En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-425
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-425 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4250 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :92
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-425
Şikayetçi:
 Emin Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Emniyetevleri Mah. Taşkent Sokak No: 5 D:1-B 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliği, İzmit Yolu 3.Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 457
Başvuruya konu ihale:
 2006/161765 İKN|li Güvenlik Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.00.57.0158/2007-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi Baştabipliğince 05.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yol giderine ilişkin açıklamasının yeterli olmadığı iddia edilmektedir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam Özel Güvenlik Personeli sayısı 22, 49.2 maddesinde, işin süresi 1.1.2007-31.12.2008 tarihleri arası (730) takvim günü olarak belirlenmiştir.

                

             İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan  26 ncı maddesinde, yemek giderinin idare tarafından bedelsiz karşılanacağı ve teklif fiyata dahil olmadığı, giyim ve yol bedelinin (26 günlük) yüklenici firma tarafından ayni olarak verileceği ve teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir.

           

  Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, (22 işçi ile 24 ay), % 3 sözleşme gideri dahil nakdi belirlemelere göre (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli, giyim bedeli ile yol  bedeli hariç –yemek bedeli öngörülmemiş) asgari maliyetin (350.869,25-YTL)   olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli HKN Özel Koruma Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd.  Şti.’nin teklif fiyatının ise; (372.297,00-YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca istenilen açıklama üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif fiyatına ilişkin sunulan açıklama ve eki belgelerde, toplam yol bedeli:16.967.,81-YTL,  toplam giyim bedeli:3.432,00-YTL, toplam mali mesuliyet sigortası: 924,00-YTL olarak belirttiği ve  belgelendirdiği, İhale Komisyonunca bu açıklama ve belgelerin  değerlendirildiği ve yeterli bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı, sunduğu açıklama ve eki belgeler ile diğer isteklilerin teklif fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Öte yandan, yol giderine ilişkin belge Taşköprü Belediyesinden alınmış ise de, ihale konusu hizmetin yerine getirileceği yer olan Hastanenin Taşköprü Beldesinin bağlı bulunduğu Çiftlikköy Mevkiinde bulunduğu (İzmit Yolu 3.Km.) belirlenmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1- Başvuruya konu ihalede, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin alınmış bir karar bulunmadığı, şikayetçinin 25.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.12.2006 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı ve şikayetin reddine ilişkin karar şikayetçiye henüz tebliğ edilmeden ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenilmeksizin aynı tarihte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiş ise de, bu durum sonucu etkileyecek nitelikte görülmemiştir.

 

            2- Ufi Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teklifi, teklif mektubunda “ihale tarihi üzerinde” düzeltme yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü, “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde; Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

      ....

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı bölümünde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 32 nci maddesinde de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıdaki hükümlerine benzer hükümlere yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu ve Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde teklif mektuplarının taşıması zorunlu olan unsurlar düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 37 nci ve Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde ise teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarının eksikliğinin yaptırımı düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince teklif mektuplarının taşıması gereken unsurları taşımaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmekte olup, teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarından herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Teklif mektubundaki ihale tarihi teklif mektuplarının zorunlu unsurlarından olmadığı bu nedenle yanlış yazılan ihale tarihinin düzeltilmesi teklifin esasını değiştirecek bir eksiklik olarak ta değerlendirilmemektedir.

 

Sözkonusu teklif mektubunda, teklif mektubunun taşıması zorunlu olan unsurlar eksiksiz ve doğru olarak yazıldığı gibi, ihaleyi yapan idare, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası da doğru olarak yazılmıştır.

 

Bu durumda, yanlış yazılan ihale tarihinin düzeltilmesi teklifin esasını değiştirecek bir eksiklik olmadığından anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamakla birlikte bu durum başvuruya konu ihalede sonucu etkileyici nitelikte görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul