En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-580
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :54
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-580
Şikayetçi:
 Asya İlaç. Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.-Cerit Güvenlik, Vedat Dalokay Cad. No: 62/10 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü (döner Sermaye İşletmesi), Meşelik Mevkii ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1019
Başvuruya konu ihale:
 2006/87107 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.01.31.G016/2007-2007/7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü (döner Sermaye İşletmesi)’nce 02.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç. Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.-Cerit Güvenlik’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen (2) nolu iddianın değerlendirilmek ve incelenmek üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından 02.11.2006 tarihinde yapılan “Genel Temizlik İhalesine” Asya firması ile Cerit Güvenlik firmasının ortak girişim olarak ihaleye teklif verdiği,

 

a)      Asya firmasının pilot ortak olması sebebiyle ibraz ettiği iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %50’sinin %70’ini karşılamadığı gerekçesiyle,

b)      Cerit firmasının ibraz ettiği bilanço hesap özeti bilgilerinin usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Cerit Güvenlik firmasının ibraz ettiği bilanço ile Asya firmasının ibraz ettiği iş deneyim belgesinin usulüne uygun olduğu, bundan olayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, 

 

2) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının “Devlet hastaneleri ve Üniversite hastaneleri” ile sınırlı olarak yapıldığı, halbuki “Kamu ve Özel Hastanelerde” yapılan her türlü temizlik işinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken “benzer iş” tanımının sınırlayıcı bir şekilde yapılmasının ihaleye katılımı azalttığı bu şekilde “benzer iş” tanımı yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, idari şartnamedeki benzer iş tanımının yasaya aykırı olmasına rağmen (sundukları iş deneyim belgesinin kabul edilmemesi) tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hatalı olduğu bundan dolayı kamunun büyük oranda zarara uğradığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            a) İhaleye Asya-Cerit ortak girişimi olarak katılan ve ihalenin pilot ortağı olan Asya firması, Hacettepe Üniversite Hastanelerinden alınan, 2001 yılı genel temizlik işine ait 01.07.2001 sözleşme tarihli, 998.784.000 YTL tutarı ihtiva eden iş deneyim belgesini ibraz etmiştir. (EK-8)

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (e) bendinde “ iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari %70’i oranında ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerinden tespit edilir.  şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin ilanı Kamu İhale Bülteninde 21.08.2006 tarihinde yayımlanmıştır.

 

            Buna göre; idarece ihale ilanının 21.08.2006 tarihinde yayımlanması sebebiyle; Pilot Ortak Asya firmasının ibraz ettiği iş bitirme belgesinde yazılı tutarın bir kısmı ihale ilan tarihine göre son beş yıllık sürenin dışında kalması sebebiyle; 21.08.2001 tarihinden önce yapılan işlere ilişkin kısım belge tutarından düşüldükten sonra kalan tutarın 715.795.,200 YTL olduğu tespit edilmiştir.

           

            İdarece güncellenmeye esas olacak tutarın 715.795.000.000 TL olarak tespit edilmesinden sonra bu tutar sözleşme tarihi 14.06.2001 ve ihale ilan tarihi olan 21.08.2006 tarihi esas alınarak güncellendiğinde bulunan tutarın 1.919.926.133.221 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İbraz edilen iş deneyim belgesindeki güncellenmeye esas olacak tutarın 715.795.000.000 TL olduğu dikkate alındığında;

 

            Pilot ortak Asya firmasının ibraz ettiği iş deneyim belgesinin, birim fiyat sözleşmeye bağlanan işlerden olması sebebiyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ncı maddesine göre; sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren ihalenin yayınlandığı ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitünce yayınlanan aylık TEFE üzerinden güncelleme yapıldığında, 715.795.000.000 TL tutarın 1.919.926,133 YTL  tutara karşılık geldiği anlaşılmıştır.

 

            Ortak Girişimin teklif ettiği bedelin 6.373.080 YTL olduğu ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde yer alan düzenleme gereğince isteklilerin sunacağı iş deneyim tutarının tekliflerinin en az %50’si oranında olması, iş ortaklıklarında ise istenilen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini pilot ortağın sağlaması gerekmektedir.

 

            Asya-Cerit ortak girişimin teklif ettiği bedelin 6.373.080 YTL olduğu dikkate alındığında;

            6.373.080 YTL X %50=3.186.540 YTL bedel teklif edilen bedelin asgari iş deneyim tutarı, teklif edilen bedelin %50’sinin %70’i pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarı 2.230.578 YTL olduğundan, pilot ortağın ibraz ettiği 1.919.926,133 YTL tutarı ihtiva eden Hacettepe Üniversitesinden alınan iş deneyim belgesinin istenilen oranı sağlamadığı anlaşıldığından idarenin işleminde hatalı bir husus tespit edilmemiştir.

 

            b) Cerit Güvenlik Ltd. Şti.’nin ibraz ettiği 2004 ve 2005 yılı hesap dönemlerine ait Bilanço özet tablosuna ilişkin bilgilerin,

                                                                         2004 Yılı                                        2005 Yılı

            Dönen Varlıklar Toplamı                      801.668,85                                   690.857,87

            Kısa vadeli borçlar toplamı                   646.794,25                                 521.372,98

            Öz kaynaklar toplamı                            234.299,37                                239.367,90

            Aktif toplamı                                          881.093,62                                 760.740,88

            Kısa vadeli banka borçları toplamı               0                                                 0

            Toplam ciro                                    4.497.098,81                                  5.846.242,19

 

            şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

            İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun sunulacağı ve ayrıntılı bilanço özetinin sağlaması gereken oranlar belirlenmiştir. İstenilen oranları bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin son iki yıla ait belgelerini sunabileceği bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı düzenlenmiştir.

 

            Ortak girişimi oluşturan Cerit firmasının ibraz ettiği ayrıntılı bilanço özeti bilgilerinin istenilen (idari şartname 7.2.2 maddesi) oranları sağladığı anlaşılmıştır.

 

            İdare, Cerit firmasının ibraz ettiği ayrıntılı Bilanço hesap özeti bilgilerinde; (pasif kısmında) mali banka borçlarının yazılmadığı bundan dolayı özkaynaklar/toplam aktif oranının tespit edilememesi sebebiyle ayrıntılı bilançonun kabul edilmediğini beyan etmiş ise de; yapılan incelemede Cerit firmasının ibraz ettiği bilanço hesap özetinde mali banka borçlarının olmaması sebebiyle yazılmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki Cerit firmasının mali banka borcunun bulunmaması sebebiyle bilanço hesap özetinde gösterilmemesi bir eksilik değildir.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Ortak Girişimi oluşturan Cerit firmasının ibraz ettiği ayrıntılı bilanço hesap özetinde yer alan bilgilerin mevzuata uygun olması sebebiyle; başvuru sahibinin (ortak girişim) iddiası yerinde görülmüştür. Ancak başvuru sahibinin daha doğrusu Asta firmasının (pilot ortak) ibraz ettiği iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %50’sini karşılamaması sebebiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılacağından, idarenin yapmış olduğu hatalı işlem esasa müessir bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Başvuru sahibinin 20.10.2006 tarihinde doküman satın aldığı 02.11.2006 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

            İhale dokümanı satın alındıktan sonra idareye şikayet başvuru süresi olan 15 günlük sürenin sona erdiği ayrıca ihaleye teklif verirken teklif mektubunda “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” şeklinde yer alan beyan dikkate alındığında; başvuru sahibinin doküman satın alıp 15 günlük süre geçtikten sonra veya ihaleye teklif vermesi durumunda ihale dokümanına yönelik başvuru hakkı bulunmamaktadır. Bu iddianın itirazen şikayet başvurusu olarak incelenmesi mümkün olmamakla birlikte;

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü taktirde, bu kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü gereğince yapılan incelemesinde;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “ isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenileceğine ilişkin düzenleme bulunduğu,

 

            Aynı şartnamenin 7.4 maddesinde ise  ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan, Acil Servisi, Poliklinikleri, klinikleri, Yoğun Bakımları, Ameliyathaneleri ve Laboratuarları olan devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi yataklı sağlık kurumlarının temizlik işini yapmış olmak.” şeklinde benzer iş tanımı yapıldığı, anlaşılmıştır.

 

            Bu iddia konusu ile ilgili olarak 25.12.2006 tarih ve 2005/UH.Z-3252 sayılı kararda  değerlendirme yapıldığından, aynı iddia konusu ile ilgili karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kısmen 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, kısmen karar verilmesine yer olmadığına

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin ihale dokümanı kapsamındaki belgelere ilişkin 6 ncı maddesinde; Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/H)’nin ihale dokümanı kapsamında bulunduğu belirtilmiştir.

 

            Anılan  şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalede, ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M.Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “ … 2- … Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”  hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) nolu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Nitekim Kamu İhale Kurulunca verilen 2006/UH.Z-2727, 2006/UH.Z-3111 sayılı kararlarda birim fiyat teklif cetvelinin idarece boş olarak isteklilere verilmesi ihalenin iptal nedeni olarak görülmüştür.

 

            2- İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranında az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenileceğine ilişkin düzenleme bulunduğu,

 

            Aynı şartnamenin 7.4 maddesinde ise “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan, Acil Servisi, Poliklinikleri, klinikleri, Yoğun Bakımları, Ameliyathaneleri ve Laboratuarları olan devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi yataklı sağlık kurumlarının temizlik işini yapmış olmak.” Şeklinde benzer iş tanımı yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesinin ibraz edileceği düzenlenmesine rağmen aynı şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının (ibraz edilecek iş deneyim belgelerinin niteliği bakımından) devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla bu iki düzenleme birbiriyle çelişkilidir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesindeki benzer iş tamının kamu ihale mevzuatına uygunluğu irdelendiğinde ise;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasında “isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.”

 

            İdare tarafından yapılan “benzer iş” tanımının, belli bir istekliyi tarif edecek ve katılımı sınırlayacak şekilde yeterlilik kriteri belirlenemeyeceği, aynı zamanda yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılacak kriterlerin, rekabeti engelleyici sonuç doğuracak nitelikte olmayacağı, yeterliğin belirlenmesinde uyulacak kriterlerin, ihale konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması ve yeterliğe ilişkin kriterlerin objektif kıstaslara dayanması gerektiği kuralına aykırıdır.

 

            Belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle, ihalenin tümden iptali gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

           

 

 

             K.  Nejat ÜNLÜ                              Adnan ZENGİN                             Bilal KARACA

                Kurul Üyesi                                     Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi                                   

 

 

                                                            KARŞI OY

 

 

Kamu İhale Kurulunun 2006/UH.Z-3252 sayılı kararındaki karşı oy gerekçelerimle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İdarece yapılan benzer iş tanımında; üniversite ve devlet hastaneleri biçiminde getirilen ve özel hastanelerde yapılan temizlik hizmetlerini dışarıda bırakan düzenlemenin, ayrıca bünyesinde idare binaları da bulunan ihale konusu işte belli nitelikleri taşıyan hastane temizlik hizmetleriyle sınırlı bir tarif yapılmasının katılımı kısıtladığı düşüncesiyle ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          Ahmet ÜLKER                                                                                                          Kurul Üyesi                                       

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul