En son güncellemeler 19 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-561
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :22
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-561
Şikayetçi:
 Mustafa Zihni Civan-Civan Medikal, Kuyumcuzade Bulvarı Civan Apt. No:42 – DÜZCE Av. Fatma Saçak Akbulut, Toros Sokak 7/17 - Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğt. ve Arş. Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa - Fatih/İSTANBUL (Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2300
Başvuruya konu ihale:
 2006/154023 İhale Kayıt Numaralı “Ecza Deposu 8 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (1,2,3,4 Üncü Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 07.00.45.0165/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğt. ve Arş. Hastanesi’nce 29.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ecza Deposu 8 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (1,2,3,4 Üncü Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Zihni Civan-Civan Medikal vekili Av. Fatma Saçak Akbulut’un 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkillerinin ihalenin Dairesel Stapler olan 1, 2, 3 ve 4 üncü kalemlerine en uygun teklifi verdiği, kullanıcı uzman hekimlerin teklif edilen ürünler ile istenilen ürün arasında tutarsızlık olduğu ve çaplarının uygun olmadığı görüşüne istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan işlemin ihale mevzuatında yer alan ihale komisyonu dışında değerlendirme yapılamayacağı hükmüne aykırı olduğu, ihaleye katılan diğer firmaların ürün çaplarının da teknik şartnamedeki ölçüleri karşılamadığının göz ardı edildiği, bu nedenle ihalenin müvekkil firma üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin şikayete konu dairesel stapler olan 1,2 ve 3 üncü kalemine Erk Medikal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tymed Sağlık Ltd. Şti. ve Civan Medikal, dairesel stapler olan 4 üncü kalemine ise Tymed Sağlık Ltd. Şti. ve Civan Medikal teklif vermiştir.

 

İhale komisyonu başvuru sahibinin teklifini, dairesel staplerlerin teknik şartnamede istenen ürün ile aynı özellikte olmayan ameliyat materyali getirildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İdarece ihale ilanında ve idari şartnamede satın alınacak malzeme listesinde şikayete konu ürünlerin ebatlarının belirtildiği, teknik şartnamede de söz konusu dört kaleme ilişkin ortak özelliklerin belirtildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubu eki birim fiyat cetveli incelendiğinde; ihalenin 1 inci kalem için dairesel stapler 25 mm istenildiği halde başvuru sahibinin circuler dairesel stapler 25,5 mm ürününü, ihalenin 2 nci kalem için dairesel stapler 28 mm (29) istenildiği halde başvuru sahibinin circuler dairesel stapler 28,5 mm ürününü, ihalenin 3 üncü kalem için dairesel stapler 34 mm (33) istenildiği halde başvuru sahibinin circuler dairesel stapler 33,5 mm ürününü, ihalenin 4 üncü kalem için dairesel stapler 31 mm istenildiği halde başvuru sahibinin circuler dairesel stapler 31,5 mm ürününü teklif ettiği, teklif ettiği ürünlerin şartnameye uygun olduğuna dair taahhütname verdiği, idareye sunduğu numune listesinde de teklif ettiği ürünlerin ebatlarını belirttiği, ihalenin bu kalemlerine teklif veren diğer firmaların ise istenen ölçüye sahip ürünleri teklif ettiği, dolayısı ile başvuru sahibinin teklif ettiği ürünlerin ihale dokümanında istenen ürünle aynı olmadığı tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarını düzenleyen 20 nci maddesinde; “…İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır...” hükmü yer almaktadır. 

 

İdare başvuru sahibinin şikayetine verdiği cevapta, numunelerin komisyonca ve görevlendirilen uzman hekim tarafından değerlendirildiği ve ürünlerin çaplarının uygun olmadığına karar verildiği belirtilmektedir. Kaldı ki ürünleri değerlendiren ve teknik şartnameye uygun olmadığını tespit eden uzman hekimler ihale yetkilisince aynı zamanda ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Bu nedenle numunelerin değerlendirilmesinin anılan Yönetmeliğin ihale komisyonu dışında değerlendirme yapılamayacağı hükmüne aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu ürünler, ihale dokümanı, ihale mevzuatı hükümleri ve değerlendirmeler birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul