• Karar No: 2007/UH.Z-506
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :63
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-506
Şikayetçi:
 Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Tur. Nak. Ser. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Nusret Yılmaz, Hızırbey Mahallesi K.Maraş Cad. Valilik Karşısı Subaşı S. Demircan Apt. K 1/2 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 61080 / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2628
Başvuruya konu ihale:
 2006/143318 İhale Kayıt Numaralı “Mutfak Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2007 tarih ve 08.02.93.0185/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mutfak Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Tur. Nak. Ser. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Nusret Yılmaz’ın 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2007 tarih ve 2628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 30.11.2006 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 21.11.2006 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılan “Mutfak Hizmetleri Alımı” ihalesine teklif verdikleri, idarece Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün 23.11.2006 tarih ve B.05.1EGM.4.61.00.16.01.2006/İH.50-51 sayılı yazısına istinaden ihalenin iptal edildiğinin taraflarına bildirildiği, haklarında 21.12.2006 tarihi itibariyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir cezai soruşturma olmamasına karşılık ihalenin, Emniyet Müdürlüğü yazısına istinaden ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalenin 21.11.2006 tarihinde yapıldığı, 6 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmasına karşın tek bir firmanın ihaleye iştirak ettiği,

 

İhalenin 30.11.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararı ile Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 23.11.2006 tarih ve B.05.1EGM.4.61.00.16.01.2006/İH.50-51 sayılı yazısına istinaden iptal edildiği,

 

Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün anılan yazısında özetle, ihaleye teklif veren Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Tur. Nak. Ser. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dokümanı almış diğer firmaları tehdit ederek ihaleye katılımlarını engellediği, ihale komisyonu tarafından belirlenen yemek rayiç bedelinin 23.000,00 YTL altında fiyat teklif verdiği ve ihalenin bu firma üzerine bırakılacağının belirtildiği yönünde ihbarda bulunulduğu ve bu ihbarda geçen bilgilerin doğru olabileceği yönünde taraflarınca değerlendirme yapıldığı,

 

Ayrıca başvuru sahibinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına 21.12.2006 tarihli dilekçe ile şirket ortakları hakkında her hangi bir kovuşturma yapılıp yapılmadığını bir dilekçe ile sorduğu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğünce 21.12.2006 tarihi itibariyle Kamu İhale Kanunu çerçevesinde her hangi bir kayda rastlanılmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalede, idare ihaleyi Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce gönderilen yazıya istinaden iptal etmiştir. Her ne kadar ihbarda belirtilen şirketin ortağı şahıslar hakkında 21.12.2006 tarihi itibariyle açılmış her hangi bir kamu davası bulunmasa da, anılan müdürlükçe ciddi olabileceği yönünde değerlendirmenin yapıldığı ve konunun araştırılması için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirildiği, altı firma tarafından ihale dokümanı alınmasına karşın sadece ihbarda zikredilen firmanın teklif verdiği ve bu istekli tarafından da yine ihbarda belirtildiği gibi yaklaşık maliyetin 23.000 YTL civarında düşük teklif verildiği hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, idarenin ihaleyi iptal etme yönündeki takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul