En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-393
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-393 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3939 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :52
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-393
Şikayetçi:
 İztemsan Tem. Oto. Tur. İnş. ve Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., İbni Sina Mahallesi Gözde Sokak No: 19/1 Derince / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Taşova Devlet Hastanesi, Taşova/ AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2840
Başvuruya konu ihale:
 2006/169772 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Aylık Büro ve Hasta Yönlendirme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.03.12.G016/2007-2007/9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Taşova Devlet Hastanesi tarafından 15.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan” 2007 Yılı 12 Aylık Büro ve Hasta Yönlendirme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İztemsan Tem. Oto. Tur. İnş. ve Serv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarih ve 2840 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kanunun 41. ve 42. maddelerinde belirtilen sürelere uyularak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kurma yapılan İtirazen Şikayet Başvurusunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) idare tarafından 15.12.2006 tarihinde yapılan “ Büro ve Hasta Yönlendirme Hizmet” alım ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, idarenin kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde bildirildiği, 11.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen 15 günlük şikayet başvuru süresinin beklenmeden 10.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, her ne kadar 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinde, sözleşme imzalandıktan yapılan şikayet başvurularının dikkate alınmayacağı ve İtirazen Şikayet başvuru hakkının bulunmadığı hükme bağlanmış ise de; yapılan sözleşmenin mevzuata uygun bir şekilde imzalanmamış olması sebebiyle iptali ile itirazen şikayet başvurularının değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

            2) İhale komisyonu, ihaleye sunmuş olduğumuz iş deneyim belgesinin Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden 15.12.2006 tarih ve 1810 sayılı yazı ile teyidini istediği, Kocaeli Üniversitesinin “söz konusu iş deneyim belgesindeki hizmetle ilgili olarak 2006/234349 İKN’li ihalede gözetim, denetim ve kontrol hizmetinin yapıldığı, büro ve hasta yönlendirme işçisi çalıştırılmadığı” şeklinde vermiş olduğu cevabi yazıya göre ibraz ettikleri iş deneyim belgesinin kabul edilmediğini, Halbuki ibraz ettikleri iş deneyim belgesin de işin adının “yönlendirme hizmeti” olarak yazıldığı iş deneyim belgesine konu ihaleye ilişkin olarak ibraz ettikleri 02.01.2004 tarihli sözleşmede ise işin tanımının “hastalar, hasta ziyaretçileri, refakatçiler” olarak açık bir şekilde yazıldığı, buna rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, aynı zamanda iş deneyim belgesine konu ihalenin idari şartnamesinde yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi durumunda da haklı olduklarının görüleceği iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 41inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

           

            Aynı Kanunun 42nci maddesinde ise, “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” şeklinde hükümler bulunmaktadır.

           

            Başvuru sahibinin 24.01.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin 4734 sayılı Kanunun 41. ve 42. maddelerine uygun olarak 10.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin ise 11.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) Başvurunun reddine,

 

            2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul