• Karar No: 2007/UY.Z-564
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :29
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-564
Şikayetçi:
 Yüzgeç İnş. Otom. Petr. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hastane 2. Cad. Koza İş Merkezi Kat:1 No:3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Van Başmüdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi Turizm Sokak No:8 65102 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3099
Başvuruya konu ihale:
 2006/167882 İhale Kayıt Numaralı “Van Başmüdürlük Hizmet Binasının Tadilatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 06.00.47.0120/2007-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            PTT Van Başmüdürlüğü tarafından 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Van Başmüdürlük Hizmet Binasının Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak Yüzgeç İnş. Otom. Petr. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarih ve 3099 sayı ve 09.02.2007 tarih ve 4580 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, ihale öncesi yapmış oldukları hesaplar sonucunda yaklaşık maliyete yakın teklifte bulundukları sonucuna varıldığı, ihalenin rekabet ortamı oluşmaması ve ihaleye iştirak eden firma sayısının az olması gerekçesiyle iptal edildiği, ihalenin 2006 yılı birim fiyatları ile yapıldığı, oysa ki işin 2007 yılında yapılacağı göz önüne alındığında idarenin herhangi bir zararının olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden;

 

            Birinci başvuru dilekçesine,

 

·        16.01.2007 tarihinde iptale karşı idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap yazısının bir örneğinin eklenmediğinin,

 

            Tespit edildiği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 30.01.2007 tarihli yazı ile bildirildiği ve tebligatın 05.02.2007 tarihinde yapıldığı ve şikayetçinin aykırılıkların giderildiği ikinci dilekçesinin süresinden sonra 09.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin eksiklik bildirim yazımızı 05.02.2007 tarihinde tebliğ ettiği ve eksikliklerin giderildiği dilekçesinin 09.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı dolayısıyla başvuru sahibinin eksikliği süresinde tamamlamadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

   Adnan ZENGİN       Muzaffer EREN             Nejat ÜNLÜ               Bilal KARACA                        

       Kurul Üyesi          Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul