• Karar No: 2007/UH.Z-492
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :45
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-492
Şikayetçi:
 İrtem Tem. Hizm. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av. Sedat Aksakallı, Atatürk Bulvarı Kat 11 Nu 211 Kavaklıdere/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Meşrutiyet Caddesi Nu 285 34430 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1704
Başvuruya konu ihale:
 2006/174667 İhale Kayıt Numaralı “Beyoğlu İlçe Hudutları Dahilinde 2. Bölgede Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.01.92.0102/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beyoğlu İlçe Hudutları Dahilinde 2. Bölgede Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması” ihalesine ilişkin olarak Av. Sedat Aksakallı, İrtem Tem. Hizm. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İdari şartnamenin 7.3.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler maddesinde; “İsteklinin bu işle ilgili olarak 3 adet 13+1,5 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı, 12 adet 6-7+1 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 2 adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli açık damperli kamyonu, 1 adet lastik tekerlekli Loader´ i (yükleyici), 4 adet binek otosunu (3 adet oto kontrol amacıyla idare tarafından kullanılacak; 1 adet oto yüklenici firmanın kontrol ekipleri tarafından kullanılacaktır) iş başında bulundurmak zorundadır. İsteklinin iş başında bulunduracağı bütün araçların 3 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. (Araçların teknik özellikleri teknik şartnamenin 2. maddesinde ayrıca belirtilmiştir) 13 + 1,5 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 1 adedinin, 6-7 + 1 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 4 adedinin, yüklenicinin kendi malı olması gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Kendi malı araçlar için ayrıca kayıtlı bulundukları Trafik Şube Müdürlüklerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyît yazısının da isteklilerce tekliflerin ekinde sunulması gerekmektedir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklilerin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirir. Ayrıca istekliler kendi malı veya kiralamak sureti ile taahhüt ettikleri araçların Fotoğrafları ile tonaj ve kullanım kapasitelerini gösteren katalogları da teklifleri ile birlikte vermeleri gerekmektedir” düzenlemesi bulunduğu, bu madde ile Trafik Şube Müdürlüğünden  alınacak teyit yazısı istendiği, ancak bu hususun Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, Kamu İhale Kurumunun 2006/UH.Z-1094 nolu Kararının da bu yönde olduğu,

  

2-İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde atıfta bulunulan teknik şartnamenin 2. Maddesinde araçlar kendi malı veya kiralık olabilir düzenlemesinin bulunduğu, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde belirtilen taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir düzenlemesinin teknik şartnamede belirtilmediği, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde Yüklenici işin aksamaması için yedek araç bulundurmak zorundadır düzenlemesi yer aldığı, ancak hangi araçtan kaç tane yedek olacağının belirtilmediği, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ve ilanda yedek araçla ilgili bir düzenleme yapılmadığı, teknik şartnamede istenilen ve ihale dokümanında yer alan hususlara ilânda ve idari şartnamede yer verilmediğinden ve ilân ile dokümanda yer verilen düzenleme birbirine uygun olmadığından ilânın 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddelerine ve Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Beyoğlu İlçe Hudutları Dahilinde 2. Bölgede Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 09.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 09.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Güneş Albayrak Turizm Seyahat A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Delta Tabl. Tem. Ltd. Şti.-Mis-Bak Tem Ltd. Şti. ortak girişiminin kendi malı araçlar için gereken belgelerin, araç fotoğraf, tonaj, kapasite kullanım belgelerinin ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınacak teyit yazısının olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi ihale dokümanı satın almış ancak ihaleye teklif vermemiştir. Başvuru bu haliyle ihale dokümanına yöneliktir.

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ilan ve idari şartnamede kendi malı araçlar için Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı istendiği  bunun mevzuata aykırı olduğunu belirtmektedir.

 

            İhale konusu ihaleye ait ilan ve idari şartname 2 nci maddesinde “2007 Yılı İçerisinde Beyoğlu İlçe Hudutları Dahilinde 1. Bölgede Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması Ve  Nakli” olarak belirtilmiştir.

            İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine ilişkin 4.3.3 üncü maddesinde; “İsteklinin bu işle ilgili olarak 3 adet 13+1,5 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 12 adet 6-7+1 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli açık damperli kamyonu, 1 adet lastik tekerlekli (yükleyici) loader’i ve 4 adet binek otosunu iş başında bulundurması gerekmektedir. İsteklinin  iş başında bulunduracağı bütün araçların 3 yaşını geçmemiş olması zorunludur. Çöp kamyonlarının özellik arz etmesi ve piyasada kolayca bulunması mümkün olmadığından 13+1,5 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 1 adedinin, 6-7+1 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 4 adedinin yüklenicinin kendi malı olması gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin  sunulması gerekmektedir. Kendi malı araçlar için ayrıca kayıtlı bulundukları Trafik Şube Müdürlüklerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyit yazısının da tekliflerin ekinde sunulması gerekmektedir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu düzenleme ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde de aynı şekilde yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde;“…isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yönetmeliğin anılan hükmüne göre isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi öngörülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalenin ilan ve idari şartnamesinde yapılan söz konusu düzenlemeyle kendi malı araçlar için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde yer alan sınırlamalar aşılarak, anılan maddede belirtilen belgeler yanında ayrıca Trafik Şube Müdürlüklerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış teyit yazısı da istenmiş bulunmaktadır. 

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde; isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipmanın fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi yeterli görüldüğünden, ek olarak Trafik Şube Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı istenmesinin mevzuata uygun bir düzenleme niteliğinde olmadığı değerlendirilmiştir. İsteklinin kendi malı olan araçların nasıl belgelendirileceği hususu Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan hükmünde açıkça gösterilmiş olup, bu hükümde belirtilen belgeler yeterli görülmeyip, buna ek olarak Trafik Şube Müdürlüğünden teyit yazısı  istenmesi katılımı zorlaştırıcı niteliktedir. Nitekim ihaleye iki teklif verilmiştir.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde belirtilen taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir düzenlemesinin teknik şartnamede belirtilmediğini şikayet konusu etmektedir.

 

            Başvuru sahibinin belirttiği husus, makine, tesis ve ekipmanın belgelendirilmesine dair Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yer alan hükmün aynı şekilde Tip İdari Şartnameye aktarılması olup, teknik şartname ihale konusu işin yürütümüne ilişkin teknik bilgi ve detayları kapsadığından, teknik şartnamede yer alması gereken bir düzenleme niteliğinde değildir. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde değildir.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin belirttiği üzere; teknik şartnamenin 2 nci maddesinde “yüklenici işin aksamaması için yedek araç bulundurmak zorundadır” düzenlemesi bulunmaktadır. Teknik şartnamede yer alan bu düzenleme, maddesinde de belirtildiği üzere işin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla yapılmış bir düzenleme olup, idarece bu düzenleme yapılmamış olsa dahi yüklenici tarafından işin yürütülmesi için öngörülmesi gereken bir durum ile ilgilidir. Dolayısıyla ilan veya idari şartnamede bir düzenleme yapılması gereken işin esasına ilişkin bir konu olmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde değildir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine ilişkin 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin aynı yeterlik kriterine ilişkin 7.3.3 üncü maddesinde; “isteklinin bu işle ilgili olarak 3 adet 13+1,5 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 12 adet 6-7+1 m3’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli açık damperli kamyonu, 1 adet lastik tekerlekli (yükleyici) loader’i ve 4 adet binek otosunu iş başında bulundurması gerekmektedir. İsteklinin  iş başında bulunduracağı bütün araçların 3 yaşını geçmemiş olması zorunludur. Çöp kamyonlarının özellik arz etmesi ve piyasada kolayca bulunması mümkün olmadığından 13+1,5 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 1 adedinin, 6-7+1 m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından en az 4 adedinin yüklenicinin kendi malı olması gerekmektedir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan, çöp kamyonlarının özellik arz etmesi ve piyasada kolayca bulunması mümkün olmadığı gerekçesiyle araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, bu haliyle katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim başvuruya konu ihaleye iki istekli teklif vermiştir.

 

2-İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “Karayolları Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K-1 yetki belgesinin de tekliflerin ekinde sunulması gerekmektedir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan konuya ilişkin görüş yazısında; “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca karayolu ile yapılacak taşıma işlerinin C2, K1, L1, L2, gibi yetki belgeleri ile  gerçekleştirilebileceği, ayrıca taşıtı bulunmayan R1 veya R2 yetki belgesine sahip taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulunduğu” belirtildiğinden, idarece ilan ve idari şartnamede ihaleye katılım için sadece K-1 yetki belgesine sahip olunma şartı konulması ve ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında gerekli olan yetki belgelerinin ihaleye katılım esnasında istenilmesi mevzuata uygun bulunmamaktadır.   

 

3-İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine ilişkin 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İsteklinin  iş başında bulunduracağı bütün araçların 3 yaşını geçmemiş olması zorunludur” düzenlemesi bulunmaktadır. Yapılacak işin niteliği ve istenilen araçlar göz önüne alındığında araçlar için 3 yaş sınırı getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan aynı madde içerisinde yer alan “4 adet binek otosunu işin başında bulunduracaktır” düzenlemesine karşın, bu araçların nasıl ve ne kadar kilometre kullanılacağının ihale dokümanında belirlenmemiş olmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen makine, tesis ve ekipmana ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebeplerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 09.01.2007 olarak belirlendiği, ilanın 29.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını ihale gününden bir gün önce satın aldığı ve ihaleden sonra 10.01.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi         

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul