En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-45
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-45 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-459 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :58
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-45
Şikayetçi:
 Sentim Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş., Cyber Plaza 2.Cad. A Blok 7.Kat A-701 06800 Bilkent/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Talatpaşa Bul. Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.12.2006 / 38521
Başvuruya konu ihale:
 2006/152346 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Elektronik Hastane Otomasyon Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2006 tarih ve 08.16.61.0163/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık Elektronik Hastane Otomasyon Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sentim Bilişim Teknolojileri  San. ve Tic. A. Ş.’nin 21.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.12.2006 tarih ve 38521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi verdikleri  halde, idarenin satın alacağı  ürünü tanıması açısından istenilen demonstrasyon sonucu sanal nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldıkları, halbuki demonstrasyon uygulamasının hangi hal ve şartlarla hangi yöntemler kullanılarak yapılacağının idarece belirlenmediği, demonstrasyonlarda  yeterli olma şartlarının kesin ve net olarak tanımlanmaması sebebiyle “demonstrasyon sonucu eleme” yönteminin kötü niyetli olarak uygulanmasının kaçınılmaz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

        1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdarece onaylanmış olarak kuruma gönderilen ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İşe ait teknik şartnamenin “demonstrasyon” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

12.1. İhale aşamasında ihaleye katılan isteklilerin teklifleri kabul edilip idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerin öncelikli olarak kontrolü yapılacak belge eksiği olmayan firmalar, uygun görülen en kısa sürede demonstrasyon yapacaklardır.

 

12.2. Yapılacak olan demonstrasyon sonucunda teknik şartnamenin maddelerinin birebir karşılayan isteklilerin fiyat değerlendirmesine geçilecek, demonstrasyonu geçemeyen firmelerın fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

12.3. Demonstrasyon sırasında istekli tarafından teklif edilen yazılım kurulu olduğu 1 adet dizüstü veya masaüstü bilgisayar istekli tarafından sağlanacak, bu bilgisayarların donanım ve yazılım açısından düzgün çalışmasından istekli sorumlu olacaktır. Yapılan demonstrasyon sırasında gösterilmesi istenilen maddeler ile ilgili aksaklık oluşması halinde diğer bilgisayardan demonstrasyona devam edilecektir. Demonstrasyon sırasında istekli veya kanuni vekili tarafından demonstrasyon maddeleri ile ilgili sorulan sorulara net cevaplar verilecek, “aslında vardı yüklenmemiş / geliştirilme aşamasında / bilgisayarda arıza oluştu / database çöktü / vb.” cevaplar kabul edilmeyecek ve böyle bir durum oluştuğu takdirde ilgili firmanın demonstrasyon şartlarını yerine getiremediği kabul edilecek ve demonstrasyon kesilecektir.

 

12.4. İstekliler, tercih ettikleri internet tarayıcısıyla EHOS a erişecek ve bu şartnamenin 2.35 maddesinde yer alan işe başlama tarihindeki madde1.1. Amaç ve kapsamda belirtilen modüllerin entegre biçimde çalıştığını ihale komisyonuna kanıtlayacaktır. İnternet tarayıcısı (web browser) dışındaki arayüzler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır.

 

12.5. Söz konusu bilgisayarlarda kullanılan tüm programlar, özellikleri ve versiyonları kaydedilerek teklif edilenlerle ve hastaneye kurulan sistemler muayene kabulde karşılaştırılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde işin12 AYLIK ELEKTRONİK HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ HİZMETİ ALIMI (4 TEKNİK PERSONEL (BİLGİSAYAR PROGRAMCISI) İLE BİRLİKTE)” olduğu ilan olunmuştur.

 

İlanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde; "4.Önerilecek olan Web Tabanlı EHOS´un sunulan versiyonunun problemsiz çalıştığı veya çalışırken sorun çıkarmadığının Hastane tarafından anlaşılması için, sunulan ürünün versiyonunun ulusal veya uluslar arası bir test şirketinden alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidir. Bu belgelendirme yazılımı test eden bir firmanın test raporlarını kapsayacaktır.

 

5. Önerilecek olan Web Tabanlı EHOS’un güvenlik açığı testlerinin yapıldığı ulusal veya uluslar arası bir şirketten alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidir. Bu belgelendirme yazılımı test eden bir firmanın test raporlarını kapsayacaktır.


6. İdarenin isteği ve belirlediği takvim doğrultusunda önerecekleri EHOS´un demonstrasyonunu (DEMO) yapacaklardır.


7. Sunulan EHOS´un Web Tabanlı olduğu ve ürünün hangi yapı üzerinde geliştirildiği detayı olarak açıklanmalı ve belgelendirilmelidir.


8. Yüklenici, hasta ve personel bilgilerinin gizliliğini sağlayacağını ve sağlayamadığı takdirde hukuki sorumlulukları kabul edeceğini taahhüt etmelidir.


9. Hastane ile Yüklenici arasındaki hizmet sözleşmesi, gelecek dönemlerde yenilenmediği takdirde, yeni sistem veya EHOS alınıncaya kadar Yüklenici eski şartlarda hizmet vermeye devam edeceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. Yüklenici herhangi bir şekilde sektörden çekilme, farklı alanlara kayma veya diğer bir sebeple hizmete ara vereceği tespit edilirse veya Hastane yönetimine bildirirse EHOS´u Hastane´ye hibe edeceğini teklifine yazılı olarak taahhüt etmelidir.

 

14. İstekli, EHOS´a sonradan kazandırılabilecek olan Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletim Sistemi, E-İmza RFID ve ses tanıma modülü entegrasyonu Hastanenin belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde önerilen EHOS´a entegre edeceğini ve önerilen sistemin de bunu destekleyeceğini taahhüt etmelidir

 

“4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Hastane Bilgi Yönetim Sistemi veya Elektronik Hastane Otomasyon Sistemi Hizmeti” nin kabul edileceğine dair  düzenleme yapılmıştır. İdari şartnamedeki düzenlemelerin de aynı doğrultuda olduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunca şikayetçinin 15.11.2006 tarihinde teknik şartnamenin 12 nci maddesi gereği demonstrasyona çağrıldığı, yapılan demonstrasyonun  iki kısımda incelendiği, buna göre;

 

 Yazılımın Teknik özellikleri ve Kalitesi “ başlıklı 1 inci bölümde “Bir yazılımın kalitesini ölçülebilir kılan kalite ölçütleri literatürde çok detaylı çalışmalarla tanımlanmış ve yazılım kalitesini değerlendirmek için günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan önemli olanlardan bazıları usability, maintainability, understandability olarak belirtilmektedir. Bunlar B Bir yazılımın kalitesini ölçülebilir kılan kalite ölçütleri literatürde çok detaylı çalışmalarla tanımlanmış ve yazılım kalitesini değerlendirmek için günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan önemli olanlardan bazıları usability, maintainability, understandability olarak Oehm, McCalI ve Dromey tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur ve IEEE, CMM, ISO standartları da bunları esas almaktadır.Demosu yapılan yazılım bu yönden de değerlendirilmiş ve sonuçları aşağıda sunulmuştur:

 

Yazılımın arayüzünde tutarlılık olmadığı görülmüştür. Bazı aynı tür bileşenlerin (Ör:label, buton yerleri) formlarda hep aynı şekilde ve aynı yerlerde görüntülenmesi gerekliliğine uyulmamıştır. Bu yazılımda olması gereken consistency (tutarlılık) kalitesinin olmadığını göstermektedir.

Consistency hem bir yazılımın kullanılabilirliğini (usabillty) hem de öğrenilebiliriiğini (learnability) etkilemektedir.

 

Bir yazılımda simplicity (basitlik) hem kod için hem de kullanıcı arayüzleri için gerekli olan bir kalite ölçütüdür. Ayrıca simlicity kalite ölçütü maintainability için çok önemli bir özelliktir. Bu yazılımda basitlik özelliğinin olmadığı ve tam aksine formların üzerine çok fazla komponent yerleştirildiği, bunlarda uyulması gereken alignment özelliğine de uyulmadığı ve formların estetik görünümünün olmadığı görülmüştür. Yetkililere bunun   gerekçesi   sorulduğunda   kendilerinin   sadece   yazılımda   tek   noktadan   yapılabilecek   tüm   işlevleri   gerçekleştirmeyi   amaçladıklarını belirtmişlerdir, özellikle formlardaki bu düzensiz görüntünün kullanıcılar açısından olumsuz karşılandığı gözardı edilmiştir.

 

Bir yazılımda en önemli olan unsur kullanıcının yazılımı benimsemesi ve kolay öğrenebilmesidir. Demosu yapılan bu yazılım daha önce hedef kullanıcı kitlesine de sunulmuştur. Demoya katılan kullanıcı adaylarının yazılımın kullanımı hakkındaki görüsteride menü geçişlerinin karmaşık olduğu, formlar üzerinde çok eleman olduğu şeklinde olup olumsuz olmuştur. Bu da bir yazılımda olması gereken kalite ölçütlerinden learnability ve usability özelliklerinin bu yazılımda yeterince olmadığını göstermektedir.

 

Yazılım arayüzleri profesyonel bir görünümden daha çok amatörce ve kullanıcılardan sürekli gelen isteklerin eklenerek düzensiz bir şekilde yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. Buda yazılım geliştirme sürecinde iyi gereksinim analizi yapılmadığını göstermektedir.

Ayrıca yazılım çalışırken istemci tarafından gelen istekleri server side veya client side olarak HTML şeklinde oluşturmamaktadır. Görevli kişilerin söylediği gibi ilgili formlar client´a önce yüklenmekte ve çalıştırılmaktadır. Programın görünümü Web tabanlı bir uygulamadan daha çok Internet Explorer içerisine gömülmüş bir uygulamanın çalıştırılmasına benzemektedir.

 

2. İşlevsellik ve Performans; işlevsellik ve performans konularındaki değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur;

 

Program DEMO´sunda yüksek performanslı bir sunucu kullanılmasına rağmen sunum yavaş bulunmuştur.

 

Bazı işlemlerde programın tekrar başlatılması gerektiği görülmüştür.

 

Barkod desteği olsa da ilaçlar için barkod oluşturulmadığı görülmüştür.

           

Firma görevlileri barkod basılamamasına,  zaten  hastanede giriş yapan malzemelerde barkod olduğu ve barkod basımına gerek olmadığı şeklinde açıklama getirmişlerdir.

 

Bazı ikonlarda link hatası bulunduğu görülmüştür. Doğum modülünün istenilen özelliklerde bulunmadığı görülmüştür. Tüm raporların Excel tablolarının oluşturulmadığı görülmüştür. Ekrandan bilbordlara bilgi aktarımının mevcut olmadığı görülmüştür.

           

Madde 13.10.1.3´te belirtilen hastalık istatistik formunun bulaşıcı hastalıklar gibi alt formlar içermediği görülmüştür. Aynı modüle ait altbaşlıklara farklı arayüzlerden erişilebildiği görülmüştür.

 

Madde 13.10.6.4´te belirtilen sistemin iletişim içinde bulunduğu donanımlara kullanıcı yetkisi tanımlanamadığı görülmüştür.

 

Madde 13.9.4.2, 13.9.4.3 ve 13.9.6.5´te belirtilen kariyer planlama ve yedekleme ile performans hedefleri ve sonuçları altbaşlıklarının bulunmadığı görülmüştür.

 

Madde 13.9.5.6´ da belirtilen eğitim talep formunun oluşturulamadığı görülmüştür.

 

Madde 13.9.3.7 de belirtilen iş sözleşmesi ve SSK 4 aylık bildirge altbaşlıklarının olmadığı görülmüştür.

 

Madde 13.9.3.7 de belirtilen vizite kağıdı için 6 aylık ve günlük tip seçimi yapılamadığı görülmüştür.

 

Madde 13.10.6.5´ te sistemin kullanıcıya verdiği hata mesajlarının statik yapıda olduğu ve sistem yöneticisi de dahil hiçbir kullanıcı tarafından değiştiremediği görülmüştür.” şeklinde bir değerlendirme yapılarak, şikayetçinin ihale şartnamesine uygun teklifte bulunmadığına, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin kalan tek teklif üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

 Şikayetçinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen cevabi yazı ile; Demonstrasyon  yönteminde  değerlendirme kriterlerinin  teknik  şartnamede  belirtilen
özellikleri karşılama şekli ve oranı olduğu demonstrasyondan önce firmalara bildirilmiştir.

 

Demonstrasyon yöntemi KİK usûl ve yönetmeliklerine aykırı değildir.

 

Demonstrasyon     işlemi     önerilen     uygulamanın     kurumumuza     tanıtımı     olarak
değerlendirilmiştir, önerilen uygulamanın değerlendirme kriterleri daha öncede belirtildiği
gibi teknik şartname gereklerini karşılama şekli ve oranıdır.

 

Bir yazılımın kalite ölçütlerinin en temel unsurları olan consistency, usability, learnability,
simplicity, maintainability ve alignment her ticari yazılımda olması gereken ve bu alanda
belirli bir birikime sahip hiçbir firmanın gözardı edemeyeceği özelliklerdir. Bu gibi en temel
unsurlara,   böyle  ciddi   ihalelere  teklif  veren  firmaların   zaten   sağlamış  olacakları
düşünüldüğünden hiçbir teknik ve idari şartnamede yer verilmemektedir. İlgili firmaların
bu en temel unsurlar karşılaması beklenir.

 

İlgili yazımızda sözü edilen bilim adamlarının çalışmalarının veya IEEE, ISO ve CMM
standartlarının esas alınacağı veya teknik şartnamede bulunduğu belirtilmemiştir. Madde
4´te belirtilen konunun ne kadar önemli olduğunun ifade edildiği açıktır.

 

İşlevsellik   ve   performans   konularında   ilgili   yazımızda   belirtilen   değerlendirmeler
demonstrasyon  yapıldığı  gün  itibariyle teklif edilen  yazılımda  görülen  hataları  ve
eksiklikleri ifade etmektedir. Demonstrasyonda görülen bu eksikliklerin ve hataların,
demonstrasyon    gününden    sonra    ilgili    yazılımda    olmadığı    veya    kısa    sürede
giderilebileceği şeklinde firma tarafından ileri sürülen iddialar ve taahhütleri ciddiye
alınmamaktadır.”
denilerek şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

İdarece alım konusu sistem (EHOS) ile ilgili olarak isteklilerden demonstrasyon yapmalarının istenildiği, teklif edilen yazılımın teknik şartnameye uygunluğunun, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon yoluyla yapabileceği, bu konudaki takdir yetkisi idareye ait olup sunulan sistemin teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararda ise idarenin takdiri ve sorumluluğunun bulunduğu izahtan varestedir.

 

 İdarece gönderilen ihale dosyası kapsamında DEMO lara ilişkin olarak ayrıca bir tutanak bulunmamakla birlikte, şikayete konu ihalede demonstrasyon uygulamasının yapıldığı ve bu konuda bir tereddüt olmadığı, ihale komisyon kararı ve başvuru dilekçesinden açık olarak anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği  demonstrasyon uygulamasının hangi hal ve şartlarla hangi yöntemler kullanılarak yapılacağının idarece belirlenmediği” iddiasının yerinde bulunmadığı zira bu hususun, teknik şartnamenin 12 nci maddesinde yapılan “İhale aşamasında ihaleye katılan isteklilerin teklifleri kabul edilip idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerin öncelikli olarak kontrolü yapılacak belge eksiği olmayan firmalar, uygun görülen en kısa sürede demonstrasyon yapacaklardır.

 

Yapılacak olan demonstrasyon sonucunda teknik şartnamenin maddelerinin birebir karşılayan isteklilerin fiyat değerlendirmesine geçilecek, demonstrasyonu geçemeyen firmelerın fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklindeki düzenleme ile açık ve net olarak doküman alanlara bildirildiği, ayrıca ihale ilanındakiİdarenin isteği ve belirlediği takvim doğrultusunda önerecekleri EHOS´un demonstrasyonunu (DEMO) yapacaklardır.  Sunulan EHOS´un Web Tabanlı olduğu ve ürünün hangi yapı üzerinde geliştirildiği detayı olarak açıklanmalı ve belgelendirilmelidir.” düzenlemesi ile de DEMO konusunda gereken bilginin kamuya duyurulduğu,

 

Öte yandan “yaptıkları demonstrasyon sonucunda sanal ve keyfi gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldıkları” iddiası çerçevesinde şikayetçi tarafından yapılan başvuruda, idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak öne sürülen ve sunumda bulunan eksik ve/veya yanlış hususların mevcut durumu yansıtmadığı yönünde herhangi bir bilgi ve/veya belge sunulmadığı,

 

Ayrıca, teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararda idarenin takdiri ve sorumluluğunun bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği 1 geçerli teklif bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                           Adnan ZENGİN                   

                                                                                                              Kurul  Üyesi                          

                       

 

KARŞI OY

 

 

            İhale dokümanında yer alan ve aşağıda belirtilen düzenlemeler ihale mevzuatına aykırıdır.

 

·        İdari Şartnamenin 7’nci maddesi :

 

            “Önerilecek olan EHOS’un doğru çalıştığının, bir güvenlik açığı oluşturmadığının hangi kriterlere göre test edildiği, varsa test eden firmanın test raporlarının ihale komisyonuna sunulması gereklidir.”

 

            Kurumca yaptırılan incelemeye göre, EHOS yazılımlarının doğru çalıştığını belgeleyen bir otorite bulunmamaktadır. Böyle bir otorite olsa bile bu otoritenin “otorite” olduğuna kimin hangi kriterlerle karar vereceği belli olmadığından maddenin uygulama kabiliyeti yoktur ve yapılan bu düzenleme ile “İş Deneyim”i yeterliliğine ilaveten yeni bir “Yeterlik” kriteri getirildiğinden madde metni mevzuata aykırıdır.

 

  • İdari Şartnamenin 22’nci maddesi :

 

            “EHOS’un 1.000.000 kayıt için test (sentetik veya gerçek sistem verileriyle) edildiği belgelenmelidir”

 

            Maddede yer alan “test” işleminin kim tarafından yapılacağı, bu belgeyi hangi “otorite”nin vereceği, “kayıt” kelimesinden kastedilenin ne olduğu belli olmadığından “yeterlik” koşulu olarak yapılan bu düzenleme mevzuata aykırıdır. Kaldı ki; isteklilerin mesleki ve teknik yeterlilikleri “İş Deneyim” belgesi ile değerlendirilmekte olup bu koşula ilaveten ayrıca yukarıda belirtilen düzenleme ile ikinci bir yeterlik koşulu getirilmesi, bu yönüyle de mevzuata aykırıdır.

 

            Öte yandan incelenen ihalede; 5 adet isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, bunlardan 2 isteklinin teklif verdiği,  bu tekliflerden birisinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye tek geçerli teklif kaldığı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “….rekabet….” ilkesinin oluşmadığı görüşüne varılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen her iki gerekçeden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ

                                                                                                            Kurul Üyesi         

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul