• Karar No: 2007/UH.Z-418
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :82
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-418
Şikayetçi:
 Çakay Özel Güv. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti., Hükümet Cad. 2. Vakıf İşhanı Ka 1/553-17 2/202 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 677
Başvuruya konu ihale:
 2006/167563 İhale Kayıt Numaralı “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.00.94.G013/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XI. Bölge Müdürlüğü’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakay Özel Güv. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale de teklif ettikleri bedelin idare tarafından aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek yazılı açıklama talebinde bulunulduğu, yaptıkları yazılı açıklamada asgari işçilik maliyeti, mali sorumluluk sigortası ve kıyafet vb. olmak üzere idari şartnamede istenen hususları yazılı olarak belgelemelerine rağmen açıklamalarının kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde 39 kişiye 26 gün üzerinden brüt olarak 2,00YTL yol, 2,50YTL yemek ücreti ile 10 kalemden oluşan (kaban, mont, kazak, k.gömlek, y.gömlek, k.pantolon, y.pantolon, kravat, kep, ayakkabı) giysi, 490 yevmiye tatil ücreti, brüt asgari ücretin %10 oranında fazlası ücret ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ücretinin teklif fiyata dahil edileceği düzenlenmiştir.

 

            Bu belirlemeler üzerinden yemek ve yol ücreti ve tatil ücreti eklenerek yapılan hesaplamaya göre maliyet 419.698,84 YTL’dır. Bu hesaplamaya sigorta ve giyim ücretinin de eklenmesi suretiyle toplam maliyet bulunabilecektir.

 

            İhale komisyonu teklif bedelleri üzerinde yaptığı inceleme neticesinde 13.12.2006 tarihli kararı ile  kendi yaklaşık maliyet hesabına göre aşırı düşük teklif olarak kabul ettiği Çakay Ltd. Şti., Murat Ltd. Şti. ve yüksel Ltd. Şti.’den 13.12.2006 tarihli yazılarla yazılı açıklamada bulunmalarını istemiş, istekliler tarafından yapılan açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda Yüksel Ltd. Şti’nin teklifi giyim bedeli öngörülmemesi nedeniyle, şikayetçi Çakay Ltd. Şti’nin teklifi de 39 kişinin giyim bedeli olarak 1,00YTL olarak öngörülmesinin uygun görülmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İşin ihale dokümanında belirtilen koşullarda yapılıp bitirilmesi idarenin takdir ve sorumluluğundadır. İdare 39 işçiye 10 kalem olarak verilecek giysi bedelleri için şikayetçi tarafından sunulan 1,00 YTL’sı ile hesaplamış olduğu yaklaşık maliyet çerçevesinde bu haliyle karşılaması imkanı bulunmadığı düşüncesinden hareketle  teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiştir. İhale komisyonun söz konusu işleminin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 38 inci maddelerine aykırılık taşımadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul