• Karar No: 2007/UH.Z-521
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :83
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-521
Şikayetçi:
 Atmaca Tem. İlaçl. Deznf. İnş. Mak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak 1 Sok. No: 19/6 06440 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beypazarı Devlet Hastanesi, Kurtuluş Mah. Halil Şıvgın Cad. No: 5 06730 Beypazarı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 364
Başvuruya konu ihale:
 2006/164122 İKN|li “Temizlik, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme ve Kalorifer Yakma İşleri “ İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.00.33.0163/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beypazarı Devlet Hastanesi tarafından 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme ve Kalorifer Yakma İşleri “ İhalesine ilişkin olarak Atmaca Tem. İlaçl. Deznf. İnş. Mak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “…kullanılacak demirbaş, her türlü makine ve teçhizatın amortisman giderleri ve diğer zorunlu giderler teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yapıldığı, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale konusu işin tanımlandığı idari şartnamenin 2 nci maddesinde 49 personel çalıştırılacağı belirtilirken, 26 ncı maddesinde 49 kişi haricinde bir müdürün de çalıştırılacağı ve teklif fiyata dahil olduğu ifade edilmiş olduğundan düzenlemenin birbiriyle çelişkili olduğu,

 

            3) İhale dokümanı kapsamında verilen standart form KİK 0 .27.0/H ile geçici teminat mektubuna ait standart formun yürürlükteki standart formlara uygun olmadığı,

 

            4) İhale konusu işe ait teknik şartnamenin son maddesinde “ müteahhit firma Cumartesi, Pazar, resmi ve dini bayramlarda ve tatillerde bu hizmetleri yürütmekle mükelleftir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ihale dokümanına bakıldığında bu günlerin sayısının ne olduğu ve kaç personel çalıştırılacağının ve bu günler için herhangi bir ücret ödeneceğine dair bir açıklığın yer almadığı,

 

            5) İhale konusu iş temizlik hizmeti olduğu halde, teknik şartnamenin “şirketin hastane güvenliği ile ilgili görevler” başlıklı maddesinde “Müteahhit firmaya ait temizlik elemanları idaremizin verdiği emirlere göre hastaneye giren çıkan ziyaretçileri, hastaları, araçları vs. denetleyecek, hastanenin güvenliğini sağlayacaktır.” şeklinde hükmün yer aldığı, güvenlik hizmetinin ihale konusu işten farklı bir hizmet kolu olup, yetkili mercilerden izin ve ruhsat alan güvenlik firmalarınca yürütülen bir hizmet olduğu, temizlik elemanlarına güvenlik hizmeti yaptırılmasının öngörülmesinin mevzuata aykırı bir düzenleme olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

 İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında yer alan işe ait idari şartnamenin “teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde, götürü bedel teklif alınacağı, 2 nci maddesinde de işin konu ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; genel temizlik,çamaşır yıkama,yemek pişirme ve kalorifer yakma işleri ihalesinde işin yapılacağı yerin Beypazarı Devlet Hastanesi olduğu, Genel Temizlik işinde 44 kişi, çamaşır yıkama işinde 1 kişi, yemek pişirme işinde 1 kişi, kalorifer yakma işinde 3 kişi olmak üzere toplam 49 personel ile işin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

Genel Temizlik,Çamaşır Yıkama,Yemek Pişirme ve Kalorifer Yakma hizmet alım  işine ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

26.2.  (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması
hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.  Ayrıca,

26.3.1 .Yüklenici çalıştıracağı isçileri verecek giyecek(Yazhk ve Kışlık olmak üzere iki adet iş elbisesi) giderleri ile kullanılacak demirbaş, türlü makine ve teçhizatın amortisman giderleri ve diğer zorunlu giderler teklif fiyata dahil edecektir.

26.3.2. Çalışacak 49 (kırkdokuz) personellerin 45 (Kırkbeş) i  asgari ücretten, Aşçıbaşına brüt asgari ücretin %50 oranında l (Bir ) kişi. Kaloriferci brüt asgari ücretin % 30 oranında 3 ( Üç ) kişi olarak görev alacak vasıflı personele brüt asgari ücretin % oranında fazlasından ücretlendirilecektir.

26.3.3.49 kişinin haricinde Şirkete ait ve şirketi temsil eden bir Müdür daima Hastanemizde bulunacaktır ve teklif  fiyata dahil edecektir. Firmada çalışan şirket personelinin yemekleri ( Sağlık Bakanlığı APK Genelgesi 2005/125 doğrultusunda) hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince; “…Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden… asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir. açıklamaları yer almaktadır.

 

          Anılan Tebliğ hükmünde amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği düzenlendiğinden, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde makine ve ekipmanlara ilişkin olarak yapılan düzenlemenin Tebliğ hükmüne aykırı olduğu değerlendirildiğinden, iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar “ başlığı altında düzenlenen bölümünde "1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı işler olarak kabul edilecektir "

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır." denilmiştir.

 

Buna göre; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, personel sayısının teklifi oluşturan ana unsur olduğu dikkate alındığında,  idarece öngörülen tüm personellerin (şef, müdür vb.) çalışma saatleri ve özellikle de sayılarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesindeki düzenlemeden işi yürütecek  49 kişinin haricinde şirkete ait ve şirketi temsil eden bir “Müdür” ün  daima hastanede bulunacağı ve teklif fiyata dahil edileceği düzenlenmiş olup bu hükümden işin gerçekleştirilmesinin 50 işçiyle yapılacağı anlaşılmakla beraber gerek ihale ilanındaki düzenlemeden gerekse teknik şartnamede yapılan  düzenlemelerden personel sayısının 49 olacağının anlaşıldığı, 50 nci personele ilişkin olarak maliyetin teklif fiyata dahil edileceği açıkça düzenlense de bu haliyle düzenlemenin öncelikle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırı olduğu,

 

İşin ifasında istihdam edilecek 49 sayıda işçiyi idare edebilecek şirketi temsil edecek bir müdürün çalıştırılacağı, giderlerinin firma tarafından karşılanacağı ve idare tarafından seçileceği hususu belirlenmekle birlikte; yapılan bu düzenlemede bu sorumlu müdürün  haftalık çalışma saatlerinin ne kadarını idare için kullanacağı hususu ile bu personelin idari şartname ile belirlenen 49 işçi içerisinden belirlenip belirlenmeyeceği hususunun net olmadığı, tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu  anlaşılmıştır.

 

        3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendinde; Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde ihaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla bu durumda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin bu durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

İdarece Kuruma gönderilen onaylı ihale dosyasında yer alan “Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form” içeriğinden isteklilere verilen ihale dokümanı, İdari şartname, Teknik şartname, Sözleşme tasarısı, Hizmet işleri genel şartnamesi ve Standart formlardan oluşmaktadır.

 

İncelemeye konu idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında bulunan ve idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak hazırlanıp idari şartnamenin ekinde ihale dokümanı alan firmalara verilen, İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.1/H) birinci maddesinde; “…Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e ), (g) ve (i ) bentlerinde belirtilen durumlarda (olmadığımı/olmadığımızı) beyan (ediyorum/ediyoruz). Bu durumda değişiklik olması halinde , idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt(ediyorum/ediyoruz).” şeklinde,

 

İkinci maddesinde ise; “İhalenin (üzerimde/üzerimizde) kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda (olmadığıma /olmadığımıza) ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt (ediyorum/ediyoruz)” şeklinde düzenleme yapılmış olup “sözleşmenin imzalanmasından önce” metninin akabinde yazılı olması gereken “ihale tarihi itibarı ile” ibaresinin yer almadığı görülmüştür.

 

İhale ilanının 4.1.4 üncü maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g)  ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair yazılı taahhütname” istenilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.1. (d) maddesinde; “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” sunmaları gerektiği düzenlemesi yer almıştır.

 

Sonuç olarak; idarece idari şartnamenin ekinde isteklilere verilen İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin standart forma uygun olarak verilmemesi nedeniyle başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, İncelemeye konu idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında bulunan ve idare tarafından isteklilere verilen geçici teminat mektubunun (Standart Form-KİK 029.0/H) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye uygun olarak hazırlandığı görüldüğünden, bu hususa yönelik iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin “Temizlik İhalesi genel ve ortak esasları belirleyen şartnamesi” başlıklı bölümde “Genel temizlik hizmetleri için belirlenen personel sayılan 3 vardiya ve günlük 7,5 saat çalışma yarım saat dinlenme, haftada 45 saatlik çalışma esası dikkate alınarak hazırlanmıştır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece şikayete verilen cevap yazısı ile başvuru “Yukarıdaki teknik şartnamedeki hüküm dikkate alınarak, İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, çamaşır yıkama hizmeti veren l kişinin cumartesi, Pazar, resmi ve dini bayramlarda ve tatillerde çalıştırılacağı konusundaki idari şartnamenin madde 26.3 teklife dahil giderlere ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığından, idari şartname kesinlik kazandığından  ve “ihaleye katılan isteklilerin teklif mektuplarında idari şartnamedeki teklife dahil giderlerin tamamına teklif verdiğini kabul ederek teklif verdiğinden ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerin teklif fiyatlarının teklif edilmesi gereken Zorunlu Asgari İşçilik Maliyeti ve Diğer Maliyet Kalemlerini Karşılamaya Yeterli Olduğundan,” gerekçeleri ile reddedilmiştir.

 

11.12.2006 tarihli ihalenin ilanının 17.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle şikayete konu ihalede 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Buna göre Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin dokuzuncu fıkrasında “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer yandan, aynı Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;“…   2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, ihale dokümanında bayram ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel ve gün sayısına ilişkin düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

 Bunun yanında, ihale dokümanında sözleşme süresince resmi tatil ve bayram günü sayısı ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmemesi ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle bayram ve resmi tatil günlerinde ödenecek ilave ücretin dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanamayacağı değerlendirilmekte olup, iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İşe ait teknik şartnamenin “şirketin hastane güvenliği ile ilgili görevler” başlıklı maddesinde; “Müteahhit firmaya ait temizlik elemanları idaremizin verdiği emirlere göre hastaneye giren çıkan ziyaretçileri, hastaları, araçları vs. denetleyecek, hastanenin güvenliğini sağlayacaktır. Hastaneye hasta ziyaret saatlerinden önce şirket elemanlarınca ziyaretçilere galoş verilecek ve sonra hastanedeki ziyaretçilerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca hastanenin bahçesine sivil araçların park etmesine izin vermeyecek personele ait olan araçların ise düzgün ve intizamlı bir şekilde kendi plakalarına ayrılmış yerlere park edilmesini sağlayacaktır. Hastanemize hasta getiren sivil araçların ivedi olarak bahçe dışına çıkarılmasına yardımcı olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde "Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri…" şeklinde yapılan belirlemeden de anlaşılacağı üzere, “hastane güvenliği”,  “hasta ve ziyaretçi yönlendirme” hizmetlerinin her biri ayrı bir ihale konusu iş olup, söz konusu iş kapsamında yüklenici tarafından gerçekleştirilmesinin beklenilmemesi gerektiği,  güvenlik hizmetinin ihale konusu işten farklı bir hizmet kolu olup, yetkili mercilerden izin ve ruhsat alan güvenlik firmalarınca yürütülen bir hizmet olduğu, temizlik elemanlarına güvenlik hizmeti yaptırılmasının öngörülmesinin mevzuata aykırı bir düzenleme olduğu ve dolayısıyla iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

            Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; ”İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, şikayetçi tarafından 20.12.2006 tarihli şikayet başvurusunun  idarece 21/12/2006 tarihinde 2006/1475 sayı ile kayıtlara alındığı, 25.12.2006 tarihli yazı ile hem şikayetin esastan sonuçlandırıldığı hem de ihale sürecine devam niteliğindeki kararın alındığı, bu kararın tebliğinden sonra şikayetçinin 28.12.2006 tarih ve 42180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu ve başvuru sadece ihale işlemlerine devam edilmesi kararına yönelik olduğundan, incelemenin  bu yönde yapıldığı, 29.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3348 sayılı Kurul kararı ile “İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,” karar verildiği,   idarenin aynı tarihte yani 29.12.2006 günü sözleşme imzaladığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak; ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının usule uygun alınmadığı, şikayetin 25.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul