• Karar No: 2007/UY.Z-541
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :117
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-541
Şikayetçi:
 Betsan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Sanayi Sitesi 3.Cadde 9.Sokak No:14 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Belediye Başkanlığı Atatürk Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 672
Başvuruya konu ihale:
 2006/153134 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Binasının Dış Cephe Boyası, Çatı Aktarımı ve Yağmur Oluğu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 06.00.10.0075/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Belediyesi’nce 30.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Binasının Dış Cephe Boyası, Çatı Aktarımı ve Yağmur Oluğu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Betsan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 672 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Malatya Belediye Başkanlığı tarafından 30.10.2006 tarihinde yapılan “Belediye Binasının Dış Cephe Boyası, Çatı Aktarılması  ve Yağmur Oluğu Yapılması İşi” ihalesinin 30.10.2006 tarih ve 1173-5772 sayılı karar ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin iptal edilme gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu, bahse konu ihalenin ilk olarak 03.05.2006 tarihinde ihale edildiği, bu ihalede kendilerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ihalenin kendileri üzerinde bırakılacağı anlaşıldığından  ihale konusu işin kapsamı arttırılıp değiştirileceği gerekçesi ile iptal edildiği,  15.09.2006 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkılmaya karar verildiği, ancak bu kez ihale dokümanındaki eksiklilerden dolay idareye yapmış oldukları başvuru neticesinde ihalenin yeniden iptal edildiği ve son olarak 30.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı, ihale dokümanının birden fazla kişi tarafından satın alındığı, ancak sadece kendilerinin teklif verdiği, ancak ihale komisyonu tarafından teklif zarfları açılmadan ihalenin iptaline karar verildiği ve ihalenin kendileri üzerinde kalmasının engellendiği, idarenin aynı işe ilişkin olarak 3 kere ihaleye çıkması sebebiyle her seferinde ilan bedellerinin belediye kaynaklarından ödendiği ve kamu zararına yol açıldığı, kendilerinin 3 kez ihale dokümanı satın almak zorunda kaldıkları  ve zarara uğratıldıkları, bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması ve  idarenin iptal kararının iptal edilerek ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            Başvuruya konu ihalenin iptaline yönelik 30.10.2006 tarihli ihale komisyon kararında iptal gerekçesi; “ Belediye Binasının dış cephe boyası, çatı aktarımı ve yağmur oluğu yapımı işinde birden fazla ihale dosyası satılmış olup, ihaleye sadece Betsan İnş. San. ve  Tic. Ltd. Şti. başvuruda bulunmuştur. İhale komisyonumuzun bir tek başvuru dosyası ile ekonomik açıdan rekabeti oluşmayacağı kanaati ile Betsan İnş.  San. ve  Tic. Ltd. Şti.’ne ait  teklif zarfını ilgili firma yetkilisi huzurunda açmayarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi muhtevasınca ihale komisyonumuz bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”, hükmü yer almaktadır.

 

             Teklif zarflarının açılacağı ilk oturumda idarece söz konusu ihaleye verilen tek teklife ait teklif zarfı açılmadan rekabetin oluşmadığı gerekçesi ile ihalenin idare tarafından iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde bir teklifte olsa ihalenin sonuçlandırılabilmesi mümkündür. Bu usul ile gerçekleştirilen karar konusu ihalede aynı işe ilişkin olarak 3 üncü kez ihaleye çıkıldığı da göz önünde bulundurulduğunda; tek istekli de olsa teklif zarfı açılarak teklif fiyatı ve teklifin geçerli olup olmadığı yönünden bir değerlendirme yapılması sonrasında karar verilmesi gerekmektedir. Teklif zarflarının açılacağı ilk oturumda ihale komisyonu tarafından verilen teklife ait zarf açılmadan ihalenin iptal edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhaleye ilişkin ilk oturumun tekrar ihya edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle idarece gerçekleştirilen iptal işleminin iptali yönünde de karar verilememektedir.  Bu nedenle, mevzuata aykırı iptal işleminin idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiği oyuyla şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                 Muzaffer EREN

                                                                                                                                    Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul