• Karar No: 2007/UM.Z-548
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :4
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-548
Şikayetçi:
 Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş., Mebus Evleri Mahallesi Degol Cad. Meçhul Asker Sokak No:18/2 Tandoğan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Dikmen Cad. No:89 06100 A.Ayrancı Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2006 / 41912
Başvuruya konu ihale:
 2006/90215 İhale Kayıt Numaralı “8.500 Adet 9x19 mm Yarı Otomatik Tabanca Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 07.10.80.0027/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı’nca 20.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8.500 Adet 9x19 mm Yarı Otomatik Tabanca Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş.’nin 04.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2006 tarih ve 41912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anılan ihalede firmalarınca teklif edilen tabancaların, teknik şartnamenin 2.2.19.1 maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı, ancak firmalarınca teklif edilen tabancaların testlerinin MKE Genel Müdürlüğünce yapıldığı, söz konusu MKE Genel Müdürlüğünün Anonim Şirket statüsünde olduğu ve ihaleyi yapan idarenin ihalelerine katılarak firmalarına rakip olduğu, bu sebeple MKE Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen testlere dayanarak hüküm tesis etmenin hukuka aykırı olduğu, diğer taraftan firmalarınca teklif edilen tabancaların üzerindeki yazıların “Darbe Vuruş tekniği” uygulanmak suretiyle yapıldığı, polisajla silinmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla teklif edilen tabancaların teknik şartnamenin 2.2.19.1 maddesine uygun olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 2.2.11.1 maddesinde, “Tabancanın namlusu özel namlu çeliğinden soğuk dövme yöntemiyle imal edilmiş ve gövdeye sabitlenmiş olmalıdır. Alıcı kurum tarafından gerek görülmesi halinde masraflar firmaya ait olmak üzere namlusu soğuk dövme ile üretilip üretilmediğinin, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tespiti; üniversiteler, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında yaptırabilmelidir.” yer alan düzenleme nedeniyle, “soğuk dövme yöntemiyle” namlu üreten firmaların ihaleye katılımının sağlandığı, daha önce yapılan ihalede bu madde yüzünden tabancaların daha pahalıya alındığı ve kamu zararı oluştuğu, teknik şartnamede yazılı olan bu madde yüzünden şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, firmalarının uzun yıllardan beri Silahlı Kuvvetlere tabanca tedarik ettiği, NATO standardını uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hiçbir sorunla karşılaşılmadığı, hal böyle iken firmalarının haksız yere ve hukuka aykırı gerekçelerle ihale dışı bırakıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi (a) bendinin, “Teklif edilen her model tabancadan on’ar (10’ar) adet ile kırk’ar (40’ar) adet şarjörü idareye teslim edilecektir. Bu on adet tabancadan sondalama usulü ile alınan iki (2) adedi test masrafları isteklilere ait olmak üzere teknik şartnamede belirtildiği şekilde test ve denemelere tabi tutulacaktır.”,

 

22 nci maddesinde, “İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilebilir. ...”,

 

36.2 maddesinin, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.”,

 

36.7 maddesinin, “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (Yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. ...”,

 

Teknik şartnamenin “istek ve özellikler” genel başlıklı 2.2.19.1 maddesinin, “Marka, model, çap, seri numarası, imal yılı, imalatçı kodu, ülke kodu ve gerekli diğer bilgiler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) şartları gereği tabancaların üzerinde belirgin ve polisajla çıkmayacak derinlikte olacaktır. (Kodlama veya açık olarak)”,

 

            “Diğer hususlar” başlıklı 2.3.3 maddesinin, “ihaleyi kazanan firma, idari şartnamede belirtilen esas ve usullere uygun olarak tabancaları idareye teslim edecektir. Tabancalar, bu teknik şartnamede belirtilen istek ve özellikleri karşılayacak ve denetim ve muayene metotlarına göre test edilecektir.”,

 

            2.3.4 maddesinin, “istek ve özellikler bölümündeki şartlardan bir veya birden fazlasını karşılamayan tabancalar reddedilir ve 3. bölümdeki teklif değerlendirme testlerine tabi tutulmazlar.”,

 

            “Teklif değerlendirme” başlıklı 3.3 maddesinin, “Alıcıya halihazır durumda ve gelecekte hiçbir mali ve hukuki yükümlülük getirmemek kaydıyla, tekliflerin değerlendirilmesi esnasında teknik şartnameyi karşıladığı beyan edilen tabancalar teklif değerlendirme testlerine tabi tutulacaktır. Test masrafları teklif veren firmalara ait olacaktır.”,

 

            “Teklif değerlendirme testleri” başlıklı 3.9 uncu maddesinin, “Teklif değerlendirme testleri sırasında, teklif veren firmalar, gözlemci ve teknik eleman bulundurabilirler. İstek ve özellikler bölümündeki şartları karşılayan tabancalar aşağıdaki genel esaslara göre ve belirtilen sıraya uygun olarak teklif değerlendirme testlerine tabi tutulacaktır.

 

            “Reddedilme sebepleri” başlıklı 3.9.12 maddesinin, “Firmalarca teklif edilen tabancalara; teklif değerlendirme testleri uygulandığında; değerlendirme testlerinden herhangi birini karşılamayan veya yerine getirmeyen tabanca reddedilir ve takip eden deneme ve testlere katılamaz.”,

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, anılan ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, 4 isteklinin teklifinin ihale dokümanında belirlenen bazı yeterlik şartlarını karşılamağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi dahil üç isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alındığı anlaşılmıştır.

 

            20.09.2006 tarihinde düzenlenen (1) nolu “ihale komisyonu ara karar tutanağı” ile; teklifleri değerlendirmeye alınan isteklilerden tabancaların teknik şartnamenin “istek ve özellikler” bölümünde belirlenen test ve incelemeleri geçmesi halinde, isteklilerce teklif edilen numune tabanca ve şarjörlerin teknik şartnamenin “Teklif değerlendirme testleri” başlıklı 3.7 maddesinde istenen her bir model tabanca için 7000 (yedibiner)’er adet fişek ile 10 (on)’ar adet sürşarjlı fişeği idareye teslim etmeleri için firmalara yazı yazılmasına karar verildiği, anılan firmalar tarafından aynı tarihte numunelerin idareye teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

27.09.2006 tarihinde düzenlenen (2) nolu ihale komisyonu ara karar tutanağı ile; teklifi değerlendirmeye alınan istekliler tarafından sunulan numune tabanca ve şarjörlerden;

 

1- Fiziki inceleme ve teknik şartnamenin 2.2.11.1 maddesi uyarınca namlu özelliklerinin tespitinde,

2- Teknik şartnamenin 3.9.10 ve 3.9.11 maddelerinde açıklanan “Boya Mukavemet” ve “Düşme” testlerinde,

3- Teknik şartnamenin “Teklif Değerlendirme” bölümünde belirtilen diğer test ve denemelerde kullanılacak olanların kura yöntemi ile belirlendiği,

 

Ancak, ihale komisyonunca yapılan fiziki incelemeler sırasında tabancalar üzerinde teknik şartnamenin 2.2.11.1, 2.2.11.2, 2.2.13.1, 2.2.13.2, 2.2.13.3, 2.2.15.2, 2.2.16.2, 2.2.16.3, 2.2.19.1, 2.2.19.2 maddelerinde belirtilen kriterlerin elle veya gözle yapılması mümkün olmayacağı kanaatine varıldığından, tabancaların yukarıda belirtilen maddelerdeki kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının belirlenmesi için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

            27.09.2006 tarihinde ihale komisyonu tarafından “Tutanak” düzenlendiği; söz konusu tutanaklarda teknik şartnamenin 2.2.11, 2.2.13, 2.2.16 ve 2.2.19 maddelerine ilişkin olarak tabancaların teste gönderileceğinin belirtildiği,

 

            TÜBİTAK’ın teknik şartnamede belirtilen testleri yapamayacağını belirttiği, bunun üzerine 02.10.2006 tarihli ihale komisyonu (3) nolu ara karar tutanağı ile; söz konusu testlerin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) yaptırılmasına karar verildiği,

 

            02.10.2006 tarih ve 164205 sayılı yazı ile MTA Genel Müdürlüğünden testlerin yapılmasının istenildiği,

 

            03.10.2006 tarih ve 10439 sayılı MTA Genel Müdürlüğü’nün yazısında; tabanca namlusunun sertliği ve hangi yöntemle (sıcak dövme-soğuk dövme) imal edildiğinin laboratuarlarında tespit edilebileceği, ancak diğer maddelerle ilgili bir çalışmanın yapılamayacağının belirtildiği,

 

            Bunun üzerine, 28.10.2006 tarihli ve (6) nolu ihale komisyonu ara karar tutanağı ile; teknik şartnamede belirtilen maddelerle ilgili testlerin MKE Genel Müdürlüğü’nde yaptırılmasına karar verildiği ve anılan idareye yazı yazıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

MKE Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 06.11.2006 tarihli “Raporda”; başvuru sahibi tarafından teklif edilen iki farklı model tabancanın, teknik şartnamenin 2.2.19.1 maddesine uygun olmadığı, bir diğer istekli tarafından teklif edilen tabancanın teknik şartnamenin 2.2.19.2 maddesinde belirtilen kriteri sağlamadığı belirtilmiştir.

 

Bunun üzerine, 10.11.2006 tarihli ve (7) nolu ihale komisyonu ara karar tutanağı ile; başvuru sahibinin teklifinin, teklif ettiği tabancaların teknik şartnamenin 2.2.19.1 maddesini karşılamadığı, diğer isteklinin teklifinin ise, teklif edilen tabancanın teknik şartnamenin 2.2.19.2 maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Girsan Makine ve Hafif Silah San. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen tabancaya ilişkin olarak, teklif değerlendirme testlerine geçilmesine karar verildiği anlaşılmıştır .

 

24.11.2006 tarihli ihale komisyonu karar tutanağından, Girsan Makine ve Hafif Silah San. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen tabancanın teknik şartnamede belirtilen tüm kriterleri sağladığı ve ihalenin anılan firmanın üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi (a) bendinde, isteklilerce teklif edilen tabancaların teknik şartnamede belirtildiği şekilde test ve denemelere tabi tutulacağının belirtildiği, teknik şartnamenin 2.3.2 maddesinde, idari şartnamede belirtilen esas ve usullere uygun olarak numune tabancaların idareye teslim edileceği, tabancaların teknik şartnamede belirtilen istek ve özellikleri karşılayacağı ve denetim ve muayene metotlarına göre test edileceği ile 2.3.4 maddesinde ise, istek ve özellikler bölümündeki şartlardan bir veya birden fazlasını karşılamayan tabancalar reddedilir ve 3. bölümdeki teklif değerlendirme testlerine tabi tutulmazlar hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartname ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler uyarınca, teklifi değerlendirilmeye alınan 3 isteklinin teklif ettiği tabancaların teknik şartnamenin 2.2.19.1 maddesi dahil olmak üzere bazı maddelerinin, ihale komisyonunca tespit edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, teknik şartnamede belirtilen testlerin öncelikle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK), sonra Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) yaptırılmak istenildiği, ancak TÜBİTAK’ın söz konusu testleri, MTA Genel Müdürlüğünün ise biri hariç diğer testleri yapamayacağını belirtmesi üzerine, idarece testlerin MKE Genel Müdürlüğü’ne yaptırıldığı, teknik şartnamede yer alan testlerin hangi kuruma yaptırılacağına dair ihale dokümanında bir düzenleme yapılmadığı, ihaleye teklif veren isteklilerin bu hususları bilerek teklif verdiği, ayrıca MKE Genel Müdürlüğü’nün anılan ihaleye iştirak etmediğinin belirlendiği, bu sebeple teknik şartnamede belirtilen testlerin bu konuda uzman kuruluş niteliğinde olan MKE Genel Müdürlüğü’ne yaptırılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.2.11.1 maddesinde, “Tabancanın namlusu özel namlu çeliğinden soğuk dövme yöntemiyle imal edilmiş ve gövdeye sabitlenmemiş olmalıdır. Alıcı tarafından gerek görülmesi halinde masraflar firmaya ait olmak üzere namlusunun soğuk dövme ile üretilip üretilmediğinin, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tespiti; üniversiteler, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilmelidir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İdarenin konuya ilişkin 03.10.2006 tarih ve 164711 sayılı yazısında özetle; teknik şartnamede yapılan düzenlemeye ilişkin olarak değişik yerlerden görüş alındığı, alınan görüşler ve yapılan araştırma neticesinde Soğuk Dövme Metodu ile üretilmiş olan namlulara sahip tabancaların, diğer üretim metotları ile üretilmiş tabancalara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir şekilde işlev gördüğü, söz konusu görüşlerde bir namlunun kalitesinde kullanılan malzeme özellikleri kadar üretim metodunun da etkili olduğu, bu nedenle gerek üretimin pratik oluşu, gerekse namlunun malzeme özelliklerine, namlu ömür süresine, atış etkinliğine (güç ve isabet yüzdesi olarak) katkısı ve seri üretim ile ilgili olarak boyutsal özelliklerine yaptığı olumlu etkiler dikkate alındığında, soğuk dövme metodunun diğer metotlardan daha etkin olduğu ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, anılan idare tarafından 10.10.2006 tarih ve 169080 sayılı yazı ekinde Ankara 3. İdare Mahkemesinin şikayet konusuna ilişkin Esas kararı Kurumumuza iletilmiştir.

 

Anılan idare tarafından 28.04.2005 tarihinde gerçekleştirilen “9x19 mm Yarı Otomatik Tabanca Alımı” ihalesine karşı, aynı başvuru sahibi tarafından ve aynı konuda Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 25.07.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1396 sayılı Kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından söz konusu kararın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesine dava açıldığı, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2005/1718 Esas No ve 2006/1688 Karar No’lu kararında; “… soğuk dövme yönteminin, diğer yöntemlere göre hem işlevsellik hem de dayanıklılık yönlerinden üstün nitelikli namlu üretilmesinin araçlarından birisi olduğu, ihaleyi yapan idarece verimlilik ve fonksiyonellik esas alınarak Teknik Şartnamede soğuk dövme yöntemi ile üretim şartı konulmasının 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmüne aykırılık oluşturmadığı, … Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, … 21.07.2006 tarihinde
   Oybirliği ile karar verildi.
” ifadeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olarak teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtildiği üzere ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanması idarenin yetki ve sorumluluğundadır. Alınması planlanan 9x19 mm. çapında yarı otomatik tabancaların Emniyet Teşkilat personelince görev süresi boyunca kullanılacağı göz önünde bulundurularak arıza düzeyi en düşük, atış gücü en yüksek, her türlü iklim şartlarında sorunsuz çalışabilecek ve kullanım emniyetine sahip nitelikte olması gerektiğinden bahisle soğuk dövme metodu ile üretilmiş olan namlulara sahip tabancaların daha uzun ömürlü ve daha sorunsuz olduğunun yaşanan tecrübeler ve yapılan araştırmalar sonucunda genel kabul görmüş ve tercih edilen yöntem olduğunun idarece ortaya konulması ve teknik şartnamede yer alan bu düzenlemenin Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2005/1718 Esas ve 2006/1688 Karar no’lu kararı ile mevzuata uygun bulunması nedeniyle, idarenin takdirini anılan üretim yönteminden yana kullanmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiasıyla ilgili olarak; anılan ihaleye ilişkin aynı firma tarafından aynı konuda, daha önce Kurumumuza yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, 19.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2541 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul