En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-632
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :125
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-632
Şikayetçi:
 Gusto Toplu Yemek Üretim Hizm. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Hayrettin Çavuş Mahallesi Yenitoptaşı Cad. Ekşi Numune Han No:80 D.10 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim Hastanesi Baştabipliği, Dr.Erkin Caddesi No:1 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4236
Başvuruya konu ihale:
 2006/153396 İKN|li “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.04.24.0167/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gusto Toplu Yemek Üretim Hizm. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2007 tarih ve 4236 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırı işlem tesis edilerek hak kaybına uğradıkları, işin gerçekleştirilmesiyle ilgili maliyet unsurlarından hammadde, işçilik, doğalgaz, elektrik, giyim ve kuşam, bakım, onarım, tadilat, yangın tüpleri bakım onarım giderleri ve teknik şartname hükümleri ile sarf malzeme ve ekipman giderleri ile diğer giderleri karşılayan tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İhale üzerinde bırakılan isteklinin;

                                                              Miktar          Birim Fiyat            Toplam Bedel

Kahvaltı…………………………….   296.820              1,30                      385.866,00

Diyet Kahvaltı ………………….....     98.268               1,29                      126.765,72

Normal Öğle – Akşam Yemeği …       809.652              2,50                    2.024.130,00

Diyet Öğle – Akşam Yemeği…….       205.452              2,55                      523.902,60

            TOPLAM ………………………………………………………............  3.060.664,32 YTL

 

            Fiyat teklif verdiği görülmüştür.

           

İhale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin TÜRKMEN Yem. Gıd. Mad. Tem. Ve Kont. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idarece belirlenen yaklaşık maliyete göre düşük olmadığı görüldüğünden, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesine aykırı bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 17 isteklinin doküman aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği, 2 geçerli teklif bulunduğu bunlardan birisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.

 

 

 

             Adnan ZENGİN                         Bilal KARACA             K.Nejat ÜNLÜ

                Kurul  Üyesi                                Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul