En son güncellemeler 21 Ocak 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6409
GÜMRÜK LABORATUVARLARINDA YAPILACAK TAHLİLLERDEN ALINACAK ÜCRETLER İLE GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Kuruluş
Amaç ve kapsam:
Madde 1 - 5911(2009), 5622(2007)
Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri kurmak ve gümrük laboratuvarlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 100 milyon lirası cari yılda genel bütçeden ödenmek üzere Gümrük Müsteşarlığına bir milyar lira sermaye tahsis edilmiştir.(2)(3)
Kuruluş:
Madde 2 -
Döner sermaye işletmelerinin bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek üzere Saymanlığı bulunan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" kurulur. Genel Müdürlük işletmelerinin bütçesini yapmak, bilançosunun, kar ve zarar hesabını çıkarmakla görevli olup, döner sermaye işletmeleri mali ve idari yönden bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.
Döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler:
Madde 3 - 5911(2009)
Tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler şunlardır: a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak veya sattırmak, c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak, d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkanı olanları ihraç etmek veya ettirmek, e) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek, f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmek, g) Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve hamallık işlerini yürütmek. h) (Ek: 18/6/2009-5911/69 md.) Gümrük laboratuvarlarının her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, bakım-onarım ve eğitim giderlerini, sarf ve işletme malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak.
(1) Bu Kanunun adı “Gümrük Mevzuatina Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkinda Döner Sermaye Kanunu” iken, 18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 5/4/2007 tarihli ve 5622 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu maddede yar alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığına" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığına" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan “işletmeleri kurmak ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük laboratuvarlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
6410
İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye, Gelir ve Giderler
Döner sermayenin kaynakları:
Madde 4 - 5911(2009), 5622(2007)
Tahsis edilen döner sermaye, Gümrük Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerle, ayni yardımlar, gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlillerden alınacak ücretler, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. (1) Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur. Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye verilen malların bedeli tahsis edilen sermayeye mahsup edilir. Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan karlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zamları döner sermaye ita amiri ve saymanından yarı yarıya tahsil olunur. Gümrük Müsteşarlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz. (2) 
Sermayenin işletmeler arasında dağılımı:
Madde 5 -
Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alınması Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılır.
Sermayenin artırılması:
Madde 6 -
İhtiyaç duyulması halinde birinci maddeye göre tahsis olunan sermaye, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeterli ölçüde artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.
Tasfiye edilecek malların döner sermaye işletmelerine teslimi:
Madde 7 - 5911(2009), 4916(2003)(Değişik: 18/6/2009-5911/69 md.)
Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya, yönetmelikte belirlenen hükümlere uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretle teslim alınan eşyanın satışından doğan hasılat döner sermaye işletmesinin geliri olarak kaydedilir.
Giderlerin karşılanması:
Madde 8 -
3 üncü maddede belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği gider veya harcamalar ile döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personele, genel hükümlere göre yapılacak ödemeler döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edilen gayrimenkuller, kullanım hakkı döner sermayeye ait olmak üzere Hazine adına tescil edilir.
(1) 18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “ayni yardımlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlillerden alınacak ücretler,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 5/4/2007 tarihli ve 5622 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu maddede yar alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığı"; "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığınca" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6411
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bilanço, gelir ve gider belgelerinin gönderilmesi:
Madde 9 -
Hesap dönemini izleyen iki ay içerisinde her türlü gelir ve gider belgeleri ile bilanço ve ekleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) gönderilir.
Hesap dönemi:
Madde 10 -
Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır.
Yönetmelik:
Madde 11 -
Döner sermaye işletmelerinin her türlü mali ve idari işlemlerinin yürütülme şekli ve muhasebe usulleri hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete ile yayımlanır.
Uygulanmayacak hükümler:
Madde 12 -
Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Ek Madde 1 - 5917(2009)(Ek: 25/6/2009-5917/27 md.)
Bu Kanunun 1 inci maddesiyle tahsis edilen ve 6 ncı maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararları ile artırılmış olan sermayeye 6 milyon Türk Lirası eklenmiştir. Eklenen bu tutar 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ödenekleri ile karşılanır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)(3007 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde bulunan Tasfiye Daire Başkanlığı kaldırılmıştır. Bu Kanunun 2 nci maddesinde kurulması öngörülen "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre teşkilatlandırılır. Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar hizmetler mevcut Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam olunur. Yeni teşkilatlanma nedeniyle sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen Tasfiye Dairesi Başkanlığı personeli, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmış sayılır, değişenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanırlar. Bu personelin eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Yürürlük:
Madde 13 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 14 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6412
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

       3007 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe

    Kanun                            3007 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                         giriş tarihi

        5622                                                          1 ve 4                                                       17/4/2007

        5917                                                Ek Madde 1                                                      10/7/2009

        5911                                                 Kanunun Adı, 1, 3, 4 ve 7                                7/10/2009

   

  
  
  3007 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3007 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul