• Karar No: 2007/UH.Z-490
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :41
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-490
Şikayetçi:
 Adım Yemek Gıda Temizlik San. Tic. Ltd. Şti Vekili Av. Hakan Doğan- Av. Seda Ekeryılmaz, Atatürk Bulvarı No: 143/11 Bakanlıklar ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kıbrıs Cad. Orhun Sok. No: 3 Topraklık Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 517
Başvuruya konu ihale:
 2006/162965 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.00.72.G015/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Adım Yemek Gıda Temizlik San.  Tic. Ltd. Şti vekili Av.Hakan Doğan-Av.Seda Ekeryılmaz’ın 18.12.2006  tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, diyetisyen belgelerinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu işlemin kamu ihale mevzuatına aykırı ve hatalı olduğu, Kamu İhale Kanununun hiçbir maddesinde, söz konusu belgenin sunulmamasının, teklifin geçersiz sayılması yaptırımına tabi olacağı hususuna yer verilmediği, dolayısıyla, bu eksikliğin müvekkil şirket tarafından giderileceği taahhüt edilmişken ihale makamı tarafından bu yola gidilmeden söz konusu şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, isteklinin ihale tarihinden önce bünyesinde anahtar teknik personel olarak 1 (Bir) diyetisyen bulunduracağı, bu personelin isteklinin bünyesinde çalışmasının şart olduğu, özel sektörde geçen deneyim süreleri ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet belgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesinin, isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri kapsamında ihaleye katılımda sunulmasının istendiği, aynı düzenlemeye işe ait ihale ilanının 4.3.2 maddesinde de yer verildiği, tespit edilmiştir.

 

             Şikayetçinin teklifi kapsamında, Gıda Mühendisi Ayşe Bülbül’e ait lisans diploması, bu kişinin söz konusu şirket bünyesinde çalıştığını gösteren tahakkuk fişleri ile sigortalı hizmet listesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

             07.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçinin teklifi, teklif dosyasında diyetisyen belgesi bulunmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

          

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması gerektiği ve anılan personelin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlığı altında “… mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           İdarece anahtar teknik personel olarak diyetisyen, buna karşılık şikayetçi tarafından gıda mühendisliğine ilişkin belgelerin sunulması hususuna ilişkin olarak;

 

           Niteliği itibariyle diyetisyen, bireyler ve gruplar için sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların tedavisi için beslenme biliminin uygulanmasıyla ilişkili olarak, bireylerin besin seçimlerini yönlendirmek, kişinin tedavisinin olumlu sonuçlanabilmesi için diyetinde ne tür değişiklikler yapılması gerektiğiyle ilgili görüş bildirmek, kısacası, temel olarak sağlığın iyileştirilmesi için diyetin planlanması ve uygulanmasına yönelik mesleğini icra etmektedir.

 

            Diğer taraftan gıda mühendisi, gıda endüstrisinde ham maddelerin üretiminden başlayarak ürünlerin tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri ilgilenmektedir. Bir başka deyişle gıda mühendisi, gıda ürünlerinin takibini ve son aşamaya kadarki faaliyet süreciyle ilgilenmektedir.

 

            Sonuç olarak bir diyetisyen gıda üretimin amaca uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğiyle ilgilenirken, gıda mühendisi, üretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgilenmektedir.

 

           Bu itibarla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca, idarenin anahtar teknik personel istemesinin mümkün bulunduğu, buna yönelik olarak, 1 adet diyetisyenin anahtar teknik personel olarak ihale dökümanında öngörüldüğü, buna karşılık şikayetçi tarafından, nitelik itibariyle diyetisyenden farklı bir amaca yönelik olarak mesleğini icra eden  gıda mühendisine ilişkin belgelerini sunulduğu dikkate alındığında, şikayetçinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, şikayetçinin, tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, idarece hazırlanarak ihale dökümanı kapsamında yer verilen teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin boş olarak anılan dökümana konulduğu anlaşılmıştır. Aynı şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca niteliği itibariyle ihale konusu iş, 72.000 adet öğle yemeğini kapsamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce sunulan birim fiyat cetvelleri incelendiğinde ise, bu isteklilerin söz konusu cetveli, 1 öğün öğle yemeği, 72000 adet üzerinden doldurarak tekliflerini sundukları anlaşılmış, idarece birim fiyat teklif cetvelinin usulüne uygun sayılmaması gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan birim fiyat cetveline ilişkin standart formda, bu formun formun idare tarafından doldurulacağı öngörülmüş, Kamu İhale Genel Tebliğinde ise, birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerektiği hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı dikkate alındığında, teklif mektubu eki cetveldeki iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmadan ihale dökümanına konulmasının, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru konusu ihalede 4 adet ihale dökümanının satın alındığı, buna karşılık 2 isteklinin ihaleye teklif verdiği ve bu isteklilerden en düşük teklif fiyatını veren isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sonuç olarak, geçerli tek teklifin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, idarelerin rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hususu, Kanunun temel ilkeleri arasında sayılmıştır.

 

Bu itibarla, 4 adet ihale dökümanının satın alınmasına karşılık, 2 isteklinin teklif verdiği ve tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda geçerli tek teklif kaldığı hususları ile, sunulan teklif fiyatlarının bir arada değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen rekabet ilkesinin, başvuru konusu ihalede gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

 

         3) İdareye 18.12.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurusuna ilişkin kararının 22.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresinin 06.01.2007 (cumartesi) günü sona erdiği, söz konusu tarihin hafta sonu tatiline denk geldiği dikkate alındığında, Kuruma başvuru süresi için son tarihin 08.01.2007 tarihi olduğu, zira şikayetçi tarafından 08.01.2007 tarihinde süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarece Kuruma itirazen şikayet başvurusundan sonra 09.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’de, “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında, “idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce bu başvuruya ilişkin almış oldukları kararın başvuru sahibine tebliğini müteakip Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.kik.gov.tr adresinden “şikayet sorgulama” bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.”, ayrıca aynı Tebliğ’de “Kurum tarafından yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında, “Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

- Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

- Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.”  hususlarına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığı hususunun sorgulanması, eğer bulunulmuş ise sözleşmenin idarece imzalanmaması gerekirken, şikayetçi tarafından süresi içerisinde 08.01.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra idarece 09.01.2007 tarihinde Kanuna ve mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

         

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin iddia konularıyla ilgili olarak idarece gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemekle birlikte, bağlantılı inceleme kapsamında tespit edilen; birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak isteklilere verildiği ve ihaleye teklif veren istekli sayısı bakımından yeterli rekabetin sağlanamadığı hususları gerekçe gösterilerek çoğunluk oyuyla ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İdari şartnamede ihale konusu işin 72.000 adet öğle yemeği işi olduğu belirtilmiş, her ne kadar ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin iş kalemi ve miktarı haneleri boş bırakılmışsa da, tüm isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin 72000 adet üzerinden ve 1 öğün öğle yemeğinin fiyatı şeklinde doldurulduğu ve bu şekilde sunulan tekliflerin de idarece kabul edildiği tespit edilmiştir.

İhalede birim fiyat teklif alınmasının amacına da uygun bir sonuç ortaya çıktığından ve tüm isteklilerin tekliflerini aynı bazda değerlendirmek ve ihaleyi sonuçlandırmak mümkün bulunduğundan bahse konu eksikliğin incelenen ihale bakımından esasa etkili olmadığı açıktır.

Öte yandan başvuru konusu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alınmasına karşın, 2 isteklinin teklif vermesi ve bu isteklilerden en düşük teklif fiyatını veren isteklinin de yeterlik şartlarını sağlamadığı için değerlendirme dışı bırakılması hususları, yeterli rekabetin oluşmadığı şeklinde değerlendirilerek ihalenin iptaline gerekçe gösterilmiştir.

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilen bir ihalede salt katılımcı sayısına ve değerlendirmeye alınan teklif adedine bakılarak rekabetin sağlanıp sağlanamadığı sonucuna varmanın mümkün olmadığı, bütün bu hususları dikkate alarak ihaleyi yapma veya iptal etme  yetki ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, nitekim 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle ihale komisyonuna bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkisi verildiği, maddenin gerekçe metninde iptale gerekçe olabilecek hususlar bakımından; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerin sayıldığı, keza Kanunun 40 ıncı maddesinde de aynı nitelikli yetkinin ihale yetkilisine verildiği görülmektedir.

Bütün bu gerekçeler yanında, geçerli teklif sahibine ait teklif fiyatının yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları da dikkate alındığında, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

      Dr. Hasan GÜL              Yaşar GÖK                Muzaffer EREN           Ahmet ÜLKER      

            Başkan                      Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi       Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul