• Esas No: 2015/7808
  • Karar No: 2015/9070
  • Karar Tarihi: 17.06.2015
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

1. Hukuk Dairesi 2015/7808 E., 2015/9070 K., 17.06.2015 T. 

YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
TARİHİ: 19/07/2013
 
NUMARASI: 2012/22-2013/319
 
DAVACILAR: D. T. V.D.
 
DAVALI: A. T. 
 
DAVA TÜRÜ: ECRİMİSİL
 
Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi S. A.'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
 
-KARAR-
 
Davacılar, 1538 ada 16 parsel sayılı taşınmazdaki 3 ve 7 no'lu bağımsız bölümler ortak mirasbırakanları adına kayıtlı iken onun ölümünden bu yana davalı tarafından kullanıldığını, kendilerine hiç bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek 7 no'lu bağımsız bölüm için 6 aylık 990,00 TL ecrimisil ve davadan sonrası için aylık 165,00 TL'nın her ay tahsiline, 3 no'lu bağımsız bölüm için 4 aylık 700,00 TL ecrimisil ve aylık 175,00 TL 'mn her ay tahsiline karar verilmesi isteği ile eldeki davayı açmışlar, mahkemece, davanın kabulü ile 7 no'lu bağımsız bölüm için 990.00 TL ecrimisilin ve aylık 165,00TL ecrimisilin her ay davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, 3 no'lu bağımsız bölüm için 700,00 TL ecrimisilin ve aylık 175,00 TL ecrimisilin her ay davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, 21.974,64 TL harem davalıdan alınmasına, 23.717,60 TL vekalet ücretinin davacılara verilmesine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmeyerek 08.10.2013 tarihinde kesinleşmiştir.
 
Hüküm bu haliyle kesinleştikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; mahkemece henüz doğmamış olan bir alacak yönünden hüküm kurulmasının, bu hükme bağlı olarak da fazla harç ve vekalet ücreti hesaplanmasının doğru olmadığı ve bozulması gerektiği gerekçesiyle kanun yararına temyiz isteminde bulunmuştur.
 
Hemen belirtilmelidir ki; haksız işgal tazminatı niteliğindeki ecrimisil davalarında ancak dava tarihine kadar gerçekleşmiş zararın istenebileceği, dava tarihinden sonra gerçekleşmesi muhtemel zararın sonradan açılacak davanın konusunu oluşturacağı gözetilmeksizin dava tarihinden sonraki dönemi kapsar şekilde ecrimisile hükmedilmesi isabetsizdir.
 
Öte yandan, her ne kadar 492 sayılı Harçlar Yasası harcın alınmasını ve tamamlanmasını yanların isteklerine bırakmayıp değinilen yönün mahkemece kendiliğinden ( re'sen ) gözetilmesini hükme bağlamış ise de, dava dilekçesinde istenilen ecrimisil miktarı toplam 1.690.00 TL olup, hükmedilen ecrimisil üzerinden harç ve vekâlet ücreti tayin ve takdir edilmesi gerekirken davada elatmamn önlenmesi isteği bulunmadığı halde ecrimisil istenilen bağımsız bölümlerin keşfen değeri belirlenerek, bu değer üzerinden fazla harç ve fazla vekâlet ücretine karar verilmesi de doğru değildir.
 
Hâl böyle olunca, dava tarihine kadar belirlenen ecrimisile hükmedilmesi ve hükmedilen ecrimisil miktarı üzerinden harç ve vekalet ücretinin hesaplanması gerekirken anılan hususların gözardı edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK'nun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 17.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (2)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul