En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-21
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-21 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 25.06.2007 tarih, 2007/UY.Z-2142 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :24
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UY.Z-21
Şikayetçi:
 Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti, Belediye İş Merkezi Kat 4 No: 108 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi, Erzurum Yolu Üzeri 04100 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.11.2006 / 36777
Başvuruya konu ihale:
 2006/128275 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı (Doğubeyazıt) 150 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2007 tarih ve 06.07.31.0019/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi’nce 27.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı (Doğubeyazıt) 150 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’nin 17.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.11.2006 tarih ve 36777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayete konu ihalede; iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin beyannamenin noter tasdikli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olduğu,

 

2) Ortaklık hisse beyanının standart forma uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak bu formu Ticaret Sicil Gazetesindeki oranlara uygun olarak idari şartnamede istendiği şekilde sunulduğu,

 

3) İhaleden elenme gerekçelerinden bir diğer hususun da, firmalarında çalışan Mimar Nuran DEMİRTAŞ’ın oda kayıt belgesinde yetkili olduğu firma unvanı olarak Nuran DEMİRTAŞ mimarlık bürosu elemanı yazması olduğu oysa söz konusu kişinin 01.06.2006 tarihinden bu yana kendileri bünyesinde büro işlerinde çalıştığı ve bu hususun bir eksiklik olarak nitelendirilemeyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerini vermeleri, aynı Şartnamenin 7.1.o maddesinde, ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname ile yine İdari Şartnamenin 7.1.n maddesinde, tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişilikte yarıdan fazla hisseye sahip ortağa ait olması durumunda sunulacak belgenin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameyi sunmaları istenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan başvuru sahibi firmanın teklif dosyası içerisinde, firmanın %50’den fazla hisseli ortağı konumundaki Tufan GÜRTANYEL’e ait iş denetleme belgesini ve yine İdari Şartnamenin 7.1.n maddesinde istenen isteklilerden sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameyi noter onayı olmaksızın sunduğu tespit edilmiştir

 

            4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (f) bendinde ise, idarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.2/Y) istenilmesinin zorunlu olduğu yönünde hüküm bulunmakta olup, aynı Yönetmelik ekinde yer alan İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.2/Y) alt kısmında “Taahhütname noterden onaylı olacaktır” yönünde not bulunmaktadır .

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname”ye açıklık getiren (F) bölümünde ise, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesinin bir gerçek kişiye ait olması durumunda bu standart formun, gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanması gerektiği, ayrıca bu standart formun noterden onaylı olması gerektiği yönünde açıklama bulunmaktadır.

           

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte ele alındığında, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin firmanın %50’den fazla hisseli ortağı konumundaki Tufan GÜRTANYEL’e ait olmasından dolayı, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin olarak sunmuş bulunduğu taahhütnamenin noter onaylı olması gerektiği halde, bu taahhütnameyi noter onayı olmadan sunması sebebiyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ortaklık hisse beyanının şirketin (Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti) kendi ortaklık yapısına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” bölümünün (F) bendinde “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlığı altında (b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’nin başka firma veya ortaklıklarda sahip olduğu ortaklık oranına ilişkin beyanda bulunması gerekirken, şirketin kendi ortaklık yapısını gösterir formu sunması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece, başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen mimar Nuran DEMİRTAŞ’ın oda kayıt belgesinde yetkili olduğu firma unvanı olarak Nuran DEMİRTAŞ mimarlık bürosunun görüldüğü gerekçesiyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunu karşıladığı, meslek odası kayıt belgesinin kişilerin mesleki deneyim süresini tevsik amacıyla istendiği dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Ancak başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusuna istinaden alınan Kamu İhale Kurulunun 08.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-19 sayılı kararı ile;  “……başvuru sahibince söz konusu ihaleye ilişkin bir ilan ve 2 adet idari şartnamenin ellerinde olduğu, ihale ilanı ile bu şartnamelerin birbirine uygun olmadığı, bu uygunsuzlukların şikayet dilekçesinde;

            -İlk ve ikinci idari şartnamelerin 6. maddesinde belirtilen İhale Dokümanının kapsamının farklı olduğu,

         -İş deneyim belgesi olarak ihale ilanında %100, ilk şartnamede %70, ikinci şartnamede %100 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi istendiği ve iş deneyim belgesinin oranları konusunda çelişki bulunduğu,

         -Anahtar teknik personel olarak ihale ilanında 6 adet, ilk şartnamede 10 adet, ikinci idari şartnamede 6 adet anahtar teknik personel istendiği ve anahtar teknik personel sayısında çelişki bulunduğu,

         -İlk idari şartnamede teknik personel olarak istenilen elemanların deneyim süresinin belirtilmediği ancak ihale ilanı ile ikinci idari şartnamede teknik personel olarak istenilen elemanların deneyim süresinin belirtildiği ve bu konuda çelişki bulunduğu,

         -İhale ilanında ve ikinci şartnamede ihalede yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacağı belirtilmesine rağmen ilk şartnamede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır hükmüne yer verildiği ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması konusunda çelişki olduğu,

         -İhale ilanı ile ikinci şartnamede tekliflerin geçerlilik süresinin 90 takvim günü olduğu yazmasına rağmen ilk şartnamede tekliflerin geçerlilik süresinin 150 takvim günü olmalıdır şeklinde belirtildiği ve tekliflerin geçerlilik sürelerinde çelişki bulunduğu,

       -İlk idari şartnamede 2006 yılı için % 15, 2007 yılı için % 85, ikinci idari şartnamede ise 2006 yılı için % 30, 2007 yılı için % 70 ödenek diliminin ayrıldığı, sözleşme tasarısında ise 2006 yılı için % 15, 2007 yılı için % 85 Ödenek diliminin ayrıldığı ve ödenek dilimleri arasında çelişki bulunduğu,

         -İlk idari şartnamede fiyat farkı verilecektir yazılmasına rağmen ikinci idari şartnamede fiyat farkı verilmeyecektir hükmüne yerverildiği ve sözleşme tasarısında fiyat farkı verilecektir yazdığı ve fiyat farkı konusunda çelişki bulunduğu,

         -İlk idari şartnamede fen noktasından çalışılamayacak günün olmadığı belirtilmesine rağmen ikinci idari şartnamede 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasının fen noktasından çalışılamayacak gün olarak kabul edildiği, sözleşme tasarısında ise fen noktasından çalışılamayacak günün olmadığı yazıldığı ve fen noktasından çalışılmayacak günler hususunda çelişki bulunduğu,

         -Gecikme halinde alınacak cezalar konusunda ilk idari şartnamede onbinde 5 ikinci idari şartnamede onbinde 3 oranında gecikme cezasının alınacağı bildirildiği, sözleşme tasarısında ise gecikme halinde alınacak cezanın onbinde 5 olduğu ve bu konuda çelişki bulunduğu,

         -İhale ilanında ve ilk şartnamede Diğer Hususlar başlıklı kısımda açıklama yapıldığı, ikinci İdari şartnamede bu kısımda açıklama yapılmayarak boş bırakıldığının görüldüğü ve açıklamalar konusunda çelişkiler bulunduğu,

İddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin dilekçesinin ekinde onaysız ve bilgisayar çıktısı şeklinde iki ayrı idari şartnamenin ve sözleşme tasarısının yer aldığı,

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ihale dokümanına ilişkin belgelerin onaysız ve bilgisayar çıktısı şeklinde olduğu,

Ser İnş. Tic. Ltd. Şti.-Remzi Tekdal (Ortak Girişimi)’nin yapmış olduğu şikayet başvurusunda yer alan  “ihale dokümanının CD ortamında verildiği, daha sonra idare tarafından idari şartnamede yanlışlık olduğu belirtilerek ikinci bir CD’nin verildiği, CD ortamında verilen ilk idari şartname ile ikinci defa CD ortamında verilen idari şartname ve ihale ilanı arasında çelişkiler olduğu”na ilişkin iddiasına idarece verilen 05.12.2006 tarih ve 3094 sayılı cevabi yazıda, bu iddia ile ilgili olarak idarece gerekli düzeltmeler yapılarak doküman satın alan tüm isteklilere gerekli bilgilerin iletildiğinin ifade edildiği,

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinde bu hususla ilgili bilgi ve belgelere rastlanılmaması üzerine idareden ihale dokümanında yapılan düzeltmelere ilişkin bilgi ve belgeler 25.12.2006 tarih ve 15171 sayılı yazı ile istenilmiş olup, idareden gönderilen 27.12.2006 tarih ve 5413 sayılı yazı ekindeki bilgi ve belgelerden; genel sekreterlik makamına yazılmış 11.10.2006 tarihinde söz konusu ihalenin CD sinde yanlışlık yapıldığının tespit edildiğine ve isimleri yazılı (10) istekliye telefon edilerek değişikliklerin bildirildiği ve kendilerine düzeltilmiş CD’lerin teslim edildiğine ilişkin Mimar Alper Demir ve İnş. İsk. Şb. Md. Faruk Çelik tarafından imza altına alınmış Genel Sekreter Zeki Karakoç tarafından onaylanmış tarihsiz bir belgenin ve bu belgede adı geçen istekli sayısınca düzenlenmiş “Tutanaktır” başlıklı “…tarihinde… verilen ihale CD’sinde yanlışlık olduğu ve düzeltilmiş olan ihale CD’sinin tarafınıza … tarihinde verildiği ve herhangi bir itirazınızın olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde ibarenin yer aldığı tarihsiz ve sadece Mimar Alper Demir ve İnşaat Müh. Faruk Çelik tarafından imza altına alınmış (10) adet belgenin yer aldığı, ayrıca ihale dokümanı satın alındığına dair belgelerinde gönderildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde  “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde “ İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.

…İdare, ihale veya ön yeterlik dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.” düzenlemesi,

Yine aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesindeİdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümündeUygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler gereğince; idare, Kurum tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak ihale dokümanı hazırlayacağı, her sayfasının onaylanmasının ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazasının zorunlu olduğu, ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere verilecek ihale dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabileceği, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu ancak yapılması zorunlu olduğu hallerde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen usullere uyulmak şartıyla zeyilname düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, ayrıca, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesinde belirlenen esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde; idarenin 4374 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 ve 30 uncu maddelerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı olarak ihale dokümanı hazırladığı ve ihale dokümanında teklif değerlendirmesine esas değişiklik yaptığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmüştür.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdare tarafından gönderilen ihale İşlem dosyası içerisinde yer alan isteklilere ait teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

1) İdarece geçerli teklif olarak belirlenen Toprak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.-İlyapı Taah. İnş San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklif dosyası içerisinde yer alan belgelerde pilot ortak olan Toprak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına kanuni vekil ibaresiyle Kenan KÖMÜRCÜ’nün imzasının yer aldığı, Kenan KÖMÜRCÜ’nün Mersin Birinci Noterliğinin 13.06.2001 tarih ve 11641 sayı ile düzenlenen şirket müdürü sıfatıyla İlyas ÖZTOPRAK’ın genel vekaletname ile vekil tayin ettiği Levent ABACI tarafından İlyas ÖZTOPRAK tarafından verilen adı geçen genel vekaletname dayanak gösterilerek 02.07.2001 tarihli vekaletname ile vekil tayin edildiği, ancak teklif dosyası içerisinde yer alan şirketin son durumunu gösterir 29.06.2006 tarih ve 6588 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden İlyas ÖZTOPRAK’ın şirkette yer alan hisselerinin tamamının noter onaylı 07.12.2005 tarih ve 21640 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Mehmet DAĞLI’ya devredildiği, ortaklar kurulu kararı ile İlyas ÖZTOPRAK’ın müdürlük sıfatı ile temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine, Pervin Özdemir’in şirket müdürü olarak seçilmesine karar verildiği, bu durumda şirketten tamamen ayrılan ve şirket müdürlüğü 29.06.2006 tarihi itibariyle iptal edilen İlyas ÖZTOPRAK’ın şirketi temsil yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla bu kişi tarafından verilen şirketi temsile ilişkin vekaletnamelerin de geçerliliğinin ortadan kalktığı ve Kenan KÖMÜRCÜ’nün yeni ortaklar tarafından alınmış bir karar ile veya yeni şirket müdürü Pervin Özdemir tarafından vekil tayin ettiğine ilişkin bir belgeye rastlanılmadığı görüldüğünden teklif mektubu ve diğer belgelerde imzası bulunan Kenan KÖMÜRCÜ’nün teklif veren ortak girişimin pilot ortağı Toprak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti’ni temsile yetkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan tespitler gereğince, idarece teklif değerlendirilmesine alınan Age İnş. San. Tic. A.Ş. ve Toprak Yapı İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.-İlyapı Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

2) Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd.Şti - Bulut İnş. İhr. İth. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen mimar İlhan KARAŞ’ın oda kayıt belgesinde yetkili olduğu firma unvanı olarak kendi adına tescilli Gündoğdu İnş. Ltd. Şti’nin görüldüğü ve daha önce ortaklık yapılan ortak girişim personeli olan anahtar teknik personellerin gösterildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği,

Söz konusu isteklinin ihale teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunu karşıladığı, meslek odası kayıt belgesinin kişilerin mesleki deneyim süresini tevsik amacıyla istendiği dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, isteklinin anahtar teknik personel olarak belirttiği personellerin kendi bünyesinde çalıştığı hususunu tevsik amacıyla sunduğu sigorta prim bildirgesinde işyeri unvanı olarak, Nur-Ak İnş. Tic. Ltd. Şti-Vek. Akçadağ İnş. Tic. Ltd. Şti, İşyeri adresi olarak ise, (ihaleye sunmuş olduğu belgelerden anlaşıldığı haliyle) Akçadağ İnş. Tic. Ltd. Şti’ye ait “Elazığ Yolu 1. Km. Sanayi Sit. Camii Karşısı Diyarbakır” adresinin olduğu görülmüştür.

Bu durumda, isteklinin “Gaziantep Barak Ovası Nizip Hattı Grup İçmesuyu İnşaatı İşi”ni bir başka firmadan devraldığına ilişkin olarak hem devraldığı firma ile yapılan noter tasdikli devir sözleşmesini, hem de işin sahibi idare (Köy Hizmetleri Gn. Md. 3. Bölge Md.) tarafından söz konusu işin Nur-Ak İnş. Tic. Ltd. Şti’den Akçadağ İnş. Tic. Ltd. Şti’ye Genel Müdürlüğün oluru ile devredildiğine ilişkin resmi yazıyı da sunduğu ve sigorta prim bildirgesinde işyeri unvanı olarak, Nur-Ak İnş. Tic. Ltd. Şti-Vek. Akçadağ İnş. Tic. Ltd. Şti, İşyeri adresi olarak ise, (ihaleye sunmuş olduğu belgelerden anlaşıldığı haliyle) başvuru sahibine ait “Elazığ Yolu 1. Km. Sanayi Sit. Camii Karşısı Diyarbakır” adresinin olduğu göz önüne alındığında, bu personellerin isteklinin bünyesinde çalıştığının anlaşıldığı ve sunulan sigorta prim bildirgelerinin de bunu teyit ettiği, dolayısıyla isteklinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı tespit edildiğinden, ihale mevzuatına aykırı olarak idarece teklifi değerlendirme dışı bırakılan Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti - Bulut İnş. İhr. İth. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

3) İhale üzerinde bırakılan Bakan İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenilen isteklilerin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi olarak şirkette yarıdan fazla hisseye sahip Ahmet KOCAMANLAR adına düzenlenmiş 11.758.111.385 TL (1988 YBF) belge tutarı olan iş denetleme belgesi sunulduğu, söz konusu iş denetleme belgesine konu işin sözleşme tarihinin 08.03.1989 ve geçici kabul ve işin bitim tarihinin 28.05.1992 olduğu, incelemeye konu ihaleye ilişkin ilanın 13.09.2006 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümün 55 inci maddesinin (g) bendinde “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.”düzenlemesinin yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenleme ve söz konusu iş denetleme belgesi birlikte değerlendirildiğinde; iş denetleme belgesine konu işe ilişkin hak ediş raporlarının adı geçen istekliye ait teklif dosyası içerisinde yer almadığı, bu durumda anılan Yönetmelik maddesinde yer alan “…hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” yönündeki düzenleme dikkate alındığında ihale ilan tarihinden itibaren son onbeş yılın başlama tarihinin 13.09.1991 olduğu, söz konusu belgeye ait işin bitim tarihi olan 28.05.1992 ile son onbeş yılın başlama tarihi arasında kalan geçerli iş miktarının toplam iş miktarına oranının %50 lik koşulu karşılamadığı, aynı zamanda güncellenen belge tutarının geçerli kısmının da teklif edilen bedelin %100 ünü karşılama koşulunu da sağlamadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda idarece söz konusu iş denetleme belgesine konu işe ait hak ediş raporlarının, belgeyi sunan istekliden istenilip, asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu tespit edilmeden iş deneyim belgesi yeterli görülerek isteklinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin üzerine bırakılması ihale mevzuatına aykırıdır.

4) Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında yapım işleri ihalesinde ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değeri tespit etmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            İdarece geçerli teklifler üzerinden sınır değerin belirlenerek buna göre aşırı düşük olan teklifleri tespit etmesi gerekirken (ihale üzerinde bırakılan Bakan İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi sınır değerin altında kalmasına rağmen) sınır değer tespiti ve sorgulama yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen  işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,….” Karar verilmiştir.

              Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İsteklilerden Çetinler Nak. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’ nin “Ortaklık Hisse Beyanı” na ilişkin standart formu ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösterir şekilde düzenlemek yerine, kendi ortaklık yapısını gösterir şekilde doldurmuş olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu hata formun gerçek amacının istekliler tarafından bilinmemesinden kaynaklanmakta ve bir çok ihalede benzer şekilde tekrarlanmaktadır. Esas itibariyle form isteklinin yeterlik durumunun belirlenmesine yönelik bir işlev de taşımamaktadır. Dolayısıyla standart formun kendisi ve taşıdığı bilgiler teklifin esasını etkileyecek önem ve ağırlıktan uzak bulunmaktadır.

Söz konusu hata ve eksiklikler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32 nci maddesi uyarınca istekliye tamamlattırılması gereken bilgi eksiklikleri niteliğinde bulunduğundan, değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmesi yerinde görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, tamamlattırılabilecek bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilmesi gereken bahse konu hususun değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmemesi gerektiği görüşüyle kararın aksi yöndeki gerekçe kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Yaşar GÖK                              Bilal KARACA                                          Muzaffer EREN

           Kurul Üyesi                              Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul