En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-400
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :61
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-400
Şikayetçi:
 A-KAYA Temizlik Nak. İnş. Yemek Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu 20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Numune Hastanesi Başhekimliği, Hastane Cad Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 522
Başvuruya konu ihale:
 2006/153278 İhale Kayıt Numaralı “355 İşçi İle Genel Temizlik İlaçlama, Dekontaminasyon Ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.00.74.0130/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Numune Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “355 İşçi İle Genel Temizlik İlaçlama, Dekontaminasyon Ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-KAYA  Temizlik Nak. İnş. Yemek Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 522 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Benzer iş tanımının ilan ve idari şartnamede farklı belirlenmiş olduğu,

 

2) İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında ilaç uygulama izin belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamede yer alan; hastane idaresince istenmesi halinde teknik hizmetler işinde çalıştırılmak üzere eleman temin edileceğine ilişkin düzenlemenin, tekliflerin verilmesinde tereddüde yol açtığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan temizlik,dezenfeksiyon ve dekontaminasyon işi ile ilgili olarak hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri, dezenfeksiyon işi ,ilaçlama işi ile ilgili olarak kamu kurumlarında yapılmış ilaçlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

 

Aynı ilanın 12.2 maddesinde; “Bu işlere ait Benzer işler İlaçlama işi ile ilgili resmi kurumlarda yapılmış ilaçlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde de; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan temizlik,dezenfeksiyon ve dekontaminasyon işi ile ilgili olarak hastanelerde yapılmış genel temizlik hizmetleri, dezenfeksiyon işi, ilaçlama işi ile ilgili olarak kamu kurumlarında yapılmış ilaçlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”

 

Düzenlemelerinin bulunduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, benzer iş tanımının ihale ilanının iki ayrı maddesinde yer aldığı, bunlardan ilki olan 4.4 maddesinin idari şartnamede yer alan 7.4 maddesiyle aynı olduğu, ihale ilanında yer alan ikinci düzenlemenin ise 12.2 maddesinde yer aldığı, bu maddenin ise daha dar bir kapsamda olduğu görülmüştür.

 

Esasen, tekliflerin değerlendirilmesinde idari şartname hükümleri esas alınacağından ve idari şartname hükmünün ihale ilanında aynen yer aldığı görüldüğünden, ihale ilanının 12.2. maddesinde yer alan düzenlemenin ihale işlemlerini etkileyici bir niteliğinin bulunmadığı, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

18.10.2006 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan şekliyle Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” bölümünde; “İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İhale konusu iş, idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “355 işçi ile 01.01.2007-31.12.2008 tarihleri arası genel temizlik, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı şartnamenin 7.1.o maddesinde de, isteklilerin (konsorsiyumlarda sorumlu ortağın) il sağlık müdürlüğünden alınmış  Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgeleri bulunmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin konusunun sadece ilaçlama hizmeti olmadığı anlaşıldığından, isteklilerden Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi sunmalarının istenilmesi mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “5-Genel Şartlar” bölümünün 31 inci maddesinde; “…Yüklenici hastane idaresince istenmesi halinde teknik hizmetler işinde çalıştırılmak üzere eleman temin edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhalede tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği idari şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İhale dokümanında, söz konusu elemanın çalıştırılması halinde idarece herhangi bir ücret ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen personel sayısının esas alınması, idarece ilave eleman çalıştırılması istendiğinde de bu konunun, iş artışı kapsamında karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Kullanılacak makinelerin isimleri ile katalog, broşür ile ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgeler dosyaya konulacaktır.”,

 

Aynı şartnamenin 7.3.3-2  maddesinde de; “İstekliler tarafından kullanılacak her türlü temizlik malzemesi ile ilaçlama, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılacak ilacın isim, katalog ve broşürlerle ulusal veya uluslar arası standarda uygunluğunu gösteren belgeler ve kullanılacak ilaçların imal ve ithal izin belgesini dosyaya koyacaklardır.”düzenlemesine yer verilmiş olduğu görülmüştür.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin Ek-2 bölümünde bulunan “Temizlik Hizmetinde kullanılan makine, araç parkı, temizlik malzeme ve maddelerine ait liste” ‘de; işin gerçekleştirilmesi için hangi makinelerin ve malzemelerin kullanılması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür. Aynı şartnamenin “Haşere ile mücadele ve ilaçlama hizmetleri teknik şartnamesi” bölümünde de kullanılacak ilaçların karşılaması gereken kriterlerin açıklandığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak teçhizatın ve malzemenin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, teçhizata ve kullanılacak malzemeye ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makine ve ekipman ile malzeme ve ilaçların teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki, makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususları da dikkate alındığında, kullanılacak makine ve ekipman ile malzeme ve ilaçlara ilişkin katalogların istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Ayrıca, kullanılacak ilaçların imal ve ithal izin belgelerinin hizmet sunucularından istenilmesi, bu ilaçları imal veya ithal etmeyen hizmet sunucularının ihaleye katılımını da kısıtlamaktadır.

 

Bu nedenle, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; kullanılacak makinelerin isimleri ile katalog, broşür ile ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgelerin ve 7.3.3-2 maddesinde; kullanılacak her türlü temizlik malzemesi ile ilaçlama, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılacak ilacın isim, katalog ve broşürlerle ulusal veya uluslar arası standarda uygunluğunu gösteren belgeler ve kullanılacak ilaçların imal ve ithal izin belgesinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “ilaç uygulama izin belgesi” istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebeplerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 11.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 30.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 08.12.2006 tarihinde satın aldığı ve ihale tarihinden sonra olmak üzere 15.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bu kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                     

Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul