• Karar No: 2007/UH.Z-625
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :117
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-625
Şikayetçi:
 Bilişim Grup Sosyal Hiz. ve İnş. Ltd. Şti. Fulya Mah. Mehmetçik Cad. Elif Apt. No: 88/2 Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Alaçam Belediye Başkanlığı Yenicami Mahallesi Belediye Caddesi No: 1 55800 Alaçam / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5095
Başvuruya konu ihale:
 2006/183954 İhale Kayıt Numaralı “Alaçam İlçesi Cadde ve Sokaklarının Temizliği, Çöplerin Toplama İşlemi için 10 Kişilik Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.04.99.0119/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaçam Belediye Başkanlığı’nca 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Alaçam İlçesi Cadde ve Sokaklarının Temizliği, Çöplerin Toplama İşlemi için 10 Kişilik Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilişim Grup Sosyal Hiz. ve İnş. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2007 tarih ve 5095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının asgari maliyetin altında kaldığı, firmalarının teklif ettiği fiyatın altında kalan tekliflerin ihale dışı bırakılması ve ihale kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

              İhale konusu işin “Alaçam İlçesi cadde ve sokaklarının temizliği, çöplerin toplama işlemi için 10 kişilik temizlik hizmet alımı” olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (G) fıkrasının 1 nci bendinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği belirtilmiş ise de, başvuru konusu ihalede işçilik giderleri haricinde herhangi bir maliyet kaleminin olmadığı, maliyet unsurlarının sadece 10 adet temizlik işçisinin işçilik giderlerini ihtiva ettiği görülmüştür. Bu nedenle söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak değerlendirilerek, aşağıda yer alan tespitler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.

 

    İhale ilanının 2 nci maddesinin (b) bendinde işe başlama ve bitiş tarihinin 15.01.2007-31.12.2007, işin süresinin 350 gün olduğu düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamenin 49.1. maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihinin 15.01.2007 - 31.12.2007 olarak belirtildiği, 49.2. maddesinde ise işin süresinin 1 yıl olduğu ifadesine yer verildiği, diğer yandan sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde sözleşmesi süresinin 15.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arası 150 takvim günü olarak belirtildiği, idarenin isteklilere verdiği birim fiyat teklif cetvelinde ise isteklilerden 11 ay 15 gün üzerinden teklif vermelerinin istenildiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet hesabında o tarihte yürürlükte olan 2006 yılı asgari ücreti esas alınmış ise de,  4857 sayılı İş Kanunu´nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 26.12.2006 tarih ve 2006/1 no’lu Karar ile 01/01/2007-30/06/2007 ve 01/07/2007-31/12/2007 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücretlerin yeniden belirlendiği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu´nca belirlenen asgari ücretlerin, Resmî Gazete´de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildiği, konunun 28.12. 2006 tarih ve  26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği de göz önüne alınarak tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ihale tarihi olan 08.01.2007 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 2007 yılı asgari ücreti esas alınarak yapılacağı açıktır.

 

            İşin başlangıç ve bitiş tarihinin 15.01.2007-31.12.2007 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin süresinin 11 ay 17 gün olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (asgari işçilik maliyeti ve %3 sözleşme gideri dahil) 81.757,54- YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan teklif fiyatının (76.733,80-YTL) asgari maliyetin altında kaldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Ancak, ihaleye teklif veren isteklilerden şikayet sahibi Bilişim Grup İnş. Ltd. Şti. de dahil olmak üzere, Aslan Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Akın San. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatlarının da teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (81.757,54- YTL) altında kaldığı tespit edildiğinden, bu konudaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Bununla birlikte, idarece yaklaşık maliyet hesabında işin süresinin 11 ay 15 gün olarak belirlendiği ve isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde 11 ay 15 gün üzerinden teklif verilmesinin istenildiği, işin süresi 11 ay 15 gün olarak alınması halinde ise asgari maliyet hesabının 81.286,31-YTL’ ye tekabül ettiği, ayrıca yukarıda belirtildiği üzere idari şartname ve sözleşme tasarısında işin süresi ile ilgili başkaca çelişkili ifadelerin de bulunduğu (idari şartnamede 1 yıl, sözleşme tasarısında 150 gün, ihale ilanında 350 gün), söz konusu çelişkili düzenlemelerin tekliflerin hazırlanması konusunda isteklileri tereddüde düşürdüğü, nitekim ihaleye teklif veren isteklilerden Tiryaki Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12 ay üzerinden teklif verdiği görülmüştür. 

 

            Bu itibarla ihale konusu işin süresi ile ilgili düzenlemelerin gerek asgari maliyetin belirlenmesinde, gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde çelişki oluşturduğu, bu durumda verilen tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesinin ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olamayacağından, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde;İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

            İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, 10.01.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 11.01.2007 tarihli yazı ile şikayetçiye posta ile gönderildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan 15.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, yapılan başka bir başvuru üzerine Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-624 sayılı Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ihale iptal edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak Kurulca ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.         

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul