• Karar No: 2007/UH.Z-545
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :132
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-545
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Tic. San. Ltd. Şti. , Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No:3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak No:14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4461
Başvuruya konu ihale:
 2007/11162 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.04.43.G017/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından  tarihinde  ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Tic. San. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarih ve 4461 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; idarenin, 2006/176555 İhale Kayıt Numaralı açık ihale usulü ile yapılan ihaleyi sonuçlandırmayarak şikayet başvurularını beklettiği, yapılan bir ihaleye ilişkin şikayet başvurusundaki iddialarının incelemeyerek ivedilik kararı alınmasının şikayetin önüne geçmek amacıyla olduğu, ihale yetkilisinin ivedilik ve kamu yararı kararında  bazı insanların hayati tehlikelerinin gerekçe gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı, telafisi zor veya imkansız zararların maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin açıklanmadığı, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı kararının gerekli yasal koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uygun düşmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; idareden alınan 09.02.2007 tarih ve 99/1225 sayılı yazı içeriğinde, 2007 yılı hizmet alımı ihalesinin 09.01.2007 tarihinde yapıldığı, ancak ihaleye yapılan şikayet sonucu ihale sürecinin uzaması nedeniyle, 2007 yılı Ocak ayı hizmet alımı ihalesinin idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapıldığı,

 

2007 yılına ait hizmet ihalesine yapılan şikayet sonucu ihale sürecinin uzadığı, 2007 yılı Şubat ayı hizmet alımı ihalesinin kuruluşlarında 24 saat hizmet verildiği ve bakım korunma altında bulunan çocuk, genç, yaşlı ve özürlü insanların sürekli bakıma ihtiyaç duymaları ve bakımlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin zorunlu olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul