• Karar No: 2007/UM.Z-441
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :111
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-441
Şikayetçi:
 Escort Computer Elek. San. ve Tic. A.Ş., Atakan Sok. No:14 Mecidiyeköy/ İSTANBUL Vekili Av.Ahmet SÜNBÜL, Büyükdere Cad. Lale İşhanı No:62 Kat:6 D:37 Mecidiyeköy/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü,Yerebatan Caddesi No:31 Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.12.2006 / 41519
Başvuruya konu ihale:
 2006/145087-2006/145087 İKN|li “İlimiz İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Bilgisayarı, Öğrenci Bilgisayarı, Laser Yazıcı, Projeksiyon Cihazı, Tarayıcı Alımı İle Bağlantı ve Kurulumlarının Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 07.10.72.0200/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Özel İdaresi’nce 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlimiz İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Bilgisayarı, Öğrenci Bilgisayarı, Laser Yazıcı, Projeksiyon Cihazı, Tarayıcı Alımı İle Bağlantı ve Kurulumlarının Temini” ihalesine ilişkin olarak Escort Computer Elek. San. ve Tic.  A.Ş.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.12.2006 tarih ve 41519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil şirketin sunmuş olduğu teklifin en düşük teklif olmasına rağmen, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Belgesine ait TÜRKAK Teyit Yazısının 2005 tarihli olması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, eksikliği belirtilen belgenin ihale tarihinden sonra müvekkil şirketin eline geçtiği, müvekkil, İdare tarafından anılan belgenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37’nci maddesi hükmü gereği tamamlatılması gerektiği, belge tamamlatma konusunda kanun hükmünün idareye inisiyatif tanımadığı, buna rağmen idarenin belge tamamlatma yoluna gitmediği, bunun belirtilen Kanun hükmüne aykırı olduğu, müvekkil şirketin teklifinin reddedilmesiyle İdarenin 326.950,00 YTL zarara uğradığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2’nci maddesinde:

 

1) PC ve Çevre Birimlerinin imalatçısı ise; imalatını kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini,

 

2) PC ve Çevre Birimlerini başka bir imalatçıdan temin edecekse, hem imalatçı firmaya hem de kendisine ait ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini,

 

Verecektir.

 

Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin kendi adına sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin geçerlilik tarihinin 11.06.2007 tarihine kadar olduğu, ancak bu belgenin geçerliğinin teyidi için Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi ve İdari Şartname hükmü gereği TÜRKAK’ dan alınacak 2006 yılına ait teyit yazısının ibraz edilmediği, 2005 yılında alınmış olan TÜRKAK teyit yazısının ibraz edildiği ve idare tarafından başvuru sahibinin teklifin açıklanan nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin, ihale tarihinden sonra 2006 tarihli TÜRKAK teyit yazısını aldığı tespit edilmiştir. 11.06.2007 tarihine kadar geçerli ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi bulunan ve buna ilişkin 2006 yılında düzenlenmiş olan TÜRKAK teyit yazısını da almış olan firmanın mevcut belgelerine bakıldığında, belgelendirilmesi istenilen konuya ilişkin yeterliliğe, ihale tarihi itibariyle sahip olduğu anlaşılmaktadır. İlgili konuda ihale tarihi itibariyle yeterli olduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuat hükümlerine aykırıdır.   

 

Açıklanan nedenlerle,

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul