• Karar No: 2007/UH.Z-387
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-387 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3879 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :41
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-387
Şikayetçi:
 Nokta Taşımacılık İnşaat Gıda Tem. Dağ. ve Özel Güv. Hiz. Tur. Taah. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti., Saray Mahallesi İlhan İş Merkezi Nu 13/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doğanşehir Devlet Hastanesi, 44500 Doğanşehir/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2006 / 42059
Başvuruya konu ihale:
 2006/161017 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık 10 İşçili Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.18.63.0141/2006-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doğanşehir Devlet Hastanesince 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık 10 İşçili Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nokta Taşımacılık İnşaat Gıda Tem. Dağ. ve Özel Güv. Hiz. Tur. Taah. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.12.2006 tarih ve 42059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin idari şartnamesinde yüklenicinin çalışacak temizlik işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu, temizlik personeli dışında bir temsilci personel (müdür) çalıştıracağı, söz konusu personel için idareden hiçbir ücret talep edilemeyeceği şeklinde düzenleme bulunduğu, ancak söz konusu personelin ücret verilmeden çalıştırılamayacağı, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin bu personelde dahil edildiğinde asgari maliyeti karşılamadığı için ihale dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalenin konusunun 10 kişi ile 12 aylık temizlik hizmeti olduğu, çalıştırılacak personele günlük brüt 1,20 YTL yol parasının 26 gün üzerinden nakdi olarak ödeneceğinin belirtildiği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının belirtilmediği, çalıştırılacak işçilere bir öğün yemeğin ve temizlikte kullanılacak malzemelerin idare tarafından temin edileceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 maddesinde “ Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

…Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, Malatya Sigorta Müdürlüğünden sorularak bu oranın %2 olarak tespit edildiği, yaklaşık maliyetin söz konusu orana göre hesaplandığı, ancak yukarıdaki yönetmelik hükmüne aykırı olarak, uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde Yüklenici temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu, (temizlik personeli dışında) idareyle uyum içerisinde çalışabilecek en az iki yıllık yüksek okul mezunu, konusunda uzman, tecrübeli, bir temsilci personel (Müdür) çalıştıracaktır. Firma çalıştıracağı bu sorumlu personel için idareden hiçbir ücret talep etmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı bölümün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

.

…14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin sayısının çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

İdarece yapılan düzenlemelerde söz konusu işte çalışacak personel sayısının 10 kişi olduğunun belirtildiği, bu işçilerin haricinde ayrıca idareden hiçbir ücret talep edilmeyeceği belirtilen temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu, (temizlik personeli dışında) idareyle uyum içerisinde çalışabilecek en az iki yıllık yüksek okul mezunu bir kişinin istenildiği, ancak bu kişinin haftalık çalışma saatlerinin tamamını mı yoksa bir kısmını mı idarenin iş yerinde geçirip geçirmeyeceği hususunda bir düzenlemeye yer verilmediği, şikayete konu ihalede birim fiyat üzerinden teklif alındığı ve idare tarafından geçerli sayılan iki tekliften, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinde söz konusu personele verilecek ücreti dikkate almadan, şikayetçi firmanın ise söz konusu personele verilecek ücreti dikkate alarak teklif verdiği anlaşıldığında yapılan düzenlemelerin isteklileri teklif fiyatını oluştururken tereddüde düşürdüğü anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki hükümler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ihale dokümanındaki oluşan çelişkiler tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle aşırı düşük sorgulaması yapılamayacağı anlaşıldığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde İstekliler tekliflerini verirken birim fiyat teklif cetvelinde, yol ücreti, giyecek ücreti ve firma karını (%) belirtmek zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun 6. maddesinde “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, Düzenlenir.”, hükmü

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde de “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

 

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” Başlığı altında; yer alan “2-...Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan bu düzenlemede birim fiyat teklif cetvelinde firma karının belirtilmesinin istenilmesi yukarıdaki hükümlere aykırıdır.

 

            Ayrıca, idare tarafından ihale dokümanının ekinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinin ise

 

Sıra

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktar Birimi

Birim Fiyat

Tutar

1

Temizlik (12 Aylık)

10 Kişi

-

 

 

şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveline ilişkin ihale dokümanında iki farklı ve birbiriyle çelişen düzenleme yapılması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin “...İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir...” hükmüne aykırıdır. .

           

            Tüm bunlara ilaveten ihaleye teklif veren altı istekliden dördünün tekliflerini idare tarafından ihale dokümanının ekinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetveline göre, ikisinin ise idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesine göre yol ücreti, giyecek ücreti ve firma karını belirterek verdikleri dikkate alındığında, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale dokümanında yapılan bu düzenlemelerden tereddüde düştüğü, anlaşılmıştır..

 

            Ayrıca, idare tarafından teklifler değerlendirilirken, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelini idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesine göre veren iki isteklinin teklifinin geçerli sayıldığı,

 

Ancak, ihale dokümanının ekinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetveline göre veren, dört teklifin üçünün ise  idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesine uygun olarak verilmediği gerekçesiyle idare tarafından geçerli sayılmadığı, tespit edilmiştir.

 

Yukarıdaki hükümler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ihale dokümanında birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde yer alacak kalemlere ilişkin yapılan çelişkili düzenlemelerin de ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkilediği anlaşıldığından, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, şikayetin 18.12.2006 tarihli yazıyla reddedildiği, söz konusu yazının aynı tarihte şikayetçiye tebliğ edildiği ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 22.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul