En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan Yaz Öğretimi programlarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde tüm fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Yaz öğretimi: Devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yapılan eğitimi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı vermek,”

“e) Çift anadal ve yan dal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim ve süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde, normal dönemindeki ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra, Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır. Ancak bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim faaliyeti” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesi 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.”

“(5) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğretim yılının yaz öğretimi sonunda mezun sayılırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, önlisans ve lisans programlarında on öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok dört ders alabilir.”

“b) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler birlikte kayıt yaptırabilirler.”

“c)Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.”

“e) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde öğrencilerin derslerden başarı durumları Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul