En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-647
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :144
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-647
Şikayetçi:
 Av. Nusrat Haluk Öztrak, Sezen Yavuz LPG Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Nu 71/33 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 1374. Sokak Nu 11 35210 Alsancak Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4338
Başvuruya konu ihale:
 2006/136136 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.04.39.0130/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nce 07.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş” ihalesine ilişkin olarak Av. Nusrat Haluk Öztrak, Sezen Yavuz LPG Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 05.02.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alındığı, başvuru sahibinin 07.02.2007 tarih ve 4338 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulunca alınan 08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-48 sayılı kararın gereğinin yerine getirilmediği ve idarece yanlış uygulandığı hususuna yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesi ekinde idarece alınan ihale işlemlerine devam kararı sunulmuş ise de, anılan dilekçe metninde, idarenin kesinleşen ihale kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 35 inci maddesinin son fıkrasında; “İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 31.01.2007 tarihinde idareye yaptığı başvurunun, ihale işlem dosyasının Kuruma gönderildiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış olduğu, ancak idarece 05.02.2007 tarihinde ihale sürecine devam kararı alındığı, bu kararın gerekçesi olarak da; “Hastanenin 24 saat hizmet veren bir kamu kuruluşu olduğu, ihale konusu hizmetin aksaması durumunda bilgisayar otomasyon sisteminin çalıştırılamayacağı, dolayısıyla verilen sağlık hizmetinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılacağı” hususlarının sayıldığı, aynı kararda, Kurulca alınan 08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-48 sayılı karar doğrultusunda işlem tesis edildiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibince daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-48 sayılı karar incelendiğinde, geçerli tekliflerin; başvuru sahibine, Tolga İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ve Özlem Temiz. Lojistik Özel Sağ. Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifler olduğu görülmektedir. Bu kararın 15.01.2007 tarihinde idareye ve şikayetçiye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun düzeltici işlem kararının Kurulca itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-48 karara aykırılık taşımadığı belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “hastane bilgi sistemine veri giriş hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 121  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

      Adnan ZENGİN                                                   Bilal KARACA                                                       

                     Kurul Üyesi                                                         Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul