• Karar No: 2007/UH.Z-417
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-417 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4172 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :81
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-417
Şikayetçi:
 Çevren İth. İh.. Nak. San. Ltd. Şti., Atatürk Cad. Yaşat İşhanı No 114 K 6 İçel
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah. 4 Numaralı Cad. 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1700
Başvuruya konu ihale:
 2006/164139 İhale Kayıt Numaralı “Sayaç Okuma, Kesme-açma ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.01.98.G013/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sayaç Okuma, Kesme-Açma ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çevren İth. İh. Nak. San. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede benzer iş tarifi olarak sadece su sayaç okuma olarak belirtilerek tarifin daraltıldığı, benzer iş olarak açma- kesme ve buna bağlı hizmetler tarifinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine uygun olacağı, ihale dosyasının geç verilmesi nedeniyle ihale tarihinin uzatılması talep edildiği ancak reddedildiği, teklif zarflarının üzerinde adres olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, zaten idareye şikayet başvurusu sırasında idareye adreslerini belirttikleri iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak;su sayaçlarının okunması işi kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdare tarafından yapılan ihalenin konusu GASKİ’nin faaliyet alanı olan su abonelerinin sayaçlarının okunması, kesme-açma ve buna ilişkin faaliyetler olarak personel çalıştırılması olarak belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından ihale dokümanında yapılan iş tanımı ile benzer iş tanımı birlikte değerlendirildiğinde; su sayacı okuma işinin benzer iş olmayıp yapılacak işin bir parçası olduğu, kesme-açma ve buna bağlı hizmetlere ait olarak bir benzer iş tarifi de yapılmadığı, işin kendisinin benzer iş tarifi olarak kabul edilmesi imkanı bulunmadığı gibi, benzer nitelikleri olan, elektrik, doğalgaz vb. hizmetlere ilişkin olarak yapılacak benzer iş tarifinin katılımı ve rekabeti de arttıracağı, bu bağlamda ihalede satılan 5 adet doküman ile, ihaleye 3 isteklinin katıldığı da dikkate alındığında ihale dokümanında yapılan benzer iş tarifi ile ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiği ve yapılan benzer iş tanımının da belirtilen Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı anlaşıldığından şikayetçinin bu konuda ki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            İhale dokümanının süresinde satışa sunulmadığına ilişkin olarak ihale dosyasında bulunan belgeler itibariyle bir değerlendirme yapılamamış, idare tarafından gönderilen 29.01.2007 tarih ve 172 sayılı yazıdan da anlaşılacağı üzere şikayetçinin teklif dosyasının tamamı iade edildiğinden zarf üzerinde adres eksikliği nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması değerlendirilememiştir.

 

            Açıklanan nedenle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 28.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 16.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan benzer iş tanımının ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 21.12.2006 tarihinde satın aldığı ve idareye aynı gün şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükmü yer almaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, iddiaların incelenmesi kapsamında tespit edilen benzer iş tanımına yönelik mevzuata aykırılığın idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

                         

Yaşar GÖK                                           H. Hüseyin GÜRHAN                    

Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi        

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul