• Karar No: 2007/UY.Z-565
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :31
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-565
Şikayetçi:
 Süleyman Tekin, Bursa Yolu 20. Km Çukurhisar/ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi No:4 26010 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 742
Başvuruya konu ihale:
 2006/167626 İKN|li “Betondan İmal Edilmiş Prefabrik Elemanlarla Yol ve Tretuvar Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.00.12.G020/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nca 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Betondan İmal Edilmiş Prefabrik Elemanlarla Yol ve Tretuvar Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Tekin’in 19.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 742 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin anahtar teslimi götürü bedel olduğu, ancak anılan işin uygulama projesinin olmadığı, ihale dokümanında anılan işe ait uygulama projesi verilmediği için isteklilerin tekliflerini neye göre hazırlayacaklarının belli olmadığı; teknik şartnamenin 5 inci maddesi ile 6 ncı maddesinin birbirine zıt ifadeler içerdiği, iddia edilmektedir.

           Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak, Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ay-Taş İmalat Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Vekili Av. Mehmet Dilek’in 18.12.2006 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.02.2007 tarih ve 2007/UY.Z-542 sayılı Kararıyla; “…inceleme konusu ihalede, işin teknik özelliklerine ve detaylarına ilişkin olarak, idare tarafından istekli olabileceklere ihale dokümanı içerisinde özel teknik şartnamenin, ihale konusu yapım işinin gerçekleştirileceği mahalle ve sokak isimlerinin yer aldığı mahal listesinin ve uygulama projeleri adı altında bordür, renkli oluk ve parke taşlarının ebatlarının, tip kesitlerin ve imar planı paftalarının verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca özel teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, “İmar planlarından ölçekli olarak verilmiş paftalar olmasına rağmen teklif verilmeden önce değerlerin kesin olarak çıkartılması için uygulama alanı gezilerek yerinde ölçüm yapılmalıdır.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle, isteklilerin işin yapılacağı yeri gezip ölçüm yaparak tekliflerini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olacak kesin bilgileri kendilerinin temin edecekleri belirtilmiştir.

          4734 sayılı Kanunun 62/c maddesinde yer alan, “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” şeklindeki düzenleme ile, yapım işlerinde uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Uygulama projesi, 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak tanımlanmıştır.

            Bu çerçevede, ihale dokümanı içerisinde Kanunun öngördüğü anlamda yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği uygulama projesinin bulunmadığı anlaşılmakla, mevcut belge ve bilgilerden teknik özellikler ve detaylar hakkında tam ve kesin bilgi sahibi olunamayacağı ve sağlıklı teklif hazırlanamayacağı değerlendirilmiştir.

            Diğer taraftan özel teknik şartnamenin 5 inci maddesinin, “İdare yükleniciye döküm sahası göstermek durumunda değildir.” düzenlemesi; 6 ncı maddesinin, “Söküm sonucunda çıkan malzemenin idare tarafından uygun görülmesi durumunda nakil işi idarenin isteyeceği yere yapılacaktır.” düzenlemesi ile birlikte ele alındığında, idarenin döküm sahasının seçimi konusunda karar verme yetkisini tamamen kendi elinde bulundurduğu anlaşılmakta olup, döküm sahasının uzaklığındaki değişmenin yüklenicinin maliyetinde değişmeye neden olacağı dikkate alındığında, söz konusu maliyetin isteklilerce net olarak hesaplanamayacağı, anılan düzenlemelerin istekliler bakımından belirsiz bir durum oluşturduğu, bu nedenle sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, dokümana ilişkin olarak yukarıda anılan mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-542 sayılı kararındaki karşı oy gerekçelerimle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

                                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul