En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-638
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :134
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-638
Şikayetçi:
 Öztek Gen. Tem. Turz. Taah. İnş. San. Ltd. Şti, Sabri Bey Mah. Keresteciler Arka Sokak Beygirciler Apt. No: 2/1 Mustafakemalpaşa/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Söğüt Belediye Başkanlığı, Orta Mah. Eskişehir Cad. No: 1 11600 Söğüt/BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 438
Başvuruya konu ihale:
 2006/157221 İhale Kayıt Numaralı “Atıkların Toplanması, Nakli, Süpürme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2006 tarih ve 08.00.56.0022/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

ğüt Belediye Başkanlığı’nca 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atıkların

Toplanması, Nakli, Süpürme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztek Gen. Tem. Turz. Taah.

İnş. San. Ltd. Şti’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006

tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 438 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 05.01.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu belirlendiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (b) bendi

gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin

aşırı şük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş götürü usulde gerçekleştirilecek 12 aylık Atıkların Toplanması, Nakli,

Süpürme Hizmet Alımı işi olup fiziki miktarı 10.000 m3 olarak belirlenmiştir.

İdari Şartname’nin 26 ncı maddesinde,

“26.3. Ayrıca, söz konusu hizmette çalışacak personelin yol, yemek, giyecek gibi giderleri teklif

fiyata dahildir.

26.4. İdareden kiralanacak 2 adet çöp toplama aracının yıllık trafik sigortaları Yüklenici tarafından

yaptırılacaktır.

26.5 İşin yapılması esansında gerekli olan he türlü alet, edevat, süpürge, kürek gibi malzemeler

yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26.6. Çöp konteynerlerinin zaman içerisinde kullanımından doğacak bakım ve onarımı ile

tekerleklerinin değişimi yükleniciye aittir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde 10 vasıflı, 5 vasıfsız personelin çalıştırılacağı

belirtilmiş, 7.3.3 maddesinde,

“a) Küçük baskılı atık kamyonu (7 m3 kapasiteli) : 2 adet (İdareden kiralanacaktır.)

b) Küçük tip tıbbi atık aracı : 1 adet (kendi malı veya taahhüt)

c) Binek otomobil : 1 adet (kendi malı veya taahhüt)” düzenlemesi yapılmıştır.

Teknik şartnamenin 28 inci maddesinde, idareden kiralanacak 2 aracın bir adedinin aylık

kiralama bedelinin 20,00 YTL olduğu belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci

maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete

göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre

içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı

olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine

getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı ıklamaları dikkate alarak, aşırı şük

teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı

ıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” denilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda,

ihale komisyonunca yapılan aşırı şük teklif sorgulaması sonucunda en düşük teklif sahibi

isteklinin yazılı ıklamasının uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde

mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale konusu işle ilgili olmayan 1 adet binek aracın ihale konusu işin içine dahil edilmesi

kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

Belirtilen nedenle ihalenin iptali gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Adnan ZENGİN H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul