hastanesinin ne zaman bitirileceğine ve bu ilde bir tropikal hastalıklar hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24 Haziran 1999

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Şanlıurfa, ülkemizin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin gelişmesi için hayatî önem taşıyan GAP’ın merkezî konumunda bulunması nedeniyle en önemli illerimiz arasında yer almaktadır.

Merkez nüfusu 500 000’i geçen ilimiz için sağlık sorununu temelden çözecek olan bu hastanenin bir an önce bitirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sorular:

1.– Şanlıurfa 500 yataklı devlet hastanesi şu anda ne aşamadadır? Ne zaman bitirilecek; eğer, bitirilemiyorsa sebebi nedir?

Sulamayla beraber artan şarkçıbanı, dizanteri, brucella, sıtma, diğer bağırsak enfeksiyonları, trahom, amebiazis, giardiazis, kalaazar gibi hastalıkların tedavisi için ilimize bir tropikal hastalıklar hastanesi inşa edilmesi zorunludur.

2.– İlimize bir tropikal hastalıklar hastanesi inşa edilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? Varsa, ne aşamada; yoksa, bu konuda düşünceleriniz nedir?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bakan, süreniz 5 dakikadır.

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; aynı konuda Bakanlığımıza müracaat eden Şanlıurfa milletvekillerimiz ve valimize gerekli açıklamalar yapılmış olup, şu anda bu konuyla ilgili 891110 proje numaralı yatırımda yer alan ve 19.1.1999 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 500 yataklı Şanlıurfa devlet hastanesi inşaatı, yüzde 75 fizikî gerçekleşmeyle devam etmektedir. 1998 yılında toplam 690 milyar lira, 1999 yılında 180 milyar lira ödenmiş, inşaatın bitirilmesi için toplam 1 210 960 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 1999 yılı sonuna kadar genel bütçeden gönderilecek olan 200 milyar Türk Lirasına ilave olarak, şu anda, 3418 sayılı Kanuna göre sağlanan gelirlerden 100 milyar Türk Lirası gönderilmektedir. İnşaatın en kısa sürede bitirilmesi için gerekli ödenek temini cihetine gidilecektir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tropikal hastalıklarla mücadele edilmektedir. Bu amaçla, Diyarbakır İlimizde tropikal hastalıklar ve sıtma eğitimi ve araştırma merkezi inşaatı tamamlanmış olup, kısa sürede hizmete açılacaktır; ancak, burada, görevlendirilecek personel sıkıntısı vardır. O nedenle, Dicle Üniversitesiyle işbirliği yapılarak bu hastane faaliyete geçirilecektir. Bu sebeple, Şanlıurfa İlinde bu amaçla yeni bir yatırıma gidilmesi, kaynak, emek ve personel israfına sebep olacağından düşünülmemektedir.

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

6.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa’ya bağlı köy ve ilçelerin içmesuyu ile yol ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)

BAŞKAN – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa’ya bağlı köy ve ilçelerin içmesuyu ile yol ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Ertelenmiştir.

7.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinin kültür sarayı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın cevabı (6/11)

BAŞKAN – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinin kültür sarayı ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Şanlıurfa İlimiz, Türkiye’de din, kültür, tarih ve medeniyetler itibariyle en zengin illerin başında gelmektedir. Her yönden büyüyüp, gelişen ilimizde ekonomik, sosyal, kültürel, folklorik ve sanatsal faaliyetlerin icrası için bir kültür merkezinin olmayışı büyük bir eksikliktir. 1997 ve 1998 yılı yatırım programına teklif edildikleri halde, ne yazık ki, bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı.

Soru: Şanlıurfa İlimize, kültür sarayı kurulması hakkında çalışmalarınız var mıdır; varsa, yapımına ne zaman başlanacaktır?

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim.

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Zülfükar İzol’un belirttiği gibi, Şanlıurfa İlimiz, her bakımdan gelişen bir özellik taşımaktadır.

GAP’ın gelişen tarımsal ve sanayi faaliyetleriyle birlikte, Şanlıurfa’da bir kültür merkezinin başlatılması, kurulması ve açılması, Bakanlığımız tarafından da olumlu düşünülmektedir ve bu konuda yeniden yatırım kararının alınması için gerekli işlemler yürütülecektir.

Arz ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

8.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, SSK GAP Bölge Hastanesi ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu ve DevletBakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/12)

BAŞKAN – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Sosyal Sigortalar Kurumu GAP bölge hastanesi ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Gelişen tarım ve sanayi potansiyeli ve artan nüfus ağırlığı göz önüne alınarak 1997 ve 1998 yılı yatırım programında yer alan SSK GAP bölge hastanesinin ihalesi bir an önce yapılmalıdır.

Sorular:

1- Bölgedeki onbinlerce sigortalı vatandaşımız en hayatî hizmet olarak sağlık hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde alma imkânına ne zaman sahip olacaklardır?

2- SSK GAP bölge hastanesinin ihalesi neden yapılamadı; ne zaman yapılacaktır?

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol’un yönelttiği soruyu cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sosyal Sigortalar Kurumunca, ülkemiz genelinde, 29 677 yatak kapasiteli 120 hastane, 181 dispanser ve 226 sağlık istasyonu olmak üzere toplam 527 sağlık tesisiyle, nüfusumuzun yaklaşık yarısına sağlık hizmeti verilmektedir.

Bu çerçevede, 1998 yılı sonu itibariyle, Şanlıurfa İlinde 24 000 kadar sigortalı, 10 500 emekli, dul, yetim ve bunların aile fertleri olmak üzere yaklaşık 120 000 kişi, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Civar illerle birlikte oldukça yoğun sigortalı sayısına ulaşan Şanlıurfa’da, birçok büyük ilimizde olduğu gibi, tesis ve personel yetersizliği gibi nedenlerle SSK sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir.

Sosyal Sigortalar Kurumu, şu anda, Sağlık Bakanlığı normlarına göre 22 000 personel açığıyla hizmet vermektedir. Kurum için yeni kadrolar ihdasını öngören kanun tasarısı, sosyal güvenlik reformu çerçevesinde, önümüzdeki bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır.

Güneydoğu Anadolu Projesi dolayısıyla Şanlıurfa ve civar illerde sigortalı sayısında meydana gelebilecek artışlar da göz önünde bulundurularak, Şanlıurfa İlinde 400 yataklı GAP hastanesi inşaatı için uygun arsa çalışmalarına 1991 yılında başlanmıştır. Söz konusu hastane inşaatı 1997 yılında kurum yatırım programına alınmış; ancak, bugüne kadar uygun arsa temin edilemediğinden ihalesi yapılamamıştır.

Arsa temini çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Karaköprü Belediyesince teklif edilen 100 dönümlük arazinin, yapılan incelemeler neticesinde jeolojik yönden uygun olmadığı; Şanlıurfa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce teklif edilen Merkez Günışığı Köyündeki taşınmazın, yerinde yapılan incelemesinde, altyapısının bulunmaması, şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve çimento fabrikasına 2 kilometre mesafede bulunması sebebiyle hastane yapımına uygun olmadığı; Kepirli Köyündeki mülkiyeti Hazineye ait 175 dönümlük arazinin, Tarım Reformu ve GAP Bölge Müdürlüklerince tarımsal niteliği korunacak alan kapsamından çıkarılması halinde hastane arsası olarak değerlendirilebileceği; Merkez Dağeteği Köyündeki kayıtlı mülkiyeti Enver Öncel’e ait olup, hastane yapımı için Sosyal Sigortalar Kurumuna hibesi teklif edilen taşınmazın, doğal olarak korunacak alan niteliği taşıması, dağlık ve kayalık olması, yüzde 80 eğimi dolayısıyla inşaat maliyetinin olağanüstü artacağı gibi nedenlerle inşaata uygun olmadığı; son olarak, Şanlıurfa Belediye Başkanlığınca, prim borçlarına karşı teklif edilen taşınmazın, SSK teknik elemanlarınca yapılan incelemesinde, arsanın hastane yapımına uygun olmadığı tespit edildiğinden, hastane inşaatının ihalesi bugüne kadar gerçekleştirilememiştir.

Arsa teminine yönelik çalışmalara devam edilmekte olup, uygun arsa bulunması halinde inşaata en kısa zamanda başlanılacaktır.

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (ANAP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

9.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Havaalanı inşaatına ve ihale aşamasında olan iki demiryolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (6/13)

BAŞKAN – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa havaalanı inşaatına ve ihale aşamasında olan iki demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Sorular:

1- Şanlıurfa Uluslararası Havaalanı ne aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir?

2- Şanlıurfa-Akçakale demiryolu ihale aşamasındaydı. Neden yapılamadı? Ne zaman yapılacaktır?

3- Nizip-Şanlıurfa demiryolu ihale aşamasındaydı. Neden yapılamadı? Ne zaman yapılacaktır?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (MHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Havaalanıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir ve muhtemelen de -inşallah- bu yılın sonunda açılış yapılacaktır. Çok önemle üzerinde durduğumuz bir havaalanımızdır.

Demiryolları proje safhasında olup, elektrifikasyon işleri ve diğer yardımcı işlerle ilgili proje çalışmaları devam ediyor ve bunlarla ilgili tahminî maliyetler de bir taraftan çıkarılmaya çalışılıyor. Bunlar bittiği zaman, ihale edilecektir. Zannediyorum, o da, bu yılın sonuna kadar bitirilmiş olacaktır.

Teşekkür ediyorum. (MHP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

10.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlindeki bazı karayolu projelerinin ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (6/14)

BAŞKAN – 10 uncu sırada, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlindeki bazı karayolu projelerinin ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Sorular:

1- Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu ne aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir?

2- Şanlıurfa ile Bozova kavşağı çift yönlü yol olarak ne zaman bitirilecektir? Şanlıurfa-Siverek arası karayolu ne aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir?

3- Şanlıurfa çevre yolunun yapımına ne zaman başlanacak; yapılamıyorsa, neden yapılamıyor?

4- Şanlıurfa-Akçakale arası karayolu ihale aşamasındaydı; neden yapılamadı; ne zaman yapılacak?

5- Siverek-Viranşehir arası karayolu ne zaman bitirilecektir; bitirilemiyorsa, neden bitirilemiyor?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI KORAY AYDIN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu ne aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir sorusunu cevaplayarak başlamak istiyorum:

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu, Gaziantep çevre yolu da dahil olmak üzere, 1998 yılı haziran ayı içerisinde dört kesim halinde dışkredili olarak ihale edilmiş olup, sözleşmeler imzalanmış ve Sayıştay tescilleri de yapılmıştır. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun ihalesinden sonra müteahhit firmalar, sözleşmeleri gereği, Hazine Müsteşarlığıyla kredi görüşmelerine başlamış ve 1.2.1999 tarihinde Gaziantep çevre yolu, Birecik-Suruç ve Suruç-Şanlıurfa kesimleri için 53,7 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmış olup, Gaziantep çevre yolu kesiminde 25.5.1999 tarihinde, Birecik-Suruç kesiminde 13.4.1999 tarihinde ve Suruç-Şanlıurfa kesiminde ise 26.4.1999 tarihinde işe başlanılmıştır. Gaziantep-Birecik kesimindeyse, kredi anlaşması imzalanmadığından, henüz işe başlanılamamıştır. Toplam 196 kilometre uzunluğundaki bu otoyolun yapım süresi, işin başlama tarihinden itibaren 36 ay olup, istenen ödeneklerin verilmesi durumunda Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 2002 yılı sonlarında bitirilmesi hedeflenmiştir.

Şanlıurfa ile Bozova kavşağı, çift yönlü yol olarak ne zaman bitirilecektir sorusuna cevap: Şanlıurfa ile Bozova kavşağı arası, Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa projesi kapsamında olup, ödenek yetersizliği nedeniyle bu kesimde çalışma yapılamamıştır. Bu projenin tamamının, yeterli ödeneklerin temini halinde 2002 yılında bitirilmesi programlanmıştır. Projenin tamamlanması için ise, 1999 yılı fiyatlarıyla, yaklaşık 13 trilyona ihtiyaç vardır.

Şanlıurfa çevre yolunun yapımına ne zaman başlanacak sorusuna cevap: 18 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa çevre yolunun proje çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanmasından sonra, yatırım programına teklif edilerek alınması durumunda, yol yapım çalışmalarına başlanılabilecektir.

Şanlıurfa-Akçakale arası karayolu ihale aşamasında idi, neden yapılamadı sorusuna cevap: Şanlıurfa-Akçakale yolu, 97E040230 Devlet Planlama Teşkilatı numarasıyla, 1999 yılı çalışma programında bulunmaktadır. Yeterli ödeneklerin temin edilmesi halinde, genel müdürlük ihalesi olarak yapılması programlanmıştır.

Siverek-Viranşehir arası karayolu ne zaman bitirilecektir sorusuna cevap: Siverek-Viranşehir yolu, bizim, Karayolları olarak, il yolları ağımızda olup, yatırım programında bulunmamaktadır. Halen rutin bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

11.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Merkez içmesuyu projesinin ve Baziki, Yaylak, Hilvan, Akçakale ile Harran Ovası sulama projelerinin ihalelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur Ersümer’in cevabı (6/15)

BAŞKAN – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa Merkez İçmesuyu Projesinin ve Baziki, Yaylak, Hilvan, Akçakale ile Harran Ovası sulama projelerinin ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Sorular:

1- Şanlıurfa Merkez İçmesuyu Projesi ne zaman bitirilecektir?

2- Suruç İçmesuyu Projesi hangi aşamadadır ve ne zaman bitirilecektir? Suruç halkı susuzluktan ne zaman kurtulacaktır açıklar mısınız?

3- Baziki Sulama Projesi hangi aşamadadır, ne zaman bitirilecektir?

4- Yaylak Sulama Projesi ne zaman ihale edilecek ve ne zaman bitirilecektir?

5- Siverek-Hilvan Pompaj Sulama Projesi ne zaman ihale edilecektir? Yapımına ne zaman başlanacak; yapılamıyorsa neden yapılamıyor?

6- Harran Ovasının su kanaletleri ne kadar yapılmıştır ve geriye ne kadar kalmıştır? Projenin sonucu nedir?

7- Akçakale su kanaletleri ne kadar yapılmıştır? Bundan sonra ne kadarı yapılacaktır?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ve BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) – Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Zülfükar İzol tarafından verilen sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Tabiî, Sayın İzol, soru önergeleriyle, Urfa’nın bütününe bir çerçeve çizme imkânına kavuştu; ama, bize ayrılan süre içerisinde bunların tamamını cevaplandırmamız pek mümkün gözükmüyor.

Suruç Yaylak Projesinin yani, Baziki Projesinin, 29 Haziran 1998 tarihinde -geçtiğimiz bakanlık dönemimde- Bakanlar Kurulu kararıyla, ikili anlaşmalar çerçevesinde, tamamı kredili, anahtar teslim yapılmak üzere görüşmeleri sürdürülmektedir ve 3,5 yıllık bir süre içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

Yine, aynı kapsamda, Bozova Pompaj Sulamasının da, 9 Eylül 1998 tarihinde -geçtiğimiz bakanlık dönemimizde- Bakanlar Kurulu kararıyla, yüzde 100’ü dışkredili olmak üzere görüşmeleri sürdürülmektedir ve 3 yıllık bir süre içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

Yine, aynı kapsamda, Şanlıurfa İçmesuyu Projesinin, 27 Eylül 1997 tarihinde ihalesi yapılmış, 5 Mayıs 1998 tarihinde de mukavelesi imzalanmıştır; İslam Kalkınma Bankası ve Devlet Su İşleri bütçesinden karşılanacaktır; pompaj istasyonları ve depo inşaatlarının ihalesi ise, bu yıl mutlaka gerçekleştirilecektir.

Yine, tabiî, Şanlıurfa Harran ovaları sulama inşaatları da, 2001 yılında tamamlanmak üzere programlanmıştır; kısım kısım inşaatlar devam etmektedir.

Akçakale yenileme inşaatlarını içeren Şanlıurfa Ovası sulaması üçüncü kısım inşaatı ile Harran Ovası altıncı kısım inşaatlarının işletmeye açılmamış bölümleriyle ilgili çalışmalar, ödenekler ölçüsünde sürdürülmektedir.

Tabiî, kısaca, Urfa sulamalarıyla ilgili bunları belirttikten sonra, genelde, GAP Bölgesi sulamalarıyla ilgili de bir iki hususu Yüce Meclisin bilgisine arz etmek istiyorum. Toplam 356 000 hektar yeri sulama imkânına kavuşabileceğimiz 23 sulama projemizin, bu kapsamda çalışmaları sürdürülmektedir; 2 milyar dolarlık bir yatırım gerektirmektedir ve bu sulama inşaatlarının da, yine, aynı, Bozova,Yaylak sulamalarında olduğu gibi, ikili anlaşmalar kapsamıyla, tamamı kredili yabancı finans imkânlarının, özellikle hızla bitirilmesi gereken bu sulama inşaatlarına da sunularak, devamının sağlanması çabası içinde olunacağını belirtip, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

12.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/16)

BAŞKAN – 12 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, Anayasa ve İçtüzük gereği, zorunluluklar hariç olmak üzere, üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü soruların yazılı soruya çevrileceği ve önerge sahibine, istemi halinde, aynı birleşimde, 5 dakikayı geçmemek üzere söz verileceği, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası hükmüdür.

Sayın hükümetin ve sayın milletvekillerinin bilgilerine sunuyorum.

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmına geçiyoruz.

VI. – OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. - Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/376) (S. Sayısı: 10)

BAŞKAN – Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.

Daha önce yaptığımız oylamada, açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti. Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin, teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâlet için oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullanıldığını, oyun rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, açık oylamanın sonuçlarını bildiriyorum:

Kullanılan oy sayısı : 361

Kabul : 292

Ret : 68

Çekinser : 1

Bu sonuca göre, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmına geçiyoruz.

VII. – GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1.- Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 arkadaşının, Yozgat İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)

BAŞKAN – Şimdi, Yozgat Milletvekili İlyas Aslan ve 20 arkadaşının, Yozgat İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Görüşülmesi, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiştir.

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 23 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2)

BAŞKAN – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 23 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlayacağız.

Hükümet?.. Bu araştırma önergesinde de, anlaşılan, hükümet yok.

Öngörüşmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir efendim.

3.- Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, THY’nın zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3)

BAŞKAN – 3 üncü sırada, Konya milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, THY’nin zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır.

Hükümet?..Anlaşılan hükümet bu konuda da yok.

Bir defaya mahsus ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, grup başkanvekillerine soruyorum; bu şekliyle araştırma önergeleriyle ilgili uzun bir sıralama var; ilk üç sıradaki önergelerde Hükümet yoktu. Eğer, diğerlerinde de hükümet ve sözcüler yoksa, arada bir anlaşma yoksa oturumu kapatmak istiyorum. Lütfen kendi aranızda görüşür müsünüz sayın grup başkanvekilleri...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Biz görüşebiliriz efendim, bizim sözcümüz var; biz hazırız.

A. NAZLI ILICAK (İstanbul) – Çalışalım...Çalışalım...

BAŞKAN – Efendim, çalışalım da, araştırma önergelerini cevaplayacak hükümet olmadığı için grup başkanvekillerini göreve çağırdım; kendi aralarında anlaşamazlarsa, mecburen kapata-
cağım..

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, hükümet olmadığına göre görüşü-
lemez.

BAŞKAN – Benim yapacak başka bir şeyim yok, sayın başkanlara bağlı.

Anlaşılan gruplar arasında bir mutabakat sağlanamadı.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sayın Başkan, mutabakat var.

BAŞKAN – Grup başkanvekillerinin birleşimin kapanması konusunda mutabakatı sağlan-
mıştır.

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarılarını görüşmek için, 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.35

 

 

 

V. – SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, bir sanatçının adliyeye sevki sırasında yapılan uygulamaya ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/15)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Selçuk Öztek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

1. Ortada belirgin hiçbir şahsî suç yokken yeri yurdu belli; evli, çoluk-çocuk sahibi sanatçı Hülya Avşar’ın, sabahın erken saatinde evinden alınıp, adliyeye sevk edilerek, parmak izi alınıp, fişlenmesi sizce normal bir uygulama mıdır?

2. Uygulama mevzuata uygunsa Bakanlığınızda bu mevzuatı değiştirmek için hangi çalışmalar vardır?

3. Uygulama mevzuata uygun değilse sorumlular hakkında soruşturma başlatacak mı-
sınız?

T.C. Adalet Bakanlığı 29.6.1999 Bakan : 1083

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 31.5.1999 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/15-123/00677 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/15-123 Esas No.’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

Sayın Bülent Akarcalı

İstanbul Milletvekili

T.B.M.M.

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/15-123 Esas No.’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesine konu olan hususla ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda;

– Soru önergesinde adı geçen kişi ve annesi hakkında, dolandırıcılık suçundan dolayı bir kişinin 10.5.1999 tarihli dilekçeyle Bakırköy CumhuriyetBaşsavcılığına şikâyette bulunması üzerine, dilekçenin 1999/23503 hazırlık sıra numarasına kaydedilip, acele-mevcuden şerhi verilerek gerekli soruşturmanın icrası için Yeşilköy Polis Karakol Amirliğine 12.5.1999 tarihli yazı yazıldığı,

– Daha sonra evrakın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve Malî Şube Dolandırıcılık Bürosunca Ad. 291 numaraya kayden 12.5.1999 tarihinde işlem yapılarak adı geçenin aynı gün saat 8.45’de şube elemanlarınca alınıp getirildiği ve Malî Şubede saat 10.30’da ifadesinin alındığı, ifadesinin alınması sırasında avukatının hazır bulunduğu,

– Anılan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şube Müdürlüğünün 12.5.1999 tarih ve C.405 sayılı yazısı ve soruşturma evrakı ile birlikte aynı gün öğleden sonra mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği, ifadesi alınarak bu tarihte serbest bırakıldığı ve daha sonra hakkında 17.5.1999 tarih ve 1999/23503 hazırlık, 1999/410 karar sayısıyla ek takipsizlik kararı verilmiş olduğu,

Anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk AdaletBakanı

2. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale SSK Hastanesinin bakım ve onarım çalışmalarının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın yazılı cevabı (7/20)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hakan Tartan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Kırıkkale SosyalSigortalar Hastanesi, Kırıkkale M.K.E. Kurumunda meydana gelen patlamadan dolayı (3 Temmuz 1997) hastane hasar görmüş olup, halen onarımı yapılamamıştır. Bu nedenle hastalar genelde Ankara’ya sevk edilmektedir.

Hastanenin bakımının ne zaman bitirileceğinin ve buraya ne kadar ödenek ayrıldığının,

2. 160 yatak kapasiteli bu hastanenin 25 yatak kapasiteye düşürüleceğinin doğru olup olmadığının,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.7.1999 Sosyal Güvenlik Kuruluşları GenelMüdürlüğü Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/3455-015778

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 1.6.999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20-139/779 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Kırıkkale Hastanesinin bakım ve onarım çalışmalarının ne zaman bitirileceğine ilişkin” 7/20-139 Esas No.’lu yazılı soru önergesi Bakanlığım ve 4792 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince idarî ve malî bakımdan özerk olan Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce incelenmiştir.

1999 yılı Yatırım Programı henüz çıkmadığından yılın ilk altı ayı için geçici olarak hazırlanan ödenek listesinde Sosyal Sigortalar Kurumu Kırıkkale Hastanesine 110 milyar TL. ödenek tahsis edilmiştir.Daha sonra alınan ek ödenekle birlikte 120 milyar olan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Ayrıca, 1999 yılı Yatırım Programında anılan hastane için gerekli ek ödenek tahsis edilerek inşaatın bir an önce bitirilmesi sağlanacaktır.

Konuya ilişkin olarak;SosyalSigortalar Kurumu GenelMüdürlüğünden alınan cevabî yazıda;

Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi işyerinde 3.7.1997 tarihinde meydana gelen patlamalar sonucu hasar gören Sosyal Sigortalar Kurumu Kırıkkale Hastanesinin hasarla ilgili onarım işlerinin 20.5.1998 tarihinde tamamlandığı ve hastanenin talepleri doğrultusunda bu defa genel onarım işine başlanıldığı,

Sosyal SigortalarKurumu Kırıkkale Hastanesinin A 1 ve D 1 bloklarının 1, 2 ve 3 üncü katları ile personel yemekhanesi ve hemşire yatakhanesi iken hasta yatak odalarına dönüştürülen 4 üncü katın onarımlarının tamamlanarak iki katın hizmete açıldığı,

Mevcut 160 yatak kapasiteli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin önergede değinildiği gibi 25 yatağa düşürülmesinin sözkonusu olmadığı, aksine onarım işi tamamlandığında hastanenin yatak kapasitesinin 200’e çıkarılmış olacağı,

bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Yaşar Okuyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

3. – Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız’ın, Konya -Akyokuş Çamlık mevkiinde cesetleri bulunan üç kişiye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/32)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 3.5.1999

Sabahattin Yıldız Muş

1. 26.5.1999 günü Konya Akyokuş Çamlık mevkiinde toprağa gömülü olarak bulunan 3 cesetin Mayıs ayı başında Muş’ta kaybolan Ali Aslan, Enver Aktaş ve Hüseyin Tuncer’e ait olduğu anlaşılmıştır. Bu şahısların faillerinin bulunması için gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır?

2. Bugüne kadar Muş’ta rastlanmayan faili meçhul olaylar halkta büyük tedirginlik yaratmaktadır. Daha başka faili meçhul olayların olmaması için emniyetçe gerekli tedbirler alınmış mıdır?

3. Cenazeleri bulunan bu 3 şahısın dışında Muş yöresinde kayıp kimseler var mıdır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 2.7.1999 Emniyet GenelMüdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-155163

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.6.1999 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/32-226/1104 sayılı yazısı.

Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1. 26-27.5.1999 tarihleri arasında, Konya İli Akyokuş mevkii Orman Bölge Müdürlüğüne ait ağaçlandırma sahası içerisinde; Muş İli Merkez Güven Köyü nüfusuna kayıtlı Zeki-Fatma oğlu 1965 doğumlu Evner Aktaş, Muş İli Merkez Çukurbağ Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet-Zahide oğlu Hüseyin Tuncer ve Muş İli MerkezYukarıongalı Köyü nüfusuna kayıtlı Ali Arslan’ın toprağa gömülü olarak cesetleri bulunmuştur.

Güvenlik kuvvetleri, olayın aydınlatılması ve faillerini tespiti ile ilgili çalışmalarını irtibatlı olduğu illerle koordineli olarak sürdürmekte olup, tahkikat Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir.

2. Halkın huzur ve güvenini sağlamak üzere görev yapan güvenlik görevlileri yüksek bir disiplin ve fedakârane çalışmaları ile devletimizin ve halkımızın bekâsı için ülke genelinde her türlü tedbiri almaktadır.

3. Yapılan araştırmada, Muş İlinden (3) kişinin kayıp olduğu ve halen arandığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan İçişleri Bakanı

4. – İstanbulMilletvekili Süleyman Arif Emre’nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yasadışı yollardan delil topladığı iddialarına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/44)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını arz eylerim. 7.6.1999

Süleyman Arif Emre İstanbul

Başbakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının ve bazı önemli şahısların telefonlarının gizlice dinlenildiği, Devletin iç güvenliğinin vahim bir şekilde ihlal edildiği ortaya çıkmıştır. Henüz bu skandalın sanıkları ortaya çıkmadan aynı gün ikinci bir telekulak skandalı başgöstermiş, Başsavcı Sayın Vural Savaş’ın, yasadışı telefon dinlenmesi yoluyla elde edildiğini itiraf ettiği bir ses bantı Fazilet Partisi davasında delil olarak Savcılık tarafından Anayasa Mahkemesine ibraz edilmiştir.

Telekulak skandalı üzerine Sayın İçişleri Bakanımızın olayın üzerine gittiği, kovuşturma başlattığı ve bazı resmî görevlileri açığa aldığı yüksek malumlarıdır.

Bu iki skandalın tarihlerinin aynı oluşu, yasadışı fiillerin işleniş biçimindeki benzerlik, telefon dinleme suçlarının aynı sanıklar tarafından işlenmiş olduğu ihtimalinin kuvvetli olduğunu göstermektedir.

Sayın Vural Savaş’ın açıklamaları, telekulak skandalı sanıklarının kimliğini bildiği kuşkusunu meydana çıkartmış, tahkikatın bu istikamette de derinleştirmesinin gerekli olduğu görülmüştür. Devletimizin yüksek menfaatlerine ve şahısların haberleşme hürriyetlerine karşı vahim bir tecavüz teşkil eden bu skandalların Sayın Vural Savaş’la ilgili yönü dahil bütünüyle aydınlanması için Bakanlığınızca da konuya el konularak tahkikata başlanması kaçınılmaz olmuştur.Bu bakımdan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını kamunun ve şahısların haklarının korunmasının teminine yararlı olacağı cihetle arz ve talep ediyorum. Şöyle ki;

1. Telekulak skandalının içyüzünün bir an önce aydınlatılması için Sayın Vural Savaş’ın ifadesine, bugüne kadar niçin başvurulmamıştır?

2. Yasadışı yollardan elde edildiği sabit olan ve hırsızlık bir maldan farkı bulunmayan bir bantı kullanmak suretiyle mahkemeyi ve kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs ederek suç işleyen Vural Savaş aleyhinde (sanık sıfatıyla niçin soruşturma başlatılmamıştır?

3. Sayın Vural Savaş’ın açıklamaları göstermiştir ki;

a) Sayın Vural Savaş’ın bir savcı olarak, yasa dışı bantı kendisine getiren şahıs hakkında soruşturma başlatması telekulak çetesini meydana çıkartmayı çalışması resmî görevi iken, bundan imtina etmesi görevini kötüye kullandığını gösterir.

b) Kendisi hem görevini yapmamış, hem de ses bantını getiren şahsın kimliğini gizlemeye çalışmak suretiyle telekulak çetesinin yakalanmasını engellemiştir.

c) Resmî bir görevlinin bu tür davranışları, telefon dinlenilmesi suçunu kamuoyunda yasallaştıran yasa dışı elde edilen dinleme bantlarının karaborsasını teşvik eden hareketler cümlesindendir.

d) Bütün dünyanın gözlerinin, Öcalan davası münasebetiyle Türk mahkemelerinin üzerine çevrildiği şu nazik dönemde, Sayın Vural Savaş;

Fazilet Partisi aleyhine Anayasa Mahkemesine açtığı davanın 7.5.1999 tarihli iddianamesinde, bütün parlililere (kan içici vampir) ve (Metastaz yapmış habis bir ur) deyimlerini kullanarak resmen ve alenen hakaret ederek;

Delilden mahrum bir davayı mahkeme önüne götürdüğü için, Mahkemeden dosyanın ikmali konusunda ikaza muhatap olarak;

Ve YüksekMahkemeye delil diye yasa dışı yollardan elde edilmiş bir bantı sunarak,

Ve ayrıca daha önceki davalarda taleplerini kabul etmeyen Anayasa Mahkemesine karşı yakışıksız sözler sarfettiği için Sayın Mahkeme Başkanının kendisine sert ihtarlarda bulunmasına sebebiyet vererek,

Bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı makamını, yeterince temsil edemediğini ortaya koymuştur.

Yukarıdaki sebep ve gerekçelere binaen kendisinin,Türk Adaletinin itibarını korunması, telekulak skandalı ile Anayasa Mahkemesinde devam eden Fazilet Davasının soruşturmalarının selameti bakımından Sayın Vural Savaş’ın açığa alınması hukukî bir zaruret haline gelmiştir.

Bakanlığınız bu konuda üzerine düşen görevi yapacak mıdır?

T.C. Adalet Bakanlığı 29.6.1999 Bakan : 1079

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.6.1999 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-329 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/44-254 Esas No.’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

Sayın Süleyman Arif Emre

İstanbul Milletvekili

T.B.M.M.

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/44-254 Esas No.’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Anayasada belirtildiği gibi Yargıtay bağımsız bir yüksek mahkemedir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesine göre, -ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturmasının genel hükümlere tâbi olması dışında- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının göreviyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılabilmesi, Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlı olup; bu Kurulca son soruşturmanın açılmasına gerek görüldüğünde görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna dosya tevdi olunmak-
tadır.

Bu bakımdan, aynı zamanda Yargıtay Üyesi konumunda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili soruşturma yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine tâbi olup, Bakanlığımızla bağlantısı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hukuka aykırı şekilde delil topladığı iddiasına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/45)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.6.1999

Veysel Candan Konya

1. CMUK’un 254 üncü maddesinde yer alan “Soruşturma ve Kovuşturma organlarının hukuka aykırı bir şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınmaz” hükmü gereğince delil olarak kabul edilmeyen bir bandı bilerek mahkemeye sunan ve mahkemeyi yanıltmaya çalışan Başsavcı Sayın Vural Savaş hakkında bir tahkikat başlatmayı veya görevi kötüye kullanmaktan dolayı Yargıtay Disiplin Kuruluna vermeyi düşünüyor musunuz?

2. Fazilet Partisinin kapatılma davasında soruşturmanın selameti açısından Sayın Vural Savaş’ın açığa alınması zarurat haline geldiğine göre, tele-kulak skandalının içyüzünün bir an önce aydınlatılması için Sayın Savaş’ın ifadesine başvurulmuş mudur? Şayet ifadesine başvurulmadıysa Sayın Savcı hakkında neden soruşturma başlatılmamıştır?

3. İncelemenin selameti, suçluların açığa çıkması açısından Bakanlığınızın üzerine düşen görevi yaparak Başsavcı Sayın Vural Savaş’ın açığa alınması için bir girişiminiz olacak mıdır? Bakanlığınızda yargı adına görev yapan kişilerin bu tür hukuk dışı işlemlerini önleyici ne tür bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

T.C. AdaletBakanlığı 29.6.1999 Bakan : 1081

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15.6.1999 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/45-260/1231 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan,Konya Milletvekili Veysel Candan tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/45-260 Esas No.’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk AdaletBakanı

Sayın Veysel Candan

Konya Milletvekili

TBMM

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/45-260 Esas No.’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Anayasada belirtildiği gibi Yargıtay, bağımsız bir yüksek mahkemedir. 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesine göre, -ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin hazırlık ve ilk soruşturmasının genel hükümlere tâbi olması dışında- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının göreviyle ilgili veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılabilmesi, Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlı olup, bu Kurulca son soruşturmanın açılmasına gerek görüldüğünde görevle ilgili suçlarda Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna dosya tevdi olunmaktadır.

Bu bakımdan, aynı zamanda Yargıtay Üyesi konumunda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili soruşturma yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine tâbi olup, Bakanlığımızla bağlantısı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk AdaletBakanı

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın dağlık bölgelerinde bulunan ilçelerdeki yoksullukla mücadelede alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin yazılı cevabı (7/50)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına 8.6.1999

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakana yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Türkiye’nin en geri kalmış yörelerinden biri olan ancak Bursa’nın ilçeleri olduğu için kalkınmada öncelikli olmayan Bursa’nın dağ ilçeleri, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli yoksulluk sınırı içindedir.

Yoksullukla mücadele kapsamında Bursa’nın dağ yöresi için nasıl bir proje düşünüyorsunuz?

T.C. Başbakanlık 5.7.1999 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Sayı : B.02.0.001/(2)-72

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 21.6.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-6-5/2665 sayılı yazısı.

b) Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığının 15.2.1999 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/50-272/1240 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına benim koordinatörlüğümde cevap verilmesini tensip buyurduğu soru önergesine ait Bakanlığıma bağlı DevletPlanlama Teşkilâtından alınan cevabî yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Devlet Bahçeli DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği
Soru Önergesi Hakkında Bilgi Notu

Başbakanlığın 21.6.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12./106-6-5/2665 sayılı yazısı ekinde Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soru önergesi alınmıştır.

Sözkonusu önergede;

“Türkiye’nin en geri kalmış yörelerinden biri olan, ancak Bursa’nın ilçeleri olduğu için Kalkınmada Öncelikli olmayan Bursa’nın dağ ilçeleri Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli yoksulluk sınırı içindedir.”

“Yoksullukla mücadele konusunda Bursa’nın dağ yöresi için nasıl bir proje düşünüyorsunuz?” ifadeleri yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Devlet Planlama Teşkilâtınca yaklaşık 5 yıllık aralıklarla, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli göstergelerin toplam bir sonucu olarak, il ve ilçelerin gelişmişlik sıralaması çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalardan yararlanılarak Bakanlar Kurulunca Kalkınmada Öncelikli Yöreler tespit edilmektedir.

1972-1979 yılları arasında iller yanında bazı ilçeler de Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınmış, ancak “ilçe”nin planlama açısından yeterli bir mekân olmadığı yaklaşımı ile bu uygulamaya son verilmiştir. Diğer taraftan, bu uygulama genel olarak gelişmiş illerin gelişmemiş ilçelerinin kalkındırılması yönünde beklenen olumlu sonuçları da sağlayamamıştır. Halen 49 il yanında Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri de kalkınmada öncelikli yöreler arasında ise de, bu durum sözkonusu ilçelerimizin ada konumunda olmalarından kaynaklanmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilâtınca 1996 da yapılan araştırma kapsamında 858 ilçe içinde Bursa’nın Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçeleri sırasıyal 354, 452, 549 ve 571 inci sıralardır.

Diğer bir deyişle gerçekten bu yörelerimizin kalkındırılması gerekmektedir.

Beş yıllık millî planlarımız yanında, “Bölgesel Gelişme Projesi” yaklaşımları ile yöresel özellikleri, sorunları ve imkânları da dikkate alan projeler hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)”, “Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi” uygulamaları devam etmekte, “Doğu Anadolu Bölgesel Gelişme Projesi (DAP), “Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP)” ve “Yeşilırmak Havza Gelişme Projesi” çalışmaları ise hazırlanmaktadır.

Benzeri bir proje Marmara Bölgesi için de düşünülmekte ve bu hususta Devlet Planlama Teşkilâtı ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği arasında bir protokol yapılmış bulunmaktadır.

Ancak sözkonusu Birlik tarafından henüz çalışmalara başlanılamamıştır. “Marmara Bölgesel Gelişme Projesi” kapsamında Bursa’nın belirtilen ilçeleri gibi, Marmara Bölgemizdeki geri kalmış diğer ilçelerin sorunlarına da çözüm önerileri ortaya konulabilecektir.

Geniş kapsamlı bölgesel projelerin faydalı olacağı düşünülmekle birlikte, geri kalmış ilçelerimiz için daha kısa dönemli projelerin hazırlanarak uygulamaya konulması gerekmektedir.Bu bakımdan gelişmiş yörelerdeki geri kalmış bu yörelerimiz için acilen yapılabilecek çalışma, valiliklerce bu yöreler için özel projeler hazırlanması veya hazırlatılması olacaktır.

Devlet Planlama Teşkilâtının bilgi ve uzman desteğinde, Bursa Valiliğince, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli yöresinin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için hazırlatılacak proje, bir yandan ildeki kamu kuruluşlarının projelerini hazırlama aşamasında, diğer yandan Devlet Planlama Teşkilâtınca Yatırım Programı hazırlıkları aşamasında dikkate alınarak, sorunlara çözüm yolu bulunabilecektir.

Diğer taraftan, TBMM gündeminde yer alan Mahallî İdareler Kanunu İl Özel İdarelerine ve belediyelere yeni imkânlar getirmeyi amaçlamaktadır.Belirtilen tasarının yasalaşmasıyla, İl Özel İdarelerine, mahallî kaynakların değerlendirilmesi ve illerimizdeki gerice yörelerin kalkındırılması için daha fazla destek sağlanacaktır.

Bu çerçevede gelişmiş illerimizin gelişmemiş ilçelerinin sorunlarına ve kalkındırılmalarına, “İl Gelişme Planları” çerçevesinde çözüm bulunması, acil bir yol olarak düşünülmektedir. İlde ve merkezde programlar hazırlanırken belirtilen çalışmaların sonuçlarının temel alınması gerekli görülmektedir.

Devlet Planlama Teşkilâtının bilgi ve uzman desteği sağlanması suretiyle Bursa Valiliğinin yörenin kalkınmasına yönelik bir projesi olarak, belirtilen çerçevede bir çalışma en kısa sürede hazırlanacaktır.

7. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, yaş çay fiyatlarına ek zam yapılıp yapılmayacağına ve çay üretimi yapan özel sektörün sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/103)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın DevletBakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 23.6.1999

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu Rize

Bilindiği gibi başta Rize İli olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde 200 000 ailenin geçim kaynağı çaydır. Özellikle Rize’liler için çay tek geçim kaynağıdır. Uygulanan yanlış politikalar; bölgenin tek ürüne mahkûm edilmesi, Çay-Kur’un partizanca kullanılması sonucu sürekli zarar etmesi, özel sektörü güçlendirilip denetlenmemesi, çay ithalatına izin verilmesi, bölgede sanayi ve ticaretin gelişmesi için herhangi bir tedbir alınmaması... bölge insanının baba ocağında geçimini sağlamasını imkânsız hale getirmiştir. Bu nedenle son yirmi yılda sadece Rize İlinden 100 000 kişi göç etmiştir.

Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Sorular :

1. 1999 yılı yaş çay alım kampanyası açılmış ve neredeyse ikinci sürgün alımları başlamak üzeredir. Hükümet yaş çay alım fiyatını 118 bin lira olarak açıklamıştır. Ancak Rize Ziraat Odası 1 kg yaş çayın maliyetinin 204 bin lira olduğunu bildirmektedir. Programında dar gelirliyi ezdirmeyeceğini söyleyen Hükümetiniz bu haksızlığı ortadan kaldırmak için ne yapmayı düşünüyor, yaş çay için bir ek zam gündemde mi?

2. Bölge insanının tek gelir kaynağı çaydır. Henüz 1999 yılı çayı birinci sürgün paraları ödenmediğinden insanlar köylerden şehre inemiyorlar. Dolayısıyla esnaf kan ağlıyor. 1999 yılı yaş çay alım paraları ne zaman ödenecek; bir ödeme planının açıklanması düşünülüyor mu?

3. 1998 yılında değişik yollarla (ithalat, sınır ticareti, yolcu beraberinde zati eşya, kaçakçılık) ülkeye 70 bin ton civarında kuru çay girdiği ve bu durumun çay sektörüne büyük darbe vurduğu bilinmektedir. Ucuz ithal çay dolayısıyla önemli bir çay stoku ile sezona girilmiştir. Çaykur ve özel sektörün depolarında ne kadar kuru çay stoku var? Yabancı çayın gelmesinin önlenmesi için hangi tedbirler alınmıştır?

4. Partizanca uygulamalara alet olan Çaykurun açıkları Devlet tarafından kapatılmaktadır. Ancak çay üretiminin % 30’unu yapan özel sektör kuru çaya zam yapılmaması dolayısıyla zor durumda kalmıştır. Rize Ticaret Odası 1999 yılı için, % 40’ı derhal olmak üzere, kuru çaya % 70 oranında zam yapılmasını istemiştir. Buna rağmen kuru çaya ancak % 17 civarında zam yapılmıştır. Bu açık Hükümet tarafından mı giderilecek, Hükümet özel sektörün açığını da gidermek için bir yöntem geliştirecek mi?”

5. Basında “Kanser Tarlaları” başlığı ile Doğu Karadeniz çayının radyasyonlu olduğuna dair yayınlar yapıldı. (Milliyet 10-11 Mayıs 1999) Bu haber doğru mu? Doğru değil ise Hükümetiniz herhangi bir işlem yaptı mı? Bu haber yalanlandı mı? Rize çayını baltalamak ve ithal çaya kapı açmayı amaçladığına inandığımız bu tür yayınların önlenmesi için hangi tedbirler düşünülüyor?

T.C. Devlet Bakanlığı 5.7.1999 (Sayın Rüştü Kazım Yücelen) Sayı : B.02.0.009/275

Konu : Soru Önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/103-499/01879 sayılı yazınız.

Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu’nun 7/103-499 sayılı “Yaş çay fiyatlarına ek zam yapılıp yapılmayacağına ve çay üretimi yapan özel sektörün sorunları”na ilişkin yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar İçtüzüğün 99 uncu maddesine istinaden ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Rüştü Kazım Yücelen Devlet Bakanı

Rize Milletvekili SayınMehmet Bekaroğlu’nun 1 Temmuz 1999 Gün ve 7/103-499 Sayılı
Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar

Cevap 1. 1999 yılı yaş çay kampanyasında ürün alımına 3 Mayıs 1999 tarihinde başlanmış ve 26 Mayıs 1999 tarihinde yaş çay alım fiyatları;

1. Sürgün (Mayıs-Haziran Dönemi) : 118 000 TL/KG

2. Sürgün (Temmuz-Ağustos Dönemi) : 130 000 TL/KG

3. Sürgün (Eylül-Ekim Dönemi) : 130 000 TL/KG olarak belirlenmiştir.

Cevap 2. Teşekkülümüzce hazırlanan 1999 yılı çay bedeli ödeme planı çerçevesinde, ürün bedellerinin ödenmesine, birinci sürgün alımlarının bitmesini müteakip, Mayıs ve Haziran ayı birleştirilerek 7 Temmuz 1999 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Cevap 3. 1998 yılında Sınır Ticareti, Kıbrıs üzerinden “Zati Eşya Muafiyeti”, ithalat ve Kaçakçılık yoluyla Türkiye’ye yabancı menşeli çay girişi olmuştur.

Ülkemiz çayçılığı açısından endişe verici boyuta ulaşan yabancı çay girişinin önlenmesi için :

a) Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimler sonucu, daha önce sınır illeri il değerlendirme kurullarında olan sınır ticaretine izin yetkisi, bu kuruldan alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkisine bırakılmış ve 23.12.1998 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile çay sınır ticareti kapsamından çıkarılmıştır.

b) Kıbrıs üzerinden, yolcu beraberinde “Zati Eşya Muafiyeti” kapsamında çay girişinin yasaklanması için, Bakanlığımızca, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup; 1 500 DEM’lik muafiyetin çay için kullandırılmaması ve bu kapsamda girişi yasak olan mallar (porselen, porselenden mamul ev eşyası ile toz ve kesme şeker) kapsamına alınarak bu yoldan yabancı menşeli çayların yurda girişinin yasaklanması istenmiştir.

c) Dünya piyasalarında çayın ortalama değeri asgarî 2.00 USD/Kg. ve üzerinde olup, yurt içi paketli toptan satışı fiyatı ise 4-5 USD/Kg. civarındadır. Halbuki Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan kontrol belgeleri ile ithalatı yapılan çaylar, 0.20 USD/Kg gibi düşük fiyat gösterilerek % 145’lik Gümrük Vergisi asgarî düzeye indirilmekte ve dolayısıyla vergi kaçakçılığı yapılmaktadır.

Bu durumun ortadan kaldırılması ve çay ithalatının belli bir esasa bağlanması için çay ithalatında baz fiyatın asgarî 2.00 USD/Kg. olarak uygulanması hususunda Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

d) Kaçakçılık yoluyla yurda giren çaylar konusunda resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimler sürdürülmektedir.

Cevap 4. 25 Mayıs 1998 tarihinden bu yana yaklaşık bir yıldır zam yapılmayan Çaykur mamullerine 17 Mayıs 1999 tarihinde % 18 zam yapılmıştır. Zamlar ekonomik koşulların öngördüğü çerçevede yapılmaktadır. Zamların yapılmasında partizanca bir düşünce sözkonusu değildir. Maliyet-fiyat dengesi dikkate alınarak, gerek görüldüğünde zam yapılacaktır.

Cevap 5. Milliyet Gazetesinde 10-11 Mayıs 1999 tarihlerinde yayınlanan “Kanser Tarlaları” başlıklı haber üzerine; Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan, (TAEK) daha önce ölçüm yapmış iki uzman, Rize’ye çağrılarak geniş kapsamlı radyasyon taraması yapılmıştır.

Yapılan ölçüm sonuçları, yetkili uzmanlarca Basın ve Televizyon yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili gazete haberinde sözü edildiği gibi, insan sağlığını olumsuz etkileyen hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, Milliyet Gazetesine 18.5.1999 tarih ve 486-4898 sayılı tekzip yazısı gönderilmiş olmasına rağmen adı geçen gazete bu tekzibi henüz yayınlamamıştır.

Süresi içerisinde yayınlanmayan bu tekzip için TAEK uzmanlarınca düzenlenen rapor geldiğinde, Rize Sulh Ceza Mahkemesine basın yasasında belirtilen sürede yasal başvuru m

8. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in;

– Yolsuzluk iddiaları konusunda alınacak önlemlere,

– TSE personelinin Burdur – Yeşilova’da bir otelde eğitim programı adı altında tatil yapıp yapmadıklarına,

– TSE Kurumunun mevcutları ile gelir ve gider durumuna,

– TSE’nin yönetim, denetim ve ihtisas kurulu üyelerine,

– TSE ile ABD Nebraska Üniversitesi arasında bir işbirliği anlaşması yapılıp yapılmadığına,

– TSE’nde usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarına,

– TSE Genel Sekreterinin evrakta sahtecilik suçundan hüküm giyip giymediğine,

– TSE’de üst düzey bürokratların yakınlarının işe alındığı iddialarına,

– TSE Başkanının ve Genel Sekreterinin yakınlarının mal varlıklarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun yazılı cevabı (7/33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 61)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. Yıllardan beri devam eden bu yolsuzluk iddiaları karşısında, bugüne kadar ne gibi kanuni işlemler yapılmıştır? Bu işlemler hangi noktadadır? Yeterli buluyor musunuz?

2. Kamu vicdanını yaralayan, ayyuka çıkmış bu iddialara karşısında; ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu kurum ve diğer kurumlarda, rüşvet ve yolsuzlukların olmaması için çağdaş hukuk devletlerinde olduğu gibi “Günışığında yönetimi” gerçekleştirmek için ne gibi yasal önlemler almayı düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkanlığı döneminde TSE personeli Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Sahman Otelinde; Eğitim Programı adı altında tatil yapmış mıdır?

2. Yapmış ise, hangi yıl, kimler, toplam kaç kişi, kaç grup halinde kaç gün kalmışlardır?

3. Bu programa katılan Kurum personeli dışındakilerin (eş - çocuk ve akrabaları dahil) sayısı kaç kişidir?

4. Bu otelde kalan kişilerin hangi masrafları karşılanmıştır? Bu masraflara personel dışındaki misafirlerin masrafları da dahil midir?

5. Eğitim Programı adı altında yapılan bu seyahatin Kuruma toplam maliyeti ne kadardır?

6. TSE Kurumu Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkanlığı döneminde Kurum personeli için Eğitim Programı ve diğer faaliyetler adı altında yıllar itibarıyla ne kadar harcama yapmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün TSE’ye başkan olduğu günden bu güne kadar kurumun ekonomik varlığı; mali (yurtiçi ve yurtdışı), nakdi, ayni ve haklar olarak ne kadardır?

2. O günden bugüne yıllar itibariyle kurumun gelirleri (cinsleri ve miktarları) ne kadardır?

3. Yıllar itibariyla harcamalar toplamı (sarf yerleri ve miktarları özellikle de temsil ve eleman yetiştirmek için) ne kadardır?

4. Kurumun ekonomik varlığının ne kadarı Kuruluş Kanununun 12. Maddesinde zikredilen imkânlarla elde edilmiştir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. TSE’nin nasıl yönetileceği kuruluş kanununun 4. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre TSE’nin eski başkanı Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkan seçildiği günden bu güne kadar yapılan seçimlerde genel kurula iştirak eden üyeler kimlerdir?

2. Hangi müesseseyi temsilen katılmışlardır?

3. Sayın Arıyörük başkan seçildiği genel kurul toplantılarında oturumlara katılan kaç sayın üyenin oyuyla başkan seçilmiştir?

4. Yönetim Kuruluna bugüne kadar seçilen üyeler kimlerdir, hangi müesseselerden genel kurul üyesi olmuşlardır?

5. Kurumun kuruluş yasasının 8. Maddesine göre oluşturulan Denetleme Kurulu üyeleri kimlerdir? Kurumun Denetleme üyeliğine seçilmeden önce ve günümüze kadar hangi işlerde çalışmışlardır?

6. İhtisas Kurulu bugüne kadar kimlerden oluşmuştur? Hangi müesseseyi temsilen ve ne sıfatla kurulda bulunmuşlardır?

7. Başta Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük ve Rüstem Aksoy olmak üzere, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve İhtisas Kurulu üyeleri TSE Kurumundan yıllar itibarıyla ücret dahil (özellikle ve ayrıca yurtdışı seyahat masrafları ve yurtdışı imkânlarının kullanılması yönünden) ne gibi ve ne kadar imkânlar sağlamışlardır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. TSE ile ABD’nin Nebraska Üniversitesi arasında bir işbirliği anlaşması yapıldığı doğru mudur?

2. Doğru ise, ne zaman ve hangi konularda işbirliği yapılmıştır? Ayrıntılar nelerdir?

3. Bu işbirliği karşılığında Kurum Nebraska Üniversitesine ne kadar meblağ ödeme yapmıştır? TSE bu ödeme karşısında hangi hizmetleri almıştır?

4. Bu işbirliği karşısında Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün kızına Nebraska Üniversitesinde okuma imkânı sağlandığı iddiaları ne derece doğruluk payı taşımaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. Eski Başkan Mehmet Yılmaz Arıyörük zamanında TSE’de usulsüz personel alımı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu alımlardan sonra kurum içinde yetişmiş ve uzman personel olarak görev yapan bazı elemanların hiçbir gerekçe gösterilmeden uzmanlık alanları ile ilgileri olmayan bölgelere ve işlere atandığı doğru mudur?

2. Doğru ise, bu kişilerin isimleri nelerdir? Kurum içindeki pozisyonları nedir?

3. Bu kişilerin mağduriyetini gidermek için bunları eski görevlerine iade etmeyi düşünüyormusunuz?

4. Bu kızağa alma olayları ne zaman vuku bulmuştur?

5. Gördükleri bu muameleden sonra mahkemeye başvuran olmuş mudur? Bu konularla ilgili olarak herhangi bir kanuni işlem yapılmış mıdır?

6. Başkanın, oğlu Orkun Arıyörük’ü yönetmeliklere aykırı olarak 29 Haziran 1992’de kuruma aldığı, en az üç yıl başarılı hizmet gösterdikten sonra terfiye izin veren yönetmeliğe rağmen iki yıl sonra teknik şefliğe yükselttiği; doğru mudur? Doğru ise, bununla ilgili olarak ne gibi kanuni işlemler yapılmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

TSE’de personel istihdamı ile ilgili ortalıkta dolaşan şaibelerden birisi de yönetim kadrolarına ehil olmayan kişilerin atanmasıdır. Bu meyanda;

1. Kurumun Genel Sekreteri olarak görev yapan Sayın Rüstem Aksoy’un 1978’de “evrakta sahtekârlık” suçundan hüküm giydiği doğru mudur?

2. Doğru ise, suçun mahiyeti nedir? Ne kadar hüküm giymiştir? İşine son verildiği iddia edilmesine karşın TSE’ye tekrar, nasıl ve hangi görevle alınmıştır?

3. Eğer bir ceza aldı ise adaletin ve ehliyetin asıl olduğu idari makama nasıl ve hangi kıstaslarla yükseltilmiştir?

4. Konu ile ilgili olarak soruşturma açmayı ve gerekli işlemleri yapmayı düşünüyor musunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

Bugün Türkiye’deki iktidar mücadelesi ülke kaynaklarımızı sömürenlerle, bu sömürüye karşı koyanlar arasında cereyan etmektedir. Bundan dolayı Cumhuriyet ve Demokrasimiz adına en büyük tehlike insanımızın açlığına, sefaletine sebep olan, ihtihar olaylarının sıradanlaşmasını sağlayan, yolsuzluklar, soygunlar, vurgunlar, rüşvet ve yağmalama olaylarıdır. Bu olayların önüne ancak ülkemizin çağdaş hukuk devletine ve çağdaş demokratik bir yönetime kavuşmasıyla geçilebilir. Bunun için ön şart Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurum ve müesseselerinin öncelikle milletvekillerinin ve halkımızın denetimine açılması, ayrıca da bilgi edinme özgürlüklerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu meyanda 3.8. 1999 tarihinde TSE ile ilgili sorduğumuz sorularımıza milletin bir vekili olarak cevap alamamış bulunmaktayım. 28.5.1998 tarihinde 38. Olağanüstü Genel Kurulu yapılan ve yıllardır yolsuzluk iddiaları ile çalkalanan TSE Kurumu bu günlerde yeniden kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Bu vesileyle konunun aydınlığa kavuşması ve kamunun bilgilendirilmesi için aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. Sorularımın layıkı vechiyle cevaplandırılmasını ümit ve arzu etmekteyim.

1. TSE Kurumu eski başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkanlık yaptığı dönemde 1984’den itibaren kuruma kaç personel alınmıştır?

2. Yeni personel alımına duyulan ihtiyaç neye göre tespit edilmiştir?

3. İşe alınan elemanlarla ilgili olarak ne gibi kriterler gözetilmiştir? Tahsil durumları nedir?

4. İşbaşı yapan kişilerden üst düzey yöneticilere yakınlığı olanların varlığı doğru mudur? Başta Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük, Rüstem Aksoy ve diğer yöneticilerle (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve İhtisas Kurulu üyeleri dahil...) akrabalık bağı olan kişiler kimlerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TSE Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla. 4. 6. 1999 Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

1. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün TSE’ye başkan olduğu günden bugüne kendisinin birinci ve ikinci derecede yakınlarının mal varlığında artış olmuş mudur?

2. Olmuşsa, bunun açıklaması nedir? Başkan olduğu sırada mal bildiriminde bulunmuş mudur? Yıllar itibarıyla mal beyannamesinin dökümünü yaptırır mısınız?

3. Yukarıdaki soruların Kurumun Genel Sekreteri Rüstem Aksoy için de cevaplandırılmasını arzu etmekteyim.

T.C.

Devlet Bakanlığı

Sayı : B.02.0.011/ 00139 1/7/1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1999 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02 - 330 sayılı, 17 Haziran 1999 tarih ve A. 01 .0. GNS. 0.10. 00. 02 - 7/61 - 228/01118 sayılı 9 adet yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar ve ekleri ilişikte 2 takım olarak dosya halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu

Devlet Bakanı

Türk Standartları Enstitüsü

B. 02. 2. TSE. 0. 01. 00. 00/13828 28. 6. 1999

T.C.

Devlet Bakanlığı’na

(Sayın Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu)

İlgi : 22. 6. 1999 tarih ve B. 02. 0. 001/00165 sayılı yazınız.

TBMM Başkanlığının 15 Haziran 1999 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02. - 330 sayılı ile 17 Haziran 1999 tarih ve A. 01. 0.GNS. 0. 10. 00. 02 - 7/61 - 228/01118 sayılı yazıları ekinde Sayın Bakanlığınıza gönderilen ve ilgi yazınızla Enstitümüzden cevaplandırılması istenilen 9 adet yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar ve ekleri ekte 2 takım olarak takdim edilmiştir.

Bilgilerinize saygı ile arz ederim.

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı

Ahmet Cafoğlu

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu 4.6.1999 Tarih ve 7/33 -227 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1 : Türk Standartları Enstitüsü 132 Sayılı Kuruluş Kanunu gereği Denetleme Kurulunca periyodik olarak denetlenmektedir. En sonuncusu 1998 Ağustos ayının ilk haftasında olmak üzere muhtelif zamanlarda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlığı tarafından müteaddit defalar incelemeye tabi tutulmuştur.

İncelemeler neticesinde herhangi bir idarî – malî, hukukî ve cezaî durumu gerektirir bir netice söz konusu olmamıştır.

Cevap 2 : Kamu vicdanını yaralayan her türlü yolsuzluk iddiaları karşısında;

a) Yolsuzlukla Mücadele Kurulu (YMK) oluşturulmalı ve bu kurul yolsuzlukları önlemek için etkin ve kalıcı politikalar üretmeli ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalı, milletimizin devletine olan güveni tesis edilmesi ve yolsuzlukla mücadelede sosyal ahlak yasası çıkarılmalı,

b) TBMM adına denetimde çift başlılığa son verilmesi amacıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay bünyesine alınmalı ve yeniden oluşturulmalı,

c) Yapılan denetimlerde elde edilen bulguların örtbas edilmemesinin sağlanması amacıyla, uygun teminatlar verilmek anlamında, tüm denetim birimlerine bağımsızlık ilkesinin tanınması için gerekli yasal düzenlemeler sağlanmalı,

d) Yasal düzenlemelere aykırı olarak kamu kaynaklarının istismarına yol açan her türlü uygulamanın ortaya çıkartılmasında yardımcı olacak, gerek kamu görevlisi, gerekse diğer kişilerin ödüllendirilmesi ve yanlış uygulamaya neden olanların da cezalandırılmasına yönelik hükümleri içerecek geniş kapsamlı bir yasal düzenlemeye gidilmeli,

e) Memurlar tarafından işlenen suçlarda zaman aşımı müessesesi kaldırılmalı,

f) İhalelerde rekabeti, şeffaflığı, tarafların güvenini ve etkin denetimi sağlayacak şekilde yapılması sağlanmalıdır.

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu 4. 6. 1999 Tarih Ve 7/61 - 228 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1 - 2 - 3 - : Enstitü eski Başkanı Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük Enstitü Başkanı olduğunda ve sonrasında, Genel Sekreter Sn. Rüstem Aksoy Genel Sekreter görevinden önce ve sonrasında mal bildiriminde bulunmuştur.

Bu bildirimlerin açıklanması, “3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 9. ve 20. Maddeleri hükmü uyarınca verilememiştir. (Ek – 1)

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Kanun Numarası : 3628

Kabul Tarihi : 19.4.1990

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4. 5. 1990 Sayı : 20508

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa : 95

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1. – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.

Mal bildiriminde bulunacaklar

Madde 2. – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekküleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

e) (Mülga : 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,

g) Gazete sahibi gerçek kişler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir.

Hediye

Madde 3. – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.

Haksız mal edinme

Madde 4. – Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İkinci Bölüm

Mal Bildirimleri

Bildirimlerin konusu

Madde 5. – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.

Bildirimin zamanı

Madde 6. – Mal Bildirimlerinin;

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,

b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

Verilmesi zorunludur.

(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.

Bildirimin yenilenmesi

Madde 7. – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

Bildirimlerin verileceği merciler

Madde 8. –Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır :

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık,

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) (Mülga : 24/6/1995 – KHK – 557/21 md)

i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci,

j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları , yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,

n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği,

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.

Bildirimlerin gizliliği

Madde 9. – Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunamaz.

Üçüncü Bölüm

Ceza Hükümleri

Madde 10. – 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayan bildirimlerin verileceği mercilerce ihtirda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Gerçeğe aykırı açıklama

Madde 11. – Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma

Madde 12. – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme

Madde 13. – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç aydan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.

Zoralım

Madde 14. – Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.

Kamu hizmetlerinden yasaklanma

Madde 15. – Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.

Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı

Madde 16. – Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsî hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz.

Dördüncü Bölüm

Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü

Soruşturma

Madde 17. – Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilâs ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.

Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.

Suçun ihbarı

Madde 18. – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.

Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.

17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.

İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır.

Soruşturma usulü

Madde 19. – Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere bildirir.

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.

Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.

Bilgi verme zorunluluğu

Madde 20. – Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

Asker kişilerin soruşturması

Madde 21. – Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde soruşturmaları askerî savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Beşinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

Madde 22. – Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı neleri kapsayacağı ve merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır.

Kaldırılan hükümler

Madde 23. – 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar ve 15.5.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde 2 nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar.

Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında üçüncü bölümdeki ceza hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2. – Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan 22 nci maddeye müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürülüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur.

Geçici Madde 3. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla kapsama yeni alınan suçlardan dolayı , Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine göre, kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur.

Yürürlük

Madde 24. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu

4. 6. 1999 Tarih ve 7/34 - 229 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1. Enstitümüz Eski Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün Başkanlığı döneminde Burdur ili Yeşilova ilçesinde bulunan Şahman Otelinde “Yönetici Geliştirme Programı” ve “İş Yönetimi” programı adı altında 2 kategoride Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilâl Ak tarafından verilmek üzere Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenmiştir.

Cevap 2. Eğitim Programı 24 Temmuz 1994 - 9 Eylül 1994 tarihleri arası 5’er günlük 7 grup halinde düzenlenmiştir.

– Gruplar;

a) Yönetici Geliştirme Programı adı altında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programına 3 grup halinde, 24 Temmuz - 13 Ağustos 1994 tarihleri arası Toplam 65 Yönetici Personel ile eş ve çocukları katılmıştır.

b) İş Yönetimi Programı adı altında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programına 4 grup halinde 14 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arası toplam 93 Uzman, Uzman Raportör, Muhasebeci, Teknik ve İdari Şef personel ile Eş ve Çocukları katılmıştır.

Cevap 3. Gruplara Yönetici, Uzman, Uzman Raportör, Muhasebeci, Teknik ve İdari Şef durumundaki personel olmak üzere toplam 158 personel ile birinci derecedeki yakını (Eş ve Çocukları) katılmıştır.

Cevap 4. Otelde kalan 158 personel ile eş ve çocuklarının iaşe, ibade masrafları karşılanmış olup, personelin sadece kendisinin gidiş -dönüş otobüs ücreti ödenmiştir. Personel ile eş ve çocukları dışında başkaca bir masraf yapılmamıştır.

Cevap 5. Eğitim programının Enstitüye Maliyeti, Eğitimci ücreti, konaklaması dahil toplam 972 126 000 – TL.dir.

Cevap 6. TSE başarıya giden yolun iyi eğitilmiş insandan geçtiğinin idraki içersinde yıllardır yüzlerce hizmet içi eğitim programı düzenlemiş bu programlarda Yardımcı hizmetliden üst yöneticilere kadar tüm personelin eğitimine büyük önem vermiştir. Son beş yılda Enstitü faaliyetlerinde önemli bir yer tutan ve 30 Nisan 1999 tarihinde sona eren ve Dünya Bankasından sağlanan Teknoloji Geliştirme Projesi Kredisi çerçevesinde personelimiz için yapılan eğitim harcamalarının tutarı 750 000 Amerikan Dolarıdır. Keza Türkiye - Almanya Federal Hükümeti arasında imzalanan ve 1987 yılında yürürlüğe giren “TSE’ye Teknik Destek ve Yardım” projesi çerçevesinde 1 milyon Alman Markı tutarında bir eğitim, personelimize kullandırılmıştır. Bunların yanında yurt dışında muhtelif kuruluşlardan gelen kısa ve uzun süreli yüzlerce burstan yine Enstitü personelinin istifadesi sağlanmıştır.

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu

4. 6. 1999 Tarih Ve 7/35 - 230 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1. Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün TSE Başkanı olduğu yıllara ait Enstitünün ekonomik durumunu gösteren bilançoları Ek - 1’de verilmiştir.

Cevap 2. Aynı döneme ait Enstitümüz gelirleri çizelgeler halinde Ek - 2’de verilmiştir.

Cevap 3. Aynı döneme ait Enstitümüz giderleri çizelgeler halinde Ek - 3’de verilmiştir.

Cevap 4. TSE 132 Sayılı Kuruluş Kanununun 11. Maddesinde belirtilen gelirler Ek - 2’de verilen gelir tablolarında işaretlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYFA 122’DEN 166 ARASI FİLME ALINACAK

 

İstanbul Milletvekili Sn. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu

4 . 6. 1999 Tarih ve 7/36 - 231 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1 -2. TSE eski Başkanı Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkan seçildiği günden bugüne kadar yapılan seçimlerde Genel Kurula iştirak eden üyeler ile temsil ettikleri kuruluşlar Ek -1’de verilmiştir.

Cevap 3. Sayın Arıyörük’ün başkan seçildiği Genel Kurul toplantılarında;

1984’de 42 katılımdan 36 oy

1987’de 25 üyenin yazılı teklifi ve katılanların oybirliği ile

1990’da 45 katılımdan 28 oy

1993’de 45 katılımdan 33 oy

1996’da 45 katılımdan 38 oy alarak

TSE Başkanı seçilmiştir.

Cevap 4. Yönetim Kurulu Üyeleri Ek - 1’deki listelerde verilmiştir.

Cevap 5. 132 sayılı TSE Kuruluş Kanununun 8 . Maddesine göre Denetleme Kurulu, Genel Kurul Üyesi olan veya olmayan Başbakanlığın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının elemanları arasından Başbakanlıkça görevlendirilen birer kişiden teşekkül eden üç kişilik bir kurul tarafından oluşur.Bunların isimleri Ek - 1’de verilmiş olup, bu üyelerin kendi aslî işleri dışında Denetleme Kurulu Üyeliğine görevlendirilmeden önceki işleri hakkında bir bilgi mevcut değildir.

Cevap 6. İhtisas Kurulları 132 sayılı TSE Kuruluş Kanununun 9. Maddesine göre oluşturulan TSE’nin ilmi inceleme ve standardları hazırlama kurullarıdır. İhtisas Kurullarında ve bunlara bağlı Komitelerde binlerce kişi partime görev yapmaktadır. Yıllara göre İhtisas Kurulları, Başkanlırının isimleri Ek - 1’de verilmiştir.

Cevap 7. Enstitü eski Başkanı Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük ile, Genel Sekreteri Sn. Rüstem Aksoy’un 1985 - 1999 tarihleri arası almış olduğu maaş ve ikramiyelerin listesi Ek - 2’de, Yurtdışı görev harcırahlarının yıllar itibariyle (Fişlerin mevzuata göre imhası sebebiyle 1987 -1999 tarihleri çıkarılabilmiştir) yurtdışı görev harcırahlarının listesi Ek - 3’de verilmiştir.

7/36 - 231 Sayılı Soru Önergesi EK -1

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeleri

A. Birinci Grup Üyeler

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Başbakanlık Personel Genel Müdürü 1. İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık

Müsteşar Yardımcısı 2. Mehmet Perçin

Genel Kurmay Başkanlığı

Andlaşmalar Daire Başkanı 3. Hv. Tümg. Sinan Bilge

Millî Savunma Bakanlığı

Savunma Sanayii ve Teknik Hizmetler

Daire Başkanlığı, Şartname ve Standart

Şube Müdürü 4. Alb. Yüksel Tezcan

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Başkontrolörü 5. İbade Çakır

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdür Yrd. 6. Cengiz Kıratlı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yrd. 7. Mustafa Başdurak

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı 8. Nevzat Durukan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürü 9. Dr. Şenol Erdoğan

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 10. Namık Aydemir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Fiyat Kalite ve Standardlar Dairesi Bşk. 11. Yılmaz Koçak

Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı

Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyesi 12. İsmet Seferoğlu

Ulaştırma Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı 13. Muammer Işıkoğlu

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdür 14. İsmet Attila

B. İkinci Grup Üyeler :

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

(Üye) 1. Abdülkadir Önder

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Müşavir) 2. Ahmet N. Çavdar

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Müşavir) 3. Selen Fuat Orsan

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 4. Mehmet Yılmaz Arıyörük

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

Sosyal Planlama Başkanlığı Uzmanı 5. Sabahattin Afacan

DevletMalzeme Ofisi

Genel Müdür Yardımcısı 6. Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi

Standardizasyon ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı 7. Yüksel Arslan

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Genel Müdürlüğü 8. Doç. Dr. Meral Tecer

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

TÜBİTAK

Danışman 9. Ender Arkun

TÜBİTAK

Uygulayıcılarla İlişkiler Ünitesi Başkanı 10. Sümeyir Akçasu

Millî Prodüktivite Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi 11. Saadettin Özbezeyen

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Atatürk Üniversitesi Rektörü 1. Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi 2. Prof. Dr. Mustafa Bayram

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi 3. Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı 4. Prof. Dr. Erdal Saygın

Ankara Üniversitesi Rektörü 5. Prof. Dr. Tarık G. Somer

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 6. Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 7. Prof. Dr. Turgut Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi 8. Doç. Dr. Oktay Beşkardeş

D. Dördüncü Grup Üyeler

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Genel Sekreteri 1. Naci Ural Oğuz

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği 2. Cahit Aydoğan

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3. Turgut İlhan

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 4. Cevat Bingöler

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili 5. Muharrem Eskiyapan

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan V. Ahmet Karakuş

Kurumu ve Görevi Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 7. Necdet Esen

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 8. Veli Başaran

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Ankara Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili 9. Ömer Alp

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği 10. Tarık Artukmaç

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği

Odalar ve Borsalar Dairesi Başkanı 11. İlyas Karaöz

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret

Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği 12. Alaaddin Ceceli

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeleri 1984 - 1985

A. Birinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık 1. İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık 2. Mehmet Perçin

Genel Kurmay Başkanlığı 3. Hv. Tümg. Sinan Bilge

Millî Savunma Bakanlığı 4. Alb. Yüksel Tezcan

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 5. İbade Çakır

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 6. Cengiz Kıratlı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 7. Mustafa Başdurak

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 8. Nevzat Durukan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 9. Hüsnü Poyraz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10. Namık Aydemir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11.Yılmaz Koçak

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 12. İsmet Seferoğlu

Ulaştırma Bakanlığı 13. Muammer Işıkoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14. İsmet Attila

B. İkinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Abdülkadir Önder

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2. Ahmed N. Çavdar

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. Selen Fuat Orsan

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 4. Mehmet Yılmaz Arıyörük

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 5. Sabahattin Afacan

DevletMalzeme Ofisi 6. Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi 7. Yüksel Arslan

TÜBİTAK 8. Ender Arkun

TÜBİTAK 9. Sümeyir Akçasu

Millî Prodüktivite Merkezi 10. Saadettin Özbezeyen

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11. Doç. Dr. Meral Tecer

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Atatürk Üniversitesi 1. Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi 2. Prof. Dr. Mustafa Bayram

Ege Üniversitesi 3. Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi 4. Prof. Dr. Erdal Saygın

Ankara Üniversitesi 5. Prof. Dr. Tarık G. Somer

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 6. Prof. Dr. Turgut Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi 7. Doç. Dr. Oktay Beşkardeş

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 8. Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

D. Dördüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 1. Naci Ural Oğuz

” ” 2. Cahit Aydoğan

” 3. Turgut İlhan

” ” 4. Cevat Bingöler

” ” 5. Muharrem Eskiyapan

” ” 6. Ahmet Karakuş

” ” 7. İlyas Karaöz

” ” 8. Necdet Esen

” ” 9. Veli Başaran

” ” 10. Ömer Alp

” ” 11. Tarık Artukmaç

” ” 12. Alaaddin Ceceli

Denetleme Kurulu :

İstiklâl Hügül

Bilada Özdemirci

Toplam :

Birinci Grup : 14

İkinci Grup : 11

Üçüncü Grup : 8

Dördüncü Grup : 12

Denetleme Kurul : 2

47

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSEYönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSEYönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Orhan Türköz Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Erdoğan Demiryürek Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Şemsi Batmaca Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Lütfi Önsoy İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Recai Önder Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Yüksel Önem Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Şükrü Er Makina Hazırlık Grubu Başkanı

Necdet Atala Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Yıldırım Öztürk Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Sıtkı Sunday Örün Millî Savunma Sanayii Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Nevzat Durukan Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standardlar Hazırlık Grubu Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hazırlık Grubu Başkanı

Ümran Kırca Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Şahap Fişek Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Şerafettin Gündoğan Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Şenol Erdoğan Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Mehmet Perçin Başbakanlık

Nevzat Durukan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Namık Aydemir Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Yılmaz Koçak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Yüksel Tezcan Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı

Muammer Işıkoğlu Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Attila Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İsmet Seferoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Ömer Alp Ankara Sanayi Odası Meclis Bşk. V.

Veli Başaran Afyon Tic. ve San. Odası Meclis Bşk,

Tarık Artukmaç Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi

Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

İstiklal Hügül Başkan

Bilada Özdemirci Üye

İbade Çakır Üye

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeleri 1985

A. Birinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık 1. İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık 2. Mehmet Perçin

Genel Kurmay Başkanlığı 3. Hv. Tümg. Sinan Bilge

Millî Savunma Bakanlığı 4. Alb. Yüksel Tezcan

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 5. İbade Çakır

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 6. Cengiz Kıratlı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 7. Mustafa Başdurak

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 8. Nevzat Durukan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 9. Hüsnü Poyraz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10. Namık Aydemir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11. Yılmaz Koçak

Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı 12. İsmet Seferoğlu

Ulaştırma Bakanlığı 13. Muammer Işıkoğlu

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı 14. İsmet Attila

B. İkinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Abdülkadir Önder

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2. Ahmed N. Çavdar

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. Selen Fuat Orsan

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 4. Mehmet Yılmaz Arıyörük

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 5. Sabahattin Afacan

DevletMalzeme Ofisi 6. Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi 7. Yüksel Arslan

TÜBİTAK 8. Ender Arkun

TÜBİTAK 9. Sümeyir Akçasu

Millî Prodüktivite Merkezi 10. Saadettin Özbezeyen

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11. Doç. Dr. Meral Tecer

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Atatürk Üniversitesi 1. Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi 2. Prof. Dr. Mustafa Bayram

Ege Üniversitesi 3. Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi 4. Prof. Dr. Erdal Saygın

Ankara Üniversitesi 5. Prof. Dr. Tarık G. Somer

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 6. Prof. Dr. Turgut Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi 7. Doç. Dr. Oktay Beşkardeş

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 8. Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

D. Dördüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 1. Naci Ural Oğuz

” ” 2. Cahit Aydoğan

” ” 3. Turgut İlhan

” ” 4. Cevat Bingöler

” ” 5. Muharrem Eskiyapan

” ” 6. Ahmet Karakuş

” ” 7. İlyas Karaöz

” ” 8. Necdet Esen

” ” 9. Veli Başaran

” ” 10. Ömer Alp

” ” 11. Tarık Artukmaç

” ” 12. Alaaddin Ceceli

Denetleme Kurulu :

İstiklâl Hügül

Bilada Özdemirci

Toplam :

Birinci Grup : 14

İkinci Grup : 11

Üçüncü Grup : 8

Dördüncü Grup : 12

Denetleme Kurulu : 2

47

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSEYönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSEYönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Orhan Türköz Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Erdoğan Demiryürek Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Şemsi Batmaca Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Lütfi Önsoy İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Recai Önder Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Yüksel Önem Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Şükrü Er Makina Hazırlık Grubu Başkanı

Necdet Atala Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Yıldırım Öztürk Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Sıtkı Sunday Örün Millî Savunma Sanayii Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Nevzat Durukan Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standardlar Hazırlık Grubu Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hazırlık Grubu Başkanı

Ümran Kırca Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Şahap Fişek Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Şerafettin Gündoğan Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Şenol Erdoğan Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Mehmet Perçin Başbakanlık

Nevzat Durukan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Namık Aydemir Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Yılmaz Koçak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Yüksel Tezcan MillîSavunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı

Muammer Işıkoğlu Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Attila Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İsmet Seferoğlu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Ömer Alp Ankara Sanayi Odası Meclis Bşk. V.

Veli Başaran Afyon Tic. ve San. Odası Meclis Bşk.

Tarık Artukmaç Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi

Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri 1986

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

İstiklâl Hügül Başkan

Bilada Özdemirci Üye

İbade Çakır Üye

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeleri

A. Birinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık 1. İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık 2. Mehmet Perçin

Genel Kurmay Başkanlığı 3. Hv. Tümg. Sinan Bilge

Kurumu Adı ve Soyadı

Millî Savunma Bakanlığı 4. Alb. Yüksel Tezcan

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 5. İbade Çakır

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 6. Cengiz Kıratlı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 7. Mustafa Başdurak

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 8. Nevzat Durukan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 9. Hüsnü Poyraz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10. Selahattin Koçak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11.Yılmaz Koçak

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 12. Hayrullah Ediz

Ulaştırma Bakanlığı 13. Sunar Kocadere

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14. İsmet Attila

B. İkinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Abdülkadir Önder

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2. Mümtaz Sütlaş

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. Selen Fuat Orsan

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 4. Mehmet Yılmaz Arıyörük

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 5. Sabahattin Afacan

DevletMalzeme Ofisi 6. Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi 7. Yüksel Arslan

TÜBİTAK 8. Ender Arkun

TÜBİTAK 9. Sümeyir Akçasu

Millî Prodüktivite Merkezi 10. Saadettin Özbezeyen

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11. A. Fikret Ar

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Atatürk Üniversitesi 1. Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi 2. Prof. Dr. Mustafa Bayram

Ege Üniversitesi 3. Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi 4. Prof. Dr. Erdal Saygın

Ankara Üniversitesi 5. Prof. Dr. Tarık G. Somer

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 6. Prof. Dr. Turgut Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi 7. Doç. Dr. Oktay Beşkardeş

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 8. Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

D. Dördüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 1. Naci Ural Oğuz

” ” 2. Cahit Aydoğan

” ” 3. Turgut İlhan

” ” 4. Cevat Bingöler

” ” 5. Muharrem Eskiyapan

” ” 6. Ahmet Karakuş

” ” 7. İlyas Karaöz

” ” 8. Necdet Esen

” ” 9. Veli Başaran

” ” 10. Ömer Alp

” ” 11. Tarık Artukmaç

” ” 12. Bülent İlalan

Toplam :

Birinci Grup : 14

İkinci Grup : 11

Üçüncü Grup : 8

Dördüncü Grup : 12

45

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSEYönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSEYönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Erdoğan Demiryürek Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Şemsi Batmaca Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Lütfi Önsoy İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Recai Önder Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Yüksel Önem Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Şükrü Er Makine Hazırlık Grubu Başkanı

Necdet Atala Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Yıldırım Öztürk Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Sıtkı Sunday Örün Millî Savunma Sanayii Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Nevzat Durukan Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standardlar Hazırlık Grubu Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hazırlık Grubu Başkanı

Ümran Kırca Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Şahap Fişek Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Şerafettin Gündoğan Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Şenol Erdoğan Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ ve Mehmet Perçin Başbakanlık

Hüsnü Poyraz Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Yılmaz Koçak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Yüksel Tezcan MillîSavunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı

Sunar Kocadere Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Atilla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hayrullah Edis Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Ömer Alp Ankara Sanayi Odası

Veli Başaran Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

İlyas Karaöz Odalar Birliği

Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSEBaşkan V.

Mustafa Başdurak TSEYönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Namık Aydemir TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Mehmet Bilada Özdemirci Başkan

İstiklâl Hügül Üye

İbade Çakır Üye

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeleri

A. Birinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık 1. İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık 2. Mehmet Perçin

Genelkurmay Başkanlığı 3. Hv. Tümg. Sinan Bilge

Millî Savunma Bakanlığı 4. Alb. Yüksel Tezcan

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 5. İbade Çakır

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 6. Cengiz Kıratlı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 7. Mustafa Başdurak

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 8. Nevzat Durukan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 9. Hüsnü Poyraz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10. Selahattin Koçak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11. Yılmaz Koçak

Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı 12. Hayrullah Ediz

Ulaştırma Bakanlığı 13. Sunar Kocadere

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı 14. İsmet Attila

B. İkinci Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1. Abdülkadir Önder

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2. Mümtaz Sütlaş

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. Selen Fuat Orsan

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 4. Mehmet Yılmaz Arıyörük

Başbakanlık DevletPlanlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 5. Sabahattin Afacan

DevletMalzeme Ofisi 6. Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi 7. Yüksel Arslan

TÜBİTAK 8. Ender Arkun

TÜBİTAK 9. Sümeyir Akçasu

Millî Prodüktivite Merkezi 10. Saadettin Özbezeyen

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 11. A. Fikret Ar

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Atatürk Üniversitesi 1. Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi 2. Prof. Dr. Mustafa Bayram

Ege Üniversitesi 3. Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi 4. Prof. Dr. Erdal Saygın

Ankara Üniversitesi 5. Prof. Dr. Tarık G. Somer

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 6. Prof. Dr. Turgut Gündüz

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi 7. Doç. Dr. Oktay Beşkardeş

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 8. Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

D. Dördüncü Grup Üyeler :

Kurumu Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 1. Naci Ural Oğuz

” ” 2. Cahit Aydoğan

” ” 3. Turgut İlhan

” ” 4. Cevat Bingöler

” ” 5. Muharrem Eskiyapan

” ” 6. Ahmet Karakuş

” ” 7. İlyas Karaöz

” ” 8. Necdet Esen

” ” 9. Veli Başaran

Kurumu Adı ve Soyadı

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz

Ticaret Odalır ve Ticaret Borsaları Birliği 10. Ömer Alp

” ” 11. Tarık Artukmaç

” ” 12. Bülent İlalan

Toplam :

Birinci Grup : 14

İkinci Grup : 11

Üçüncü Grup : 8

Dördüncü Grup : 12

45

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Namık Aydemir TSEYönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Başdurak TSEYönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Erdoğan Demiryürek Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Şemsi Batmaca Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Lütfi Önsoy İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Recai Önder Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Yüksel Önem Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Şükrü Er Makine Hazırlık Grubu Başkanı

Necdet Atala Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Yıldırım Öztürk Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Sıtkı Sunday Örün Millî Savunma Sanayii Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Nevzat Durukan Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standardlar Hazırlık Grubu Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hazırlık Grubu Başkanı

Ümran Kırca Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Şahap Fişek Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Şerafettin Gündoğan Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Şenol Erdoğan Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ veya Mehmet Perçin Başbakanlık

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Yılmaz Koçak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Yüksel Tezcan MillîSavunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Sunar Kocadere Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Atilla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hayrullah Edis Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Ömer Alp Ankara Sanayi Odası Meclis Bşk. V.

Veli Başaran Afyon Tic. ve San. Odası Meclis Bşk.

İlyas Karaöz Odalar Birliği

Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Mustafa Başdurak TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSEYönetim Kurulu Üyesi

Namık Aydemir TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Mehmet Bilada Özdemirci Başkan

İstiklâl Hügül Üye

İbade Çakır Üye

1987

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Mustafa Başdurak TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mümtaz Turgut Topbaş TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksek Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Erdoğan Demiryürek Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Recai Önder Kimya Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hz. Gr. Bşk.

Yüksel Önem Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Necdet Atala Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Yıldırım Öztürk Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Sıtkı Sunday Örün Millî Savunma Sn. Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Nevzat Durukan Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Ümran Kırca Petrol Hz. Gr. Bşk.

Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

Alaettin Tez Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şenol Erdoğan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Yılmaz Koçak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Ahmet Dalkıran Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Atilla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Hayrullah Edis Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Tşk.

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Ömer Alp Ankara Sanayi Odası

Veli Başaran Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

İlyas Karaöz Odalar Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Necdet Esen TSE Başkan V.

Mustafa Başdurak TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ahmet Karakuş TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mümtaz Turgut Topbaş TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Burhanettin Mumcuoğlu Başkan

Selâhattin Koçak Üye

İbade Çakır Üye

Teknik Kurul Üyeleri 1988

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan V.

Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Cengiz Kıratlı Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Ahmet Karakuş Hizmet Standartları Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Recai Önder Kimya Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hz. Gr. Bşk.

Akif Güneri Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Necdet Atala Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Ömer Alp Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Sıtkı Sunday Orün Millî Savunma San. Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Gürcan Yülek Nükleer Hz. Gr. Bşk.

Cemal Akın Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Ümran Kırca Petrol Hz. Gr. Bşk.

Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

Alaettin Tez Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şenol Erdoğan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Mahmut Esat Yalçın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tuğg. İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Mustafa Başdurak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Remzi Koçyiğit Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Attila Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Yüksel Önem Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Tşk.

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

ngör Yener Ankara Sanayi Odası

Mehmet Batallı Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası

Doç. Dr. Süleyman Türkel Odalar Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan V.

Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

H. Hilmi İsmailoğlu

TSE Genel Sekreteri

Denetleme Kurulu Üyeleri

Selâhattin Koçak Başkan

Burhanettin Mumcuoğlu Üye

İbade Çakır Üye

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kuruluna 1989

Temsilci Gönderen Kuruluşlar

A) Birinci Grup Kuruluşlar :

Başbakanlık

Genel Kurmay Başkanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

B) İkinci Grup Kuruluşlar :

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

Devlet Malzeme Ofisi

TÜBİTAK

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

C) Üçüncü Grup Kuruluşlar :

Üniversitelerarası Kurul Temsilcileri

D) Dördüncü Grup Kuruluşlar :

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,

Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan V.

İsmet Attila TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Cengiz Kıratlı Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Ahmet Karakuş Hizmet Standartları Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Recai Önder Kimya Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hz. Gr. Bşk.

Akif Güneri Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Necdet Atala Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Ömer Alp Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Sıtkı Sunday Orün Millî Savunma Sn. Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Gürcan Yülek Nükleer Hz. Gr. Bşk.

Cemal Akın Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Ümran Kırca Petrol Hz. Gr. Bşk.

Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

Alaettin Tez Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şenol Erdoğan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Tuğg. İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Dr. Mustafa Başdurak Sağlık Bakanlığı

Remzi Koçyiğit Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Attila Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yüksel Önem Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müst.

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Güngör Yener Ankara Sanayi Odası

Mehmet Batallı Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası

Doç. Dr. Süleyman Türkel Odalar Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan V.

İsmet Attila TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

H. Hilmi İsmailoğlu

TSE Genel Sekreteri

Denetleme Kurulu Üyeleri

İbade Çakır Başkan

Burhanettin Mumcuoğlu Üye

Selâhattin Koçak Üye

Teknik Kurul Üyeleri 1990

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan V.

İsmet Attila TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Cengiz Kıratlı Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Ahmet Karakuş Hizmet Standartları Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Recai Önder Kimya Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvar Hz. Gr. Bşk.

Akif Güneri Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Necdet Atala Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Ömer Alp Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Sıtkı Sunday Orün Millî Savunma Sn. Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizmetleri Hz. Gr. Bşk.

Gürcan Yülek Nükleer Hz. Gr. Bşk.

Cemal Akın Ormancılık-Orman Ürünleri Hz. Gr. Bşk.

Mehmet Yılmaz Arıyörük Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Suna Niron Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Ümran Kırca Petrol Hz. Gr. Bşk.

Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

Alaettin Tez Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şenol Erdoğan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başkanlık

Hüsnü Poyraz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Ali Eren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık Hazine ve Dış Tic. Müst.

Sabahattin Afacan Başbakanlık Devlet Planlama Teşk.

Tuğg. İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Dr. Mustafa Başdurak Sağlık Bakanlığı

Remzi Koçyiğit Ulaştırma Bakanlığı

İsmet Attila Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yüksel Önem Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Tarık G. Somer Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Kimya Fak.

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Güngör Yener Ankara Ticaret Odası

Veli Başaran Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

Mumin Erkunt Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Dr. Mustafa Başdurak TSE Başkan Vekili

İsmet Attila TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Burhanettin Mumcuoğlu Başkan

Selâhattin Koçak Üye

İbade Çakır Üye

TSE Genel Sekreteri

H. Hilmi İsmailoğlu

Olağanüstü Genel Kurul (2 Mart 1990)

Üye Adres Listesi

A) Birinci Grup Üyeler :

Sayın İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

Ankara

Sayın Mehmet Bozdemir

Başbakanlık

Ekonomik ve Malî İşler Başkanı

Ankara

Sayın Hv. Tuğg. Kaya Konakkuran

Genel Kurmay Başkanlığı

Andlaşmalar Dairesi Başkanı

Ankara

Sayın Tuğg. İhsan Işak

Millî Savunma Bakanlığı

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanı

Ankara

Sayın İbade Çakır

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı

Dikmen Caddesi, Harp Okulu Yanı

Ankara

Sayın Cengiz Kıratlı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Ankara

Sayın Dr. Mustafa Başdurak

Sağlık Bakanlığı

Müşaviri

Ankara

Sayın Cemal Akın

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

Ankara

Sayın Hüsnü Poyraz

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşarı

Sayın Selâhattin Koçak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanı

Ankara

Sayın Ali Eren

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ölçüler ve Kal. Kont. Gen. Md.

Ankara

Sayın Yüksel Önem

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Müşaviri

Ankara

Sayın Remzi Koçyiğit

Ulaştırma Bakanlığı

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanı

Meşrutiyet Cad. No. 40 Kat. 6

Ankara

Sayın İsmet Attila

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müşaviri

Ankara

B. İkinci Grup Üyeler :

Sayın Abdulkadir Önder

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi

Ankara

Sayın Mümtaz Sütlaş

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanı

Ankara

Sayın Ahmed Naci Çavdar(*)

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müşaviri

Ankara

Sayın MehmetYılmaz Arıyörük

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

Ankara

Sayın Sabahattin Afacan

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

Ankara

Sayın Erdoğan Celtemen

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı

Ankara

Sayın Yüksel Arslan

Devlet Malzeme Ofisi Standartlar ve Kalite Kontrol Daire Başkanı

Ankara

Sayın Ömer Faruk Doğan

TÜBİTAK

Başkan İdari İşler Yrd. V.

Emek İş. Hanı Kat. 16

Kızılay - Ankara

Sayın Dr. M. Hilmi Güler

TÜBİTAK

Başkan Planlama ve Koordinasyon Yrd. V.

Emek İş Hanı Kat. 16

Kızılay - Ankara

Sayın Dr. Nazmi Demir(*)

Millî Prodüktivite Merkezi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Güvenevler, Gelibolu Sok.

Kavaklıdere - Ankara

Dr. Ömer Peker

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Öğretim Üyesi

Ankara

C. Üçüncü Grup Üyeler :

Sayın Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

Atatürk Üniversitesi Rektörü

Erzurum

Sayın Prof. Dr. Tarık G. Somer

ODTÜ Kimya Fakültesi

Ankara

Sayın Prof. Dr. Turgut Gündüz

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Ankara

Sayın Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş

Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi

Ankara

Sayın Prof. Dr. Erdal Saygın

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İzmir

Sayın Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi

İzmir

Sayın Prof. Dr. Ali Öztürk

Cumhuriyet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Sıvas

Sayın Prof. Dr. Oktay Beşkardeş

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi

Ankara

D. Dördüncü Grup Üyeler :

Sayın Ali Coşkun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara

Sayın Güngör Yener

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı

Ankara

Sayın Ali Osman Ulusoy

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Trabzon

Sayın Cevat Bingöler

Ankara Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara

Sayın Mumin Erkunt

Ankara Sanayi Odası

Meclis Üyesi

Ankara

Sayın İhsan Balioğlu

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Meclis Başkan Vekili

İzmir

Sayın Yılmaz Kuşkay

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Erzurum

Sayın Yılmaz Desdereci

Tekirdağ Ticaret Borsası

Meclis Başkanı

Tekirdağ

Sayın Bahattin Canbilen

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Konya

Sayın Mehmet Sabuncu

SİMKO A.Ş. Genel Müdürü

Kartal - İstanbul

Sayın Naci Ural Oğuz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Genel Sekreteri

Ankara

Sayın Veli Başaran

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

Meclis Üyesi

Afyon

Denetleme Kurulu Başkanı

Sayın Burhanettin Mumcuoğlu

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

Ankara

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı Görevi (Kuruluşu)

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Prof. Dr. Tarık G. Somer TSE Başkan V.

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Nevzat Özhamurkar TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Cengiz Kıratlı Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Ahmet Karakuş Hizmet Standartları Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Doç Dr. A. Rehber Türker Kimya Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvarlar Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Şuayip Üşenmez Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Gürol Okay Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Ekrem Selçuk Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Ömer Demircioğlu Millî Savunma Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizm. Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Gürcan Yülek Nükleer Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Ramazan Özen Ormancılık-Orman Ürün. Hz. Gr. Bşk.

Hikmet Büyüklimanlı Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Ziya Kılıç Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Ahmet Yaşar Petrol Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

İhsan Kavsat Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Orhan Arslan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Alpaslan Pehlivantürk Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

Ali Eren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık

Hazine ve Dış Ticaret Müs.

Cengiz Kıral Başbakanlık

Devlet Planlama Teşkilâtı

Tuğg. İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Filiz Güngör Sağlık Bakanlığı

Esat Erdoğan Ulaştırma Bakanlığı

A. Haydar Şeşenoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Gökhan Dinçel Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş Yüksek Öğretim Kurulu

Prof. Dr. Turgut Gündüz Ankara Üniversitesi Fen Fak.

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

(Odalar Birliği Temsilcileri)

Osman Berberoğlu

Veli Başaran

Ahmet Karakuş

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Prof. Dr. Tarık G. Somer TSE Başkan Vekili

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu - Muhasip Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Nevzat Özhamurkar TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Teoman Güner Başkan

Yaşar Şahin Üye

Tansu Güven Üye

Genel Kurul Listesi

Sayın İsmail Akınaltuğ

Başbakanlık Müsteşar Yard.

Ankara

Sayın Prof. Dr. Atilla Özmen

Başbakanlık

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

Alaçam Sokak No. : 9

Çankaya/Ankara

Sayın Hv. Tuğg. Kaya Konakkuran

Genelkurmay Başkanlığı

Andlaşmalar Daire Başkanı

Ankara

Sayın Tuğg. İhsan Iş’ak

Millî Savunma Bakanlığı

Teknik Hizmetler Daire Başkanı

Ankara

Sayın İbade Çakır

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Cengiz Kıratlı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Yüksek Fen Kurulu Üyesi

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Filiz Güngör

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd.

Ankara

Sayın Cemal Akın

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşar Muavini

Atatürk Bulvarı No. : 53

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Dr. Şenol Erdoğan

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı

Müsteşar Yrd.

Atatürk Bulvarı No. : 53

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Mahmut Özdemir

DPT Müsteşarlığı

Genel Sekreter

Necatibey Caddesi

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Cengiz Kıral

DPT Müsteşarlığı

Genel Sekreter Yardımcısı

Necatibey Caddesi

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Selahattin Koçak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanı

Tandoğan/Ankara

Sayın Ali Eren

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürü

Tandoğan/Ankara

Sayın Gökhan Dinçel

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Dairesi Başkan Vekili

Ankara

Sayın Esat Erdoğan

Ulaştırma Bakanlığı

Hukuk Müşaviri

91 Sokak No. : 5

Emek/Ankara

Sayın A. Haydar Şeşenoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Muavini Selanik Caddesi No. : 40

Kızılay/Ankara

Sayın Fikret Yağmur

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi

Mithatpaşa Caddesi No. : 52

Kızılay/Ankara

Sayın Mümtaz Sütlaş

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Standardizasyon Daire Başkanı

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Mehmet Bolelli

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Ankara

Sayın Fahir Arseven

Devlet Malzeme Ofisi

Genel Müdür Muavini

Yücetepe/Ankara

Sayın İlhami Yavuzer

Devlet Malzeme Ofisi

APK Daire Başkanı

Yücetepe/Ankara

Sayın Prof. Dr. Ali Balaban

A. Ü. Ziraat Fakültesi

Kültür Teknik Bölüm Başkanı

Dışkapı/Ankara

Sayın Dr. Temel Yalçın

TÜBİTAK

Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı

P.K. 21

Gebze/Kocaeli

Sayın Sadettin Özbezeyen

Millî Prodüktivite Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Gelibolu Sokak No. : 5

Kavaklıdere/Ankara

Sayın Doç. Dr. Ömer Peker

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Öğretim ve Şube Müdürü

Yücetepe/Ankara

Sayın Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

Atatürk Üniversitesi Rektörü

Erzurum

Sayın Prof. Dr. Tarık G. Somer

ODTÜ Kimya Fakültesi

TSE Yönetim Kurulu Başkan V.

Ankara

Sayın Prof. Dr. Erdal Saygın

Ege Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

İzmir

Sayın Prof. Dr. Özcan Özal

Ege Üniversitesi

Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü

İzmir

Sayın Prof. Dr. Ali Öztürk

Cumhuriyet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Sıvas

Sayın Prof. Dr. Oktay Beşkardeş

Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

Beytepe/Ankara

Sayın Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu

Erciyes Üniversitesi Rektörü

Kayseri

Sayın Prof. Dr. İhsan Özkaynak

Selçuk Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

Konya

Sayı Ali Coşkun

Kaleporselen Elektroteknik San. A.Ş.

Murahhas Aza Yard.

Halkalı Caddesi No. : 170

Sefaköy/İstanbul

Sayım Yalım Erez

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Atatürk Bulvarı No. 149

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Ali Osman Ulusoy

Meydan Caddesi No. 2

Trabzon

Sayın Fuat Miras

Faruk Denizcilik A.Ş.

Tersane Cad. No. : 46-48 Kat : 9

Karaköy/İstanbul

Sayın Mustafa Nevzat Özhamurkar

Ticaret Odası Başkanı

Kayseri

Sayın Osman Berberoğlu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Antalya

Sayın Ahmet Karakuş

Ankara Ticaret Odası

Meclis Üyesi

Ankara

Sayın Hasan Denizkurdu

Cumhuriyet Bulvarı No. : 87

Erden İşhanı Kat : 3 D : 8

İzmir

Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Başkanı

Necatibey Cad. No. 112

Bakanlıklar/Ankara

Sayın Cevat Bingöler

Ankara Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara

Sayın İhsan Balioğlu

Madencilik Toprak Sanayi

1479 Sok. 16/10

Alsancak/İzmir

Sayın Veli Başaran

Afyon Sanayi ve Ticaret Odası

Meclis Üyesi

Afyon

Teknik Kurul Üyeleri

(Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri)

Adı Soyadı

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Prof. Dr. Tarık G. Somer TSE Başkan V.

Adı Soyadı

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Nevzat Özhamurkar TSE Yönetim Kurulu Üyesi

(İhtisas Kurulu Başkanları)

Niyazi Yüksel Çevre Standartları Hz. Gr. Bşk.

Cengiz Kıratlı Elektrik Hz. Gr. Bşk.

Şemsi Batmaca Elektronik Hz. Gr. Bşk.

Ahmet Karakuş Hizmet Standartları Hz. Gr. Bşk.

Lütfi Önsoy İnşaat Hz. Gr. Bşk.

Doç Dr. A. Rehber Türker Kimya Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Gökhun Laboratuvarlar Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Şuayip Üşenmez Maden Hz. Gr. Bşk.

Şükrü Er Makine Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Gürol Okay Mamûl Gıdalar Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Ekrem Selçuk Metalurji Hz. Gr. Bşk.

Ömer Demircioğlu Millî Savunma Hz. Gr. Bşk.

Polat Öğün Mühendislik Hizm. Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Gürcan Yülek Nükleer Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Ramazan Özen Ormancılık-Orman Ürün. Hz. Gr. Bşk.

Suna Niron Özel Standartlar Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Ziya Kılıç Petrokimya Hz. Gr. Bşk.

Doç. Dr. Ahmet Yaşar Petrol Hz. Gr. Bşk.

Dr. Şahap Fişek Sağlık Hz. Gr. Bşk.

İhsan Kavşat Tekstil Hz. Gr. Bşk.

Prof. Dr. Orhan Arslan Ziraat Hz. Gr. Bşk.

(Bakanlık Temsilcileri)

İsmail Akınaltuğ Başbakanlık

Dr. Mustafa Doyuk Tarım Orman ve Köyişleri Bak.

Ali Eren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Mümtaz Sütlaş Başbakanlık

Hazine ve Dış Ticaret Müs.

Cengiz Kıral Başbakanlık

Devlet Planlama Teşkilâtı

Tuğg. İhsan Işak Millî Savunma Bakanlığı

İbade Çakır Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Cengiz Kıratlı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Abdulgani Sınık Sağlık Bakanlığı

Esat Erdoğan Ulaştırma Bakanlığı

İbrahum Kuluöztürk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Gökhan Dinçel Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.

(Üniversite Temsilcileri)

Prof. Dr. Özcan Özal Ege Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Md.

Prof. Dr. Ali Öztürk Cumhuriyet Ü. Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

(Odalar Birliği)

Osman Berberoğlu

Veli Başaran

Ahmet Karakuş

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Prof. Dr. Tarık G. Somer TSE Başkan Vekili

Cevat Bingöler TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

İhsan Balioğlu TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Nevzat Özhamurkar TSE Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Yaşar Şahin Başkan

Teoman Güner Üye

Tansu Güven Üye

Türk Standartları Enstitüsü

Genel Kurul Üyelerinin

İsim ve Görevi ile Temsil

Ettikleri Kurum ve Kuruluşlar

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kurulu

1 İsmail Akınaltuğ Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık

2 Şefik Yıldızeli Başmüşavir Başbakanlık

3 Dr. Mustafa Doyuk APK Kurulu Başkanı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

4 Selahattin Turhal Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı

5 Ali Eren Ölçüler ve Kalite Sanayi ve Ticaret

Kontrol Gen. Müd. Bakanlığı

6 İsrafil Çelik Ölçüler ve Kalite Sanayi ve Ticaret Kontrol Gen. Müd. Yrd. Bakanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kurulu

7 Mümtaz Sütlaş Dış ticarette standardi- Hazine ve Dış

zasyon Genel Müd. Ticaret Müsteşarlığı

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dış ticarette standardi- Hazine ve Dış

zasyon Genel Müd. Yrd. Ticaret Müsteşarlığı

9 Mahmut Özdemer Genel Sekreter Devlet Planlama

Teşkilâtı Müsteşarlığı

10 Cengiz Kıral Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama

Teşkilâtı Müsteşarlığı

11 Fahir Arseven Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

12 İlhami Yavuzer APK Dairesi Başkanı Devlet Malzeme Ofisi

13 Prof. Dr. Ali Balaban A.Ü. Ziraat Fak. Kültür TÜBİTAK

Teknik Bölüm Başkanı

14 Doç. Dr. Hüseyin Uğur Ulusal Metr. Ens. Müd. TÜBİTAK

Marmara Araştırma

Merkezi Başkanlığı

15 Hv. Alb. A. İhsan Tuna Genelkurmay

16 Tuğg. İhsan İşak Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

17 İbade Çakır Muhasebat Gen. Müd. Yrd. Maliye ve Gümrük Bak.

18 Cengiz Kıratlı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Bayındırlık ve İskân Bak.

19 Abdulgani Sınık APK Kurulu Başkanı Sağlık Bakanlığı

20 Esat Erdoğan Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

21 İbrahim Kuluöztürk İş Teftiş Kurulu Bşk. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

22 Gökhan Dinçel Enerji ve Dai. Bşk. Yrd. Enerji ve Tabiî

Kaynaklar Bakanlığı

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlık Yüksek

Üyesi Denetleme Kurulu

24 Saadettin Özbezeyen Millî Prodüktivite Merkezi

25 Doç. Dr. Ömer Peker Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu

Amme İdaresi Enstitüsü

26 Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul Atatürk Üniversitesi Üniversitelerarası

Rektörü Kurul Başkanlığı

27 Prof. Dr. Tarık G. Somer TSE Yönetim Kurulu Üniversitelerarası

Başkan Vekili Kurul Başkanlığı

ODTÜ Öğretim Üyesi

28 Prof. Dr. Erdal Saygın Ege Üniversitesi Üniversitelerarası

Rektör Yrd. Kurul Başkanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kurulu

29 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası

İletişim Fak. Dekanı Kurul Başkanlığı

30 Prof. Dr. Ali Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi Üniversitelerarası

Mühendislik Fak. Dekanı Kurul Başkanlığı

31 Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Üniversitelerarası

Mühendislik Fakültesi Kurul Başkanlığı

Kimya Bölüm Başkanı

32 Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu Erciyes Üniversitesi Üniversitelerarası

Rektörü Kurul Başkanlığı

33 Prof. Dr. İhsan Özkaynak Selçuk Üniversitesi Üniversitelerarası

Rektör Yardımcısı Kurul Başkanlığı

34 Ali Coşkun Kaleporselen Elektro- T.O.B.B.

teknik San. A.Ş.

Murahhas Aza

35 Yalım Erez İstanbul Ticaret Odası T.O.B.B.

Yönetim Kurulu Başkanı

36 Ali Osman Ulusoy T.O.B.B. Yön. Kur. Bşk. V.T.O.B.B

Trabzon Tic. ve San.

Oda Meclis Bşk.

37 Fuat Miras T.O.B.B Yön. Kur. Bşk. V.T.O.B.B.

Deniz Ticaret Odası

Meclis Başkan Vekili

38 Mustafa Nevzat Özhamurkar Kayseri Sanayi Odası T.O.B.B.

Meclis Üyesi

39 Osman Berberoğlu T.O.B.B. Yön. Kur. Üyesi T.O.B.B.

Antalya Tic. ve San. Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

40 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası T.O.B.B.

Meclis Üyesi

41 Hasan Denizkurdu T.O.B.B. Yön. Kur. Muh. T.O.B.B.

Üyesi İzmir Tic. Odası

Mec. Bşk.

42 Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Yönetim Kurulu Bşk. T.O.B.B.

43 Cevat Bingöler Ankara Tic. Borsası T.O.B.B.

Yönetim Kurulu Başkanı

44 A. Rona Yırcalı Yönetim Kurulu Bşk. T.O.B.B.

45 Veli Başaran Afyon Ticaret ve Sanayi T.O.B.B.

Odası Meclis Üyesi

Teknik Kurul Üyeleri

TSE Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

TSE Başkanı

TSE Başkan Vekili

TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhtisas Kurulu Başkanları

Çevre Standartları Hazırlık Grubu Bşk.

Elektrik Hazırlık Grubu Bşk.

Elektronik Hazırlık Grubu Bşk.

Hizmet Standartları Hazırlık Gr. Bşk.

İnşaat Hazırlık Grubu Bşk.

Kimya Hazırlık Grubu Bşk.

Laboratuvar Hazırlık Grubu Bşk.

Maden Hazırlık Grubu Bşk.

Makine Hazırlık Grubu Bşk.

Mamûl Gıdalar Hazırlık Grubu Bşk.

Metalurji Hazırlık Grubu Bşk.

Millî Savunma Sanayi Hazırlık Grubu Bşk.

Mühendislik Hazırlık Grubu Bşk.

Nükleer Enerji Hazırlık Grubu Bşk.

Ormancılık-Orman Ürünleri Hazırlık Grubu Başkanı

Özel Standartlar Hazırlık Grubu Bşk.

Petrokimya Hazırlık Grubu Bşk.

Petrol Hazırlık Grubu Bşk.

Sağlık Hazırlık Grubu Bşk.

Tekstil Hazırlık Grubu Bşk.

Ziraat Hazırlık Grubu Bşk.

Bakanlık Temsilcileri

Başbakanlık

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenilk Bakanlığı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Orman Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Üniversite Temsilcileri

3 Üye

Odalar Birliği Temsilcileri

3 Üye

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

Prof. Dr. Tarık G. Somer Başkan vekili

Cevat Bingöler Muhasip üye

Mustafa Nevzat Özhamurkar Üye

Osman Berberoğlu Üye

Denetleme Kurulu Üyeleri

Tansu Güven Başkan

Teoman Güner Üye

Yaşar Şahin Üye

Genel Sekreterlik

Rüstem Aksoy Genel Sekreter Vekili

İbrahim Atikler Genel Sekreter Yardımcısı

Türk Standartları Enstitüsü

Genel Kurul Üyelerinin

İsim ve Görevi ile Temsil

Ettikleri Kurum ve Kuruluşlar

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

1 Güneş Gürseller Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

2 Fikret Ünlü Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

3 Dr. Mustafa Doyuk APK Kurulu Başkanı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Yazışma adresi : Atakent 3. Devlet Mah. B-1 Blok No : 16 Oran/Ankara

4 Dr. Osman Taşkın Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı

5 Ersen Yavuz Müsteşar Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

6 İsmet Rıza Cebi SEKA Genel Müd. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

7 Mümtaz Sütlaş Dışticarette Standardizasyon Hazine ve Dış Ticaret

Genel Müd. Müsteşarlığı

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dışticarette Standartdizasyon Hazine ve Dış Ticaret

Genel Müd. Yrd. Müsteşarlığı

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

10 Cengiz Kıral Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

12 Yüksel Arslan Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi

Kont. Dai. Bşk.

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü TÜBİTAK TÜBİTAK

Başkan Danışmanı

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy TÜBİTAK TÜBİTAK

Başkan Danışmanı

15 Yük. Müh. Yb. Ali Rıza Genel Kurmay Bşk.

Kahveci

16 Tuğg. İhsan Işak Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

17 Hasan Şener Personel Genel Müdürü Maliye ve Gümrük Bakanlığı

18 Gencay Şaylan Basın ve Halkla Bayındırlık ve İskân

İlişkiler Müşaviri Bakanlığı

19 H. İbrahim Pers. Gen. Md. Sağlık Bakanlığı

Mendilcioğlu

20 Esat Erdoğan Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

21 İsmail Bayer Çalışma Gen. Müd. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

22 Gökhan Dinçel Enerji Dai. Bşk. Yrd. Enerji ve Tabiî Kaynaklar

Bakanlığı

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Başbakanlık Yüksek

Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu

24 Prof. Dr. Kemal Çevik MPM Yönetim Kurulu Üyesi Millî Prodüktivite Merkezi

25 Doç. Dr. Ömer Peker Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğa

Amme İdaresi Enstitüsü

26 Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul Atatürk Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Öğretim Üyesi Başkanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kurulu

27 Prof. Dr. Tarık G. Somer ODTÜ Öğretim Üyesi Üniversitelerarası Kurul

Başkanlığı

28 Prof. Dr. Erdal Saygın Yüksek Teknoloji Ens. Üniversiteler Kurul

Rektörü Başkanlığı

29 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

İletişim Fakültesi Dekanı Başkanlığı

30 Üniversitelerarası Kurul

Başkanlığı

31 Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Mühendislik Fakültesi Başkanlığı

Öğretim Üyesi

32 Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu Gazi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Öğretim Üyesi Başkanlığı

33 Prof. Dr. İhsan Özkaynak Selçuk Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Rektör Yardımcısı Başkanlığı

34 Yalım Erez TOBB Başkanı TOBB

35 A. Rıza Acar Aydın T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

36 Mithat Yümlü İstanbul T.O. Meclis Üyesi TOBB

37 Yılmaz Büyüknalbant Kayseri T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

38 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası TOBB

Yön. Kur. Bşk.

39 Adnan Sakoğlu Samsun T.S.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

40 Erhan Akçay Uşak T.S.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

41 Türel Demirel Adapazarı T. Borsası TOBB

Yön. Kur. Bşk. V.

42 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum T. Borsası TOBB

Yön. Kur. Bşk.

43 Mehmet Kara Konya T. Borsası TOBB

Meclis Başkanı

44 Kenan Gençülgen İzmir T.Odası TOBB

Meclis Üyesi

45 MehmetYılmaz Arıyörük TSE Yön. Kur. Bşk. TOBB

Teknik Kurul Üyeleri

TSE Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

TSE Başkanı

TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhtisas Kurulu Başkanları

Çevre Standartları Hazırlık Grubu Başkanı

Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Hizmet Standartları Hazırlık Grubu Başkanı

İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Makine Hazırlık Grubu Başkanı

Mamûl Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Millî Savunma Sanayi Hazırlık Grubu Başkanı

Mühendislik Hazırlık Grubu Başkanı

Nükleer Enerji Hazırlık Grubu Başkanı

Ormancılık-Orman Ürünleri Hazırlık Grubu Başkanı

Özel Standartlar Hazırlık Grubu Başkanı

Petro-Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

Bakanlık Temsilcileri

Başbakanlık

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Orman Bakanlığı

Sanayi ve TicaretBakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Üniversite Temsilcileri

3 Üye

Odalar Birliği Temsilcileri

3 Üye

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

M. Sözer Özel Başkan vekili

Mithat Yümlü Muhasip üye

Prof. Dr. Dinçer Ülkü Üye

Prof. Dr. Uğur Ersoy Üye

Denetleme Kurulu Üyeleri

Mahir Gürbüz Başkan

Yaşar Şahin Üye

Haluk Gazioğlu Üye

Genel Sekreterlik

Rüstem Aksoy Genel Sekreter

İbrahim Atikler Genel Sekreter Teknik Yardımcısı

Enver Başarır Genel Sekreter İdari Yardımcısı

Türk Standartları Enstitüsü

Genel Kurul Üyelerinin

İsim ve Görevi ile Temsil

Ettikleri Kurum ve Kuruluşlar

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş ve Tel :

1 Güneş Gürseler Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

2 Fikret Ünlü Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

3 Alpaslan Pehlivantürk Müsteşar Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 418 89 16

4 Dr. Osman Taşkın Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı

425 51 09 - 425 05 81

5 Ali Eren Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve TicaretBakanlığı

Genel Müd. 229 18 70

6 İsmet Erdoğan Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Genel Müd. Yrd. 231 09 64

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş ve Tel :

7 Bahadır Atılgan Dışticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Müd. Vek. 212 87 17

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dışticarette Standardizasyon Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Müd. Yrd. 212 87 66

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

231 92 08 - 230 86 61

10 Cengiz Kıral Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

229 47 10 - 231 36 86

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

418 60 17 - 417 53 00

12 Yüksel Arslan Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi

Kont. Dai. Bşk. 418 84 22 - 417 53 00

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü TÜBİTAK TÜBİTAK

Başkan Danışmanı 235 25 51

Ev : 235 18 07

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy TÜBİTAK TÜBİTAK

Başkan Danışmanı 210 10 00/54 54 - 24 51

15 Yük. Müh. Yb. Ali Rıza Genel Kurmay Bşk.

Kahveci 402 18 39

16 Tuğg. Oktay Alnıak Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

425 19 56

17 Hasan Hüseyin Şener Personel Genel Müd. Maliye Bakanlığı

425 04 33

18 M. Durukal Çulha Teknik Araştırma ve Bayındırlık ve İskân

Uyg. Gen. Müd. Bakanlığı

230 14 58

19 Abdülgani Sınık APK Kurulu Başkanı SağlıkBakanlığı

433 77 77 - 431 38 44

20 Esat Erdoğan 1. Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

212 45 88

21 İsmail Bayer Çalışma Gen. Müd. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

212 03 58

212 97 00/29 01 - 29 02

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş ve Tel :

22 Gökhan Dinçel Enerji Dai. Bşk. Yrd. Enerji ve Tabiî Kaynaklar

Bakanlığı

213 12 04

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Başbakanlık Yüksek

Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu

425 58 10

24 Prof. Dr. Kemal Çevik MPM Yönetim Kurulu Üyesi Millî Prodüktivite Merkezi

212 68 53/13 14

25 Doç. Dr. Ömer Peker Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu

Amme İdaresi Enstitüsü

231 27 19

26 Prof. Dr. Eyüp İspir Fırat Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Rektörü Başkanlığı

424/212 85 10

424/218 79 30

27 Prof. Dr. Hikmet Üçışık Boğaziçi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Öğretim Üyesi Başkanlığı

212-263 15 00/18 22

Ev : 212/258 31 55

212/227 79 34 fax

28 Prof. Dr. Erdal Saygın İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerarası Kurul

Enstitüsü Rektörü Başkanlığı

232-441 99 00-01

29 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

İletişim Fakültesi Dekanı Başkanlığı

232-388 31 10

30 Prof. Dr. Oktay Hacettepe Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Beşkardeş Mühendislik Fakültesi Başkanlığı

Öğretim Üyesi 235 23 30

Ev : 437 99 04

31 Prof. Dr. Naci Gazi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Kınacıoğlu Öğretim Üyesi Başkanlığı

Ev : 426 61 63

İş : 212 68 53

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş ve Tel :

32 Prof. Dr. Şahabettin Afyon Kocatepe Üniversitelerarası Kurul

Yiğitbaşı Üniversitesi Rektörü Başkanlığı

272-212 08 81

214 19 01

33 Yalım Erez TOBB Yön. Kur. Başkanı TOBB

418 42 90

34 A. Rıza Acar Aydın T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

256-212 14 73

35 Mithat Yümlü İstanbul T.O. Meclis Üyesi TOBB

212-221 68 00

212-221 13 40

36 Yılmaz Büyüknalbant Kayseri T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

352-233 15 51

37 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası TOBB

Yön. Kur. Bşk. 425 15 10

431 86 92-93

38 Adnan Sakoğlu Samsun TSO Yön. Kur. Bşk. TOBB

362-431 45 77

39 Türel Demirel Adapazarı T. Borsası TOBB

Yön. Kur. Bşk. V. 264-274 99 85

40 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum T. Borsası TOBB

Yön. Kur. Bşk. 442-218 21 02

41 Mehmet Kara Konya T. Borsası TOBB

Meclis Başkanı 332-327 07 76-77

42 Kenan Gençülgen İzmir T. Odası TOBB

Meclis Üyesi 232-463 04 26

43 Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Yön. Kur. Bşk. TOBB

44 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası TOBB

Meclis Üyesi

Teknik Kurul Üyeleri

TSE Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

TSE Başkanı

TSE Başkan Vekili

TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

TSE Yönetim Kurulu Üyesi

İhtisas Kurulu Başkanları

Çevre Standartları Hazırlık Grubu Başkanı

Elektrik Hazırlık Grubu Başkanı

Elektronik Hazırlık Grubu Başkanı

Hizmet Standartları Hazırlık Grubu Başkanı

İnşaat Hazırlık Grubu Başkanı

Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Laboratuvar Hazırlık Grubu Başkanı

Maden Hazırlık Grubu Başkanı

Makine Hazırlık Grubu Başkanı

Mamûl Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanı

Metalurji Hazırlık Grubu Başkanı

Millî Savunma Sanayi Hazırlık Grubu Başkanı

Mühendislik Hazırlık Grubu Başkanı

Nükleer Enerji Hazırlık Grubu Başkanı

Ormancılık-Orman Ürünleri Hazırlık Grubu Başkanı

Özel Standartlar Hazırlık Grubu Başkanı

Petro-Kimya Hazırlık Grubu Başkanı

Petrol Hazırlık Grubu Başkanı

Sağlık Hazırlık Grubu Başkanı

Tekstil Hazırlık Grubu Başkanı

Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı

Bakanlık Temsilcileri

Başbakanlık

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Orman Bakanlığı

Sanayi ve TicaretBakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Üniversite Temsilcileri

3 Üye

Odalar Birliği Temsilcileri

3 Üye

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

M. Sözer Özel Başkan Vekili

Mithat Yümlü Muhasip Üye

Prof. Dr. Dinçer Ülkü Üye

Prof. Dr. Uğur Ersoy Üye

Denetleme Kurulu Üyeleri

Mahir Gürbüz Başkan

Yaşar Şahin Üye

Haluk Gazioğlu Üye

Genel Sekreterlik

Rüstem Aksoy Genel Sekreter

İbrahim Atikler Genel Sekreter Teknik Yardımcısı

Enver Başarır Genel Sekreter İdari Yardımcısı

Türk Standartları Enstitüsü

Genel Kurul Üyelerinin

İsim ve Görevi ile Temsil

Ettikleri Kurum ve Kuruluşlar

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

1 M. Selçuk Polat Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık

2 Doç. Dr. Doğan Aydal Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık

3 Dr.Mustafa Doyuk APK Kurul Bşk. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

4 Dr. Osman Taşkın Müsteşar Yrd. Orman Bakanlığı

5 Ali Eren Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Genel Müd.

6 Emel Tanın Standartlar Daire Bşk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7 Cengiz Kıral Dışticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Md.

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dışticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Müd. Yrd.

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş

10 Reha Denemç Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

12 Hasan Akçın Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi

Kont. Dai. Bşk. Vekili

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü Başkan TÜBİTAK

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy Başkan Danışmanı TÜBİTAK

15 Hv. Yük. Müh. Yb. Genel Kurmay Bşk.

Selahattin Albayrak

16 Tuğg. Cemal Alagöz Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

17 Hasan Hüseyin Şener Personel Genel Müd. Maliye Bakanlığı

18 Hakkı Ustaömer Yük. Fen. Kurulu Bşk. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

19 Abdülgani Şınık Bakan Danışmanı Sağlık Bakanlığı

20 Esat Erdoğan 1. Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

21 İbrahim Kuluöztürk Müsteşar Yrd. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

22 Mehmet Akif Şenol Şube Müdürü Enerji ve Tabiî

Kaynaklar Bakanlığı

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Başbakanlık Yüksek

Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu

24 Prof. Dr. Kemal Çevik Yönetim Kurulu Üyesi Millî Prodüktivite Merkezi

25 Prof. Dr. Meral Tecer Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü

26 Prof. Dr. Eyüp İsbir Fırat Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Rektörü Başkanlığı 27 Prof. Dr. Erdal Saygın İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerarası Kurul

Enstitüsü Rektörü Başkanlığı

28 Prof. Dr. Mümtaz Turgut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Topbaş Rektörü Başkanlığı

29 Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitelerarası Kurul

Şahabettin Yiğitbaşı Üniversitesi Rektörü Başkanlığı

30 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

İletişim Fakültesi Dekanı Başkanlığı

31 Prof. Dr. Hikmet Üçışık Boğaziçi Üniv. Biyo-Medikal Üniversitelerarası Kurul

Ens. Öğr. Üyesi Başkanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş

32 Doç. Dr. Mustafa Gül Gazi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı

Öğretim Üyesi

33 Atıl Saryal Adana Sanayi Odası TOBB

Yönetim Kurulu Başkanı

34 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası TOBB

Meclis Üyesi

35 İbrahim Yamak Giresun Ticaret ve Sanayi TOBB

Odası Yönetim Kurulu Başkanı

36 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum Ticaret Borsası TOBB

Yönetim Kurulu Başkanı

37 Mehmet Kara Konya Ticaret Borsası TOBB

Meclis Üyesi

38 Halil Hilmi Çınar İzmir Ticaret Odası TOBB

Meclis Üyesi

39 A. Rıza Acar Aydın Ticaret Odası TOBB

Meclis Başkanı

40 Cahit Işık Eskişehir Ticaret Odası TOBB

Yönetim Kurulu Başkanı

41 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası TOBB

Meclis Üyesi

42 Adnan Sakoğlu Samsun Ticaret ve Sanayi TOBB

Odası Yönetim Kurulu Başkanı

43 Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

Türk Standartları Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

M. Sözer Özel Başkan Vekili

Mithat Yümlü Muhasip Üye

Prof. Dr. Dinçer Ülkü Üye

Prof. Dr. Uğur Ersoy Üye

Denetleme Kurulu Üyeleri

Yaşar Şahin Başkan

Mahir Gürbüz Üye

Haluk Gazioğlu Üye

Genel Sekreterlik

Rüstem Aksoy Genel Sekreter

İbrahim Atikler Genel Sekreter Teknik Yardımcısı

Enver Başarır Genel Sekreter İdari Yardımcısı

Türk Standartları Enstitüsü

Genel Kurul Üyelerinin

İsim ve Görevi ile Temsil

Ettikleri Kurum ve Kuruluşlar

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

1 Güneş Gürseler Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

2 Fikret Ünlü Başbakan Başdanışmanı Başbakanlık

3 Alpaslan Pehlivantürk Müsteşar Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

4 Dr. Osman Taşkın Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı

5 Ali Eren Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Genel Müd.

6 İsmet Erdoğan Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Genel Müd. Yrd.

7 Bahadır Atılgan Dışticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Md.

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dışticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı

Genel Müd. Yrd.

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

10 Cengiz Kıral Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı

Müsteşarlığı

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

12 Yüksel Arslan Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi

Kont. Dai. Bşk.

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü Başkan Danışmanı TÜBİTAK

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy Başkan Danışmanı TÜBİTAK

15 Yük. Müh. Yb. Ali Rıza Genel Kurmay Bşk.

Kahveci

16 Tuğg. Oktay Alnıak Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

17 Hasan Hüseyin Şener Personel Genel Müd. Maliye Bakanlığı

18 M. Durukal Çulha Teknik Araştırma ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Uyg. Gen. Müd.

Sıra Temsil Ettiği

No . Adı Soyadı Görevi Kurum , Kuruluş

19 Uzman Dr. Erol Afşin APK Kurulu Başkan V. Sağlık Bakanlığı

20 Esat Erdoğan 1. Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

21 İsmail Bayer Çalışma Gen. Müd. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

22 Gökhan Dinçel Enerji Dai. Bşk. Yrd. Enerji ve Tabiî

Kaynaklar Bakanlığı

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Başbakanlık Yüksek

Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu

24 Prof. Dr. Kemal Çevik Yönetim Kurulu Üyesi Millî Prodüktivite Merkezi

25 Doç. Dr. Ömer Peker Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu

Amme İdaresi Enstitüsü

26 Prof. Dr. Eyüp İspir Fırat Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Rektörü Başkanlığı

27 Prof. Dr. Hikmet Üçışık Boğaziçi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Öğretim Üyesi Başkanlığı

28 Prof. Dr. Erdal Saygın İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerarası Kurul

Enstitüsü Rektörü Başkanlığı

29 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

İletişim Fakültesi Dekanı Başkanlığı

30 Prof. Dr. Oktay Beşkardeş Hacettepe Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Mühendislik Fakültesi Başkanlığı

Öğretim Üyesi

31 Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu Gazi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul

Öğretim Üyesi Başkanlığı

32 Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitelerarası Kurul

Şahabettin Yiğitbaşı Üniversitesi Rektörü Başkanlığı

33 Yalım Erez TOBB Yön. Kur. Başkanı TOBB

34 A. Rıza Acar Aydın T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

35 Mithat Yümlü İstanbul T.O. Meclis Üyesi TOBB

36 Yılmaz Büyüknalbant Kayseri T.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

37 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası TOBB

Yön. Kur. Bşk.

38 Adnan Sakoğlu Samsun T.S.O. Yön. Kur. Bşk. TOBB

39 Türel Demirel Adapazarı T. Borsası Yön. Kur.

Başkan V. TOBB

40 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum T. Borsası TOBB

Yön. Kur. Bşk.

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

41 Mehmet Kara Konya T. Borsası TOBB

Meclis Başkanı

42 Kenan Gençülgen İzmir T. Odası TOBB

Meclis Üyesi

43 MehmetYılmaz Arıyörük TSE Yön. Kur. Bşk. TOBB

44 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası TOBB

Meclis Üyesi

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

M. Sözer Özel Başkanvekili

Mithat Yümlü Muhasip Üye

Prof. Dr. Dinçer Ülkü Üye

Ahmet Karakuş Üye

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Yaşar Şahin Başkan

Mahir Gürbüz Üye

Haluk Gazioğlu Üye

GENEL SEKRETERLİK

Rüstem Aksoy Genel Sekreter

İbrahim Atikler Genel Sekreter Yardımcısı

Enver Başarır Genel Sekreter Yardımcısı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

GENEL KURUL ÜYELERİNİN

İSİM VE GÖREVİ İLE TEMSİL

ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞLAR

(Telefon No. )

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

1 Şefik Yıldızeli Başbakanlık Müşaviri Başbakanlık İş : 419 13 73 Ev : 440 96 70

2 Başbakanlık

3 Alpaslan Pehlivantürk Müsteşar Yardımcısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 418 89 16 - 418 27 66 Ev : 240 15 73

4 Dr. Osman Taşkın Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı 425 51 09 - 425 05 81 Ev : 222 96 18 - 212 49 55

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

5 Ali Eren Ölçüler ve Standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müd. 229 18 70 Ev : 439 16 78

6 Emel Tanın Standartlar Daire Bşk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7 Emre Ergin Dış Ticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Md. 212 87 66

8 Hasan Hüseyin Şekerci Dış Ticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Müd. Yrd. 212 87 66

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Ev : 468 20 39

10 Cengiz Kıral Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 229 47 10 - 231 36 86 Ev : 221 09 47

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi 418 60 17 - 417 53 00 Ev : 235 26 76

12 Yüksel Arslan Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi Kont. Dai. Bşk. 418 84 22 - 417 53 00 Ev : 439 24 64

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü Başkan Danışmanı TÜBİTAK 235 25 51 Ev : 235 18 07

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy Başkan Danışmanı TÜBİTAK 210 10 00 / 5454 - 2451

15 Yük. Müh. Alb. Ali Rıza Silah Mühimmat ve Genel Kurmay Bşk. Kahveci Roket Şb. Md. 417 61 00 / 5254 Direkt : 402 52 54

16 Tuğg. Cemal Alagöz Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı 402 32 20 - 21 402 52 45 (Direkt)

17 Hasan Hüseyin Şener Personel Genel Müd. Maliye Bakanlığı 425 04 33

18 Hilmi Gürbüz Yapı İşler Genel Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı Bakanlığı 230 14 58 418 07 86

19 Dr. Nabi Coşkun APK Kurulu Başkanı Sağlık Bakanlığı 433 77 77 - 431 38 44

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

20 Esat Erdoğan 1. Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı 212 45 88

21 İbrahim Kuluöztürk İş Teftiş Kurulu Bşk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 212 03 58

22 Mehmet Akif Şenol Şube Müdürü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 212 64 20 / 355 Ev : 484 21 21 / 2095

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlık Yüksek Üyesi Denetleme Kurulu 425 58 10

24 Prof. Dr. Kemal Çevik Yönetim Kurulu Üyesi Millî Protoktivite Merkezi 212 68 53 / 1314 427 07 82 - 83

25 Prof. Dr. Ömer Peker Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 231 27 19

26 Prof. Dr. Eyüp İsbir Fırat Üniversitesi Rektörü Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 424/ 212 85 10 424/ 218 79 3 Ank. 213 08 52

27 Prof. Dr. Hikmet Üçışık Boğaziçi Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Öğretim Üyesi Başkanlığı 212- 263 15 00 / 1822 Ev : 212 / 258 31 55

28 Prof. Dr. Erdal Saygın İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerarası Kurul Enstitüsü Rektörü Başkanlığı 232 - 441 99 00 - 01

29 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul İletişim Fakültesi Dekanı Başkanlığı 232 - 388 31 10

30 Prof. Dr. Mümtaz Turgut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Topbaş Rektörü Başkanlığı 356 / 214 30 49 Ev : 441 12 84

31 Doç. Dr. Mustafa Gül Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Üniversitelerarası Kurul Fakültesi Öğretim Üyesi Başkanlığı 266 47 51

32 Prof. Dr. Şahabettin Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Yiğitbaşı Rektörü Başkanlığı 272 / 212 08 81 214 19 01

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

33 Atıl Saryal Adana Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı Adana : 322 - 351 23 72 İst. : 212 - 278 80 04 322 / 441 01 92 (İş)

34 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası T.O.B.B. Meclis Üyesi Ev : 467 62 71

35 İbrahim Yamak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı 454 / 216 11 27 212 57 00 (İş)

36 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum Ticaret Borsası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı 422 - 218 71 46

37 Mehmet Kara Konya Ticaret Borsası T.O.B.B. Meclis Üyesi 332 - 617 10 26

38 Halil Hilmi Çınar İzmir Ticaret Odası T.O.B.B. Meclis Üyesi 232 - 441 88 14

39 A. Rıza Acar Aydın Ticaret Odası T.O.B.B. Meclis Başkanı 256 - 281 13 19 225 11 01 225 29 81

40 Mithat Yümlü PERPA Yönetim Kurulu Bşk. T.O.B.B. 212 - 221 68 00 212 - 221 13 40

41 Cahit Işık Eskişehir Ticaret Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı 222 - 230 72 30 231 16 42 0532. 215 60 25

42 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası T.O.B.B. Meclis Üyesi 425 15 10 431 86 92 - 93

43 Adnan Sakoğlu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı 362 - 431 45 77

44 Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan

M. Sözer Özel Başkanvekili

Cengiz Kıral Muhasip Üye

Prof. Dr. Dinçer Ülkü Üye

Ahmet Karakuş Üye

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Yaşar Şahin Başkan

Mahir Gürbüz Üye

Haluk Gazioğlu Üye

GENEL SEKRETERLİK

Rüstem Aksoy Genel Sekreter

İbrahim Atikler Genel Sekreter Yardımcısı

Enver Başarır Genel Sekreter Yardımcısı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

GENEL KURUL ÜYELERİNİN

İSİM VE GÖREVİ İLE TEMSİL

ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞLAR

1998

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

1 M. Selçuk Polat Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık

2 Doç. Dr. Doğan Aydal Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık

3 Dr. Mustafa Doyuk Müşavir Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

4 Yavuz Yüksel Müsteşar Yardımcısı Orman Bakanlığı

5 Ali Eren Ölçüler ve Satandartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müd.

6 Emel Tanın Standartlar Daire Bşk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7 Cengiz Kıral Dış Ticarette Standardizasyon Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Md.

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

8 Hasan Hüseyin Şekerci Uzman Dış Ticaret Müsteşarlığı

9 Yavuz Süngü Genel Sekreter Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

10 Reha Denemeç Genel Sekreter Yrd. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

11 Erdoğan Celtemen Genel Müdür Muavini Devlet Malzeme Ofisi

12 Hasan Akçın Standardizasyon ve Kal. Devlet Malzeme Ofisi Kont. Dai. Bşk. Vekili

13 Prof. Dr. Dinçer Ülkü Başkan TÜBİTAK

14 Prof. Dr. Uğur Ersoy Başkan Danışmanı TÜBİTAK

15 Hv. Yük. Müh. Yb. Genel Kurmay Bşk. Selahattin Albayrak

16 Tuğg. Cemal Alagöz Teknik Hizm. Dai. Bşk. Millî Savunma Bakanlığı

17 Hasan Hüseyin Şener Personel Genel Müd. Maliye Bakanlığı

18 Hakkı Ustaömer Yapı İşler Genel Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı Bakanlığı

19 Abdülgani Sınık Danışman Sağlık Bakanlığı

20 Esat Erdoğan 1. Hukuk Müşaviri Ulaştırma Bakanlığı

21 İbrahim Kuluöztürk Müsteşar Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

22 Orhan Eyigün TEDAŞ Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Malzeme Yönetim Dai. Bşk. Bakanlığı

23 Fikret Yağmur Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlık Yüksek Üyesi Denetleme Kurulu

24 Prof. Dr. Kemal Çevik Yönetim Kurulu Üyesi Millî Protoktivite Merkezi

25 Prof. Dr. Meral Tecer Öğretim Üyesi Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü

26 Prof. Dr. Eyüp İsbir Fırat Üniversitesi Rektörü Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

27 Prof. Dr. Erdal Saygın İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerarası Kurul Enstitüsü Rektörü Başkanlığı

28 Prof. Dr. Mümtaz Turgut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Topbaş Rektörü Başkanlığı

29 Prof. Dr. Şahabettin Celal Bayar Üni. Rektörü Üniversitelerarası Kurul Yiğitbaşı Manisa Başkanlığı

30 Prof. Dr. Özcan Özal Ege Üniversitesi İletişim Üniversitelerarası Kurul Fakültesi Dekanı Başkanlığı

Sıra Temsil Ettiği

No. Adı Soyadı Görevi Kurum ve Kuruluş

31 Prof. Dr. Hikmet Üçışık Boğaziçi Üniv. Biyo-Medikal Üniversitelerarası Kurul Ens. Öğr. Üyesi Başkanlığı

32 Doç. Dr. Mustafa Gül Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Üniversitelerarası Kurul Fakültesi Öğretim Üyesi Başkanlığı

33 Atıl Saryal Adana Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı

34 Ahmet Karakuş Ankara Ticaret Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

35 İbrahim Yamak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı

36 İ. Hakkı Hınıslıoğlu Erzurum Ticaret Borsası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı

37 Mehmet Kara Konya Ticaret Borsası T.O.B.B. Meclis Üyesi

38 Halil Hilmi Çınar İzmir Ticaret Odası T.O.B.B. Meclis Üyesi

39 A. Rıza Acar Aydın Ticaret Odası T.O.B.B. Meclis Başkanı

40 Cahit Işık Eskişehir Ticaret Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı

41 Sözer Özel Ankara Sanayi Odası T.O.B.B. Meclis Üyesi

42 Adnan Sakoğlu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası T.O.B.B. Yönetim Kurulu Başkanı

43 Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE Başkanı T.O.B.B.

7/36-231 Sayılı Soru Önergesi EK-2

Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük (1.1.1985 - 11.1.1999)

(Maaş ve ikramiyeler toplamı)

Yıl Tutar

1985 4 034 275

1986 8 258 085

1987 12 728 260

1988 17 454 000

1989 35 557 510

1990 64 540 030

Yıl Tutar

1991 120 338 400

1992 292 952 100

1993 562 321 000

1994 910 353 000

1995 1 593 260 000

1996 2 533 030 000

1997 4 524 615 000

1998 8 535 630 000

1999 Ocak İkr. 752 500 000

Toplam 19 967 571 660

Sn. Rüstem Aksoy (15.6.1985 - 15.6.1999)

(Maaş ve ikramiyeler toplamı)

Yıl Tutar

1985 1 082 185

1986 3 063 710

1987 4 173 585

1988 7 839 615

1989 17 155 500

1990 32 899 000

1991 53 206 723

1992 109 618 574

1993 167 652 324

1994 268 000 951

1995 657 298 918

1996 1 426 807 639

1997 3 302 301 767

1998 6 547 830 865

1999 5 719 886 030

Toplam 18 318 817 383

Sn. Emine Aksoy (14.8.1986 - 15.6.1999)

(Maaş ve ikramiyeler toplamı)

Yıl Tutar

1986 702 520

1987 2 319 195

Yıl Tutar

1988 3 063 825

1989 5 306 230

1990 10 632 500

1991 16 023 618

1992 39 369 477

1993 61 236 302

1994 160 596 670

1995 253 104 405

1996 537 442 221

1997 1 178 795 006

1998 2 341 088 810

1999 1 804 745 029

Toplam 6 214 425 808

Sn. M. Yılmaz Arıyörük’ün yurtdışı görev harcırahlarının yıllar itibariyle toplamı

Dönemi Tutarı (TL) Dolar

1987-1988 Dönemi 16 985 551 16 250 $

1988-1989 Dönemi 20 910 847 11 500 $

1989-1990 Dönemi 38 511 790 16 000 $

1990-1991 Dönemi 88 235 887 29 000 $

1991-1992 Dönemi 127 504 964 25 750 $

1992-1993 Dönemi 180 494 226 22 500 $

1993-1994 Dönemi 277 570 159 17 250 $

1994-1995 Dönemi 421 982 568 11 000 $

1995-1996 Dönemi 1 393 244 273 24 950 $

1996-1997 Dönemi 1 805 990 400 18 735 $

1997-1998 Dönemi 4 264 246 500 24 250 $

Toplam 8 635 677 165 217 185 $

Sn. M. Yılmaz Arıyörük’ün yurtdışı görev harcırahları

1987-1988 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

26.5.1987 Münih 1 071 085 1 250 $

30.6.1987 İsviçre 2 765 134 3 000 $

4.9.1987 Macaristan 1 183 832

“ 1 730 699 3 000 $

17.11.1987 Bankok-Seul 3 911 172 4 000 $

11.1.1988 Almanya-İngiltere 3 267 192 2 750 $

14.3.1988 Cenevre 3 056 437 2 250 $

1988-1989 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

7.6.1988 Moskova 4 956 576 3 250 $

1.9.1988 Çekoslavakya 4 172 731 2 250 $

10.10.1988 Brüksel 3 251 461 1 750 $

16.12.1988 İngiltere 2 065 535 1 000 $

12.1.1989 İngiltere 3 929 324 2 000 $

15.2.1989 İsviçre 2 535 220 1 250 $

1989-1990 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

2.5.1989 Cenevre 3 703 079 1 750 $

20.6.1989 IEC Top. 10 812 769 4 750 $

8.9.1989 Cenevre 9 219 793 4 000 $

9.11.1989 Münih 4 880 560 1 500 $

8.1.1990 ISO Top. 6 080 980 2 500 $

6.2.1990 SSCB 3 814 609 1 500 $

1990-1991 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

25.5.1990 Cenevre 3 200 497 1 000 $

12.6.1990 Almanya 3 346 471 1 000 $

10.8.1990 Danimarka 12 206 564 4 250 $

5.9.1990 İrlanda 13 313 293 4 500 $

28.9.1990 Singapur-Tunus-Malezya 25 203 960 9 000 $

10.1.1991 Amerika 13 242 865 4 250 $

4.2.1991 Almanya 5 621 662 1 500 $

22.2.1991 Cenevre 12 100 575 3 500 $

1991-1992 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

17.4.1991 Hollanda-İsviçre 13 845 356 2 750 $

18.5.1991 İsviçre 7 465 692 1 750 $

3.6.1991 İng-Alm.-İsv.-Çek. 19 056 150 4 500 $

10.9.1991 İsveç 5 837 462 1 250 $

29.9.1991 İspanya 16 403 870 3 500 $

21.10.1991 İtalya-Fransa 15 904 330 3 250 $

20.11.1991 Hollanda-Alm. İtal. 11 367 808 2 250 $

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

14.1.1992 Mısır 9 062 357 1 750 $

5.2.1992 İsviçre 6 847 987 1 250 $

27.2.1992 Almanya 5 831 440 1 000 $

1.4.1992 İsviçre 7 813 375 1 250 $

17.4.1992 S. Arabistan 8 069 137 1 250 $

1992-1993 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

16.6.1992 Tunus-Brüksel 15 431 647 2 250 $

8.8.1992 T. Cumhuriyetleri 39 139 540 5 500 $

22.9.1992 Fransa-Hollanda 21 347 640 2 750 $

23.11.1992 Lüksenburg-Holl. Frank.-Cen. 24 303 537 3 500 $

15.12.1992 Kazakistan 10 429 950 1 250 $

2.2.1993 Paris-Zürih-Almanya 17 717 000 2 000 $

16.3.1993 ABD-İtalya-Kanada 28 245 480 3 000 $

26.4.1993 Cenevre-Bonn 23 879 432 2 250 $

1993-1994 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

11.6.1993 Finlandiya 22 306 082 2 250 $

30.8.1993 Zürih-Almanya-İngil. 26 406 000 2 250 $

17.10.1993 Meksika-Frankfurt 38 495 330 2 750 $

17.11.1993 Hindistan-İsviç.Alm. 45 494 475 3 250 $

19.12.1993 İtalya 13 833 915 750 $

18.4.1994 İsviçre 28 394 986 750 $

1.4.1994 Özbekistan 44 138 138 2 000 $

10.2.1994 Portekiz 17 371 960 1 000 $

1.3.1994 İngiltere 18 189 410 1 000 $

14.3.1994 Rusya 22 939 863 1 250 $

1994-1995 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

6.6.1994 Portekiz 68 904 614 2 000 $

31.8.1994 Fransa 128 095 757 4 000 $

10.1.1995 İsviçre 45 021 381 1 000 $

27.3.1995 Brüksel 46 641 214 1 000 $

11.4.1995 Kazakistan-Kırgızis. 133 319 602 3 000 $

1995-1996 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

4.5.1995 İsviçre 79 260 303 1 750 $

25.5.1995 Arnavutluk-Makedonya 170 567 156 4 000 $

26.6.1995 İngiltere 37 055 400 750 $

29.8.1995 Özbekistan-Türkistan 109 846 622 2 250 $

6.9.1995 İsviçre 65 084 382 1 250 $

12.9.1995 İngiltere 33 231 511 500 $

20.9.1995 Fransa 65 429 271 1 250 $

3.10.1995 Moskova 54 577 159 1 000 $

30.11.1995 Fransa 193 848 389 3 500 $

12.1.1996 İsviçre 67 891 383 1 000 $

2.2.1996 Özbekistan 64 878 859 1 000 $

8.2.1996 Hindistan 155 683 808 2 250 $

8.3.1996 Frankfurt 27 465 593 750 $

19.3.1996 Viyana 52 136 254 700 $

29.3.1996 Türkmenistan-Özbekis. 216 288 183 3 000 $

1996-1997 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

3.5.1996 Azerbaycan 108 878 000 1 400 $

8.5.1996 Almanya 27 219 500 385 $

28.5.1996 Cenevre-Amsterdam 163 317 000 2 100 $

14.8.1996 ABD 330 337 700 3 850 $

4.9.1996 Almanya-İngiltere 172 761 300 1 900 $

8.10.1996 Bişkek 66 528 700 700 $

17.10.1996 Ukranya-Brüksel 133 057 400 1 400 $

10.11.1996 Romanya 106 387 050 1 050 $

18.11.1996 ABD 127 311 750 1 750 $

18.2.1997 Zürih 127 460 500 1 050 $

27.2.1997 Kiev 127 564 500 1 050 $

6.3.1997 Özbekistan-Kazak. 265 167 000 2 100 $

1997-1998 Dönemi

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

9.4.1997 Rusya-Dan.Hollanda 376 964 000 2 800 $

2.5.1997 Beyaz Rusya 195 608 000 1 400 $

Tarih Ülke Tutarı (TL) Dolar

8.5.1997 İtalya-Macaristan 342 314 000 2 450 $

4.6.1997 Romanya-Norveç 359 341 500 2 450 $

26.8.1997 Kazakistan 463 148 000 2 800 $

25.9.1997 Kırgızistan 423 384 500 2 450 $

20.10.1997 Y. Delhi 315 420 000 1 750 $

31.10.1997 Çek. Cumhuriyetleri 252 236 000 1 400 $

25.11.1997 Özbekistan 131 779 900 700 $

26.1.1998 Cenevre 305 420 600 1 400 $

2.2.1998 Rusya Fed. 517 000 000 2 200 $

16.2.1998 İsviçre-Almanya 329 000 000 1 400 $

10.3.1998 Paris 252 630 000 1 050 $

Sayın : Mustafa Başdurak

Tarih Ülke Tutarı Dolar

14.9.1987 İsviçre 776 737 750 $

8.2.1990 SSCB 8 570 052 3 250 $

Sayın : Turgut Topbaş

Tarih Ülke Tutarı Dolar

1.2.1988 SSCB 2 963 466 2 500 $

14.4.1988 İsviçre 1 564 742 1 000 $

Sayın : M. Sözer Özel

Tarih Ülke Tutarı Dolar

30.3.1994 Özbekistan 33 788 171 1 400 $

Sayın : A. Mithat Yümlü

Tarih Ülke Tutarı Dolar

16.6.1993 Rusya 30 562 673 2 750 $

8.10.1993 İran 7 442 011 500 $

5.5.1995 Slovenya 53 287 027 1 250 $

6.2.1997 İtalya 220 966 355 1 750 $

11.4.1997 İngiltere 220 966 355 1 750 $

15.5.1997 Amerika 621 894 998 4 200 $

26.8.1997 Kazakistan 515 870 634 2 800 $

Sayın : Dinçer Ülkü

Tarih Ülke Tutarı Dolar

30.9.1993 Moğolistan 53 183 984 4 250 $

16.1.1995 Moldova 84 590 488 2 000 $

6.2.1995 Hindistan 65 756 794 1 500 $

26.5.1995 Hindistan 65 756 794 1 500 $

31.10.1995 Macaristan 82 308 097 1 500 $

18.6.1997 Endonezya 562 336 594 3 500 $

Sayın : Cevat Bingöler

Tarih Ülke Tutarı Dolar

8.2.1990 SSCB 8 570 052 3 250 $

6.5.1991 İsviçre 12 861 861 3 000 $

31.10.1991 Bulgaristan 7 486 405 1 500 $

Sayın : Tarık G. Somer

Tarih Ülke Tutarı Dolar

17.9.1990 Cenevre 4 071 125 1 250 $

28.9.1990 İtalya-Fransa 9 061 002 3 250 $

12.11.1990 Brüksel 10 026 854 3 500 $

10.11.1991 Amerika 8 036 089 2 500 $

10.6.1994 Rusya 31 179 277 8 250 $

25.7.1991 Rusya 3 144 721 500 $

30.9.1991 İngiltere 15 810 794 3 250 $

28.11.1991 SSCB 12 205 324 2 400 $

28.5.1992 İngiltere 28 855 724 4 000 $

16.6.1992 Almanya 2 292 021 250 $

11.9.1992 İsviçre 14 039 378 1 750 $

2.10.1992 Kanada 38 832 401 4 750 $

Sayın : Ahmet Karakuş

Tarih Ülke Tutarı Dolar

2.7.1996 Azerbaycan 330 660 693 3 500 $

23.9.1996 Kızgızistan 249 648 275 3 000 $

8.10.1996 Bişkek 73 761 920 700 $

17.10.1996 Ukrayna 154 751 918 1 400 $

12.11.1996 Romanya 151 150 968 1 400 $

Tarih Ülke Tutarı Dolar

3.12.1996 Gürcistan 285 570 739 2 800 $

13.2.1997 Ukrayna 309 352 897 2 450 $

27.2.1997 Kiev 147 363 341 1 050 $

6.3.1997 Özbekistan 294 231 508 2 100 $

11.6.1997 Kazakistan 396 516 165 2 450 $

30.6.1997 Azerbaycan 396 516 165 2 450 $

28.8.1997 Romanya 337 078 963 1 750 $

2.10.1997 Azerbaycan 353 962 383 1 750 $

3.12.1997 Azerbaycan 480 721 576 2 450 $

24.2.1998 Rusya 624 552 670 2 450 $

18.3.1998 Romanya 371 972 179 1 400 $

22.4.1998 Azerbaycan 289 773 455 1 050 $

15.6.1998 Romanya 416 522 669 1 400 $

1.10.1998 Azerbaycan 494 218 498 1 750 $

25.11.1998 Rusya 550 175 851 1 750 $

11.12.1998 Taşkent 1 076 958 123 3 150 $

12.3.1999 Azerbaycan 527 744 722 1 400 $

Sn. Rüstem Aksoy’un 1987-1996 yılları arası yurtdışı seyahaletleri harcırah listesi

Tarih Ülke Tutarı Dolar

1.9.1987 Almanya 290 696 300 $

24.11.1988 Kıbrıs 1 275 120 700 $

24.5.1991 Helsinki 7 417 627 1 800 $

9.1.1992 Hongkong 129 187 651 2 300 $

3.4.1992 Orta Asya 37 472 662 500 $

3.12.1992 Amerika 7 050 579 800 $

30.6.1994 Norveç 58 205 762 1 800 $

11.7.1994 Kıbrıs 7 791 500 250 $

5.6.1996 Kıbrıs 68 687 500 800 $

2.7.1996 Azerbaycan 328 150 022 3 500 $

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu 4.6.1999 Tarih

ve 7/37-232 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1. Evet, TSE ile Nebraska-Lincoln Üniversitesi arasında bir anlaşma yapılmıştır.

Cevap 2. Bu anlaşma 24 Ağustos 1996 tarihinde imzalanmış olup, anlaşma; iki taraflı personel eğitimi, karşılıklı danışmanlık ve araştırma projeleri geliştirilmesi, müşterek eğitim programları hazırlanması, standardizasyon ve kalite alanında akademik plan ve programların hazırlanması, TSE’nin düzenleyeceği seminer ve programların desteklenmesi, kollektif seminer ve paneller yapılması gibi konuları kapsamaktadır.

Cevap 3. Bu işbirliği çerçevesinde TSE Nebraska Üniversitesine hiçbir ödeme yapmamıştır. TSE bu anlaşma kapsamında TSE’nin Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin tanıtımı ve ülkemizde çevre, zaman ve kalite yönetimi; standardizasyon, metroloji ve kalibrasyon kavramlarının benimsetilmesi maksadıyla, Bişkek, İzmir ve Antalya’da düzenlediği 3 seminere bu üniversiteden konuşmacı çağırmış bunların ulaşım, iaşe ve ibade masraflarını karşılamıştır. Ayrıca sözkonusu üniversitenin 1997 yurtdışı tanıtım programına TSE ve Türkiye’nin tanıtımı konusunun konulması münasebetiyle Haziran 1997’de 20 öğrenci ve 5 öğretim üyesinden müteşekkil bir grubun uluslararası ulaşım giderleri kendilerince karşılanmak kaydıyla, yurtiçindeki iaşe, ibade ve ulaşım giderlerinin bir bölümü üniversitelerimiz, bir bölümü firmalarca ve bir bölümü de enstitümüzce karşılanmıştır.

TSE’ye ve bazı Türk Cumhuriyetlerine bu anlaşma çerçevesinde binlerce teknik doküman ve yayınları ihtiva eden birer kütüphane hibe edilmiştir.

Cevap 4. Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün kızının adıgeçen üniversiteye öğrenci olarak kabulüyle kurumun herhangi bir ilgisi olmamıştır.

Bu soru önergesine konu alan hususlar, daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da incelenmiş, inceleme neticesinde herhangi bir idarî, malî, hukukî ve cezaî bir durum sözkonusu olmamıştır.

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına vermiş olduğu 4.6.1999 tarih

ve 7/38-233 sayılı soru önergesinin cevapları

Cevap 1. TSE eski Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük zamanında usulsüz personel alınmamıştır. Enstitü içinde yetişmiş ve uzman personel olarak görev yapan, hiç bir eleman, gerekçe gösterilmeden uzmanlık alanları ile ilgileri olmayan bölgelere ve alanlara atanmamıştır. Ancak Dünya Bankası kredisi ve enstitü imkânları ile yaklaşık 60 milyon dolara mal olan Kocaeli İli Gebze-Çayırovada kurulan kalite kampusünün hizmete alınması maksadıyla merkezden 73 personelin tayini yapılmıştır.

Cevap 2. Kalite kampusüne ataması yapılan 73 personelin isim listesi ve görevleri Ek-1’dedir.

Cevap 3. Ataması yapılan 73 personelden 25’i mahkemeye başvurmuş, 16 personel mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı almış, eski görev yerlerine iade edilmiştir. 5 personelin halen mahkemesi devam etmekte olup, 3 personel mahkemeyi kaybetmiş, 1 personel mahkemeden fereğat etmiş, kalan 49 personelin herhangi bir talebi olmamıştır.

Cevap 4. Bu tayinlerle ilgili herhangi bir kızağa alma olayı sözkonusu değildir.

Cevap 5. Bu soruya 3 üncü maddede cevap verilmiştir.

Cevap 6. Çevre mühendisi olan Orkun Arıyörük tüm TSE personelinin tabî olduğu mevzuata uygun olarak istihdam edilmiştir. 28.7.1998 tarihinde de enstitüdeki görevinden istifaen ayrılmıştır.

Bu soru önergesine konu olan hususlar, daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da incelenmiş, inceleme neticesinde herhangi bir idarî, malî, hukukî ve cezaî bir durum sözkonusu olmamıştır.

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu 4.6.1999 Tarih ve 7/39-234 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1. Hüküm giydiği doğrudur.

Cevap 2. Hacettepe Hastanesince verilen istirahat raporunu bilerek kullanmak. Bir yıl, sekiz ay. İşine son verilme durumu söz konusu değildir. Memnu haklarının iadesi kararını aldığı tarihe kadar 1475 sayılı İş Kanununun 25/B maddesi hükmü uyarınca istihdam edilmiştir.

Cevap 3. Ceza aldığı yukarıdaki maddelerde belirtilmiş olup, ancak adı geçen memnu haklarının iadesini talep etmiş, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince 21.6.1990 tarih ve 1990/15 D. İş sayılı kararla Rüstem Aksoy’un Memnu Haklarının İadesine karar verilmiştir. (Ek-1)

Rüstem Aksoy Türk Standartları Enstitüsünde yaklaşık 16 yıllık hizmet süresi içerisinde, Genel Sekreter görevine gelmeden önce; şeflik, müdürlük, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı, müşavirlik, genel sekreter vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Cevap 4. Soruşturma açılmasını gerektirir hukuken bir durum sözkonusu değildir. Çünkü Rüstem Aksoy Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Memnu Haklarının İadesini almıştır. Bu hususla ilgili olarak, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun;

Esas : 1987/9-415

Karar : 1987/567

İtirazname : 137

Tarih : 23.11.1987 tarihli kararında aynen:

“.................................... TCK.’nun 121 ve sonraki maddelerine göre, ister Türk Ceza Kanunundan, isterse özel bir yasadan kaynaklansın, “Amme hizmetlerinden yasaklanma”, “memuriyetten mahrumiyet”, “seçme ve seçilme hakkından yoksun kılınma”, “yasal kısıtlılık altında bulundurulma”, babalık ve kocalık haklarından mahrumiyet”, sürücü belgesinin geri alınması”, “emekli maaşından yoksun kılınma”, “meslek ve sanatın tatili”, “işyerinin kapatılması”, “Hâkim, noter, avukat, memur vs. olamama”, “Artırma ve eksiltmeye girememe”, “İstiklâl madalyası asamama” ve benzerleri gibi gerek bir mahkûmiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen veya idarî mahiyette yasaklamalara konu olan her nevi ehliyetsizliklerin, doktrinde Faruk Erem’in “ceza mahkûmiyetinden doğan müebbet ehliyetsizlikleri, istikbal için kaldıran adlî bir muameledir”, G. Stefani- G. Levasseur tarafından “mahkûmiyet neticesi kaydedilen, kanuni durumu ferde iade gayesi olan adlî bir müessesedir” şeklinde tarif edilen memnu hakların iadesi yoluyla bertaraf edilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.

Genel Af, Yasama Organının bir tasarrufudur. Prensip itibariyle umumî ve geçici olmasına rağmen, memnu hakların iadesi bir yargı tasarrufudur ve şahsîdir. Af yoluyla kamu davasına mahkûmiyetten önce müdahale edilebilir. Tahkikat sırasında, hatta ceza infaz edildikten sonra da afdan yararlanma mümkündür. Halbuki memnu hakların iadesi talebi, mahkûmiyet esasına dayanır. Bazı istisnalar hariç, uygulanabilmesi için aslî cezanın tamamen infaz edilmiş olması lazımdır.

İki müessese, saikte de birbirinden farklıdırlar. “Af” da teskin gayesi olduğu halde memnu hakların iadesi mahkûmun değişmesini (amendement) elde etmeye yönelir, yardım eder, Cezanın çekilmesinden sonraki iyi hareketleri mükafatlandırır, hükümlünün cemiyette eskiden sahip olduğu haklarıyla faaliyetine devam edebilme imkânlarını sağlar.

Pierre Duzat ve Donnedien de Vabres”e de atfen Dr. Yılmaz Günal, Adlî Yolla Memnu Hakların iadesi, 1961 8.9- 1987/9-415 1987/567

Türk Ceza Kanununda hukukî sonuçları düzenlenen “Af” merhamet duygusuna sosyal mülahazalara dayanır. Af yetkisi kullanılırken, affın kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, genellikle, buna lâyık olup olmadıkları yönünden ayrıma ve incelemeye tabi tutulmadıkları için affın ıslah olmamış suçluları da kapsamına alması olağandır. Bu nedenlerledir ki, özel kanunlarda, mahkûmiyetleri af edilmiş olmasına rağmen ve sınırlı da olsa nitelikleri gözetilerek bazı suçlardan mahkûm olan kişilerin kamu hizmetlerinden yasaklılık hallerinin devam etmesi öngörülmüştür.

Mesela, 7.11.1982 gün ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının 76 ncı maddesinde “....... Kamu hizmetlerinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler” hükmüne yer verilmiştir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/h maddesi, 2839 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununun 36 ncı maddesi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesi benzer mahiyette hükümlerdir.

Olayımızda olduğu, Anayasa ve bazı Özel Yasalardaki “affa uğramış olsalar bile” cümlesiyle başlayan suçlar arasında sayıldığı için “süresiz hak mahrûmiyeti ve süresiz ehliyetsizler” getiren hükümler, memnu hakların iadesi yolunu kapsayan hükümler değildir. TCK.’nun 122 nci maddesinde, cezanın af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren, beş yıl geçtikten sonra memnu hakların iadesi isteminde bulunabileceği belirtilmekle, affın kaldıramadığı memnu hakkın, bu yolla iade edilmesi amaçlanmıştır.

Bir örnek vermek gerekirse, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun seçilme yeterliği ile ilgili 11 inci maddesinin (e) fıkrasında yazılı suçtan hüküm giyen bir kimse, hükmün kesinleşmesinden sonra, bu suçları da kapsayan bir af kanunu çıkması halinde, otomatikman seçilme yeterliğini kazanmayacak, “işlemiş olduğu cürümden dolayı nedamet etmekte olduğunu ihsas edecek surette iyi hali görüldüğünü” kanıtlayarak ve TCK.’nun 122 nci maddesinde belirtilen sürelerin geçmesinden sonra, CMUK’nun 416. maddesi gereğince “ikametgâhı olan yerin tabi bulunduğu ağır ceza işleri gören mahkemeden”, memnu haklarının iadesi yolunda karar alarak seçilme yeterliğini kazanacaktır.

Memnu hakların iade edilen, artık ahlaken düzeldiğini, değiştiğini ve topluma intibak ettiğini isbat etmiştir. Mahkeme kararı bunun bir nevi tespitidir. Memnu hakların iadesi ile hükümlüye, kullanılması menedilen hakları kullanma yetkisi verilmektedir. Kararın geçmişe etkisi yoktur. İstikbal için neticeler doğuracaktır. Meselâ, memuriyetten çıkarılan kimse, memnu hakların iadesi yoluyla yeniden memur olma ehliyetini, kabiliyetini kazanır; yoksa eski memuriyetini, hatta münhal olsa bile isteyemez.

Ceza Genel Kurulunun, 17.11.1986 gün ve 310/523, 1.6.1987 gün ve 201/336 sayılı kararları ile; Yüksek Seçim Kurulunun 7 Temmuz 1985 gün ve 18804 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 25.5.1985 gün ve 313 sayılı kararında da yukarıda açıklanan ilkeler benimsenmiştir............” denilmektedir. (Ek-2)

Bu soru önergesine konu olan hususlar daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da incelenmiş, incelenme neticesinde herhangi bir idarî, malî, hukukî ve cezaî bir durum sözkonusu olmamıştır.

Ek - 1

T.C. Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Esas No. : 1978/303 Karar No. : 1990/15 D.iş

Karar

Başkan : Keskin Kaylan 17974

Üye : Şükrü Güngör 13019

Üye : Ahmet Uğur 17060

Kâtip : Duran Bulut

Talepte bulunan : Rüstem Aksoy; Ali Necati ve Fadime’den 1954 de doğma Şereflikoçhisar İlçesi Hamzalı Köyü nüfusuna kayıtlı, Ankara’da Seyranbağları Umut Mah. Mihalıccık Sokak No. 5/5’de oturur.

Hükümlü Rüstem Aksoy, 21.6.1990 tarihli dilekçesi ile memnu haklarının iadesini talep ettiği görüldü.

Talep hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısından görüşü alındıktan sonra evrak incelendi.

G.K.D. Hükümlü Rüstem Aksoy Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 6.12.1979 gün ve 1978/303 Esas, 1979/258 karar sayılı ilamı ile C.K.342/1,59 uncu maddeleri gereğince bir yıl sekiz ay ağır hapse mahkûm edildiği,

Ceza 12.9.1984 tarihinde meşruten ve 21.6.1985 tarihinde de bihakkın tahliyeye hak kazanmak suretiyle infaz edildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15.6.1990 gün ve 1980/1-3514 sayılı yazıları ile bildirilmiş olduğu,

Hükümlünün ibraz edilen belgelerle iyi halli olduğu ve başkaca da suç işlememiş olduğu,

Suçun işleniş tarihi ile cezanın infaz edildiği tarih arasında geçen süre bakımından memnu haklarının iadesi isteminin yasaya uygun olduğu görülmekle,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 6.7.1987 gün ve 6/20336 sayılı ilamlarında talepte bulunan şahsın isteği doğrultusunda memnu haklarının iadesine karar verilmesinin gerekli olduğu kanaatine varılmış olmakla,

Hükümlü Rüstem Aksoy’un talebinin kabulü ile Memnu Haklarının İadesine, kararın adıgeçen’e tebliğine talebe uygun yasa yolları açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21.6.1990

Ek : 2

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No. : 1987/9-415 Karar : 1987/567 İtirazname : 137

YARGITAY KARARI

Bozma kararı veren

Yargıtay Dairesi : 9. Ceza Dairesi

Mahkemesi : Afyon Ağır Ceza

Günü : 23.5.1986

Sayısı : Müt. 224

Davacı : KH

Sanık : İbrahim Çiçek

Davaya katılan :

1967 yılında işlediği emniyeti suiistimal suçundan hakkında kamu davası açılan İbrahim Çiçek, 26.1.1971 tarihinde kesinleşen Şuhut Asliye Ceza Mahkemesinin 26.11.1970 gün ve 19-104 sayılı kararı ile TCK.’nun 508, 522, 647 sayılı Yasanın 6 ncı maddelerinin uygulanması suretiyle yirmi gün hapis ve seksenüç lira otuz kuruş ağır para cezasına mahkûm olmuş ve cezası ertelenmiştir.

Adıgeçen hükümlünün, 27.1.1986 tarihli dilekçesiyle “memnu haklarının iadesi” talebinde bulunması üzerine Afyon Ağır Ceza Mahkemesi, 23.5.1986 gün ve 234 Müt. sayı ile: (1803 sayılı Af Kanunu gereğince, sanığın hüküm giydiği suçların tamamı affa girmiş olduğundan, böylece artık memnu haktan sözedilemeyeceğinden, olmayan birşey için de iade kararı verilemeyeceğinden, bu konuda yeniden karar ittihazına yer olmadığına) karar vermiş; bu kararın hükümlü İbrahim Çiçek tarafından 10.7.1986 tarihli dilekçe ile temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen 9 uncu Ceza Dairesi, 9.6.1987 gün ve 1628-3027 ile ve “Genel Affın suçu ve suçluluğu ortadan kaldırdığı” gerekçesiyle Yerel Mahkeme hükmünü onamıştır.

Bu karara karşı 21.7.1987 gün ve 137 sayı ile itiraz yoluna başvuran C. Başsavcılığınca:

(.... 1803 sayılı Kanunun 1/B maddesi; fer’i müstemmim cezalarıyla, ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere sanıkların affedilmelerini öngörmekte; diğer yandan fiil Kanunun 7/B maddesinde yer almakta, keza Kanunun 20 nci maddesi bu suçlara ait Adli Sicil varakalarının muhafaza edileceğini, sicilden çıkarılmayacağını hükme bağlamaktadır.

Bu hükümler açıklıkla, suç ve suçluluğun, dolayısıyla mahkûmiyetin ortadan kalkmadığını, affın asıl ve fer’i cezalara güne göre mevcut yoksunluklara ilişkin olduğunu göstermektedir. Kaldıki 1803 sayılı Kanuna tam ve hukukî anlamı ile “Genel Af Kanunudur” demekte mümkün değildir.

Ayrıca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesi ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/h maddesinde öngörüldüğü gibi “affa uğramış olsalar bile” bu tür mahkûmiyetler için yeni ve sürekli yoksunluk halleri getirilmiştir.

TCK.’nun 121 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen “memnu hakların iadesi” müessesesi, hükümlünün öngörülen koşulları taşıması halinde hernevi sürekli yoksunlukları kaldırmayı içeren bir nitelik taşımaktadır. Kanunun 122 nci maddesi, cezanın afla kalkması halinde de bu talepte bulunulabileceğini açıklıkla belirtmektedir.

Af ile, “memnu hakların iadesi” ayrı ayrı müesseselerdir.

Aksi halde, affa tabi olmayan ve daha sonra suç işleyen hükümlü memnu hakların iadesinden yararlanacağı halde, affa uğramış hükümlülüğü bulunanlar süresiz olarak bu yoksunluktan kurtulamayacaklardır.

Bu hal, müesseseye kanunun öngörmediği bir istisna getirmek sonucunu vereceğinden, Özel Daire onama kararının kaldırılarak, Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur.

(CEZA GENEL KURULU KARARI)

TCK.’nun 121 ve sonraki maddelerine göre, ister Türk Ceza Kanunundan, isterse özel bir yasadan kaynaklansın, “amme hizmetlerinden yasaklanma”, “memuriyetten mahrumiyet”, “seçme ve seçilme hakkından yoksun kılınma”, “yasal kısıtlılık altında bulundurulma”, “babalık ve kocalık haklarından mahrumiyet”, “sürücü belgesinin geri alınması”, “emekli maaşından yoksun kılınma”, “meslek ve sanatın tatili”, “işyerinin kapatılması”, “Hâkim, noter, avukat, memur vs. olamama”, “Artırma ve eksiltmeye girememe”, “İstiklâl madalyası asamama” ve benzerleri gibi, gerek bir mahkûmiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen veya idarî mahiyette yasaklamalara konu olan her nevi ehliyetsizliklerin, doktrinde Faruk Erem’in “ceza mahkûmiyetinden doğan müebbet ehliyetsizlikleri, istikbal için kaldıran adlî bir muameledir”, G. Stefani - G. Levasseur tarafından “mahkumiyet neticesi kaybedilen, kanunî durumu ferde iade gayesi olan adlî bir müessesedir” şeklinde tarif edilen memnu hakların iadesi yoluyla bertaraf edilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.

Genel Af, Yasama Organının bir tasarrufudur. Prensip itibariyle umumî ve geçici olmasına rağmen, memnu hakların iadesi bir yargı tasarrufudur ve şahsidir. Af yoluyla kamu davasına mahkûmiyetten önce müdahale edilebilir. Tahkikat sırasında, hatta ceza infaz edildikten sonra da aftan yararlanma mümkündür. Halbuki memnu hakların iadesi talebi, mahkûmiyet esasına dayanır. Bazı istisnalar hariç, uygulanabilmesi için aslî cezanın tamamen infaz edilmiş olması lazımdır.

İki müessese, saikte de birbirinden farklıdırlar. “Af” ta teskin gayesi olduğu halde memnu hakların iadesi mahkûmun değişmesini (amendement) elde etmeye yönelir, yardım eder. Cezanın çekilmesinden sonraki iyi hareketleri mükafatlandırır, hükümlünün cemiyette eskiden sahip olduğu haklarıyla faaliyetine devam edebilme imkânlarını sağlar. Pierre Duzat ve Donmedien De Vabres’e atfen Dr. Yılmaz Günal, Adlî Yolla Memnu Hakların iadesi, 1961 8.9. - 1987/9 - 415 1987/567.

Türk Ceza Kanununda hukukî sonuçları düzenlenen “Af” merhamet duygusuna, sosyal mülahazalara dayanır. Af yetkisi kullanılırken, affın kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, genellikle, buna layık olup olmadıkları yönünden ayrıma ve incelemeye tâbi tutulmadıkları için affın ıslah olmamış suçluları da kapsamına alması olağandır. Bu nedenlerledir ki, özel kanunlarda, mahkumiyetleri af edilmiş olmasına rağmen ve sınırlı da olsa nitelikleri gözetilerek bazı suçlardan mahkûm olan kişilerin kamu hizmetlerinden yasaklılık hallerinin devam etmesi öngölmüştür.

Meselâ, 7.11.1982 gün ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının 76 ncı maddesinde “... Kamu hizmetlerinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler” hükmüne yer verilmiştir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8/h maddesi, 2839 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununun 36 ncı Maddesi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesi benzer mahiyette hükümlerdir.

Olayımızda olduğu, Anayasa ve bazı Özel Yasalardaki “affa uğramış olsalar bile” cümlesiyle başlayan suçlar arasında sayıldığı için “süresiz hak mahrumiyeti ve süresiz ehliyetsizler” getiren hükümler, memnu hakların iadesi yolunu kapsayan hükümler değildir. TCK.’nun 122 nci maddesinde, cezanın af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren, beş yıl geçtikten sonra memnu hakların iadesi isteminde bulunabileceği belirtilmekle, affın kaldıramadığı memnu hakkın, bu yolla iade edilmesi amaçlanmıştır.

Bir örnek vermek gerekirse, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun seçilme yeterliği ile ilgili 11 inci maddesinin (e) fıkrasında yazılı suçtan hüküm giyen bir kimse, hükmün kesinleşmesinden sonra, bu suçları da kapsayan bir af kanunu çıkması halinde, otomatikman seçilme yeterliğini kazanmayacak; “işlemiş olduğu cürümden dolayı nedamet etmekte olduğunu ihsas edecek surette iyi hali görüldüğünü” kanıtlayarak ve TCK.’nun 122 nci maddesinde belirtilen sürelerin geçmesinden sonra, CMUK’.nun 416 ncı maddesi gereğince “ikametgâhı olan yerin tâbi bulunduğu ağır ceza işleri gören mahkemeden”, memnu haklarının iadesi yolunda karar alarak seçilme yeterliğini kazanacaktır.

Memnu hakları iade edilen, artık ahlaken düzeldiğini, değiştiğini ve topluma intibak ettiğini ispat etmiştir. Mahkeme kararı bunun bir nevi tespitidir. Memnu hakların iadesi ile hükümlüye, kullanılması menedilen hakları kullanma yetkisi verilmektedir. Kararın geçmiş etkisi yoktur. İstikbal için neticeler doğuracaktır. Meselâ, memuriyetten çıkarılan kimse, memnu hakların iadesi yoluyla yeniden memur olma ehliyetini, kabiliyetini kazanır; yoksa eski memuriyetini, hatta münhal olsa bile isteyemez.

Ceza Genel Kurulunun, 17.11.1986 gün ve 310/523, 1.6.1987 gün ve 201/336 sayılı kararı ile; Yüksek Seçim Kurulunun 7 Temmuz 1985 gün ve 18804 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 25.5.1985 gün ve 313 sayılı kararında da yukarıda açıklanan ilkeler benimsenmiştir.

“Memnu hakların iadesinin hiçbir ehliyetsizliği gerektirmeyen mahkumiyetlerden dolayı da istenip istenemeyeceği” Fransa’da daha 1865 yılında tartışma konusu olmuştur. Colma Mahkemesinin bu konudaki kararını inceleyen Fransız Yargıtayının 27.4.1965 tarihli kararında”... mahkumiyetin seçme, seçilme haklarına ve jüri üyesi olmaya mani ehliyetsizlikler yaratır durumu olmamakla beraber, bir okulda öğretmen veya memur olma ehliyetini kaldırması bakımından ahlâka aykırı suçlar grubuna giriyor. Bu da daimi bir ehliyetsizlik olduğuna ve vatandaşlık haklarından tam istifade etmesine mani olduğu halde, hükümlü niçin memnu hakların iadesinden istifade etmesin? Memnu hakların iadesiyle sadece mahrum kalınan hakların iadesi değil, cemiyette suç işlemeden evvelki halin iade edilmesi de bağlanmalı, suçun lekesi de kaldırılmalıdır” denilmektedir. Dr. Yılmaz Günal, adı geçen eser S.43

Açıklanan hususlar gözönünde tutulduğunda: 1803 sayılı Yasadan yararlanan ve TCK.’nun 122 nci maddesinde açıklanan süreleri geçirdikten sonra talepte bulunan iyi halli hükümlü İbrahim Çiçek’in, memnu haklarının iade edildiğinin bir kararla tespit edilmesinde sorumluluk bulunduğundan, C. Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler: (Genel af suçu ve suçluluğu ortadan kaldırıldığı gibi; Anayasamızın 76 ncı maddesi de gözönünde tutulduğunda hükümlü İbrahim Çiçek’in memnu haklarının iadesine yasal olanak bulunmaması nedeniyle C. Başsavcısı itirazının reddine karar verilmesi gerektiğini) ileri sürerek, bu yolda oy kullanmışlardır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, C. Başsavcılığının itarazının kabulü ile, 9 uncu Ceza Dairesinin 9.6.1987 gün ve 1628-3027 sayılı onama kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına, 23.11.1987 gününde ve üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi.

Birinci Başkanvekili 5.C.D.Bşk. 6.C.D.Bşk. 4.C.D.Bşk

Mehmet Uygun N. Tankurt S. Talû B.C. Belibağlı Red

2. C.D.Bşk E. Olcay A. C. Karadeniz 3.C.D.Bşk V.

A. Kılıççıoğlu H. Apaydın

M. Aksoy T. Güven C. Gençkaya S. Tüzün Red

H. Koçulu M. R. Yardımcı S. Kanadoğlu S. Yertut Red

U. Tönük A. Hamzaoğulları Y. Kocabay M. Tankut

D. Tavil M. Mutiş E. Öcal E. Çetin

Red

V. Savaş

İstanbul Milletvekili Sn. Dr. Azmi Ateş’in TBMM Başkanlığına Vermiş Olduğu 4.6.1999 Tarih ve 7/40-235 Sayılı Soru Önergesinin Cevapları

Cevap 1. TSE eski Başkanı Sn. Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün Başkanlık yaptığı dönem içerisinde (1984-1999) Enstitüye toplam 1036 Personel alınmıştır.

Cevap 2. Yeni Personel alımına duyulan ihtiyaç; Enstitünün Türkiye ve Dünya Konjonktüründe değişen ve gelişen şartlarına göre hizmet sahasının genişlemesi, ithalatın kontrolü gibi bazı kamu görevlerinin Devlet tarafından Enstitüye tevdi edilmesi ve bu meyanda hizmetin ihtiyaç sahiplerine mahallinde verilmesi zarureti sebebiyle yapılan planlama ile yurt sathında gerçekleştirilen teşkilâtlanmadan kaynaklanmaktadır.

Cevap 3. İşe alınan elemanlarla ilgili olarak, 132 sayılı Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesine istinaden çıkarılan, TSE Personel Yönetmeliği hükümlerine ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesine istinaden çıkarılan talimat esas alınmıştır. Alınan Personelin Tahsil durumları aşağıya çıkarılmıştır;

– İlkokul : 38 Kişi

– Ortaokul : 98 ”

– Tic. Lisesi-Meslek Lis. : 177 ”

– Lise : 140 ”

– Meslek Yüksek Okulu-İdarî-Teknik : 60 ”

– Fakülte-İdarî : 109 ”

– Fakülte-Teknik : 356 ”

–Yüksek Lisanslı-İdarî Teknik : 54 ”

– Doktora-Teknik : 4 ”

Toplam : 1036 Kişi

Enstitüye alınan 1036 personelden 268’i çeşitli sebeplerle enstitüdeki görevlerinden ayrılmışlardır.

Cevap 4. İşbaşı yapan kişilerden enstitümüz eski Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’e nesepten veya sebepten akrabalık ilişkileri olan 12 kişi (Ek I)’de, Genel Sekreter Sayın Rüstem Aksoy’un nesepten veya sebepten akrabalık ilişkileri olan 7 kişi (Ek-II)’de verilmiştir. Türk Standardları Enstitüsünde 162 karı-koca, 62 baba-ana-çocuk, 90 kardeş, 28 yeğen, 4 kayınbirader, 8 baldız, 4 bacanak 2 personel de enişte olarak görev yapmaktadır.

Bu soru önergesinde konu olan hususlar, daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da incelenmiş, incelenme neticesinde herhangi bir idarî, malî, hukukî ve cezai bir durum söz konusu olmamıştır.

Ek : I

TSE Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün TSE’nde Çalışan Nesepten veya Sebepten Akrabalık İlişkilerini Belirtir Liste

Sıra No Adı ve Soyadı Görev Yeri ve Unvanı Doğum Yeri Nü. Kay. Old. İl. Akr. İlişkisi Gör. Baş. Tarih

1 Hikmet Yılmaz İzmir Böl. Müd.’lüğü- Müdür Çaltepe Burdur Yeğeni 1.11.1985

2 Özlem Yılmaz Personel Daire Bşk.’lığı-Daktilograf Yeşilova Burdur Yeğeni 16.10.1991

3 Hilal Yılmaz İzmir Bölge Müd.’lüğü-Avukat Isparta Burdur Yeğeni 17.1.1996

4 Kutlay Yılmaz Kayseri Bölge Müd.’lüğü-Memur Yeşilova Burdur Yeğeni 15.10.1997

5 Kürşat Yılmaz Dış İliş. Dai. Bşk.-Memur Yeşilova Burdur Yeğeni 23.10.1995

6 Tülay Zengin (Yılmaz) Antalya Böl. Müd.’lüğü-Şef Adagüme Burdur Yeğeni 3.7.1988

7 Gülay Üzümcü (Yılmaz) Balıkesir Mah. Tem.’liği-Şef Çaltepe Burdur Yeğeni 11.8.1986

8 Meral Sır (Yılmaz) Diyarbakır Mah. Tem.’liği-Memur Mudanya Burdur Yeğeni 3.10.1988

9 Salime Kıcır Burdur Pil. Prj. Uyg. Müd.’lüğü-Memur Ankara Burdur Yeğeni 4.9.1995

10 Burcu Kıcır Burdur Pil. Prj. Uyg. Müd.’lüğü-Memur Ankara Burdur Yeğeni 23.8.1994

11 Mithat Yılmaz Konya Bölge Müd.’lüğü-Uzman Mudanya Burdur Yeğeni 12.2.1987

12 M. Şahin Yılmaz Balıkesir Mah. Tem.’liği-Memur Yeşilova Burdur Yeğeni 2.8.1993

Not: 1. Konya Bölge Müdürlüğünde görev yapan G. Ayşin Yılmaz Enstitüde dışında çalışan yeğeni Haşmet Yılmaz ile evlenerek soyadı Yılmaz olarak değişmiştir.

2. M. Şahin Yılmaz 18.9.1995 tarihinde Enstitüdeki görevine son verilmiştir.

Osman Sünbül Personel Müdürü

Ek : II

TSE Genel Sekreteri Rüstem Aksoy’un TSE’nde Çalışan Nesepten veya Sebepten Akrabalık İlişkilerini Belirtir Liste

Sıra No Adı ve Soyadı Görev Yeri ve Unvanı Doğum Yeri Nü. Kay. Old. İl. Akr. İlişkisi Gör. Baş. Tarih

1 Emine Aksoy Başkanlık Özel Kalem - Şef Akdağmadeni Şereflikoçhisar Eşi 12.8.1986

2 Bahadır Aksoy Meteoroloji Kalib. Dai. Bşk.-Teknisyen Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 23.9.1991

3 Zülfikar Aksoy İzmir Bölge Müdürlüğü-Şef Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 11.9.1992

4 Huzeyfe Aksoy Kayseri Bölge Müdürlüğü-Şef Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 26.6.1993

5 Aksunur Aksoy Eskişehir Mah. Temsilciliği-Memur Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 8.3.1994

6 Veysel Aksoy İzmir Bölge Müdürlüğü-Teknisyen Yrd. Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 7.3.1994

7 Hüveyda Aksoy Kayseri Bölge Müdürlüğü-Memur Hamzalı Şereflikoçhisar Kardeşi 15.10.1997

 

Not: 1. Kayseri Bölge Müdürlüğünde daktilograf olarak görev yapan Filiz Kaplan, 18.8.1995 tarihinde mezkur Bölge Müdürlüğünde görev yapan Huzeyfe Aksoy ile evlenmiş ve soyadı Aksoy olarak değiştirilmiştir.

2. İzmir Bölge Müdürlüğünde görev yapan Dudu Bakiler, 26.6.1998 tarihinde mezkur Bölge Müdürlüğünde görev yapan Zülfikar Aksoy ile evlenmiş ve soyadı Aksoy olarak değiştirilmiştir.

Osman Sünbül Personel Müdürü

BİRLEŞİM 29’UN SONU


Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul