Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
  • Esas No: 2014/313
  • Karar No: 2015/128
  • Karar Tarihi: 30.01.2015
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C
ANKARA
2. IDAREMAHKEMESi
ESASNO : 2014/313
KARARNO : 2015/128
DAVACI
VEKILI
jTURKiYE IS BANKASI A3
S AV. TUNCAY SONGOR
Hosdere Caddesi 202/7 £ankaya/ANKARA
REKABET KURtJMU
Tarlh: 01.06.2015
Sayi ' 2688
DAVALI
VEKILI
i REKABET KURUMU BA$KANLIG1 - ANKARA
i HUK. MU$. MEHMET OZDEN - Bilkent Plaza B3 Blok - ANKARA
DAVAN1N QZETI tTurkiye'de faaliyel gosteren bankalann mevdual, kredi ve kredi karti
hizmellerine ili$kin faiz oranu ucret ve komisyonlann birlikte belirlenmesi konusunda anlasma
ve/veya uyumlu eylem icerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda
Kanun'un 4.maddesine aykin davramp davranmadiklan konusunda yapilan sorusturma sonucu.
davaci sirket hakkinda Kanun'un 4.maddcsinin ihlal edildiginden bahisle 4054 sayih Kanun'un
l6/3.fikrasir Yonetmelik'in 5/l-(b), 5/2? 5/3-(a) ve 7/l.maddeleri uyannca I46.656.400;00-TL idari
para cezasi uygulanmasma iliskin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayih Kurul karannin: 6n
arastirmanm suresi icinde tamamlanmadtgi. varligi iddia olunan ihlale ili§kin belgelerin taraflanna
teblig edilmeyerek savunma hakkimn kisitlandigi, diger bankalardan temin edildigi belirtilen
c-posta niteligindeki belgelerde T. is Bankasimn diger bankalar ile iletisiminin oldugunu gosterir
T. is Bankasi kaynakli herhangi bir beige bulunmadigi. soz konusu e- poslalann ba§ka banka
cahsanlan larafmdan hazirlanmis ic yazisma niteliginde oldugu. refeinansman kampanyasinin
uzlasilarak sonlandinldigi belirtilen 20 giinluk siirede T. is Bankasmda kampanyaya devam
edildigi, bankacihk piyasasinm oligopolistic ozellikler gosteren bir pazar oldugunun dikkate
almmadigi iddialanyla hukuka aykin oldugu ileri siirUlerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN QZETI : Davali idarece. sorusturmanm siiresinde tamamlandigu hakkinda
soru§turma yapilan bankalar tarafindan. bu arada davaci bankanm da, rekabet icinde faaliyetlerini
surdiirmeierine imkan birakinayacak ve ticari sir niteligindeki bilgilerin birbirleriyle paylasiidigi.
piyasaya donuk stratejik karalarm uyum ve muzakere icinde beraberce alinmasina yonelik irade
mtitabakati dogrulusunda hareket edildigi. bazi belgelerin bizzat davacidan sadir oldugu. payla§ilan
bilgilerin kamuya aciklanmis. musteriler araciligryla vakif olunan bilgiler olmadigi, ust duzey
yoneticilerce kahvalti toplantilannda kararia§tinlan ve iktisadi analiz ve grafiklerle hayala
gecirildigi. aynca Kanun'da herhangi bir tamma yer verilmedigi, ihlal niteliginde irade uyusmasi
olmasimn yctcrli oldugu. ilgili iiriin pazannin tanimlanmasina gerek olmadigi. Yonetmcligin list
hukuk normalanna uygun oldugu. lesis edilen islemde mevzuata aykinlik bulunmadigi belirtilerek
davamn reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MiLLETi ADINA
Karar veren Ankara 2. idare Mahkemesi'nce, duru§ma icin belirlenen 22.01.2015 gunii
davaci vekili Av. Tuncay Songor'iin ve davah idareyi temsilen Hukuk Musaviri Mehmet Ozden'in
gcldigi goriildii. taraflara usulune gore soz verilip dinlendikten sonra duru§mayason verilerek dava
dosyasi incelenip tsin gercgi gorusiildu:
Dava: Turkiye'de faaliyet gosteren .bankalarin. mevduat. kredi ve kredi karti hizmetlerine
ili§kin faiz orani. ucret vc komisyonlanivoirlikte belirlenmesi konusunda anla$ma ve/veya uyumlu
IJYAI'DilisiniSisicmindc wralan hudokllnwna hitp://viiiandas.u\'an.Hov.ir adrcsindcn nKifsM - p.\hez38 - nBrtlub - FOBwfio- koduilccriscbilJrsiniz.

T.C.
ANKARA
2. IDARE MAHKEMESl
ESASNO : 2014/313
KARAR NQ : 2015/128
eylem icerisinde bulunmak suretiyie 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un
4.maddesine aykin davranip davranmadiklan konusunda yapilan sorusjurma sonucu. davaci sirket
hakkinda Kanun'un 4.maddesini ihlal edildiginden bahisle 4054 sayih Kanun'un 16/3.fikrasi,
Yonetmelik'in 5/1-(b), 5/2. 5/3-(a) ve 7/l.maddeleri uyannca 146.656.400,00-TL idari para cezasi
uygulanmasma iliskin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayih Kurul karannin iptali istemiyle
acilmi§tir.
4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 'Rekabeti Simrlayici Anlasma,
Uyumlu Eyiem ve Kararlar' basjikli 4.maddesinde;
"(I) Belirli bir mal veya hizmet piyasasinda dogrudan veya dolayh olarak rekabeti
engellemc, bozma ya da kisitlama amacini tasiyan veya bu etkiyi doguran yahut dogurabilecek
nitelikte olan tesebbiisler arasi anlasmalar, uyumlu eylemler ve tesebbus birliklerinin bu tur karar
veeylemleri hukuka aykin ve yasaktir.
(2) Bu haller, ozellikle sunlardir:
a) Mal veya hizmetlerin ahm ya da satim flyatinin, fiyati olusturan maliyet, kar gibi
unsurlar ile her tiirlu ahm yahut satim sartlannin tesbit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalannin bolusulmesi ile her tiirlu piyasa kaynaklannin veya
unsurlannin paylasilmasi yada kontrolu.
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktannin kontrolu veya bunlann piyasa disjnda
belirlenmesi,
d) Rakip te§ebbuslerin faaliyetlerinin zorlastinlmasi, kisitlanmasi veya piyasada faaliyet
gosteren te§ebbuslerin boykot ya da diger davramslarla piyasa disina cikartilmasi yahut piyasava
yeni gireceklerinengellenmesi,
e) Munhasir bayilik haric olmak (izere, e§it hak, yukumluluk ve edimler icin esit durumdaki
kisilere farkli sartlann uygulanmasi,
f) Anlasmanin niteligi veya ticari teamiillere aykin olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte
diger mal veya hizmetin satin ahnmasinin zorunlu kthnmasi veya araci te§ebbus durumundaki
ahcilann talep ettigi bir malm ya da hizmetin diger bir mal veya hizmetin deahci tarafindan teshiri
sartina baglanmasi ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzina iliskin sartlann iieri
siirulmesi.
(3) Bir anlasmanin varliginm ispatlanamadigi durumlarda piyasadaki tlyat degi^melerinin
veya arz ve talep dengesinin ya da tesebbiislenn faaliyet bolgelerinin,rekabelin
engellendigi,bozuldugu veya kisitlandigi piyasalardakine benzerlik g6stermesi,te§ebbuslerin
uyumlu eylem icinde olduklanna karine tesjdl eder.
(4) Ekonomik ve rasyonel gerek5elere dayanmak ko§uluyia taraflardan her biri uyumlu
eylemde bulunmadigmi ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." hukmune. 'Idari Para Cezasi'
baslikh 16.maddesinde(Degi?ik: 23/1/2008 - 5728/472 md.);
"(I) Kurul, te$ebbiis niteligindeki gercek ve tuzel kisiler ile tesebbus birlikleri veya bu
birliklerin iiyelerine;
a) Muafiyet ve menfi tespit basvurulan ile birlesme ve devralmalar ibasvurulannda yanh? ya da yaniltici bilgi veya beige verilmesi,
b) izne tabi birle?me ve devralmalann Kurul izni olmaksizin ger9ekle$tirilmesi,
c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasinda eksik, yanhs yada yaniltici
bilgi veya beige verilmesi ya da bilgi veya. belgeftm-1?elirlenen sure icinde ya da hie verilmemesi.
UYAI* liili$im Sisicmindc ycr alan hudokiimana http://vatandas.uyap.gov iradrcsiri'don' nK ifsb4 - p,\hez38 - nBrl Ilib - FOBw6o= kodu ilc cnschilirsiniz.

T.C
ANKARA
2. fDARE MAHKEMESI
ESASNQ : 2014/313
KARARNO : 2015/128
d) Yerinde incelemeninengellenmesi yada zorlastinlmasi,
Hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler icin te§ebbusler ile te§ebbus birlikleri veya bu
birliklerin uyelerinin karardan bir onceki mali yil sonunda olusan veya bunun hesaplanmasi
mumkun olmazsa karar tarihine en yakin mali yil sonunda olusan ve Kurul tarafindan saptanacak
olan yilhkgayri safi gelirlerinin binde biri oraninda, (d) bendinde belirtilenler i?in ise aym sekilde
saptanacak olan gayri safi gelirlerinin binde besi oraninda idari para cezasi verir. Ancak bu esasa
gore belirlenecek ceza onbin Turk Lirasmdan az olamaz. Bu fikranm (b) bendine gore idari para
cezasi birlesme islemlerinde tarattann herbirine, devralma isjemlerinde ise sadece devralana verilir.
(2) Yerinde incelemenin mahkeme karan ile gercekle§tirilmesi, yerinde incelemenin
engellenmesi ve zorla§tinlmasina iliskin olarak bu Kanunda ongorulen idari para cezasinin
f uygulanmasmi engellemez.
(3) Bu Kanun'un 4, 6 ve 7.maddelerinde yasaklanmis davranislarda bulunanlara, ceza
verilecek tesebbus ile tesebbus birlikleri veya bu birliklerin uyelerinin nihai karardan bir onceki
mali yil sonunda olusan veya bunun hesaplanmasi mumkun olmazsa nihai karar tarihine en yakin
mali yil sonunda olusan ve Kurul tarafindan saptanacak olan yillik gayri safi gelirlerinin yuzde
onuna kadar idari para cezasi verilir.
(4) Tesebbus veya te?ebbiis birlikierine iicuncii fikrada belirtilen idari para cezalan
verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanan tesebbus veya te§ebbus birligi yoneticilerine ya
da cali§anlarma tesebbus veya tesebbus birligine verilen cezanin yuzde besine kadar idari para
cezasi verilir.
(5) Kurui, ucuncii fikraya gore idari para cezasina karar verirken, 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayih Kabahatler Kanununun I7nci maddesinin ikinci fikrasi baglaminda, ihlalintekerrurii, siiresi,
tesebbus veya tesebbus birliklerinin piyasadaki giicu, ihlalin gerceklesmesindeki belirleyici etkisi,
verilen taahhutlere uyup uymamasi, incelemeye yardimci olup olmamasi, gerceklesen veya
gerceklesmesi muhtemel zarann agirhgi gibi hususlan dikkate ahr.
(6) Kanuna aykinhgin ortaya cikanlmasi amaciyla Kurumla aktif isbirligi yapan te§ebbiis
yada tesebbus birlikleri veya bunlann yoneticileri ve cahsanlanna, isbirliginin niteligi, etkinligi ve
C zamanlamasi dikkate ahnarak ve gerekcesi acik bir §ekilde gosterilmek suretiyle iicuncii ve
dordiincu fikralarda belirtilen cezalar verilmeyebilir veya bu fikralara gore verilecek cezalarda
indirim yapilabilir.
(7) Bu maddeye gore verilecek idari para cezalarimn tespitinde dikkate ahnan hususlar,
isbirligi halinde para cezasindan bagisiklik veya indirim sartlan, i§birligine iliskin usul ve esaslar
Kurulca cikanlacak yonetmeliklerle belirlenir." hukmune, 'Kurulun Gorev ve Yetkileri' baslikh
27.maddesindc;
"(I) Kurulun gorev ve yetkileri sunlardur:
a) Bu Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki islemler hakkinda, basvuru uzerine
veya resen inceleme, arastirma ve sorusturma yapmak; bu Kanunda diizenlenen hukumlerin ihlal
edildiginin tespit edilmesi uzerine,bu ihlallere son verilmesi icin gerekli tedbirleri ahp bundan
sorumluolanlara idari para cezalan uygulamak,
t) Bu Kanunun uygulanm.asi-<4.1e,v ilgili olarak tebligler cikarmak ve gerekli
duzenlemeleri yapmak," hiikmune yeryeriimistif/S' ^
15.02.2009 tarih ve 27142 sayt]|?'Resmi.,gazeted.e yayimlanarak yururliige giren Rekabeti
V*9 /ft .3) .A
*i 'v.. '•» ft r* ..'t!~ i'y
UYAP Hiii$im Sisicmindc ycr alan hu dokiimana htlp://valandas.uyap.gov.lr adrcsindcn nKifsb4 - pxhez38 - llBrtlub - FOBw6o= kodu ilc eri$cbilirsiniy.

T.C.
ANKARA
2. iDARE MAHKEMESI
ESASNQ : 2014/313
KARAR NO : 2015/128
Sinirlayici Anlasma, Uyumlu Eylem vc Kararlar He Hakim Durumun Kotiiye Kullanilmasi
Halinde Verilecek Para Cezalanna Iliskin Yonetmelik'in 'Para Cczasimn Belirlcnmcsinc
iliskin llkclcr' baslikli 4.niaddesindc
"(I) Tesebbus ile tesebbus birliklerine veya bu birliklerin iiyelerine verilecek para cezasi
belirlenirken;
a) Bu Yonetmeligin 5 inci maddesi cercevesinde temel para cezasi hesaplanir.
Tcmcl para cezasi. Kanunun 4 iincii veya 6 nci maddelerinde yasaklanmi$. piyasa, nilelik ve
kronolojik siirec olarak birden fazla bagimsiz davramsjn saptanmasi halinde. her bir davranis. icin
ayn ayn hesaplanir.
b) Temel para cezasinin hesaplanmasindan sonra, bu Yonetmeligin 6 nci ve 7 nci
maddeleri cercevesinde. agirlastmci ve hafifletici unsurlar goz oniinde bulundurularak artlirma
ve/veya indirme yapihr.
(2) Bu Yonetmelik hiikiimleri geregince belirlenecek para cezasi miktan, ceza
verilecek tesebbus ile te§ebbus birlikleri veya bu birliklerin uyelerinin nihai karardan bir onceki
mali yil sonunda olusan veya bunun hesaplanmasi mumkun olmazsa nihai karar tarihine en yakin
mali yil sonunda olu§an ve Kurul tarafindan saptanacak olan yilhk gayri safi gelirlerinin yiizde
onunu asamaz. Bu smiri asan para cezalan. ceza verilecek tesebbus ile te?ebbus birlikleri veya bu
birliklerin uyelerinin yillik gayri safi gelirlerinin yiizde onuna indirilir ve kosullan bulunuyorsa bu
Yonetmeligin 7 nci maddesinin ikinci ve ucuncii fikralan ile Aktif isbirligi Yonetmeligi hiikiimleri
uygulanir.
(3) Tesebbus veya tesebbus birliklerine, Kanunun 16 nci maddesinin iicuncii
fikrasinda belirtilen para cezalannm verilmesi halinde. ihlalde belirleyici etkisi saptanan tesebbus
veya tesebbus birligi yoneticilerine ve cahsanlanna verilecek para cezasi, tesebbus veya tc§ebbiis
birligine verilen cezanin yiizde besini asamaz." diizenlemesi, 'Tcmcl para cezasi' baslikli
S.maddcsinde
"(I) Temel para cezasi hcsaplanirken, Kanunun 4 iincii ve 6 nci maddelerinde yasaklanmis.
davranislarda bulunan tesebbus ile tesebbus birlikleri veya bu birliklerin uyelerinin, nihai karardan
bir onceki mali yil sonunda olusan veya bunun hesaplanmasi mumkun olmazsa nihai karar tarihine
en yakin mali yil sonunda olusan ve Kurul tarafindan saptanacak olan yilhk gayri safi gelirlerinin;
a) Karteller icin, yuzde ikisi ile yuzde dordii.
b) Diger ihlaller icin. binde besi ile yiizde iicii, arasmda bir oran esas almir.
(2) Birinci fikrada yazih oranlann bclirlenmesinde, ilgili tesebbus veya tesebbus
birliklerinin piyasadaki giicu, ihlal neticesinde gerceklesen veya gerceklesmesi muhtcmel zararm
agirhgi gibi hususlar dikkate ahnir.
(3) Birinci fikraya gore bclirlenen para cezasi miktan;
a) Bir yildan uzun. be§ yildan ki-sa siiren ihlallerde yansi oraninda,
b) Be§ yildan uzun surcn ihlallerde bir kati oraninda, artlinlir." duzenlcmesi,
'Hafifletici Unsurlar' baslikli 7.maddesindcde;
"(I) Temel para cezasi, yasal yiikiimliiluklerin yerinc getirilmesi haricinde incelemcye
yardimci olunmasi. ihlalde kamu otoritelerinin tesvikinin veya diger tesebbiislerin zorlamasinin
bulumnasi, zarar gorenlere gonullii olarak^razmrrTaupdenmesi, diger ihlallere son verilmesi. ihlal
konusu faaliyetlerin yilhk gayri safi gelirler'icerisindek] payinin cok diisiik olmasi gibi haller ilgili
tcsebbiis veya tesebbus birligi tarafm9'aii ispatlanirsa'^ dortte birile be§te iic arasinda indirilebilir.j; / .•' ••• *• 'A
•u.v ;,'.-., -
•^ /
UYAI» Milisim Sisicmindc ycr alan hu dokQinana httpVA-atnndns.uyap.gov.ir adrcsinden nKifsb4 - pxlicz38 - nBrtlub - FOBw6o= kodu ilc cnscbilirsiniz.

T.C.
ANKARA
2. IDARE MAHKEMESI
ESASNO : 2014/313
KARAR NO : 2015/128
(2) Yurutiilen bir soru$turmada Aktif isbirligi Yonetmeligindeki para cezasi
verilmemesine ilisjdn duzenlemeden yararlanamayan bir tesebbuse verilecek ceza, ba§ka bir
kartele ili?kin olarak Kurulun onara§tirma yapmaya karar vermesinden once, Aktif isbirligi
Yonelmeliginin 6 nci maddesinde belirlenen biigi ve belgeleri sunmasi halinde, dortte bir oraninda
indirilir. Aktif i§birligi Yonetmeliginin para cezasi verilmemesine ve verilecek cezalarda indirim
yapiltnasina iliskin hiikiimleri sakhdir.
(3) Diger ihlalleri gercekle§tiren tesebbus veya te§ebbiis birliklerinin ihlallerini
kabul ederek, aktif isbirliginde bulunmalan halinde, para cezasi altida bir ile dortte bir arasinda
indirilir." diizenlemesi yeralmaktadir. '
Dava dosyasmm incelenmesinden; bankalar tarafindan uygulanan faiz oranlannin en
yuksek oran iizerinden tespit edildigi, faiz oranlannda hi9bir bankamn indirime gitmedigi, turn
bankalann ayni faiz oranim kullandiklan iddialan uzerine yapilan inceleme sonucu Kurul
tarafindan on ara^tirma yapilmasmin kararlastinldigi, hazirlanan on arastirma raporu uzerine 4054
sayih Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediginin belirlenmesi amaciyla sorusturma
acilmasina karar verildigi, sorusturmanin AKBANK, GARANTi, i$ BANKASI, YKB, TEB,
VAKIFBANK, HALKBANK, Z1RAAT, DENiZBANK, FiNANSBANK, HSBC ve ING
Bankalan hakkinda yurutiildugu, sorusturmanin tamamlanmasi uzerine hazirlanan rapor, bankalar
tarafindan verilen yazih ve 25/02/2013 tarihli sozlu savunma toplantismda yapilan savunmalar da
degerlendirilerek; bankacihk sektorunde faaliyet gosteren soz konusu tesebbuslerin, cesjtli
bankacihk hizmetlerine yonelik uygulanan faiz oran Ian m ve ucretleri birlikte belirlemek uzere
rekabeti sinirlayici nitelikte eylemlerde bulunduklan, soz konusu eylemlerin mevduat (kamu
bankalan acisindan kamu mevduati da dahil olmak uzere), kredi ve kredi karti hizmetlerini konu
edinen bir uzla§ma kapsaminda vuku buldugu, uzlasmanin ortak planini, flyat stratejilerinin birlikte
belirlenmesinin olu?turdugu, uzla$manm unsurlannin belirlenmesi, uygulanmasi ve takibinin ise
taraflar arasinda gerceklc?tirilen bir dizi iletisjm, bilgi paylasimi ve mutabakat vasitasiyla ifa
edildigi, uzlasmaya iliskin olarak, yerinde yapilan incelemelerde elde edilen, 1 nolu belgeden;
AKBaXNK ve GARANTI arasinda konut kredisine uygulanacak olan faiz orani hususunda bir
iletisim gerceklestigi, 2 nolu belgeden; YKB, AKBANK, GARANTI, i$ BANKASI,
VAKIFBANK, HALKBANK ve ZiRAAT'in, mevduata uygulanacak maksimum faiz oranininQ^/ birlikte belirlenmesi ve soz konusu orandan daha yuksek fiyatlama yapilmamasi hususunda bir
centilmenlik anlasmasi ger9ek)e§tirdikleri, belirtilen uzlasmanin, tespit edilen ilk beige esas
ahnarak, 21.08.2007 tarihinden itibaren uygulanmaya baslandigi, 3 nolu belgeden; GARANTi,
YKB, AKBANK ve i§ BANKASFnin bankacihk hizmetlerine yonelik bazi konulan goru§mek
amaciyla toplanti duzenledikleri, GARANTI, YKB ve AKBANK Genel Mudiirlerinin katihmiyla
gerceklestirilen bu toplantiya i$ BANKASI Genel Muduriiniin i?tirak edemedigi ancak yapilan
goriismelerden haberdar edildigi, 4 nolu belgeden; GARANTi'nin 03.07.2008 tarihinde YKB'vie
iletisjm kurarak mevduat faizlerinde %20'nin iizerinde fiyatlama yapilmamasi hususunda
centilmenlik anlasjnasi teklifinde bulundugu ve YKB'nin belirtilen teklifi kabul ettigi, AKBANK
ile GARANTi Bankasrnin anlasmaya taraf oldugu, AKBANK 'in 04.07.2008'de %20,60 oraninda
faiz uyguladiginin ogrenilmesi uzerine soz konusu tarihin gecis gunu olmasi sebebiyle ilelisjmde
aksama oldugundan siiphelenilmesi nedeniyle Genel Miidurler diizeyinde centilmenlik
anlasmasinin gecerli oldugunun teyit edildigi, yapilan teyide ek olarak, 1$ BANKASI'nin ve kamu
sermayeli diger bankalann anlasmaya taraf ,plup olmadigmm ara§tinldigi, bunun uzerine YKB
Hazine Yonetim Ba§kani tarafindan, kamu bankaiannin da centilmenlik anlasmasma i§tirak
ettiginin ogrenildiginin ifade edildigi,'. tesebbusler.arasmdaki uzla§manm 2008 yihnin Haziran
UYAI'Uili$im Sisicmindc ycr alan bu dokiimana hup://vatandas.uyap.gov tr adresindcn nKifsb4 - pxhez38 - nBrtlub - FOBw6o- kodu ilc eriijcbilirsiniz.

T.C.
ANKARA
2.1 DARE MAHKEMESI
ESASNQ : 2014/313
KARAR NQ : 2015/128
ayinda ve sonrasinda uygulanmaya devam edildigi, ilerleyen tarihlerde ise bankalar arasinda
gerceklestirilen cesjtli iletisim ve fiyatlara ilisjdn bilgi degisimlerini kapsayan mutabakatlarla
surduriildugii, basta Genel Mudiirler ve Genel Miidiir Yardimcilan olmak iizere cesitli
seviyelerdeki yoneticiler ve cah§anlar arasinda gercekle?en iletisimler aracihgiyla, kredi ve
mevduat faizi oranlannin, ucretlerin ve komisyonlann birlikte arttinlmasi yahut oran
degisikliklerine yonelik stratejilerin birlikte belirlenmesi hususunda anlasmalar kuruldugu, fiyat
stratejisi ve hedef gibi rekabete duyarh bilgilerin paylasilmasi yoluyla uyumlu eylemler
gerceklestirildiginin anlasildigi, bankacihk hizmetlerine yonelik bu uzlasmaya, FiNANSBANK,
HSBC, DENiZBANK, ING ve TEB'in de ilerleyen tarihlerde belirli hizmet turleri bakimindan
dahil oldugu, 10 numarah belgeden; uzlasmanin kapsarmnin kredi karti hizmetlerini de icerecek
sekilde genisletildigi gorulerek, uzlasmanin, tesebbusler arasinda ve kredi, mevduat ve kredi karti
hizmetlerine iliskin uygulamaya konulacak fiyatlann birlikte belirlenmesi hususunda(^ gerceklestirildigi sonucuna vanldigi, bankacihk sektoriinde faaliyet gosteren tesebbusler arasinda
fiyat tespiti amacini ta?iyan bu uzlasmanin ortak planmin, kredi, mevduat ve kredi karti hizmetleri
kapsamindaki pek cok uriine yonelik faiz oranlannin ve ucretlerin tespitinde koordinasyon
icerisinde hareket etmek uzere icra edilen bir dizi mutabakat ile hayata gecirildigi, bahse konu 12
bankanin onemli bir boliimunun, soz konusu mutabakatlarm cogunluguna diizenli olarak i§tirak
ettikleri, bankalar arasinda Genel Mudiirler ve Genel Miidiir Yardimcilan duzeyinde fiyat tespitine
yonelik bir ortak plan olu§turuldugu, sonraki tarihlerde yapilan alt anla?malar ile de, sozu edilen
ihlalin unsurlannin belirlenmesi ve uygulanmasinin saglandigi, taraflar arasinda gerceklestirilen
her bir anlasma ve/veya uyumlu eylemin ayn birer ihlal niteligi tasimadigi, 2, 3, 4, 6, 9, 25. 26 ve
27 numarah belgelerden; taraflarca tesis edilen uzla§maya uygun olarak birlikte ve iletisim
icerisinde belirlenen fiyatlann fiilen uygulandiji, 14, 16, 19. 20 ve 21 numarah belgelerden ise;
kamu mevduatma yonelik bankacihk hizmetlerinde, de rekabeti sinirlayici nitelikte eylemlerin
fiiliyata gecirildiginin anlasjldigi, kamu bankalannin kamu mevduati alanindaki soz konusu
eviemlerinin ayn bir uzlasma ve buna bagli olarak ayn bir ihlal olarak degil, sorusturmaya taraf
olan biitiin bankalann katildigi uzlasma kapsammda degerlendirilmesi gerektigi, sonu9 olarak,
AKBANK, DENiZBANK, FiNANSBANK, GARANTi, HALKBANK, HSBC, ING, i$
BANKASI, TEB, VAKIFBANK. YKB ve ZiRAAT Bankalan tarafindan, mevduat, kredi ve kredi
( karti hizmetlerine yonelik fiyat tespit etmek amaciyla bir uzlasma tesis edildigi ve bu uzlasma
^ kapsammda gerceklestirilen iletisim ve uygulamalar vasitasiyla4054 sayih Kanun'un 4. maddesini
ihlal edildiginden bahisle 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayih Kurul karanyla davaci sirket
hakkinda idari para cezasi uygulanmasi uzerine bakilan davamn acildigi anlasilmaktadir.
Bu durumda, soru§turma raporu ve ekleriyle dosyada mevcut turn bilgi, beige ve deliller
birlikte degerlendirildiginde; sorusturma konusu bankalann mevduat, kredi, kredi karti hizmetleri,
faiz oranlan ve birtakim ucretlerin belirlenmesi konulannda piyasada rekabeti engelleme, bozma
ya da kisitlama etkisi doguran veya bu etkiyi dogurabilecek nitelikte olan anlasma ve uyumlu
eylem icerisinde bulunduklan, ticari sir niteligindeki bilgileri birbirleriyle pay1a§tiklan, piyasava
yonelik kararlann uyum ve muzakere icinde beraberce almmasina yonelik irade mutabakati
dogrultusunda hareket ettikleri, bu mutabakat kapsammda kararlastinlan hususiann hayata
gecirildiginin iklisadi analiz ve grafiklerle sabit oldugu dikkate alindiginda, soz konusu anlasma ve
uyumlu eylemlerin taraf] olan davaci banka tarafindan 4054 sayih Kanun'un 4.maddesinin ihlal
edildigi sonucuna vanldigindan, bu eylemlerinin karsihgi olarak davaci hakkinda yukanya ahnan
mevzuat hiikiimleri kapsammda 2011 mali^y-ilSonunda olusan yilhk gayri safi gelirleri uzerinden
takdiren yuzde 1oraninda, toplam 14of656;400-Q0^L idari para cezasi uygulanmasina iliskin
dava konusu Kurul karannda hukukaa^krrihk^gorulmerrristir.
M /# 6« 4
X, s>, '"• '•. .., •" '/ . • .;
V '. • ."^...^-r'"' T J
•••. -%- •« * ~ • .;/
UYAPI3i1i§iinSistcmindoycralimbudokun^^ - pxhez38 - nBrtlub - FOBw6o- kodu ile crijjcbilirsiniz.

V|j^/
T,C.
ANKARA
2. iDARE MAHKEMESI
ESASNO : 2014/313
KARAR NQ : 2015/128
Aciklanan nedenlerle, davanm reddine, a^agida dokumii yapilan 260,55 TL yargilama
giderinin davaci iizerinde birakilmasina, A.A.U.T uyannca durusmali isjer i9in belirlenen
1500,00.-TL vekalet ucretinin davacidan ahnarak davah idareye verilmesine, artan posta ucretinin
karann kesinlesmesinden sonra davaciya iadesine, karann tebligini izleyen gunden itibaren 30 gun
icerisinde Danistay'a temyizyolu acik olmak uzere 30/01/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
Baskan
OMERCIVRi
38465
YARGILAMA G1DERLERI
Ba§vurma Harci
Karar Harci
Y.D. Harci
Vekalet Harci
Posta Gideri
TOPLAM
20.5.! 5
Uye Uye
UMIT$AHIN ABDULGANI MUSULLU
101846 124781
24.30 TL
24,30 TL
108,60 TL
3,75 TL
99.60 TL
260.55 TL
N
UYAI' Milium Sisicmindc ycr ulan bu dokdmana htlp/Zvatandasayapgov tr adrcsindcn nKifsb4 - pxhez38 - nBrt! ub - FOBw<>0- ktniti ilc cri^cbilirsini/.

Dosyalar

Karar Metni
Kaynak Metin (Kaynak: Rekabet Kurumu Sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul