• Karar No: 2007/UH.Z-407
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-407 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4070 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :69
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-407
Şikayetçi:
 Selahittin KARAHASAN - Karahasan Gıda İnş. Med. Kömür Teks. Nak. Yemek Tem. Hizmetleri Bulancak Mah. Hasan Demirel Sok. No:5 Bulancak / GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Gedikkaya Mah. 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2027
Başvuruya konu ihale:
 2006/176315 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.02.20.0167/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Selahittin KARAHASAN - Karahasan Gıda İnş. Med. Kömür Teks. Nak. Yemek Tem. Hizmetleri’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kendisine ait ilaç uygulama izin belgesi olmaması nedeniyle teklifinde ilaçlama işini alt yüklenicilere yaptıracağına dair taahhütname ile birlikte yerel yönetimlerden alınmış ilaçlama izin belgesi sunduğu, aşırı düşük teklifleri ile ilgili  açıklamalarında belirtmiş oldukları alt yüklenici ile tekliflerinde belirtmiş oldukları alt yüklenicinin farklı olması nedeniyle ihale komisyonunca açıklamaları uygun bulunmayıp tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu husus teklifin esasını değiştirecek bir durum olmayıp, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesi;

“İstekliler, ihale konusu hizmetlerden ilaçlama işini alt yüklenicilere yaptıracak ise alt yüklenicilere ait listeyi tekliflerine dahil edecektir.

Yüklenicinin İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olan firmalar yaptırmalıdır.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce kendisinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesini veya alt yükleniciye yaptıracaksa adı ve unvanı, açık adresi ve Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi idareye verecektir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonunun 04.01.2007 tarihli kararı ile, başvuru sahibinin ilaçlama işini yaptıracağına dair sunduğu taahhütnamede alt yüklenici olarak belirtmiş olduğu Ceylan Veterinerlik firmasının Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi olmadığı, aşırı düşük teklif sorgulaması ile ilgili açıklamasında Ceylan Veterinerlik firmasına ait ilaçlama izin belgesini vermeyip alt yüklenici olarak belirtilmeyen Artem İlaç Gıda Mad. Ve Tarım Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. adına Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

         

4734 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü yer almaktadır.  

 

İdari Şartnamelerin “Alt Yükleniciler” maddesinde;

İdare, ihale konusu işte yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmediği durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir :

            İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

            İdarenin, isteklilerin ihale konusu işte alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi vermelerini öngörmesi halinde madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir.

            İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

            İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait  sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün  “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı (VIII.M) maddesinin 4 üncü alt maddesinde;              “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir."  düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmesi gereken Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi ile ilgili olarak ihale komisyonunca başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda; teklifi değerlendirme dışı bırakılan Selahittin KARAHASAN - Karahasan Gıda İnş. Med. Kömür Teks. Nak. Yemek Tem. Hizmetleri’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)  Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul