• Karar No: 2007/UH.Z-386
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :40
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-386
Şikayetçi:
 Desa Özel Güv. Korm. ve Eğt. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti., Çankaya Mahallesi Zeytinli Bahçe Cad. Antalyalı Kardeşler İşhanı Nu: 2 K.3/4 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Devlet Hastanesi, İsmet Paşa Mah. Rasim Dokur Cad. Nu:1 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42196
Başvuruya konu ihale:
 2006/164143 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.18.85.0141/2007-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarsus Devlet Hastanesi’nce Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Desa Özel Güv. Korm. ve Eğt. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 07.12.2006 tarihinde yapılan ihalede, ihale komisyonunca beş isteklinin teklifini ihaleye son teklif verme saati olan 10:00 dan sonra vermeleri gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda:

 

07.12.2006 tarih ve saat 15:30 da düzenlenen ihale komisyon kararından; ihaleye katılan yedi firmadan beşi olan,  Huzur Güvenliğin saat 10:03, Keskin Güvenliğin saat 10:04, Vega Tim Özel Güvenliğin 10:04, Joker Güvenliğin saat 10:05 ve Defance Özel Güvenliğin saat 10:09 da teklif zarflarını ihalede son teklif verme saati olan 10:00 dan sonra sunduklarından dolayı, ihale dışı bırakılmalarına karar verildiği,

 

İsteklilere ihale dosyalarının ihale görevlisi memurlarca ilgili birime teslim etmeleri konusunda isteklileri uyarmalarına rağmen, saat 09:59 kadar bekleyip ihale dosyasında mevcut bulunan tutanaklardan da görüleceği üzere 09:59 da teslim etmeye başladıkları, idari şartnamenin 5 inci maddesine istinaden beş isteklinin teklifinin ihale dışı kaldığı, şikayete konu ihalede yeterli katılımın olmadığı, ihalenin güvenilirliğin, saydamlığın, eşit muamelin ve rekabetin oluşmadığı gerekçe gösterilerek, ihale komisyonunca 
   Oybirliğiyle ihalenin iptaline ve sözkonusu kararın ita amirinin olurlarına sunulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
            

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.”

 

Yine anılan Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükümleri  yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi idareye, ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır. İdareye tanınan bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu muhakkaktır. Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde ise, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık bulunması durumunda idarenin ihaleyi iptal edebileceği açıkça belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede yedi adet teklif verilmesine rağmen, sözkonusu tekliflerden  beşinin ihalede son teklif verme saati olan 10:00 dan sonra sundukları gerekçesiyle kabul edilmemesinin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan hükme uygun olduğu, bu durumda da ihalede iki geçerli teklif kaldığı anlaşıldığından, ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçelerle ihalenin idare tarafından iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin şikayeti yerinde görülmemiştir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul