• Karar No: 2007/UH.Z-427
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-427 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4270 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :94
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-427
Şikayetçi:
 U.Ç.S Uğur Yemek Gıda Hayv. Turz. Paz. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Yolu 13. Km Gersan San. Sit. Tahsin Kahraman Cad. No:48 Batıkent /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 H. E. Kazan Devlet Hastanesi Atatürk Mah. F. Çakmak Cad. No:10 Kazan/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42284
Başvuruya konu ihale:
 2006/153442 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek ve Kahvaltı Alımı ihalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.18.95.G012/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            H. E. Kazan Devlet Hastanesi’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek ve Kahvaltı Alımı”  ihalesine ilişkin olarak U.Ç.S Uğur Yemek Gıda Hayv. Turz. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idari şartnamenin 7 nci maddesinde istenilen organizasyon şemasında üretime katılan personelin isimleri belirtilmediği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif dosyasında sunmuş oldukları organizasyon şemasının İSO 9001 standartlarında çalışan firmalarının mevcut şeması olduğu, üretime katılan personelle ilgili isim listelerinin teklif mektubunun içindeki organizasyon şemasının ekinde sunulan SSK’nın internet sitesinden alınmış resmi kayıtlarla idareye sunulduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermelerine rağmen değerlendirme dışı bırakıldıkları, kesinleşen ihale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibinin noter tasdikli olması gereken makine ekipman taahhütnamesinin noter tasdikli olmadığı halde değerlendirme dışı bırakılmadığı,  iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43 üncü maddesinin ilk fıkrasında;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.”  hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” alt başlıklı 7.3.2. maddesinde;

 

           Üretime katılan personel listesi” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdarece üretime katılan personel listesinin istenildiği, başvuru sahibince 11 kişiye ait sigortalı hizmet listesi sunulduğu ve sunulan bu belgelerin idarece istenilen üretime katılan personel listesi talebini karşıladığı anlaşıldığından bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

                 

           Şartnameye göre hizmette kullanılması gereken makinelerin (5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.) ve ekipmanların kendisine ait olduğunu gösteren faturalar ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulacaktır…….” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin “İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinin e) bendinde; “İstenilen araç-gereç ve sayıları; e.a-Sanayi tipi bulaşık malinesi 1 adet (en az 20 tabak kapasiteli, bardak yıkayabilir özellikte ve kurutmalı), e.b-Porselen tabak 240 adet, kase 100 adet, taşıma için tepsi, çatal, kaşık, bıçak 100 er adet (tabak, kase, servis tabağı vs. aynı renk ve model olacaktır), e.c-Tuzluk 15 adet, kırmızı biberlik 15 adet, baharatlık 15 adet (1. sınıf kaliteli çelikten18/10 olacak)sürahi 15 adet, bardak 100 adet, peçetelik 15 adet ve 1. sınıf kürdan 50.000 adet (her masada en az dört tane su bardağı sürekli bulundurulacak), e.d-Masa örtüsü 15 takım (2 katlı), e.e-Masa için ekmek sepeti 15 adet, e.f-Gramaj için hassas terazi 1 adet, e.g-Hasta servisi için yemek taşıma ve dağıtım arabası (tencere taşımaya ve servis yapmaya uygun) 1 adet, e.h-Porsiyon ayarı için kefeli hassas terazi 1 adet, e.ı-Tek kullanımlık kahvaltı tabağı 5500 adet, e.i- Boş tabakları toplamak için en az 30 gözlü katlı araba 1 adet, ayaklı şövale 1 adet, lavabo pompası 2 adet, bulaşık fırçası 2 adet, e.j-Kapaklı çelik tepsi 150x70x08 4 adet, e.k-Termobox 600 lük 2 adet, maske 1000 adet, şarjlı el süpürgesi 1 adet, masa mandalı 60 adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İkinci en avantajlı teklif sahibi Gurmen Hazır Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu makine ekipman taahhütnamesinde; “İşletmemizde üretim esnasında kullanılan tüm makine, teçhizat ve ekipmanların kalanlım süreleri 5 yıldan azdır ve ekipmanlar kendimize ait olup demirbaş defterinde kayıtlıdır” şeklinde düzenlendiği, yazının altında şirket temsilcisi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin imzasının bulunduğu, teknik şartnamede üretimde kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, teknik şartnamenin 2 nci maddesinin e bendinde hastanedeki servis ve sonrasında kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin düzenleme bulunduğu, taahhütnamenin içeriğiyle birlikte düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle Gurmen Hazır Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca sunduğu iş deneyim belgesinde iş bitirme belgesinin Ankara Alüminyum San. A.Ş. tarafından düzenlendiği, düzenleyenin özel sektör dahilinde bir şirket olduğu, iş deneyim belgesi düzenleme yetkisinin olmadığı, isteklice söz konusu işe ilişkin sözleşme sunulmadığı, yine sunduğu ortaklık hisse beyanının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Standart Form-KİK027.3/H ‘ye uygun olmadığı, sadece; “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır” ibaresinin yer aldığı anlaşıldığından ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Gurmen Hazır Yemek Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin bu sebeplerlede değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 29.12.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idare ile ihale üzerinde bırakılan firma arasında 28.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, başvuru sahibinin 18.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayete 18.12.2007 tarihli cevabını başvuru sahibinin 22.12.2007 tarihinde tebliğ ettiği, idarenin şikayete verdiği cevabın şikayetçi tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük Kuruma itiraz süresini beklemeden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul